Accu‑Chek® Mobile Brugsanvisning

www1.accu.chek.dk

Accu‑Chek® Mobile Brugsanvisning

ONR 2261 – Hagedorn 21223 V5/1 – man_06456260001_02_DaRow_154x127mm – Black

(2012) Frau Horrix V5/2 – man_06456260001_02_DaRow_154x127mm – Cyan

Prüfmittelnummer 310 V5/3 – man_06456260001_02_DaRow_154x127mm – Magenta

V5/4 – man_06456260001_02_DaRow_154x127mm – Yellow

V5/5 – man_06456260001_02_DaRow_154x127mm – PMS 158 CVC

Accu‑Chek ®

Prüfmittelnummer 310

Mobile

SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING

Brugsanvisning


I denne brugsanvisning findes tre slags anvisninger:

W

Dette symbol angiver, at der kan være risiko for

skade eller sundhedsfare for dig eller andre.

H

Dette symbol angiver handlinger, der kan resultere i

beskadigelse af apparatet, af testkassetten eller

af fingerprikkeren.

i

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger.

Seneste opdatering: 2012‑01

Prüfmittelnummer 310

W

Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele

skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der

er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks. låg, hætter

eller lignende) sluges.


Anvendelsesområde

Accu‑Chek Mobile blodsukkerapparat

Apparat til kvantitativ bestemmelse af blodsukker‑

værdier i frisk kapillærblod med Accu‑Chek Mobile

testkassetter.

Kun egnet til hjemmemåling.

W

Kun én og samme person må anvende

Accu‑Chek Mobile apparatet til blodsukker‑

måling.

Der er risiko for overførsel af infektioner, hvis

apparatet anvendes af andre personer, også af

familiemedlemmer, eller hvis sundhedspersonale

anvender det samme apparat til blodsukkermåling

på forskellige personer. Dette apparat er derfor

ikke egnet til professionel anvendelse i

sundhedsvæsnets institutioner.

Svagtseende bør principielt altid modtage støtte

fra en seende person ved blodsukkermålingen.

Prüfmittelnummer 310

Accu‑Chek FastClix fingerprikker

Fingerprikker med justerbar indstiksdybde til udtagning

af kapillærblod fra fingerspidsen med Accu‑Chek

FastClix lancettromler, og ved anvendelse af en speciel

AST‑hætte til måling fra alternative kropsområder,

f.eks. håndballerne.

W

Accu‑Chek FastClix fingerprikkeren er kun

beregnet til personlig brug!

Derfor må der kun udtages blod fra en og samme

person.

Der er risiko for overførsel af infektioner, hvis

fingerprikkeren anvendes af andre personer, også af

familiemedlemmer, eller hvis sundhedspersonale

anvender fingerprikkeren til blodudtagning på

forskellige personer. Denne fingerprikker er derfor

ikke egnet til professionel anvendelse i

sundhedsvæsnets institutioner.

1


Indholdsfortegnelse

Indhold

De væsentlige egenskaber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Om denne brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende 6

1.1 Oversigt apparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2 Oversigt fingerprikker . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3 Betjening af knapper og menuer . . . . . . . . 9

2 Trin før måling 17

2.1 Kontrol af måleenhed. . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Isættelse af den første testkassette . . . . . 18

2.3 Aftrækning af beskyttelsesfolie. . . . . . . . . 22

2.4 Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 Forberedelse af fingerprikker 25

3.1 Isættelse af lancettromle . . . . . . . . . . . . . 26

3.2 Indstilling af indstiksdybde. . . . . . . . . . . . 28

3.3 Klargøring af ny lancet . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.4 Udskiftning af lancettromle . . . . . . . . . . . 30

3.5 Aftagning af fingerprikker. . . . . . . . . . . . . 31

3.6 Påsætning af fingerprikker . . . . . . . . . . . . 31

4 Udførelse af blodsukkermåling 32

4.1 Påbegyndelse af blodsukkermåling . . . . . 33

4.2 Udtagning af bloddråbe . . . . . . . . . . . . . . 36

4.3 Tilførsel af bloddråbe . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.4 Symboler i forbindelse med måleresultatet 38

2

Prüfmittelnummer 310

4.5 Symboler i stedet for måleresultat . . . . . . 39

4.6 Markering af måleresultater. . . . . . . . . . . 39

4.7 Indstilling af påmindelse . . . . . . . . . . . . . 42

4.8 Vurdering af måleresultater . . . . . . . . . . . 43

5 Gennemførelse af indstillinger 45

5.1 Oversigt over indstillingerne. . . . . . . . . . . 45

5.2 Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.3 Indstilling af lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.4 Indstilling af lydsignal. . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.5 Indstilling af påmindelser . . . . . . . . . . . . . 49

