02.09.2013 Views

Nr. 9 ? November 2009 - Dansk Firmaidrætsforbund

Nr. 9 ? November 2009 - Dansk Firmaidrætsforbund

Nr. 9 ? November 2009 - Dansk Firmaidrætsforbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

9

JernbanefritidNovember 2009 · 63. Årgang


DJF Nyt

Redaktionsudvalget:

John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov

Stof til Jernbanefritid:

John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller

DSBFIRST Danmark A/S, EL Togsæt Helgoland,

Strandvænget 22, 2100 København Ø

(E-mail: jernbanefritid@d-j-f.dk)

Udkommer:

9 gange årligt, således:

Nummer Materiale Deadline

1. 2009 21. dec. 08

2. 2009 18. jan. 09

3. 2009 01. mar. 09

5. 2009 19. apr. 09

6. 2009 31. maj 09

7. 2009 19. jul. 09

8. 2009 23.aug. 09

9. 2009 20.sep. 09

10. 2009 01. nov. 09

Oplag: 3800 eksemplarer.

Abonnement: Kr. 112,80 årligt.

Dækning:

Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder

ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s,

Railion og Atkins.

Gengivelse:

af artikler m.m. er tilladt.

Angiv venligst kilde.

Annonceekspedition:

JERNBANEFRITID, Damgårdsvej 46, Gram,

8660 Skanderborg,

tlf. 86 95 03 61

Grafisk produktion:

FL Reklame

Agerbakken 21

8362 Hørning

Tlf. 70 22 18 70

E-mail: fl@flreklame.dk

www.flreklame.dk

Danske Jernbaners Fritidsforbund:

Postadresse og kontor:

Bernstorffsgade 16

1577 København V

Tlf. 24 68 56 84

E-mail: kontoret@d-j-f.dk

www.d-j-f.dk

Kontortid:

Tirsdag - onsdag 12.00 - 15.00

Torsdag 12.00 - 16.00

Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund.

Forsidefoto: Spejlfoto, Fotograf Karl Wigh

ISSN: 1398-5310

Udkommer til medl. ca.

01. feb. 09

01. mar.09

15. apr. 09

01. jun. 09

15. jul. 09

01. sep. 09

01. okt. 09

01. nov. 09

15. dec. 09

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

DJF Nyt

Styrelsens beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

FOTOSEKTIONEN

Trekant konkurrence i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13

Nostalgitur med fotoklubben Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15

SKYTTESEKTIONEN

Invitation til DJM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 17

Indkaldelse til sektionsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17

LØB OG MOTIONSSEKTIONEN

Beretning om DJM i ½ maraton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 18

Resultatsliste fra DJM i ½ maraton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 19

Beretning fra Faksekondiløbet i Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 22

ORIENTERINGSSEKTIONEN

Beretning fra NJM i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 26

NYT FRA FORENINGERNE

Nyt fra DEFA esperantoforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 29

DE BLÅ SIDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 32

3


DJF Nyt

Styrelsens skriftlige beretning 2007 - 2009

1. Indledning

Denne beretning suppleret med beretningerne fra ordensudvalget,

motionsudvalget, redaktionsudvalget,

beretningerne fra kontaktpersonerne samt den mundtlige

beretning på repræsentantskabsmødet, redegør i store

træk for virksomheden i DJF siden repræsentantskabsmødet

i 2007 .

2. Styrelsen

Styrelsen har afholdt 10 ordinære styrelsesmøder således:

- december 2007 i København

- februar 2008 i København

- juni 2008 i Harrislee

- september 2008 i Middelfart

- oktober 2008 i Nyborg

- december 2008 i Fredericia

- februar 2009 i København

- maj 2009 i Køge

- september 2009 i Fredericia

- og det sidste her i Fredericia umiddelbart forud for repræsentantskabsmødet

.

Referater fra disse møder bortset fra styrelsesmødet her

forud for repræsentantskabsmødet er udsendt til alle

sektioner, foreninger, udvalg m .fl .

DJFs ordensudvalg har ikke siden sidste Repræsentantskabsmøde,

fået forelagt sager til behandling .

Blandt de mange spørgsmål og problemstillinger, som styrelsen

har behandlet, kan nævnes:

- Medlemskab af DJF, efter egen afsked .

- Oprettelse af cykelsektion

- Midtvejsmøde

- Oprettelse af motionscenterforeninger

- USIC orientering 2011

- Sektionslederseminar

3. Foreninger

- Samlerforeningen er blevet nedlagt

- JIF Kalundborg er blevet nedlagt

- Hellerup Jernbaneidræt er blevet nedlagt

- Jernbanens Atletik Club er blevet nedlagt

- Fotoklubben Research er optaget i DJF

- Bridgesektionen har haft 40 års jubilæum

- Skyttesektionen har haft 60 års jubilæum

- DSB skytteklub Århus har haft 60 års jubilæum

- Jernbanens Skakklub har haft 60 års jubilæum

- Rødby Idrætforening har haft 25 års jubilæum

- Motionscenterforeningerne har begge haft 10 års jubilæum

.

4

- Tre esperantoforeninger er ophørt, Esperantosektionen

er nedlagt, i stedet er der dannet en landsdækkende esperanto

forening .

4. DJF og de tilknyttede virksomheder

Fra DSB Personalets Understøttelsesfond har et antal DJF

sektioner og -foreninger i de forløbne to år fået tildelt hhv .

kr . 32 .000 og kr . 45 .000 . Beløbet er noget mindre end tidligere

. Det skyldes ikke, at ansøgningerne er blevet mindre

eller færre, men at beløbet fra Understøttelsesfonden er

blevet mindre .

I 2007 og 2008 er der fra BaneDanmark modtaget tilskud

på kr .72 .000 . Fra DB Schenker Rail Scandinavia kr . 25 .000

og fra Atkins Danmark kr . 4 .000 . Der har i indeværende

år været afholdt 4 møder med DSB og 1 møde med hver

af virksomhederne BaneDanmark, DB Schenker Rail

Scandinavia og Atkins .1

5. Motionscentrene

Vore 2 motionscentre i København og Århus tiltrækker

fortsat mange medarbejdere fra banevirksomhederne .

Der foretages løbende tilpasninger og fornyelser i vort

udbud af forskellige træningsformer .

I de to år har der været en nedgang medlemstallet

i Motionscenter København på 19 medlemmer i

København, så der nu er ca . 757 medlemmer . I Århus er

der derimod mistet 33 så der nu er 365 medlemmer .

Fra den 1 .1 .2009 er de to motionscentre omdannet til

2 motionscenterforeninger, med egen bestyrelse, som

udgøres af motionscenterudvalget .

Fra samme dato bliver alle nyindmeldte i motionscentrene

også medlem af DJF .

6. Økonomi og medlemstal

DJF’s økonomi er grundlæggende baseret på

- medlemskontingenter

- tilskud fra DSB, BaneDanmark, DB Schenker Rail

Scandinavia og Atkins

- tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund

- overskud fra motionscentrene

Udviklingen i medlemstallet har været:

01 .09 .04 01 .09 .05 01 .09 .06 01 .09 .07 01 .09 .09

Løntræk 2680 2540 2475 2420 2353

Giro 440 280 395 321 337

I alt 3120 2920 2870 2741 2690

Vi har haft en tilbagegang på 51 medlemmer over de

sidste 2 år hvilket er færre end foregående år .


DJF’s driftsregnskab for 2007 viser et overskud på kr .

42 .795,20

DJF’s driftsregnskab for 2008 viser et underskud på kr .

8 .445,89

Aktivitets-, rejse og understøttelsesfonden er nedlagt .

Regnskabet for 2009 ser på nuværende tidspunkt, at

holde sig inden for det budgetterede .

7. Jernbanefritid

Vort blad – JERNBANEFRITID – udkommer stadig med 10

numre om året . Det fortsatte tilskud fra bladfonden samt

fortsat pæne annonceindtægter betyder heldigvis, at vi

indtil videre regner med at kunne blive ved med at udgive

bladet i uændret omfang .

8. DFIF

Gennem vort medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund

får vi en del indtægter i form af forskellige tilskud .

F . eks . gives der tilskud til udgivelse af vort blad, tilskud sat

i forhold til vore aktiviteter, tilskud til opstart af nye aktiviteter,

tilskud til tekniske hjælpemidler og tilskud til aflønning

af kontorhjælp .

Den årlige statistik fra DJF til DFIF udviser i forhold til 2006

en fremgang på 144 aktivitetsmedlemmer . Men det er

beklageligt, at der fortsat er et antal klubber, som ikke indberetter

deres medlemstal til tiden statistikken på trods af,

at de iflg . DJF’s vedtægter er forpligtet til det!

9. DFIF LANDSKREDSEN

Frantz Jønsson repræsenterer DJF i Landskredsen .

Æresmedlem Poul Munk er valgt som revisor .

Landskredsen, der er en sammenslutning af 10 landsdækkende

firmaforeninger under DFIF, afholder hvert år et

stævne den sidste weekend i oktober . Ved stævnet i 2009

inviteres til at spille i 9 forskellige idrætsgrene .

Landskredsen forsøgte i 2009 at arrangere et forårsstævne,

men det måtte desværre aflyses pga . for få deltagere .

Deltagerantallet ved de foregående stævner har været

konstant med ca . 185, hvoraf ca . 115 deltog i aftenfesten

lørdag aften .

I år 2010 skal landskredsen arrangere DM for kegler under

DFIF, og landskredsen håber på at få tildelt flere DM’er af

DFIF .

Landskredsen håber også på, at de enkelte landsforeninger

kan invitere medlemmer fra andre landsforeninger

med til deres arrangementer

10. Sektioner, mesterskaber og aktiviteter

I løbet af 2006 – 2007 har de fleste af de planlagte danske

jernbane mesterskaber (DJM) været afholdt (se nærmere

under . kontaktpersonernes beretninger) .

Derudover har der været afholdt en række andre arrangementer,

som ikke direkte har form af et mesterskab .

De enkelte arrangementer har været omtalt i

Jernbanefritid, og beretninger herom forelægges på de

respektive sektionsmøder .

11. Internationalt samarbejde NJF

Danmark har i perioden 2007 – 2011 posten som præsident

for NJF .

Dette betyder samtidig at vi har sekretariatet for NJF .

Posten som præsident bestrides af John Nielsen og posten

som sekretær bestrides af Rolf B . Petersen .

NJF Repræsentantskabsmøde har været afholdt i Danmark

den 2 .– 3 . maj 2009 og her følgende behandlet:

- Betaling for arrangementer, fastholdes på 120 euro pr .

mand/døgn

- Ændring af turneringsreglementer i skak, bowling og

badminton

- Vedtagelse af turneringsreglement for innebandy

- Justering af bestemmelser for foto

- Justering af bestemmelser for Musikstämma

- De 4 lande enedes om et fælles forslag til FISAIC, hvorefter

alle medlemslande betaler medlemskontingent af

samme størrelse . Efterfølgende har Sverige annulleret

sin tilslutning til dette forslag, idet man kun fastholder sit

medlemskab af FISAIC for at medlemmerne kan deltage i

FISAIC Foto .

- Enighed om et forslag om engelsk som hovedsprog i

FISAIC

I NJF har DJF deltaget i følgende arrangementer i 2008-

2009:

- NJM bowling i Danmark

- NJM skydning i Sverige

- NJM bordtennis i Danmark

- NJM foto i Norge

- NJM orientering i Finland

- NJM golf i Sverige

- B-landskamp mod Norge i Norge

- Landskamp i Bridge mod Norge i Danmark

I 2010 - 2011 er aftalt følgende nordiske mesterskaber og

landskampe

- NJM skak i Finland

- NJM terrænløb i Norge

- NJM badminton i Sverige

- NJM bowling i Finland

- NJM bridge i Finland

- NJM foto i Danmark

- NJM fodbold i Finland

- NJM halvmaraton i Danmark

- Landskamp mod Norge i Danmark

USIC

USIC organisationen har en sund økonomi som dog i

2008 havde et underskud på regnskabet på € 7 .059,37 .

Trods stort forarbejde fra generalsekretæren forbliver

Rumænien hvilende medlem .

Kasakhstan, Spanien og Irland har ytret ønske om medlemskab

i USIC, men der forudses problemer i forhold til

Kasakhstan .

Slovenien har trukket sig ud af USIC .

