Styrket indsats for den danske natur

sf.dk

Styrket indsats for den danske natur

Styrket indsats for den danske natur

Vedtaget af SF’s landsmøde den 23.-25. april 2010

Naturens biologiske og rekreative værdier er under hårdt pres og har været misrøgtet og

politisk nedprioriteret i mange år. SF vil ændre den udvikling og sætte en ny og markant

naturdagsorden. Der er behov for en naturpolitik, der ikke bliver prioriteret sidst - når bønder,

biler, borgmestre og bygherrer har fået deres.

SF har en række naturpolitiske mål for Danmark:

• Naturen skal have mere plads. SF’s Naturplan Danmark foreslår en fordobling af

naturarealet på land inden 2050.

• Vi skal have klare definitioner på, hvad natur er. Natur er det, der ikke må sprøjtes,

gødes, drænes, pløjes og bebygges.

• Vi skal have en reel beskyttelse af den danske natur. Det kræver flere sprøjtefri zoner,

begrænsning af pesticidanvendelsen generelt samt beskyttelse af småbiotoper.

• Omkring 10 pct. af naturen skal være ’vild’ med forøgelse af den biologiske værdi som

formål.

• Nationalparkerne skal ikke blot fastholdes - kvaliteten og arealet skal øges.

• Større naturområder skal bindes sammen i grønne, økologiske korridorer.

• Det skal være muligt at gå eller cykle i grønne områder og grønne korridorer, fra den

ene ende af landet til den anden.

• Alle i Danmark skal i deres lokalområde have adgang til grønne områder, der er fri for

motortrafik.

Indsatsen for en dansk natur, der både tilbyder danskerne skønne og spændende oplevelser,

og som er bæredygtig og modstandsdygtig overfor forurening, klimaændringer og økonomiske

interesser, er et centralt mål for SF.

Det betyder bl.a. at landbrugets særstatus i både Danmark og EU skal ændres, så

produktionen bliver underlagt de samme betingelser og miljøkrav som øvrige erhverv og

landbruget skal nedbringe sit store udslip af klimagasser og kvælstof. Brugen af pesticider skal

ned, og lugt og forurening fra husdyrproduktionen skal bringes ned. Økologien skal frem.

Det betyder også at Danmarks søer, moser, marsk, vandløb, fugleynglepladser, skove,

overdrev, strandenge osv. målrettet skal bringes på fode gennem både national lovgivning og

implementering af EU-direktiver.

De samme områder kan både bidrage til mere natur, mindske presset fra de stigende

regnmængder og forbedre naturlig rensning af fosfor og kvælstof i vandmiljøet samt være med

til at begrænse klimaforandringerne. SF vil derfor inddrage klimaændringerne i de kommende

vandplaner. SF vil desuden sætte særlig fokus på skovenes rolle som den potentielt vigtigste

bidragyder til en biologisk rigere natur. Det skal blandt andet ske igennem en ændring i

formålet med statsskovene, hvor driften nedprioriteres til fordel for rekreative og biologiske

værdier.

Danmarks omgivende have skal genoprettes. Fiskerimetoder som bundtrawl og skrabning af

muslingebanker skal afvikles, og der skal etableres flere beskyttede havområder af hensyn til

særlig sårbar havnatur og gyde- og opvækstområder for fisk. En særlig indsats for reetablering

af stenrev skal ligeledes iværksættes. Desuden skal Danmark tage initiativ til en international

indsats, der nedbringer forurening og iltsvind og dermed den stigende forekomst af

blågrønalger, særligt i Nordsøen.

1


Naturindsatsen er en langsigtet investering. Vores liv og samfund bliver fattigt uden natur.

Men naturstyrkelsen er også et politisk projekt: Ved omlægning af større dele af

landbrugsstøtten til natur og miljøformål, intelligent anvendelse af ressourcerne til tilpasning til

klimaforandringer, støtte til det økologiske jordbrug og afgift på pesticider kan vi både

finansiere tiltagene og skabe mere natur.

Indsatsen vil desuden medføre udvikling af ny viden og ny miljøteknologi, som vil øge eksport

og beskæftigelse af både viden og teknologi i takt med at andre lande skærper indsatsen.

På globalt plan er naturen under pres i en grad som ikke alene fører til hastig udryddelse arter,

men også truer med at ødelægge livsbetingelserne for milliarder af mennesker.

Klimaændringerne forstærker presset, og også globalt vil SF tænke natur- og klimaindsatsen

sammen ikke mindst gennem at stoppe fældningen af verdens skove, der er kilde til ca. 20

pct. af CO2-udledningerne.

2

More magazines by this user
Similar magazines