VELFAC SOUND vinduer - vinduer og døre fra Velfac

velfac.no

VELFAC SOUND vinduer - vinduer og døre fra Velfac

VELFAC SOUND vinduer

VINDUER FOR LIVET


Støj fra trafik, naboer og maskiner præger

hverdagen i stigende grad. I følge Vejdirektoratets

oplysninger belastes hele 700.000

danske boliger af støj fra trafik på over

55 dB.

Ved et udefrakommende støjniveau ved

facaden på mere end 55 dB stiller Bygningsreglementet

krav om, at det indendørs

støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger

30 dB. Som en naturlig følge heraf stiger

kravene til bygningers og især vinduers

lydreducerende egenskaber.

Formålet med denne brochure er dels

at give et overblik over VELFAC vinduesløsninger,

der kan honorere varierende krav

til lydreduktion, dels at synliggøre, hvordan

processen - at få valgt de rigtige lydvinduesløsninger

- kan optimeres.

3


4

Begreber i lydmåling

Vinduer har en R w -værdi, der viser, hvor mange dB vinduet

kan reducere lyd med. Jo højere talværdi, jo bedre lydisolation.

R w -værdien er resultatet af en laboratoriemåling, hvor vinduet

udsættes for forskellige lydfrekvenser.

R w -værdien benyttes generelt som et udtryk for lydisolation. Værdien

har imidlertid nogle svagheder. For at tage særligt hensyn til

den faktiske støj, primært trafikstøj, har man de senere år anvendt

to korrektionsfaktorer benævnt C og C tr . Disse korrektionsfaktorer

lægges til R w -værdien afhængigt af støjsammensætningen.

R w angiver det laboratoriemålte, vægtede lydreduktionstal for

konstruktionen.

R w +C angiver det laboratoriemålte, vægtede lydreduktionstal for

konstruktionens evne til at reducere støj i de højere frekvenslag fx:

• motorveje

• tog i medium eller høj fart

• jetfly på kort afstand

• legende børn

• virksomheder med højfrekvens

støj

• indendørs støj

R +C angiver det laboratoriemålte, vægtede lydreduktionstal for

w tr

konstruktionens evne til at reducere støj i de lavere frekvenslag fx:

• bytrafik

• virksomheder med lav- eller

• tog med lav hastighed middelfrekvens støj

• jetfly på lang afstand • diskoteksmusik

R’ w er det feltmålte, vægtede lydreduktionstal for konstruktionen,

hvor der er taget hensyn til de normale transmissioner via tilstødende

bygningsdele. Den lydreduktion et vindue yder i et byggeri

er oftest lidt dårligere end den laboratoriemålte. R’ w bruges og

sammen med R’ w +C og R’ w +C tr .

Hvad siger loven? I Bygningsreglementet stilles krav til

R w -værdien alene, men flere kommuner vælger alligevel, at

der regnes efter R w +C- og R w +C tr -værdierne.

Vinduet eller ruden. Både R w -, R w +C- og R w +C tr -

værdier kan være opgivet for vinduet eller ruden. Det er

værdien for VINDUET - ikke ruden - Bygningsreglementet

stiller krav til.


Dokumentation af lydvinduer

Lydvinduer eller lydruder. Vinduets lydreducerende effekt

afhænger dels af rudens opbygning, dels af vinduets størrelse,

karm, ramme og fuger. Derfor er det vigtigt, at der foretages test

af hele vindueselementet og ikke blot af ruden.

For at vores kunder kan være sikre på at få vinduer med optimal

lydreduktion til ethvert projekt, har VELFAC fået foretaget omfattende

laboratorietest af VELFAC 200 og VELFAC 400 vinduer

og terrassedøre, så vi kan dokumentere de lydreducerende

egenskaber for hele vinduet, ikke kun for ruden.

VELFAC 200 og VELFAC 400 elementer er testet ifølge gældende

standarder på det notificerede testinstitut DELTA, og

VELFAC kan således dokumentere lydreduktionen for vinduer,

fyldinger og terrassedøre iht. EN 14351-1.

Lydrapporter. Relevante lydrapporter kan rekvireres i forbindelse

med konkrete projekter.

VELFAC 400

5


VELFAC SOUND sortiment (lydvinduer)

På de følgende sider viser vi et udvalg af SOUND sortimentet, der dækker VELFAC 200 moderne vinduer, terrassedøre og

fyldinger og VELFAC 400 klassiske vinduer og terrassedøre.

