KIRKEBLADET - Janderup

janderup.dk

KIRKEBLADET - Janderup

alslev · Janderup · Billum sogne

KirKebladet

Må vi præsentere

side 3

KonfirMationen

holder flyttedag

side 6

Altersølvet bæres tilbage i Alslev kirke af spejdere og

konfirmander i procession med biskoppen og præsterne.

nr. 1 · sommer 2013


2

»På den anden side« hedder et papirklip af

kunstneren Peter Callesen. Jeg beundrer hans

fingersnilde og eminente kunnen med papir og

saks. Men der skal mere end fingersnilde til at

skabe stor kunst. Der skal talent og store tanker

til. På den ene side noget, der udfordrer hovedet,

humoren, nysgerrigheden, på den anden side

noget, der rører hjertet og tænder eftertanken.

På den anden side. Her en underfundig besked

om, at det hvide papir er malet rødt på den anden

side. Callesens kunstneriske kendetegn er at

bruge fraklippet i sine silhuet-klip og forme det

til et budskab. Vi ser på billedet den korsfæstede

hænge og lide i den skærende hvide middags-

På den ene side er livet sart,

sårbart og forgængeligt

som en rød og blød valmue.

På den anden side

rummer blodet liv.

hede. Korset er der ikke. Men det er ætset ind

i vores bevidsthed, så vi ser det alligevel. Blodet

siver fra naglehullerne i hænder og fødder og

fra panden, hvor tornekronen spidder. Blodrødt

som blomsten. På den ene side er livet sart, sårbart

og forgængeligt som en rød og blød valmue.

På den anden side rummer blodet liv. Blodet sivede

fra Jesus på korset; livet sivede ud af ham

og ned til os. Vi får lov til at drikke hans liv i nadverens

blodrøde vin. En underfuld blodtransfusion,

som giver evigt liv. På den ene side døde

på den 2. side

på den kunst anden side

menneskesønnen Jesus afmægtigt og forladt på

korset. På den anden side blev den enes død til

liv for mange, som blodrøde blomster, der vokser

ud af intet ved korsets fod. Så underfundigt

og enkelt kan kristendommens store mysterium

udtrykkes om Gud, der blev menneske og ofrede

sit liv på korset for menneskers skyld. På den ene

side ubegribeligt og til evindeligt hovedbrud. På

den anden side uendeligt nådefuldt og til evigt

liv for den, der tror.

Anne Mette Gundesen

(Er du på nettet, kan du besøge Peter Callesens fantastiske

galleri på adressen: http://www.petercallesen.com/

paper/a4-papercuts/)


nyt nyt nyt

nyt nyt nyt kirkeBlad nyt

Du står med første udgave af det nye fælles kirkeblad

for pastoratets tre sogne i hånden.

Det var en udfordring at få Alslevs »Sognet«

og kirkebladet »Janderup-Billum Sogne« til at

smelte sammen til en ny udgivelse, som alle kunne

være tilfredse med. Opgaven blev givet til et

lille udvalg sammensat fra de 3 menighedsråd,

som sammen med Videbæk Bogtrykkeri har

Janderup og Billum Sogne

KirKeblad nr. 81 Faste 2013

Janderup og Billum Sogne

Til samtlige husstande

Gudstjeneste til tiden

Konfirmander i Billum arbejder på at få gudstjenestens led lagt i rigtig rækkefølge.

Samarbejdet mellem de tre sogne evangeliet ind i vores tid? Opmærk-

i det nye pastorat Alslev, Janderup somhed på gudstjenesten i krydsfel-

og Billum bliver stadig tættere. Patet mellem tradition og fornyelse er

storatet får fælles hjemmeside og vigtig for en kirke, der ønsker et godt

fælles kirkeblad, og der samarbejdes gudstjenesteliv og liv i gudstjene-

om fælles aktiviteter.

sten.