Tjekkiet og Grækenland er kommet i Teknisk kommission,

Ungarn og England går ud af samme . Hviderusland er

blevet valgt ind i Præsidiet .

Kroatien har ikke betalt kontingent og kan derfor ikke

deltage i 2 år .

5


Engelsk bliver fra 2010 indført som officielt sprog i USIC

USIC’s officielle hjemmeside på Internettet, findes på følgende

adresse: www .usic-sports .eu

DJF har deltaget i følgende USIC arrangementer i 2008-

2009:

- Futsal stævne i Berlin

- Badminton i Tjekkiet

- Skak i Tjekkiet

- Terrænløb i Tjekkiet

Følgende USIC – mesterskaber afvikles i 2010:

- Bowling i Belgien

- Bordtennis i Rusland

- Maraton i Schweiz

- Skydning i Polen

- Fodbold kvalifikationsrunde i Danmark

Følgende USIC – mesterskaber afvikles i 2011:

- Fodbold i Frankrig (finale)

- Golf i Tjekkiet

- Orienteringsløb i Danmark

DJF har fortsat en plads i Teknisk Kommission ved John

Nielsen .

Han har deltaget i møde i kommissionen i Belgien og

Tjekkiet .

Günther Johansen, John Nielsen og Christian Hagensen

har deltaget i Præsidiemøde i Bulgarien samt kongres i

Belgien .

Günther Johansen har deltaget i præsidiemøder i Belgien,

Østrig og Frankrig .

Der afholdes følgende møder i 2010:

- Kongres i Polen

- Teknisk møde i Budapest

FISAIC

I forbindelse med generalforsamlingen i Rotherham,

England i august 2008 meddelte det franske medlem, at

man frasagde sig hvervet som generalsekretariat . FISAIC

har siden da været i en organisatorisk krise, der i skrivende

stund(august 2009) forsat består . Sekretariatsfunktionen

er midlertidigt overtaget af generalpræsidenten, der

desværre ikke synes at have fornøden kapacitet til at løfte

opgaven . Det desværre synlige tegn er, at FISAIC´s hjemmeside

ikke har vært opdateret siden slutningen af 2008

og på et ukendt tidspunkt er lukket af den tidligere generalsekretær

.

Det årlige seminar for præsidenter for tekniske kommissioner

i april 2009 i Bad Tölz blev afviklet i delvis samvær

med FISAIC bureauet, men her var det endnu ikke afklaret,

af hvem og hvornår præsidiemødet i efteråret 2009 skulle

afholdes . Det ville generalpræsidenten søge afklaret i

ugerne efter mødet i Bad Tölz!

Heldigvis har vi fra Danmark kunnet hjælpe med at skabe

kontakter til Rumænien, der har bevirket, at præsidiemødet

i slutningen af august i Rumænien bliver en realitet .

Det fornemmes, at Tyskland nu har et tilbud om at over-

6

tage generalsekretariatet, hvor opgaven tildeles en medarbejder

i BSW .

Den danske repræsentant i Folklores tekniske kommission

har efter FISAIC´s ønske og DJF´s accept på ny overtaget

ledelsen af den tekniske kommission Folklore, idet den

tidligere præsident fra Bulgarien har forladt de bulgarske

Jernbaner .

DJF har i 2007 deltaget i:

- Musik i Mannheim, Tyskland

- Esperanto i Paris, Frankrig .

Rolf Petersen repræsenterede DJF ved FISAIC

- Generalforsamling i England 2008

- Præsidiemøde i Rumænien 2009

- Teknisk kommission i Tyskland 2008-2009

- Folklorefestival i Bulgarien 2009

- Bridge i Polen 2008

Følgende FISAIC arrangementer forventes afholdt i afholdes

i 2010-2011:

Generalforsamling i Rumænien i 2010

Bridge i Pécs, Ungarn i 2010

Præsidiemøde i Ungarn 2011

Musik i Trondheim, Norge 2011

Folklorefestival i Rumænien 2011

12 . Afsluttende bemærkninger

Denne beretning giver i store træk et overblik over, hvad

der arbejdes med i DJF

Der skal i mine afsluttende bemærkninger rettes en tak til

DSB, samt til BaneDanmark, DB Schenker Rail Scandinavia

og Atkins for den fortsatte støtte til DJF .

Der skal også rettes en tak til alle de frivillige i sektioner,

foreninger og udvalg, uden hvis støtte det ville være umuligt

at drive vores forbund på en fornuftig måde .

På styrelsens vegne

Christian Hagensen

formand

Beretning fra Redaktionsudvalget

Udvalget havde en lidt svær opstart, men efter nogle møder

med styrelsen, hvor resultatet blev at vi bl .a . fik oprettet

vores egen mailadresse direkte til brug for redaktionen

af bladet, fungere samarbejdet med både vores forlag,

dem der skriver til bladet og styrelsen fint .

Der er en lind strøm af indlæg til bladet fra sektionerne og

fra styrelsen . Det er sjældent at foreningerne indsender

noget, dette gælder dog ikke Esperanto og Veteranerne .

Det går fint nu med at indlæggene er suppleret med foto,

hvilket giver lidt mere indsigt i de enkelte indlæg og giver

mere spændene indlæg som er mere læsevenlige .

Det kniber stadig med at få indlæggene ind til deadline,

men det går bedre i 2009 . Et indlæg behøver ikke at være

på mange sider, men et hvert lille indlæg er velkommen .

Vi er altid åbne over for nye tiltag, spændene idéer og andet

nyt, som kan give liv i bladet . Vi har flere gange prøvet


at skabe lidt debat, men det gav ikke mere ”liv i kludene” .

Debatindlæg skal nok få en fremtrædende plads i bladet,

så tag bare og komme i gang .

På redaktionsudvalgets vegne

John Ravn

Beretning fra Motionsudvalget

Der er pr . 1 .1 .2009 oprettet to motionscenterforeninger

i hhv . København og Århus . Foreningerne som består af

medlemmerne i motionscentrene, har en fælles bestyrelse

som består af:

Christian Hagensen, Günther Johansen, John Nielsen,

Hans Henriksen og Anny Kjærsig .

Der er pr . 1 .9 .2009 747 medlemmer i København og 367

medlemmer i Århus .

S-tog har i samarbejde med DJF gennemført et projekt

om motion til ansatte, hvor de ansatte i en periode havde

fri adgang til motionscenteret . Efter projektets afslutning

har det givet 15 nye medlemmer til motionscenteret i

København .

DJF er blevet bedt om at komme med tilbud til S-tog,

mhp . at deres ansatte frit kan benytte motionscenteret .

Projektet er indtil videre sat i bero pga . problemer med

nøglekort . Der skal laves nyt låsesystem i Bernstorffsgade,

men det lader vente på sig .

Der har i motionscenter Århus været indbrud, hvor penge

er blev stjålet . Der er herefter ingen kontanter i centeret .

I motionscenter København har der været tyverier, både af

folks ejendele, men også af vægte .

I begge centre er maskinerne ved at nå den alder, hvor de

skal repareres . Der købes nye maskiner for at indfri ønskerne

fra brugerne .

Generelt ser økonomien for motionscentrene god ud .

På udvalget vegne

Christian Hagensen

Beretning fra kontaktpersonen for Billard,

Folkedans, Musik, Radio og Bridge

Bridge

Vore parturneringer har de sidste år kunnet samle 16 deltagere

til 4 borde . Ikke nok til at sektionen selv vil betegne

det som DJMér . Men de bedst placerede er tilbudt deltagelse

i internationale turneringer i NJF og FISAIC . Senest

har vi afholdt turnering i BaneDanmark lokaler i Fredericia,

der er et godt alternativ, såfremt vi ikke har flere deltagere .

Bedst vil det selvfølgelig være at nå op på 20 deltagere, så

sektionslederen også kan få kort i hånden .

Vi deltog i FISAIC Bridge i Krakow, Polen i 2008 . Blev nr . 6

af 7 .

Til de seneste holdturneringer har vi kun kunnet stable

3 hold sammen; turneringen er afholdt i Nyborg og

strækker sig over en lørdag-søndag . Måske derfor bliver

deltagerbetalingen for høj for nogen, men vi har også et

behov for at holde det årlige sektionsmøde for at ”holde

liv i sektionen” Vi skulle stå for et NJM i 2009, men Sverige

”stod af” og så stod også Finland efterfølgende af . Vi endte

med en landskamp mod Norge og afholdt i juni . Vi fik de

forventede klø af nordmændene men havde en hyggelig

dag i København .

Rolf

Folkedans

I 2008 var sektionens første arrangement træf på Viborg

Vandrerhjem 23 . – 24 . februar, hvor der også blev afholdt

sektionsmøde uden større polemik .

I bestyrelsen havde vi talt om at prøve noget nyt vedr .

danse . I stedet for at tage de obligatoriske ”opvisningsdanse”

og de danse, som bliver mest brugt, ville man

kigge lidt på lidt mere specielle danse(større danse), som

ikke bruges så ofte . Vi var nu spændte på, hvordan danserne

modtog dette, men de var heldigvis begejstrede, så

vi arbejder videre i samme spor .

I weekenden den 22 . – 24 . august 2008 gentog vi succesen

fra 2005 hos Ellen og Hans i Vissenbjerg, hvor vi dels

medbragte campingvogne og dels gjorde brug af husets

gæsteværelser – der er jo dejligt med plads hos Ellen og

Hans . Fredag aften efter aftensmaden, kom husets ene

søn medbragt 1 stk . violin, så vi kunne få danset lidt –

dette var ikke indlagt i programmet, da vore spillefolk

svigtede os denne weekend, men det var rigtig hyggeligt

og fornøjeligt . Desuden blev stemmerne rørt, da vi også er

glade for at synge .

Lørdag stod i udflugtens tegn . Vi havde lejet en bus og

kørte til Tåsinge – desværre i silende regn . Vi så Elvira

Madigan og Sixteen Sparres grave samt Landet kirke .

Derfra kørte vi til Valdemar Slot, som vi så, og derefter spiste

vi frokost i slotscafeen . Turen gik nu ad kønne veje til

Hørvævsmuseet i Krængerup ved Glamsbjerg – en virkelig

interessant oplevelse, hvor vi fik forklaret alt om hørren

”fra plante til stof” . Vi så også et sindrigt ”hulkort-system”

med mønstre til bl .a . duge . Efter en kop kaffe i cafeen

kørte vi tilbage til Vissenbjerg, hvor middagen blev nydt i

fulde drag . Om aftnen var der hygge og socialt samvær .

Efter morgenmaden søndag drog vi hver til sit .

Foråret 2009 var det igen Viborg Vandrehjem, der kaldte til

dans og sektionsmøde samt lækker mad og socialt samvær

(vi er lidt af en ”hyggeklub”) .

Det sidste arrangement i denne 2-års periode bliver

efterårstræffet den 12 .–13 . september på Næstved

Vandrerhjem, hvor der bl .a . er planlagt en byvandring .

7

Ejvind Kristensen

sektionsleder

Billard

18 .10 .2008 afholdt billardafdelingen DJM for hold hvor 14

aktive mødte op i Bristols meget flotte lokaler . De aktive

kom fra HI 9, Odense 2, Nyborg 2 og Kalundborg 1 .

Dagen startede med et lille sektionsmøde på en 1/2 time,

hvor Rolf B . Petersen deltog og bagefter blev der spillet

billard uden Rolfs deltagelse .


DJM for hold januar 2009 og handicapturneringen marts

2009 måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte .

Sæsonen 2009 – 2010 bliver der kun spillet DJM individuel

og afholdt sektionsmøde 14 . november .

Sæsonen 2010 – 2011 bliver handicapturneringen forsøgt

genoplivet .

Bo Jørgensen

Sektionsleder

Musik

Musiksektionen består af to foreninger Nyborg Jernbane

Orkester og Københavns jernbane Orkester .

Vi har spillet dels for DSB men også for flere private firmaer

og foreninger . Nyborg har i sommeren 2009 besøgt

deres venskabsorkester i Sallfelden i Østrig .

Vi har forsøgt at få det Nordiske sammenarbejde i gang

igen . Det var Finlands tur til at arrangere Nordisk Stævne i

2008 men det blev ikke til noget . Der er ikke interesse fra

Sveriges side, da de kun har et orkester tilbage og i Norge

er man mest interesseret i lokale stævner og vil derfor ikke

deltage i det Nordiske sammenarbejde .

