Download program som PDF - Økologisk Landsforening

okologi.dk

Download program som PDF - Økologisk Landsforening

Mellem bedrag

og den rette kurs!

Økologers og forbrugernes

syn på alternativer til konven-

tionel husdyrgødning...

1

Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013

GMO - set i et økologisk

perspektiv

Lær hvad GMO egentlig er,

og vær med i en debat

om fremtiden...

De økologiske

forbrugere

Hvem er den økologiske forbruger,

og hvordan er udviklingen i deres

indkøbsmønster...

side 18 side 32 side

27


2

Blok A

Blok B

Blok C

2

Indhold

3 Leder

4 Fredagens program

5 Lørdagens program

6 Ministermøde

8 Fagudvalgs årsmøder

9 Praktiske oplysninger

10 Derfor tager vi af sted

12 Kødudvalget

14 U-landsudvalget

16 Svineudvalget

18 Temamøder

20 Virksomhedsudvalget

22 Frugt-, bær og grønt

24 Planteavlsudvalget

26 Temamøder

28 Mælkeudvalget

30 Æg- og fjerkræudvalget

32 Temamøder

34 Kalender

35 Udstilling

36 Sponsorer

Velkommen til

Økologisk Landsforenings

arrangement

1. og 2. marts 2013


Vel mødt til 2 dage med økologi

Inden længe skriver vi 2013 i kalenderen.

Derfor er det snart tid til, at vi skal mødes til Generalforsamlingen, som i år afholdes

på Hotel Opus i Horsens. Tidspunktet er det samme som altid.

Første fredag og lørdag i marts.

Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage

i generalforsamlingen og til at lade jeres

stemmer høre og gøre jeres og økologiens

indflydelse gældende. Økologisk Landsforening

er økologiske landmænds stærkeste

kort til indflydelse på politik, regler,

myndighedskontrol og andre rammevilkår

for økologien. Jo flere, der aktivt står

bag og bidrager til økologiens mandat, jo

stærkere står det.

Grund til optimisme – men der er også

klare udfordringer

2012 har vist sig at være mindst lige så

præget af hårdt arbejde og fortsat økonomisk

stilstand, som forudsagt. For nogen

er det hårdere end for andre. Ingen nævnt –

ingen glemt. Det til trods bliver der samlet

set solgt mere økologi end nogensinde før

både i Danmark og på det globale marked.

Det spirer i den offentlige sektor, og flere

og flere køkkener går økovejen – bl.a. som

følge af regeringens målsætning om 60

procent økologi på offentlige tallerkner.

Jeg synes, der er god grund til optimisme

på økologiens vegne, men det står lige så

klart, at der står nogle faglige og markedsmæssige

udfordringer foran ikke

bare os, men også andre steder i samfundet,

som skal løses.

Adgangen for lokale producenter til grossister

og storkøkkener, miljøgodkendelser

og landbrugsforskrækkelse i finansektoren,

100 procent økologisk gødning, gene-

rationsskifter, konkurrenceevne, jordfordeling

og recirkulering af næringsstoffer

– især fosfor, for bare at nævne nogle af

dem. På generalforsamlingen har vi som

medlemmer muligheden for at sætte vores

præg på foreningens linje og indsats

i forhold til de udfordringer, der venter

forude for danske, økologiske landmænd,

virksomheder og forbrugere.

Vi har fået fødevareministeren til at deltage

fredag eftermiddag, så der bliver

mulighed for at debattere nogle af udfordringerne

med hende. I løbet af såvel fredag

som lørdag er der desuden en række

temamøder med eksempelvis offentlig

bespisning, udfasning af konventionelle

inputs og GMO – i et økologisk perspektiv

som omdrejningspunkt.

Husk fagudvalgenes årsmøder

Det er ikke mindst på fagudvalgenes årsmøder

lørdag, vi har muligheden for at ytre

vores holdninger, særlige udfordringer eller

måske frustrationer, over for kolleger.

På årsmøderne vælger vi også det enkel-

te udvalgs sammensætning for det kommende

foreningsår. Alle kan stille op som

kandidater enten på forhånd eller under

selve møderne.

Går du med tanker om at stille op til enten

bestyrelse og/eller fagudvalg, har du muligheden

for på forhånd at annoncere dit

kandidatur og dine mærkesager i Økologi

& Erhverv. Redaktionen hører gerne fra

dig og laver et kort interview.

Ændret pris for middagen

Belært af erfaringer ved vi, at fredagen

ofte er velbesøgt af studerende. Men vi

ved også, at de ofte tager hjem igen inden

middagen og festlighederne om aftenen.

Vi synes, det er ærgerligt, hvis prisen på

middagen afholder næste generation af

økologiske landmænd fra at deltage i en

hyggelig festaften, som også kan være en

god lejlighed til at netværke.

Vi har i bestyrelsen derfor besluttet at

lave en udligningsordning, så middagen

bliver billigere for studerende, mens prisen

for øvrige deltagere bliver 500 kroner.

Det er naturligvis frivilligt, om man vælger

at tilmelde sig middagen eller ej.

Tilbage er der bare at sige, at jeg glæder

mig til at se rigtig mange af jer første

weekend i marts. Vel mødt.

Formand

Evald Vestergaard

3


09.00 – 09.40 Indregistrering og velkomstkaffe

09.45 – 09.55 Velkomst ved formand Evald Vestergaard

09.55 – 12.30 Generalforsamling:

12.30 – 13.30 Frokost

4

1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

A. Godkendelse af foreningens vision og mission

13.30 – 15.30 4. Behandling af indkomne forslag (fortsat)

B. Drøftelse og vedtagelse af strategisk indsatsområde

for Økologisk Landsforening

C. Øvrige forslag stillet skriftligt til sekretariatet senest 18. januar 2013

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring

5. Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

15.30 – 15.45 Kaffe

15.45 – 16.25 7. Valg af formand

8. Valg af 2 interne revisorer og 1 intern revisorsuppleant

(Revisorer og revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen)

9. Eventuelt

16.30 – 17.55 Regeringens Økologipolitiske Dagsorden

Fødevareministeren er inviteret til debat

17.55 – 18.00 Afslutning

Baren åbner

Fredag 1. marts 2013 kl. 9.00 – 18.00

19.00 – 01.00 Middag og dans


7.00 – 8.30 Morgenmad

08.30 – 10.00 Årsmøder

Kødudvalget

Ulandsudvalget

Svineudvalget

Temamøder

10.00 – 10.30 Kaffepause

Mellem bedrag og den rette kurs

Fremtidens økologiske mælk

Økologi i Foodservice – i samspil med lokale avlere

10.30 – 12.00 Årsmøder

Virksomhedsudvalget

Frugt-, bær- og grøntudvalget

Planteavlsudvalget

12.00 – 13.00 Frokost

Lørdag 2. marts 2013 kl. 8.30 – 15.00

Temamøder

Økologernes virkemuligheder i forhold til klimapåvirkning

De økologiske forbrugere – hvem er de og hvordan er udviklingen i deres indkøbsmønster

Direkte afsætning af kød – større indtjening til landmanden og bedre kvalitet til forbrugerne

13.00 – 14.30 Årsmøder

Mælkeudvalget

Æg- og fjerkræudvalget

Temamøder

GMO – set i et økologisk perspektiv

Fødevaresikkerhed og økologi

Økologiske fisk og skaldyr

14.30 - 15.00 Kaffe og opbrud

Blok A

Blok B

Blok C

5


Hvem kan deltage i dagene den 1.– 2. marts?

Alle, der tilmelder sig arrangementet

er velkomne

Dog er deltagelse for ikke-medlemmer for

egen regning, således at ikke-medlemmer

opkræves kostpris for forplejning.

