Referat fra mødet - Zions kirke

zionskirke.dk

Referat fra mødet - Zions kirke

ZIONS KIRKE – ESBJERG

MENIGHEDSRÅDET

R e f e r a t

fra mødet i menighedsrådet tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 17.30

i kirkens pavillon.

Afbud: Niels Jørgen Kobbersmed, Erling Berg Thomsen, Mads S. Madsen og Erik Søholm.

0. Mødereferat fra mødet 04.09.12.

Bilag. Referat.

Godkendt.

1, Kommende istandsættelser ved kirke og sognehus m.v.

Taget til efterretning. Kirkeværgen kontakter Hallen og Nordby med henblik på at få

beregnet en pris på renovering af kirkens ydermur mod nord.

2. Præstegårdene Spangsbjerggade 47 og Stormgade 68.

Stormgade 68: Haveprojektet bliver sat i værk nu.

Spangsbjerggade 47: Den resterende isolering af loftet er udført.

3. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder Kirkebladet.

Sogneaften den 11. oktober annonceres i dagspressen. Inge Marie Jensen er mødeleder.

Der serveres andesteg efter menighedsrådets møde den 6. november. Medarbejderne

indbydes. Afgående menighedsrådsmedlemmer indbydes til udflugt og andesteg i det år der

følger efter deres udtræden af menighedsrådet.

4. IT-arbejdet. Orientering.

Bilag. Tilbud fra SE om fibernet.

Der installeres fibernet i sognehuset og i præsteboligerne. Muligheden for at etablere

trådløst netværk i sognehuset undersøges.

5. Orientering v/kontaktpersonen, herunder barselsvikar for Anette M. Sørensen.

Anette M. Sørensen er gået på barselsorlov. Inger Dahl ansættes som barselsvikar.

6. Sognehusets modernisering og udbygning, herunder evt. beslutning om inventar, teknisk udstyr

m.v..

Bilag. a) Referat fra byggemøderne nr. 12. (Er udsendt). b) Referat fra byggemødet nr. 13. (Bliver

eftersendt). c) Notat om evt. forhøjelse af skelmur mod vest. d) Inventarønsker. e) Tilbud fra Ingvard

Christensen. (Andre tilbud forventes eftersendt). f) Tilbud fra KEN på kaffeanlæg. g) Frigivelse

af midler fra Stiftsfonden.

a) og b) Taget til efterretning. c) Forhøjelse af skelmuren mod vest godkendt, pris ca. kr.

15.000 inkl. moms. f) Udskiftning af kaffemaskine godkendt, kr. 22.500 inkl. moms. (Vi

indkøber selv). g) Taget til efterretning.

Lamelgardiner: Vi har modtaget tilbud inkl. montering fra Botex-Fjord, kr. 41.259 plus

moms. Arne Gardinet, kr. 35.000 plus moms. Sidstnævnte tilbud godkendt.

250.


Inventar: Vi har modtaget 3 tilbud. Tilbuddet fra Scan Office godkendt. Forventet udgift kr.

263.151 ekskl. moms. Det overvejes at ændre sofaen i præsteværelset til en to personers.

Medarbejderne beslutter om stolene (MO Pause) skal leveres med linoleum eller laminat.

Hvis der er andre ønsker til ændringer skal det meddeles arkitekten så hurtigt som muligt.

7. Kirkens vinduer.

Bilag. Notat om udskiftning af glas m.v.

Taget til efterretning.

8. Indsamlinger kirkeåret 2012/13.

Bilag. Præsternes forslag.

Godkendt.

9 Budget 2013.

Bilag. a) Referat fra budgetsamråd. b) Provstiudvalgets bemærkninger. c) Endeligt forslag til budget

og regnskabsførerens bemærkninger.

Det endelige budget godkendt.

10. Menighedsrådsvalget 13.11.12. Orientering v/valgudvalget.

Taget til efterretning.

11. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2013.

Bilag. Notat fra Niels Jørgen Kobbersmed.

Punktet udsat til næste møde.

12. Ansøgning om forplejning m.v. til Ydre Missions gudstjeneste i kirken 04.01.13.

Bilag. Ansøgning.

Vi sponsorerer kaffe og ”kaffedame”.

13. Revisionsprotokollat årsregnskab 2011.

Bilag. Protokollat.

Godkendt og underskrives.

14. Meddelelser og eventuelt.

Bilag. a) Kursus om Ydre Mission – også en opgave for folkekirken. b) Nye bestemmelser om

placering og frigivelse af anlægsmidler. c) Referat fra provstiudvalgets møde 12.09.12.

a) Inge Marie Jensen, Kirsten Iven og Thea Hessellund deltager. b) Taget til efterretning.

15. Kommende møder.

Tirsdag den 6. november 2012 kl. 17.30.

251.

More magazines by this user
Similar magazines