Årsrapport 2004 - Novozymes

novozymes.com

Årsrapport 2004 - Novozymes

Regnskab og data


Regnskab og data

Påtegninger 4

Risikofaktorer 7

Anvendt regnskabspraksis 8

Novozymes Koncernen 14

Oversigt over noter og øvrige data 19

Hoved- og nøgletal 2004-2000 37

Virksomheder i Novozymes Koncernen 38

Miljø- og sociale data samt data for viden 39

Aktieinformation 43

Bestyrelse og direktion 46

Årsregnskab for moderselskabet

Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.


Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske

løsninger skaber den nødvendige

balance mellem forretningsmæssig vækst,

et renere miljø og bedre levevilkår.


Novozymes Koncernen

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Novozymes A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, de gældende danske regnskabsvejledninger samt de af Køben-

havns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabs-

praksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets* aktiver, passiver,

resultat, finansielle stilling samt koncernens pengestrømme.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gladsaxe, den 31. januar 2005

Direktion:

Steen Riisgaard

Adm. direktør

Per Falholt Per Månsson Peder Holk Nielsen Arne W. Schmidt

Bestyrelse:

Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Arne Hansen

Formand Næstformand

Lars Bo Køppler Ulla Morin Walther Thygesen Hans Werdelin

* Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for

moderselskabet er en integreret del af årsrapporten.

4


Revisionspåtegning

Vi har revideret årsrapporten for Novozymes A/S for 2004, der aflægges efter Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs’ krav til

regnskabsaflæggelse*.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi til-

rettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig

fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og

oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som

ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision

giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets** aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for

regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs’ krav til regnskabsaflæggelse.

Gladsaxe, den 31. januar 2005

PricewaterhouseCoopers Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lars Holtug Kim Füchsel Ole Neerup

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

* Ud over den lovpligtige revision af årsrapporten omfattende siderne 1-43 (Beretning) og 1-47 (Regnskab og data) har Pricewaterhouse-

Coopers foretaget en særlig gennemgang og vurdering af kvalitative og kvantitative aspekter af miljømæssig og social ansvarlighed

indeholdt i årsrapporten og afgivet den på side 6 (Regnskab og data) indeholdte særskilte erklæring herom.

** Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for

moderselskabet er en integreret del af årsrapporten.

5


Novozymes Koncernen

Påtegninger

Uafhængig revisorerklæring om miljømæssig og social ansvarlighed i Novozymes’ årsrapport 2004

Erklæringens emne, ansvar, formål og omfang

Vi har efter aftale med ledelsen i tillæg til vor revision af årsrapporten gennemgået og vurderet beskrivelsen af miljømæssig og social

ansvarlighed i årsrapporten for 2004. De kvantitative og kvalitative aspekter, som denne erklæring bygger på, er også omfattet af

vor revision af årsrapporten. Novozymes’ ledelse har ansvaret for indsamling og præsentation af oplysningerne i årsrapporten. Vort

ansvar er at udtrykke en konklusion om de i årsrapporten indeholdte oplysninger vedrørende miljømæssig og social ansvarlighed.

Det udførte arbejde

Vi har planlagt og udført vort arbejde på grundlag af AA1000 Assurance Standard og i overensstemmelse med ISAE 3000 med hen-

blik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes’ arbejde

med miljømæssig og social ansvarlighed. Vi har ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko gennemgået og vurderet ledelses- og

rapporteringssystemer, processer og kompetencer, som understøtter Novozymes’ resultater på disse områder, samt interne kontrol-

systemer. Vi har desuden gennemført interviews med medlemmer af direktionen, medlemmer af Sustainability Development Strategy

Group, Sustainability Development Center, rapporteringsgruppen, ombudsmanden, den ledende facilitator samt ledelsesrepræsen-

tanter og medarbejdere i udvalgte rapporteringsenheder (Tianjin, Kina; Franklinton, USA; Kalundborg og Fuglebakken, Danmark).

Vi har endvidere gennemført analyser og efterprøvet dokumentation for afgivne udsagn. Vi har stikprøvevis gennemgået data og

underliggende dokumentation ved de udvalgte rapporteringsenheder, herunder kontrol af, om de afgivne data er rapporteret i over-

ensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Endelig har vi vurderet den samlede præsentation. Det er vor opfattelse, at det

udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Konklusion

Vi kan erklære, at:

Novozymes efter vor opfattelse har identificeret væsentlige interessenter såvel som miljømæssige og sociale aspekter relateret til

6

virksomhedens aktiviteter. Det er vor vurdering, at forslag og ønsker fra væsentlige interessenter bliver hørt.

Årsrapporten indeholder de væsentligste kendte informationer vedrørende miljømæssig og social ansvarlighed, og informationerne

giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes’ arbejde med de aktiviteter, der er nævnt i afsnittet “Anvendt

regnskabspraksis”.

• Denne rapport vil være tilgængelig for alle Novozymes’ interessenter.

• Det eksisterende ledelses- og rapporteringssystem samt de interne kontrolsystemer understøtter pålideligheden af informationerne

i årsrapporten.

Fremdrift og anbefalinger

Novozymes har arbejdet på følgende måde med vore anbefalinger i erklæringen i årsrapporten for 2003:

• I årsrapporten for indeværende år har Novozymes i højere grad forklaret, hvordan forankringen af miljømæssig og social

ansvarlighed i forretningen skaber værdi.

Novozymes har påbegyndt identifikation af nye interne indikatorer, der viser, i hvor høj grad procedurer og udmeldte tiltag

iværksættes og efterleves.

Novozymes har afsluttet undersøgelsen af, hvordan der kan opnås øget benchmarking mod andre virksomheder. Yderligere oplys-

ninger findes på cd-rommen: Novozymes’ anvendelse af GRI-indikatorer.

Novozymes har defineret og opstillet mål for ansvarlighed for 2005, som også adresserer vor anbefaling om, at Novozymes fortsæt-

ter med at undersøge de sociale og miljømæssige virkninger af virksomhedens produkter og dens aktiviteter i værdikæden samt

yderligere forbedrer kriterier for måling og metoder for rapportering om sådanne virkninger.

Gladsaxe, den 31. januar 2005

PricewaterhouseCoopers AG, Schweiz PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Thomas Scheiwiller, Dr. sc.nat. Helle Bank Jørgensen, Statsautoriseret revisor


Novozymes Koncernen

Risikofaktorer

Risikofaktorer

Finansielle risikofaktorer

Novozymes’ internationale aktiviteter medfører, at resultat

og balance påvirkes af en række finansielle risikofaktorer. De

finansielle risici styres centralt af finansafdelingen. Anvendelsen

af finansielle instrumenter er reguleret gennem finanspolitik-

ken, som er godkendt af Novozymes’ bestyrelse. Finanspolitik-

ken fastsætter rammerne for, hvilke finansielle instrumenter

der kan anvendes til afdækning, hvilke modparter der kan

indgås handler med, samt hvilken risikoprofil der skal arbejdes

med. Finansielle instrumenter benyttes med henblik på at sikre

eksisterende aktiver, passiver eller forventede fremtidige netto-

pengestrømme.

Valutarisiko

Valutarisiko opstår, fordi der ikke er balance mellem indtægter

og udgifter i de enkelte valutaer, og fordi Novozymes har flere

aktiver end passiver i udenlandske selskaber.

Eksponeringen for resultat af primær drift er størst mod euro

(EUR), amerikanske dollar (USD) og japanske yen (JPY). En æn-

dring på 2,25% i EUR vil, alt andet lige, resultere i en ændring

i resultat af primær drift på omkring 40-50 mio. kr., mens en

ændring på 5% i USD vil medføre en ændring i størrelsesor-

denen 30-40 mio. kr. En ændring på 5% i JPY vil medføre en

ændring i størrelsesordenen 5-15 mio. kr.

Novozymes’ politik er at kurssikre eksisterende nettoomsæt-

ningsaktiver i udenlandsk valuta samt den forventede frem-

tidige nettoeksponering fra selskabets drift. Kurssikring

foretages gennem en kombination af valutalån, valutatermins-

kontrakter, valutaswaps og optioner. Kurssikringstransaktio-

nerne er baseret på Novozymes’ forventninger til fremtidige

valutakursbevægelser og foretages for at minimere risikoen for

tab og dermed øge forudsigeligheden i koncernens økonomi-

ske resultat.

Valutarisikoen relateret til investeringerne i udenlandske datter-

selskaber afdækkes i det omfang, som skønnes at være hen-

sigtsmæssigt. Valutarisikoen styres primært gennem optagelse

af valutalån samt ved indgåelse af valutaswaps. Valutaswaps,

der anvendes til afdækning af kapitalandele, har som udgangs-

punkt en løbetid på over 12 måneder.

Renterisiko

Renterisiko opstår i forbindelse med rentebærende aktiver og

passiver. En ændring på ét procentpoint i den gennemsnit-

lige rentesats på Novozymes’ rentebærende nettoaktiver vil

medføre en effekt på resultatet før skat på 1,8 mio. kr. Ultimo

2004 er 73% af låneporteføljen fastforrentet. I henhold til

Novozymes’ finanspolitik kan frie midler kun placeres i stats-

obligationer, ultralikvide realkreditobligationer samt penge-

markedsindskud.

Kreditrisiko

Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisiko.

Kreditrisiko håndteres ved kun at handle med finansielle instru-

menter og placere indskud hos banker, der har opnået en til-

fredsstillende kreditvurdering hos et eller flere anerkendte kre-

ditvurderingsbureauer. Kreditrisikoen beregnes på grundlag af

nettomarkedsværdier og er reguleret i selskabets finanspolitik.

Likviditetsrisiko

I forbindelse med koncernens løbende driftsfinansiering,

herunder refinansieringsrisiko, skal finansafdelingen sikre et

tilstrækkeligt og fleksibelt likviditetsberedskab. Dette likviditets-

beredskab sikres ved placering i kontanter, ultralikvide omsæt-

ningspapirer samt ved bindende kreditfaciliteter.

Andre risikofaktorer

Enzymer fremstillet ved hjælp af genetisk

modificerede organismer (GMO’er)

Novozymes fremstiller et stort antal enzymer ved hjælp af

genetisk modificerede organismer. Uden denne teknologi ville

det være nødvendigt at anvende større mængder af råvarer,

vand og energi, og i mange tilfælde ville et enzym ikke kunne

fremstilles forretningsmæssigt rentabelt uden genteknologi.

I de seneste år har brugen af genteknologi og GMO’er i rela-

tion til fødevarer været debatteret. Debatten har især drejet

sig om fødevarer, der indeholder GMO’er. Novozymes’ brug af

genteknologi har kun i meget begrænset omfang været gen-

stand for debat.

Det kan dog ikke udelukkes, at Novozymes’ produktion og

salg til fødevare- og foderindustrien kan blive påvirket af den

offentlige debat om genteknologi og den indflydelse, den kan

få på forbrugernes efterspørgsel.

Der findes mere information om Novozymes’ brug af gentek-

nologi på side 16 i beretningen og på www.novozymes.com.

Kundekoncentration

Novozymes’ produkter sælges i hele verden, og vi er underlagt

de økonomiske og politiske risici, der naturligt er forbundet

hermed. Samtidig aftager relativt få vaskemiddelkunder en

stor del af vores omsætning, og Novozymes påvirkes således

også af udviklingen i disse kunders markedsforhold. For at be-

grænse denne risiko har vi et tæt samarbejde med de største

kunder, som blandt andet omfatter fælles produktionsplan-

lægning og integration af it-systemer.

7


Novozymes Koncernen

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Regnskab for året 2004

Årsrapporten for 2004 for Novozymes A/S er aflagt i overens-

stemmelse med Årsregnskabsloven (regnskabsklasse D), gæl-

dende danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns

Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnote-

rede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold

til sidste år, bortset fra en enkelt ændring vedrørende miljø- og

sociale data samt data for viden, se side 12.

Novozymes’ regnskabspraksis ændres pr. 1. januar 2005, såle-

des at Novozymes fremover følger de internationale regnskabs-

standarder (IFRS). Dette betyder en ændring i 2005 af den

nuværende regnskabspraksis på følgende områder:

• Aktiebaseret vederlæggelse

• Finansielle instrumenter

• Aktiverede låneomkostninger

• Hensættelser til personaleydelser

• Virksomhedssammenslutninger

Der henvises til side 35-36 for en mere detaljeret gennemgang

af ændringerne samt effekten af overgangen til IFRS.

Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er i lighed

med tidligere år ikke indeholdt i den trykte rapport, men fin-

des udelukkende på den vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for

moderselskabet er en integreret del af årsrapporten, mens

øvrig information på cd-rommen betragtes som supplerende

information.

Miljø- og sociale data samt data for viden er udvalgt ud fra en

vurdering af, hvilke data der har særlig betydning for koncer-

nens indtjeningsevne på længere sigt. Det er endvidere vores

opfattelse, at disse data er de mest relevante for vores nøgle-

interessenter. Oplysninger om Novozymes’ brug af GRI-indika-

torer findes på den vedlagte cd-rom.

Miljø- og sociale data samt data for viden er en integreret del

af årsrapporten og er omfattet af den lovpligtige revision, som

de generalforsamlingsvalgte revisorer udfører.

Anvendt regnskabspraksis

for finansielle informationer

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de ind-

tjenes. Ligeledes indregnes værdireguleringer af finansielle ak-

tiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret

kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-

ninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder

af- og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-

tidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets

værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

8

når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første ind-

regning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende

måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt

regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og

risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som

be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter Novozymes A/S (moderselskabet)

og de virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50%

af stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende

indflydelse (dattervirksomheder), samt joint ventures.

Koncernregnskabet er aflagt på grundlag af regnskaber for

moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning

af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende

eliminering af interne transaktioner, interne aktiebesiddelser og

mellemværender samt urealiserede koncerninterne fortjenester

og tab. Samtlige regnskaber, der indgår i konsolideringen, er ud-

arbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Koncernens andel i joint ventures konsolideres efter pro rata-

metoden ved at indregne den forholdsmæssige andel af joint ven-

tures’ aktiver, passiver, indtægter og omkostninger linje for linje.

Erhvervelse af nye aktiviteter behandles efter overtagelses-

metoden, og de enkelte aktiviteters aktiver og forpligtelser er så-

ledes omvurderet til dagsværdi på tidspunktet for erhvervelsen.