VELFAC 200 moderne vinduer og terrassedøre

6

Snittegning Opbygning

24 mm rude 4-16-4**

m. argon

24 mm rude

36 mm rude

6-14-4

m. argon

3/0,38/3-14-4

m. argon

4/0,76/4-12-4

m. argon

4/0,76/4-10-6

m. argon

4/0,76/4-22-4

m. argon

4/0,76/4-16-10

m. argon

Glasvægt

kg/m 2

20

25

25

30

35

30

45

Rudetype

VELFAC

CLEAR/ENERGY

VELFAC

CLEAR/ENERGY

VELFAC

SAFETY/ENERGY

VELFAC

SOUND/ENERGY

VELFAC

SOUND/ENERGY

VELFAC

SOUND/ENERGY

VELFAC

SOUND/ENERGY

Støjdæmpning for VINDUET Energi-værdier for RUDEN

R w R w +C R w +C tr Ug* LTg* gg*

32 dB 31 dB 27 dB 1,15 0,81 0,64

35 dB 34 dB 31 dB 1,18 0,80 0,63

36 dB 34 dB 31 dB 1,18 0,80 0,64

38 dB 36 dB 33 dB 1,31 0,78 0,56

39 dB 37 dB 34 dB 1,47 0,77 0,56

38 dB 37 dB 33 dB 1,19 0,78 0,56

41 dB 39 dB 37 dB 1,15 0,75 0,56

* U-, LT, og g-værdien gælder kun selve ruden. Værdierne for hele vinduet skal beregnes individuelt. Brug VELFAC Energiberegner, som du finder på

www.VELFAC.dk, eller få tallene oplyst på databladet, der følger med VELFAC tilbud og ordrebekræftelser.

** Denne rude er standard i alle VELFAC 200 moderne vinduer og terrassedøre.

Ovenstående tabel viser støjdæmpning for hele vinduet, hvor ruden er monteret i et VELFAC 200 vindue (B×H=1230×1480) i

overensstemmelse med teststørrelsen angivet i EN ISO 717-1.


Undgå overraskelser. Vær opmærksom på at et vindue, hvor ruden har en høj glasvægt, ikke altid kan laves lige så stort

som et vindue med en rude med lavere glasvægt. Endvidere har brugen af 36 mm ruder betydning for valg af rammeprofil.

Glasvægt (GV) angives i kg/m 2 . I diagrammet over

åbnefunktionens min/max-mål angiver vi med en streg,

hvis en rudes vægt (GV) er en begrænsende faktor.

Min/max-diagrammer findes i VELFAC kataloget og

www.VELFAC.dk.

Her ses eksempler på min/max-diagrammer:

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

VELFAC 201

sidehængt vindue

H

= Glasskivetykkelse:

min. 6 mm

GV.25

GV.30

GV.35

GV.40

GV.45

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

= Min/max-mål

Vælges et sidehængt vindue med en 4-16-4 rude

(GV=20) kan vinduer med et B×H-mål inden for det grå

felt fås. Vælges et sidehængt vindue med en 4/0,76/4-

16-10 rude (GV=45) kan alle vinduer med et B×H-mål

inden for det grå felt men under GV=45-stregen fås.

Vælges et sidestyret vindue, er det kun ruder med

GV=40 eller mere, der begrænser vinduets størrelse.

800

600

400

VELFAC 207

sidestyret vindue

H

Rammeprofiler. VELFAC 200 fås med forskellige

rammeprofiler, der dels åbner mulighed for at give

facaden et særligt præg, dels øger mulighederne for

niveauet af støjreduktion, da der kan benyttes ruder i op

til 36 mms tykkelse.

Der kan vælges mellem tre forskellige rammeprofiler til

24 mm og to forskelllige til 36 mm ruder og fyldinger.

