S-Posten maj 2013 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk
  • No tags were found...

S-Posten maj 2013 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 5 maj 2013 34. årgang

Maj

1. Medlemsfest på Birkelundgård kl.

7.00

4. Sildemøde, Foyeren kl. 11

13. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård

kl. 19.30

13. Deadline for s-posten

14. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset,

kl. 18

16. Socialdemokratiets organisation,

Kongsholmcentret, kl. 19.00

21. Den danske model, Svend Aukens

plads 11, kl. 17.00

22 S-posten udsendes, Birkelundgård,

kl. 17.30

25. International dag, Birkelundgård, kl.

11-16

Vi ses til 1. maj

På Birkelundgård

Ingen tid til lediggang og

kedsomhed her i maj måned.

Foreningen tilbyder mange

muligheder for input til hjerne

og diskussioner. Sildemøde d.

4. maj, Information om Social

demokratiets organisation og

Den danske model

Og til sidst International dag.


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten m.fl.

S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:

Aage Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Lay-out: Britta S. Jørgensen

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Invitation til 1.maj ....................... side 3

Set fra sidelinjen ......................... side 4

DSU—klummen nej til social

Dumpning ................................... side 7

Opstillingsliste til regionsråds

Valget ......................................... side 8

Majbritts tale til regionsrepræ-

sentantskabet ............................... side 8

Opfordring til at skrive til

S-posten ...................................... side 9

Da Krasnik kradsede ................... side 10

Nyt fra EU—miljømærkning....... side 12

Vi passer på drikkevandet ........... side 13

Invitation til grundlovsfest .......... side 14

Information om Socialdemokra-

tiets opbygning og organisation... side 15

Den danske model—invitation .... side 16

International dag ......................... side 17

Arbejdsgrupper ........................... side 18

A-gruppen ................................ side 19

Partiforeningens bestyrelse ...... side 20

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2013 Underskrift:

Vi bygger fremtidens

samfund – og

vi bygger hele tiden om.

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Invitation til

1. maj på Birkelundgård

Kl. 7

Taler af:

Steen Christiansen

Mogens Lykketoft

Vibeke Storm Rasmussen

Frisk morgenbrød og stærk kaffe

som vi plejer.

Side 3


Side 4

Af Jette Kammer Jensen

Det danske sprog!

KL har udgivet et debatoplæg

om fremtidens socialpolitik, og

det fik Ole S. D. Hansen til i

spørgetiden at spørge til: Hvordan

styres KL’s politikdannelse?

KL boltrer sig rigtigt med nye

og spændende gloser. Nu skal

frontløbere se at få teamet sig

op. Vi skal udrydde de sociale

hyldevarer, og ikke falde for

silotænkning når vi skal se på

DUBU.

Vi skal anvende voksenudredningsmetoden

og facilitator skal

pulje ressourcer og netværk, så

vi kan samskabe fremtidens

socialpolitik til det begrænsede

økonomiske råderum.

Svaret fra borgmesteren var

naturligvis, at før et debatoplæg

bliver til KL-politik skal det

vedtages i KL’s kompetente organer,

Jeg sidder tilbage med: hvad

er det dog for et sprog, som

den offentlige sektor anvender.

Set fra sidelinjen

S-posten

Forstærket arbejdsmarkedsindsats

På kommunalbestyrelsesmødet i

februar blev det besluttet, at

der skulle komme et oplæg om

en forstærket arbejdsmarkedsindsats

målrettet mod de borgere,

som har svært ved at finde

fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kommunen er den største arbejdsplads

i kommunen, så oplægget

var koncentreret om,

hvad kommunen kan gøre, og

følgende indgik i oplægget:

* Jobrotation, hvor ansatte sendes

på uddannelse, og i uddannelsesperioden

ansættes så en

vikar, som så skal søges besat

med de såkaldt ”udfaldstruede”,

dvs. borgere, der står til at miste

deres dagpengeret

* Etablering af 18 midlertidige

stillinger, som skal besættes

med udfaldstruede og voksne

med ret til seniorjob

*10 ekstra elevpladser, hvoraf

halvdelen skal være voksenelevpladser

Det udløste en alenlang debat

om, hvorvidt kommunen overhovedet

skal foretage sig noget

som helst, eller det hele skal

overlades til den private sektor.