Goodwill indregnes som et aktiv i balancen og afskrives over den

forventede brugstid. Goodwill fra erhvervede aktiviteter regule-

res som følge af ændring i indregning og måling af nettoaktiver

indtil et fuldt regnskabsår efter anskaffelsestidspunktet. Afskriv-

ning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner,

som den relaterer sig til. Nyerhvervede aktiviteter indregnes fra

anskaffelsestidspunktet, og sammenligningstal korrigeres ikke.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner

efter transaktionsdagens kurser. Monetære poster i fremmed

valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valuta-

kurser. Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder, der er

selvstændige enheder, omregnes til danske kroner ved anven-

delse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gen-

nemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens poster.

Goodwill opstået ved erhvervelse af nye aktiviteter betragtes

som et aktiv tilhørende de udenlandske dattervirksomheder og

omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens

valutakurser.

Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab ind-

regnes i resultatopgørelsen under finansielle poster bortset fra


følgende kursdifferencer, som indregnes direkte på Øvrig total-

indkomst under egenkapitalen:

• Dattervirksomheders nettoaktiver ved regnskabsårets begyn-

delse omregnes til balancedagens valutakurser.

• Dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes fra gen-

nemsnitlige valutakurser til balancedagens valutakurser.

• Langfristede koncernmellemværender, der betragtes som et

tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne, omregnes til

balancedagens valutakurser.

• Valutaswaps, der indgås med henblik på at valutakurssikre

nettoaktiver i dattervirksomheder, omregnes til balance-

dagens valutakurser.

Dattervirksomheder i lande med høj inflation inflationskorrigeres,

før regnskabsposterne omregnes til balancedagens valutakurser.

Afledte finansielle instrumenter

Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til dæk-

ning af risiko på tilgodehavender samt forpligtelser i fremmed

valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdiregule-

ringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til sikring af

forventede fremtidige transaktioner i fremmed valuta, måles til

dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes

direkte på egenkapitalen.

Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer

i dattervirksomheder. Valutaswaps måles på basis af forskellen

mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdiregulerin-

gen indregnes direkte på egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter, der indgås til sikring af rente-

risikoen på finansielle aktiver og forpligtelser, indregnes første

gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.

Samtlige værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen.

Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstrans-

aktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det

sikrede og indregnes under finansielle poster.

Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instru-

menter indregnes under henholdsvis Andre tilgodehavender

og Anden gæld.

Alle afledte finansielle instrumenter indregnes på afregnings-

datoen, mens alle øvrige finansielle instrumenter indregnes på

handelsdatoen.

Aktiebaseret vederlæggelse

Aktiebaseret vederlæggelse til koncernens ansatte indregnes

ikke i balancen eller resultatopgørelsen, hvis den er afdækket

af beholdningen af egne kapitalandele. Det er koncernens

hensigt løbende at sikre tildelt aktiebaseret vederlæggelse ved

køb af egne kapitalandele. Værdireguleringer af aktieoptioner

anses for sikret af den tilsvarende værdiregulering i behold-

ningen af egne kapitalandele. Markedsværdien af de udstedte

aktieoptioner opgøres efter Black-Scholes modellen.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud til forsknings- og udviklingsomkostninger

indregnes under Licens- og Andre driftsindtægter, netto, i

takt med projekternes færdiggørelse. Tilskud til investeringer

indregnes under forpligtelser ved modtagelse og indregnes

efterfølgende under Licens- og Andre driftsindtægter, netto, i

takt med brugen af de aktiver, der ydes tilskud til.

Segmentoplysninger

Koncernens forretning består af to segmenter: enzymer og

mikroorganismer. Koncernen styres primært ud fra kundefokus

i relation til en række strategiske og lokale kunder, og derved

anses forretningssegmenter at være det primære segment.

Derudover gives der oplysninger på det sekundære geografiske

segment.

For de poster, som indgår i årets resultat, foretages fordeling i

det omfang, posterne direkte eller indirekte kan henføres til seg-

menterne. Segmentaktiver i noterne omfatter de anlægsaktiver

og omsætningsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift,

herunder Immaterielle anlægsaktiver, Materielle anlægsaktiver,

Varebeholdninger, Tilgodehavender fra salg samt Andre tilgode-

havender. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er

afledt af segmentets drift, herunder visse hensatte forpligtelser,

Leverandører af varer og tjenesteydelser samt Anden gæld.

Nøgletal

Nøgletal er hovedsagelig udarbejdet i overensstemmelse med

Den danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger og nøgle-

tal 2005”, dog er enkelte nøgletal tilpasset koncernen, herun-

der ROIC. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal

er beregnet som beskrevet i ordlisten på omslagets inderside.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg med

fradrag af returvarer, rabatter og dekorter i forbindelse med

salget. Salget indregnes i resultatopgørelsen ved ejendomsret-

tens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og

forventes modtaget.

Koncernen har indgået enkelte aftaler, hvor samarbejdspart-

nere forestår salget til tredjemand, og fortjenesten deles mel-

lem koncernen og samarbejdspartnerne ud fra en på forhånd

fastsat fordelingsnøgle. Salget indregnes løbende ud fra

oplysninger om samarbejdspartnernes realiserede salg, og der

indregnes løbende en forpligtelse til fordeling af fortjenesten,

som endeligt opgøres og afregnes én gang om året.

9


Koncernen har indgået kommissionsaftaler med agenter, som

forestår salget til tredjemand mod at modtage kommission af

det realiserede salg. Salget indregnes, når det er realiseret, og

der indregnes en forpligtelse til kommission. I det omfang det

er tilladt at returnere varer, indregnes ligeledes en forpligtelse

hertil.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forskningsomkostninger omkostningsføres, når de afholdes.

Udviklingsomkostninger, der anvendes til løbende optimering

af produktionsprocesser vedrørende eksisterende produkter

eller udvikling af nye produkter, hvor manglende myndigheds-

godkendelse, kundegodkendelser og andre usikkerhedsfak-

torer betyder, at udviklingsomkostningerne ikke opfylder

kriterierne for indregning i balancen, omkostningsføres, når de

afholdes.

Licens- og Andre driftsindtægter, netto

Licens- og Andre driftsindtægter, netto, indeholder primært

licensindtægter, tilskud fra offentlige myndigheder til forsk-

ningsprojekter og investeringer samt nettoindtægter af sekun-

dær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Under

denne post indregnes ligeledes engangsindtægter, netto,

vedrørende udlicensering m.m.

Skat

Skat af årets resultat, der består af årets aktuelle skat, forskyd-

ning i udskudt skat samt eventuelle reguleringer til tidligere år,

indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres

til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Betalbar

skat indregnes under henholdsvis Tilgodehavender og Kort-

fristede gældsforpligtelser, og udskudt skat indregnes under

henholdsvis Tilgodehavender og Hensatte forpligtelser.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsme-

tode og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre den

er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudt skat måles

og indregnes endvidere til dækning af den genbeskatning af

underskud i sambeskattede udenlandske dattervirksomheder,

der vurderes at blive aktuel ved afhændelse af aktierne eller på

grund af udtræden af den danske sambeskatning.

Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud indgår

i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt,

at underskuddene kan udnyttes. Udskudt skat måles efter

gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes

at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes. Æn-

dringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne

indregnes i resultatopgørelsen.

10

Novozymes A/S er sambeskattet med et antal inden- og

udenlandske dattervirksomheder. I moderselskabet hensættes

og betales den samlede danske skat af disse virksomheders

skattepligtige indkomst, ligesom udskudt skat for de danske

virksomheder hensættes i moderselskabet. De sambeskattede

danske virksomheder indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger.

Såfremt omkostninger i forbindelse med større it-projekter til

udvikling af software til intern brug afholdes med henblik på

udvikling af nye eller forbedrede systemer, aktiveres disse som

Færdiggjorte it-udviklingsprojekter.

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede

brugstid som følger:

• Færdiggjorte it-udviklingsprojekter afskrives over brugstiden,

dog maksimalt 5 år. De bogførte it-udviklingsaktiver afskrives

over 3-5 år.

• Erhvervede patenter, licenser samt knowhow afskrives over

brugstiden, dog maksimalt 20 år. Patenter afskrives over

brugstiden, der typisk vil være identisk med patentperioden,

og licenser afskrives over aftaleperioden. De bogførte paten-

ter, licenser og knowhow afskrives over 7-20 år.

• Goodwill afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år.

Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger. Låneomkostninger i for-

bindelse med opførelse af større anlæg indgår i kostprisen.

Afskrivningerne foretages lineært over den forventede brugstid

som følger:

• Bygninger: 12-50 år

• Produktionsanlæg og maskiner: 5-16 år

• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-16 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller bortskaffelse af ak-

tiver indregnes i resultatopgørelsen under samme funktioner

som de tilhørende afskrivninger.

Nedskrivning af anlægsaktiver

På immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages der ned-

skrivningstest, når der er indikation af, at aktiverne er værdi-

forringet ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.

Et tab ved værdiforringelse ud over normal afskrivning indreg-

nes med det beløb, som den regnskabsmæssige værdi oversti-

ger den lavere genindvindingsværdi.


Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets

regnskab efter den indre værdis metode, det vil sige til den

forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i

disse virksomheder med tillæg af goodwill.

Moderselskabets andel af resultat i dattervirksomheder med

fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester på vare-

beholdninger indregnes i moderselskabets resultatopgørelse.

For dattervirksomheder med negativ indre værdi modregnes

eventuelle tilgodehavender hos disse dattervirksomheder efter

en konkret vurdering i moderselskabets andel af den negative

indre værdi. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk

forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indreg-

nes en hensættelse hertil.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder ind-

regnes under egenkapitalen som reserve for nettoopskrivning

efter den indre værdis metode i det omfang, opskrivningen

overstiger modtagne udbytter fra dattervirksomhederne.

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter gældsbreve, der

er anskaffet til vedvarende eje. Disse måles til kostpris med

fradrag af afdrag samt nedskrivning som følge af værdifor-

ringelse. Nedskrivninger indregnes under finansielle poster i

resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Er

nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til

denne lavere værdi.

I kostprisen for Varer under fremstilling og Fremstillede færdig-

varer indgår direkte og indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere

nettorealisationsværdi svarende til pålydende værdi med fra-

drag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dags-

værdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster

og -tab indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen.

Beholdningen af aktier i Novo Nordisk A/S er fra spaltnings-

tidspunktet indregnet i balancen som Værdipapirer under

omsætningsaktiver. Aktierne i Novo Nordisk A/S benyttes til

afdækning af de aktieoptionsforpligtelser, der påhviler Novo-

zymes A/S, og er indregnet til optionskurserne.

Udbytte

Foreslået udbytte, der forventes udbetalt for regnskabsåret,

vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Egne kapitalandele

Kostpris og salgsprovenu vedrørende egne kapitalandele

indregnes direkte på egenkapitalen. Selskabets beholdning

af egne kapitalandele anvendes blandt andet til sikring af ud-

stedte aktieoptioner.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen, som følge af

en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse,

og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre

et forbrug af økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdien af de forventede

forpligtelser.

Gældsforpligtelser

Fastforrentede lån, der forventes holdt til udløb, indregnes ved

låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af-

holdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles lånene

til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi

ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen

mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultat-

opgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al

væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pensionsforpligtelser

Koncernen har indgået pensionsaftaler med en væsentlig del

af koncernens medarbejdere.

Omkostninger til bidragsbaserede pensionsordninger indreg-

nes i resultatopgørelsen, og eventuelle skyldige indbetalinger

indregnes i balancen under Anden gæld. Koncernen har ingen

forpligtelser ud over de løbende faste bidrag.

Omkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres

til nutidsværdi og periodiseres over medarbejdernes forventede

ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke er af-

dækket, hensættes i balancen. Årets regulering til de hensatte

forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Nutidsværdien på

de væsentligste ydelsesbaserede forpligtelser og de tilhørende

omkostninger er aktuarmæssigt beregnet.

Pengestrømsopgørelse

Koncernens pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for

året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet,

årets forskydning i likvide reserver samt koncernens likvide

reserver ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres indirekte som årets

resultat reguleret for poster uden likviditetseffekt, betalte finan-

sielle poster, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapital.

11


Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i

forbindelse med køb og salg af aktiviteter og minoritetsaktier

samt immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse

af lån, afdrag på rentebærende gæld, betaling af udbytte,

provenu af aktiekapitaludvidelser samt køb og salg af egne

kapitalandele og andre værdipapirer.

Likvide reserver omfatter likvide beholdninger samt kortfristede

værdipapirer med en løbetid på under tre måneder med fradrag

af kortfristet bankgæld, som forfalder på anfordring. Finansielle

reserver udgøres af likvide reserver tillagt uudnyttede garante-

rede kreditfaciliteter med en løbetid på mere end et år.

Anvendt regnskabspraksis for miljø- og

sociale data samt data for viden

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

For at øge gennemskueligheden er anvendt regnskabspraksis

for miljø- og sociale data samt data for viden tilrettet på føl-

gende område, og sammenligningstallene er korrigeret herfor:

I beregningen af emissioner fra eksternt produceret energi er

der i de foregående år taget hensyn til indkøbte vandkraft-

certifikater. For bedre at udtrykke den totale påvirkning tages

der ikke længere hensyn hertil i de beregnede emissioner. For

2003 har det betydet, at CO 2 , SO 2 og NO x er steget fra hen-

holdsvis 249 t.tons, 827 tons og 657 tons til henholdsvis 344

t.tons, 899 tons og 769 tons. Det korrigerede CO 2 -tal medfører

en tilsvarende påvirkning af beregningen af drivhuseffekten.

Samtidig medfører de korrigerede SO 2 - og NO x -tal en ændring

i beregningen af forsuringen, der stiger fra 1.287 tons til 1.438

tons. Det kan oplyses, at Novozymes i 2004 har indkøbt vand-

kraftcertifikater svarende til tidligere år.

Konsolidering

Miljø- og sociale data samt data for viden i årsrapporten er

opgjort på grundlag af data for moderselskabet og samtlige

datterselskaber ved sammenlægning af poster med ensartet

indhold opgjort efter samme metoder, medmindre andet

nævnes eksplicit i det efterfølgende.

Miljø

Data for miljø dækker aktiviteter, der baseret på en samlet

miljømæssig vurdering kan have væsentlige påvirkninger på

miljøet, jævnfør oversigten over koncernselskaber på side 38

(Regnskab og data).