5.6 Indstilling af klokkeslæt, dato og

tidsformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.7 Indtastning af målområde . . . . . . . . . . . . 55

5.8 Indstilling af lysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . 58

6 Anvendelse af apparatet som dagbog 59

6.1 Hentning af lagrede måleresultater . . . . . 59

6.2 Hentning af gennemsnit . . . . . . . . . . . . . . 61

7 Analyse af måleresultater på pc’en 64

7.1 Fastlæggelse af grundindstilling . . . . . . . . 65

7.2 Tilslutning af apparatet til pc’en . . . . . . . . 66

7.3 Dataoverførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

7.4 Visning af rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

7.5 Rapporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


8 Akustisk mode 81

8.1 Bip‑lyd ved tænding. . . . . . . . . . . . . . . . . 83

8.2 Bip‑lyde ved måling . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

8.3 Meddelelse af måleresultat efter en

måling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

8.4 Meddelelse af lagrede måleresultater . . . 86

8.5 Meddelelse om advarsler og

fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

9 Kontrol af apparatet 88

9.1 Forberedelse af kontrolmåling . . . . . . . . . 89

9.2 Udførelse af kontrolmåling . . . . . . . . . . . . 89

9.3 Mulige fejlkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

10 Menu Værktøjer 95

10.1 Gennemførelse af displaytjek . . . . . . . . . . 95

10.2 Visning af testkassettens holdbarhed . . . . 96

10.3 Aflæsning af disponible test . . . . . . . . . . . 97

10.4 Udskiftning af testkassette. . . . . . . . . . . . 97

11 Rengøring af apparat og fingerprikker 101

11.1 Rengøring af apparat . . . . . . . . . . . . . . . 101

11.2 Rengøring af fingerprikker . . . . . . . . . . . 106

12 Udskiftning af batterier 107

13 Måle‑ og opbevaringsbetingelser 110

13.1 Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

13.2 Luftfugtighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Prüfmittelnummer 310

Indholdsfortegnelse

13.3 Lysforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

13.4 Forstyrrelseskilder i omgivelserne . . . . . 112

14 Meddelelser og problemer 113

14.1 Meddelelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

14.2 Problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

14.3 Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

15 Bortskaffelse af apparat 123

16 Tekniske data 124

17 Systembestanddele 127

18 Kundeservice 128

18.1 Rådgivning og problemløsning . . . . . . . . 128

18.2 Adresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

19 Indeks 129

20 Symbolforklaring 133

21 Appendiks 135

3


De væsentlige egenskaber

Testkassette i stedet for teststrimler

50 testfelter på et fortløbende bånd

Nem måling

Måling startes ved at åbne skydedækslet

Kort måletid

Ca. 5 sekunder til én måleprocedure, afhængigt af

blodsukkerkoncentrationen

Påsat fingerprikker

Fingerprikker kan anvendes påsat på eller adskilt fra

apparatet

Fingerprikker med lancetforråd

6 sterile lancetter i en lancettromle

Automatisk kodning

Apparatet kodes automatisk

Kontrol af blodmængden

Apparatet registrerer den nødvendige blodmængde

Selvlysende display

Displayet lyser gult på sort baggrund

4

Prüfmittelnummer 310

Tekststøttet betjening

Apparatet forestår alle betjeningstrin

Betjening via menuer

Menustyrede indstillinger og funktioner

Påmindelser

I alt 11 påmindelser

Målområde for måleresultater

Personligt målområde for blodsukkerværdier

Markering af måleresultater

Markering af måleresultater med symboler

Hukommelse

2000 hukommelsespladser står til rådighed

Dataanalyse ved pc’en

Visning og analyse af data ved pc’en

Dataoverførsel

USB‑grænseflade til dataoverførsel


Om denne brugsanvisning

Læs venligst brugsanvisningen fuldstændigt og

omhyggeligt igennem, før du for første gang udfører en

blodsukkermåling. Har du yderligere spørgsmål, skal

du kontakte kundeservice (se side 128).

I denne brugsanvisning kan du finde alle de

oplysninger, du har anvendelse for til betjening og pleje

af apparatet og fingerprikkeren, og til fejlafhjælpning.

Det er vigtigt, at apparatet og fingerprikkeren betjenes

korrekt, og at anvisningerne for anvendelse overholdes.