Det vil ikke være muligt at fravælge forplejning

i forbindelse med deltagelse.

Alle medlemmer af foreningen deltager

gratis i dagsarrangementerne.

Deltagelse i middagen fredag aften koster

500 kr. + drikkevarer dog 150 kr + drikkevarer

for studerende. Bestyrelsen har besluttet

at hæve prisen på middagen – for

at lave en udligningsordning, så ordinære

medlemmer af foreningen bidrager til, at

unge under uddannelse – f.eks. unge potentielle

landmænd fra landbrugsskolerne

også har råd til at deltage i aftenarrangementet

med mulighed for at netværke.

6

Stemmeret

For at kunne stemme til generalforsamlingen

skal man være medlem af

Økologisk Landsforening efter reglerne i

vedtægternes §4. Alle medlemstyper har

stemmeret. Øko-ven regnes i denne sammenhæng

ikke som et medlemskab.

Kontingentet skal være betalt. Deltagere,

der ikke har betalt rettidigt, kan blive afkrævet

kvittering/dokumentation for betalingen

for at få udleveret stemmekort.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt, og

man kan kun repræsentere ét medlemskab.

Supplerende materiale

I ugen op til generalforsamlingen vil de

tilmeldte deltagere modtage:

Plenummøde den 1. marts kl. 16.30–17.55

Kom og hør fødevareminister Mette Gjerskov og deltag i debatten.

Regeringens Økologipolitiske

Dagsorden

Fødevareminister Mette Gjerskov er dybt

engageret i udvikling af regeringens øko-

logipolitiske dagsorden, bl.a. via Den

Økologiske Handlingsplan 2020, Natur-

og Landbrugskommissionens arbejde og

målet om 60% økologi i offentlig bespisning.

På generalforsamlingen vil ministeren

uddybe, hvorfor regeringsgrundlaget peger

på økologi som en af kun to hovedveje

for fremtidens danske landbrug. Og hvordan

de ambitiøse mål om en fordobling af

det økologiske areal i Danmark skal fremmes

de kommende år. Derefter er der en

times tid til dialog med ministeren om

den økologipolitiske dagsorden. Hvilke

politiske initiativer flytter mest, og hvad

skal til?

Ministeriet tager forbehold for, at de med

kort varsel kan blive nødsaget til at aflyse

ministerens deltagelse grundet regeringsmøder,

udenlandsrejer eller lignede.

• Årsregnskabet 2012

• Forslagene til strategisk indsatsområde

• Yderligere bilag hvis der er

indkommet forslag

• Budget 2013

• Kørselsvejledning

(følg også med på www.okologi.dk)

Såfremt du ikke kan deltage på generalforsamlingen,

kan du ved henvendelse til

sekretariatet tlf.: 87 32 27 00 få fremsendt

materialet.

Se også på foreningens hjemmeside

www.okologi.dk


Frist for forslag til

generalforsamlingen

er 18. januar 2013

Valg og forslag

Valg til Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De

12 vælges direkte på generalforsamlingen

– således at der vælges 6 medlemmer

hvert år for en 2-årig periode. Ydermere

skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

Den 13. bestyrelsespost er medarbejderrepræsentantens.

Alle personlige- eller erhvervsmedlemmer

er valgbare (jvf. definitionerne i vedtægternes

§4). Ved personvalg benyttes

prioriteringsmetoden.

Der skal være skriftlige forslag til kandidater.

I foreningen praktiseres det således,

at der opstilles en tavle, hvor kandidaterne

skrives på frem indtil dagsordens

punkt 6.

Kandidater kom frit frem – og få spalteplads

i avisen

For at give det bedste grundlag at vælge

kandidaterne på baggrund af, så opfordres

alle kandidater til senest den 11. februar

2013 at melde sig for at kunne blive

portrætteret i Økologi & Erhverv, som udkommer

den 22. februar. For at

komme med der, skal du senest den 11.

februar have kontaktet avisen direkte pr.

telefon. Så tager en journalist på Økologi

& Erhverv kontakt til dig. Du er naturligvis

også velkommen til at skrive læserbreve

eller andet, som viser, hvad du gerne vil

arbejde med i foreningen.

Forslag

Vision og mission til afstemning

Under generalforsamlingens punkt 4A

skal foreningens vision og mission sættes

til afstemning. Bestyrelsen indstiller at

følgende vedtages:

Økologisk Landsforenings vision: Økologi

er Danmarks passion og stolthed.

Økologisk Landsforenings mission: Sammen

skaber vi nye veje for mere økologi

og bæredygtige forandringer.

Bestyrelsen vil begrunde indstillingen på

generalforsamlingen.

Strategisk Indsatsområde

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring.

Bestyrelsen stiller forslag om

strategisk indsatsområde vedrørende

sund og økologisk mad i Danmarks offentlige

køkkener.

Generalforsamling 2013

På valg i 2013 er:

• Randi Kok

• Evald Vestergaard

• Mette Meldgaard

• Hans Jørgen Kristensen (stiller ikke op igen)

• Karsten Kjærgaard

• Lars Quist Ibsen

Og suppleanterne:

• Michael Jensen

• Susanne Mortensen

Øvrige forslag

Forslag til generalforsamlingen, der ønskes

behandlet, skal være sekretariatet

ved Christina Udby Hansen i hænde senest

fredag 18. januar 2013. Forslag til

strategisk indsatsområde skal beskrives

i særligt skema. Skema til strategisk indsatsområde

findes på foreningens hjemmeside.

Forslag mm. vil blive offentliggjort

på hjemmesiden www.okologi.dk fra

ultimo januar 2013.

7


Fagudvalg

– fællesskaber efter interesse

I Økologisk Landsforening findes pt. 8 fagudvalg.

Hvert udvalg arbejder inden for

deres specifikke arbejdsfelt. Der findes

udvalg for mælkeproducenter, kødproducenter,

svineproducenter, æg- og fjerkræproducenter,

planteproducenter, frugt-,

bær- og grøntproducenter, ulandsudvalg

og et virksomhedsudvalg.

Det er hvert fagudvalgs fornemste opgave

at varetage medlemmernes interesser

på området. Fagudvalgenes arbejde

er vigtigt for hele foreningens virke, og

udvalgene er aktive i forhold til f.eks. temadage

og studieture samt ikke mindst

fagpolitisk arbejde i forhold til regler og

udvikling på området.

Årsmøder

– mulighed for debat og indflydelse

De 8 fagudvalg skal alle hvert år afholde

8

Fagudvalgs Årsmøder

årsmøde. På årsmødet fortæller fagudvalget,

hvad der er arbejdet med i det

forgangne år, og hvilke udfordringer udvalget

har håndteret. Ligeledes er der

plads til, at planer og forventninger til det

kommende års arbejde kan præsenteres

og stilles til debat. Årsmøderne danner

derfor gode rammer for, at medlemmerne

kan påvirke udvalgenes arbejde direkte,

og det er muligt selv at sætte emner til

debat.

På årsmøderne skal valg til udvalgene

også gennemføres – mælkeudvalget undtaget.

Som udgangspunkt gennemføres

personvalg skriftligt og efter reglerne om

almindeligt flertal jf. vedtægternes § 9.

Hvert fagudvalg er reguleret af et kommissorium,

hvor det er beskrevet, hvem

der kan vælges til netop det fagudvalg

– og hvem der er stemmeberettigede.

Kommissorierne vil fra midten af januar

kunne findes på foreningens hjemmeside

www.okologi.dk, ligesom det er muligt at

gå ind på foreningens øko-forum og læse

mere om fagudvalgene, hvem der pt. er

udvalgsmedlemmer mm.

