Ændringer i registreringsafgiftsloven m.v. - Beierholm

beierholm.dk

Ændringer i registreringsafgiftsloven m.v. - Beierholm

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere

Værdifuld viden om skat og moms

Ændringer i registreringsafgiftsloven m.v.

Hæftelse for betaling, smidiggørelse af flexleasing m.v.

Folketinget har vedtaget lovforslag L122 – senere opdelt

i henholdsvis L122A og L122B – ændringer i reglerne

om hæftelse for registreringsafgiften, forhøjelse af

prisen for registrering og nummerplader, smidiggørelse

af reglerne ved skift af leasingtager ved flexleasing m.v.

Formålet med ændringerne er at fjerne en række uhensigtsmæssigheder

i reglerne om registrering af køretøjer.

Nedenfor beskrives ændringerne nærmere for:

1. Hæftelse for registreringsafgiften

2. Skift af leasingtager/giver i en godkendt flexleasingkontrakt

3. Afmeldelse af registrerede køretøjer

4. Godtgørelse til autoriserede nummerpladeoperatører

5. Priser for registrering af køretøjer og for nummerplader.

Loven har virkning fra 6. juni 2012.

1. Hæftelse for registreringsafgiften

Der verserer en række retssager ved domstolene om

hæftelse for registreringsafgiften, hvor en senere ejer

af et køretøj i visse situationer hæfter for ikke-afregnet

registreringsafgift i et tidligere salgsled. Det kan eksempelvis

være tilfælde, hvor et køretøj er afgiftsberigtiget

på en falsk faktura.

Praksis har udviklet sig således, at personen, som står

registreret som ejer af køretøjet, hæfter for den ikkebetalte

registreringsafgift, når fejlen konstateres - hvis

køretøjet er solgt af en ikke-bilforhandler.

Lovændringerne medfører, at:

• For betaling af afgiften hæfter den, der ejer køretøjet

på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder.

Registreres køretøjet i forbindelse med afgiftspligtens

indtræden, er det således den registrerede ejer,

der som ejer hæfter for betaling af afgiften.

• Ejeren eller den registrerede ejer hæfter dog ikke,

hvis køretøjet uberettiget er taget i brug på færd-

Juni 2012-29

Moms- & afgiftsrådgiver Lone Ravnholt Jensen, lrj@beierholm.dk

selslovens område, uden at den pågældende vidste eller

burde have vidst dette.

For betaling af afgiften hæfter dog en fører eller

bruger af køretøjet, hvis den pågældende bruger køretøjet

med viden om, at der ikke er betalt den fulde

afgift af køretøjet.

Der kan herudover indtræde hæftelse i en række tilfælde:

• For betaling af afgiften hæfter tillige en virksomhed,

der erhvervsmæssigt handler med motorkøretøjer eller

påhængs- eller sættevogne til motorkøretøjer,

hvis virksomheden har solgt køretøjet i forbindelse

med afgiftspligtens indtræden.

• For betaling af afgiften af et importeret køretøj

hæfter tillige importøren, hvis denne har bevirket eller

medvirket til, at afgiftsgrundlaget er fastsat for

lavt. Bestemmelsen er eksempelvis relevant i tilfælde,

hvor en importør har oplyst en købspris i udlandet,

der ikke svarer til den reelle pris for køretøjet. Bestemmelsen

omfatter såvel tilfælde, hvor importøren

har handlet på egen hånd, som tilfælde, hvor importøren

har bistået en anden med at fejlinformere SKAT.

• For betaling af afgiften hæfter tillige en efterfølgende

ejer af køretøjet, hvis den pågældende ved køretøjets

erhvervelse vidste eller burde have vidst, at der

ikke var betalt den afgift af køretøjet, som kræves

efter registreringsafgiftsloven. Eksempelvis som følge

af at købsprisen er så lav, at køberen ved eller

burde vide, at købsprisen ikke kan dække den fulde

registreringsafgift af køretøjet.

Disse hæftelsesregler gælder ikke for udenlandske firmabiler,

og for leasede køretøjer.

Vores vurdering

Når et køretøj eksempelvis er købt af en forhandler, vil

køberen have en berettiget forventning om, at køretøjet

er eller vil blive afgiftsberigtiget korrekt af forhandleren.

Men det kan forekomme, at købsprisen er så lav, at køberen

ved eller burde vide, at købsprisen ikke kan dække den

fulde registreringsafgift af køretøjet.


Er køretøjet derimod købt privat, må køber i højere grad

end ved køb fra en forhandler sikre sig, at den fulde registreringsafgift

af køretøjet er betalt.