Vær venligst opmærksom på:

Datoer, klokkeslæt eller måleresultater på displayene i

denne brugsanvisning er udelukkende eksempler.

De viser måleresultater i enheden mmol/L, datoer som

dag.måned.år og klokkeslæt i24-timersformat.

Apparatets bip‑lyde kan kun høres, når bip‑lyde er

tilkoblet, og lydstyrken ikke er indstillet på niveau 1

(Lydløs). I denne brugsanvisning udgås der fra, at

bip‑lyde er tilkoblet.

Prüfmittelnummer 310

Handlingsanvisningerne farvelægges med gråt, som i

det følgende eksempel. Til dels kombineres de med

illustrationer.

1 Skyd skydedækselet med den riflede flade i

pilens retning frem til anslaget.

Handlingsanvisninger til åbning af menuer

(➮menunavn) forudsætter, at du har tændt for

apparatet, og hovedmenuen er åbnet. For eksempel:

1 Åbn ➮Indstillinger.

5


1

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

1.1 Oversigt apparat

6

1

2 3

5

7

Prüfmittelnummer 310

8

9

4

6


kim_manual_0070 10

mmol/L

11

12

13 14

Prüfmittelnummer 310

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

1 Batteridæksel (til venstre: ovenfra, åbnet)

2 Batterier [1,5 V, type AAA, alkali‑mangan‑ eller

høj‑energibatterier (2 styk)] eller NiMH‑

genopladelige batterier (type AAA)

3 Display

4 Fingerprikker (påsat)

5 USB‑grænseflade – tilslutning til dataanalyse på en

computer (til venstre: åben USB‑port)

6 Tænd/Sluk‑ og Indtastningsknap

7 Nedad/Opad‑knapper

8 Skydedæksel (til højre nedenfor: åbnet)

9 Testfelt (gjort klar på kassettespidsen til måling)

– her tilfører du blodet

10 Låseknap til aftagning af fingerprikkeren

11 Typeskilt

12 Låseknap til åbning af kassetterummets dæksel

13 Kassetterummets dæksel (til højre: åbnet)

14 Testkassette (isat)

7

1


1

20

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

1.2 Oversigt fingerprikker 15 Udløserknap (lad og prik)

8

21

22

19

18

17

15

16

Prüfmittelnummer 310

16 Skyder til klargøring af en ny lancet

17 Lancettromle med 6 lancetter

18 Talværdier til indstiksdybder (11 trin)

19 Drejelig hætte til indstilling af indstiksdybde

20 Lancettens udgangsåbning

21 Markering for indstillet indstiksdybde

22 Indikator for antal disponible lancetter


1.3 Betjening af knapper og menuer

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

I dette kapitel kan du se, hvordan du betjener knapperne og menuerne på apparatet, hvordan menuerne er

opbygget, og hvilken betydning symbolerne har.

Knapperne på apparatet

Knap Navn Symbol Funktion

1

2

Tænd/Sluk‑knap,

indtastningsknap

Nedad‑knap

Opad‑knap

Med denne knap kan du

tænde eller slukke for apparatet; tryk længe på knappen, og

hold den nede (ca. 2 sekunder)

udføre den ordre, som står oven for knappen i displayet (tryk

kort på knappen)

Eksempel: Ordren vælger det markerede

menupunkt.

Med denne knap 1

bevæger du dig nedad i en menu eller en liste

formindsker du talværdier

Med denne knap 2

bevæger du dig opad i en menu eller en liste

forøger du talværdier

Prüfmittelnummer 310

9

1


1

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

Menustruktur på apparatet

1

2

3

4

5

6

10

7

8 9

Prüfmittelnummer 310

Menü


Tegnfor‑

klaring

Display Forklaring

1 Titel Displayets eller menuens titel (f.eks. Indstillinger)

2

3 Menupunkt Ikke valgt menupunkt.

4

5

6

7

8

9

Valgt

menupunkt

Prüfmittelnummer 310

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

Menupunkterne i hovedmenuen og menupunktet Sprog i menuen Indstillinger har

på venstre side et symbol.

Symbolet viser, at funktionen (f.eks. Bip-lyde) er frakoblet.

Symbolet viser, at funktionen (f.eks. Påmindelse) er tilkoblet.

Et valgt menupunkt markeres ved en gul bjælke.

Hvis du trykker på ‑knappen, vælges dette menupunkt (ordre Vælg).

Symbolet betyder, at der er yderligere menupunkter under det nederste synlige

menupunkt.

Den her viste ordre (f.eks. Vælg) udføres, når du trykker på ‑knappen. Det

afhænger af det aktuelle display, hvilken ordre der står her.

