nyhedsbrev fra april 2008 - Horten

horten.dk

nyhedsbrev fra april 2008 - Horten

1/2

NYT OM ANSÆTTELSESRET

Nr. 04/April 2008

Godtgørelse på kr. 20.000 for overtrædelse af

ansættelsesbevisloven

Vi har tidligere omtalt ændringen af ansættelsesbevisloven, jf. vores nyhedsbreve af 13.

december 2006 og 2. marts 2007, hvor rammen for godtgørelsesniveauet blev ændret.

Retten i Horsens har den 2. april 2008 afsagt en dom efter de nye bestemmelser i ansættelsesbevisloven.

Dommen bryder med de tidligere principper om godtgørelse for mangelfuldt

ansættelsesbevis, hvor lønmodtageren blev tildelt henholdsvis kr. 10.000, hvis der var

tale om en væsentlig mangel og kr. 5.000, hvis der ikke var tale om en væsentlig mangel.

I den nye afgørelse fra Retten i Horsens blev medarbejderen ansat den 1. september 2006

og opsagde selv sin stilling til fratræden den 12. marts 2007.

Retten lagde til grund, at lønmodtageren ikke havde fået udleveret et ansættelsesbevis og

ikke havde fået oplysning om lønnens størrelse, honorering for overarbejde, opsigelsesvarsler

og ret til pension, hvilket alle er forhold, der er væsentlige for ansættelsesforholdet.

Godtgørelsen blev herefter fastsat til kr. 20.000.

Udover at det formentlig er den første dom, der bryder med de tidligere principper for fastsættelse

af godtgørelse, er dommen bemærkelsesværdig i flere henseender.

Retten fastholder tidligere praksis ved at fastsætte et konkret beløb, der tilsyne-

ladende ikke har sammenhæng med lønnens størrelse, selvom loven opererer

med et godtgørelsesniveau, der regnes i uger.

Retten henviser til, at formålet med lovændringen generelt var at justere godt

gørelsesniveauet i nedadgående retning i forhold til tidligere praksis.

Selvom retten fastslår, at der ikke er skærpende omstændigheder, tilkendes

lønmodtageren en højere godtgørelse end efter tidligere praksis med henvisning

til, at oplysninger om lønnens størrelse, honorering for overarbejde, opsigelses-

varsler og ret til pension er væsentlige i et ansættelsesforhold, og at de manglende

oplysninger har givet anledning til usikkerhed om ansættelsesforholdet.

Retten fastslår, at en godtgørelse i størrelsesordenen kr. 20.000 anses for at være

egnet til at sikre oplysningspligtens overholdelse.

Det er uvist, om domstolene i fremtidige sager vil lægge sig fast på et konkret beløb, eller

om der i højere grad vil blive taget hensyn til sagens omstændigheder ved godtgørelsens

udmåling. Det er også uvist, om denne dom er et udtryk for, at domstolene i fremtiden vil

tilkende højere godtgørelser end efter den tidligere praksis.


2/2

NYT OM ANSÆTTELSESRET

Nr. 04/April 2008

Det bemærkes, at 3 dommere deltog i bedømmelsen, hvilket viser, at man har været opmærksom

på sagens principielle karakter. Det vides endnu ikke, om dommen ankes.

Hvis du har spørgsmål til dommen, er du velkommen til kontakte advokat Finn Schwarz

eller advokatfuldmægtig Jonas Enkegaard.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af dette nyhedsbrev ikke er og ikke kan erstatte juridisk

rådgivning.

More magazines by this user
Similar magazines