Flere muligheder

Årsmøderne afvikles i 3 runder. Det giver

mulighed for at kunne deltage i 3 årsmøder,

have indflydelse på flere fagområder

og dermed arbejdet i det kommende år.

Mulighed for at etablere netværk omkring

udvalgene vil også kunne drøftes. Aktive

faglige netværk vil kunne støtte udvalgene

i deres arbejde gennem hele året.


Generalforsamling og

årsmøder/temamøder

afholdes på Hotel Opus

Egebjergvej 1, 8700 Horsens. Tlf. 76 25 72 00,

info@hotelopushorsens.dk

Kørselsvejledning tilsendes til tilmeldte deltagere forud for

generalforsamlingen

Bespisning – Krav om TILMELDING !

Af hensyn til køkkenet er det meget vigtigt, at der sker tilmelding

til arrangementet via hjemmesiden. Marker venligst tydeligt,

hvis der ønskes vegetarmad. Når der er bestilt middag er

tilmeldingen bindende. Betaling for middag (500 kr./person –

landbrugsstuderende 150 kr) sker til sekretariatet i lobbyen på

hotellet den 1. marts. Drikkevarer til middagen er for egen regning.

Og der skal betales kontant for det hele.

Ved alle måltider skal ikke-medlemmer betale kostprisen.

Overnatning på Hotel Opus

Priserne er følgende:

• Enkeltværelse á kr. 845,00 pr. person

• Dobbeltværelse á kr. 487,50 pr. person

• 3-sengsværelse á kr. 390,00 pr. person

Hvis man har en, som man efter aftale gerne vil dele værelse

med, kan det anføres på tilmeldingsblanketten. Reservation af

værelser, samt fordeling af værelsestyper sker efter ”først til

mølle” princippet.

Hvis du ønsker at booke overnatning på Hotel Opus mellem den 1.

og 2. marts 2013, skal du kontakte hotellet direkte.

Det er vigtigt, at al henvendelse foregår til enten:

• Helena Biehl på hb@hotelopushorsens.dk

tlf: 76 25 72 05 eller

• Line Terling på lt@hotelopushorsens.dk

tlf: 76 25 72 12

Ved henvendelsen skal du oplyse Økologisk Landsforening fgl.:

• Navn / navne – hvis I er flere, der skal overnatte på samme

værelse (maks. 3 pers.)

• Ønsket værelsestype (enkelt, dobbelt eller 3-sengs værelse)

Praktiske oplysninger

• Adresse og telefonnummer på kontaktpersonen

• Mail på kontaktpersonen – så hotellet kan fremsende en bekræftelse

Betaling Hotel Opus

Der kan betales på følgende måder:

• Depositum via Danske Bank

(Reg.nr. 9877 Kontonr. 3445 527 289)

Det er vigtigt, at du noterer navn (kontaktpersonen) og det

individuelle bekræftelsesnummer, som står på værelsets

bookningsbekræftelse. Hotellet kan dog ikke udskrive en

faktura, før arrangementet er overstået.

• Betale med kort/kontant ved afrejse.

• Afgive kreditkortoplysninger ved reservation, men igen

kan hotellet ikke udskrive en faktura, før arrangementet er

overstået.

Overnatning på BYGHOLM Landbrugsskole og Kursuscenter

Ved direkte kontakt til Bygholm Landbrugsskole, Tina Højgaard

på th@bygholm.dk tlf. 75 62 17 99, er det muligt at booke overnatning

på Landbrugsskolen, som har adressen Hattingvej 49,

8700 Horsens.

Opredning i klasselokale inkl. madras, lagen, dyne og pude med

betræk og inkl. morgenmad: 250 kr. Enkeltværelse med bad, opredning

og morgenmad: 425 kr. I et enkeltværelse kan der tilkøbes

ekstra opredning på madras til 250 kr.

Adgangstidspunkt mm. aftales direkte ved bestilling. Bestilling

er bindende.

Tilmelding senest 15. februar 2013

– kan ske via link på www.okologi.dk, hvor du indtaster

din mail og får tilsendt en kode. Hvis der er

problemer med at tilmelde sig, kan der ringes til

sekretariatet på tlf: 87 32 27 00.

9


Én siger, at det er alle tiders fest, en anden

at økologer er mægtig gode til at danse.

En tredje, at maden er fantastisk: Alt muligt

økologisk, som man ellers aldrig var stødt på.

Der er meget godt at hente på Økologisk

Landsforenings generalforsamling. Men for

alle er den vigtigste grund til at tage til

generalforsamling muligheden for at få indflydelse

– tage del i udviklingen af økologien.

Søren Egge Rasmussen:

Jeg har været med længe, men også i forskellige

skikkelser: Jeg begyndte at tage

til generalforsamling som forbrugermedlem.

Da jeg så fik uddannelse og arbejde

som landmand, blev det som landmandsmedlem,

og nu er det som politiker.

Men i alle tre tilfælde er generalforsamlingen

simpelthen stedet, hvis man skal

følge med i økologiens udvikling og være

med til at præge den.

10

Bente Haugaard:

Da jeg tog til min første generalforsamling,

var det på Kalø – med mulighed for

overnatning i sovepose i gymnastiksalen.

Og på trods af det tog jeg også til den næste

og den næste, for der er altså rigtig

meget at komme efter. Og jeg har da været

med stort set hver gang lige siden.

Ja, og så er forholdene blevet bedre – og

bedre.

Det er snart den rene luksus sammenlignet

med starten.

Jeg er aldrig kommet hjem fra en generalforsamling

i Økologisk Landsforening

uden at have fået en masse ud af det –

både fagligt og socialt.

Men man skal da være med. Er man der

ikke, får man heller ingen indflydelse.

Det er vigtigt at

være med

Anne Marie Brandt:

Jeg regner med at skulle til generalforsamling

denne gang. De to sidste gange er

jeg blevet forhindret, fordi der har været

ting, der skulle klares i familien. Og det er

ærgerligt, for jeg vil meget gerne.

- Det er interessant at høre om, hvad der

sker, og rigtig rart at møde nogle af de

mennesker, man ellers kun hører om. Og

når vi så begge to er af sted, har vi mulighed

for at være med i meget mere og kan

føre hinanden up to date bagefter.


Martin Jørgensen:

Det er selvfølgelig for at netværke, møde

kolleger, høre nyt, men det er også for at

kunne være med til at påvirke udviklingen

af vores organisation. Det er vigtigt, at vi

hele tiden er opmærksomme på udviklingen

og justerer tingene. Tænk blot på

fagforeningerne. De udviklede sig ikke, før

det blev for sent. Sådan skal det ikke gå

med Økologisk Landsforening. Så jeg har

nogle gange været kritisk, når jeg synes,

der er gået selvfedme i den, og der er heldigvis

også blevet lyttet. Der er mulighed

for at få indflydelse på tingene. Men ellers

ville jeg da heller ikke gide blive ved med

at møde op.

Anne Mette Riber:

Jeg har været med ca. 7 gange – eller rettere

jeg har ikke været med, for jeg opfatter

altså ikke mig selv som konen, der er

med manden.

– Næ, jeg er til generalforsamling, fordi

det giver mening og jeg deltager gerne

igen.

Det er inspirerende både sådan hyggeligt,

sjovt at møde ligesindede, og så lærer

jeg noget nyt hvert år. Det er også derfor

blandingen af workshops, temamøder,

udvalgsmøder og generalforsamling er

så vigtig. Afvekslingen giver en god dynamik

med mulighed for mange forskellige

indtryk.