Symbolet betyder, at der er yderligere menupunkter oven for det øverste synlige

menupunkt.

11

1


1

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

Eksempel Betjeningsprincip

12

1

2

3

Tænde apparatet

1 Ved langt tryk på ‑knappen (ca. 2 sekunder) tændes

apparatet.

Efter displaytjekket viser apparatet først antallet af disponible

test, og derefter vises hovedmenuen.

Slukke apparatet

2 Vælg vælger den markerede ordre Sluk ( symbol) (tryk

kort på ‑knappen). Apparatet slukkes efter at have vist

antalet disponible test.

eller

3 Ved langt tryk på ‑knappen, indtil alle bjælker er udfyldt i

displayet (ca. 2 sekunder), slukkes apparatet.

Prüfmittelnummer 310


Eksempel Betjeningsprincip

4

5

Åbne en menu

Prüfmittelnummer 310

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

4 Vælg (tryk på ‑knappen) vælger det markerede

menupunkt Klokkesl./dato i menuen Indstillinger. Den

underordnede menu Klokkesl./dato åbnes.

Vende tilbage til en overordnet menu

5 Tilbage (tryk på ‑knappen) åbner den overordnede menu

for den netop viste menu.

13

1


1

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

Eksempel Betjeningsprincip

14

6

7 8

Bekræfte indstillinger eller procedurer

6 OK (tryk på ‑knappen) bekræfter den foretagne

indstilling.

( ) Bekræft er markeret.

Afbryde indstillinger eller procedurer

7 OK (tryk på ‑knappen) afbryder den foretagne indstilling.

( ) Afbryd er markeret.

8 Afbryd (tryk på ‑knappen) afbryder proceduren

(dataoverførsel).

Prüfmittelnummer 310


Eksempel Betjeningsprincip

10

9

Navigere i indtastningsfelter

Prüfmittelnummer 310

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

9 Fortsæt (tryk på ‑knappen) skifter fra måned til år.

Redigere talværdier

10 Tryk på ‑knappen for at forøge en talværdi.

Tryk på ‑knappen for at formindske en talværdi.

Et enkelt knaptryk forøger tallet med 1. Hvis du holder

knappen trykket ned, tælles der fortløbende videre, til du

slipper knappen.

15

1


1

Lær apparatet og fingerprikkeren at kende

Eksempel Betjeningsprincip

16

11

12

Koble funktioner til eller fra

11 Et flueben foran et menupunkt betyder, at funktionen

er tilkoblet.

12 En lille kasse foran et menupunkt betyder, at

funktionen er frakoblet.

Vælg (tryk på ‑knappen) sætter (= tilkoblet) eller sletter

(= frakoblet) fluebenet.

Prüfmittelnummer 310


2 Trin før måling W

2.1 Kontrol af måleenhed

mmol/L

Blodsukkerresultater kan angives i to forskellige

måleenheder 1 (mmol/L og mg/dL). Derfor findes der

to versioner af det samme apparat. Kontrollér, om dit

apparat viser den måleenhed, du er fortrolig med. Du

finder den måleenhed, som dit apparat viser, på

typeskiltet på apparatets bagside. Spørg din

diabetesbehandler, hvis du ikke ved, hvilken

måleenhed, der er den rigtige for dig.

1

Prüfmittelnummer 310

Trin før måling

Den måleenhed, som dit apparat viser, kan ikke

ændres. Hvis den forkerte måleenhed er trykt på

typeskiltet, skal du bytte apparatet hos din forhandler,

eller kontakte kundeservice. Med en forkert

måleenhed kan måleresultater fortolkes forkert, og

dette kan føre til forkerte beslutninger vedrørende

behandling, og dermed til alvorlige sundhedsskader.

17

2


2

Trin før måling

2.2 Isættelse af den første testkassette

Før den første ibrugtagning af et nyt apparat skal du

isætte en ny testkassette.

Isæt den allerførste testkassette i apparatet, før du

fjerner beskyttelsesfolien fra batterierne og tager

apparatet i brug.

W

Læs pakningsindlægget til testkassetten. Her kan

du finde vigtige oplysninger, bl.a. om opbevaring

og mulige årsager til forkerte måleresultater.

Hvis plastikbeholderen eller folien er beskadiget,

må du ikke anvende testkassetten. Ellers er der

fare for, at du får forkerte måleresultater. Forkerte

måleresultater kan føre til forkerte beslutninger

vedrørende behandling, og dermed til alvorlige

sundhedsskader.