Følgende justeringer af gudstjene-

Gudstjenesteordning

stens liturgi er vedtaget og kører

På et fællesmøde i efteråret drøftede som forsøg kirkeåret ud. Ændringer-

de tre menighedsråd, om gudstjenene træder i kraft søndag 3. marts. Alle

ste-ordningen i de tre kirker skal lig- kirkegængere er meget velkomne til

ne hinanden noget mere. Udgangs- at give deres mening om ændringerpunktet

for drøftelsen var praktisk: ne til kende, enten overfor præsterne

det letter arbejdet for de fælles an- eller medlemmer af menighedsrådet.

satte, at gudstjenesterne ligner hinanden.

Dertil kommer, at en fornyelse Indgangsbøn

af gudstjenesteordningen kan åbne Indgangsbønnen ændres fra den nufor

en ny oplevelse af gudstjenesten. værende formulering (se salmebo-

Samtidigt er det vigtigt at respektere gens afsnit om Højmesseordning) til

’stedets skik’ og lade gudstjenesten en indgangsbøn, der er formuleret

have en form, som menigheden er af præsten og salmedigteren Holger

indlevet i og finder ro og glæde ved. Lissner:

Gudstjenesten er nerven i menighe- Lad os bede:

dens liv og skal være genkendelig og Herre, vi er kommet her for at møde

let at finde ind i.

din kærlighed og sandhed*.

De nye menighedsråd har nedsat et Send os din Helligånd,og gør os åbne

gudstjenesteudvalg, der arbejder vi- for, hvad du vil give os.

dere med at se gudstjenesten efter i Lad ordet slå rod i vore hjerter,

sømmene. Har vi den gudstjeneste, så du lever i os, og vi bliver ét i dig og

vi vil have - den som bedst forkynder tjener dig i alle ting. Amen

ALSLEV · JANDERUP · BILLUM SOGNE

KIRKEBLADET

GUDSTJENESTE TIL TIDEN

- fornyelse og tradition

side 2

KONFIRMANDER 2013

side 4

fundet frem til formen på det nye kirkeblad. Vi

håber du synes om resultatet.

Bladets udseende er nyt, men indholdet følger

kendte spor. Kirkebladet udkommer fortsat i fire

numre, men vil variere i størrelse. Har du ideer

til, hvad du gerne vil læse om i kirkebladet eller

ris og ros, hører bladudvalget gerne fra dig.

nyt må vi nyt præsentere nyt

Med det nye kirkeblad tager vi også pastoratets

nye logo i brug. Det sidder på forsiden af kirkebladets

højre hjørne.

Logoet er designet af Sine Grønberg, graver i

Alslev med en fortid som grafisk designer. I før-

NR. 1 · SOMMER 2013

sognet

Alslev kirkeBlAd nr.1 mArts 2013

palmesøndag den 24. marts 2013

åbner kirken igen for gudstjenester

og handlinger...

Ny kirke - ny liturgi - nye traditioner - nye udfordringer...

KONFIRMATIONER - SE SIDE 4

ste omgang fik Sine opgaven at udforme et nyt

fælles embedssegl, som skal bruges til at stemple

de officielle attester. Resultatet blev så godt, at

det også blev valgt som logo for vore 3 sogne.

Sine har ladet sig inspirere af en Triquetra, et

gammelt kristent symbol for Faderen, Sønnen

og Helligånden. De tre ovaler, der indgår i hinanden,

danner en trekant form uden begyndelse

og ende. Seglet er udformet, så en cirkel omkranser

de tre ovaler og bærer navnet på vore

tre sogne og pastorat. Der er tilføjet en plet som

et øje i hver oval, så tanken ledes hen på fisk og

vand. En fisk er et af de tidligste kristne symboler.

Vand hentyder til dåb og liv, og til Varde å,

som slynger sig igennem vort 3-sognspastorat og

giver det dets særlige landskabspræg.

