Vis - Odder kommune

oddernettet.dk

Vis - Odder kommune

ODDER KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 17

BYPLANVEDTÆGT FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE SYD FOR TUN0 BY.

I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fast-

sættes følgende bestemmelser for det i 6 1 nævnte område i Odder kommune.

6 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE

Stk.

Stk.

1. Området begrænses som vist på medfølgende kortbilag

mod nord af den offentlige bivej nr. 2

mod øst af skel mod matr.nr. 2.51~ og 25' Tunø by og sogn

mod syd af kysten og

mod vest af s'kel mod matr.nr. 23a Tunø by og sogn;

2. Området omfatter følgende matr.nr. :

22' og 36a begge af Tunø by og sogn samt det umatrikulerede

bådeleje , samt alle parceller, der efter den 1.5.1972 udstyk-

kes fra de nævnte ejendomme.

0 2. OMRÅDETS ANVENDELSE

Arealets opdeling

Stk. 1. Arealet opdeles i områder mærket I og II. Disse reserveres

Område I

til følgende formål :

I Sommerhusbebyggelse

II Fælles opholdsareal

Stk. 2. Området må kun anvendes til boligformål, og der må kun opfø-

res sommerhusbebyggelse. Bebyggelsen må alene anvendes til

beboelse ( natophold ) i tidsrummet 1. april - 30. september

9g uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, week-

ends o. lign.

Stk. 3. På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en

enkelt beboelse.

Odder kommunalbestyrelse kan dog tillade, at der på hver e-

jendom udover den nævnte beboelse opføres en gæstehytte el.


lign. , som ikke må gøres til genstand for særskilt udleje.

Område II

Stk. 4. Området forbeholdes til fælles opholdsareal.

Der må ikke indenfor området opføres nogen bebyggelse.

9 3. VEJFORHOLD

Stk. 1. Der udlægges areal til følgende veje og stier med retning,

bredde og beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag:

Vejene A-B, E-F og G-H alle i en bredde af 6 m fra offentlig

bivej Qr. 2 og mod syd.

Stier i en bredde af 2 m fra vejene A-By E-F og G-H og mod

syd til kysten.

Udvidelse af bestående veje

Sti a-bx i en bredde af 2 m langs kysten over matr.nr. 22'

og 36a begge af Tunø by og sogn.

Stk. 2. Der udlægges areal til udvidelse af vej C-D ( offentlig bivej

nr. 6 ), således at vejen får en bredde af 6 m. Udlægget skal

falde alene på vejens østlige side.

Stk. 3. Der udlægges areal til udvidelse af offentlig bivej nr. 2, så-

Byggelinier

ledes at vejen får en bredde af 6 m.

Udlægget skal falde alene på vejens sydlige side.

Stk. 4. . Langs vej C-D ( offentlig bivej nr. 6 ) pålægges byggelinier i

en afstand af 15 m fra vejmidte som vist på vedhæftede kortbi-

lag.

0 4. UDSTYXNIN GER

Stk. 1. Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 800 8

eksklusive eksisterende og udlagt vejareal.

Odstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som

fremgår af vedhaiftede kortbilag.

x Opmærksomheden henledes på, at sti a-b er udlagt som offent-

lig sti i Overfredningsnævnets kendelse af 8.11.1965 (sm fred-

ning af øen Tunø.

2.


Stk. 2. De på vedhæftede kortbilag med prikket signatur viste arealer

( område II ) må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges

som friarealer for bebyggelsen.

1) 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Stk. 1.

Stk. 2.

Stk. 3.

O

Udnyttelsesgraden må ikke overstige O, 1, beregnet alene af

den del af arealet, der ligger indenfor område I.

Ingen bygning må opføres med mere end 1 etage samt udnyttet

tagetage.

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en

højde, der overstiger 6,s m over terræn ( niveauplan ) målt

efter reglerne i byggelovgivningen.

Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod vej eller anden

grund end 5 m. Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod

område II end 10 m.

Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod matr.nr. 23a

end 27 m.

Bygninger må ikke opføres nærmere vej C-D end 15 m regnet

fra ve jmidte .

Stk. 4. Bygninger må kun opføres med deres lamgderetning vinkelret

på vejene A-B, C-D, E-F og G-H.

JL

A

Opmærksomheden henledes på, at der, inden byggetilladelse

kan opnås, på samtlige parceller skal være tinglyst deklara-

tion bl.a. gående ud på, at bestemmelserne i byplanvedtæg-

tens 1) 5 og 6 kun kan ændres med fredningsnævnets tilladelse,

at der langs byplanområdets grænser mod strandbeskyttelses -

linien ( område II ) og mod matr.nr. 23a skal etableres et

mindst 5 m bredt beplantningsbælte , at plankeværker og lignen-

de kun må anvendes som mindre læskærme i umiddelbar til-

knytning til bebyggelsen samt at område II skal vEre tilgænge-

ligt for offentlighedens ophold og færdsel. Endelig forudsættes,

at offentligheden fortsat har adgang ad vej C-D samt at de øv-

rige veje og stier er tilgængelige for offentlig gående færdsel.

3.


Stk. 5. Hegn må både i naboskel og vejskel kun etableres som leven-

de hegn .

*dh J

§ 6. BEBYGGELSENS YDREFREMTRÆDEN

Stk. 1. Udvendige bygningssider, bortset fra tage, må kun fremtræde

Stk. 2.

Stk. 3.

hvide eller lys grå. Til døre, vinduesrammer, skodder, sok-

ler og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver

anvendes.

Tage skal være saddeltage med en hældning på mellem 35O og

45' og med rygningen parallel med husets længste udstrækning,

jvf. 0 5, stk. 4.

Tage skal dækkes med tegl.

Ingen form for slaltning og reklamering må finde sted på ejen-

dommene.

6 7. BYPLANVEDTÆGTENS OVERHOLDELSE

Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige an-

vendelse ændres, skal der forelægges Odder byråd tegninger,

der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes be-

liggenhed på grunden og dens størrelse, form og indretning,

ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden

skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse over-

ensstemmelsen med byplanvedtægten.

o 8. EXLS TERENDE BEBYGGELSE

Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse

af den existerende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af

den existerende lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse

ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse

dL\L

n , Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af naturfred-

ningsloven ikke må opføres bebyggelse eller foretages heg-

ning eller beplantning søværts strandbeskyttelseslinien.


i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Odder

byråd.

§ 10. DISPENSATIONER FRA OG ÆNDRINGER I BYPLANVEDTÆG.-

TEN

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende

byplanvedtægt kan indrømmes af Odder byråd, såfremt karak-

teren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fast-

holde, ikke derved endres.

Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter Odder byråds ved-

tagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne

om vedtagelse og godkendelse af ny byplaner.

Således vedtaget af Odder byråd.

Odder, den 13. august 1973.

Sign. : Søren Aagaard, borgmester

I medfør af 8 1 i lov om byplaner ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar

1970 ) godkendes foranstående af Odder byråd vedtagne forslag til partiel

byplanvedtægt nr. 17 for et sommerhusområde syd for Tunø by.

Miljøministeriet, den 2. november 1973.

P.M.V.

E.B.

Sign.: Munck, eksp. sekr.

Foranstående byplanvedtægt er den

adattende ejendomme .

Den

Sign. :

tinglyst på de af vedtægten

5.


. eeeeea VEDTRGTSGRRNSE

-- - - ST RA ND BY GSELI NI E

---- BYGGELINIE

ODOER KOMMUNE

KORTBILAG TIL PARTIEL BYPLANVEDTEGT NR. 17

JV F.

iÆVN

is E

OVERFRED-

ET S

More magazines by this user
Similar magazines