Masanga projektmanual - Arkitekter Uden Grænser

arkitekterudengraenser.dk

Masanga projektmanual - Arkitekter Uden Grænser

CASE STUDY

Projektnavn:

Bolig projekt i Masanga

i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser

Kontaktperson:

Ida Katrine Friis Tinning

Idakatrine@live.dk

tlt: 21433473

Baggrund / formål:

Projektet tager udgangspunkt i genopbyggelsen af Masanga hospitalet, som ligger midt i Sierra Leone i Vestafrika.

Sygehuset var drevet af adventistbevægelsen fra 1964 og frem til 1997, hvor det lukkede pga. borgerkrigen i landet.

Siden januar 2002 har der været fred i landet, men store dele af sundhedssektoren ligger i ruiner og landet har ikke selv

ressourcer til at få den på fode igen. Formålet med Masangas Venners tilstedeværelse er, at medvirke til at rehabilitere

og drive hospitalet i samspil med sundhedsmyndighederne. Der bliver på nuværende tidspunkt behandlet gennemsnitligt

150 patienter dagligt, muliggjort ved donationer og frivilligt arbejde.

For at øge hospitalets kapacitet og tiltrække arbejdskraft er det nødvendigt at bygge personaleboliger. Det er her vores

projekt som en del af Arkitekter Uden Grænser kommer ind i billedet. Der er et akut behov for ordentlige boligforhold.

Som situationen er nu, kan hospitalet kun tilbyde boliger, som ligger inde i byen og er i meget ringe stand. Boligerne

mangler de mest nødvendige faciliteter, såsom køkken, bad og sanitet.

Det har vi besluttet at gøre noget ved og i det første pilotprojekt, er det vores ønske at opføre 30 sunde boliger

beliggende tæt ved hospitalet. På sigt er målet at få 200 boliger opført.

Projektbeskrivelse

Opgaven består blandt andet i at udtænke en bolig der tager højde for klimaet, funktionaliteten og materialerne i

området. Boligen skal tænkes som en del af en større helhed, der gradvis kan udvides og de lokale kan bruge den som

standardbyggemodel, så de på længere sigt kan bygge vider på deres egen landsby, lave bygninger som har en længere

leve tid, og som er klimatisk bedre og billigere (empowerment).

I første omgang skal der indsamles et registreringsmateriale fra området igennem et felt-arbejde i januar måned.

Herefter skal det konkrete forslag udarbejdes, tegnes og beregnes, hvorefter boligerne skal realiseres over sommeren.

Felt-arbejdet har til formål at indsamle et materiale af forstudier fra Masanga, indeholdende konkrete opmålinger og

registreringer af området, klimaet og dets resourcer. Men i lige så høj grad, at opbygge en forståelse af livet i Masanga

og danne sig et billede af hospitalet og dets ansattes hverdag.

Boligerne skal opføres i et samarbejde mellem de lokale og de udefra kommende frivillige som arbejder i området. Der

skal derfor etableres en kontakt til den lokale arbejdestyrke og byggematerialeforhandlere, så der er en forudforståelse

af hvordan byggeprocessen vil forløbe dernede, samt hvad der kunne opstå af eventuelle vanskeligheder og problemer.

Se. bilag 1 Projektfaser

Projektfaser og tidsramme:

Projektet er inddelt i 4 faser, hvoraf fase 2 og 4 finder sted i Masanga:

1. Den første faser er en opstarts fase, hvor projektgruppen sammensættes, der udtænkes en arbejdsstruktur og

planlægges feltarbejde og forstudier i Danmark, samt findes potentielle samarbejdespartnere.

Se Bilag 1 STATUS 1.0, af første fase

18 november 2008


2. Den første fase koncentrerer sig om en 3-ugers feltarbejdstur for 5 af gruppens medlemmer til Masanga fra d.2-20

januar 2009. Her vil vi afklare de lokale forhold, muligheder og begrænsninger.

Vi skal opmåle, registrere og analysere byggeforhold, herunder både klimatiske forhold og byggeskik. Derudover skal

vi opnå forståelse for familiernes behov og levevis samt danne os et overblik over det videre forløb. Se vedlagte

tidsplan samt budget for feltarbejdet.

2.januar 2009- 20. januar 2009

3. Den anden fase er et længerevarende forløb, hvori vi tegner et konkret projektforslag, beregner byggeomkostninger

og planlægger byggeprocessen i et tværfagligt samarbejde. Der skal søges financiering til byggeriet hos sponsorer og

fonde.

Som resultat af feltarbejdsturen vil der i marts 2009 blive afholdt en udstilling på Dansk Arkitektur Center, hvor

Arkitekter Uden Grænsers aktiviteter præsenteres. Masanga projektet er udvalgt som pionerprojekt, som skal tjene

som eksempel for fremtidige projekter. Projektet vil desuden blive omtalt i Arkfokus, arkitekternes fagforenings blad.