Vand

Vand omfatter drikkevand, industrivand og damp. Vand ind-

regnes som den målte tilførsel af vand til Novozymes (se ord-

listen for yderligere information).

12

Internt produceret energi og tilhørende emissioner

Internt produceret energi måles som mængden af forbrugt

brændsel omregnet til energi baseret på nedre brandværdi

og vægtfylde. Emissioner af CO 2 , SO 2 og NO x beregnes ud fra

mængden af forbrugt brændsel baseret på årligt fastsatte om-

regningsfaktorer fra danske myndigheder og leverandører.

Eksternt produceret energi og tilhørende emissioner

Eksternt produceret energi omfatter eksternt produceret elek-

tricitet, varme og damp tilført Novozymes. Emissioner af CO 2 ,

SO 2 og NO x beregnes med udgangspunkt i årligt fastsatte om-

regningsfaktorer fra kraftværkerne eller deres organisationer.

Råvarer og emballage

Råvarer og emballage omfatter materialer til produktion, op-

rensning, granulering, spildevands- og slambehandling samt ind-

pakning af produkter. Endvidere indgår varelagerreguleringer.

Råvare- og emballageforbrug omregnes til kilogram.

Spildevand

Spildevand måles som den mængde, der udledes fra Novo-

zymes. COD, kvælstof og fosfor i spildevandet måles flow-

proportionalt baseret på prøver udtaget ved udledningen.

Biomasse

Biomasse måles som den mængde, der produceres og ud-

bringes fra Novozymes i flydende form (NovoGro ® ) eller op-

arbejdet til et gødningsprodukt med et højere tørstofindhold

(NovoGro 30). Kvælstof og fosfor måles i det endelige gød-

ningsprodukt.

Affald

Affald består af den registrerede mængde affald fordelt på

farligt og ikke-farligt affald (se ordlisten for yderligere informa-

tion). Affald er derudover opdelt efter bortskaffelsesmetode.

Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer

Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer måles som for-

bruget af CFC, HCFC og haloner.

Miljøeffektpotentialer

Miljøeffektpotentialet for drivhuseffekt, ozonlagsnedbrydning

samt forsuring beregnes baseret på “Udvikling af Miljøvenlige

Industriprodukter” (UMIP), udgivet af Institut for produktud-

vikling, Danmarks Tekniske Universitet.

Overholdelse af miljøkrav

Vilkårsoverskridelser måles som det antal, der er rapporteret

til myndighederne. Utilsigtede udslip af GMO’er måles som

antallet af GMO-udledninger, der ikke er reguleret af de

almindelige udledningsvilkår for GMO’er, og som vi eller myn-

dighederne anser for væsentlige. Væsentlige spild måles som

antal spild af kemikalier, olie med videre til vand, luft eller jord.

Væsentlighed opgøres i forhold til både størrelsen af spildet og


påvirkningen af miljøet. Naboklager opgøres som registrerede

miljørelaterede klager.

Forsøgsdyr

Posten omfatter antallet af forsøgsdyr medgået til alle påbe-

gyndte forsøg foretaget af og for Novozymes.

Øko-produktivitetsindeks

Øko-produktivitetsindeks for vand og energi beregnes som

samlet relativt udbytte af produktionen i forhold til året før

sammenholdt med det relative vand- og energiforbrug i forhold

til året før. ØPI-beregningerne omfatter alle enzymproduktions-

faciliteter (se ordlisten for yderligere information). ØPI’erne vi-

ses også indekseret i nøgletalsoversigten på side 7 (Beretning).

Sociale forhold

Antal medarbejdere

Antallet af medarbejdere opgøres som antal medarbejdere

ultimo regnskabsåret, eksklusive medarbejdere på orlov uden

løn, på forældreorlov, vikarer, studentermedhjælpere og ph.d.-

studerende.

Ved opgørelse af antallet af medarbejdere på fuld tid indreg-

nes medarbejdere med en arbejdstidsprocent på 95% eller

derover.

Jobklassificeringer

Topledelse omfatter den administrerende direktør, koncerndirek-

tører, direktører og funktionschefer. Ledelsen omfatter mellem-

ledere og specialister. Akademikere omfatter medarbejdere med

akademisk uddannelse og teamledere. Administrative omfatter

administrativt personale. Faglærte, laboranter og teknikere om-

fatter faglærte medarbejdere, laboranter og teknikere. Proces-

operatører omfatter operatører og ufaglærte medarbejdere.

Personaleomsætning

Personaleomsætningen måles som antallet af fastansatte med-

arbejdere, der forlader koncernen i regnskabsåret, i forhold

til det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere i regn-

skabsåret. Det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere

opgøres som et gennemsnit af antal fastansatte medarbejdere

ultimo hvert kvartal.

Vækst i antal medarbejdere, organisk

Den organiske vækst i antal medarbejdere måles som antal

medarbejdere ultimo regnskabsåret med fradrag af antal med-

arbejdere overtaget ved opkøb og antal medarbejdere primo

regnskabsåret.

Vækst i antal medarbejdere, opkøb

Væksten i antal af medarbejdere ved opkøb måles som antal

medarbejdere overtaget ved opkøb af nye aktiviteter.

Alder og anciennitet

Alder og anciennitet opgøres som gennemsnitlig alder og

anciennitet i hele år pr. medarbejder.

Fravær

Fravær opgøres som tabt tid ved egen sygdom, herunder gra-

viditetsbetinget sygdom og arbejdsskader. Fraværsprocenten

beregnes som antal fraværsdage i forhold til det totale antal

normalarbejdsdage på et år med fradrag af ferie- og helligdage.

Uddannelsesomkostninger

Uddannelsesomkostninger omfatter omkostninger til seminarer

samt interne og eksterne kursusafgifter omregnet til danske

kroner efter gennemsnitlige valutakurser.

Arbejdsmiljø

Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser

Arbejdsulykker defineres som antallet af ulykker i forbindelse

med arbejdet, der har resulteret i mindst én dags fravær ud

over tilskadekomstdagen. Arbejdsbetingede lidelser defineres

som antallet af nye lidelser forårsaget af arbejdet. Konsekven-

serne af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser måles ved

registrering af arbejdssituationen, efter at resultatet af hændel-

sen er blevet stationært, herunder om medarbejderen er vendt

tilbage til sit oprindelige job. Frekvenser er udregnet pr. million

arbejdstimer (se ordlisten for yderligere information).

Viden

Antal nye produkter

Antallet af nye produkter omfatter produkter med nye eller

forbedrede egenskaber lanceret i regnskabsåret.

Antal aktive patentfamilier

Antallet af aktive patentfamilier opgøres ultimo regnskabsåret

som antallet af opfindelser, hvor der er en eller flere aktive

patentansøgninger/udstedte patenter.

Brugere på CRM-systemet

Brugere på CRM-systemet måles som antallet af brugere

ultimo regnskabsåret.

Brugere, der henter dokumenter i LUNA

Brugere, der henter dokumenter i LUNA opgøres som antallet

af medarbejdere, der søger eller henter dokumenter i Novo-

zymes’ globale, elektroniske arkiv (LUNA).

13


Novozymes Koncernen

Resultatopgørelse

14

Note 2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Nettoomsætning 1, 2 6.024 5.803

Produktionsomkostninger 3, 5 2.845 2.799

Bruttoresultat 3.179 3.004

Salgs- og distributionsomkostninger 3, 5 750 730

Forsknings- og udviklingsomkostninger 1, 3, 5 775 749

Administrationsomkostninger 3, 4, 5 595 587

Licens- og Andre driftsindtægter, netto 6 31 44

Resultat af primær drift 1.090 982

Finansielle indtægter 7 89 223

Finansielle omkostninger 8 98 190

Resultat før skat 1.081 1.015

Skat af årets resultat 9 288 280

Resultat inkl. minoritetsinteresser 793 735

Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders

regnskabsmæssige resultater (11) (9)

Årets resultat 782 726

Foreslået udbytte pr. aktie 3,50 kr. 3,15 kr.

Resultat pr. aktie (EPS) 15 11,45 kr. 10,30 kr.

Resultat pr. aktie, udvandet (EPS udvandet) 15 11,20 kr. 10,24 kr.


Novozymes Koncernen

Egenkapitalopgørelse

Aktie- Øvrig Egne Overført Foreslået I alt

kapital totalindkomst kapitalandele overskud udbytte

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Egenkapital pr. 1. januar 2004 754 (100) (1.018) 4.289 219 4.144

Årets overskud 782 782

Udbytte:

– Betalt udbytte (238) (238)

– Betalt udbytte vedr. egne kapitalandele 2 19 21

– Foreslået udbytte, brutto (254) 254 –

– Foreslået udbytte vedr. egne kapitalandele 21 (21) –

Egne kapitalandele:

– Køb af egne kapitalandele (847) (847)

– Salg af egne kapitalandele 43 43

– Nedskrivning af aktiekapital (28) 506 (478) –

Valutakursregulering af investering

i dattervirksomheder mv. (108) (108)

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 17 17

Øvrige reguleringer 55 (9) 46

Egenkapital pr. 31. december 2004 726 (136) (1.316) 4.353 233 3.860

Egenkapital pr. 1. januar 2003 754 196 (630) 3.673 162 4.155

Årets overskud 726 726

Udbytte:

– Betalt udbytte (162) (162)

– Foreslået udbytte, brutto (238) 238 –

– Foreslået udbytte vedr. egne kapitalandele 19 (19) –

Egne kapitalandele:

– Køb af egne kapitalandele (392) (392)

– Salg af egne kapitalandele 4 4

Valutakursregulering af investering

i dattervirksomheder mv. (282) (282)

Værdiregulering af sikringsinstrumenter (14) (14)

Øvrige reguleringer 109 109

Egenkapital pr. 31. december 2003 754 (100) (1.018) 4.289 219 4.144

Der er ingen væsentlig skattemæssig effekt ved årets køb og salg af egne kapitalandele.

Vedrørende egne kapitalandele og gennemsnitligt antal aktier henvises til note 15.

15


Novozymes Koncernen

Balance

Aktiver

16

Note 31. dec. 2004 31. dec. 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Færdiggjorte it-udviklingsprojekter 93 97

Erhvervede patenter, licenser og knowhow 263 312

Goodwill 95 125

It-udviklingsprojekter under udførelse 20 –

Immaterielle anlægsaktiver 10 471 534

Grunde og bygninger 1.842 1.877

Produktionsanlæg og maskiner 1.045 1.090

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 329 342

Materielle anlægsaktiver under opførelse 306 474

Materielle anlægsaktiver 11 3.522 3.783

Andre værdipapirer og kapitalandele _ –

Finansielle anlægsaktiver 12 _ –

Anlægsaktiver i alt 3.993 4.317

Råvarer og hjælpematerialer 167 168

Varer under fremstilling 298 297

Fremstillede færdigvarer 665 652

Varebeholdninger i alt 1.130 1.117

Tilgodehavender fra salg 859 865

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 56 57

Tilgodehavende selskabsskat 9 227 202

Tilgodehavende udskudt skat 9 26 24

Andre tilgodehavender 13 219 365

Tilgodehavender i alt 1.387 1.513

Værdipapirer 14 93 115

Likvide beholdninger 531 571

Omsætningsaktiver i alt 3.141 3.316

Aktiver i alt 7.134 7.633


Passiver

Note 31. dec. 2004 31. dec. 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Aktiekapital 15 726 754

Øvrig totalindkomst (136) (100)

Egne kapitalandele (1.316) (1.018)

Overført overskud 4.353 4.289

Foreslået udbytte 233 219

Egenkapital i alt 3.860 4.144

Minoritetsinteresser 16 32 31

Hensættelser til pensioner o. lign. forpligtelser 15 20

Hensættelser til udskudt skat 9, 17 718 874

Andre hensatte forpligtelser 18 19 20

Hensatte forpligtelser i alt 752 914

Kreditinstitutter 19 1.245 1.072

Gæld til tilknyttede virksomheder 22 23

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.267 1.095

Kreditinstitutter 20 48 373

Leverandører af varer og tjenesteydelser 202 208

Gæld til tilknyttede virksomheder 68 70

Selskabsskat 9 81 67

Anden gæld 824 731

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.223 1.449

Gældsforpligtelser i alt 2.490 2.544

Passiver i alt 7.134 7.633

17


Novozymes Koncernen

Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver

18

2004 2003

Note Mio. kr. Mio. kr.

Årets resultat 782 726

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 28 956 806

Betalt selskabsskat 9 (437) (262)

Renteindbetalinger 48 137

Renteudbetalinger (43) (178)

Pengestrømme før ændring i driftskapital 1.306 1.229

Ændring i driftskapital:

(Stigning)/fald i tilgodehavender (1) (143)

(Stigning)/fald i varebeholdninger (42) 147

Stigning/(fald) i nettogæld hos tilknyttede virksomheder (2) 2

Stigning/(fald) i leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld 26 139

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.287 1.374

Investeringer:

Køb af immaterielle anlægsaktiver 10 (54) (3)

Salg af materielle anlægsaktiver 2 6

Køb af materielle anlægsaktiver 11 (281) (395)

Indfrielse af valutaswap 131 –

Køb af aktiviteter 31 – (123)

Køb af minoritetsaktier (5) (59)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (207) (574)

Frie pengestrømme 1.080 800

Finansiering:

Afdrag på langfristet låntagning (500) (500)

Langfristet låntagning 470 –

Salg af aktier i Novo Nordisk A/S 14 22 52

Køb af egne kapitalandele, netto 15 (804) (388)

Betalt udbytte (217) (162)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.029) (998)

Nettopengestrømme 51 (198)

Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer,

som indgår i likvide reserver (4) 6

Likviditetsforskydning, netto 47 (192)

Likvide reserver pr. 1. januar 436 628

Likvide reserver pr. 31. december 29 483 436

Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter 30 3.000 3.000

Finansielle reserver pr. 31. december 3.483 3.436

Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets tal. Dette skyldes, at der for hvert år til brug for

udarbejdelse af pengestrømsopgørelsen er foretaget en omregning af årets primobalance til samme års ultimovalutakurs. Herved

elimineres ændringer forårsaget af valutakursudsving.