Derfor tager vi afsted

Selv om jeg har del i bedriften, opfatter

jeg mig egentlig mere som forbruger end

som landmand, også når jeg er til generalforsamling.

Producenter er jo også

forbrugere, og i sidste ende er det jo forbrugerne

der afgør, hvordan det går med

økologien.

11


12

Blok A

Der er plads til

meget mere kød


Lars Qvist Ibsen,

formand for Økologisk

Landsforenings Kødudvalg.

Årsmøde

Dagsorden:

Økologisk kød er stort. Større, end man får indtryk af,

når man kigger i supermarkedernes kølediske.

– Der sælges meget store mængder direk-

te fra avlere overalt i landet, siger Lars Qvist

Ibsen, formand for Økologisk Landsforenings

Kødudvalg.

– Men der er plads til meget mere økologisk oksekød

både i kølediskene i danske butikker, ude i

gårdbutikkerne og på eksportmarkederne.

– Det økologiske kød udgør kun godt tre pct. af

den mængde kød, der bliver solgt I dagligvarehandelen.

Til sammenligning dækker den økologiske

mælk 30 pct. af mælkesalget, så der er

et stort og uudnyttet potentiale for afsætning

af økologisk oksekød.

Det diskuterede vi også, da vi holdt tema-dag

om afsætning af økologisk kød på Kalø her i efteråret.

Her kunne deltagerne få inspiration og

viden om afsætning af egne produkter.

– Det er jo interessant for nogle af os. Så er der

alle dem, der sender alle deres dyr til slagteri,

og der er dem, der både sælger direkte og sender

nogle dyr på slagteri.

– Og nu håber vi så, at vi snart kan sikre en ny

afsætningskanal.

Kødudvalget

1. Valg af dirigent, referent og stemme-

tællere

2. Årsberetning om udvalgets arbejde

Debat og spørgsmål

3. Planer for næste års arbejde i udvalget

4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 sup-

pleant

Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år,

samt 1 suppleant for 1 år.

På valg i 2013 er Erling Fischer Madsen,

Jens Christensen, Johannes Østergaard

Larsen samt suppleanten Mads Lystbæk.

5. Eventuelt

I Økologisk Landsforening arbejder vi på at

opbygge en virtuel markedsplads, hvor landmænd

og forbrugere kan mødes og handle

økologisk kød. Det bliver en database, hvor

man kan melde ind, hvis man har kød til salg, og

finde kød, hvis man gerne vil købe.

– Vi har også fået gang i en ERFA-gruppe, hvor

avlere og professionelle madfolk mødes og

diskuterer udvikling af det økologiske kød. Det

skulle gerne resultere i nye kvaliteter, varianter

og produkter, som kan være med til at få efterspørgslen

op.

En mulighed kunne måske være, at avlerne

starter eget andelsslagteri, hvor man kunne

slagte dyrene, så det foregik i direkte forlængelse

af den tilværelse, de har levet ude

på marken. De skulle nok ankomme en eller

to dage før slagtning, så de fik tid til at falde

til ro. Det ville blive dyrere, men det kunne

også sikre en kvalitet, som ikke kan opnås på

anden måde. Så det ville ikke blive nogen kon-

kurrence til de eksisterende slagterier. Snarere

et supplement, hvor der kunne laves helt ekstraordinær

kvalitet, siger Lars Qvist.

13


14

Blok A

Aktiviteten er

steget voldsomt


Bjarne Larsen,

formand for Økologisk

Landsforenings Ulandsudvalg.

foto: Sven Jensen

Dagsorden:

Det er en ikke utilfreds Bjarne Larsen, der som formand ser tilbage

på U-landssekretariatet første hele år og fremad mod de næste.

– Det er det første hele år, og vi har fået hævet

aktiviteten temmelig kraftigt. Det er meget

mærkbart, at vi har fået eget sekretariat i Økologiens

Hus.

– Vores internationale konsulent har meget

dygtigt fået sat de første projekter i gang og

skabt samarbejder med partnerne og søsterorganisationer

i syd.

Nu venter vi på svar på, om vi får bevillinger til

to projekter – i henholdsvis Uganda og Zanzibar.

Og vi er i gang med det politiske arbejde med et

tredje. Et stort projekt, der dækker alle de fem

østafrikanske lande. Planen er her, at vi i samarbejde

med de stedlige økologiske organisationer

skal styrke deres certificeringsarbejde og

hjælpe med at udbrede kendskab og forståelse

af økologien både hos forbrugere og landmænd

i landene.

På den hjemlige front arbejder vi med det agroøkologiske

netværk. Vi er i Økologisk Landsforening

tovholdere på et netværk, hvor de danske

bistandsorganisationer og NGO’er er med.

Ulandsudvalget

1. Valg af dirigent, referent og stemme-

tællere

2. Årsberetning om udvalgets arbejde

Debat og spørgsmål

3. Planer for næste års arbejde i udvalget

4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 2 sup-

pleanter.

Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år,

samt 2 suppleanter for 1 år.

På valg i 2013 er Klaus Sall, Mette Vaarst,

Nina Tofte Hansen samt suppleanterne

Sven Jensen og Morten Erbs

5. Eventuelt

Der er i dag omkring 20 medlemmer i netværket,

og vi arbejder på at fremme de

økologiske metoder i deres landbrugs- og fødevareprojekter.

Og så skal vi mobilisere frivillige til de projekter,

vi arbejder med. Frivillige, der vil og kan

gøre et ordenligt stykke ulandsarbejde. Det

drejer sig selvfølgelig om mennesker med faglig

baggrund.

Også interesserede uden faglig baggrund, som

gerne vil gøre en positiv forskel, og med ønske

om at opleve lokale afrikanske kulturer og levevis,

og som kan bidrage med noget godt i projekterne,

skal vi prøve at skabe muligheder for,

siger Bjarne Larsen.

15


16

Blok A

Udvalg udstiller

svin i Roskilde


Randi Vinfeldt,

formand for Økologisk

Landsforenings Svineudvalg.

Årsmøde

Dagsorden:

På næste sommers Roskilde Dyrskue vil tusinder af forbrugere ved

selvsyn kunne konstatere, hvor godt økologiske svin har det. Midt på

dyrskuepladsen vil en flok økogrise trisse rundt i en 120 kvadratmeter

stor fold, mudderbade, æde, sove og bedre end mange ord demonstrere

kvaliteterne ved økologisk svineproduktion.

Det er lige gået i orden, fortæller Randi Vinfeldt,

formand for Økologisk Landsforenings

Svineudvalg.

–Dyrskuet har gennem flere år haft udstilling

med konventionel svineproduktion. Det er dejligt,

at vi nu får mulighed for at vise, hvordan

tingene går til i den økologiske ende.

Men udvalget har ikke kun succes i den lidt

lettere del af sit arbejdsfelt. På det seneste

er det også lykkedes at få lavet aftaler om at

være med, når der planlægges og gennemføres

forskning rundt om på de forskellige forskningsinstitutioner.

- Vi vil gerne, at forskningen har en tæt forbindelse

til hverdagen, så resultaterne er umiddelbart

anvendelige i primærproduktionen, siger

hun. Vi er meget optaget af, at Forskningsmidlerne

bruges hensigtsmæssigt, så vi vil også

Svineudvalget

1. Valg af dirigent, referent og stemme-

tællere

2. Årsberetning om udvalgets arbejde

Debat og spørgsmål

3. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 sup-

pleant

Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år,

samt 1 suppleant for 1 år.

På valg i 2013 er Bertel Hestbjerg, Karin

Stavnskær, Poul Skovgaard samt supple-

anten Tine Frederiksen.