Finland prøvede men det løb helt ud i sandet og blev

aflyst på grund af manglende interesse og det var også

meget dyrt, det forslag de kom med .

Norge har indbudt til FISAIC i Trondheim i 2011, og det vil

vi gerne deltage i enten med et samlet orkester eller et

enkelt orkester . Vi venter på det endelige udspil .

Der ligger også en invitation fra Salzburg Jernbane

Orkester, til et dansk orkester, som vil være med til at fejre

deres 90 års fødselsdag i 2010 .

På nuværende tidspunkt har vi ikke bestemt os endeligt

om vi vil deltage, men det vil vi gøre i den nærmeste tid .

På sektionens vegne

John Ravn

Beretning fra kontaktpersonen for Kegler, Foto,

Skydning og Golf

Kegler

Vi må erkende at det er et vigende antal deltagere ved

vore stævner og det sidste stævne Forårsstævnet 2009

måtte aflyses, da der kun var tilmeldt spillere fra JSF

Fredericia .

Til vore stævner er deltagerantallet faldet til mellem 15 og

20 . De ældre falder fra og der kommer ikke nye til .

Landskredsens stævner afholdes i oktober 2009 i Fredericia

og der står jeg som sædvanligt for Kegler, her er der

mellem 50 og 70 deltagere .

Vi håber på en stor tilslutning til DJM den 16 . januar 2010

i Fredericia Landskredsen står for DM i Firmaidræt i 2010 .

Her skal jeg stå for stævnet med hjælp fra Landskredsen

og JSF .

Hugo Hørlyck

Sektionsleder

8

Skydning

Skyttesektionen har i de forløbne to år gennemført danske

jernbanemesterskaber på luftvåben, 15 meter (gevær

og pistol) samt 25 meter (pistol) og 50 meter (gevær) . Alle

med tilfredsstillende deltagerantal og resultater .

Derudover har vi afholdt hjemmebaneskydninger på hhv .

luftvåben og 15 meter (pistol og gevær) .

Sektionen har i 2007 afholdt nordiske jernbanemesterskaber

på luftvåben, og skulle i 2008 have afholdt nordiske

mesterskaber på standardgevær (300 meter) . Dette måtte

desværre aflyses, da Sverige ikke kunne deltage, og Norge

ikke var interesseret i en landskamp . Finland deltager ikke

på 300 meter .

I 2009 har skytterne deltaget i nordisk jernbanemesterskab

på 25 meter (pistol) og 50 meter (gevær) i Boden,

Sverige . En rigtig god oplevelse med gode resultater, også

fra dansk side .

Nu ser vi frem mod USIC mesterskaberne i Polen i 2010 .

Jan Eskildsen

Sektionsleder

Foto

Den 23 . november 2007 blev der holdt stiftende generalforsamling

i ”Fotoklubben Research”, som blev optaget i

DJF den 12 .12 .2007 . Der er pt . 4 medlemmer i klubben,

der har Karl Wigh som formand og Linda Jeppesen som

kasserer .

2008

Fotosektionen afholdt i St . Bededagsferien 18 . - 20 april

2008 det årlige DJM som et weekendarrangement . Det

var denne gang i Allinge-Sandvig på Bornholm . Det var

igen i år et vellykket arrangement med mange deltagere .

Dommeren gik til opgaven fra en lidt speciel vinkel . Til stor

tilfredshed for mange, men med en enkelt utilfreds . Sådan

kan det også være .

Lene Niemann stod for arrangementet – tak for det!

Der var mange billeder i de forskellige kategorier . Det var

stort set ”den gamle garde”, der deltog, og derfor også

dem, der løb med præmierne .

Jørn Bailum løb med titlen ”årets fotograf” . Stort tillykke

med det .

Fotosektionen deltog 25 . – 28 . september 2008 i FISAIC

FOTO i Györ i Ungarn . 16 danskere deltog i arrangementet,

som gik rigtig godt . En god fælles oplevelse med et ekstra

ophold i Passau på vej hjem .

Danmark fik en guldmedalje . Det var Karl Wigh, som tog

stikket hjem i farvepapir jernbanemotiv . Stort tillykke til

Karl, som også fik et diplom . Det samme gjorde Torben

Ring-Hansen, medens Jørn Bailum, Linda Jeppesen og

Kurt Jeppesen fik hver et billede antaget .

Vi holdt som sædvanlig et teknisk møde, hvor der ikke var

de store spørgsmål på dagsordenen . Det er besluttet at

næste FISAIC FOTO finder sted i Polen i 2010 .

På sektionsmødet den 11 . december 2008 blev Kurt

Jeppesen genvalgt for to år .


2009

En stort anlagt workshop, som var annonceret i

Jernbanefritid og DSB i Dag havde stort set kun deltagelse

af fotoklubmedlemmer . Det var lidt skuffende, men til

gengæld lærte både deltagere og instruktører en masse .

Igen i år var St . Bededagsferien valgt til DJM FOTO, som

denne gang fandt sted i Assens . 19 personer møde op til

arrangementet, som fik ros fra mange sider både for det

fotomæssige og det kulturelle .

Der var 19 deltagende fotografer med 225 billeder . Igen

i år løb Jørn Bailum ned titlen ”årets fotograf” – stort tillykke

.

Fotosektionen stillede med fire fotografer til årets DJM i

terrænløb . Det var en spændende opgave, og vi har siden

modtaget tak fra sektionsleder Carl Erik Hunnerup .

NJM FOTO er afviklet i Norge i weekenden 28 . – 30 . august

2009 . Her deltog 14 danske i arrangementet . Rent placeringsmæssigt

blev det til 2 guldmedaljer, 2 sølvmedaljer, 3

bronzemedaljer og mange diplomer . Samlet blev det til en

flot andenplads .

NJM arrangementet foregik på fæstningen Oscarsborg i

den norske skærgård . Mange har sejlet forbi uden at vide

hvilket drama denne fæstning var midtpunktet for natten

mellem 8 . og 9 . april 1940 .

Det var et godt arrangement både fotomæssigt og kulturelt

. Selv på madsiden er de nordiske lande hinanden

jævnbyrdige, men prisen på en øl for ikke at tale om et

glas vin, ja, der skiller vi os positivt ud .

Sektionen har til repræsentantskabsmødet afleveret et

budget for NJM FOTO 2011, som holdes med basis i Ishøj .

En foreløbig information blev udleveret ved NJM FOTO i

Norge .

Kurt Jeppesen

Sektionsleder

Beretning fra kontaktpersonen for Fodbold,

Løb og motion, Orientering og Skak

Fodbold

Siden sidste repræsentantskabsmøde, har der i fodboldsektionen

været afholdt en del stævner på godt og ondt .

2008:

Som altid ligger vi ud med vores DJM i indefodbold i

Nyborg, her går det desværre stille og roligt den forkerte

vej, vi skal ikke mange år tilbage hvor vi spillede i 2 haller,

nu kan det hele afvikles i en enkelt hal . Der var samlet 23

hold, lyder af mange deltagere men det er de samme spillere

som går igen på næsten samtlige hold .

Som noget nyt i sektionen, er vi gået fra 11 mandsfodbold

til 7 mandsbold, det første stævne var Wibroe turneringen,

som var henlagt til Esbjerg, hvor JIK Esbjerg havde

lagt et godt program, både for afholdelse af stævnet +

afslutningen i deres klubhus hvor den store grill var stillet

frem, der deltog 7 hold, og det er her at succesen indtræf .

Det var også det sidste stævne hvor vinderen var garanteret

en B-landskamp imod vores norske venner, da vi på

sektionsmødet i 2009 blev enige om at nedlægge vores

B-landshold og så i stedet udtage holdet igennem sektionslederen

samt sektionens UK medlemmer .

I weekenden den 26 / 28 . september 2008, var

B-landsholdet en tur i Norge, hovedkvarteret blev lagt i

Tønsberg, selve kampen blev afviklet oppe i bjergene på

en kunststofbane, som de åbenbart har mange af deroppe

. Vi tabte desværre kampen med 3 – 1 . Igen en god

weekend med vores norske venner .

På sektionsmødet i 2008, var der kommet nogle forespørgelser

angående Futsal, en ny form for indefodbold . Der

blev sat en lille diskussion i gang, hvor man blev enige om

at sektionslederen arbejdede videre med at få sådan et

stævne op at stå, det skulle så afvikles i Nyborghallerne

lørdag den 25 . oktober, men da vi var nået hen til deadline

for tilmeldingen viste det sig desværre at der kun var 2

tilmeldte hold og vi blev nødt til at aflyse stævnet .

2009:

Ved årets DJM i indefodbold, var vi nede på det laveste

antal hold nogensinde, der var tilmeldt 20 hold som giver

et minus på 3 hold i forhold til 2008 . Her venter der lidt af

et arbejde, at få vendt det til det positive .

I perioden fra den 20 / 24 . april, havde vi et hold futsal spillere

af sted til et USIC stævne, som foregik i Berlin, og vi fik

en hæderlig placering som nummer 15 ud af 17 hold . Man

ved jo at når det bliver afholdt i Tyskland, så er det ”ordnung

müss sein”, og det var det så, det var et utrolig godt

arrangeret stævne, tyskerne havde stablet på benene . Det

var en oplevelse .

Den 19 . september blev der afholdt DJM ude i Århus i

samarbejde med JIF Århus og her går det igen i den gale

retning, der var kun tilmeldt 5 hold imod sætning til 2008

hvor vi var 7 hold .

Fremtiden for fodboldsektionen:

Der skal afholdes DJM i indefodbold 27 . februar 2010

Wibroe turneringen er ikke programsat endnu .

En landskamp imod Norge er ikke programsat endnu .

Og så skal sektionen vel nok planlægge og afholde det

største stævne, vi nogensinde har afholdt i fodboldsektionen,

der skal afholdes kvalifikationsstævne i USIC, med

deltagelse af 5 Europæiske lande ud over Danmark . Skal

afholdes i Lalandia, Rødby i perioden fra den 19 / 26 . juni

2010 .

Det er sektionslederens opfattelse at vi skal prøve engang

mere at arrangere et Futsal stævne i Nyborg, inden for de

næste par år . Kan det ikke lade sig gøre, må vi nok konstatere

at vi heller ikke kan stille op til indendørsstævner

under USIC mere, og det ville da være utrolig ærgerligt .

9

Tony Kim Andersen

Fodboldsektionsleder

Løb og motion

Vi har i det forløbne år haft 3 hjemlige stævner som året

før, men undtagelsesvis har vi ikke deltaget i internationale

stævner . Det skyldes, at USIC Marathon blev flyttet til

2010, hvor der så bliver 2 internationale stævner, nemlig

NJM Terræn og USIC Marathon .

Samlet har vi haft deltagerfremgang for de 3 hjemlige

stævner, hvilket skyldes markant flere deltagere ved DJM

1/2-marathon . Men med gode nye ruter for Silistrialøbet

og DJM Terræn samt perfekt afvikling af disse stævner,

håber og tror vi på flere deltagere også ved disse stævner

til næste år .


Silistrialøbet 2009

Traditionen tro var årets første stævne Silistrialøbet i

Århus . Men det var med ny rute, hvor vi undgik at skulle

op over træbroen for at krydse bilvejen gennem skoven .

Også i år var der perfekt opmærkning med vores kridtmaskine

. Ligeledes var omklædning og efterfølgende kaffebord

også i nye omgivelser, nemlig JIF Århus’ nye klublokaler

. Det var på alle måder et Silistrialøb i nye rammer .

Med en perfekt afvikling ved hjælp af de – stadig – mange

trofaste hjælpere i Århus og et deltagerantal nogenlunde

som året før, nemlig 48 (40 voksne og 8 børn) mod 51 (41

voksne og 10 børn) kan stævnet kun karakteriseres som

en succes .

Silistrialøbet fortjener mange flere deltagere til næste år!

DJM Terræn 2009

Også ved DJM Terræn var der ”nye boller på suppen” .

Allerede i den tidligere sektionsledelse havde vi talt om at

finde en ny rute til afløsning for ruten i Nyborg . Der var to

grunde hertil . For det første krydser ruten i Nyborg flere

steder trafikeret vej, hvilket stiller krav om hjælpere, og de

er jo ikke nemme at få fat i . For det andet stiller ruten ikke

de krav, man kan stille til en terrænrute, idet der reelt ikke

er stigninger, og samtidig er der en del flad asfalt .