Novozymes Koncernen

Oversigt over noter og øvrige data

Finansielle noter Side

1 – Segmentoplysninger 20

2 – Nettoomsætning 21

3 – Personaleomkostninger 21

4 – Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 21

5 – Af- og nedskrivninger 21

6 – Licens- og Andre driftsindtægter, netto 22

7 – Finansielle indtægter 22

8 – Finansielle omkostninger 22

9 – Skat 22

10 – Immaterielle anlægsaktiver 23

11 – Materielle anlægsaktiver 24

12 – Finansielle anlægsaktiver 25

13 – Andre tilgodehavender 25

14 – Værdipapirer 25

15 – Aktiekapital 25

16 – Minoritetsinteresser 26

17 – Hensættelser til udskudt skat 26

18 – Andre hensatte forpligtelser 26

19 – Kreditinstitutter – langfristet 27

20 – Kreditinstitutter – kortfristet 27

21 – Aktiebaseret vederlæggelse 27

22 – Fremmed valuta i balancen 30

23 – Afledte finansielle instrumenter i koncernen 31

24 – Eventualforpligtelser og verserende retssager 32

25 – Joint ventures 32

26 – Transaktioner med nærtstående parter 33

27 – Offentlige tilskud 33

28 – Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 33

29 – Likvide reserver 34

30 – Restløbetid på uudnyttede

garanterede kreditfaciliteter 34

31 – Køb af aktiviteter 34

32 – Overgang til IFRS 35

Hoved- og nøgletal 2004-2000 37

Virksomheder i Novozymes Koncernen 38

Noter vedrørende miljø- og sociale Side

data samt data for viden

Miljø- og sociale data samt data for viden 39

33 – Vand opdelt på primær kilde 41

34 – Internt produceret energi opdelt på primær kilde 41

35 – Renset spildevand til vanding 41

36 – Total mængde affald fordelt

efter bortskaffelsesmetode 41

37 – CO 2 -emission fordelt på internt

og eksternt produceret energi 41

38 – Drivhuseffekt, CO 2 -ækvivalenter 41

39 – Medarbejderstatistik 41

40 – Andel af kvinder fordelt på jobklasser 42

41 – Jobskabelse 42

42 – Fravær fordelt på jobklasser 42

43 – Konsekvens af arbejdsulykker 42

44 – Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser 42

45 – Fordeling af brugere på CRM 42

19


Novozymes Koncernen

Noter

Note 1 – Segmentoplysninger

Primært segment – Forretningssegmenter

Sekundært segment – Geografiske segmenter

Omsætning

20

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Danmark 253 217

Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika 2.426 2.428

Nordamerika 1.768 1.702

Asien og Oceanien 1.116 1.044

Latinamerika 461 412

I alt 6.024 5.803

Segmentaktiver

Danmark 3.815 4.204

Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika 299 295

Nordamerika 1.097 1.084

Asien og Oceanien 934 1.022

Latinamerika 112 116

I alt 6.257 6.721

Enzymer Mikroorganismer Koncern i alt

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Nettoomsætning 5.726 5.542 298 261 6.024 5.803

Forsknings- og udviklingsomkostninger (740) (719) (35) (30) (775) (749)

Resultat af primær drift

før afskrivninger (EBITDA) 1.543 1.470 66 35 1.609 1.505

Resultat af primær drift (EBIT) 1.057 976 33 6 1.090 982

Finansielle poster, netto (9) 33

Resultat før skat 1.081 1.015

Minoritetsinteressers andel af dattervirk-

somheders regnskabsmæssige resultater (11) (9)

Årets resultat 782 726

Segmentanlægsaktiver 3.639 3.940 354 377 3.993 4.317

Segmentaktiver 5.816 6.261 441 460 6.257 6.721

Segmentforpligtelser 1.099 1.019 29 30 1.128 1.049

Anlægsinvesteringer 314 396 21 99 335 495

Afskrivninger 486 494 33 29 519 523

Poster uden likviditetseffekt 922 776 34 30 956 806

EBITDA-margin % 26,9 26,5 22,1 13,4 26,7 25,9

EBIT-margin % 18,5 17,6 11,1 2,3 18,1 16,9

Antal ansatte ultimo 3.773 3.681 193 191 3.966 3.872

Anlægsinvesteringer

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Danmark 187 222

Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika 32 16

Nordamerika 83 175

Asien og Oceanien 31 77

Latinamerika 2 5

I alt 335 495

Koncernens forretningssegmenter består af enzymer og mikro-

organismer. Forretningssegmentet enzymer, der består af tek-

niske enzymer, fødevareenzymer og foderenzymer, kan ikke

opdeles yderligere, idet produktionsanlæggene delvist er fælles

for disse. Derudover er forskning og udvikling i mere effektive

måder at producere på hovedsageligt fælles for forretnings-

segmentet enzymer.


Note 1 – Segmentoplysninger (fortsat)

Koncernens forretningssegmenter fordeles på geografiske

segmenter ud fra placeringen af koncernens omsætning, seg-

mentaktiver og anlægsinvesteringer. Den geografiske fordeling

af omsætningen registreres som værende til det land, hvor

kunden er hjemmehørende. For en række strategiske kunder

leveres der centralt til anviste lokationer, og den endelige mod-

tagers placering er ikke kendt. Den geografiske fordeling af

omsætningen kan derfor indeholde væsentlige ændringer

årene imellem, såfremt leveringsstedet til de strategiske

kunder ændres.

Note 2 – Nettoomsætning

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Tekniske enzymer 3.553 3.493

Fødevareenzymer 1.439 1.413

Foderenzymer 734 636

Mikroorganismer 298 261

Nettoomsætning i alt 6.024 5.803

Note 3 – Personaleomkostninger

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Lønninger 1.430 1.377

Pensioner – bidragsbaserede ordninger 101 85

Pensioner – ydelsesbaserede ordninger 3 16

Andre omkostninger til social sikring 117 104

Andre personaleomkostninger 75 79

Personaleomkostninger i alt 1.726 1.661

Indregnet i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktion 714 715

Salg og distribution 298 296

Forskning og udvikling 402 388

Administration 307 288

Indregnet i aktiver som:

Forskydning i lønandel

1.721 1.687

indregnet i varebeholdninger 5 (26)

Personaleomkostninger i alt 1.726 1.661

Note 3 – Personaleomkostninger (fortsat)

Geografisk fordeling:

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Danmark 1.097 1.039

Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika 149 147

Nordamerika 340 333

Asien og Oceanien 105 108

Latinamerika 35 34

Personaleomkostninger i alt 1.726 1.661

Gennemsnitligt antal

medarbejdere i koncernen 3.928 3.814

Andel af medarbejdere uden for Danmark

i procent af samlet antal medarbejdere 46% 45%

Geografisk fordeling af medarbejdere, se note 39.

Note 4 – Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

Honorarer til de general-

forsamlingsvalgte revisorer:

Samlet honorar til

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

PricewaterhouseCoopers 13 15

Ernst & Young 1 1

heraf for revision til

PricewaterhouseCoopers 8 7

Ernst & Young 1 1

Note 5 – Af- og nedskrivninger

Indregnet i resultatopgørelsen

i følgende funktioner:

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Produktion 347 365

Salg og distribution 57 29

Forskning og udvikling 76 85

Administration 39 44

Af- og nedskrivninger i alt 519 523

Af- og nedskrivninger på goodwill er indeholdt i Salg og distri-

bution.

21


Novozymes Koncernen

Noter

Note 6 – Licens- og Andre driftsindtægter, netto

Note 9 – Skat

22

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Andre driftsindtægter, netto 15 34

Licensindtægter 16 10

Licens- og Andre

driftsindtægter, netto, i alt 31 44

Note 7 – Finansielle indtægter

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Renteindtægter 48 136

Kursgevinster på værdipapirer o.lign., netto 8 6

Valutakursgevinster, netto 33 81

Finansielle indtægter i alt 89 223

Note 8 – Finansielle omkostninger

Skat i resultat- Selskabsskat/(tilgode- Udskudt skat/

opgørelsen havende selskabsskat) (skatteaktiv)

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Pr. 1. januar 2004 (135) 850

Valutakursregulering 7 13

Skat af egenkapitalposteringer (46) 6

Skat vedrørende året 288 465 (177)

288 291 692

Betalt aconto vedr. 2004 (367)

Betalt skat vedr. tidligere år (70)

Betalt i året (437)

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Renteomkostninger 83 177

Andre finansielle omkostninger 15 13

Finansielle omkostninger i alt 98 190

Renteomkostninger inkl. aktiverede

låneomkostninger 83 178

Årets aktiverede låneomkostninger

under Materielle anlægsaktiver – 1

Skat pr. 31. december 2004 288 (146) 692

Tilgodehavende skat/tilgodehavende udskudt skat (227) (26)

Skyldig skat/udskudt skat 81 718

(146) 692


Note 9 – Skat (fortsat)

Skatten kan opdeles i:

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Aktuel skat af årets resultat 392 319

Ændring i udskudt skat (119) (69)

Regulering vedr. tidligere år 15 30

Skat vedrørende året 288 280

Opgørelse af effektiv skatteprocent:

Selskabsskattesats i Danmark 30,0% 30,0%

Ikke-fradragsberettigede omkostninger 0,4% 0,3%

Afvigelse i udenlandske skattesatser (5,2%) (3,7%)

Øvrige reguleringer 1,4% 1,0%

Effektiv skatteprocent 26,6% 27,6%

Note 10 – Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte Erhvervede Goodwill It-udviklings- I alt

it-udviklingsprojekter patenter, licenser projekter under

og knowhow udførelse

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Kostpris pr. 1. januar 2004 204 494 143 – 841

Valutakursregulering – (1) (7) – (8)

Årets tilgang 26 – – 28 54

Årets afgang – (33) – – (33)

Overført (til)/fra andre poster 16 – – (8) 8

Kostpris pr. 31. december 2004 246 460 136 20 862

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2004 107 182 18 307

Valutakursregulering – (1) (1) (2)

Årets af- og nedskrivninger 46 36 24 106

Af- og nedskrivninger på årets afgang – (20) – (20)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2004 153 197 41 391

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2004 93 263 95 20 471

Kostpris pr. 1. januar 2003 186 433 124 20 763

Valutakursregulering (2) (1) (11) – (14)

Køb af aktiviteter – 59 30 – 89

Årets tilgang – 3 _ – 3

Overført (til)/fra andre poster 20 – _ (20) –

Kostpris pr. 31. december 2003 204 494 143 – 841

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2003 68 136 7 211

Valutakursregulering (1) (2) (1) (4)

Årets af- og nedskrivninger 40 48 12 100

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2003 107 182 18 307

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2003 97 312 125 – 534

23


Novozymes Koncernen

Noter

Note 11 – Materielle anlægsaktiver

24

Grunde og Produktions- Andre anlæg, Materielle I alt

bygninger anlæg og driftsmateriel anlægsaktiver

maskiner og inventar under opførelse

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Kostpris pr. 1. januar 2004 2.901 3.673 1.057 474 8.105

Valutakursregulering (79) (75) (22) (8) (184)

Årets tilgang 51 31 45 154 281

Årets afgang (18) (76) (51) – (145)

Overført (til)/fra andre poster 67 190 33 (314) (24)

Kostpris pr. 31. december 2004 2.922 3.743 1.062 306 8.033

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2004 1.024 2.583 715 4.322

Valutakursregulering (25) (48) (17) (90)

Årets af- og nedskrivninger 96 231 86 413

Af- og nedskrivninger vedr. afgang (15) (65) (54) (134)

Overført (til)/fra andre poster – (3) 3 –

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2004 1.080 2.698 733 4.511

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2004 1.842 1.045 329 306 3.522

Kostpris pr. 1. januar 2003 2.998 3.728 1.072 410 8.208

Valutakursregulering (161) (164) (46) (15) (386)

Køb af aktiviteter – 4 3 1 8

Årets tilgang 12 21 22 340 395

Årets afgang (42) (82) (39) – (163)

Overført (til)/fra andre poster 94 166 45 (262) 43

Kostpris pr. 31. december 2003 2.901 3.673 1.057 474 8.105

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2003 1.002 2.517 704 4.223

Valutakursregulering (43) (95) (31) (169)

Årets af- og nedskrivninger 97 246 80 423

Af- og nedskrivninger vedr. afgang (40) (81) (36) (157)

Overført (til)/fra andre poster 8 (4) (2) 2

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2003 1.024 2.583 715 4.322

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2003 1.877 1.090 342 474 3.783

Heraf udgør forpligtelser vedr. investeringer i anlægsaktiver over for tredjemand pr. 31. december 2004 13 mio. kr., mod 16 mio. kr.

pr. 31. december 2003.

Geografisk fordeling:

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Danmark 2.101 2.204

Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika 83 81

Nordamerika 756 798

Asien og Oceanien 555 668

Latinamerika 27 32

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 3.522 3.783


Note 12 – Finansielle anlægsaktiver

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Kostpris pr. 1. januar – 37

Årets tilgang – 17

Årets afgang – (2)

Overført (til)/fra andre poster – (52)

Kostpris pr. 31. december – –

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december – –

Note 13 – Andre tilgodehavender

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Renteindtægter 10 9

Offentlige myndigheder 22 26

Deposita 14 17

Forudbetalte omkostninger 66 71

Sikringsinstrumenter 43 188

Andre tilgodehavender 64 54

Andre tilgodehavender pr. 31. december 219 365

Note 14 – Værdipapirer

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Aktier 93 115

Værdipapirer pr. 31. december 93 115

Den oprindelige kostpris udgør 93 115

Note 15 – Aktiekapital

Aktiekapitalen fordeler sig således:

Nominel værdi

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

A-aktiekapital 107 107

B-aktiekapital 619 647

Aktiekapital pr. 31. december 726 754

Antal aktier

2004 2003

Stk. Stk.

A-aktier à 10 kr./stk. 10.748.720 10.748.720

B-aktier à 10 kr./stk. 61.851.280 64.690.112

Aktier i alt 72.600.000 75.438.832

Hver A-aktie giver ret til 100 stemmer, mens en B-aktie giver ret

til 10 stemmer.

Aktiekapitalen er nedskrevet i 2004, men har været uændret i

perioden 2000-2003.