4. Planer for næste års arbejde i udvalget

5. Eventuelt

forsøge at sikre, at der ikke forskes i det samme

flere steder. Og forskningsinstitutterne er heldigvis

med på, at vi blander os.

Udvalget har også blandet sig i forhandlingerne

om et veterinærforlig og fortsætter nu, da

forliget skal udmøntes.

- Vi arbejder for at få mere fleksible medicinregler.

Ikke fordi vi ønsker at medicinere mere, men

reglerne er ikke hensigtsmæssige, siger Randi

Vinfeldt. Vi må have reglerne lavet, så de passer

til den økologiske produktionsform, f.eks.

med brug af smertestillende medicin ved kastration,

ligesom vi skal have en fornuftig løsning

på problemet med overskudsmedicin. Nu

må vi se, om svaret er nye pakningsstørrelser

eller en postkasseordning. Men et svar skal vi

under alle omstændigheder have.

17


18

Blok A

Mellem bedrag

og den rette kurs!

Økologers og forbrugeres syn på alternativer til konventionel husdyrgødning.

De økologiske foreninger har lavet en principbeslutning

om at udfase brugen af konventionel husdyrgødning

i økologisk planteavl.

• Men hvad siger de økologiske landmænd; er

de rede til at benytte sig af alternativer som

ubehandlet slam eller rent fosfat udvundet af

spildevandsslam?

• Og hvad med forbrugerne; er de parate til at

lukke næringsstofkredsløbet mellem land og by

med slam og organisk husholdningsaffald?

Oplægget vil præsentere resultaterne fra et

sociologisk studie af økologers og forbrugeres

holdninger.

Fremtidens økologiske mælk

• Hvor de økologiske planteavleres holdning

er baseret på hensyn til økologiske kredsløb,

praktiske forhold på deres brug og økonomi; er

forbrugerne tilsyneladende mest optaget af

risiko for miljøet og især deres egen sundhed.

Desuden viser det sig, at mange forbrugere er

helt uvidende om det udbredte brug af den konventionelle

husdyrgødning i økologien - noget

der får nogle til at sætte spørgsmål ved økologiens

troværdighed.

Oplæg: Lektor i fødevaresociologi Jesper Lassen,

Institut for Fødevarer og ressourceøkonomi,

Københavns Universitet

Ordstyrer: Landmand Jens Krogh,

næstformand i Økologisk Landsforening

Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening inviterer landmænd, forbrugere

og virksomheder til workshop om fremtidens økologiske mælk.

Salget af drikkemælk har været svagt faldende gennem

det sidste års tid, ligesom der med mellemrum

opleves priskrig på økologisk mæk, som på kort sigt

er til glæde for den enkelte forbruger, men ikke er

løsningen på lang sigt for hverken landmand eller

forbruger. Hvordan vender vi kurven, så vi kan få flere

forbrugere til at lægge den økologiske mælk i indkøbsvognen.

Mælkeudvalget vil på workshoppen komme med deres

bud på, hvordan de ser ”Fremtidens økologiske

mælk”, men vil meget gerne have alle andres bud på

og input til i hvilken retning, vi skal styre i fremtiden.

Der vil blive diskussion i mindre grupper ud fra dilemmakort,

hvor bl.a. følgende emner vil være til diskussion.

• Forbrugernes forventninger

til fremtidens økologiske mælk

• Dyrevelfærd

• Den sunde mælk

Indleder og ordstyrer: Ole Sørensen, formand

for Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening.


Økologi i foodservice

i samspil med lokale avlere

Det økologiske spisemærke og regeringens mål om 60% økologi i det offentlige

sætter økologi i de offentlige køkkener på dagsordenen.

Som økologisk landmand og avler giver det mening

at kunne levere til de omkringliggende køkkener i

kantiner, hospitaler og daginstitutioner, men er det

en reel mulighed? Kom og hør om de konkrete muligheder

for at få de økologiske varer ud i gryderne hos

køkkenerne.

• Klaus Sall præsenterer hvilke regler i EUlovgivningen,

som giver reelle muligheder

for at komme i betragtning i forbindelse med

fødevareindkøb i det offentlige

• Grantoftegård præsenterer deres samarbejde

og levering af kød til plejehjemskøkkenerne

i Ballerup Kommune

• En grossist præsenterer, hvordan de samarbejder

med lokale/danske økologiske producenter

Efter de tre oplæg vil der være

tid til spørgsmål og debat.

Ordstyrer: Rikke Thorøe Grønning,

Økologisk Landsforening

Temamøder

19


20

Blok B

Virksomheder

ser ud over

grænserne


Poul Pedersen,

formand for Økologisk

Landsforenings Virksomhedsudvalg.

Årsmøde

Dagsorden:

Fleksible økologiregler – skal, skal ikke? De danske økologiske virksomheder

har diskuteret det længe, men diskussionen er ikke færdig,

mener Poul Pedersen, der er formand for Økologisk Landsforenings

Virksomhedsudvalg

– Nationale, økologiske særordninger vil kunne

gøre økologien mere fleksibel. Vi kan klart se

fordelene, men lige så tydeligt ulemperne.

– Vi kan godt forstå, hvorfor nogen ønsker de

nationale særregler, men vi er nervøse for, om

det vil skade dansk økologis muligheder uden

for landets grænser.

Og det er væsentligt. For hjemmemarked er

godt, men eksport er vejen til vækst.

– Vi har et dejligt stort hjemmemarked, og det

klarer sig stadig overraskende godt, selv om

gassen er gået lidt af ballonen, når vi snakker

indtjening og vækst.

Flot det har klaret sig så længe, men vi er mange,

der forudser udfordringer i 2013. Der bliver

brug for både iderigdom og sparsommelighed

i de kommende halve år. Men så kommer der

heldigvis øgede markedsmuligheder i cateringsektoren,

og det er jo en hjælp til alle økologiske

virksomheder.

Virksomhedsudvalget

1. Valg af dirigent, referent og stemme-

tællere

2. Årsberetning om udvalgets arbejde

Debat og spørgsmål

3. Planer for næste års arbejde i udvalget

4. Valg af 2 udvalgsmedlemmer for 2 år,

1 udvalgsmedlem for 1 år og 2 supple-

anter for 1 år

På valg i 2013 er Poul Pedersen, Jørgen

Bonde og suppleanterne Sven Jensen og

Nelly Riggelsen. Peder G. Jessen har truk-

ket sig fra udvalgsarbejdet, hvorfor der skal

vælges et udvalgsmedlem for 1 år.

5. Eventuelt

– Men det bliver eksporten, der skal trække

væksten i den økologiske eksport. Og der er heldigvis

gode muligheder nær ved. Dansk økologi

er allerede kommet godt ind syd for grænsen,

men der er stadig mange huller, som vi kan fylde

op. Der er absolut muligheder.

Og så er der er garanteret også gode muligheder

længere ude for nogle af virksomhederne.

Det vil være en stor hjælp, hvis vi kan få rige,

fjernøstlige lande til at spise økologi, og det

tror jeg, at vi kan. Flere steder er der en voksende

velstand, flere penge blandt mange og et

ønske om at kunne være sikker på, hvad det er,

man putter i munden. Og her står vi godt med

rene, sunde og sikre fødevarer.

– Jeg er sikker på, at Fjernøsten kan blive et nyt,

spændende område for økologien i Danmark.

Det kan virke uoverskueligt at komme i gang

med, men faktisk er det jo nok, bare vi kommer

godt ind i en enkelt kinesisk storby - der er jo et

større marked i bare én af dem end i hele vores

hjemmemarked, siger Poul Pedersen.