S-posten

Det var de konservative, der

førte an i den debat. Kommunen

skal ikke være større.

Venstre var dog noget mere

nuanceret, og kunne godt tiltræde

forslagene om jobrotation

og etablering af seniorjobs.

Punktet blev så kædet sammen

med et forslag fra Venstre om

at oprettelse af Hersted Erhvervscenter,

der skulle have

til opgave at tiltrække flere

virksomheder, at understøtte

virksomhederne med rekruttering

af kvalificeret arbejdskraft,

at understøtte iværksætteri

m.m.

Men debatten kom til at handle

om, hvorvidt kommunen – som

den store arbejdsplads den er –

skal gøre noget, og glemt hos

såvel Venstre som de konservative

var også, at kommunalbestyrelsen

for 2 måneder siden

havde besluttet en særlig

indsats overfor den private

sektor.

Det endte dog med, at et flertal

tiltrådte indstillingen.

Molboagtigt

Borgerne har frit valg mellem

kommunal eller privat leverandør

af personlig pleje og praktisk

hjælp.

Prisen fastsættes via et skøn

Side 5

på, hvad en tilsvarende ydelse

vil koste kommunen.

Når året så er omme, så opgøres

den faktiske kommunale

pris. Hvis den er over den

skønnede pris, så skal de private

have efterbetaling, er den

under den skønnede pris, så

skal de private ikke efterbetale.

De gamle Molbohistorier er

genopfundet!

Letbanen kommer nærmere

Letbanen i Ring 3, som vil være

en tværforbindelse mellem

regionens fem S-baner og give

mulighed for at benytte offentlig

transport på tværs af fingersystemet,

rykkede endnu

et skridt nærmere, da kommunalbestyrelsen

i enighed

besluttede en principaftale

herom.


Side 6

Bag projektet står: 11 Ringbykommuner,

Region Hovedstaden

og Transportministeriet,

som også deler finansieringen

mellem sig.

Det forventes, at 16.000 passagerer

vil benytte den, og at ca.

4.000 vil lade bilen stå og tage

toget.

Alle var enig om, at det er et

rigtig godt projekt, og tiltrådte

udredningen om projektet.

Solceller på taget – smukt

eller grimt!

Heldigvis vil flere og flere gerne

have solceller på deres tage,

men sommetider kan opsætningen

komme i konflikt med et

helhedssyn, og det handler om

vores landsbyer, som vi hæger

om skal bevare deres landsbykarakter.

Sagen handlede om, at en ejer

ønskede dispensation til opsætning

af solceller på et rødt tegltag,

og forvaltningen havde indstillet

afslag begrundet dels i

S-posten

det røde tag, dels i ejendommens

beliggenhed.

SF meddelte indledningsvis, at

de var delte på spørgsmålet,

hvilket straks fik Venstre og Enhedslisten

til at sige, at de var

helt enige i deres et-mandsgrupper.

Debatten handlede om, hvorvidt

landsbyerne skal henligge som

et frilandsmuseum, eller man

skal tillade at de følger med tiden

i miljøvenlighed. Selvom

man jo kan anvende andre metoder

er lige netop solceller på

røde tegltage midt i landsbyen

problematisk— jordvarme har jo

ikke samme negative effekt på

landsbymiljøet.

Afslaget blev givet af flertal.

Hvad med de sparede penge

fra lærer Lockouten?

Kommunen har jo færre udgifter

til lærerløn under lockouten,

men mister da også indtægter i

skat, men der ER en besparelse

ingen tvivl om det.

Kommunalbestyrelsen besluttede

i enighed, at de sparede udgifter

tilbageføres skoleområdet, når

lockouten forhåbentlig snart er

en saga blot.

Det var, hvad jeg valgte at berette

om fra kommunalbestyrelsesmødet

i april.


S-posten

DSU — KLUMMEN

Nej tak til social dumping, ja tak til

sociale klausuler.

