Referat af menighedsrådsmøde den 11. januar ... - Longelse Kirke

longelsekirke.dk

Referat af menighedsrådsmøde den 11. januar ... - Longelse Kirke

Referat af menighedsrådsmøde den 11. januar 2011

Afbud fra Karen Nielsen, Brian Petersen, Hans-Erik Jensen

Ad 1. Der tilføjes 2 punkter til Dagsordenen. Som punkt 7 Forlængelse af Johnnys ansættelse, punkt 8

Planlægning af Menighedsrådsmøder i 2011. Evt flyttes til punkt 9.

Ad 2. Der uddeltes kursusprogram fra Løgumkloster højskole. Årsbudget for 2011 er kommet godkendt

retur fra Provstiet. PWC gør opmærksom på at vi kan fradrage delvis moms på forplejning ved

Menighedsrådsmøder. Det kan ikke betale sig at gøre det med tilbagevirkende kraft, men vi gør det

fremover.

Som tilføjelse til punkt 8a fra 22. november 2010,(ændring af sognegrænser ved Ørstedskolen) er vi blevet

opmærksom på , at allerede i 2008 er det største parcel, blevet overført til Rudkøbing sogn, uden høring. Vi

har klaget til Kirkeministeriet.

Ad 3. Møllegårdens gravsted med smede-jernstakit om, er nedlagt. Menighedsrådet vil bevare smedejernstakittet.

Kirkegårdsudvalget ser på om stenene skal bevares.

Ad 4. Menighedsrådet foreslår en ændring af organist og kirkesangers optælling af timer, som følger:

Kirkesanger får 4 timer for 1. gudstjeneste og 1 time for den efterfølgende, når de ligger i forlængelse af

hinanden, og 3 timer for 2. gudstjeneste hvis de ligger spredt. Dette gælder hvis der er ens salmer. Såfremt

det er to forskellige gudstjenester, skal de hver især optælles med 4 timer. Kirkelige handlinger giver 3

timer. Medvirken ved undervisning ect giver forbrugt tid, min. 2 timer. Organisten får 5 timer for 1.

gudstjeneste og 1 time for efterfølgende efter samme regler som ovenfor. Kirkelige handlinger giver 4 af

mødet, før vi beslutter os.

5. Der er flere, som gerne vil have brænde fra præstegårdsskoven. Erik går en tur med de interesserede så

træerne fordeles rimeligt. De interesserede skal selv fælde og bortskaffe træet. Top-ender efterlades til

forrådnelse.

6. Hanne undersøger hvad kunstværket i Skrøbelev kirke koster.

Orgelbyggeren kommer til Longelse i marts til rengøring og efterintonnation. Det varer i 14 dage.

Linda Levin har sendt sit forslag til kirketavlerne pr mail.

Graveren i Fuglsbølle mangler et tørreskab og sit eget toilet. Vi undersøger hvad det koster at indkøbe en

container med bad-toilet mv. Den kunne beklædes med træ. Frede indkøber et tørreskab til Jytte.

Af hensyn til de nye moms-regler fra 1. jan 2010, skal graverne optælle/opmåle hvor mange m2

gravstederne udgør af kirkegårdens areal. Kirke-bygningens areal skal tillige opmåles.

Der er kommet nye takster til kirkegårdene, de er udleveret til gravere og kirkeværge.

Takster for 2011: Det koster fortsat kr. 250 kr incl moms for at pynte i forbindelse med begravelser/

bryllupper. Arbejde på kirkegården koster kr. 130,- + moms.

7. Vi kan have Johnny 3 måneder længere med løntilskud. Menighedsrådet vil gerne beholde ham. Kaj

kontakter AF, for at høre om vilkår og lave aftaler.


8. Møder i 2011. 17. februar, 15. marts, Budgetmøde 13. april, 26. maj, 14. juni med syn på Longelse kirke,

24. august med syn på Fuglsbølle Kirke, 8. september med syn på Skrøbelev kirke, 11. oktober. Konst. møde

9. november. Alm. Møder er kl. 19.00. Såfremt der er syn, mødes vi kl. 17.00 i kirken.

9. intet under evt.

Underskrevet af Hanne Ellermann, Karin Nielsen, Kaj Christoffersen, Jeffrey Raymond, Villy Christensen,

Annalise Bager, Frede Mikkelsen, Helene Rasmussen, Erik Rasmussen, Svend Rasmussen

More magazines by this user
Similar magazines