21


22

Blok B

Øget

produktion

i bedre rammer


Michael Jensen,

formand for Økologisk Landsforenings

Frugt, bær- og grøntudvalg.

Årsmøde

Dagsorden:

Michael Jensen glæder sig i denne tid. Som formand for Økologisk

Landsforenings udvalg for frugt, bær og grønt har han netop været

til møde i Fødevareministeriet, hvor han var med til at diskutere

muligheden for et større tilskud – et såkaldt fastholdelsestilskud

– til frugt-, grønt- og bærproducenterne.

– Vi får samme EU-tilskud som alle andre jordbrugere,

men vores produktioner er så at sige

meget mere koncentrerede. Der er langt større

værdier på spil på den enkelte hektar end i anden

jordbrugsproduktion. Flere steder i udlandet

gives der tilskud på 30-40.000 kr. pr. hektar

til vores type produktioner.

– Nu ved jeg slet ikke, om det ender med øgede

tilskud og i givet fald hvor store, men sådan noget

som tilskuddene her er et typisk eksempel

på, hvordan vi arbejder med erhvervets rammevilkår.

– Et andet område, vi har arbejdet med og givet

vil arbejde med fremover, er at styrke produktionen.

– Vi har gennemført flere rigtig godt besøgte

temamøder for at forberede avlerne på udfasningen

af konventionel gødning og halm. Senere

blev tidsplanen for udfasningen lavet om,

men det er mit indtryk, at avlerne godt er klar

over, at det kun vil få ændringen til at ramme

så meget voldsommere, når den senere kom-

Frugt-, bær- og grøntudvalget

1. Valg af dirigent, referent og stemme-

tællere

2. Årsberetning om udvalgets arbejde

Debat og spørgsmål

3. Planer for næste års arbejde i udvalget

4. Valg af 2 udvalgsmedlemmer og 1 sup-

pleant

Der skal vælges 2 udvalgsmedlemmer for 2 år,

samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er

Karl Kamp, Poul Rytter Larsen

samt suppleanten Henning Bæk Hansen

5. Eventuelt

mer på én gang i stedet for gradvist. Så det er

givet et emne, vi også fremover vil beskæftige

os med.

Som et minimum vil vi finde ud af og fortælle

om, hvordan man kan udnytte grøngødning ved

at køre det gennem et biogasanlæg.

Det er noget, der interesserer vores medlemmer.

Spørgsmålet om gødning og tilstrækkeligt

med gødning er vitalt for os. Meget få af

vores produkter kan noget som helst uden at få

tilført megen gødning.

– Og så vil vi også fremover fortsat have fokus

på frugten og bærrene. De har den helt særlige

problemstilling, at produktionen er meget mindre,

end forbrugerne angiveligt ønsker.

Desværre er rammevilkårene så ringe, at ingen

kan få fornuft i at øge produktionen.

Her skal vi arbejde på rammevilkårene og sammen

med Fagligt Team i Økologisk Landsforening

lave forsøg med hjælpestoffer og for-

skellige dykningsteknikker, der kan skabe fornuft

i frugt- og bærproduktion.

23


24

Blok B

Konventionel

interesse for

økologiske sorter


Anders Lund,

formand for Økologisk

Landsforenings Planteudvalg.

Årsmøde

Dagsorden:

Efter at Økologisk Landsforening i år har fået plads i fagudvalget for

sortsafprøvning, hvor sorter godkendes til den officielle såsædssortsliste,

har det vist sig, at økologerne har flere sammenfaldende

interesser med den konventionelle planteavl end forudset.

For i takt med lovgivningens pres på brug af

sprøjtegifte og gødning tager til, er også det

konventionelle landbrug begyndt at interessere

sig for sunde planter med større bladfylde

og rodnet, som dermed kræver mindre input og

udnytter næringsstoffer bedre.

– Og samtidig har vi fået en faglig og konstruktiv

dialog omkring sortsudvikling, som bidrager

til, at vi får mulighed for et bredere sortsvalg på

lang sigt, siger Anders Lund, der er formand for

Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg.

– Det kan vi nu også gøre i bestyrelsen for Frøafgiftsfonden.

Her er vi med, når der fordeles

penge til forskellige udviklingsprojekter inden

for frøavl – Så også her kan vi være med til at

trække tingene i en mere grøn retning.

– Såsædsudvikling er i det hele taget et væsent-

Planteudvalget

1. Valg af dirigent, referent og stemme-

tællere

2. Årsberetning om udvalgets arbejde

Debat og spørgsmål

3. Planer for næste års arbejde i udvalget

Udvalget ønsker bl.a. at sætte økologisk så-

sæd til debat som basis for strategiudvikling.

4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 sup-

pleant samt evt. 1 repræsentant for virk-

somhederne

Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år,

samt 1 suppleant for 1 år. Endvidere kan der

vælges 1 virksomhedsrepræsentant for 2 år.

På valg i 2013 er Kurt Hvid Frost, Søren Moes-

lund Larsen, suppleant Hans Chr. Toftegaard,

Andres Lassen og virksomhedsmedlem

Allan H. Hansen (DanishAgro).

5. Eventuelt

ligt felt for udvalget. I det kommende år er vi

således med i et større udbytteforsøg med vårbyg.

Det omfatter 40 sorter, som vi i dag ikke

kender i Danmark.

Udvalget arbejder med tre hovedområder:

• Sortsudvikling

• Udfasning

• Afsætning

– Udfasning af konventionel gødning er jo ikke

opgivet – bare udskudt, og der har vi en del projekter

på vej, som skal sikre planteavlere de

nødvendige næringsstoffer.

– På afsætningssiden arbejder Foreningen meget

med direkte afsætning fra gårdene. Det fører

frem til sporbare produkter og med historie

og styrket troværdighed, som betyder meget

for en del kunder, siger Anders Lund

25


De økologiske forbrugere

– hvem er de og hvordan er

udviklingen i deres indkøbsmønster

Økologiske forbrugere og afsætning-

en af økologiske produkter.

På mødet præsenteres en ny arketypeanalyse,

hvor de danske forbrugere først

er delt i grupper på baggrund af deres

holdninger til fødevarer og økologi. Derefter

er arketypernes holdninger til fødevarer

og økologi, demografiske karakteristika

og forbrug af fødevarer beskrevet.

26

Blok B

Økologernes virkemuligheder

i forhold til klimapåvirkning

Ved at skræddersy Livscyklusanalyser (LCA’er) til fjerkræproduktion, får fjerkræbranchen et

nyttigt og overskueligt redskab til at reducere emission/udledning af drivhusgasser.

I projektet ”Klimavenligt fjerkrækød” har

det overordnede mål været at udvikle

en basismodel til beregning af udslip af

drivhusgasser fra fjerkræproduktion.

Den viden, et sådant værktøj vil give, er en

forudsætning for at kunne sænke CO2 belastningen

fra produktionskæden for økologiske

æg. Modellen skal anskueliggøre

effekten af energibesparende teknikker

og hjælpe til at identificere managementmetoder,

der kan reducere udslippet af

drivhusgasser fra sektoren.

1. Den første del af temamødet vil

sætte fokus på de største syndere

inden for klimapåvirkning i den øko-

logiske ægproduktion og samtidig

give anvisning på, hvordan man

kommer disse syndere til livs.

Resultater og virkemuligheder fra pro-

jektet ”Klimavenlig fjerkrækød” v/ Tina

Clausen, projektmedarbejder, og Jette

Søholm Petersen, chefkonsulent, Videncentret

for Landbrug, fjerkræ.