Åbn først plastikbeholderen, når du vil isætte

testkassetten i apparatet. I den uåbnede beholder

er testkassetten beskyttet mod beskadigelse og

fugt.

18

Prüfmittelnummer 310

i

På testkassettens emballage er der påtrykt en tabel,

der viser de tilladte kontrolresultater for kontrol‑

målinger (kontrol af apparatet med glukose kontrol‑

væske). Apparatet kontrollerer automatisk, om et

kontrolresultat er rigtig. Hvis du selv yderligere

ønsker at kontrollere det, kan du gøre det med denne

tabel. Opbevar testkassettens emballage til dette

formål. Vær opmærksom på, at tabellen kun gælder

for testkassetten i den dertilhørende emballage. For

så vidt angår testkassetter fra andre emballager,

gælder andre tabeller.


kim_manual_0090

kim_manual_0220

1 Skyd skydedækselet i pilens retning frem til

anslaget.

2 Drej apparatet med bagsiden fremad.

kim_manual_0240

Prüfmittelnummer 310

Trin før måling

3 Skyd låseknappen i pilens retning, således at

kassetterummets dæksel åbnes.

Kassetterummets dæksel er fuldstændig åbnet, når det

– som på illustrationen – står lidt udad.

19

2


kim_manual_0270

kim_manual_0280

2

Trin før måling

4 Tag testkassetten ud af plastikbeholderen.

5 Isæt testkassetten i apparatet, så sølvsiden

vender opad.

20

kim_manual_0300

kim_manual_0290

Prüfmittelnummer 310

6 Luk kassetterummets dæksel.

KLIK

7 Luk kassetterummets dæksel. Det skal gå i

indgreb med et KLIK.


al_0310

8 Skyd skydedækselet i pilens retning frem til

anslaget.

Prüfmittelnummer 310

En testkassettes holdbarhed

Trin før måling

En testkassettes holdbarhed retter sig efter brugs‑

fristen og udløbsdatoen.

Brugsfrist: Et tidsrum på 3 måneder, hvor test‑

kassetten skal opbruges, efter at den for første gang

blev isat.

Udløbsdato: Dato, som angiver hvor længe en

testkassette i en lukket plastikbeholder er holdbar. Du

finder udløbsdatoen på testkassettens emballage og på

plastikbeholderens folie ved siden af symbolet.

Hvis et af de to tidspunkter – brugsfrist eller udløbs‑

dato – er overskredet, kan du ikke udføre flere

målinger med denne testkassette.

21

2


2

Trin før måling

Når du påbegynder en måling, og holdbarheden er ved

at udløbe, eller allerede er udløbet, meddeler apparatet

kim_manual_0320_no screen

dig dette.

Den første meddelelse vises 10 dage før holdbar‑

hedens udløb, de følgende vises 5, 2 og 1 dag(e) før

(se side 119).

Hvis testkassettens holdbarhed er udløbet, vises en

meddelelse (se side 119).

22

kim_manual_0330

Prüfmittelnummer 310

2.3 Aftrækning af beskyttelsesfolie

Batterikontakterne og apparatets display er forsynet

med en beskyttelsesfolie.

Træk beskyttelsesfolien af displayet.

Træk batteriernes beskyttelsesfolie bagud af

apparatet.


2.4 Indstilling af sprog

Apparatet opfordrer dig automatisk til at indstille

sproget, når du for første gang tænder for apparatet.

Når apparatet tændes første gang, vises menuen til

sprogvalg automatisk.

Du kan vælge det forud indstillede sprog, eller erstatte

det med et andet sprog.

1 Tryk på eller , til det sprog, du ønsker,

markeres.

2 Tryk derefter på under displayet for at vælge

sproget.

Apparatet viser dig så som afslutning det sprog, du

netop har valgt.

Prüfmittelnummer 310

3 Bekræft valget ved at trykke på (OK).

i

Hvis du er kommet til at vælge det forkerte sprog,

kan du ændre denne indstilling senere (se side 47).

Menuen Sprog er angivet med symbolet. Det

vises dog på det valgte sprog, indtil ændringen er

foretaget.

Apparatet gennemgår derefter et displaytjek.

Trin før måling

23

2


2

Trin før måling

Skakbræt‑

mønster

Kontrollér, om der er fejl i skakbrætmønstret (se

også Gennemførelse af displaytjek, side 95).

W

Skulle der være fejl i skakbrætmønstret, kan

måleresultaterne måske ikke vises rigtigt. Byt i det

tilfælde apparatet hos din forhandler, eller kontakt

kundeservice.