Vi fandt en ”ægte” terrænrute på det gamle Roskilde Ring,

der er omdannet til naturområde . Der er yderligere den

fordel ved det valg, at stævneområdet kun ligger ca . 10

min gang fra Roskilde station og dertil at omklædning

passeres undervejs til startområdet .

Ruten er meget afvekslende, både i underlag og terræn

med op- og nedløb og sving, så man aldrig kommer ind i

en fast rytme, altså et ”rigtigt” terrænløb .

10

Stævnet gennemførtes i perfekt vejr med en lille deltagerfremgang

i forhold til året før, nemlig 30 (27 voksne og 4

børn) mod 26 (22 voksne og 4 børn) .

Der var stor tilfredshed hos deltagerne, så forhåbentlig

kommer der mange flere til næste år .

Som et ekstra krydderi på stævnet blev der taget rigtig

mange billeder af 4 fotografer fra fotosektionen .

DJM 1/2Marathon 2008 og 2009

I 2008 blev stævnet for første gang i sektionen afviklet i

forbindelse med et eksternt løb, nemlig FAXE Kondi løbet

i Odense . Det var vores tidligere sektionsleder John

Cruusberg, der havde fået denne idé . Selvom deltagelsen

i 2008 ikke var så stor som forventet og ønsket, blev stævnet

en stor succes . Deltagerne udtrykte stor tilfredshed

med at løbe i et større felt og ligeledes med den perfekte

afvikling af løbet .

Succesen er så slået igennem i år, hvor der er stor deltagerfremgang

50 (46 voksne og 4 børn) mod 38 (30 voksne

og 8 børn) . Det er besluttet også i 2010 at gennemføre

DJM 1/2-marathon indlagt i FAXE Kondi Løbet .

DJM Marathon – Marathonkonkurrencen 2008

Marathonkonkurrencen havde deltagelse af 16 løbere,

som i alt gennemførte 24 løb . Det gav deltagelse af 7

hold . Mesterskabet blev for første gang vundet af Steen P .

Kristensen . Året før havde vi 14 deltagere som gennemførte

21 løb og med 5 hold som deltagere .

Carl Erik Hunnerup,

Sektionsleder


Skak

Vi var i 2008 til USIC mesterskaber i skak i Tjekkiet, vi blev

nr . 15 ud af 21 nationer, et meget fint resultat i dette selskab

.

Det var ikke det bedste USIC mesterskab som vi har deltaget

i m .h .t . arrangement og indkvartering . Vi boede på et

kollegium, langt fra spillestedet og kantinen hvor vi skulle

spise . Maden var heller ikke noget at skrive hjem om .

Jeg har deltaget i 8 USIC mesterskaber i skak og dette var

det dårligste arrangement jeg har deltaget i .

Meget mod min vilje skal jeg dog rose John Nielsen for

hans rigtig gode indsats dernede, det var med til at gøre

opholdet og turen meget bedre .

2009 har været et stille år, desværre lidt for stille .

Vi havde vores individuelle mesterskab igen på Krusågård,

men der kom desværre kun 10 spillere og det er for lidt at

rejse ud i landet med .

Vi havde åbnet vores hurtigskak mesterskab for ikke DJF

medlemmer og håbede derved at få flere deltagere med,

især fra JS København, som har åbnet klubben for ikke

jernbaneansatte .

Der var igen kun 10 deltagere og det er for lidt .

Næste år vil vi afholde vores mesterskaber i København og

spille i HI´s klublokaler på Ellebjerg og så håber vi på en

større deltager antal .

Når alt dette her er sagt, så vil jeg rose de trofaste deltagere

som møder op hver gang og de gør stævnet fornøjelig

og spændende hver gang .

Med venlig hilsen

Bent L

Orientering 2008

Orienteringssektionen holdt i 2008, de to faste arrangementer:

Jernbanemesterskabet i maj, og efterårsløbet i

oktober . Deltagerantallet lå på mellem 18-27 og kom fra

HI, JAM og Jernbanen og en enkelt fra Fotosektionen .

Jernbanemestrene 2008, blev:

H35 Martin Schwartz, JAM

H40 Steen Kirkegaard, HI

H65 Leo A . Mathiesen, HI

D35 Marianne Kirkegaard, HI

D45 Susanne Truelsen, JAM

D70 Doris Kristensen, HI

2009

I 2009 har der indtil videre været DJM, som samtidig fungerede

som udtagelse til Nordisk i Finland september

2009 .

Jernbanemestrene 2009, blev:

H 35 Martin Schwartz

H 45 Jan Truelsen

H50 Niels Aabye

H60 Kurt Jespersen

D35 Malene Løkke

D60 E’lisa Sørensen

Nordisk

I september deltog Danmark i Nordisk jernbanemesterskab

med 12 løbere, med pæne placeringer . Malene

Løkke, Hi kom ind på en flot 2 . plads og sikrede dermed en

sølvmedalje til Danmark . Pointmæssigt sikrede de danske

løbere en flot 2 . plads, Finland blev nr . 1, med et stærkt

lokalt hold, og Norge blev nr . 3 .

Efterårsløbet afholdes den 24 . oktober i Ålykkeskoven,

Odense .

11

/Marianne Bo Krowicki, 14.9.2009

Beretning fra kontaktpersonen for Badminton,

Bordtennis og Bowling

Badminton

De sidste 2 sæsoner har der været afholdt 4 stævner pr .

sæson på skift mellem Korsør og Nyborg, hvor deltagerantallet

har været ret konstant på 34 – 35 pr .

Efter hvert stævne er der fællesspisning under meget hyggelige

former samt referat fra stævnerne går på skift mellem

foreningerne . En god ide .

I foråret 2009 deltog badminton med et hold (8 spillere +

2 ledere) ved

USIC-mesterskaberne i Olomuoc, Tjekkiet, en rigtig god

tur, som alle deltagerne har givet udtryk for . I alt 11 lande

deltog .

Bordtennis

Der arrangeres et DJM pr . år, hvor det går på skift mellem

Helsingør og Århus . Der kunne godt være nogle flere deltagere

til disse mesterskaber, der foregår under hyggelige

former .

I foråret 2009 arrangerede bordtennissektionen NJM med

deltagere fra Finland, Norge og Danmark . Stævnet foregik

i Amager Bordtennis Klubs lokale, et rigtigt godt sted .

Sektionen fik også rigtig mange ”roser” for arrangementet,

fra Finland og Norge, men det var også dem der vandt de

fleste præmier .

I foråret 2010 skal bordtennis til USIC-mesterskaberne i

Rusland, så måske kommer der flere til DJM, for at kæmpe

om pladserne på holdet .

Bowling

Bowling arrangerer 2 stævner årligt, og også her er deltagerantallet

nogenlunde konstant på ca . 35 – 36, men

der er plads til flere . I bowling er man som hos badminton

begyndt med fællesspisning efter stævnerne, et tiltag der

er med til at styrke det sociale .

Bowling fik udsat deres USIC-mesterskab i 2009 .

Mesterskabet skulle være afholdt i Belgien, men de meddelte

lidt sent, at de måtte flytte stævnet til foråret 2010,

så vi venter på en invitation fra Belgien .

Kontaktperson Frantz Jønsson


Foto sektionen

Kurt Jeppesen · Hestkøb Vænge 97 · 3460 Birkerød · 45 81 24 83 · lkjeppe@webspeed.dk

Jernbanens Fotoklub til Trekant

konkurrence i Sverige igen, igen

I 40 år har Jernbanernes Fotoklub haft klubsamarbejde

med svenske fotoklubber .

Det hele startede i 1969, hvor vi besøgte Lokmändenes

Fotoklub i Göteborg . Det var sammen med kollegaer fra

Halmstad . Dette samarbejde fungerede i 25 år, men så

blev Halmstad ramt af et aldersproblem, idet der ikke var

nogen tilgang til klubben .

Vi fik fat i en jernbanefotoklub i Malmö, men så blev vores

venner i Göteborg trætte af at rejse, så de stoppede . Vi

dystede et par år med Malmö, inden vi fik Ystad Fotoklub

med . Det var ikke jernbanefolk, men flinke det er de . Da

klubben i Malmö blev nedlagt foreslog Ystad, at vi tog

kontakt med Fjälkinge Fotoklub, og derved blev det .

I de første ca . 35 år dystede vi i diapositiver, hvor hver klub

leverede 10 senere 15 billeder . Dias er nu afløst af digitale

filer .

På skift holder vi et lille arrangement, og vi har haft rigtig

mange gode oplevelser sammen . Vi har set svensk natur i

massevis, og vi har holdt vores ”Skandinaviske sprog” ved

lige .

Konkurrencerne har vi vundet på skift, og der er altid en

god stemning på møderne, uanset om man er vinder eller

taber .

Sommetider har det danske hold været på to personer og

andre gange på 10-15 personer . Ligesådan har det været

for de andre klubber .

Toppen blev nået, da vi i 1988 samledes ca . 50 personer i

undertegnedes have i Birkerød . Borde og stole var slæbt

ind fra nær og fjern, og ved vores nordiske møder, er der

stadig folk, der taler om dette arrangement .

I år var vi i Fjälkinge for anden gang . Vi gik en tur gennem

Kristianstad, og de sædvanlige venskabelige diskussioner

om Skånes tilhørsforhold fandt sted . Lunch indtog vi på et

slot, der hedder Bäckskog . De kan bare det der med natur

og spisesteder, og så til rimelige priser – også for øl . Vi var

en delegation på fem danske fotografer .

Selve konkurrencen blev afviklet i klubben lokale i

Fjälkinge, hvor en kvindelig pressefotograf fra lokalavisen

havde bedømt billederne . Vi kan bestemt ikke føle os

snydt, idet vi vandt en overbevisende sejr .

Næste år er vi værter for den tilsvarende konkurrence, og

vi er allerede i gang med planlægningen .

13

Med venlig hilsen

Kurt Jeppesen

Formand


www.jorton.dk

Når samarbejde

betyder noget

14


Nostalgitur med Fotoklubben Research

Klubben formål er at finde gode fotosteder, og det er lykkedes

mange gange indtil nu .

Også på turen den 10 . september, hvor Fotoklubben

Research var på tur til det skønne Sydsjælland .

Mødetidspunkt var kl . 9:30 på Ishøj station og så var det

ned på motorvejen med kurs mod Rødby og Gedser, men

vi drejede fra ved Vordingborg . Ikke ret langt fra motorvejen

blev der kørt ad små landeveje gennem byerne

Vestenbæk og Stensby, for at ende ved en meget lille havn

Petersværft . Her kan man se over til øerne Tærø, Langø,

Bogø og Møn, og man kan også se Farøbroen – et rigtig

flot sted . Vejret var perfekt, så kameraet kom frem, og der

blev taget mange billeder .

Videre til Langebæk Bådelaug, endnu en lille havn, men

her var der borde og bænke, så dugen kom frem og der

blev dækket op til kaffe og kage . Vi blev bænket og nød

samtidig med kaffen også udsigten til Langø, som er en

privat ø, der er forbundet med Sjælland over en dæmning

og en træbro med spidser . Øen ligger i Ulvsund . Efter kaffe

var det tid til fotografering . Også her var der en mange

fotomotiver af havn, både, fiskere og også garn, der hang

til tørre . Der var samtidig tid til at snakke med de lokale

fiskere . For klubbens menige medlem – Kurt – var der tale

om ren nostalgi, idet Langebæk er hans fødeby .

Men vi skulle videre og kørte først til Gammel Kalvehave

og videre til Kalvehave Færgegård, hvor vi indtog bænken

foran Havnegrillen, der på dette tidspunkt var lukket

. Dugen kom frem igen og det var tid til indtagelse af

den medbragte frokost, øl, vand og kaffe, med udsigt til

Dronning Alexandrines Bro, både rigtigt og inde i vinduet

på Havnegrillen, som er et spejlvindue .

Efter frokost begav vi os ud på havnen hvor de gamle

færgelejer ligger, da man indtil 1943 skulle sejle til Møn og

Stege . Her er også færgeleje til øen Lindholm .

Flere steder undervejs mødte vi cykelturister, så sæsonen

er ikke helt forbi endnu .

Inden vi skulle videre, var vi lige oppe og se Kalvehave

station, hvorfra der indtil 1959 kørte tog til Vordingborg .

Videre over Præstø for til sidst at havne i Lov hos

kassererens(Linda) lillebror, der sammen med sin kone har

en 4 længet bondegård som de er ved at restaurerer .

