Retablering af markvej. Naturbeskyttelseslovens §26a

vesthimmerland.dk

Retablering af markvej. Naturbeskyttelseslovens §26a

Jørgen Bo Kristensen

Østergade 78

9631 Gedsted

Afgørelse vedrørende markvej

Vesthimmerlands Kommune blev den 23. maj 2013 gjort opmærksom på, at

markvejen mellem matr. nr. 1b og 1ag Fovlum By, Fovlum næsten er pløjet væk.

Se vedlagte kortbilag (bilag 1).

Kommunens vurdering er, at markvejen er en gennemgående vej, der har rekreativ

værdi. Markvejen må derfor ikke fjernes. Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens

§ 26a - nedlæggelse af veje og stier (bilag 3).

Klage

Det er muligt at klage over afgørelsen indtil den 19. juli 2013 kl. 12.30. Afgørelsen

er ikke endelig, før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 2).

Begrundelse

Markvejen har eksisteret i mange år. Det er en gennemgående vej, som giver

mulighed for en gå- eller cykeltur rundt i området uden at skulle ud på Viborgvej.

Den ses på kort fra før 1900 og på alle vores tekniske kort derefter. Vejen ses på

alle kommunens luftfotos fra 1960-64, 1975, 1979, 1981, 1985, 1987, 1992,

1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. I 2008 er den

målt på luftfoto ca. 3,5 meter bred og i 2012 ca. 1,8 meter bred.

Kommunen besigtigede markvejen den 4. juni 2013. En del af vejen var tydeligvis

pløjet væk i år. Der lå store græstotter ud i marken syd for markvejen. Vejen

var en meget smal bræmme med græs og en lidt bredere plovfure, delvis tilsået

med majs. Det var ikke muligt at gå på vejen.

Markvejen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26, som trådte i kraft den 1.

oktober 2004 (se bilag 2). Naturbeskyttelsesloven siger, at der skal være en sti

som skal være åben for gående, cyklende og ridende. Ridning kan forbydes, hvis

det giver problemer.

Sagen har været i høring hos dig og hos Michael Buus Nielsen. Du har fortalt, at

det er din lejer/forpagter, som har pløjet for tæt på. Michael Buus Nielsen har fortalt,

at markvejen er pløjet væk fra sydsiden, og at han ikke har noget med det at

gøre.

Postadresse:

Vesthimmerlands Kommune

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

Tel.: +45 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk

www.vesthimmerland.dk

Dato: 20. juni 2013

Teknik- og Miljøforvaltningen,

Farsø

Frederik IX´s Plads 1

9640 Farsø

Sagsnr.:

820-2013-28991

Dokumentnr.:

820-2013-133634

Sagsbehandler:

Lone Kjær

Tel.: 9966 7102

Mail: lnk@vesthimmerland.dk


Varsel af påbud

Markvejen skal retableres på den tidligere placering. Den skal være mindst 2 meter bred. Vejen skal

efter retablering være egnet for færdsel til fods med en barne- eller klapvogn og på cykel.

Vejen skal være retableret senest den 26. juli 2013.

Hvis ikke vejen er retableret den 26. juli 2013 vil der uden yderligere varsel kunne meddeles påbud efter

naturbeskyttelseslovens § 73 stk. 5, om at retablere vejen.

Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7102 eller e-mail: teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Med venlig hilsen

Lone Kjær

Hortonom

Bilag:

1. Kortbilag

2. Klagevejledning

3. Uddrag af naturbeskyttelsesloven

Kopi af dette brev er sendt til:

Michael Buus Nielsen, Gl. Tingvej 17, 9640 Farsø

Susanne Danielsen, Hestbækvej 139, 9640 Farsø.

Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Naturstyrelsen: nst@nst.dk

Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk


Bilag 1

Kortbilag

Kortet er ikke målfast

Luftfoto 2012

Viborgvej Viborgvej Viborgvej Viborgvej Viborgvej Viborgvej Viborgvej Viborgvej Viborgvej

Gl. Gl. Gl. Gl. Gl. Gl. Gl. Gl. Gl. Tingvej Tingvej Tingvej Tingvej Tingvej Tingvej Tingvej Tingvej Tingvej

1b

1b

1ag

1ag

Side 2

Markvej

Markvej

Hestbækvej

Hestbækvej

Hestbækvej

Hestbækvej

Hestbækvej

Hestbækvej

Hestbækvej

Hestbækvej

Hestbækvej


Bilag 2

Klagevejledning

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt dig. En klage skal være skriftlig og skal sendes til kommunen på e-mail teknikmiljoe@vesthimmerland.dk

eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars.

En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet

bestemmer andet.

Afgørelsen kan påklages af:

Ansøger

Ejeren af ejendommen

Offentlige myndigheder

Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen

Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative

interesser som formål

(jf. naturbeskyttelseslovens § 86).

Kommunen giver dig besked, om der er blevet klaget.

Hvis der bliver klaget, sender vi klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det

materiale, der er indgået i sagens behandling.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget

dette brev.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr

til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget

klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet begynder først behandlingen af klagen, når gebyret

er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage,

afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets

hjemmeside: http://www.nmkn.dk/.

Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Side 3


Bilag 3

Naturbeskyttelseslovens kapitel 4

Offentlighedens adgang til naturen

§ 26 Veje og stier.

§26a. Nedlæggelse af gennemgående veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, der i øvrigt fører til

de naturtyper, der er omfattet af §§ 22-25, og nedlæggelse af veje og stier, der fører til særlige udsigtspunker,

kulturminder og lignende, må tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse

herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen har truffet

afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning, kan

nedlæggelsen iværksættes. Denne afgørelse gælder dog højest i 6 måneder, men kan i særlige tilfælde

forlænges. Ved rettidig klage over en afgørelse efter 1. pkt. regnes fristen i 2. pkt. fra det tidspunkt,

Naturklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at vejen eller stien ikke må nedlægges, såfremt

vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende

alternative adgangsmuligheder.

Stk.4. Hvis nedlæggelsen af vejen eller stien ikke er iværksat senest 3 år efter meddelelsen, skal der

gives ny meddelelse efter stk. 1, hvis vejen eller stien herefter ønskes nedlagt.

Stk. 5. stk. 1-4 gælder ikke, hvis ejeren kan godtgøre, at vejen eller stien udelukkende er etableret

som led i en aftale om fremme af offentlighedens adgangsmuligheder.

Side 4

More magazines by this user
Similar magazines