Apparatet forlader automatisk displaytjekket efter ca. 2

sekunder, og viser derefter antallet af disponible test i

testkassetten, som endnu kan anvendes for målinger.

24

Prüfmittelnummer 310

Derefter vises hovedmenuen. Du kan nu vælge, hvad

du ønsker at gøre, (f.eks. slukke for apparatet, udføre

en blodsukkermåling, eller foretage indstillinger).


3 Forberedelse af fingerprikker

Med fingerprikkeren kan du udtage blod fra en

fingerspids. Du kan indstille fingerprikkeren på 11 trin,

og således tilpasse den til din huds beskaffenhed.

Du isætter en lancettromle med 6 lancetter i

fingerprikkeren. Det vil sige, at du kan udtage blod 6

gange med en steril lancet, inden lancettromlen skal

skiftes.

Du kan anvende fingerprikkeren både i påsat tilstand

og adskilt fra apparatet.

Du kan også udtage blod med fingerprikkeren fra

andre (alternative) kropsområder. Hertil har du

anvendelse for en speciel AST‑hætte, som du kan

udtage kapillærblod med fra alternative områder.

Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at bestille en

AST‑hætte.

Prüfmittelnummer 310

Forberedelse af fingerprikker

W

Accu‑Chek FastClix fingerprikkeren er kun

beregnet til personlig brug!

Derfor må der kun udtages blod fra en og samme

person.

Der er risiko for overførsel af infektioner, hvis

fingerprikkeren anvendes af andre personer,

også af familiemedlemmer, eller hvis sundheds‑

personale anvender fingerprikkeren til

blodudtagning på forskellige personer. Denne

fingerprikker er derfor ikke egnet til professionel

anvendelse i sundhedsvæsnets institutioner.

Slitage på materiale kan føre til fejlfunktioner. I

ekstreme tilfælde kan en lancet rage ud af hætten,

så det ikke er muligt at udelukke skader

fuldstændigt. Vær derfor forsigtig ved anvendelse

af fingerprikkeren, når der er isat en lancettromle.

25

3


3

Forberedelse af fingerprikker

H

Anvend kun Accu‑Chek FastClix fingerprikkeren

med Accu‑Chek FastClix lancettromler. Anvendelse

af andre lancetter eller lancettromler kan

begrænse fingerprikkerens funktion, eller

ødelægge den.

En brugt lancettromle er udstyret med en spærre.

Lancettromlen kan ikke sættes i igen, når den først

er taget ud. Brugte lancettromler må ikke

genanvendes.

26

kim_manual_0390

Prüfmittelnummer 310

3.1 Isættelse af lancettromle

ny

lancettromle

1 Klargør en ny lancettromle.

brugt

lancettromle

2 Træk hætten af fingerprikkeren.

rød

streg


kim_manual_0400

KLIK

3 Skyd den nye lancettromle – med den hvide

ende foran – ind i fingerprikkeren.

Lancettromlen er korrekt isat, når den går i indgreb

med et tydeligt KLIK.

W

Du må ikke skyde lancettromlen ind i fingerprikkeren

samtidig med, at du trykker på udløserknappen eller

holder fingerprikkeren, så udløserknappen hviler mod

en overflade, f.eks. en bordplade. Dette kan

eventuelt have til følge, at lancetten bliver udløst, og

du risikerer at blive stukket.

kim_manual_0410

Prüfmittelnummer 310

4 Sæt hætten på igen.

Forberedelse af fingerprikker

27

3


3

Forberedelse af fingerprikker

28

kim_manual_0430

3.2 Indstilling af indstiksdybde

Du kan indstille lancettens indstiksdybde på 11 trin

(0,5–5,5). Valg af individuel indstiksdybde gør det

muligt at udtage blod stort set smertefrit, og at

regulere den nødvendige blodmængde.

Markeringen for indstiksdybden på fingerprikkeren

(sølvfarvet firkant) viser den indstillede indstiksdybde.

Jo større tallet er, desto dybere er indstiksdybden.

Mellem tallene er de halve indstikstrin.

Hvis du endnu ikke har erfaring med denne

fingerprikker, anbefaler vi at indstille en middel

indstiksdybde, f.eks. indstiksdybde 3.

Prüfmittelnummer 310

Drej hætten, til den ønskede indstiksdybde står ved

markeringen.

Markering

for indstiksdybde

halve indstikstrin


3.3 Klargøring af ny lancet

Du skal ikke klargøre en ny lancet, hvis du lige har isat

en ny lancettromle.

Hvis du har udtaget blod med fingerprikkeren, skal du

anvende en ny lancet til den næste blodudtagning.