Her kom kameraet på overarbejde . Der blev taget mange

billeder af alt det, som snart forsvinder . Vi blev budt på

kaffe og til sidst middag i det nyrestaurerede stuehus med

flotte klinker og super moderne køkken og bad . En stor

kontrast til den gamle lade og stald .

Dagen får jo en ende og vi måtte bevæge os hjemad mod

hovedstaden, hvor vi var ved 22 tiden med en masse indtryk

fra dengang for længe siden .

Turen var på 230 km, ikke lang med alle de indtryk og billeder

vi kom hjem med .

Turen kan anbefales til alle, men måske skulle du lave din

egen nostalgitur og få en masse billeder i kassen .

15

Karl og Kurt


Banegårdspladsen 14, tel 87 32 01 00

scandichotels.dk/plazaarhus

JORD OG ASSISTANCE TIL SPOR

Vi udfører til aftalt pris og tid – både stort og småt -

fornyelse af sporkasser, afvandings-, belægnings- og

perronarbejder, spuns og pæle fundering – kort sagt, alt

under skinnerne.

Ring og hør hvad vi kan tilbyde:

Hovedkontor, Sjælland telefon 43 73 04 21

Region Fyn telefon 63 18 00 41

Region Jylland Syd telefon 75 54 00 41

Region Jylland Midt/Nord telefon 86 24 89 00

mje@mjeriksson.dk

www.mjeriksson.dk

16


Kegle sektionen

Hugo Hørlyck · Lillebælts Allé 30 · 7000 Fredericia · 75 92 39 88 · ingahugo@profibermail.dk

Invitation

Arrangement: DJM 2010

Arrangement: Alle DJF medlemmer, der tilmeldes gennem en DJF tilsluttet forening .

Tid og sted: Lørdag den 16 . Januar 2010 i Fredericia Idrætscenter

Omfang: Der spilles i følgende rækker:

Individuelt: A, B, C og D række

Hold: A, B og C række

Startgebyr: 50 kr . pr . deltager, der indbetales til Hugo Hørlyck senest stævnedagen .

Tilmelding: Skal være Hugo Hørlyck, Lillebælts Allé 30, 7000 Fredericia i hænde senest den 6 . dec . 2009 .

Forplejning: Cafeteria er åben hele dagen .

I øvrigt: Stævnet forventes at starte kl . 10 .00 og slutte kl . 15 .00

Sektionsmøde

Sektionsmøde i Keglesektionen

17

På gensyn

Hugo Hørlyck

I forbindelse med DJM i kegler, indkaldes der til sektionsmøde lørdag den 16 . januar 2010 i Fredericia - lige efter

præmieoverrækkelsen .

Dagsorden:

1 . Valg af dirigent .

2 . Godkendelse af forretningsorden

3 . Valg af sekretær og stemmeudvalg .

4 . Konstatering af fremmødte stemmeberettigede

repræsentanter .

5 . Sektionslederens beretning .

6 . Indkomne forslag

7 . Sektionens fremtidige virksomhed .

8 . Afslutning

Indkomne forslag skal være sektionslederen i hænde

senest den 30 . december 2009 .

Sponsoreret

På sektionens vegne

Hugo Hørlyck


Løb & Motion sektionen

Carl Erik Hunnerup · Dagmarvej 1 · 3060 Espergærde · 29 87 43 67 · cefh@stofanet.dk

DJM i 1/2 maraton

søndag den 30.8.2009

Søndag den 30 .8 .2009 stod jeg på Lyn 27 kl . afg . 8:50 fra

Kh . Inden Roskilde havde jeg fået følgeskab af fire af mine

mandlige HI løbekolleger . Vi fire skulle alle til Odense og

løbe Faxe kondiløbet . Vi havde en meget hyggelig togtur,

hvor snakken (selvfølgelig) handlede om løb, løbeskader,

løbeoplevelser, løbeanekdoter osv . osv . De øvrige passagerer

må have troet, at vi var nogle rigtige topatleter, med

alle de historier vi kunne fortælle .

Odense nåede vi med ”lynets” hast . Tiden går dejligt hurtigt,

når man er i godt selskab . Vel ankommet til Odense

banegård bevægede vi os op på 1 . salen til lokomotivførernes

opholdfaciliteter . Her var der allerede troppet en

masse løbere op fra de andre klubber . Stemningen var

rigtig god og forventningerne store til det forestående løb

på hhv . 5, 10 og 21,1 km . .

Vi bevægede os i næsten samlet trop til startstedet ved

Odense rådhus, da tiden for motions-klasserne 5 og 10 km

nærmede sig . Kl . 11:00 gik startskuddet og af sted i vild

galop gik det .

Men næppe var de kommet af sted før regnen satte ind . Vi,

der skulle løbe _ maraton lidt senere,

fortrak ind i Rådhusets gemakker i tørvejr . Vi var lidt slukørede

ved tanken om at skulle løbe i regnvejr . Det er ikke

det morsomste . Nogle af os, havde dog været lidt forudseende

og medbragt plastovertræk af forskellig karakter,

f .eks . en éngangsregnfrakke, et plastikdækken og en sort

affaldssæk . Umiddelbart inden kl . 11:45 tog vi opstilling

ved start . På det tidspunkt var det holdt op med at regne,

men kunne vi stole på det? Vi skuede op mod himlen, hvor

der både var udsigt til faretruende skyer, men også til blå

himmel . Vi bad til, at den blå himmel fik overtaget .

Så gik starten og vi satte gang i bentøjet . Halløj hvor det

gik . Personligt passede temperaturen mig fint . Jeg har det

normalt ikke så godt med at løbe langt, hvis det er alt for

varmt . Jeg løb og nød ruten ind og ud igennem Odense,

hvor der trods alt var forholdsvis mange heppende mennesker

rundt omkring .

Men ak, efter en god _ time blæste det op, og det begyndte

at regne . Mildt sagt . Det stod ned i stråler . Fy for

den . Jeg frøs som bare fa . . ., mens benene blev helt stive

og tunge . I løbet af kort tid, var der så meget vand på

gaderne og pytterne var nogle steder så store, at det var

umuligt at hoppe over uden alligevel at lande i dem .

18

På vej mod de 10 km . overvejede jeg, om jeg gad 11 km

mere på den facon . Næppe havde tanken dog strejfet

mig, da kulde og regn skiftede til lidt sol og en helt anden

temperatur . Det føltes så skønt og som den rene EPO indsprøjtning

. Nu kunne jeg koncentrere mig om andet end

bare at holde ud og ved . Nu kunne jeg begynde at kigge

rigtig på omgivelserne og på nogle af de andre løbere .

Ruten på de 4 x 5 km + en sløjfe var faktisk rigtig fin . For

det første var den næsten flad, og for det andet var den

meget afvekslende, selv om man kom forbi de samme

steder flere gange . Det var kun nogle få glimt jeg fik at de

øvrige DJF løbere under løbet . Fantastisk var det derfor, at

lige som jeg skulle til at løbe ud på sidste omgang, hørte

jeg højt og tydeligt i højtalerne, at nu kom den første

kvinde i mål, og det var Susanne Larsen fra DJF i tiden

1:25:45 . Jeg nåede lige at kigge mig over skulderen og så

Susanne Larsen i flot stil passere målstregen . Det var bare

så sejt og gav mig et helt Kick .

Sidste omgang var ikke spor slem, hvad jeg ellers havde

frygtet . Der var ikke noget, der gjorde ondt nogen steder,

og egentlig havde jeg også en del overskud . Så da jeg

kom i mål, følte jeg mig forholdsvis oven på . Alt i alt synes

jeg, at det var en god oplevelse og dejligt at løbe med de

mange andre løbere . Jeg havde satset på at nå idealtiden

for min klasse på 1:50:30 . Det nåede jeg ikke helt, men

næsten, idet tiden blev 1:51:34 .

Tilbage på Odense banegård i Lokomotivpersonalets gemakker

blev der badet og klædt om, og efterfølgende var

der så dækket op til et dejligt ”tag selv” bord . med friske

agurker, gulerodsstave, små tomater, leverpostej og andet

godt . Det var lige hvad man trængte til .

Carl Erik stod for opråb af resultater og udelte præmier til

vinderne samt lodtrækningspræmier assisteret af Bruno

Kaae . Det forgik i god og hyggelig stemning . Jeg nåede

lige at få en lodstrækningspræmie, inden jeg var nødt til at

drøne af sted for at nå toget hjem til København . Præmien

var et par rigtig gode løbehandsker . Det var faktisk smadder

heldigt, for det stod jeg lige og manglede .

Jeg siger tak for et godt arrangement . Hvis kondien og

benene holder, så er jeg med igen til næste år .

Med venlig hilsen

Karen Rosenstrøm


Løb og motion sektionen

Resultatsliste fra DJM 1/2- Maraton samt 5 og 10 km motion 30.08.2009 i Odense

Placering i Motionsklasserne

Sidste år prøvede vi for første gang resultatmæssigt at placere løberne i motionsklasserne efter det pointsystem,

vi bruger til holdkonkurrencen, hvor der tages hensyn til både alder og køn . Det blev positivt modtaget, og derfor

fortsætter vi med denne praksis . Det betyder, at herrer og damer løber i samme klasse på hhv . 5 og 10 km .

Herre senior

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 20493 Mikkel G . Andersen HI 1 .16 .41 1 .48 .35 - 914

2 20484 Jan Brauer Jernbanens AM 1 .16 .41 1 .54 .07 - 1246

Herre 35

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 20489 Lars Bo Jensen Jernbanens AM 1 .20 .07 1 .17 .48 1139

2 20496 Poul Thomsen HI 1 .20 .07 1 .20 .30 977

3 20482 Henrik B . Pedersen Jernbanens AM 1 .20 .07 1 .25 .08 699

4 20503 Svend John Brohus JIF Århus 1 .20 .07 1 .33 .04 223

5 20497 Robert Jakobsen Jernbanens AM 1 .17 .53 1 .43 .11 - 518

6 20481 Frede Skaaning Jernbanens AM 1 .20 .07 1 .54 .12 - 1045

Herre 45

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 20499 Steen P . Kristensen Jernbanens AM 1 .23 .20 1 .29 .35 625

2 20495 Niels Kock Jernbanens AM 1 .23 .20 1 .31 .01 539

3 20501 Stig H . Nielsen Jernbanens AM 1 .27 .05 1 .31 .18 747

4 20477 Bjarne B . Jensen Jernbanens AM 1 .23 .20 1 .33 .26 394

5 20486 John Cruusberg Jernbanens AM 1 .27 .05 1 .35 .47 478

6 20485 Jan Larsen JIF Århus 1 .27 .05 1 .41 .03 162

7 20478 Bruno Kaae HI 1 .27 .05 1 .50 .48 - 423

8 20494 Morten Kjellerup Jernbanens AM 1 .23 .20 1 .55 .04 - 904

9 20488 Kim Gamborg Nielsen Jernbanens AM 1 .23 .20 2 .14 .56 - 2096

20504 Uffe Skov Pedersen JIK Esbjerg 1 .27 .05 Afbud

DJFs styrelse

Christian Hagensen,

Formand,

Trige Møllevej 184,

8380 Trige, 86 23 01 37

cha@d-j-f.dk

John L Nielsen,

Næstformand,

Slåenvænget 7,

2680 Solrød Strand, 26 84 27 43

jn@d-j-f.dk

Günther K Johansen,

Kasserer,

Carl Blochsvej 4,

7000 Fredericia, 75 92 93 82

gj@d-j-f.dk

Rolf B Petersen,

Styrelsesmedlem,

Tårnbjerggårdsvej 25,

4320 Lejre, 46 48 06 06

rbp@d-j-f.dk

Jan Eskildsen,

Sekretær,

Mejerivænget 23,

8310 Tranbjerg J, 61 68 79 10

je@d-j-f.dk

Frantz Jønsson,

Styrelsesmedlem,

Hirsevej 13,

4040 Jyllinge, 46 78 98 90

fj@d-j-f.dk

19

Tony Kim Andersen,

Styrelsesmedlem,

Nandrupsvej 7, 3.tv.,

2000 Frederiksberg, 40 53 96

37

tka@d-j-f.dk


Herre 55

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 20500 Stig H . Jensen Jernbanens AM 1 .35 .28 1 .38 .21 827