Aktier i omløb

Antal stk. pr. 1. januar 69.515.782 71.759.232

Køb af egne kapitalandele (3.275.105) (2.271.500)

Salg af egne kapitalandele 349.323 28.050

Antal stk. pr. 31. december 66.590.000 69.515.782

Egne kapitalandele – B-aktier

Kostpris

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Kostpris pr. 1. januar 1.018 630

Årets tilgang 847 392

Årets afgang (43) (4)

Nedskrivning af aktiekapital (506) –

Kostpris pr. 31. december 1.316 1.018

Nominel værdi

Nominel værdi pr. 1. januar 59 37

Årets tilgang 32 23

Årets afgang (3) (1)

Nedskrivning af aktiekapital (28) –

Nominel værdi pr. 31. december 60 59

25


Novozymes Koncernen

Noter

Note 15 – Aktiekapital (fortsat)

Antal aktier

26

2004 2003

Stk. Stk.

Antal stk. pr. 1. januar 5.923.050 3.679.600

Årets tilgang 3.275.105 2.271.500

Årets afgang (349.323) (28.050)

Nedskrivning af aktiekapital (2.838.832) –

Antal stk. pr. 31. december 6.010.000 5.923.050

Procent af aktiekapitalen

Procent af aktiekapitalen

pr. 1. januar 7,9% 4,9%

Korrektion af primoandel som følge

af nedskrivning af aktiekapital 0,3% –

Årets tilgang 4,5% 3,0%

Årets afgang (0,5%) (0,0%)

Nedskrivning af aktiekapital (3,9%) –

Procent af aktiekapitalen

pr. 31. december 8,3% 7,9%

Af beholdningen af egne kapitalandele på 6.010.000 stk. er

3.937.349 stk. anvendt til sikring af aktieoptioner.

Årets køb af egne kapitalandele er primært foretaget med

henblik på nedskrivning af aktiekapitalen.

Vejet gennemsnitligt antal udestående

A- og B-aktier fratrukket beholdning

af egne B-aktier: 68.275.253 70.460.530

Vejet gennemsnitligt antal udestående

A- og B-aktier (udvandet) fratrukket

beholding af egne B-aktier og tillagt

optioner “in-the-money”: 69.849.994 70.865.925

Note 16 – Minoritetsinteresser

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Minoritetsinteresser pr. 1. januar 31 93

Valutakursregulering (2) (2)

Køb af minoritetsaktier (3) (59)

Andel af årets resultat 11 2

Betalt udbytte (5) (3)

Minoritetsinteresser pr. 31. december 32 31

Note 17 – Hensættelser til udskudt skat

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Immaterielle anlægsaktiver 89 55

Materielle anlægsaktiver 627 697

Ikke-realiseret fortjeneste på

varesalg mellem koncernvirksomheder (98) (87)

Nedskrivning til imødegåelse

af tab på debitorer (14) (14)

Indirekte produktionsomkostninger 113 99

Genbeskatningssaldi 69 126

Forpligtelser (109) (62)

Andet 41 60

Hensættelser til udskudt

skat pr. 31. december 718 874

Note 18 – Andre hensatte forpligtelser

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Andre hensatte forpligtelser pr. 1. januar 20 25

Valutakursregulering (1) (3)

Årets tilgang 4 2

Årets forbrug (4) (4)

Andre hensatte forpligtelser

pr. 31. december 19 20

Kortfristede 4 7

Langfristede 15 13


Note 19 – Kreditinstitutter – langfristet

Usikrede lån samt andre langfristede lån

med udløb 2009-2013 og en rentesats

på 2,4%-3,0%, ekskl. den andel, der

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

forfalder inden 1 år 1.245 1.072

Kreditinstitutter pr. 31. december 1.245 1.072

Gælden skal betales inden for

følgende perioder fra balancedagen:

Mellem 1 og 2 år – 515

Mellem 2 og 3 år – –

Mellem 3 og 4 år – –

Mellem 4 og 5 år 688 –

Efter 5 år 557 557

Kreditinstitutter pr. 31. december 1.245 1.072

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

DKK 557 1.057

EUR – 12

USD 688 3

Kreditinstitutter pr. 31. december 1.245 1.072

Ovenstående lån rentetilpasses i løbet af 2005.

Regulering af ovenstående lån til markedsværdi pr. 31. decem-

ber 2004 ville ikke have medført regulering af værdien.

Note 20 – Kreditinstitutter – kortfristet

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Kreditinstitutter 48 135

Andel af langfristet gæld,

som forfalder inden 1 år – 238

Kreditinstitutter pr. 31. december 48 373

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

DKK – 52

EUR – 1

JPY 42 58

USD – 262

Andre 6 –

Kreditinstitutter pr. 31. december 48 373

Note 21 – Aktiebaseret vederlæggelse

Der har i tidligere år været tildelt aktieoptioner til direktionen,

ledende medarbejdere samt øvrige medarbejdere. Tildelingen

har været afhængig af opfyldelse af resultat- og shareholder

value-mål. Formålet med optionsprogrammerne er at sikre

fælles mål hos ledelse, medarbejdere og aktionærer.

Tidligere er der tildelt aktieoptioner til direktionen med en

løbetid på mellem seks og otte år, der efter tre år giver ret til

at erhverve en aktie à nom. 10 kr. pr. aktieoption. For ledende

medarbejdere er der tidligere tildelt aktieoptioner med en

løbetid på otte år, der efter tre år giver ret til at erhverve en

aktie à nom. 10 kr. pr. aktieoption.

Aktieoptionsprogrammet for øvrige medarbejdere har løbet i

tre år, hvilket har medført, at der er tildelt aktieoptioner ved-

rørende årene 2001, 2002 og 2003. Aktieoptionerne har en

bindingsperiode på tre år og en udnyttelsesperiode på fem år

derefter.

Der er for årene 2004-2006 vedtaget et aktiebaseret incita-

mentprogram for direktionen. Der er afsat 185.955 B-aktier af

selskabets beholdning af egne aktier. Frigivelse af aktierne vil

ske i 2007 på pro rata-basis betinget af den økonomiske mer-

værdi, som Novozymes genererer til aktionærerne i perioden

2004-2006. Se side 39 i Beretningen for yderligere informa-

tion. Ved opgørelse af den økonomiske merværdi anvendes et

WACC-baseret afkastkrav på 7%.

Pr. 31. december 2004 udgør koncernens udestående Novo

Nordisk A/S optioner 485.873 stk. med en gennemsnitlig ud-

nyttelseskurs på kr. 189 pr. aktie à 2 kr. og en markedsværdi

på 55 mio. kr. Disse optioner er sikret ved koncernens behold-

ning af Novo Nordisk A/S aktier, der er indregnet til en gennem-

snitlig udnyttelseskurs. Der har i 2004 været en tilgang på

46.117 stk. grundet ny retspraksis for danske medarbejdere.

Der er derudover udnyttet 138.204 stk. af ledende medarbej-

dere.

Koncernen har forpligtet sig til at afhænde 8.250 aktier til 1 mio.

kr. til Novo A/S vedrørende optioner tildelt medarbejdere, der er

overført til Novo A/S i forbindelse med spaltningen. Aktierne

skal afhændes på det tidspunkt, hvor medarbejderne udnytter

deres optioner, og Novozymes A/S har forpligtet sig til at godt-

gøre omkostninger herved, svarende til værdien af aktierne på

tidspunktet for medarbejdernes overgang til Novo A/S. Forplig-

telsen er i 2004 steget med 11.860 stk. grundet ny retspraksis

for danske medarbejdere. Samtidig er der afhændet 5.200 stk.

aktier. Forpligtelsen udgør pr. 31. december 2004 13.560 stk.

aktier.

27


Novozymes Koncernen

Noter

Note 21 – Aktiebaseret vederlæggelse (fortsat)

Aktieoptioner i Novozymes A/S

28

Direktionen Ledende Øvrige I alt Udnyttelseskurs Restløbetid Markedsværdi

medarbejdere medarbejdere pr. option i kr. i år i mio. kr.*

Udestående pr. 1. januar 2003 382.100 885.450 1.365.525 2.633.075 160 ** 5

Tildelt vedrørende 2003 51.600 512.000 1.016.750 1.580.350 148 7

Udnyttede optioner i 2003 (6.300) (21.750) – (28.050) 117

Fratrådte medarbejdere i 2003 – (41.350) (48.950) (90.300)

Udestående pr. 31. december 2003 427.400 1.334.350 2.333.325 4.095.075 156 ** 6

Tilgang i året*** – 136.405 91.867 228.272 *** ***

Udnyttede optioner i 2004 (185.600) (163.723) – (349.323) 122

Fratrådte medarbejdere i 2004 – – (36.675) (36.675)

Udestående pr. 31. december 2004 241.800 1.307.032 2.388.517 3.937.349 159 ** 6

Udestående program 1997 1.100 – – 1.100 97 1 0

Udestående program 1998 550 8.700 – 9.250 64 2 2

Udestående program 1999 1.100 21.732 – 22.832 101 3 4

Udestående program 2000 5.800 35.017 – 40.817 101 3 7

Udestående program 2000 130.850 5.960 – 136.810 101 2 24

Udestående program 2000 – 218.600 – 218.600 150 4 28

Udestående program 2001 25.100 248.918 – 274.018 159 5 33

Udestående program 2001 – – 909.591 909.591 186 5 86

Udestående program 2002 25.700 228.700 473.149 727.549 169 6 82

Udestående program 2003 51.600 539.405 1.005.777 1.596.782 148 7 211

Udestående pr. 31. december 2004 241.800 1.307.032 2.388.517 3.937.349 477

* Markedsværdien er beregnet på basis af Black-Scholes modellen for værdiansættelse af optioner. For 2004 er der pr. 31. decem-

ber 2004 i beregningen taget udgangspunkt i et udbytte pr. aktie på 3,50 kr. og en volatilitet på 23,3%. Den risikofrie rente er

opgjort til 2,5%, og forventet løbetid er fastsat til et år efter udløbet af bindingsperioden.

** Udnyttelseskurserne er beregnet som et gennemsnit af flere optionsprogrammer.

*** Tilgang i året vedrører aktieoptioner, som danske medarbejdere har genvundet ret til grundet ny retspraksis.


Note 21 – Aktiebaseret vederlæggelse (fortsat)

Bestyrelsens og direktionens besiddelser og handel med Novozymes A/S aktier

Antal aktier i Novozymes A/S Bestyrelsen Direktionen I alt

Beholdning af aktier pr. 1. januar 2003 15.038 83.531 98.569

Køb af aktier i året 697 9.141 9.838

Salg af aktier i året – (7.208) (7.208)

Beholdning af aktier pr. 1. januar 2004 15.735 85.464 101.199

Køb af aktier i året 11.024 188.305 199.329

Salg af aktier i året (15.132) (243.250) (258.382)

Beholdning af aktier pr. 31. december 2004 11.627 30.519 42.146

Beholdningen af aktier havde pr. 1. januar 2004 en markedsværdi på 21,8 mio. kr., og markedsværdien udgjorde 11,7 mio. kr. pr.

31. december 2004 baseret på børskurserne ved udgangen af henholdsvis 2003 og 2004.

Direktionens besiddelser, udnyttelse og tildeling af Novozymes A/S aktieoptioner

Antal aktieoptioner i Novozymes A/S Optioner Udnyttet Optioner pr. Markedsværdi

pr. 1. januar i året 31. december Mio. kr.

2004 2004

Steen Riisgaard 125.600 (50.000) 75.600 11,8

Per Falholt 74.000 (54.600) 19.400 2,5

Per Månsson 75.400 (56.000) 19.400 2,5

Peder Holk Nielsen 75.650 (25.000) 50.650 8,0

Arne W. Schmidt 76.750 – 76.750 12,6

Beholdning af aktieoptioner 427.400 (185.600) 241.800 37,4

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Vederlag i alt til direktionen 21 18

Vederlag i alt til bestyrelsen 3 2

29


Novozymes Koncernen

Noter

Note 22 – Fremmed valuta i balancen

I tabellen herunder er opgjort koncernens valutarisiko på balancen pr. 31. december 2004, opgjort som summen af hvert selskabs

aktiver og passiver i anden valuta end selskabets egen valuta. Derudover vises de indgåede finansielle instrumenter, der anvendes til

afdækning af disse aktiver og passiver.

Afdækning af aktiver og passiver i fremmed valuta (transaktionsrisiko)

Valutarisiko Indgåede finansielle Nettovalutarisiko Valutakurs pr. 31.

i DKK instrumenter i DKK december 2004

Mio. i DKK (for 100 enheder)

EUR 530 (781) (251) 743,81

USD 331 (365) (34) 546,76

JPY 101 (177) (76) 5,2741

CHF (395) 329 (66) 481,74

Andre 583 (71) 512

30

1.150 (1.065) 85

Transaktionsrisiko er mulighed for gevinst/tab på transaktioner, der på balancedagen er uafsluttede, som følge af efterfølgende

ændringer i valutakurs. Gevinst/tab bliver indregnet i resultatopgørelsen.

Afdækning af investeringer i udenlandske dattervirksomheder (translationsrisiko)

Nettoinvestering i Indgåede finansielle Nettoaktiver med Valutakurs pr. 31.

udenlandske datter- instrumenter translationsrisiko december 2004

Mio. virksomheder i DKK i DKK i DKK (for 100 enheder)

BRL 82 – 82 205,63

CHF 420 (289) 131 481,74

CNY 716 – 716 65,99

EUR 93 – 93 743,81

JPY 39 – 39 5,2741

USD 699 (219) 480 546,76

Andre 139 – 139

2.188 (508) 1.680

Translationsrisiko er mulighed for gevinst/tab i forbindelse med omregning af nettoaktiver i dattervirksomheder som følge af efter-

følgende ændringer i valutakurs. Gevinst/tab bliver indregnet direkte i Øvrig totalindkomst under Egenkapitalen.