22. januar 2009 - 1. juni 2009

4. Opførelse af boligerne i Masanga i samarbejde med lokale håndværkere og frivillige. Medlemmer af projektgruppen vil

være tilstede og fungere som koordinatorer og byggeledere.

1. juni 2009 - 30 august 2009

Organisering, rollefordeling og kommunikation:

Projekt vil blive styret af Masanga-gruppen, herunder projektkoordinator: Ida K. F. Tinning, som vil fungere som

kommunikations led til AUG.

Bolig-projektet i Masanga vil fungere som ´Case´ for Arkitekter Uden Grænser, hvilket betyder at projektet vil blive til i tæt

samarbejde og dialog med Arkitekter uden Grænsers. De kan hjælpe med sparring og support på forskellige områder

som fundraising, netværk og PR.

Projektet vil den anden vej bidrage med løbende opsummeringer omkring projektets forløb og erfaringer, samt bidrage

med indhold og materiale til en udstilling på Dansk Arkitektur Center, artikel i Ark-fokus, hjemmeside og til givende

arrangementer.

Der er på nuværende tidspunkt opstillet følgende forslag til temaer projektet knyttet sig til.

Se bilag 3 Temaer

Økonomi:

1. BUDGET for feltarbejde 2. fase

Rejse udgifter per person til Masanga:

Flyrejse CPH-LHR-FNA t/rt 7.000,- Dkr

Visum 500,- Dkr

Forsikring 450,- Dkr

Vacciner + malariamedicin 1.000,- Dkr

Indkøb af fælles opmålingsudstyr 2.000,- Dkr

YMCA Freetown 4 nætter à 70,- kr/pers 280,- Dkr

Kost og logi Masanga kr/pers hele opphold 500,- Dkr

Transport Freetown – Masanga – Freetown i bil 1.200,-Dkr

Div udflugter i bil under opholdet, plus evt betaling

til lokal assistanse/sikkerhedsvakter/guide 3.000,-Dkr

Sum 15.930,-Dkr

18 november 2008

Masanga gruppen har nedsat en fundraising/økonomi-gruppe som løbende, opstiller budgetter for rejserne, udstilling,

boliger omkostningerne etc i takt med projektets fremskridelse.

Masanga gruppen vil løbende holde AUG opdateret om de opstillede budgetter, til fundraising inden for AUG.


Bilag 1 : STATUS 1.0

1 FASE : FORBEREDELSE TIL FELTARBEJDE, OPSTARTNING AF MASANGA-GRUPPEN

Projekt-gruppe :

Camilla Kragh Pedersen, AnneKatrine Roien, Frederik beckett-nilsson, Mads Mølgaard, Mette Louise Jepsen, Silje

Sollien, Nina Lund Westerdahl, Petter Brandberg, Ida Katrine Friis Tinning

Arbejdsstruktur:

• Oprettelse af kontakt oplysninger: se bilag 2 kontaktoplysninger

• Oprettelse af kommunikations værktøj: Googlegruppe, der skal gøre den interne kommunikation i gruppen overskuelig

• Oprettelse af kompetenceskemaer:

Indeholdende hver af gruppens individers kompetencer og netværksoplysninger, med henblik på at få en

forståelse af den bedst mulige rolle/arbejdsfordeling folk imellem, samt gøre brug af folks kontakter.

På baggrund af dette kan vi danne os et overblik over hvilke folk vi yder mere skal bruge i projektet.

• Nedsættelse af undergrupper:

Fundraising gruppe: Anekatrine, Camilla og Silje

Udarbejder et sponsor/legat ansøgningsstandardformel, til udsendelse af støttemidler til feltarbejdesturen,

samt påbegyndelse af sponsoransøgninger til boligerne.

Kommunikation i gruppen samt web-fælles-bibliotek:

Mads står for oprettelse af en Google-gruppe, hvori vi kan dele filer som referater, links, kompetence- og

oplysningsskema, reference projekter og artikler som har relevans for projektet.

Desuden kan man her føre en åben, mail-korrespondance og oprette en online-kalender.

• Rejsegruppe januar: Nina, Frederik, Silje, Annekatrine og Ida

Feltarbejde: Frederik og Ida

Udarbejder en plan for feltarbejdets indhold: i forhold til registreringer, oprettelse af kontakter dernede og

reference- og erfaringsprojekter der ville være relevante for projektet i området.

Rejseplanlægning: Nina og Morten

Står for at indhente oplysninger vedrørende det praktiske i forhold til rejsen: Flybilletter, transport, visum,

vaccinationer etc. I samarbejde med Morten/Masanga´s traditionelle rejseplaner.

• Oprettelse af kalender: Fastsættelse af vigtige datoer:

Tirs. d. 18.nov.: Møde med bestyrelse fra AUG angående samarbejdet mellem projektgruppen

fra AUG og vores projekt.