Simon Bjørnholdt Eriksen

Side 7

Sociale klausuler er afgørende for den danske models

overlevelse. Det er helt afgørende, at hvis vi

vil bevare et selvreguleret arbejdsmarked i fremtiden,

må og skal vi have sociale klausuler på de opgaver,

som vi som kommune og stat udliciterer. Disse skal både

omhandle krav til løn og arbejdsvilkår, men også kræve, at virksomhederne

tager lærlinge, og er med til at uddanne fremtidens

håndværkere.

Dette er tørt og kompliceret stof rent lovgivningsmæssigt, men det

er muligt, som vi ser det i forbindelse med Femern-bælt forbindelse,

det kan lade sig gøre!

For hvis vi ikke tager hånd om problemet og kræver dette af virksomhederne

igennem sociale klausuler, så har vi allerede skrækeksemplerne:

Metrobyggeriet, Kæmpe byggeri, to lærlinge. Det er

simpelthen ikke godt nok!

Der kan også kigges på Roskilde, hvor kommunen bygger Energitårnet,

hvor firmaet bag betaler polakkerne ned til 55 kr. i timen!

Hvis det er lønnen, så er det let af vinde en udbudsrunde! Derudover

har stedet også modtaget adskillige bøder for brud på arbejdssikkerheden,

og kommunen kan intet gøre, når aftalen er lavet,

hvis ikke den indeholder en social klausul!

Det er vigtigt, at vi husker på, at folk udefra er velkomne til at

komme og arbejde i Danmark, men det skal ske på danske betingelser,

også i Albertslund!


Side 8

Opstillingslisten til regionsrådsvalget

Spidskandidat:

Sophie Hæstorp Andersen

Erik R. Gregersen

Maja Holt Højgaard

Lars Gaardhøj

Leila Lindén

Vagn Majland

Marianne Stendel

Per Seerup

Pia Illum

Majbritt Brander

Annette Birgitte Reimers

Carsten Holt

Hanne Andersen

S. Stefanovski

Thor Grønlykke

Troels Niendam

Flemming Pless

Bodil Kornbek

Peter Kay Mortensen

Özkan Kocak

Susanne Due Kristensen

Min tale til regionsrepræsentantskabsmødet

som kandidat.

Jeg vil gerne have en plads i regionsrådet, fordi jeg

tror på, jeg kan gøre en forskel.

S-posten

Jeg er socialdemokrat og stiller op til regionsrådet, fordi jeg gerne

vil være med til at gøre en forskel i solidaritet og med omtanke

menneske og menneske imellem.

Jeg er socialdemokrat og ønsker at blive valgt til regionsrådet, fordi

jeg tror på at arbejdet for lige muligheder i sundhedsvæsenet er at

sørge for lige stærkt samarbejde mellem region, kommune, praktiserende

læger og hospitaler uanset om du bor i Nordsjælland, København

eller på Vestegnen.

Jeg er socialdemokrat og vil med en plads i regionsrådet kæmpe for

at alle – alle gives lige muligheder for at starte på en ungdomsud-


S-posten

Side 9

dannelse og gennemføre den uanset fra hvilke sociale vilkår vi

kommer. Dette ved at ungdomsuddannelserne skal ”bo”, der hvor

de unge bor.

Jeg er opdraget efter:

”Tæring efter næring”, ”Yde før nyde” og ”Få dig en uddannelse”

Det frie valg og at påtage mig konsekvenserne for min valg.

Jeg lærte. ”Du kan ALT, hvis du vil”. Min erfaring i dag er. ”Man

kan, hvis man gider.”

Jeg vil fortsat som socialdemokrat trække på menneskets virkelighed.

Jeg er praktiker. Jeg ved, at ”manden på gulvet” er den man taler

med, før man laver forandringer, fordi det er ham, der kender til

virkeligheden.

Majbritt Brander

Opfordring til alle kandidater til kommunalvalget

Medlemmerne skal også være ”sælgere” i forbindelse med kommunalvalget.

Derfor er det vigtigt, at medlemmerne kender kandidaterne og ved, hvad de står for.

S-Posten er selvfølgelig åben for kandidater, så skriv endelig.

Dog max. 250 ord

Følgende optages ikke:

Støtteerklæringer til kandidater optages ikke.