Note 23 – Afledte finansielle instrumenter i koncernen

Kontraktbeløb Gevinst/(tab) Heraf indregnet Heraf indregnet på egen- Rente- Forfaldsopgjort

til ved regulering i resultatop- kapitalen 31. december 2004 forskel p.a. perioder

aftalekurser til markedsværdi gørelsen for

31. december 2004 2004 Til egenkapital- Udskudt resultat-

DKK mio. afdækning føring, gevinst/(tab)

Valutaterminsforretninger,

nettosalg

DKK/CHF 332 (2) (2) – – jan.– mar. 05

JPY/DKK 325 19 6 – 13 jan. 05 – feb. 07

SEK/DKK 70 (1) (1) – – jun. 05

USD/DKK 388 23 23 – – jan.– okt. 05

Valutaoptionsforretninger,

nettosalg

1.115 39 26 – 13

USD/DKK 828 70 – – 70 jan. 05 – jun. 06

Valutaswap til

egenkapitalafdækning

828 70 – – 70

CHF/DKK 275 (11) 1 (14) 2 1,7% sep. 08

Valutaswaps til

renteafdækning

275 (11) 1 (14) 2

EUR/DKK 250 (15) – – (15) (2,1%) mar. 13

EUR/USD 527 (89) (72) – (17) (1,3%) jun. 09

Valutaswaps, øvrige

777 (104) (72) – (32)

JPY/DKK 45 10 10 – – 4,7% apr. 05

JPY/DKK 30 2 2 – – 3,0% maj 07

Valutalån til egenkapital-

afdækning

75 12 12 – –

USD 244 26 – 26 – jun. 09

Renteswap til

afdækning af valutalån

244 26 – 26 –

USD/USD 244 1 – – 1 (1,0%) jun. 09

244 1 – – 1

3.558 33 (33) 12 54

De udskudte gevinster og tab på valutatermins- og valutaoptionsforretninger pr. 31. december 2004 vedrører afdækning af det

forventede fremtidige salg i de afdækkede valutaer. De udskudte gevinster og tab vil blive overført fra Egenkapitalen til resultat-

opgørelsen i takt med, at det forventede fremtidige salg realiseres.

Alle udskudte gevinster og tab på valutatermins- og valutaoptionsforretninger pr. 31. december 2003 er overført fra Egenkapitalen

til resultatopgørelsen i 2004.

31


Novozymes Koncernen

Noter

Note 23 – Afledte finansielle

instrumenter i koncernen (fortsat)

Hovedparten af koncernens forventede fremtidige nettopenge-

strømme i de væsentligste valutaer er afdækket som følger:

Antal måneder

Valuta afdækket

JPY 12

USD 18

Finansielle instrumenter indgås med større kreditværdige penge-

institutter, hvorfor de ikke vurderes at være behæftet med

kreditrisiko.

Note 24 – Eventualforpligtelser og verserende retssager

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser til betaling inden

for følgende perioder fra balancedagen:

32

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Inden 1 år 38 34

Mellem 1 og 2 år 31 28

Mellem 2 og 3 år 26 22

Mellem 3 og 4 år 19 17

Mellem 4 og 5 år 17 15

Efter 5 år 60 72

Eventualforpligtelser pr. 31. december 191 188

Heraf udgør forpligtelser pr. 31. december 2004 over for

tilknyttede virksomheder 67 mio. kr. mod 74 mio. kr. pr. 31.

december 2003. Ovenstående leje- og leasingforpligtelser

vedrører uopsigelige operationelle aftaler.

I koncernen er der i resultatopgørelsen

indregnet følgende vedrørende operationel

leasing og leje 58 51

Øvrige eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser vedr. investeringer

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

i anlægsaktiver mv. over for tredjemand 13 18

Andre garantier og forpligtelser over

for tilknyttede virksomheder 151 205

Andre garantier og forpligtelser 102 94

Verserende retssager

Novozymes er part i en voldgiftssag, hvor Danisco A/S hævder,

at Novozymes uretmæssigt skulle have tilegnet sig visse lipase-

relaterede opfindelser. Novozymes vurderer sin stilling i sagen

som værende uændret positiv. Ved aflæggelse af årsrapport

for 2003 forventedes voldgiftskendelsen at fremkomme i slut-

ningen af 2004. På nuværende tidspunkt forventes sagen ikke

afsluttet foreløbig.

Novozymes er part i visse retssager ud over ovenfor nævnte.

Det er ledelsens opfattelse, at afgørelserne eller fortsættelsen

af disse retssager ikke vil have væsentlig indflydelse på koncer-

nens økonomiske stilling.

Hæftelse for gæld og forpligtelser i Novo Nordisk A/S

Som følge af spaltningen af Novo Nordisk A/S i to selskaber

hæfter Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S i henhold til

Aktieselskabslovens §136, stk. 3 solidarisk for gæld og forplig-

telser, der indtræder efter 1. januar 2000, men som vedrører

perioden før 1. januar 2000, og som ikke kan henføres entydigt

til enten Novo Nordisk A/S eller Novozymes A/S. Hæftelsen vil

blive fordelt forholdsmæssigt mellem de to selskaber.

Note 25 – Joint ventures

Novozymes A/S har interesser i to joint ventures bestående af

to grundejerforeninger, som er fælles ledede virksomheder

med Novo Nordisk A/S. Grundejerforeningernes formål er drift

og vedligeholdelse af fælles anlæg.

Novozymes’ andel af årets resultat og balanceposter for de to

joint ventures er indregnet pro rata i koncernregnskabet med

følgende beløb:

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Anlægsaktiver 40 42

Omsætningsaktiver 56 60

Aktiver i alt 96 102

Langfristede forpligtelser (76) (75)

Kortfristede forpligtelser (20) (27)

Forpligtelser i alt (96) (102)

Årets resultat – –

Novozymes A/S har ikke påtaget sig nogen væsentlige eventual-

forpligtelser i forbindelse med selskabets andel i joint ventures.


Note 26 – Transaktioner med nærtstående parter

Som nærtstående parter anses Novo Nordisk Fonden, Novo

A/S, Novo Nordisk Koncernen og Grundejerforeningerne, hvor

der samarbejdes med Novo Nordisk Koncernen, medlemmer af

disse enheders øverste ledelser samt ledelsen i Novozymes A/S

samt disse personers nære familiemedlemmer. Nærtstående

parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte person-

kreds har væsentlige interesser. Endvidere anses minoritets-

aktionærer i datterselskaber som nærtstående parter.

Koncernen har haft følgende

transaktioner med nærtstående parter:

Novo A/S (moderselskab)

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

(Køb)/salg (Køb)/salg

Facilitering og lignende (12) (10)

Novo Nordisk Koncernen (søsterselskaber)

It-serviceydelser fra NNIT A/S (109) (104)

Serviceydelser fra

Novo Nordisk Servicepartner A/S (141) (139)

Serviceydelser fra

Novo Nordisk Engineering A/S (28) (37)

I alt (278) (280)

Køb af materiale vedrørende

produktion fra Novo Nordisk A/S (51) (54)

Andre serviceydelser

købt hos Novo Nordisk A/S (34) (32)

I alt (85) (86)

Køb i alt (363) (366)

Serviceydelser til Novo Nordisk Koncernen 76 75

Salg af materialer vedrørende

produktion til Novo Nordisk Koncernen 82 80

Salg i alt 158 155

Køb af anlæg fra Novo Nordisk Koncernen (7) –

Minoritetsaktionærer

Transaktioner med minoritets-

aktionærer i datterselskaber 37 37

Der har ikke været væsentlige transaktioner med Novo Nordisk

Fonden eller med ledelserne i Novozymes A/S, Novo A/S, Novo

Nordisk Fonden eller Novo Nordisk Koncernen bortset fra nor-

malt ledelsesvederlag. Ledelsesvederlag fremgår af note 21.

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Tilgode- Tilgodehavender/

havender/

(gæld) (gæld)

Novo A/S (1) (1)

Novo Nordisk Koncernen (30) (36)

Grundejerforeninger (29) (25)

Minoritetsinteresser – (1)

Note 27 – Offentlige tilskud

I regnskabsåret har koncernen modtaget offentlige tilskud til

forskning og udvikling på 20 mio. kr., mod 41 mio. kr. i 2003.

Offentlige tilskud er indregnet i regnskabsposten Licenser og

Andre driftsindtægter, netto.

Offentlige tilskud indeholder blandt andet refusionsbetalinger

fra det amerikanske energiministerium til forskning i enzymer

til produktion af brændstofethanol.

Note 28 – Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

(Gevinst)/tab ved salg af anlægsaktiver 24 3

Nedskrivning til imødegåelse

af tab på debitorer 3 (5)

Udgiftsført skat 288 280

Af- og nedskrivninger 519 523

Urealiseret (kursgevinst)/kurstab

på værdipapirer o.lign., netto (8) –

Urealiseret (gevinst)/tab på valuta 31 (14)

Periodiserede renteindtægter og renteudgifter 35 40

Øvrige poster uden likviditetseffekt 64 (21)

Tilbageførsel af poster

uden likviditetseffekt 956 806

33


Novozymes Koncernen

Noter

Note 29 – Likvide reserver

Likvide reserver består af likvide beholdninger, værdipapirer samt kortfristede kreditinstitutter.

34

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Kortfristede kreditinstitutter (48) (135)

Likvide beholdninger 531 571

Likvide reserver pr. 31. december 483 436

Likvide beholdninger samt værdipapirer med en restløbetid på mindre end tre måneder pr. 31. december 531 571

Note 30 – Restløbetid på uudnyttede garanterede kreditfaciliteter

De uudnyttede garanterede kreditfaciliteter har en restløbetid på mere end et år.

Note 31 – Køb af aktiviteter

Koncernen har i regnskabsåret ikke foretaget køb af aktiviteter. Koncernen købte i 2003 to aktiviteter.

De erhvervede aktiver og goodwill udgør følgende:

2004 2003

Mio. kr. Mio. kr.

Betalt kontant samt købsomkostninger – 123

Købesum i alt – 123

Dagsværdi af erhvervede nettoaktiver – 89

Goodwill – 34

Aktiver og forpligtelser som følge af køb af aktiviteter er som følger:

Immaterielle anlægsaktiver – 59

Materielle anlægsaktiver – 9

Varebeholdninger – 12

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter – 16

Gældsforpligtelser – (7)

Dagsværdi af erhvervede nettoaktiver – 89

Goodwill ved køb af aktiviteter – 34

Købesum i alt – 123

Med fradrag af:

Likvider i erhvervede aktiviteter – –

Kontantbetaling ved køb af aktiviteter – 123


Note 32 – Overgang til IFRS

Pr. 1. januar 2005 ændres anvendt regnskabspraksis i overens-

stemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandar-

der (IFRS). Baseret på de gældende IFRS-standarder pr. 1. ja-

nuar 2005 vil ændringen fra den nuværende regnskabspraksis

til IFRS medføre ændringer på følgende områder:

a) Hensættelser til personaleydelser – Hensættelser til pen-

sionsforpligtelser og andre langsigtede personaleydelser opgøres

i overensstemmelse med IAS 19. Alle aktuarmæssige gevinster

og tab vedrørende pensionsforpligtelser vil blive indregnet på

Egenkapitalen pr. 1. januar 2004 i overensstemmelse med IFRS 1.

b) Aktiebaseret vederlæggelse med egne kapitalandele

– Værdien af aktiebaseret vederlæggelse relateret til egne kapi-

talandele indregnes i resultatopgørelsen som personaleomkost-

ninger over optjeningsperioden, jævnfør IFRS 2. Værdien af

egenkapitalbaserede ordninger modposteres på Egenkapitalen,

mens ordninger, der er kontantbaserede, optages som en for-

pligtelse, der ved hver regnskabsafslutning reguleres til

dagsværdi. IFRS 2 er anvendt pr. 1. januar 2004.

c) Anden aktiebaseret vederlæggelse – Koncernens for-

pligtelse vedrørende Novo Nordisk-optioner indregnes i hen-

hold til IAS 39 til dagsværdi i balancen pr. 1. januar 2004. Ef-

terfølgende dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørel-

sen under Finansielle poster. Optionsforpligtelsen er afdækket

af beholdningen af Novo Nordisk-aktier. Disse aktier er indreg-

net til dagsværdi pr. 1. januar 2004, og efterfølgende dags-

værdireguleringer er indregnet over Egenkapitalen i henhold til

IAS 39.

d) Låneomkostninger – Renteomkostninger vedrørende lån

til finansiering af opførelse af større investeringer medtages

ikke længere i aktivernes kostpris, men indregnes som omkost-

ning i det regnskabsår, de afholdes. IAS 23 er implementeret

med tilbagevirkende kraft.

e) Afskrivninger på goodwill ophører pr. 1. januar 2004.

IFRS 3 er anvendt pr. 1. januar 2004.

f) Skat – Der er reguleret for skat vedrørende de ovennævnte

områder. Udskudt skat præsenteres som henholdsvis Anlægs-

aktiver og Langfristede gældsforpligtelser.

g) Minoritetsinteresser – Regulering vedrørende ovennævnte

poster.

h) Der er foretaget reklassifikationer vedrørende indregning af

delelementer i større samarbejdsaftaler.

De ovennævnte reguleringer påvirker ikke frie pengestrømme.

Ud over ovenstående reguleringer er der foretaget reklassifika-

tioner for at sikre overensstemmelse med IFRS.

Tabellerne viser effekten af de nævnte reguleringer på åbnings-

balancen pr. 1. januar 2004 samt årets resultat og balance for

2004. Ligeledes er hoved- og nøgletallene for de seneste fem

år tilpasset med ovenstående ændringer. Bogstav a)–h) hen-

viser til beskrivelsen af ovennævnte ændringer i anvendt regn-

skabspraksis som følge af overgangen til IFRS.