Forberedelser til oplæg til ´AUG gløgg´ d. 4 dec, hvor vi skal holde en lille briefing

omkring hvor vi står nu.

Tirs, d. 25 nov.: Møde hos Camilla for Masanga-gruppen (os)

Opfølger på mødet med AUG

Updatering på arbejdsansvarsområderne

Forberedelse til oplægget til ´AUG gløgg´

Tors. d. 4 dec.: ´ÀUG gløgg´

Oplæg

Tirs. d. 9 dec.: Nørde-Masanga- Afrika dag

Møde med Masangas venner

Evt oplæg fra Jakob Knudsen

Evt. andre oplæg

18 november 2008


Dec(dato følger) Ekskursion til EDV-fabrikken

Produktion af ler-sten

Fredag d. 2 jan.: afrejse til Masanga, feltarbejde

Tirsdag d. 20 jan.: hjemkomst fra Masanga, feltarbejde

Marts ?? : Udstilling af feltarbejdet på Dansk Arkitektur Center

18 november 2008


Bilag 2 : KONTAKT OPLYSNINGER

KONTAKTOPLYSNINGER

Camilla Kragh Pedersen

Adresse: Enghave Plads 8, 3 tv

1670 Kbh.V

Mail: ckraghp_@hotmail.com

mobil: 26297191

fastnet: 33798612

AnneKatrine Roien

Adresse: Blegdamsvej 128, 4tv

2100 Kbh Ø?

Mail: annekatrineroien@hotmail.com

Tel.: 27 26 64 42

Frederik beckett-nilsson

Mail: frederikbeckett@hotmail.com

Tel.: 27822003

Mads Mølgaard

Mail: mads_moelgaard@hotmail.com

Tel.: 28943423

Mette Louise Jepsen

Mail: mettelouisejepsen@gmail.com

Tel.: 26254920

Silje Sollien

Adresse: Kvægtorvsgade 1, st th

1710 København V

Mail: _@siljesollien.org

Tel. : 27479834

Nina Lund Westerdahl

Mail: ninawesterdahl@gmail.com

Tel.: 28122443

Petter Brandberg

Mail: petter.brandberg@gmail.com

Tel.: 30236369

(i Canada til feb)

Ida Katrine Friis Tinning

Adresse: Mariendalsvej 36D, 1th

2000 Frederiksberg

Mail: Idakatrine@live.dk

tel.: 21433473

Kontaktperson til Masanga´s venner:

Morten Jess Nielsen

Mail: mortenjess@gmail.com

Tel.: 61679097

18 november 2008


Bilag 3 : TEMAER & OPLÆG

I FORLÆNGELSE AF MASANGA CASESTUDY_ASF DK

Tid: Fællesmøde 4 december

Indfaldsvinkel: Hvordan kan ASF tilknyttes sig et projekt?

1. Hospital, Uddannelsesenhed, Virksomhed - ”De 3 ben”: Morten fra Afrikastudiet fortæller

2. Vis slide Arkitektens rolle i ASF.

3. Formidling af projektets FASE 1: “Arbejdsstruktur” og forberedelse til felt arbejds: Ida

4. Introduktion af ´Event-kalenderen´ vedrørende Masanga-projektet:

Forløber kronologisk med projektetsudvikling:

Ex: for-studier, feltarbejde, arbejds, detalje ”Seminarkalender”

EVENTKALENDER:

1. Feltarbejde

Tid: Februar

Indfaldsvinkel: Hvad er felt arbejde?

Arbejdsområder Interviews

Antropologisk/sociologisk (Akademisk analyse)

Opmåling

Menneskelig case study

Faktuel statistik/mapping

Brug af netværk

Kontakt: Cecilia fra Bergen (Stine),

Niels Grønbæk(spejlingspartner/Sofie),

Jakob Knudsen,

DHS/Jørgen

Tegnestue?,

Ida spørg Silje ang. Akademisk indfaldsvinkel

Samarbejde : Indien feltarbejde

2. Udstilling på Dansk Arkitektur Center

Tid: Marts

Indfaldsvinkel: Feltarbejdet repræsenteret på udstilling

3. Designe boliger/detalje:

Tid: Marts

4. Boligopførelse:

Tid:?

Eventuelle emner senere hen hvor Masanga kan bruges som eksempel:

Empowerment

Indfaldsvinke: ”Udviklingslande uddanner vesten” – Den vigtige dialog.

Kontakt: Elsa Grip ang. Micro lån i Afrika (Sofie)

Kaos pilot (Ida)

Arbejdstruktur

Hvordan fungerer en gruppe?

Kommunikation i arbejdsgruppen (fælleskalender, blog, maildialog etc.)

Kompetenceskema: Interesser, kompetencer

Indfaldsvinkel: Hvad er felt-arbejde?

Netværk/forbindelser

18 november 2008

More magazines by this user
Similar magazines