Udsagn, der ikke er i overensstemmelse med det kommunalpolitiske program

Negative udsagn om andre kandidater

Negative udsagn om den hidtil førte kommunalpolitik

Redigeringsret:

Redaktøren kan redigere indlæggene – efter aftale med kandidaten.

Redaktøren kan forkorte indlæg.

Redaktøren kan undlade at optage artikler/indlæg af pladsmæssige årsager

Redaktøren vil forsøge at sikre ligelighed mellem kandidaterne i antallet af artikler/

indlæg.

Hilsen Jette Kammer Jensen


Side 10

I et langt interview fik Martin

Krasnik kradset godt og grundigt

i Lars Hedegaards image,

og det blev til en afklædning

for åben skærm, hvor Lars Hedegaards

islamofobi – der som

bekendt absolut ingen grænser

har – blev afdækket.

Lars Hedegaards debatform er

kendt af mange: lige på og

hårdt – og i interviewet blev

han så mødt af samme form,

og han dumpede!

Lars Hedegaard er som bekendt

formand for Trykkefrihedsselskabet,

hvis formål er:

—-at træde i brechen for det

frie ord hvor som helst, dette

er truet, og uanset, hvem der

truer det, idet foreningen støtter

sig til grundlovens §77, der

fastslår, at "enhver er berettiget

til på tryk, i skrift og tale at

offentliggøre sine tanker, dog

under ansvar for domstolene".

Foreningen vil bestræbe sig på

at yde hjælp og beskyttelse

dér, hvor ytrings- og åndsfrihe-

Da Krasnik kradsede

den er truet.

S-posten

Det kan konstateres, at selskabets

næstformand – Katrine

Winkel Holm - ikke lever op til

formålet. Hun kontaktede nemlig

Martin Krasnik før udsendelsen

blev bragt, og det kan

næppe have haft andet formål,

end at forsøge at få ændret interviewet,

da Lars Hedegaard

angiveligt havde fortalt hende,

at det gik ham rigtig skidt.

Denne kontakt er særdeles problematisk,

idet Katrine Winkel

Holm også er medlem af bestyrelsen

for Danmarks Radio, og

dermed bliver presset på Martin

Krasnik jo betydeligt større.

Det ville klæde Katrine Winkel

Holm at træde tilbage fra såvel

bestyrelsesposten i Danmarks

Radio som næstformandsposten

i Trykkefrihedsselskabet,

hvis altså holdning og handling

skal følges ad.

Æblet falder som bekendt sjældent

langt væk fra stammen,

så far Søren Krarup kom datteren

til undsætning i Jyllands-

Posten den 28. marts under

overskriften ”Historien om et

bedrag”. Og den får ikke for

lidt.

Søren Krarup skriver bl.a. om

Trykkefrihedsselskabets arran-


S-posten

gement den 21.02: ”Hele den

danske offentlighed var samlet

for at udtrykke sin opbakning til

både ham (Lars Hedegaard) og

hans arbejde.”. Der er ingen

tvivl om, at enhver med afsky

ser på mordforsøg, men at denne

afsky skal kædes sammen

med, at Lars Hedegaards arbejde

- der som bekendt alene

handler om at tilsvine en bestemt

trosretning - er der bestemt

ikke belæg for. Dertil var

som bekendt ikke alle fra den

såkaldte ”offentlighed” indbudt,

og en enkelt blev endda

forment adgang på grund af

sit navn. Så meget for ytringsfriheden!

Www.x-ved-a.dk

Er vores lokale medlemsside på internettet.

Vores kasserer Else Boel vil gerne bede om medlemmernes mail-adresser.

Side 11

Søren Krarups kamp MOD ytringsfriheden,

blev så til reel

fysisk kamp under Irakhøringen

forleden. Christian

Harlang imødegik nogle udsagn

fra Marie Krarup, og far Søren

svingede så tasken og ramte

Christian Harlang.

Ytringsfriheden har trange vilkår

i familien Krarup.

JKJ

Hvis du løbende vil orienteres om, hvad der sker i vores lokale partiforening,

kan du blive tilmeldt Majbrits ”mailservice”. Kontakt mig og kom med på

listen.