2 20480 Erling Jensen Jernbanens AM 1 .42 .22 1 .47 .43 679

3 20490 Leif Rønne Jakobsen HI 1 .42 .22 2 .07 .58 - 536

Dame senior

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 20498 Sine Jung Gormsen Jernbanens AM 1 .27 .02 1 .47 .59 - 257

Dame 35

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 20483 Iben Madsen JIF Århus 1 .29 .45 1 .37 .30 535

2 20476 Benedicte Kastrup Jernbanens AM 1 .32 .49 1 .44 .09 320

3 20492 Merete Ruager Jernbanens AM 1 .32 .49 1 .44 .22 307

Dame 45

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 20502 Susanne Larsen Jernbanens AM 1 .36 .51 1 .25 .42 1669

2 20487 Karen Rosenstrøm HI 1 .50 .30 1 .51 .34 936

3 20475 Anne Dorthe Hagensen JIF Århus 1 .50 .30 1 .58 .03 547

20479 Dorrit Nielsen HI 1 .36 .51 Afbud

20491 Lykke Hess HI 1 .36 .51 Afbud

Løber med flest point – vandrepokal

De 5 bedst placerede blev

Plac. Startnr. Navn Klub Klasse Points

1 20502 Susanne Larsen Jernbanens AM D 45 1669

2 20489 Lars Bo Jensen Jernbanens AM H 40 1139

3 20496 Poul Thomsen HI H 40 977

4 20487 Karen Rosenstrøm HI D 55 936

5 20500 Stig H . Jensen Jernbanens AM H 60 827

Motion, 5 km. Herrer og damer

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 5428 Gerd Hjorth Jernbanens AM 21 .52 21 .43 1009

2 5426 Carl Erik Hunnerup Jernbanens AM 20 .25 24 .29 756

3 5432 Per Schmidt Nielsen Jernbanens AM 17 .53 23 .13 680

4 5429 Jes Tjagvad Jensen JIF Århus 17 .13 23 .04 649

5 5433 Tony Kim Andersen HI 18 .40 35 .37 - 17

5431 Jørn Rasmussen JIF København 19 .28 Afbud

Motionsgang, 5 km. Tiden registreret. Alle er vindere; derfor ingen placeringsangivelse

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

5427 Finn T . Larsen JIF Århus 50 .06

5425 Anni Larsen JIF Århus 57 .17

5430 Jette Monsrud JIF Århus 57 .19

5434 Åse Larsen JIF Århus 57 .19

Motion, 10 km. Herrer og damer

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 10408 Per Hein Hartvigsen Jernbanens AM 37 .29 43 .44 625

2 10409 Pernille Schimming Jernbanens AM 39 .09 50 .43 306

3 10406 Jørn Hengenius JIF Århus 40 .52 53 .08 264

4 10410 Rene Molbo JIF Århus 35 .04 47 .41 243

5 10405 Flemming Monsrud JIF Århus 40 .52 59 .36 - 124

6 10407 Kikke Friis Jernbanens AM 43 .30 1 .04 .12 - 242

20


Børn, 5 km

Plac. Startnr. Navn Klub Idealtid Tid Points

1 143 Gustav Schmidt Ruager (11 år) Jernbanens AM 22 .18 23 .06 952

2 141 Emilie Schimming (10 år) Jernbanens AM 25 .15 30 .12 703

3 144 Simon Hjorth Jensen (7 år) Jernbanens AM 22 .18 29 .20 578

4 142 Eskil Schmidt Ruager (8 år) Jernbanens AM 22 .18 32 .29 389

Hold

Plac. Klub, hold Points

1 Jernbanens AM 1 3635

Susanne Larsen 1669

Lars Bo Jensen 1139

Stig H . Jensen 827

2 Jernbanens AM 2 2125

Stig H . Nielsen 747

Henrik B . Pedersen 699

Erling Jensen 679

3 Jernbanens AM 3 1642

Steen P . Kristensen 625

Niels Kock 539

John Cruusberg 478

4 HI 1 1490

Poul Thomsen 977

Karen Rosenstrøm 936

Bruno Kaae - 423

5 JIF Århus 1305

Anne Dorthe Hagensen 547

Iben Madsen 535

Svend John Brohus 223

6 Jernbanens AM 4 1021

Bjarne B . Jensen 394

Benedicte Kastrup 320

Merete Ruager 307

HI 2 DNS

Sektioner under kontaktperson Rolf B. Petersen

Billard

Bo Jørgensen

Horsekildevej 36, 1. tv.

2500 Valby, 36 45 43 66

boj@s-tog.dsb.dk

Bridge

Rolf. B. Petersen,

Tårnbjerggårdsvej 25,

4320 Lejre, 46 48 06 06

Folkedans

Ejvind Kristensen,

Junovej 25,

8270 Højbjerg, 86 14 35 44

juno@post11.tele.dk

Musik

John Ravn,

Stenhøjgårdsvej 74,

3460 Birkerød, 45 81 72 94

jra@dsbfirst.se

21

Radio

John F. Langebeck,

Vestergade 41, 1. th.,

4930 Maribo, 54 60 14 04

oz9dsb@d-j-f.dk


Faxekondiløbet i Odense

den 30-8-2009

DJM i halvmaraton blev igen i år med succes holdt i samarbejde

med Faxekondiløbet i Odense . Udover halvmaraton

er der også 5 og 10 km distancer samt børneløb,

så i det store hele dækker arrangementet vores behov til

fulde .

Jeg tog med toget fra Århus kl . 7 .00 og ankom lidt før de

andre deltagere for at gøre vores startnumre klar, som min

gode kollega Lisbeth havde været så venlig at afhente i

OGF’s klubhus dagen før . John som selv bor i Odense var

allerede kommet, klar til at lukke mig ind i lokoførernes

lokaler hvor vores eget arrangement med præmieoverrækkelse

og sektionsmøde skulle afholdes .

Da alle var ankommet og omklædt fulgtes vi ad til starten

på rådhuspladsen . Vejret var noget koldere end sidste år,

så det var køligt for os deltagere på halvmarathondistancen

at stå stille og vente på det blev vores tur . Heldigvis

kunne man gå indenfor i rådhushallerne og varme sig lidt .

Ruten var den samme som sidste år meget flad rundstrækning,

som skulle gennemløbes 4 gange + en sløjfe på

første runde . På alle hjørner samt udsatte steder stod

smilende personale og vejledte deltagerne, ligesom en

sådan rute også er ret så publikumsvenlig . På trods af det

heftige regnvejr der begyndte under løbet,(Jeg tror jeg

Henrik B. Pedersen løb et veldisponeret løb.

22

Susanne Larsen vandt også suverænt FAXE Kondi Løbet ca. 5 min foran nr. 2.

hældte ca . en halv liter vand ud af mine sko bagefter) var

der mange tilskuere, dog mest inde omkring rådhuspladsen

ved målet .

Med ca . 50 deltagere på forskellige distancer må det siges

at jernbanen var godt repræsenteret i Odense på denne

regnfulde søndag, ligesom man kan se på resultatlisten at

vi jernbanefolk sagtens kan finde ud af at løbe . Bla . stod

Susanne Larsen øverst på sejrsskamlen for kvinderne i

tiden 1 .25 .42, til lykke!

Det skal dog siges at DJF’s løb er for alle uanset alder, form

og formåen . Vi ser gerne at endnu flere vil deltage i vores

arrangementer . Det næste bliver Silistrialøbet til marts i

Århus .

Jeg skulle desværre selv af sted lige efter løbet, men har

fået at vide at resten af dagen forløb planmæssigt . Brunos

hustru var igen behjælpelig med anretning af mad og

kaffe til de trængende, inden togturen igen gik henholdsvis

øst og vest på efter en forhåbentlig begivenhedsrig

dag .

Med venlig hilsen

Iben Madsen


En glad Svend John Brohus. En koncentreret Poul Thomsen.

Bjarne B. Jensen, normalt O-løber, løber også både ½ og helmarathon.

Løbeglæden lyser ud af John Cruusberg.

23


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,

kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad

er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

24

FL SPORTMARKETING

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk


Sine Jung Gormsen glædede sig over sit første løb i DJF.

Robert Jakobsen satte PR med ca. 15 min!. Benedicte Kastrup satte PR med ca. 15 min!

25


Orienterings sektionen

Marianne B. Krowicki · Rishøjvej 16 · 2650 Hvidovre · 26 31 23 32 · orientering@d-j-f.dk

Hvad har Malene Løkke og

Caroline Wozniacki til fælles?

Alle har sikkert hørt om Carolines flotte sølvmedalje i USopen

. Caroline var ikke alene om at sikre sølv til Danmark

i uge 37, 2009 . Malene Løkke fra Hi, som deltog i Nordisk

jernbanemesterskab i Finland den 10 .-12 . september

sikrede Danmark sølvet i damerækken i orientering i tiden

45:53 .

Finland er ikke fladt

Et stærkt dansk landshold bestående af 8 herrer og 2 damer

beviste at de kunne kunsten, at løbe efter et kort med

uvante signaturer og i et terræn som ikke ligner en dansk

skov . Hvis man tror at Finland er fladt, så tager man fejl .

Her stikker grundfjeldet over jorden og arrangøren sagde

med et lumsk smil: ’Selv om banerne er kortere end I er

vant til, så skal I nok komme til at bruge tiden alligevel’ .

Aftenen før løbet var der korttræning og de danske løbere

forberedte sig såvel mentalt som fysisk inden løbet .

Strategien var at gennemføre: En gennemført bane, med

alle klip i rigtig rækkefølge giver point . Fejlklip eller udgået,

giver 0 point .

): Kortet studeres nøje inden løbet: Hvor mon de

lægger posterne? Og hvad betyder det grå?

26

Kortet (uden poster) blev udleveret: vi skulle løbe I de

smukke omgivelser ved sportscenteret; Kisakallion

Urheliupisto, Lohja, ca .1 times kørsel fra Helsinki . Kortet

var noget anderledes end vi danske løbere er vant til .

Signaturer og farver var uvante og dele af kortet havde

grå områder (fjeld) mellem det grønne . Højdekurverne lå

også tættere end vi er vant til og det betyder at terrænet

er godt kuperet, med stejle stigninger .

Sejren over Norge

Et hjemmevant finsk hold viste hvordan det skulle gøres,

og sikrede Finland sejren på alle individuelle baner, men

de danske løbere løb på fine tider og alle gennemførte .

Norge havde 2 løbere som udgik: deres bedste løber fejlklippede,

en anden opgav og dermed var den danske sejr

over Norge en realitet .

Arrangørens udmelding om tiden i skoven holdt stik . På

trods af banelængder på godt 6 kilometer så lå løbetiderne

på omkring 1 time .


Bjarne Jensen klipper sidste post.

Den samlede holdmæssige placering individuelt blev:

1 . Finland 133 point

2 . Danmark 96 point

3 . Norge 91 point

De individuelle tider er angivet på næste siden .

Stafetten

Lørdag skulle der løbes stafet . Hvert land måtte stille med

2 hold á 4 løbere: 3 mænd og 1 dame . Derudover var der

mulighed for at løbe ’uden for konkurrence’ og de løbere

der ikke kom på stafetholdet fik muligheden for at løbe og

få taget tid .

Kortet var det samme som dag 1, så nu var der allerede

en vis rutine . Kl . 09:00 gik starten og løberne på de korte

baner blev sendt af sted . To timer og 13 minutter senere

var Norge vindere over Finlands 2 hold . Danmark blev nr . 4

med en tid på 2 .35 . 25 .

Igen gennemførte alle de danske løbere . Især skal Bjarne

Jensen fremhæves for at have is maven, da der blev lavet

fælles start kort, efter at han var sendt ud på sin sidste tur .

En større flok passerede ham ca . fem minutter efter . Ikke

sjovt at se sig overhalet så hurtigt og det gjorde det ikke

bedre at én af løbere havde kortet i baglommen…

Samlet placering for stafetten var:

1 . NOR1, 2 .13 .20

2 . FIN1, 2 .19 .12

3 . FIN2, 2 .20 .24

4. DAN1, 2.35.25

5 . DAN/FIN 3 .01 .25 (Ekstrahold, uden for konkurrence)

6 . NOR3, 3 .18 .43 (Ekstrahold, uden for konkurrence)

7. DAN2, 3.38.40

8 . NOR2, DNF

27

Malene Løkke giver kortet videre til Sten Kirkegaard i stafetten.