Generelt er det dog positivt, at det er fastslået, at den

primære hæftelse indtræder for den person/virksomhed,

der forestår indregistrering af køretøjet (modsat hidtidig

praksis).

2. Skift af leasingtager/giver i en godkendt

flexleasingkontrakt

Det præciseres, at leasingvirksomheden hæfter for registreringsafgift

og eventuelle renter heraf i forbindelse

med en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Efter de gældende regler vil skift af leasingtager eller

leasingiver i kontraktsperioden medføre, at køretøjet skal

afmeldes, og ny tilladelse skal indhentes hos SKAT.

For at smidiggøre regelsættet ændres reglerne til, at:

• Der ikke skal ske afmelding af et leaset køretøj i de

tilfælde, hvor leasingtager efter leasingaftalen udskiftes

med en anden leasingtager på i øvrigt uændrede

leasingvilkår (debitorskifte). Køretøjet skal omregistreres

i Køretøjsregisteret med den nye leasingtager

• SKAT kan tillade, at overdragelse af en leasingaftale,

der ligger til grund for en tilladelse til betaling af forholdsmæssig

registreringsafgift for et leaset køretøj,

ikke udløser krav om afmelding af køretøjet fra

Køretøjsregisteret (kreditorskifte). Bestemmelsen

kan kun anvendes i de tilfælde, hvor overdragelsen

sker som led i en omstrukturering eller salg af leasingvirksomheden.

I disse tilfælde hæfter erhververen

for betaling af afgift og renter.

Ved registrering af nye ejer eller bruger for et leasingkøretøj

betales DKK 380.

3. Afmeldelse af registrerede køretøjer

Autoriserede nummerpladeoperatører bemyndiges til at

afmelde køretøjer fra registrering i Køretøjsregisteret.

Dermed kan autoriserede nummerpladeoperatører foretage

alle almindelige former for registreringer i Køretøjsregistret.

Der vil ikke ske indsamling af afmeldte nummerplader,

men som værnsregel mod misbrug stilles der krav om, at

afmeldte nummerplader destrueres allerede samme dag,

afmeldingen sker. Destruktionen skal ske ved, at nummerpladeoperatører

klipper nummerpladen i stykker.

Den enkelte nummerpladeoperatør skal tilrettelægge

procedurer, der sikrer overholdelsen af kravet om nummerpladedestruktion

i forbindelse med afmeldingen. Retten

til autorisation vil fortabes, hvis vilkårene ikke overholdes.

STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

4. Godtgørelse til autoriserede nummerpladeoperatører

Synsvirksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatør,

kan få en godtgørelse fra staten for registrering

og udlevering af nummerplader eller modtagelse af

nummerplader vedrørende et køretøj.

Det er en forudsætning, at køretøjet ikke bliver handlet

som led i synsvirksomhedens øvrige virksomhed (som fx

forhandler), eller en anden synsvirksomheds virksomhed.

Der ydes heller ikke godtgørelse for registrering af køretøjer,

der bliver handlet, repareret eller leaset, for en

virksomhed, som selv ville kunne autoriseres som nummerpladeoperatør.

Det drejer sig om følgende virksomheder:

• Virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med eller

leaser biler, og som årligt sælger eller leaser mindst

100 køretøjer af den type, der skal registreres, før

køretøjet tages i brug

• Virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med eller

leaser køretøjer, men normalt ikke biler, og som årligt

sælger eller leaser mindst 50 køretøjer af den type,

der skal registreres, før køretøjet tages i brug

• Synsvirksomheder, der erhvervsmæssigt handler med

køretøjer, og som årligt sælger eller leaser mindst 50

køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet

tages i brug, uanset om det er biler eller andre

køretøjer.

For de registreringer, en synsvirksomhed ikke får godtgørelse

for efter registreringsbekendtgørelsen, kan

synsvirksomheden opkræve et gebyr. I andre tilfælde må

en synsvirksomhed ikke opkæve gebyr for at registrere.

5. Priser for registrering af køretøjer

og nummerplader

Lovændringen medfører ændringer i prisen for følgende:

Ydelse Gældende Nye gebyrer

Nummerplade til lille

knallert

DKK 90 DKK 590

Prisen bringes på niveau med

en nummerplade til en stor

knallert.

Tillæg for ønskenum- DKK 6.200 DKK 11.000

merplader

Tillæg for grænse-

nummerplader

DKK 250 0

Ejer eller bruger skift Gratis DKK 380

Ansøgning om bevis

for ret til kørsel med

udenlandsk køretøj

Gratis DKK 400

Afslutning

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis

velkommen til at kontakte din revisor eller skatteafdelingen.

2

More magazines by this user
Similar magazines