24 mm plan profil

24 mm vingeprofil

B

B

200

200

0 400 200 0 200 400 600 1000 800 800 1000 600 1200 400 1400 200 1600 0 200 1800 400 2000 600 800 2200 1000 2400 1200 2600 1400 2800 1600 3000 1800 3200 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

GV.40

GV.45

24 mm profil med not

36 mm forsat profil

36 mm forsat vingeprofil

OBS. Vær opmærksom på, at:

• 36 mm rammeprofiler i sidehængte åbnefunktioner

kræver en bredere fuge i hængselssiden

VELFAC 280 kassetter ikke kan anvendes sammen

med 36 mm rammeprofiler

VELFAC 290 facaderammer ikke fås med 36 mm

forsat profil, men med 36 mm forsat vingeprofil

VELFAC 237 skydedøre ikke fås med vingeprofiler

7


VELFAC SOUND sortiment (lydvinduer) fortsat

VELFAC 200 fyldinger

8

Snittegning

24 mm fylding, 115 mm karm

Fyldingselement* Fyldingsplade

Støjdæmpning for ELEMENTET U fylding (midterværdi)

R w R w +C R w +C tr 90 mm karm 115 mm karm

ventileret alu-plade 49 dB 48 dB 44 dB 0,40 0,32

ventileret emaljeglas 50 dB 49 dB 47 dB 0,40 0,32

ikke-ventileret cedertræ 50 dB 49 dB 44 dB 0,34 0,28

ikke-ventileret stenuldsfacadeplade 50 dB 48 dB 44 dB 0,35 0,29

* Forudsætningen er, at der anvendes 100 mm isolering med en λ på min. 0,037 (leveres af entreprenøren) og bagplade (medleveret fra VELFAC).

Ovenstående tabel viser støjdæmpning for hele fyldingselementet, hvor fyldingspladen er monteret i en VELFAC 200 fylding

(B×H=1230×1480) i overensstemmelse med teststørrelsen angivet i EN ISO 717-1.

Forsatsrammer. Ønskes en endnu højere lydreduktion, kan VELFAC 200 vinduer

og fyldinger leveres med en forsatsramme, der gør det muligt at reducere lyden

med op til 48 dB (R w ).

Samtidig med at forsatsrammer giver en lydisolerende effekt, resulterer de også i et

lavere energiforbrug, da en forsatsramme bag vinduet holder på varmen i rummet,

mens sollys (LT) og solenergi (g) får lov at passere ind i rummet.


VELFAC 400 klassiske vinduer og terrassedøre

Snittegning Opbygning

24 mm rude

24 mm rude

4-16-4**

m. argon

6-14-4

m. argon

8-10-6

m. argon

4/0,76/4-12-4

m. argon

4/0,76/4-10-6

m. argon

Glasvægt

kg/m 2

20

25

35

30

35

Rudetype

VELFAC

CLEAR/ENERGY

VELFAC

CLEAR/ENERGY

VELFAC

CLEAR/ENERGY

VELFAC

SOUND/ENERGY

VELFAC

SOUND/ENERGY

Støjdæmpning for VINDUET Energi-værdier for RUDEN

R w R w +C R w +C tr Ug* LTg* gg*

31 dB 30 dB 27 dB 1,15 0,81 0,64

34 dB 33 dB 30 dB 1,18 0,80 0,63

34 dB 33 dB 32 dB 1,46 0,78 0,61

36 dB 35 dB 32 dB 1,47 0,77 0,56

37 dB 36 dB 33 dB 1,31 0,78 0,56

* U-, LT, og g-værdien gælder kun selve ruden. Værdierne for hele vinduet skal beregnes individuelt. Brug VELFAC Energiberegner, som du finder på

www.VELFAC.dk, eller få tallene oplyst på databladet, der følger med VELFAC tilbud og ordrebekræftelser.

** Denne rude er standard i alle VELFAC 400 klassiske vinduer og terrassedøre.

Ovenstående tabel viser støjdæmpning for hele vinduet, hvor ruden er monteret i et VELFAC 400 vindue (B×H=1230×1480) i

overensstemmelse med teststørrelsen angivet i EN ISO 717-1.

I VELFAC SOUND vinduer kan lydreduktionen også kombineres med andre egenskaber fx SAFETY (personsikkerhed),

ENERGY (energibesparelse), SUN (solafskærmning), DECOR (reduceret gennemsyn) og SECURE (indbrudssikring).

Kontakt VELFAC for mere information om kombinationsmulighederne.

+

9


10

VELFAC 400

GODT BEGYNDT på projekt med lydkrav

Det korteste forløb og det bedste resultat opnås, hvis eventuelle lydkrav tænkes ind fra

projektets begyndelse.