Her i den kommende valgkamp vil vi gerne kunne kontakte medlemmerne

hurtigt, hvis der skal gang i medlemshvervning, praktisk arbejde og meget

andet godt partiopbakning


Side 12

Sidste nyt fra EU - Christel Schaldemose

Ja tak til mærkning af miljøvenlige

produkter

Kender du det? Man står i supermarkedet

og skal vælge én

shampoo eller en pakke vaskepulver

blandt mange, som hylderne

bugner af i butikken. Det

kan være noget så forvirrende.

Det tyder på, at jeg ikke er alene

om tvivlen. En undersøgelse

foretaget af Eurobarometer viser,

at 48% af de europæiske

forbrugere er forvirrede over

den miljøinformation, som de

modtager på produkterne. Derfor

glæder det mig, at EU-

Kommissionen endeligt har taget

initiativ til at hjælpe forbrugerne

igennem junglen af miljøvenlige

produkter. Det er noget

jeg i mange år i Europa-

Parlamentet har kæmpet for.

Uden en bedre mærkning kan

forbrugerne ikke tage et aktivt

miljø-valg. Problemet er, at

EU-Kommissionens forslag er et

frivilligt system. Virksomheder

o g i n t e r e s s e o r g a n i s a t i o -

ner skal i fællesskab på frivillig

basis udarbejde principper

for mærkning af grønne produkter

på markedet. Principper,

der skal føre til bedre og mere

entydig mærkning. Når principperne

er udarbejdet, vil det ef-

S-posten

terfølgende også være frivilligt

at følge dem eller ej. Jeg har

dog lært, at ting tager tid i EU.

Og lært at lidt også har ret.

Hvis vi kan få en mere ensartet

mærkning af miljøvenlig produkter,

så har vi taget et stort

skridt - også selvom det er frivilligt.

Jeg opfordrer derfor danske

virksomheder til at gå med i

initiativet. Og jeg vil selv fortsætte

kampen for, at mærkningen

skal gøres obligatorisk.

Men der er ingen tvivl om,

at vi er på vej til at få det nemmere

med at være miljø- og

sundhedsbevidst, når vi står

foran hylden nede i supermarkedet.

Og ingen tvivl om, at det

er der også brug for.


S-posten

Af Lars Gaardhøj(S)

– Formand for Miljø

& Grøn vækst udvalget

i Region Hovedstaden

En af Region Hovedstadens

store miljøopgaver er

at passe på grundvandet, d.v.s.

finde ud af hvor der er forureninger,

og ikke mindst finde ud

af hvor alvorlige de er, og hvis

grundvandet er truet gribe ind

med afværgeforanstaltninger.

Desværre er arven fra ”gamle

dage” uhyggelig. Halvdelen af

Danmarks forurenede grunde

findes i Region Hovedstaden, da

megen tung industri naturligt

nok har ligget her. Masser af

olie, kemikalier, farver o.lign. er

i årtier hældt i kloakken eller

bare ud på jorden. Skulle vi oprense

al den forurenede jord,

ville det koste svimlende 7-8

mia.kr.

Region Hovedstaden har omkring

140 mio.kr. om året til

jordoprensning. Et hurtigt regnestykke

siger, at vi så skal

rense jord i 50-60 år.

På den baggrund er det glædeligt,

at Regionsrådet har fulgt

anbefaling fra Miljøudvalget om

bruge 51 mio.kr. til i 2013-17

at sætte turbo på kortlægning

Vi passer på drikkevandet

Side 13

af mulige forurenede grunde i

en række københavnske omegnskommuner,

bl.a. Albertslund.

Vi har brug for overblikket, så

vi bedre kan prioritere hvor vi

oprenser. En hurtig afslutning

af kortlægningen er derfor en

nyhed, som vi socialdemokrater

er tilfredse med. Desværre

ændrer det ikke på, at opgaven

med at oprense de forurenede

grunde er enorm, og derfor har

vi også investeret midler i at

finde nye metoder til at kunne

oprense hurtigere og billigere.

Her i foråret 2013 har vi åbnet

Danmarks første regionale

testgrund i Ballerup, hvor forskere

og virksomheder i samarbejde

skal udvikle nye metoder.