3


4

aKtivitetsKalender

april - august 2013

Maj

Søndag 26. Trinitatis 9.00 LH 10.30 LH

juni

Søndag 2. 1. s. e. trin. 10.30 AMG 9.00 AMG

Kirkekaffe

Fredag 6. Dåbsjubilæum 16.30 AMG

juli

august

Søndag 4. 10. s. e. trin. 9.00 LH 10.30 LH

Søndag 11. 11. s. e. trin. 9.00 AMG 10.30 AMG

Søndag 18. 12. s. e. trin. 9.00 AMG

Kirkevandring

alslev janderup

BilluM

Søndag 9. 2. s. e. trin. 9.00 AMG 10.30 AMG

Fredag 14. Dåbsjubilæum 16.30 LH

Søndag 16. 3. s. e. trin. 9.00 LH 10.30 LH

Fredag 21. Dåbsjubilæum 16.30 AMG

Søndag 23. 4. s. e. trin. 19.30 Sct. Hans 10.30 AMG

Søndag 30. 5. s. e. trin. 10.30 AMG 9.00 AMG

Søndag 7. 6. s. e. trin. 10.30 AMG 9.00 AMG

Søndag 14. 7. s. e. trin. 9.00 AMG 10.30 AMG

Søndag 21. 8. s. e. trin. 10.30 LH 9.00 LH

Søndag 28. 9. s. e. trin. 10.30 LH 9.00 LH

10.30 LH

Søndag 25. 13. s. e. trin. 10.30 AMG Varde Å-dag 9.00 AMG

Onsdag 28. Sogneudflugt til Oksbøl - se bagsiden

AMG = Anne Mette Gundesen • LH = Lise Hindsholm


sct. hans i alslev

søndag 23. juni kl. 19.30

på bålpladsen

Anne Mette Gundesen holder en

kort gudstjeneste. Spejderne medvirker.

Kom og vær med!

Senere Sct. Hans bål og båltale ved

Hans Gundesen.

4-års

dåBsjuBilæuM

Børn døbt i 2009 i Alslev, Janderup

eller Billum kirke, bliver inviteret

til en børnegudstjeneste til minde

om dåben. Dåbsjubilarerne får

en børnebibel som gave fra deres

kirke. En børnebibel er nemlig en

god hjælp til familien, når der skal

fortælles bibelhistorie. Børnegudstjenesten

med dåbsjubilæum er på

fredage kl. 16.30:

Alslev kirke d. 7. juni

Janderup kirke d. 14. juni

Billum kirke d. 21. juni

Alle er velkomne!

Kom og vær med

KirKevandring i alslev

Søndag d. 18. august arrangeres kirkevandring

i forbindelse med byfesten

Vi begynder med gudstjeneste

i Alslev kirke kl.

9 ved Anne Mette Gundesen.

Derefter vandres

til Sct. Folmers kilde.

Menighedsrådet giver

kirkekaffe ved kilden,

og H.O. Villadsen fortæller.

Turen fortsætter over Alslev Mølle og tilbage

til kirken, hvor vi runder af med en lille andagt. Turen

er godt 7 km og tager ca. 2 timer.

»åens dag«

Janderup Kirke er med på »Åens dag«

søndag d. 25. august

I forbindelse med Åens dag er Janderup Kirke åben

for besøg fra kl. 10 til 15.

Besøg kirken og hør organist Connie Rønne Jørgensen

og sognemedhjælper Tove Agerskov Madsen spille

dejlig kirkemusik for orgel og blokfløjte.

Få en rundvisning og fortælling om kirken af Egon

Baun, eller kom en tur op i kirketårnet, hvorfra man

kan nyde den flotte udsigt over ådalen.

Menighedsrådet vil desuden lave en udstilling i kirken

af billeder fra åen, engene eller kirken.

OBS: Hvis du

har et maleri, tegning,

akvarel eller

et stort fotografi

fra området, vil vi

meget gerne låne

det. Henvendelse

til Egon Baun

på tlf. 21 43 24

30.

5


6

ny nyt hJemmeside nyt

Vi lever i dag i et kommunikationssamfund. Når

vi skal finde oplysninger om noget og kommunikere,

bruger vi internettet. Nu er Alslev-Janderup-Billum

pastorat også at finde på nettet med

en ny fælles hjemmeside. Den erstatter de gamle

hjemmesider og byder på en mere professionel

og brugervenlig udgave. Der er tre søgeord, som

alle leder til hjemmesiden: alslevkirke.dk eller

janderupkirke.dk eller billumkirke.dk. Her finder

du en mængde oplysninger, billeder og nyttige

links. Gudstjeneste-oversigten og aktivitetskalenderen

holdes opdateret, så man altid kan

orientere sig om seneste nyt. Der er også indbyg-

flyttedag

get fælles kalender og kommunikationssystem,

som giver store fordele for sogne-samarbejdet.