Resultatopgørelse Nuværende regnskabs- Årets IFRS

Mio. kr. praksis 31. dec. 2004 IFRS-effekt 31. dec. 2004

h) Reklassifikation vedr. samarbejdsaftaler (36)

Nettoomsætning 6.024 (36) 5.988

h) Reklassifikation vedr. samarbejdsaftaler 36

a) Hensættelser til personaleydelser (5)

b) Aktiebaseret vederlæggelse med egne

kapitalandele – personaleomkostninger (20)

d) Låneomkostninger – afskrivning 15

e) Afskrivninger på goodwill 9

Resultat af primær drift 1.090 (1) 1.089

b) Aktiebaseret vederlæggelse med egne

kapitalandele – dagsværdiregulering (8)

c) Anden aktiebaseret vederlæggelse (16)

Resultat før skat 1.081 (25) 1.056

f) Skat vedr. ovennævnte poster 7

Årets resultat 782 (18) 764

35


Novozymes Koncernen

Noter

Balance

Nuværende IFRS-effekt Åbningsregnskabspraksis

balance

Mio. kr. 31. dec. 2003 iht. IFRS

1. jan. 2004

Anlægsaktiver i alt 4.317 (111) 4.206

Aktiver i alt 7.633 (100) 7.533

Egenkapital 4.144 (19) 4.125

36

Nuværende IFRS-effekt Balance

regnskabspraksis iht. IFRS

31. dec. 2004 31. dec. 2004

Anlægsaktiver i alt 3.993 (85) 3.908

Aktiver i alt 7.134 (58) 7.076

Egenkapital 3.860 57 3.917

Mio. kr. 31. dec. 2004 1. jan. 2004

Egenkapital – nuværende

regnskabsprincipper 3.860 4.144

a) Hensættelser til personaleydelser (12) (8)

b) Aktiebaseret vederlæggelse

med egne kapitalandele (23) (7)

c) Anden aktiebaseret vederlæggelse 0 (2)

d) Låneomkostninger – afskrivninger (120) (135)

e) Afskrivninger på goodwill 9 –

f) Skat vedr. ovennævnte poster 201 131

g) Minoritetsinteresser – regulering 2 2

Egenkapital – IFRS 3.917 4.125

IFRS

Hoved- og nøgletal 2004-2000

Resultatopgørelse

Mio. kr. 31. dec. 2004 1. jan. 2004

Aktiver i alt – nuværende

regnskabsprincipper 7.134 7.633

c) Anden aktiebaseret vederlæggelse

– Novo Nordisk-aktier 53 35

d) Låneomkostninger – afskrivninger (120) (135)

e) Afskrivninger på goodwill 9 –

Aktiver i alt – IFRS 7.076 7.533

2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsætning 5.988 5.775 5.632 5.252 5.033

Resultat af primær drift 1.089 998 964 918 838

Årets resultat 764 737 653 603 481

Balance

Anlægsaktiver i alt 3.908 4.206 4.453 4.651 4.443

Aktiver i alt 7.076 7.498 8.198 8.286 8.171

Egenkapital 3.917 4.048 4.046 3.938 3.842

Nøgletal

Overskudsgrad (primær drift)* % 18,2 17,3 17,1 17,5 16,7

ROIC* % 17,4 15,5 13,6 12,5 10,2

Resultat pr. aktie (EPS) 11,19 10,46 9,03 8,19 6,39

Resultat pr. aktie, udvandet (EPS) 10,94 10,40 9,00 8,16 6,38

* Definitioner findes i ordlisten på omslagets inderside.


Novozymes Koncernen

Hoved- og nøgletal 2004-2000

Resultatopgørelse

2004 2003 2002 2001 2000

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Nettoomsætning 6.024 5.803 5.642 5.271 5.033

Forsknings- og udviklingsomkostninger 775 749 713 678 645

EBITDA* 1.609 1.505 1.479 1.396 1.316

Resultat af primær drift 1.090 982 947 904 825

Resultat af finansielle poster, netto (9) 33 (47) (33) (120)

Resultat før skat 1.081 1.015 900 871 705

Årets resultat 782 726 644 602 483

Balance

Anlægsaktiver 3.993 4.317 4.574 4.780 4.586

Omsætningsaktiver 3.141 3.316 3.776 3.673 3.755

Samlede aktiver 7.134 7.633 8.350 8.453 8.341

Aktiekapital 726 754 754 754 754

Egenkapital 3.860 4.144 4.155 4.058 3.962

Kortfristede gældsforpligtelser 1.223 1.449 1.160 1.283 2.390

Langfristede gældsforpligtelser 1.267 1.095 1.863 1.917 927

Rentebærende gæld, netto* 706 802 1.126 1.376 1.342

Investeringer og pengestrømme

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.287 1.374 1.181 1.160 1.038

Pengestrømme til investering, netto (207) (574) (606) (673) (383)

Heraf til investeringer i materielle

anlægsaktiver, netto (279) (389) (334) (450) (383)

Frie pengestrømme 1.080 800 575 487 655

Pengestrømme fra finansiering (1.029) (998) (368) (653) (987)

Nettopengestrømme 51 (198) 207 (166) (332)

Nøgletal

Salg uden for Danmark i

procent af nettoomsætningen % 95,8 96,3 96,7 97,7 98,5

Forsknings- og udviklingsomkostninger

i procent af nettoomsætningen % 12,9 12,9 12,6 12,9 12,8

EBITDA-margin* % 26,7 25,9 26,2 26,5 26,1

Overskudsgrad (primær drift)* % 18,1 16,9 16,8 17,2 16,4

Overskudsgrad (årets resultat) % 13,0 12,5 11,4 11,4 9,6

Effektiv skatteprocent* % 26,6 27,6 28,1 30,7 31,3

Egenkapitalandel* % 54,1 54,3 49,8 48,1 47,5

Egenkapitalens forrentning* % 19,5 17,5 15,7 15,0 13,2

ROIC* % 17,3 15,0 13,1 12,0 9,8

* Definitioner findes i ordlisten på omslagets inderside.

37


Novozymes Koncernen

Virksomheder i Novozymes Koncernen

Koncernselskaber

38

Hjemsted Aktivitet Aktiekapital/ Kapitalandel

indbetalt kapital (%)

Novozymes Australia Pty. Ltd. Australien AUD 500.000 100

Novozymes Belgium BV Belgien EUR 18.600 100

Novozymes Latin America Ltda. Brasilien BRL 23.601.906 100

Novozymes A/S Danmark ★ DKK 726.000.000 –

Novozymes Bioindustrial A/S Danmark ★ DKK 1.000.000 100

Novozymes Bioindustrial China A/S Danmark ★ DKK 729.700.000 100

Novozymes Biopolymer A/S Danmark DKK 510.000 100

Novozymes Biopolymer Holding A/S Danmark ★ DKK 510.000 100

Novozymes Biologicals France S.A. Frankrig EUR 650.000 100

Novozymes France S.A. Frankrig EUR 45.735 100

Novozymes Netherlands B.V. Holland EUR 18.000 100

Novozymes South Asia Pvt. Ltd. Indien INR 50.000.020 100

Novozymes Italia S.r.l. Italien EUR 10.400 100

Novozymes Biologicals Japan Ltd. Japan JPY 30.000.000 100

Novozymes Japan Ltd. Japan JPY 300.000.000 60

Novozymes Property Ltd. Japan ★ JPY 2.843.000.000 100

Novozymes (China) Biotechnology Co. Ltd. Kina CNY 859.058.400 100

Novozymes (China) Investment Co. Ltd. Kina CNY 816.449.373 100

Novozymes (Shenyang) Bioprocessing Co. Ltd. Kina CNY 9.069.311 100

Suzhou Hongda Enzyme Co. Ltd. Kina CNY 34.769.000 62

Novozymes Malaysia Sdn. Bhd. Malaysia MYR 6.666.414 100

Novozymes Mexico, S.A. de C.V. Mexico MXN 338.100 100

Novozymes Mexicana, S.A. de C.V. Mexico MXN 338.100 100

Novozymes Switzerland AG Schweiz CHF 5.000.000 100

Novozymes Switzerland Bioprocessing AG Schweiz CHF 2.500.000 100

Novozymes Switzerland Holding AG Schweiz ★ CHF 3.000.000 100

Novozymes Singapore Pte. Ltd. Singapore SGD 2.000.000 100

Novozymes Spain S.A. Spanien EUR 360.607 100

Novozymes UK Ltd. Storbritannien GBP 1.000.000 100

Novozymes Biopharma AB Sverige SEK 28.001.000 100

Enzymes S.A. (Pty) Ltd. Sydafrika ZAR 100 100

Novozymes Korea Limited Sydkorea KRW 3.300.000.000 100

Novozymes Enzim Dis Ticaret Limited Sirketi Tyrkiet TRL 21.000.000.000 100

Novozymes Deutschland GmbH Tyskland EUR 255.646 100

Novozymes North America, Inc. USA USD 17.500.000 100

Novozymes Biologicals, Inc. USA USD 3.000.000 100

Novozymes Biotech, Inc. USA USD 1.000 100

Novozymes US, Inc. USA ★ USD 115.387.497 100

Novozymes Austria GmbH Østrig EUR 36.337 100

Joint ventures

Hjemsted Aktivitet Ejerandel

Grundejerforeningen Hallas Park Danmark ★ 50

Grundejerforeningen Smørmosen Danmark ★ 50

ISO 14001-certificerede fabrikker. Herudover er alle væsentlige selskaber ISO 9001-certificerede.

Produktion

Salg & marketing

Forskning & udvikling

★ Holdingselskaber mv.


Novozymes Koncernen

Miljø- og sociale data samt data for viden

MILJØ

Ressourceforbrug

Note 2004 2003

Vand 33 1.000 m 3 4.544 4.196

Internt produceret energi 34 1.000 GJ 790 718

Eksternt produceret energi 1.000 GJ 2.309 2.172

Energi, total 1.000 GJ 3.099 2.890

Råvarer 1.000 tons 281 251

Emballage 1.000 tons 11 11

Effektivitet

Øko-produktivitetsindeks (ØPI), vand 116 110

Øko-produktivitetsindeks (ØPI), energi 113 108

Spildevand

Volumen 35 1.000 m 3 3.249 3.113

COD tons 1.686 1.430

Kvælstof tons 242 195

Fosfor tons 39 30

Biomasse

Volumen, NovoGro ® 1.000 m 3 320 334

Volumen, NovoGro 30 1.000 m 3 115 95

Kvælstof tons 1.250 1.083

Fosfor tons 468 430

Affald

Ikke-farligt affald tons 9.673 9.355

Farligt affald tons 1.500 835

Affald, total 36 tons 11.173 10.190

Genanvendelsesprocent af total affaldsmængde % 14,8 11,8

Luftemissioner

Ozonlagsnedbrydende stoffer, HCFC kg 6.661 3.516

Ozonlagsnedbrydende stoffer, haloner kg 29 0

CO 2 37 1.000 tons 363 344

SO 2 tons 1.083 899

NO x tons 897 769

Miljøeffektpotentialer

Drivhuseffekt 38 1.000 tons CO 2 -ækv. 375 350

Ozonlagsnedbrydning kg CFC 11 -ækv. 615 141

Forsuring tons SO 2 -ækv. 1.711 1.438

Overholdelse af miljøkrav mv.

Vilkårsoverskridelser – grundvand antal 20 16

Vilkårsoverskridelser – andre antal 5 3

Utilsigtede udslip af GMO antal 0 0

Væsentlige spild antal 1 0

Naboklager antal 13 17

Forsøgsdyr

Forsøgsdyr antal 1.084 1.456

39


Novozymes Koncernen

Miljø- og sociale data samt data for viden

SOCIALE FORHOLD

Medarbejderstatistik

40

Note 2004 2003

Medarbejdere, total 39 antal 3.966 3.872

Kvinder 39, 40 % 34,4 34,3

Mænd % 65,6 65,7

Personaleomsætning 41 % 5,5 4,3

Gennemsnitsalder år 39,6 39,4

Anciennitet år 9,0 8,8

Fravær 42 % 2,8 3,1

Uddannelsesomkostninger

Gennemsnitlige omkostninger pr. medarbejder kr. 6.133 6.121

ARBEJDSMILJØ

Arbejdsulykker med dødelig udgang antal 0 0

Arbejdsulykker med fravær 43 antal 45 44

Heraf arbejdsulykker, der kræver professionel førstehjælp antal 36 40

Arbejdsbetingede lidelser 44 antal 7 17

Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 7,1 7,1

Frekvens af arbejdsulykker, der kræver professionel førstehjælp pr. mio. arbejdstimer 5,7 6,5

Frekvens af arbejdsbetingede lidelser pr. mio. arbejdstimer 1,1 2,7

VIDEN

Processer og teknologi

Nye produkter antal 9 6

Aktive patentfamilier antal 857 791

Kunder

Brugere på CRM 45 antal 630 611

Medarbejdere og organisation

Brugere, der henter dokumenter i LUNA antal 2.649 2.207


Novozymes Koncernen

Noter

Note 33 – Vand opdelt på primær kilde

2004 2003

1.000 m 3 1.000 m 3

Drikkevand 3.046 2.688

Industrivand 1.263 1.275

Damp 235 233

Vand i alt 4.544 4.196

Note 34 – Internt produceret

energi opdelt på primær kilde

2004 2003

1.000 GJ 1.000 GJ

Gasolie 42 73

Svær fuelolie 186 180

Let fuelolie 15 12

Naturgas 547 453

Internt produceret energi i alt 790 718

Note 35 – Renset spildevand til vanding

2004 2003

1.000 m 3 1.000 m 3

Volumen 611 682

Kvælstof, tons 51 43

Fosfor, tons 8 5

Note 36 – Total mængde affald

fordelt efter bortskaffelsesmetode

2004 2003

Tons Tons

Forbrænding 5.089 4.783

Deponering 3.674 3.750

Genbrug 1.658 1.201

Andet 752 456

Affald, total 11.173 10.190

Note 37 – CO 2 -emission fordelt på

internt og eksternt produceret energi

2004 2003

1.000 tons 1.000 tons

Internt produceret energi 50 47

Eksternt produceret energi 313 297

CO 2 -emission i alt 363 344

Note 38 – Drivhuseffekt, CO 2 -ækvivalenter

2004 2003

1.000 tons 1.000 tons

Internt produceret energi 50 47

Eksternt produceret energi 313 297

Ozonlagsnedbrydende stoffer, HCFC 12 6

CO 2 -ækvivalenter i alt 375 350

Note 39 – Medarbejderstatistik

2004 2003

Antal Antal

Kvinder 1.364 1.330

Mænd 2.602 2.542

Medarbejdere i alt 3.966 3.872

Fuldtidsmedarbejdere 3.718 3.629

Deltidsmedarbejdere 248 243

Medarbejdere i alt 3.966 3.872

Danmark 2.144 2.120

Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika 302 292

Nordamerika 623 625

Asien og Oceanien 720 657

Latinamerika 177 178

Medarbejdere i alt 3.966 3.872

Topledelse 125 119

Ledelse 442 420

Akademikere 988 969

Administrative 498 495

Faglærte, laboranter og teknikere 727 713

Procesoperatører 1.186 1.156

Medarbejdere i alt 3.966 3.872

41


Novozymes Koncernen

Noter

Note 40 – Andel af kvinder fordelt på jobklasser

42

2004 2003

Procent Procent

Topledelse 13,6 12,6

Ledelse 28,3 26,0

Da der er særligt fokus på andelen af kvinder på ledelsesniveau,

oplyses andelen af kvinder kun for topledelse og ledelse og ikke

for øvrige jobklasser.