2. Anden del af temamødet vil sætte

fokus på investering i solceller –

ikke kun i forbindelse med økologisk

fjerkræproduktion, men landbrug

generelt.

Finanskrise og mådehold – og alligevel

vækster økologien stadig i Danmark.

Hvem er de forbrugere, der holder fast i

økologien, og måske øger deres forbrug?

Og hvem sænker deres økologi-procent?

Den viden præsenteres, sammen med

hvilke parametre der med fordel kan slås

på i markedsføringen af økologiske produkter.

Solceller er det helt store hit for tiden -

ikke mindst på grund af lavere priser og

gunstige finansierings- og afregningsforhold.

Men kan det også betale sig for

landmænd? Oplægget vil kort beskrive

solcellernes funktion og herefter beskrive

økonomien ved investering i solceller

og også driftsøkonomien ved at

have solceller på taget. Solceller, men

kan det betale sig? v/ Torben Wiborg.

Ordstyrer: Lars Bredahl, næstformand,

Fagudvalget for Økologiske æg- og fjerkræproducenter.

De danske økologiske forbrugeres

karakteristika.

v/ Helle Bossen,

Økologisk Landsforening.

Økologisk afsætning – hvilke tendenser

vil vi se i detailhandelen?

v/ Thomas Roland, chef for FDB’s

ansvarlighedsafdeling.

Ordstyrer: Kim Quist, bestyrelsesmedlem

i Økologisk Landsforening


Direkte afsætning af kød

– større indtjening til landmanden

og bedre kvalitet til forbrugerne

Optimal slagtning og modning af kød

Gourmandiet er en slagterbutik, og samtidig

en bøfrestaurant på Østerbro. Økologi

er en selvfølge, men kvaliteten rækker

udover Ø-mærket. Modning på krog er

en af parametrene, som adskiller kødet

fra det, der kan købes i supermarkederne.

Peter Steen vil fortælle om den optimale

behandling af slagtekroppen og give inspiration

til opskæring og anvendelse af

kødet. Undervejs i sit oplæg vil han demonstrere

udskæring af en bagfjerding.

v/ Peter Steen, slagter og indehaver af

Gourmandiet

Direkte afsætning af kød

Landmanden har mulighed for at tjene

mere på sin produktion, hvis han afsætter

kødet direkte til forbrugerne. Kunderne er

parate til at betale en god pris, hvis de oplever

at få noget for pengene. Kvaliteten

skal være høj hver gang, og den er andet

og mere end form, fedme og farve, som

landmanden traditionelt afregnes efter –

fedtmarmorering, fedtsyresammensæt-

ning, smag, vandindhold, mørhed, opskæring,

hygiejne, indpakning, pakkestørrelse,

historie, service, stegeanvisning er også

centrale parametre.

v/ Thorkild Nissen,

Økologisk Landsforening

Temamøder

Sådan gør vi

Anne-Marie og Ole Sørensen driver gården

Højvang Økologi, med mælkeproduktion

og studeproduktion. Studene og

de fleste af slagtekøerne afsættes via

direkte salg fra gårdbutik og web. Hvor

er udfordringerne, mulighederne og økonomien

ved direkte salg fra ejendommen?

v/ Ole Sørensen, mælke- og kødproducent

Hojvang-okologi.dk

Ordstyrer: Lars Quist Ibsen, formand for

Kødudvalget i Økologisk Landsforening

27


28

Blok C

Udvalg vil vinde det

tabte salg tilbage


Ole Sørensen,

formand for Økologisk

Landsforenings Mælkeudvalg.

Årsmøde

Dagsorden:

Torsten, Laust og Carsten. Tre økologiske mælkeproducenter er i

denne tid her, der og alle vegne med deres fortælling om, hvorfor de

har valgt økologien: For dyrenes, naturens og miljøets skyld.

Det er Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg,

der står bag annoncekampagnen, som skal øge

salget af økologisk mælk.

– Vi skal have gang i afsætningen. Den økologiske

mælk tegnede sig tidligere for halvdelen af

den drikkemælk, der blev solgt. Nu er det kun

en tredjedel. Det salg skal vi simpelthen have

vundet tilbage, siger Ole Sørensen, formand for

Mælkeudvalget, der har sat afsætning øverst

på sin dagsorden.

Det er jo ikke, fordi forbrugerne ikke længere

ønsker økologisk mælk.

Men mælken er blevet offer for butikkernes indbyrdes

konkurrence. Forretningerne har presset

udsalgsprisen for konventionel mælk ned

på et helt urealistisk niveau, fordi de bruger den

som slagnummer til at trække kunderne ind i

butikkerne. Det har ramt den økologiske mælk

– for på et eller andet tidpunkt bliver prisforskellen

så stor, at forbrugernes velvilje knækker

– også selv om de helst ville have økologisk

mælk.

Vi er gået ind både på kort og langt sigt for at

vinde dem tilbage, siger Ole Sørensen.

På kort sigt med annoncekampagnen med Torben,

Laust og Carsten. På længere sigt arbejder

vi med at udvikle og tydeliggøre de økologiske

kvaliteter, så det bliver endnu mere klart,

hvad man får for merprisen.

Mælkeudvalget

1. Valg af dirigent, referent og stemme-

tællere

2. Præsentation af udvalgets medlemmer

3. Årsberetning om udvalgets arbejde

Debat og spørgsmål

4. Planer for næste års arbejde i udvalget

5. Eventuelt

Et af projekterne hedder “Hvordan gør vi den

økologiske mælk endnu sundere?”, hvor vi arbejder

med hvilke foderemner, der skal suppleres

med, for at gøre mælken endnu sundere.

Vi skal i det hele taget fortsætte udviklingen af

økologien.

Annoncekampagne

…så ville du også

drikke økologisk mælk.

”Som økologisk landmand arbejder jeg på at gøre

naturens vilde planter, dyr og mikroorganismer til mine

medspillere. Derfor bruger jeg ikke sprøjtegifte på mine

marker. Jeg synes, det er interessant, at forskellige videnskabelige

undersøgelser viser, at der er flere blomster og

dyr på økologiske marker.

Det vil jeg gerne arbejde for”.

Carsten Fredsted 43 år. Har siden 1994 drevet

økologisk landbrug med malkekøer.

Køb økologisk mælk og tag et medansvar

for mangfoldigheden i naturen.

Se filmen og få mere at

vide om økologisk landbrug

og Carsten.

Eller læs mere på

www.okologi.dk

Hvad fylder

du i dit glas?

29


30

Blok C

Hvert hold skal

ramme helt præcist


Flemming Haugaard,

formand for Økologisk

Landsforenings Æg- og fjerkræudvalg.

Årsmøde

Dagsorden:

– Det kunne være bedre. Men det går da nogenlunde,

mener Flemming Haugaard, når han skal

bedømme, hvor ægbranchen er i øjeblikket.

– Men vi er som producenter underlagt markedskræfterne,

og derfor lever vi p.t. med priser,

der ikke lever op til det gode produkt, vi

leverer.

Det lægger et pres på os som producenter.

Vi skal have et godt resultat for hvert eneste

hold, vi sætter ind i husene, siger Haugaard, der

er formand for Økologisk Landsforenings Æg-

og fjerkræudvalg.

Vi skal ramme hver gang, og det er jo alt andet

lige sværere, når man producerer økologisk –

der er væsentlig flere risikofaktorer end ved

konventionel produktion.

Men det er så også der, hvor vi sætter ind som

udvalg. Vi arbejder på at forbedre producenternes

vilkår og muligheder for at præstere optimalt

hele tiden.

Æg- og fjerkræudvalget

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Årsberetning om udvalgets arbejde

Debat og spørgsmål

3. Planer for næste års arbejde i udvalget

4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 sup-

pleant

Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år,

samt 1 suppleant for 1 år.