Bevæg skyderen på fingerprikkerens side hen til

anslaget 1 , og igen til anslaget 2 .

2

1

Prüfmittelnummer 310

Forberedelse af fingerprikker

Visningen på siden af

fingerprikkeren viser nu

en disponibel lancet

mindre (f.eks. 5 i stedet

for, som før, 6).

H

Hvis 1 vises, blokeres skyderen med en spærre.

Bevæg ikke skyderen over denne spærre med magt,

da fingerprikkeren ellers beskadiges.

29

3


ual_0470

3

Forberedelse af fingerprikker

3.4 Udskiftning af lancettromle

30

kim_manual_0480

Hvis du har anvendt den sjette og sidste lancet, skal du

udskifte lancettromlen med en ny.

H

En brugt lancettromle er udstyret med en spærre.

kim_manual_0400

Brugte lancettromler må ikke genanvendes.

i

Brugte lancettromler kan du bortskaffe i husholdnings‑

affaldet.

1 Træk hætten af fingerprikkeren.

Prüfmittelnummer 310

2 Tag lancettromlen ud af fingerprikkeren.

3 Isæt en ny lancettromle. Sæt hætten på igen.


3.5 Aftagning af fingerprikker

kim_manual_0490

kim_manual_0512

kim_manual_0512

1 Skyd fingerprikkerens låseknap i pilens retning

kim_manual_0500 frem til anslaget.

2 Skyd fingerprikkeren ud af dens føring i pilens

retning.

Prüfmittelnummer 310

Forberedelse af fingerprikker

kim_manual_0520 3.6 Påsætning af fingerprikker

Skyd fingerprikkeren i pilens retning på apparatet,

til den går i indgreb.

Ved påsætning skal fingerprikkerens og apparatets

styreskinner gribe ind i hinanden.

31

3


4

Udførelse af blodsukkermåling

4 Udførelse af blodsukkermåling Udtag en tilstrækkelig stor og fint formet bloddråbe.

Tilfør ikke bloddråben, hvis den er flydt ud.

Hvis du har isat en lancettromle i fingerprikkeren, og

indstillet indstiksdybden, kan du nu påbegynde

blodsukkermålingen.

W

Forkerte måleresultater kan føre til forkerte

beslutninger vedrørende behandling, og dermed til

alvorlige sundhedsskader.

Overhold derfor følgende henvisninger med henblik på

udførelse af en omhyggelig blodsukkermåling:

Vask dine hænder med varmt vand og sæbe. Tør

dine hænder grundigt, før du udtager blod. Det

sikrer, at indstiksstedet er rent, og stimulerer

blodgennemstrømningen.

32

Prüfmittelnummer 310

fint formet bloddråbe udtværet bloddråbe

Tilfør blodet med det samme på testfeltet, når du har

udtaget bloddråben.

Berør testfeltet let med bloddråben.

Tryk ikke testfeltet på fingeren, og tvær ikke

bloddråben ud.

Hold ikke apparatet med testfeltet opad. Hvis du

holder testfeltet opad, kan der løbe blod ind i

apparatet og tilsmudse det.


Tilfør bloddråben midt på testfeltet på

kassettespidsen, ikke fra siden.

Denne ene bloddråbe må ikke anvendes til flere

målinger.

W

Svagtseende bør principielt altid modtage støtte fra

en seende person ved tilføring af blod.

i

Når apparatet opfordrer dig til at tilføre en dråbe, har

du ca. 2 minutter til at tilføre blodet til testfeltet. Hvis

du inden for dette tidsrum ikke tilfører blod, slukkes

apparatet automatisk, og testfeltet går tabt.

kim_manual_0090_mit_Kassette

Prüfmittelnummer 310

Udførelse af blodsukkermåling

4.1 Påbegyndelse af blodsukkermåling

Skyd skydedækselet med den riflede flade i pilens

retning frem til anslaget.

Såfremt apparatet var slukket, tændes det nu.

33

4


4

Udførelse af blodsukkermåling

Der lyder en bip‑lyd, og apparatet udfører et display‑

tjek.

Kontrollér ved displaytjekket, at skakbrætmønsteret

er fejlfrit (se også Gennemførelse af displaytjek,

side 95).

Antallet af disponible test og opfordringen til vask af

hænder vises efter hinanden.

I den forbindelse transporterer apparatet et testfelt

over på kassettespidsen.

H

Berør ikke båndet, når et testfelt klargøres, og lad

ikke andre genstande komme i nærheden af båndet.