Kotamäki hvor præmieoverrækkelsen fandt sted

Præmieoverrækkelse i en Kota

Totalt set et super arrangement . Arrangørerne havde sørget

for at rammerne var i orden, stedet var dejligt, og maden

rigelig . Præmieoverrækkelsen fredag aften foregik i

en Kota, som er en samehytte med åbent ildsted . Normalt

er de lavet af rensdyrskind, men denne var lavet af træ .

Placeringer

H 21 (12 deltagere)

1 . Mikke Maronen, Finland, 58 .31

5 . Sten Kirkegaard 1 .20 .02

6 . Martin Schwartz 1 . 35 .02

8 . Claus Jørgensen 1 .57 .30

9 . Allan Grundsøe 2 .02 .59

H45 (12 deltagere)

1 .Tapio Manilla, Finland, 45 .20

8 . Bjarne Jensen 56 .11

9 . Morten Jensen 1 .00 .39

10 . Frank Sandgren 1 .05 .09

12 . Niels Aabye 1 .18 .36

Dame 21 (6 deltagere)

1 .Marja Penttilä, Finland, 40 .09

2 . Malene Løkke 45 .53

5 . Marianne Kirkegaard 1 .06 .22

Stræktider og resultater ligger på www .d-j-f .dk

28

De tusind søers land

Når solen fik brændt morgentågen væk, var himlen fuldkommen

blå og den regn vi var blevet lovet, kom præcis

kl . 14:00 om lørdagen . I selv samme øjeblik var vi var kravlet

ind i bussen, der skulle køre os til lufthavnen, alle godt

trætte og mætte af 2 aktive dage i den skønne finske natur

med de tusind søer og nok ligeså mange fjelde…

Malene Løkke sikrede sølv til Danmark i Dame 21.

/Marianne Krowicki, den 17.09.09


Nyt fra foreningerne

DEFA-sommerarrangement

– og rund fødselsdag

Esperantos skaber, den polske øjenlæge L . L . Zamenhof,

blev født i 1859, og 150-året er blevet fejret kloden over

på mange måder . Verdenskongressen var i sommer henlagt

til Zamenhofs fødeby Bialystok i det østlige Polen, og

utallige konferencer, møder og udstillinger er foregået i

årets løb til ære for ham .

DEFA syntes også, at vi burde komme med vores, omend

beskedne, bidrag, og da Zamenhof var jøde, var det

relevant (foruden at være spændende og interessant) at

besøge Synagogen i København . Det var lidt svært at ’få

plads’, der er mange helligdage i den jødiske kalender –

men det lykkedes, og 1 . september mødtes omkring 20

personer ved Synagogens hoveddør for at mødes med

vores ’omviser’ .

Synagogen er faktisk kun ét lokale, så man går ikke rundt

og ser på tingene . Man sidder på mændenes bænkerader

(når synagogen er ’i brug’, sidder kvinderne på balkonen)

og får i løbet af den time, besøget varer, en hel del at vide

om det jødiske folks skikke og dagligdag . Det er både god

viden i det Danmark, vi alle lever i, og det er samtidig brikker

til et puslespil om Zamenhof - en person, hvis andre

sider vi esperantotalende hver især kender mere eller

mindre til .

Fra åbningen af Verdenskongressen i København 1956

Selv om Zamenhof er med i flokken af ’betydningsfulde

jøder’ på et museum i Israel, er han dog ikke kendt af

Københavns jødiske menighed . Alligevel er der et ’link’

til Danmark, for en af Zamenhofs kampfæller i esperantos

første, svære tid, Jakup Szapiro, har en niece, der har

boet mange år i København og sikkert har haft sin gang i

Synagogen .

Det var et fint besøg, som trak mange også ikke-DEFAmedlemmer

til, og det er vi glade for .

For at vende tilbage til verdenskongresserne: det blev i

Bialystok ved slutningen af kongressen i august besluttet,

at Verdenskongressen i 2011 skal afholdes i København .

Det kræver alle forenede kræfter for at afvikle et så stort

arrangement – i Bialystok var der omkring 1800 deltagere!

Det bliver 4 gang, at verdenskongressen finder sted

i København – de tre tidligere var i 1956, 1962 og 1975

– og ved de tre lejligheder var DEFA og DEFA-folk aktive

på forskellig vis, for eksempel er der ved hver kongres et

’jernbanemøde’, som de lokale jernbaneesperantister kan

hjælpe til med at gøre mere eller mindre ud af . Lad os se,

hvad vi finder på denne gang .

LN

29

Fra Synagogen i København


30

tjæreborg

malerforretning a/s

J.M. Terkelsens Vej 28, 1.th.

6731 Tjæreborg

Tlf. 70 27 52 42

E-mail@tjaereborg-maler.dk

www.tjaereborg-maler.dk

Tryksager kræver

tillid

- vi giver dig

optimal trykhed

Kontakt:

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870 · fl@fltryk.dk


DJF FORENINGER

Landsdækkende

Jernbanens Atletik & Motion

Carl Erik Hunnerup

Dagmarvej 1

3060 Espergærde, 29 87 43 67

cefh@stofanet.dk

Danske Jernbaners

Amatør Radio Klub (DJARK)

F M. Nielsen,

Anemonevej 26,

7600 Struer, 97 85 27 99

Dansk Jernbane Folkedans

Ejvind Kristensen,

Junovej 25,

8270 Højbjerg, 86 14 35 44

juno@post11.tele.dk

Foreningen af tidligere styrelsesmedlemmer

i DJF

Tove Johansen,

Carl Blochsvej 4

7000 Frederica, 75 92 93 82

tkj@d-j-f.dk

Jernbanernes Fotoklub

Kurt Jeppesen,

Hestkøb Vænge 97,

3460 Birkerød, 45 81 24 83

lkjeppe@webspeed.dk

DJFs Veteranklub

Jørgen Elholm,

Eskjærsvej 1F, st., th.,

2720 Vanløse, 38 71 91 51

jemi@youmail.dk

DEFA - Esperanto

Jan U. Niemann

Hovedvagtsstræde 9E, 1

3000 Helsingør, 49 26 13 19

esperanto@d-j-f.dk

Fotoklubben Research

Karl Wigh

Vejlebrovej 30H

2635 Ishøj, 43 54 55 80

wigh@ishoejby.dk

ESBJERG

Jernbanens Idrætsklub Esbjerg

Jan Petersen,

Snedkervej 3,

6740 Bramming, 75 17 21 43

jnp@bane.dk

janbanedk@hotmail.com

FREDERICIA

Danske Jernbaners

Amatør Radioklub Fredericia

Viggo Jacobsen,

Strandkrogen 7,

7000 Fredericia, 75 92 66 17

vigjac@gmail.com

Jernbanens Sportsklub Fredericia

Jan Nymann,

Marstrandsvænget 18,

7000 Fredericia, 75 91 06 04

jyn@bane.dk

HELSINGØR

Jernbanens Idrætsforening

Poul Laxholm,

Rolighedsparken 18,

3060 Espergærde, 26 92 31 95

poullaxholm@yahoo.dk

HOLSTEBRO

Danske Jembaners

Amatør Radio Klub (DJARK)

F. M. Nielsen,

Anemonevej 26,

7600 Struer, 97 85 27 99

HORSENS

DSB Seniorklub Horsens

Skanderborg

Bent Madsen,

Violvej 52,

8700 Horsens, 75 63 15 20

bedom@stofanet.dk

KORSØR

DSB Radioklub Sjælland

Erland Pedersen.

Rugvej 5,

4220 Korsør, 58 37 68 21

ozlcbd@mail.dk

Statsbanernes Idrætsforening

Käthe Kjærgaard,

Dyrehegnet 2 B,

4220 Korsør, 58 37 17 37

kathe.kjaergaard@hotmail.com

KØBENHAVN

Bold- og ldrætsklubben DSB

Kenno Rasmussen,

Rødhøjgårdsvej 7,

2630 Tåstrup, 43 99 58 19

bente.kenno@webspeed.dk

Danske Jernbanemænds

Turistorganisation

Henry J. Olson,

Marievej 40,

3060 Espergærde, 49 13 47 85

djt@d-j-f.dk

DSB pensionisterne

Københavns afdeling

Henry Bæk Kristensen,

Lyshøjgårdsvej 91, 3.th.,

2500 Valby, 36 46 47 64

DSB Skytteforening

Sverri Joensen,

Aggersborggade 8, 2. tv.,

2100 Kbh. Ø., 35 38 57 14

joensen@private.dk

Fiske og

kammeratskabsforeningen ØBY

Jørgen Rosing,

Rodosvej 44,

2300 København S, 24 68 72 89

allis.rosing@admiralhotel.dk

H/F Brohaven

Hans Thomsen,

Hoffmeyersvej 67, 1 th.,

2000 Frederiksberg, 38 71 91 94

hans.lotte@webspeed.dk

Hovedstadens Jernbaneidræt

Tony K. Andersen,

Nandrupsvej 7, 3.tv.,

2000 Frederiksborg, 38 87 67 05

hi-koebenhavn@sport.dk

tka@d-j-f.dk

Jernbanens Skakklub

København

Per Hvilsom,

Ålbrobuen 45,

2730 Herlev, 44 84 00 94

Kunstforeningen for DSB

og Banestyrelsen m.fl.

Pia Beck Mathiesen,

Sølvgade 40,

1349 København K,

33 54 41 24

Statsbanepersonalets

Idrætsforening København

Niels Karup

Enghaven 5

4180 Sorø, 57 82 00 84

Jernbanens Amatør Scene

Benny W. Bruun

Valbygårdsvej 19, 2. th.

2500 Valby, 31 12 68 51

bwb@webspeed.dk

Jernbanens Idrætsforening

Jan H. Pedersen,

Rævehøjparken 60,

2800 Lyngby, 45 87 16 43

mjpedersen@webspeed.dk

Københavns Jernbane Orkester

John Ravn,

Stenhøjgårdsvej 74,

3460 Birkerød, 45 81 72 94

jrd@dsbfirst.se

Veteran DSB S-tog

Hans Thomsen,

Hoffmeyersvej 67, 1.th.

2000 Frederiksberg, 38 71 91 94

hans.lotte@webspeed.dk

NYBORG

Jernbanens Idrætsforening Nyborg

Ove Knudsen,

Harevænget 133,

5800 Nyborg, 65 31 20 47

iabo@skovparknet.dk

Nyborg Jernbaneorkester

Hans Jørgensen,

Nordmarksvej 8,

5800 Nyborg, 65 31 37 17

hajgensen@mail.tele.dk

NÆSTVED

DSB Idrætsforening

Anita G. Kulas,

Baldersvej 10,

4700 Næstved, 55 73 39 27

kulas@stofanet.dk

ODENSE

Jernbanens Idrætsforening Odense

Lone Agri,

Turkisvej 61,

5210 Odense NV, 66 16 31 83

agri1947@gmail.com

agri@talnet.dk

RANDERS

DSB Idrætsforening

Uffe Andersson,

Skelvangsvej 91, 3.th.,

8900 Randers, 86 41 85 79

ua@webspeed.dk

RINGSTED

JIF Stabelen”

Henning K. Frideriksen,

Lindevej 25, 9370 Hals

31

ROSKILDE

DJF´s Bridgeklub

Rolf B. Petersen,

Tårnbjerggårdsvej 25,

4320 Lejre, 46 48 06 06

Jernbanens Idrætsforening

Roskilde

Jørn Terp,

Østervang 21, 4000 Roskilde,

46 36 65 79 / 26 73 25 47

joernterp@live.dk

RØDBY

Danske Jernbaners

Amatør Radio Klub

J. F. Langebeck, OZ1EJA,

Vestergade 41, 1 th.,

4930 Maribo, 54 60 14 04

oz9dsb@d-j-f.dk

Rødby Færge Idrætsforening

Jørgen Rasmussen,

Nygårdsvej 6,

4970 Rødby, 54 60 53 03

joergen-lise@rasmussen.mail.dk

SILKEBORG

Jernbanens Idrætsforening

Kaj Mikkelsen,

Paradisvejen 1 B, Virklund,

8600 Silkeborg, 86 83 69 35

kajmik@fiberpost.dk

STRUER

Struer Jernbane Idræt

Torben Ring-Hansen,

Tranevej 21,

7600 Struer, 97 85 29 47

tr-h@privat.dk

AALBORG

Jernbanens Idrætsforening

Bjarne Jacobsen,

Rughaven 65, 2. th.,

9000 Aalborg, 96 30 09 04

bjja@dsb.dk

ÅRHUS

DSB Radioklub, Århus

Mogens Jørgensen,

Pottemagertoften 162, Holme

8270 Højbjerg, Tlf. 86 29 70 09

DJFs Bridgeklub

Mogens Brink Nielsen,

Pouli Nielsensvej 57, Kysing

8300 Odder, 86 93 00 51

mb.service@pc.dk

DSBs Skytteklub

Arne Christensen,

Tousparken 6, 1.th

8260 Åbyhøj, 21 77 64 00

arne.c@stofanet.dk

Jernbanernes Idrætsforening Århus

Christian Hagensen,

Trige Møllevej 184,

8380 Trige, 86 23 01 37

cha@d-j-f.dk


Deblåsider

»Deblåsider«

De blå sider beskriver hver måned bygge- og udviklingsprojekter af særlig interesse for Banedanmark og DSB

Intego holder DSBs

installationer på skinner

Siden 2003 har Intego A/S arbejdet på at gennemgå de tekniske installationer i stationsbygninger

landet over. Et samarbejde DSB har været yderst

tilfreds med.

