SF-Aalborgs trafikønsker 2013

sf.dk

SF-Aalborgs trafikønsker 2013

SF-Aalborgs trafikønsker 2013

SF-Aalborg har sammensat en buket af trafikønsker for 2013, med vægten lagt på kollektiv trafik,

gode cykelforbindelser over Limfjorden samt forbedring af sikkerheden på motorvej E45.

Den samlede investering andrager :

Projekt Sum ialt mio.kr. Sum stat mio.kr. Sum kommune mio.kr.

Tog til lufthavnen 262 257 5

Cykelbro på Jernbane- 20 10 10

Broen over Limfjorden

Tredie sydgående spor 116 116 0

på E45 ved Limfjordstunnelen

Ændret tilkørsel E45 140 140 0

Fra Aalborg C til tunnel

Statsligt bidrag til ombyg- 75 75 0

ning af motorvejstilkørsel

Mariendals Mølle, mod

nyt supersygehus

Ialt : 613 598 15

==== ==== ===

Vi vil herunder redegøre for de enkelte delelementers indhold og pris :

Tog til lufthavnen, forlængelse af togstrækning Kbh. H - Lindholm til Aalborg

Lufthavn :

Banedanmark harr udarbejdet et notat, der redegør for de forskellige mulige scenarier, der kan gøre

det muligt at køre med tog direkte fra København til Aalborg Lufthavn og omvendt.

Aalborg Byråd har peget på en løsning til 257 mill. kr., der på den mest direkte og skånsomme

måde går fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn.


Denne investering vil styrke den kollektive trafikbetjening af Nordjylland, og vil tillige have den

virkning, at flere bilister vælger at lade bilen stå og i stedet tage toget, når de skal til og fra Aalborg

Lufthavn.

Cykelbro på Jernbanebroen over Limfjorden

Der forligger et færdigudarbejdet kommunalt projekt for etablering af Kulturbro-aalborg, en gang-

og cykelbro på siden af Jernbanebroen over Limfjorden, imellem Aalborg og Nørresundby :


Broen var på budgettet i 2012, men en licitation i september 2012 viste en budgetoverskridelse på

3,5 mill. kr. i forhold til det afsatte beløb. Med baggrund i dette, og med henvisning til et stramt

budgetår 2013 fjernede byrådet bevillingen og projektet blev udskudt på ubestemt tid.

Dette er vi i SF-Aalborg meget kede af, da forbindelsen dels er en unik mulighed for at styrke

forholdene for cyklister og gående midt i Aalborg Centrum, og dels er en unik mulighed for at binde

bydelene nord og syd for fjorden sammen i en helhed. Herunder at skabe en god og sikker

cykelforbindelse imellem trafikknudepunkterne Aalborg Lufthavn, Aalborg Rutebilstation og

Aalborg Banegård/Aalborg Vestby, samt at sikre forbindelse imellem de store

uddannelsesinstitutioner og boligområder både nord og syd for fjorden :


Der er konstateret en massiv luftforurening på Vesterbro, hvor den nuværende cykelrute over

vejbroen Limfjordsbroen er beliggende. En luftforurening, der overskrider EU’s grænseværdier.

Dette problem kan elimineres ved etablering af den ny forbindelse på Jernbanebroen. SF-Aalborg

ønsker at give de bløde trafikanter en reel mulighed for at undgå sygdomsfremkaldende forurening.

Denne mulighed har de ikke i dag, fordi Vesterbro/Limfjordsbroen er den eneste passagemulighed

på hele strækningen fra Løgstør til Hals.

Økonomi : Samlet pris kr. 20 mio. Hvis der kan opnås 50% støtte fra en statslig pulje, er den

statslige investering 10 mio. kr. og den kommunale investering 10 mio. kr.

Tredie sydgående spor på E45 ved Limfjordstunnelen

SF-Aalborg er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse ikke

må stå i vejen for, at sikkerheden på E45 omkring Limfjordstunnelen bliver forbedret.

Det største sikkerhedsproblem er, at motorvejen mod syd indsnævres fra 3 til 2 baner lige efter

tunnelen. Dette fører til hasarderede vognbaneskift inde i tunnelen, med risiko for efterfølgende

uheld. Samtidig medvirker det til kødannelser, fordi sammenfletningerne og den stejle bakke

umiddelbart syd for tunnelen er medvirkende til, at hastigheden pludselig sænkes markant, specielt i

inderbanen.

Dette kan løses ved etablering af et tredie sydgående spor frem til Humlebakken, en strækning på

2,2 km :


På billedet er det vist, hvordan det nuværende nødspor kan inddrages til et tredie spor.

Vejdirektoratet har selv peget på denne løsning i VVM-redegørelsen for den 3.

Limfjordsforbindelse, så plangrundlaget er til stede.

Prisen er (Vejdirektoratets egne tal incl. tillæg) : Kr. 116,2 mill.

Ændret tilkørsel E45 fra Aalborg C til tunnel

Den nuværende tilkørsel mod nord, fra Aalborg C til Limfjordstunnelen, kommer ind fra venstre,

kort før Limfjordstunnelens munding. Dette giver anledning til farlige situationer, specielt når

bilister krydser tværs over 2 vognbaner nede i tunnelen for at komme fra mod Nørresundby C

umiddelbart efter tunnelen.

Flere trafikforskere, bl.a. Anker Lohmann-Hansen, AAU, har peget på dette, og har også angivet en

mulig løsning :

Som det ses på billedet vil det være muligt at fjerne den nuværende tilkørsel, efter at den røde

tilkørsel er etableret. Den røde tilkørsel passerer via 2 nye broer under den nuværende motorvejs

nord- og sydgående spor.

Løsningen har været forelagt Vejdirektoratet, som har meddelt, at man finder løsningen interessant

og gerne vil se nærmere på den på et tidspunkt i fremtiden.


Forventet pris : Kr. 140 mill. kr.

Statsligt bidrag til ombygning af motorvejstilkørsel Mariendals Mølle,

mod nyt supersygehus

Aalborg kommune er for egne midler i gang med at etablere en ny vej, Egnsplanvej, til det nye,

kommende regionale sygehus i Aalborg Øst. I den forbindelse er det nødvendigt at lave en større

ombygning af motorvejsfrakørsel Mariendals Mølle, som er den sydligste frakørsel mod Aalborg på

E45.

SF-Aalborg har den opfattelse, at staten i et vist omfang har en forpligtelse til at holde de centrale

motorvejsfrakørsler mod Aalborg opdaterede, så de tager højde for den byudvikling, der er sket

siden etableringen i 1969. Dette er endnu ikke sket i den sydlige og østlige ende af motorvejsnettet,

men den kommende opgradering af motorvejsfrakørsel Mariendals Mølle vil dels sikre bedre

adgang til det nye supersygehus, og dels bedre adgang til bolig- og erhvervsområderne i Aalborg

City Syd og Aalborg SØ og Aalborg Ø.

Set i dette lys vil vi foreslå en statslig medfinansiering i størrelsesordenen 75 mio. kr., gerne koblet

til etablering af en ny frakørselsgren fra Mariendals Mølle til City Syd, hvor der er sket en stor

udvikling.

Aalborg, den 4-1-2013

Jens Toft-Nielsen

Jørgen Andersen

SF-Aalborg

More magazines by this user
Similar magazines