Varde provsti har bevilliget økonomisk støtte til,

at provstiets sogne kan udvikle deres hjemmesider

i samarbejde med firmaet KirkeWeb. Hjemmesiden

udvikles løbende med endnu flere muligheder.

Har du endnu ikke været inde at kikke,

har du noget at glæde dig til!

konfirmationen holder flyttedag

Baggrunden er ændringerne i skolestrukturen,

som trådte i kraft for et år siden. 7-klasse-elever

i Alslev og Janderup går nu på Sct. Jacobi skole

i Varde. 7-klasse fra Billum går på Blåvandshuk

skole i Oksbøl. Det har betydning for konfirmand-undervisningen.

Eleverne er blandet op i

mange forskellige klasser. Det er et stort puslespil

for skolerne at få tilrettelagt et skema, så alle har

mulighed for at gå til konfirmandundervisning

i deres eget sogn. Sognene prioriterer højt, at

konfirmanderne fortsat kan undervises af deres

præst en gang om ugen i 2 morgentimer frem til

konfirmationen. Vi synes det er vigtigt, at konfirmandundervisningen

får bedst mulige vilkår.

Derfor holder konfirmationen flyttedag. Vi tager

hensyn til, at konfirmanderne fra Alslev, Janderup

og Billum nu har nye klassekammerater.

De unge skal have lov til at glæde sig til at fejre

konfirmationsfest og blå mandag samtidig med

Pastoratets

konfirmander

på tur

til Odense i

april.

klassekammeraterne, idet vi anerkender hvor

meget det fylder i deres liv. Det giver også skolen

bedst mulighed for at undervise både før og efter

konfirmationen.

Fremover bliver eleverne fra Alslev og Janderup

konfirmeret i bededags-weekenden og Billumkonfirmanderne

søndag efter Kr. himmelfart.

Vi imødekommer et forældreønske i Alslev om

at fastholde konfirmationen 2014 på den 4. maj,

fordi varslet om ændringen var for kort. Janderup

og Billum har længe vidst, at konfirmation

2014 i Janderup er søndag 18. maj og i Billum

søndag 1. juni.

HUSK - at konfirmation 2015 og fremover bliver

bededags-weekenden (Alslev-Janderup) og

søndag efter Kr.Himmelfart (Billum).

Pastoratets præster og menighedsråd


guldkonfirmander

kan du huske?

BilluM

For 50 år siden, den 31. marts

1963, blev 19 unge mennesker

konfirmeret i Billum Kirke af

pastor Pedersen. Søndag den 7.

april 2013 fejrede vi »guldkonfirmationen«

med gudstjeneste

ved pastor Lise Hindsholm og efterfølgende

middag og hyggeligt

samvær på Billum Kro.

Vi startede for 25 år siden med

at fejre »sølvkonfirmation« og har formået siden

at mødes hvert 5. år og udveksle minder og følge

med i hinandens liv.

(bagerst fra v.) Bente Marie Valther, Eilif Ankerstjerne,

Kristian Broeng, Norma Nielsen, Mette Haahr.

(forrest fra v.) Grethe Pedersen, Birthe Baun, Inger Baun,

Dagmar Hansen, Hanne Andersen, Else Forkrog.

døBte

17. februar, Alslev Kirke

ronja holm rasmussen, alslev

(Rikke Tut Holm Rasmussen & Kristoffer

Vestegaard Rasmussen)

17. februar, Alslev Kirke

nikolas vestegaard rasmussen, alslev

(Rikke Tut Holm Rasmussen & Kristoffer

Vestegaard Rasmussen)

Fra venstre er det : Kjeld Gärtner, Leif Madsen, Gorm Baun, Solveig

Rasmussen, Erna Pedersen, Hans A. Pedersen, Petra Krogh, Preben Helle

Kristensen, Edith Sylvander, Ulla Termansen, Peder Fjordgaard, Linda R.

Hansen, Søren Jensen, Peder Møller Hansen.