På valg i 2013 er Jens Otto Rasmussen,

Frank Boddum, Jakob Kjær samt suppleant

Hardy Eskildsen (i det omfang det er muligt:

1 slagtefjerkræproducent på lige år og 1 på

ulige år. På hvert årsmøde kan de økologiske

æg- og fjerkræproducenter dog foreslå, op-

stille og vælge én repræsentant fra en af

foreningens andre medlemsgrupper til

udvalget for en 2 årig periode (i stedet for en

producent).

5. Eventuelt

For eksempel er vi om kort tid klar til, at der kan

laves klimarapporter på den enkelte bedrift, og

klar til at give den enkelte avler en værktøjskasse,

som giver ham mulighed for at handle på

rapporten.

Det skulle gerne reducere i mindre CO2-udslip

og mindre energiforbrug. Og det er jo umiddelbart

økonomisk en fordel for den enkelte.

Samlet vil en klimaindsats i hele branchen betyde

et endnu bedre omdømme for vores produkter

og dermed være med til at sælge endnu

flere æg.

Vi har også håb om, at vi nu kan få fælles EUregler

for hønsegårdenes indretning, tomgangsperioder

osv., så vi kan få samme vilkår

som vores udenlandske konkurrenter.

Udvalget har været med i forarbejdet og leveret

vores oplæg til en god, fleksibel ordning.

31


GMO – set i økologisk perspektiv

Er det fortsat en god ide, at økologisk produktion friholdes

for GMO-afgrøder og GMO-tilsætningsstoffer? Det er

spørgsmålet, som dette tema sætter til debat.

GMO-industrien udvikler og får løbende

godkendt nye GMO-afgrøder, med nye

egenskabe. Arealet med GMO afgrøder i

2011 var på 1,6 mio. kvadratkilometer.

og arealet er stadigt voksende.

Klaus Sall vil indlede med et oplæg om,

hvordan økologiens forsigtighedsprin-

cip af flere grunde stiller sig i vejen for,

at økologerne kan anvende GMO-

afgrøder.

Han vil også beskrive nogle af de mere

moderne metoder, som nu anvendes til at

32

Tema

gøre traditionel forædling langt mere effektiv,

og give eksempler på hvad man kan

opnå med disse metoder.

Formand Randi Vindfeldt fra Svineudvalget

vil i sit debatoplæg beskrive dilemmaerne,

man som producent står i.

Øko-grisene klandres for, at have for dårlig

foderudnyttelse især på fosfor til skade

for miljø, dyrene og prisen på svinekødet.

GMO-industrien har deres løsningsfor-

slag klar – GMO-fremstillet fytase, som

kan optimere foderudnyttelsen og redu-

cere udledningen af næringsstoffer, så

den økologiske svineproduktion også i

fremtiden kan matche det konventionelle

landbrugs.

Ordstyrer: Anders Lund, formand for

Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg

Efter oplæggene vil der være tid til

spørgsmål og debat.

Fødevaresikkerhed og Økologi

Ulandsudvalget ønsker at sætte følgende til diskussion i

forhold til økologi og ulande.

• Kan økologiske dyrkningsmetoder

brødføde verden?

• Økologi og fødevaresuverænitet,

- hvem ejer afgrøderne, og dermed

maden?

• Er fødevarespekulation skyld i forhøjede

fødevarepriser i ulande, - Og er

dette skidt?

• Jordrettigheder contra land-grapping.

– Kan vi som udefrakommende

blande os?

Mødet indledes med korte oplæg inden

debatten.

Ordstyrer: formand Bjarne Larsen,

Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg


Økologiske fisk og skaldyr

I 1997 blev det første spadestik taget mod etablering af

et økologisk fiskeopdræt i Danmark, som alternativ til det

konventionelle fiskeopdræt og til vilde fisk fra havet.

I dag er Danmark blandt top 3 af de økologiske

ørredproducenter i EU, og blandt

Europas største nationer hvad angår

produktion af økologisk fiskefoder og fiskeyngel

til videreproduktion, alt imens

udviklingen af økologisk opdræt af fisk

og skaldyr er fortsat stigende i DK og på

globalt plan.

I Irland er hovedparten af den irske lakseproduktion

økologisk. Hvilken betydning

har denne udvikling for miljøet, for fiskene,

for producenterne og for forbrugerne?

Hvilke produkter af økologiske fisk og

skaldyr er p.t. tilgængelige for de danske

forbrugere – herunder storkøkkener?

Økologisk opdræt af fisk og skaldyr

– regler og udvikling i DK og udland

v/ chefkonsulent Villy J. Larsen,

Dansk Akvakultur

• Opdræt og forædling af økologisk

havørred

v/ Lars Birger Nielsen,

Bisserup Havbrug

Økologiske opdrætsfisk og skaldyr

i danske storkøkkener

v/ Birte Brorson, omlægningskonsulent

– storkøkkener

Ordstyrer: Henriette Winter,

Økologisk Landsforening

Økologiske fisk og skaldyr

33


34

Kalender

TI 1

ON 2

TO 3

FR 4

LØ 5

SØ 6

MA 7

TI 8

ON 9

TO 10

FR 11

LØ 12

SØ 13

MA 14

TI 15

ON 16

TO 17

FR 18

LØ 19

SØ 20

MA 21

TI 22

ON 23

TO 24

FR 25

LØ 26

SØ 27

MA 28

TI 29

ON 30

TO 31

Januar

Frist for forslag til behandling

til cuh@okologi.dk

FR 1

Februar

Tilmelding til evt. udstilling

LØ 2

SØ 3

MA 4

TI 5

ON 6

TO 7

FR 8

LØ 9

SØ 10

MA 11

TI 12

ON 13

TO 14

FR 15

Sidste tilmeldingsfrist

Husk at booke overnatning

LØ 16

SØ 17

MA 18

TI 19

ON 20

TO 21

FR 22

LØ 23

SØ 24

MA 25

TI 26

ON 27

TO 28

marts

FR 1 Til Horsens - husk kontanter

LØ 2


Har du en produktion eller salg af økologiske

produkter og ønske om at udstille?

Så kontakt hurtigst muligt Christina

Udby Hansen på cuh@okologi.dk. Det er

ikke muligt at udstille uden forudgående

aftale.

Gør en god handel

Udstilling og salg af økologiske

produkter – en mulighed

I forbindelse med foreningens arrangement den 2. marts vil det være

muligt at udstille produkter, som deltagerne kan se på i pausen

– og måske gøre en god handel?

Det kan være en god ide at have kontanter med, ikke kun for at betale

for drikkevarer ved middagen, men også for at handle om lørdagen.

F.eks. udstiller VivaTex, som har flg. varer i økologisk bomuld med (GOTS-certificeret):

• Sengesæt med pude- og dynebetræk til baby, junior og voksen

• Lagner

• Badehåndklæder

• Baby-badeslag

• Toilettasker

• Mindre udvalg af metervarer

• Diverse herunder mindre udvalg af uld/silkevarer til baby & damer (bodystockings og bluser)

Man er meget velkommen til at bestille og betale varer i shoppen, som så kan afhentes ved

generalforsamlingen. Kig ind på www.vivatex.dk el. vivatex.blogspot.com.

Interesserede i at udstille skal melde sig til Christina Udby Hansen cuh@okologi.dk

senest den 1. februar 2013

35


Sponsorer Støt dem – de støtter os

36

Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, www.okologi.dk

Økologi & Erhverv 14. december 2012 nr. 513 2. sektion

More magazines by this user
Similar magazines