Tjek lokalplanen. Få fra begyndelsen afklaret hos kommunen, om der er behov for støjreduktion

i byggeriet. Bygningsreglementet stiller krav om, at det indendørs støjniveau i

beboelsesrum er max. 30 dB. Hvis lokalplanen opgiver støjniveauet i et beboelsesområde

til over 55dB, skal det eftervises ved beregning eller feltmåling, at det indendørs støjniveau i

beboelsesrum er max. 30 dB. Er støjniveauet i et beboelsesområde målt til 64 dB, kan man

som tommelfingerregel sige, at vinduer typisk skal dæmpe støjen med ca. 34 dB.

R w , R w +C eller R w +C tr ? Afklar om kravene til støjreduktionen opgives i R w , R w +C eller

R w +C tr . I Bygningsreglementet stilles der krav til R w -værdien alene, men mange kommuner

vælger, at der regnes efter den for beboerne mere relevante reduktion af fx trafikstøj angivet

ved R w +C- eller R w +C tr -værdierne.

Konsultér en akustiker. Er der højt udvendigt lydtryk, bør man konsultere en lydkonsulent,

da støjtrykket kan påvirke materialevalg og vinduesstørrelser. Få evt. en lydkonsulent til at

udarbejde en rapport tidligt i projektforløbet. Information om gældende lydkrav generelt eller

pr. etage er nødvendig, for at VELFAC kan afgive tilbud på den optimale vinduesløsning

mht. til både lydreduktion og pris.

Udbudsmateriale. Specificer lydreduktionskravene (R w , R w +C tr eller R w +C) for hele vindueselementet,

ikke ruden alene. Vær også opmærksom på, at jo tungere glas, der kræves

for at opfylde lydreduktionskravene, jo flere begrænsninger vil der være på størrelsen for

de enkelte åbnefunktioner (se side 7 under Glasvægt). VELFAC hjælper gerne med råd og

vejledning.

Lydreduktion, personsikkerhed og U-værdi. At opfylde kravene til lydreduktion, personsikkerhed

og U-værdi i et og samme vindue er ofte nødvendigt, men kan være meget

komplekst, da egenskaberne både kan arbejde mod hinanden og sammen med hinanden.

VELFAC hjælper gerne med råd og vejledning.

Udluftning. Da de nye energikrav giver mere tætte bygninger, anbefaler VinduesIndustrien,

at der tages hensyn til det stigende behov for kontrolleret udluftning. Da vinduesventiler generelt

ikke er særlig forenelige med lydreduktionskrav, anbefaler vi, at man i stedet overvejer

andre udluftningsmuligheder, fx murventiler.

Sammensat konstruktion med forskellige værdier. I opstalter med terrassedør vil

løsninger med meget tungt glas eller forsatsramme ofte ikke være ønskeligt i selve døren,

da det er upraktisk for beboerne. Spørg din akustiker om han/hun vil beregne en samlet

lydreduktion for en sammenstilling af flere elementer med forskellig dB - nogle akustikere vil

gerne, andre ikke.


CE-mærkning iht. produktstandarden

Der er kommet en produktstandard for CE-mærkning af vinduer (EN 14351-1). Den nye

standard omfatter ydeevneegenskaber for vinduer, herunder vinduets lydreducerende egenskaber.

Den nye standard skal senest være implementeret 2. februar 2009.

Hos VELFAC har vi valgt at CE-mærke vores vinduer allerede fra primo 2008.

Et CE-mærke på et produkt fungerer som en blåstempling, der sikrer produktet fri bevægelighed

i EU’s indre marked. EU-direktiverne stiller krav om CE-mærkning af en række

produkter, og de harmoniserede standarder beskriver, hvordan kravene til miljø, sundhed og

sikkerhed overholdes.

VELFAC 200

11


VELFAC A/S

Tlf. 70 110 200

Fax 70 110 201

salg@VELFAC.dk

www.VELFAC.dk

Besøg vores udstilling

VELFAC VinduesHuset ®

på en af følgende adresser:

Marielundvej 48

2730 Herlev

Frejasvej 40

3400 Hillerød

(fra medio august 2007)

Dalumvej 67

5250 Odense SV

Ribovej 5

6950 Ringkøbing

Viborgvej 155C

8210 Århus V

Bygholm Søpark 23

8700 Horsens

Hjørringvej 170

9400 Nørresundby

03.162-06.07 © 2007 VELFAC A/S ® VELFAC, VELFAC VinduesHuset and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

VINDUER FOR LIVET

More magazines by this user
Similar magazines