Af TroeLS FrøkJær CHriSTeNSeN, DirekTioNSaSSiSTeNT

Gamle installationer, forældede tekniske løsninger, fortærede

ledninger eller manglende kontrol med elforbruget.

Der er nok at tage fat på for intego a/S, Danmarks førende

leverandør af installations- og serviceløsninger til alle former

for el-tekniske løsninger.

Siden 2003 har firmaet haft til opgave at opdatere DSBs

stationsbygninger i Jylland på Fyn og på Sjælland.

”Den primære opgave er at lave en registrering af alle de

elektriske løsninger og tavleplaceringer på de forskellige

stationer. Hver enkelt tavle får dets eget unikke navn, hvilket

betyder, at man hurtigt kan få en oversigtstegning samt

nøjagtig oplysning om hver enkelt tavles placering”

fortæller servicetekniker fra intego, Preben agerbo.

32

Fokuserer på standarder

”Målet er, at fremgangsmåden og dokumentationen er

ens opbygget, hvad enten du tager til Århus eller roskilde.

oversigtstegning, arealplan og alle oplysninger ligger i

samme rækkefølge, så når du har set det én gang, skal du

ikke sætte dig ind i det igen,” siger Preben agerbo, som

gennem hele forløbet ofte har været i kontakt med DSB.

”Flere af stationsbygningerne, er udlejet til busser, private

lejligheder, men især også posthuse. Det er derfor vigtigt, at


vi adviserer lejerne når vi udfører installationsarbejde, således

vi generer dem mindst muligt,” siger han.

Preben agerbo og intego sørger desuden for, at DSB fremover

har et præcist overblik over, hvilken installation der er

i de enkelte udlejningsbygninger, og hvad den kan og må

bruges til.

”Seriøse og kompetente”

integos arbejde har været en enorm hjælp for DSB, men

endnu mere specifikt for Søren kaarup, el-installatør hos DSB

ejendomme i Nord-og Midtjylland. Tilbage i 2002 var han

manden bag samarbejdets start.

”Jeg var dengang alene i Jylland og havde svært ved at

overskue de mange installationer på stationerne. Derfor

bestemte jeg mig for at få DSB til at hyre et firma, der kunne

få kortlagt og registreret hver enkelt station. På den måde

kunne jeg få en præcis viden om, hvor mange tavler, der er

de enkelte steder, og hvordan installationerne fungerer,”

siger han. Valget af installatørfirma faldt på Siemens, som

intego senere er opstået fra.

”De havde kompetencerne til at udføre den opgave og

var samtidig uvildige, hvilket var ét af mine krav. at firmaet

senere er blevet til intego har ikke ændret noget. Det er

stort set de samme mennesker, og de nye medarbejdere

der er kommet til, har de samme værdier og kompetencer,”

fortæller Søren kaarup, der kun har positive ting at sige om

samarbejdet:

”Jeg har gennem hele forløbet opfattet intego som seriøse

og kompetente, og har altid fået en fantastisk service. De

har udført de ting, jeg har bedt dem om til punkt og prikke.”

Bidrager til en nemmere hverdag

intego er her seks år efter starten kommet langt i processen

med at få kontrolleret hver enkelt stationsbygning i Jylland

og på Fyn.

Nord- og Midtjylland er næsten færdig og firmaet er også

godt undervejs i Sønderjylland og på Fyn.

33


Deblåsider

Din kompetente partner inden for El-Tekniske Løsninger og Services

Kontakt Intego på 9936 4000 og hør mere om hvad vi kan tilbyde dig

34

www.intego.dk

Aalborg Århus Hedensted Esbjerg Skovlund Odense Karlslunde

El-installation og Service • Industriel IT og Automation • Telecom • Kommunikation • Teknikhuse • Værksteder • Kraftværker • Komponentsalg


Søren kaarup kan dog allerede mærke en ændring i hans

arbejdsdag:

”Mit arbejde er blevet betydeligt nemmere, siger han og

uddyber: intego laver en samlet dokumentationsmappe for

deres arbejde, der indeholder alle relevante informationer

og oplysninger på selv den mindste station ude på landet.”

Flere opgaver i vente

Der er ikke sat en specifik dato på, hvornår integos arbejde

skal være afsluttet, men ifølge Søren kaarup kommer firmaet

ikke til at mangle arbejde:

”i forvejen står intego for at klare vores årlige lovpligtige

eftersyn af alarmer og branddøre, og derudover går jeg

da og overvejer, om vi skal starte projektet forfra igen. Det

blev startet i aalborg, men hvad er der ikke sket af ændringer

deroppe siden dengang? Det har jeg slet ikke overblik

over,” siger Søren kaarup, der ligger op til, at det igen bliver

intego, der skal skabe overblikket.

Intego A/S

Intego A/S er en af Danmarks førende leverandører af

installations- og serviceløsninger til alle former for elinstallationer

. Fra industri- og procesanlæg, bygningsinstallationer,

serviceopgaver, lovpligtige installationseftersyn

til samlede løsninger .

Virksomheden både rådgiver, udarbejder design, projekterer

og udfører opgaven efter de givne behov .

Hovedkontoret er placeret i Aalborg med afdelinger

i Århus, Hedensted, Skovlunde, Esbjerg, Odense og

Karlslunde .

Siden 2003 har Intego A/S arbejdet på at gennemgå

de tekniske installationer i stationsbygningerne med

fokus på Fyn og Jylland og fra 2004 også på Sjælland .

35


Deblåsider

Et hotelkoncept der også kører på skinner…

Få en hyggelig oplevelse

sammen med ”Kronprindsen”

Af Benny Helmer, Hoteldirektør, Hotel kronprinds frederik

Uanset i hvilken sammenhæng man gæster Hotel Kronprinds Frederik, skal man have oplevelsen af at

være i centrum.

For de ansatte på ”kronprindsen”, som hotel og konferencecenter

Hotel kronprinds Frederik normalt kaldes i folkemunde,

gælder en fælles forpligtelse, - nemlig at have kundens

behov i centrum. Det afspejles i det daglige virke på hotellet,

der ligger flot placeret med masser af grønne områder i udsigtsfeltet,

og med Fredericia idrætscenter med tilhørende

badeland, Fredericia Messecenter samt Fredericia’s historiske

miniby som naboer.

- Vi har en optimal placering i forhold til både kreative værdier,

og også når det gælder det logistiske, fastslår hotelchef Benny

Helmer, da journalisten kigger indenfor.

Ægtepar og maxi-selskaber

- rent historisk har vi godt 20 år på bagen, og der er sket

meget hen over årene. ikke bare i forhold til konceptudvik-

36

ling, men også i forhold til fornyelse og vedligehold, forklarer

Benny Helmer, der senest har fulgt den opdatering der er

foregået i den populære natklub Prince Corner, forud for efterårs-

og juletravlheden.

- Vi bestræber os på at yde en personlig service der gør at såvel

ægteparret olsen, såvel som et selskab på 120 mennesker,

føler at de er i centrum. Det er den enkle måde at udtrykke

hotellets ”gæstefilosofi” på, siger hotelchefen.

Weekendophold, julefrokost og a la carte

aktuelt er der naturligvis fokus på efterårets ”naturlige” arrangementer,

som Benny Helmer kalder de vildtaftener, man

gennem mange år har haft succes med.


37

- Når det er jagtsæson er det også vildtsæson, og sådanne

temaaftener gør vi meget ud af. og så kommer vi jo

ikke uden om at julen blot ligger et par måneder fremme

efterhånden. Derfor har især køkkenet, men naturligvis

også den øvrige stab, fokus på julebordets glæder og julefrokostarrangementerne.

Vi har allerede masser af bookinger,

primært i firmaregi. Men også som privatpersoner,

eller måske sammen med fodbold- eller kortklubben, vil

man garanteret føle sig velkommen ved den overdådige

julebuffet, ”fremelsket” af en faglig meget dygtig køkkenstab.

Weekendophold vinder mere og mere indpas i danskernes

liv, som en god måde at stresse af på, og uanset hvilken

årstid man vælger at besøge ”kronprindsen” i Fredericia,

bør det blive en god oplevelse fastslår Benny Helmer.

- kommer du i højsommeren er f.eks. 6. julifesten virkelig

værd at deltage i, i foråret er Fredericia, og ikke mindst

de mange voldanlæg, skove og andre rekreative områder

en ”grøn visit” værd. efteråret med masser af vind i håret

langs en af vore kyststrækninger er også anbefalelsesværdig,

og endeligt - apropos vores julefrokoster - kan et

weekendophold også kombineres med julehygge, siger

hotelchefen og slutter:

- Fredericia og Hotel kronprinds Frederik er bestemt et

besøg værd uanset årstid, - byen og vi herude på hotellet

har altid et godt tilbud til vore gæster.


Deblåsider

MultiLine........

Af freddy cHristiAnsen, mArketingcHef

Der er nogen, der kan - selv i krisetider. En af dem, er MultiLine A/S der netop i år er flyttet ind i et

15.000 kvadratmeter stort nyt distributionscenter i Sorø.

Vi har oplevet nogle år med ret stor vækst, og det har betydet,

at vi efterhånden havde bredt os på forskellige adresser

i Sorø. Målet med et samlet domicil er både at skabe en god

og effektiv platform for vores kunder og en bedre arbejdsplads

for vores 185 medarbejdere. Begge dele er lykkedes

ret godt, vurderer direktør Søren Holmbom. MultiLine, der

blev grundlagt i 1977, lever af at forsyne dansk erhvervsliv,

offentlig e myndigheder og restaurationsbranchen

med alt hvad hjertet begærer af såkaldte ”forbrugsartikler”,

og det vil i praksis sige: aftørringspapir, rengøringsartikler,

engangsservice, sæbe, borddækningsartikler osv. alt det

man ikke rigtig lægger mærke til, men som en moderne

virksomhed bruger overraskende store mængder af i det

daglige.

Enklere og billigere

MultiLine har 12-15.000 varenumre, og fordi vi nu i det nye

byggeri har fået et topmoderne lager, kan vi tilbyde en

endnu mere sikker og effektiv service til kunderne. Vores

38

koncept er dag-til-dag levering, og det kræver en velstyret

logistik med bl.a. stregkoderegistrering af varerne. i det nye

byggeri har vi også lagt vægt på medarbejdernes sikkerhed,

så vi kan undgå arbejdsulykker, forklarer Søren Holmbom.

Han oplyser endvidere, at MultiLine siden 2003 har været

ejet af den børsnoterede engelske Bunzl-koncern, og at

MultiLine er blandt landets førende tre virksomheder i branchen.

Vores indgang til kunderne er ofte, at vi kan gøre det enklere

og billigere. For det første kan vi afdække præcist, hvilke og

hvor mange forbrugsartikler den enkelte virksomhed bruger.

For det andet kan vi overtage selve indkøbsopgaven – ofte

er flere personer sat på opgaven hos kunderne, og det er

både ressourcekrævende og dyrere, fordi der dermed ikke

handles ind samlet. Hos os får man ét køb, én levering og én

faktura, slutter Søren Holmbom.

Se mere på www.multiline.dk.

kildeangivelse: Månedsmagasinet erhverv


Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 75 92 93 82

ID nr. 42185

Magasinpost UMM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!