Det handler om at passe på

grundvandet, så vi også i fremtiden

har dejligt rent vand, når

vi åbner hanen. Det er ikke alle

lande, der har den glæde. Derfor

er det også et vigtigt socialdemokratisk

regionalt valgløfte

– at Socialdemokratiet passer

på drikkevandet.

Den røde fane !

I forbindelse med jub

res fanebærer kan kom

Kontakt Majbritt


Side 14

Grundlovsfest på Vestegnen

Onsdag d. 5. juni 2013

kl. 1200

på Højrupgård i Vallensbæk Landsby

Dejlig jazzmusik og ikke mindst grundlovstaler

S-posten

kl. 1200 - Jazzorkesteret Henning Munk og Plumperne spiller op til en

dejlig grundlovsfest.

kl. 1215 - Forsvarsminister MF Nick Hækkerup, (A),

kl. 1300 - Spidskandidat til Region Hovedstaden MF Sophie Hæstorp

Andersen (A)

kl. 1345 - Forbundsformand John Dybart, Serviceforbundet

kl. 1430 - Formand for Børnerådet Per Larsen

Der er tombola og hoppeborg.

Gratis kaffe og småkager.

Det er muligt at købe øl, vand og vin.

I de første to timer vil det være muligt at købe mad fra grillen med salat

m.v.

Voksne 70 kr. børn 30 kr.

Arrangør Socialdemokraterne i Regionhovedstaden samt Socialdemokraterne

i Albertslund, Ballerup, Glostrup, Ishøj, Høje Taastrup, Vallensbæk

og 3F Høje Taastrup.


S-posten

Kære Socialdemokrat.

Side 15

Hovedstyrelsesmedlem og kredsformand for Ballerupkredsen,

Jan Ankler

kommer og giver et indblik i

Organisationens opbygning

Indhold:

Strukturen.

Hvordan bliver man en del af organisationen?

Hvilken vej man skal/kan man gå for at få sin

"stemme" hørt?

D. 16. maj kl. 19.00- 21.00

Kongsholmcenteret, Liljens kvarter,

2620 Albertslund

Der vil være mulighed for køb af vand.

Alle medlemmer er velkomne, dog ønskes tilmelding da

vi kun må være 150 mennesker i det bookede lokale.

Hilsen Socialdemokraterne Albertslund Partiforening

Tilmelding til majbritt.brander@skolekom.dk

Senest d.10. maj


Side 16

Den Danske Model – stadig attraktiv?

S-posten

Kom og vær med, når tre kompetente og inspirerende herrer fortæller

om modellen

tirsdag den 21. maj 2010 kl. 17.00.

Mogens Lykketoft Kent Petersen Kim Simonsen

Formand Formand Formand

Folketinget FinansForbundet HK

Svend Aukens Plads 11. 2300 København S

Program:

Kl. 16.30 – 17.00 HK byder på et lettere traktement – Kaffe,

the og vand

Kl. 17.00 – 17.05 Velkomst ved Karin Kring Jensen – Socialde-

mokratiet Albertslund.

Kl. 17.05 – 17.20 Indlæg ved Mogens Lykketoft – formand for

Folketinget vil berette om det historiske per-

spektiv for modellen.

Kl. 17.20 – 17.35 Indlæg ved Kent Petersen – formand for Fi-

nansforbundet vil fortælle om modellens ak

tuelle værdi for arbejdsmarkeds parter og

fortsatte virke.

Kl. 17.35 – 17.50 Kim Simonsen – formand for HK fortæller om

sammenhængskraften på arbejdsmarkedet –

hvordan kan vi alle være med til at værne

om modellen?

Kl. 17.50 – 18-05 Pause

Kl. 18.05 – 18.30 Debat mellem de 3 indlægsholdere – hvor


S-posten

Side 17

der er tid til at stille spørgsmål.

Kl. 18.30 – 18.35 Afslutning og tak til de 3 formænd for deres

deltagelse.

Arrangementet er gratis og afholdes i HK´s flotte bygning

Svend Aukens Plads 11. 2300 København S – gratis parkering

i kælderen – eller kør med metroen til Islands Brygge.