Ud af de 19, der blev konfirmeret, var der 14

fra den gamle klasse til stede. 2 er døde og 3 var

forhindret.

janderup

For 50 år siden var vi et hold konfirmander, der

blev konfirmeret ved pastor Alfred Pedersen i

Janderup Kirke søndag den 31. marts 1963. Det

ville vi gerne fejre. Vi samledes i Janderup Kirke

kl.10.30 til gudstjeneste ved Lise Hindsholm.

Det var en utroligt smukt pyntet kirke, vi mødte.

Tak for det! Senere fejrede vi dagen på Vejers

Strandhotel. Vi var 11 konfirmander ud af 16,

der mødte op. Vi havde en rigtig dejlig dag, og

snakken gik lystigt. Vi har bestemt, at vi skal mødes

igen om 5 år.

Dagmar Hansen, Else Forkrog og Birthe Baun

10. marts, Alslev Kirke

Malou Krog christensen, alslev

(Marianne Krog Pedersen & Max Christensen)

31. marts, Alslev Kirke

sisse aagaard Knudsen, alslev

(Joan Aagaard Knudsen & Anders Haargaard

Knudsen)

7. april, Billum Kirke

viktor hornbech Matras, Billum

(Joan Hornebech Larsen & Danjal Jakup Matras)

7


sogneudflugt

til oKsBøl

Onsdag den 28. august 2013

Er det ikke sådan, at de nærmeste seværdigheder

får man ikke set? Det tror

vi, og derfor går sogneudflugten i år til

Oksbøl. Turen er arrrangeret af Alslev

menighedsråd, og alle de tre sognes beboere

er velkomne til at deltage.

Foreløbigt program:

Kl. 13.00 Bussen kører fra P-plad-

sen ved Alslev hallen.

Kl.13.15 Opsamling ved Eventyrgår-

den, Janderup.

Kl. 13.25 Opsamling ved Billum kro.

• Vi besøger Aal kirke og får fortalt

om de unikke kalkmalerier, Kors-

togsfrisen.

• Eftermiddagskaffe på Oksbøl van-

drerhjem.

• Filmforevisning om tiden med flygt-

ningelejr i Oksbøl, og derefter besøg

på flygtningekirkegården. Rundvisning

med lokal guide.

• Hjemkomst senest kl.18.00.

Tilmeld til Litten Jensen tlf. 75269282 eller

Gitte Farup tlf.75269302.

Pris: i alt 100 kr pr. person. Vi fylder bussen

efter »først til mølle princippet«.

KontaKt

Sognepræst

Anne Mette W. Gundesen

Kirkegade 21 · Alslev

amwg@km.dk

tlf. 75 26 90 38 eller 23 32 61 33

Provst Lise Hindsholm

Vesterled 45 · Janderup

tlf. 75 25 82 07 eller 21 43 93 92 · lhi@km.dk

Præstesekretær Pernille Lyngbo

Præstegården · Kirkegade 21 · Alslev

6800 Varde · tlf. 23 32 61 31 · plr@km.dk

Organist Connie Rønne Jørgensen

tlf. 75 16 92 46 · connieoghenning@mail.dk

Musikalsk sognemedhjælper

Tove Agerskov Madsen

tlf. 40 36 64 67 · tam@km.dk

Graver Sine Toftgaard Grønberg (Alslev)

Alslev Kirkevej 5 · 6800 Varde

tlf. 29 35 07 33 · alslevkirke@mail.dk

Træffes dagligt fra kl. 8.30 til 14.30

Graver Anette Fynbo (Janderup/Billum)

- kirkegården i Janderup:

Præstegårdvej 29 · 6851 Janderup · tlf. 75 25 89 16

- kirkegården i Billum:

Kildegårdvej 4 · 6852 Billum · tlf. 75 25 80 87

janderupkirke@gmail.com

Mandag er fridag for præster og personale.

Redaktion: Pernille Lyngbo, Anne Mette

Gundesen og Lise Døssing.

Kirkebladet udgives af menighedsrådene.

Deadline for næste blad fredag 12. juli.

Layout & tryk: Team Lynderup /

Videbæk Bogtrykkeri · tlf. 97 17 11 22

237

More magazines by this user
Similar magazines