Note 41 – Jobskabelse

2004 2003

Antal Antal

Vækst i medarbejdere, organisk 94 120

Vækst i medarbejdere, opkøb 0 14

Fratrædelser 201 153

Note 42 – Fravær fordelt på jobklasser

Topledelse, ledelse, akademikere

2004 2003

Procent Procent

samt administrative 1,3 1,6

Faglærte, laboranter, teknikere samt

procesoperatører 4,5 4,8

Fravær er opdelt på grupperede jobklasser i forhold til, om det

udførte arbejde primært er kontorarbejde, og er derfor ikke

oplyst pr. jobklasse.

Note 43 – Konsekvens af arbejdsulykker

2004 2003

Antal Antal

Retur til oprindeligt job 41 43

Uden job eller førtidspensioneret 1 1

Sagen endnu ikke afsluttet 3 0

Arbejdsulykker i alt 45 44

Totalt antal fraværsdage 732 623

For sammenligningstallene er sager, der ved udgangen af 2003

endnu ikke var afsluttet, opdateret med den viden, vi har ved

udgangen af 2004. De afledte fraværsdage er ligeledes opda-

teret.

Note 44 – Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser

2004 2003

Antal Antal

Retur til oprindeligt job 1 6

Retur til andet job i samme afdeling 1 2

Overført til andet job i anden afdeling 1 7

Job uden for Novozymes,

men stadig arbejdsdygtig 2 2

Uden job eller førtidspensioneret 1 0

Sagen endnu ikke afsluttet 1 0

Arbejdsbetingede lidelser i alt 7 17

Totalt antal fraværsdage 158 36

For sammenligningstallene er sager, der ved udgangen af 2003

endnu ikke var afsluttet, opdateret med den viden, vi har ved

udgangen af 2004. De afledte fraværsdage er ligeledes opda-

teret.

Note 45 – Fordeling af brugere på CRM

2004 2003

Antal Antal

Salg & marketing 458 439

Forskning & udvikling 116 118

Andre 56 54

Brugere på CRM 630 611


Novozymes Koncernen

Aktieinformation

Aktieinformation

Novozymes-aktien i 2004

Kursen på Novozymes A/S’ B-aktie lå ved udgangen af 2004

på 278,00 kr., en stigning på 62,50 kr. eller 29% siden be-

gyndelsen af året. Den positive udvikling er opnået på trods af

den for Novozymes ugunstige valutakursudvikling, især for den

amerikanske dollar.

Novozymes-aktien klarede sig 12 procentpoint bedre end KFX-

indekset på Københavns Fondsbørs, der steg 17% over året. I

forhold til andre relevante aktieindeks var tendensen ligeledes,

at Novozymes-aktien steg mere end gennemsnittet.

Dow Jones Sustainability Indexes vurderede i september 2004

igen Novozymes som værende det børsnoterede selskab inden

for sundhedspleje/bioteknologi, i både Europa og på verdens-

plan, med de bedste evner til at skabe langsigtet aktionær-

værdi ved at udnytte muligheder og styre risici afledt af både

økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer.

Novozymes’ børsværdi udgjorde ved årets udgang 20,2 mia.

kr. og var den 12. mest omsatte aktie på Fondsbørsen i Køben-

havn, en placering tæt på midten af KFX-indekset. Omsæt-

ningen i aktien var nogenlunde stabil over året, og på en gen-

nemsnitlig dag omsattes således godt 148.481 aktier svarende

til 2,45% af værdien af omsætningen for alle KFX-aktier.

Novozymes A/S’ ordinære generalforsamling den 17. marts

2004 blev det vedtaget at nedskrive aktiekapitalen. Efter ned-

skrivningen udgør aktiekapitalen 726 mio. kr., svarende til 72,6

mio. stk. aktier.

Novozymes foretog i 2004 tilbagekøb af egne aktier for i alt

847 mio. kr., således at beholdningen af egne aktier ved ud-

gangen af 2004 udgjorde 8,3% af den samlede aktiekapital.

Novozymes’ B-aktie 2004 – relativ kursudvikling i

forhold til relevante aktieindeks

Relativ kursudvikling

140

130

120

110

100

90

Novozymes A/S B

KFX-indekset

Dow Jones Chemicals Europe

Dow Jones STOXX Sustainability Index

80

Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Okt-04 Dec-04

Aktierelaterede nøgletal

Aktiekurs (kr.)

2004 2003

– høj 293,00 225,00

– lav 213,00 125,00

– ultimo 278,00 215,50

Børsværdi ultimo og omsætning (mia. kr.)

– A-aktier 3,0 2,3

– B-aktier 17,2 13,9

– i alt 20,2 16,2

Årets omsætning, alle handler 9,7 6,3

Antal aktier gennemsnit (mio. stk.)

– udvandet 69,8 70,9

Antal aktier ultimo (mio. stk.)

– udstedte 72,6 75,4

– udestående 66,6 69,5

– udvandet 69,8 70,7

Aktier uden for strategisk

ejerskab (free float)

– alle aktier 74,5% 74,5%

– B-aktier 87,4% 86,8%

Nøgletal

Årets resultat pr. aktie, udvandet (kr.) 11,20 10,24

Pengestrømme fra driftsaktivitet

pr. aktie, udvandet (kr.) 18,44 19,39

Udbytte pr. aktie (kr.) 3,50 3,15

Udbytte som procent af aktiekurs ultimo (%) 1,3 1,5

Beregningen af antal aktier, udvandet, følger beregningsmeto-

den i IAS 33.

Baggrundsinformation om Novozymes-aktien

Novozymes A/S’ B-aktier er noteret på Københavns Fonds-

børs og handles under forkortelsen NZYM B og ISIN-koden

DK0010272129. B-aktierne er udstedt med en stykstørrelse

på 10 kr.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Aktiekapital %

(kr.) Stemmer stemmer

A-aktier 107.487.200 1.074.872.000 63,5

B-aktier 618.512.800 618.512.800 36,5

Total 726.000.000 1.693.384.800 100,0

A-aktiekapitalen ejes af Novo A/S, der er ejet 100% af Novo

Nordisk Fonden. Herudover ejer Novo A/S 7.764.280 stk. B-

aktier, hvilket totalt set giver Novo A/S 25,5% af den samlede

kapital og 68,1% af stemmerne, hvorfor Novozymes indgår i

43


Novozymes Koncernen

Aktieinformation

Novo Nordisk Fondens koncernregnskab. Novo A/S har hjem-

sted i Gladsaxe Kommune.

Novozymes’ beholdning af egne aktier er medtaget i beregnin-

gen af antal stemmer og den procentvise stemmeandel.

Største aktionærer

Navn Andel af Andel af

B-aktiekapital total aktiekapital

Novo A/S, Gladsaxe 12,6% 25,5%

Novozymes A/S, Gladsaxe 9,7% 8,3%

ATP (Arbejdsmarkedets

Tillægspension), Hillerød 6,5% 5,5%

Institutionelle fonde mv. 61,0% 52,0%

Private 10,2% 8,7%

Total 100% 100%

Blandt de Institutionelle fonde mv. har to udenlandske fonde

hver lige under 5% af den totale aktiekapital.

Det skønnes, at antallet af private aktionærer udgør 55.000,

heraf 33.000 navnenoterede.

Geografisk fordeling af aktionærer

Andel af Andel af

Land/område B-aktiekapital total aktiekapital

Danmark 60% 66%

Nordamerika 15% 13%

Storbritannien 15% 13%

Øvrige Europa 6% 5%

Asien og Oceanien mv. 4% 3%

Total 100% 100%

Yderligere information om Novozymes-aktien findes på

www.novozymes.com ➔ Investor zone ➔ Share info.

Udbytte

For året 2004 har bestyrelsen foreslået et udbytte på 3,50 kr.

pr. aktie mod 3,15 kr. pr. aktie for 2003.

Udbyttet udbetales i danske kroner og er fratrukket 28%

dansk udbytteskat. Udenlandske aktionærers mulighed for

refusion af udbytteskatten afhænger af de mellem Danmark

og det pågældende land indgåede dobbeltbeskatningsover-

enskomster.

Udbyttedatoer

Beslutning på generalforsamling 16. marts 2005

Sidste handelsdag inklusive udbytte 16. marts 2005

Første handelsdag eksklusive udbytte 17. marts 2005

Beregning af udbytte 21. marts 2005

Udbetaling 22. marts 2005

44

Aktionærdatoer

16. marts 2005 Generalforsamling

KB-Hallen, Peter Bangsvej 147

2000 Frederiksberg

28. april 2005 Koncernregnskabsmeddelelse

for første kvartal 2005

11. august 2005 Koncernregnskabsmeddelelse

for første halvår 2005

27. oktober 2005 Koncernregnskabsmeddelelse

for første tre kvartaler af 2005

Aktionærmagasin og årsrapport

Aktionærmagasinet The Zymes udsendes to gange årligt til alle

navnenoterede aktionærer, dels i forbindelse med indkaldelsen

til generalforsamlingen og dels efter halvårsregnskabet. Årsrap-

porten kan rekvireres ved henvendelse til Novozymes eller via

Novozymes’ hjemmeside.

Aktieanalytikere og

Investor Relations-guidelines

En detaljeret liste over de aktieanalytikere, som dækker selska-

bet, kan findes på www.novozymes.com ➔ Investor zone ➔

Share info.

Ved årets udgang dækkede følgende 20 selskaber virksomhe-

den: ABG Sundal Collier, ABN AMRO/Alfred Berg, Alm. Brand

Børs, Carnegie, Cazenove, Danske Equities, Deutsche Bank,

Enskilda Securities, GP Børsmæglerselskab, Handelsbanken

Capital Markets, HSBC, J.P. Morgan Securities, Jyske Bank,

Merrill Lynch, Nordea Securities, SG Securities, Standard &

Poor’s, Sydbank, UBS og Vontobel.

Investor Relations-guidelines er beskrevet på

www.novozymes.com ➔ Investor zone ➔ Contacts.

Dialog og kontakt

Besøg Investor zone på www.novozymes.com, der indeholder

information for både private og institutionelle aktionærer, eller

kontakt Investor Relations-afdelingen:

Uden for Nordamerika:

Lene Aaboe, Senior Director

Tlf. 4446 0082, mobil 3077 0082, fax 4442 1002

lefr@novozymes.com

Niels Eldrup Meidahl, Manager

Tlf. 4443 3304, mobil 3075 3304, fax 4442 1002

nmei@novozymes.com

For Nordamerika:

Thomas Kudsk Larsen, Manager

Tlf. +1 919 494 3000, fax +1 919 494 3450

tkla@novozymes.com


Forespørgsler vedrørende udbetaling af udbytte samt spørgs-

mål med relation til Novozymes’ aktionærfortegnelse i øvrigt

(aktionærbeviser, bortkomne aktier med videre) bedes rettet til:

Nordea Bank Danmark A/S

Selskabsservice, Postboks 850, 0900 København C,

Danmark. Tlf. 33 33 33 01, fax 33 33 10 31

Registreringsnummer

Novozymes A/S’ registreringsnummer hos Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen er 10 00 71 27.

45


Novozymes A/S

Bestyrelse

Siddende fra venstre: Paul Petter Aas, Kurt Anker Nielsen og Ulla Morin. Stående fra venstre: Walter Thygesen, Jerker Hartwall,

Hans Werdelin, Lars Bo Køppler, Henrik Gürtler og Arne Hansen.

Henrik Gürtler

Født 1953, bestyrelsesformand

Administrerende direktør, Novo A/S

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesformand: Københavns Lufthavne A/S

Bestyrelsesmedlem: COWI A/S samt Brødrene

Hartmanns Fond

Paul Petter Aas

Født 1946

Senior Vice President, Yara International ASA, Norge

Arne Hansen

Født 1951, medarbejderrepræsentant, Specialarbejder

Jerker Hartwall

Født 1952

Administrerende direktør, Karlshamns AB, Sverige

Lars Bo Køppler

Født 1962, medarbejderrepræsentant, Tekniker

Ulla Morin

Født 1954, medarbejderrepræsentant, Laborant

46

Kurt Anker Nielsen

Født 1945, bestyrelsesnæstformand

Direktør

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesmedlem: Novo Nordisk A/S, Coloplast A/S,

DakoCytomation A/S, ZymoGenetics, Inc., Novo A/S,

TDC A/S samt Norsk Hydro ASA

Walther Thygesen

Født 1950

General Manager og Senior Vice President,

Hewlett Packard EMEA

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesmedlem: Thrane & Thrane A/S, Niras A/S samt

The Copenhagen Center

Hans Werdelin

Født 1938

Direktør

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesformand: CW Obel A/S, Fritz Hansen A/S samt

Publicis A/S

Bestyrelsesnæstformand: Skandinavisk Holding A/S

samt Skandinavisk Tobakskompagni A/S

Bestyrelsesmedlem: Novo A/S, Lomax A/S samt

Laundry Systems Group NV


Novozymes A/S

Direktion

Siddende: Mette Vestergaard. Stående fra venstre: Steen Riisgaard, Per Månsson, Arne W. Schmidt, Peder Holk Nielsen, Per Falholt og

Anna Lise Mortensen Grandjean.

Steen Riisgaard

Født 1951

Administrerende direktør

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesmedlem: Egmont Fonden, Verdensnaturfonden

(WWF) i Danmark samt The Copenhagen Centre,

New Partnerships for Social Responsibility

Per Månsson

Født 1954

Koncerndirektør, Økonomi, IT & Jura

Per Falholt

Født 1958

Koncerndirektør, Forskning & Udvikling

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesmedlem: IT Practice A/S

Peder Holk Nielsen

Født 1956

Koncerndirektør, Salg & Marketing

Arne W. Schmidt

Født 1945

Koncerndirektør, Udvikling, Produktion & Kvalitet

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesmedlem: Delta

Ledelsen består ud over direktionen af direktørerne for Med-

arbejdere & Organisation og Kommunikation & Bæredygtig

Udvikling

Mette Vestergaard

Født 1966

Direktør, Medarbejdere & Organisation

Anna Lise Mortensen Grandjean

Født 1953

Direktør, Kommunikation & Bæredygtig Udvikling

47


Novozymes A/S

Krogshøjvej 36

2880 Bagsværd

Danmark

Tlf. 8824 9999

Fax 8824 9998

info@novozymes.com

Flere oplysninger

samt adresser på

internationale

kontorer på

www.novozymes.com

More magazines by this user
Similar magazines