Stor tak til HK, som vil lægge lokaler til vores arrangement og være

vært ved et mindre traktement før mødet. Glæder os til at se dig /

jer – du er velkommen til at tage en ledsager, kollegaer eller venner

med. Skriv blot hvor mange i tilmeldingen samt navne på deltagerne.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til BF@finansforbundet.dk

- med overskriften: DEN DANSKE MODEL.

Med venlig hilsen

Socialdemokraterne Albertslund

Karin Kring Jensen

International dag

Plænen ved Birkelundgård

D. 25. maj

Kl. 11-16

Mange boder, salg af dejlig tyrkisk

mad, informationer om foreningers arbejde.

Stort musik- og danseprogram.

Børneaktiviteter

Arrangør:

Integrationsrådet i Albertslund


Side 18

KALENDER:

Maj

1. Medlemsfest på Birkelundgård kl. 7.00

4. Sildemøde, Foyeren kl. 11

13. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

13. Deadline for s-posten

14. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18

16. Socialdemokratiets organisation, Kongsholmcentret, kl. 19.00

21. Den danske model, Svend Aukens plads 11, kl. 17.00

22 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30

25. International dag, Birkelundgård, kl. 11-16

Juni

1. Sildemøde, Foyeren kl. 11

3. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18

6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

17. Deadline for s-posten

25 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30

25. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@steenpoulsen..dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Miravænget 45, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A

Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 25 39 83 23

E-mail:: fj@miljoeogklima.dk

S-posten


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Teknisk udvalg (F)

Miljø- og planudvalg

Miljø- og planudvalg

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F)

Kulturudvalg

Socialudvalg

Børneudvalg (F),

Økonomiudvalg

Arbm.udvalg

Børne- ungeudvalg (F)

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg,

Arbm.udvalg

Miljø– og planudvalg

Socialudvalg (F),

Teknisk udvalg

Arbm.udvalg

Arbm. udvalg

Kulturudvalg

Folkeoplysningsudvalg

Kulturudvalg (F)

Børneudvalg

1. suppleant

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Dogan Polat

Topperne 20,2. dør 23

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Paw Østergaard Jensen

Kærgården 4. 2. th

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Jakob Storm

Robinievej 102

Side 19

Tlf.: 40 50 85 07

E-mail:

Steen.Christiansen@albertslund.dk

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@markgaarden.dk

Tlf.: 61 79 05 76

E-mail:

Trustdogan@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

lindrandager@gmail.com

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

Jens.Mikkelsen@albertslund.dk

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 21 64 93 50

E-mail:

pawjensen950@hotmail.com

Tlf.: 31 60 72 15

E-mail:

toftsimonsen@hotmail.com

Tlf. 6160 4149

E-mail:

jakobengelstorm@gmail.com

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Majbritt Brander (f)

Faklens Kvt. 8 A

Tlf.: 42 29 26 20

Næstformand Karin Kring Jensen

Præstehusene 56

Tlf.: 53 57 01 90

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: .52 30 78 09

Sekretær: Steen Poulsen (f)

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Claus Heje (f)

Pilehusene 104

Tlf.: 35 36 37 89

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf.: 25 39 83 23

Gert Nielsen

Galgebakken Vester 1 –8A

Tlf.: 43 64 88 52

Tine Hansen

Vibens kvarter 14c.

Tlf .: 27 59 17 74

Suppleanter: Nikolaj K. Carlsen

Morbærhaven 5-88

Aage B. Jensen

Nyvej 69 1. mf

Tlf.: 43 62 24 74

Jane Nannberg

Svanens kvt.. 3 B

Tlf. 61310603

E-mail:

Majbritt.Brander@skolekom.dk

E-mail:

Karin.Kring@mail.dk

E-mail:

elseboel@stofanet.dk

E-mail:

sp@steenpoulsen.dk

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail:

Ch_dk@hotmail.com

E-mail:

fj@miljoeogklima.dk

E-mail:

gn@bl.dk

E-mail:

tineolivia16@gmail.dk

E-mail:

Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

jnannberg@yahoo.dk

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

More magazines by this user
Similar magazines