34

Prüfmittelnummer 310

Kort efter, at testfeltet er klargjort, vises opfordringen

Tilfør dråbe, og der lyder igen en bip‑lyd.

Du kan også åbne skydedækselet, hvis apparatet

allerede er tændt. Apparatet skifter så til Udfør måling.

Undtagelser herfra er:

Du er i menuen Indstillinger ved indtastning af tal

(f.eks. for at ændre klokkeslæt), eller i en

udvalgsliste (f.eks. for at ændre lydstyrken): Efter

åbning af skydedækselet bliver du spurgt, om du

virkelig vil udføre en måling (se side 114).

Du havde tændt apparatet med ‑ eller ‑knappen

(se side 60 eller side 97): Så skifter apparatet ikke til

Udfør måling. Du skal først slukke for apparatet.

Derefter kan du påbegynde blodsukkermålingen.


Du kan også påbegynde blodsukkermålingen via

hovedmenuen.

Når apparatet er slukket:

1a Tænd apparatet med .

1b Vent på Hovedmenu.

Hvis apparatet er tændt:

1 Skift fra den netop viste menu til hovedmenuen.

2 Vælg vha. Udfør måling ( symbol).

3 Åbn vha. menuen Udfør måling.

Prüfmittelnummer 310

Udførelse af blodsukkermåling

Hvis skydedækselet er lukket, vises opfordringen Åbn

skydedækselet i displayet.

Hvis du alligevel ikke ønsker at udføre en måling, skal

du trykke på ‑knappen (Afbryd).

4 Åbn skydedækselet fuldstændigt.

Efter opfordringen til vask af hænder klargøres et nyt

testfelt, og der vises opfordringen Tilfør dråbe. Du kan

nu påbegynde målingen.

35

4


4

Udførelse af blodsukkermåling

4.2 Udtagning af bloddråbe

36

kim_manual_0110

Generelt kan der udtages blod fra en hvilken som helst

finger. Bestemte fingre kan være uegnede til det, f.eks.

hvis der foreligger en infektion af huden eller i en

fingernegl. Til udtagning af kapillærblod anbefaler vi at

anvende siden af fingerspidsen, da det her gør mindst

ondt.

W

Anvend en ny lancet, hver gang du udtager blod.

Dermed reduceres risikoen for infektion, og

blodudtagningen er stort set smertefri.

Fingerprikkeren må kun anvendes med hætten på.

Hvis hætten ikke er på, vil lancetten trænge for

dybt ind, og stikket bliver mere smertefuldt end

nødvendigt.

Med udløserknappen kan du på én gang lade

fingerprikkeren og udløse lancetten. Når lancetten

udløses, trænger den ind i huden.

Prüfmittelnummer 310

1 Tryk fingerprikkeren fast på det ønskede

indstikssted.

2 Tryk udløserknappen helt ned.

Lancetten udløses og trænger ind i huden.

3 Massér forsigtigt fingeren i retning af

fingerspidsen for at få en bloddråbe frem.

Den opnåede blodmængde er afhængig af indstiks‑

dybden og det tryk, som fingerprikkeren sættes på

huden med.


Hvis der ikke kommer tilstrækkeligt blod, skal du prøve

igen med et lidt hårdere tryk. Hvis der stadig ikke er

nok blod, skal du forøge indstiksdybden trinvist.

Hvis der kommer for meget blod, skal du mindske

indstiksdybden.

Bloddråben skal være tilstrækkelig stor og fint formet.

kim_manual_0580

Prüfmittelnummer 310

4.3 Tilførsel af bloddråbe

Udførelse af blodsukkermåling

Du kan holde apparatet i hånden eller lægge det, mens

du tilfører blod til testfeltet.

1 Hold bloddråben, så snart den er dannet, i

midten af testfeltet på kassettespidsen.

Berør båndet let med bloddråben.

H

Hold dog ikke apparatet med testfeltet opad.

Bloddråben opsuges af testfeltet.

37

4


4

Udførelse af blodsukkermåling

2 Tag fingeren væk fra testfeltet, så snart Måling

er i gang og timeglas‑symbolet vises i displayet.

Testfeltet har nu opsuget tilstrækkeligt blod, og bip‑

lyden lyder. Timeglas‑symbolet viser, at målingen er i

gang.

Afhængigt af blodsukkerkoncentrationen er målingen

afsluttet efter ca. 5 sekunder. I displayet vises

måleresultatet, og bip‑lyden lyder. Samtidig har

apparatet lagret måleresultatet. Det brugte testfelt

transporteres væk fra kassettespidsen.

Hvis du ønsker at markere måleresultatet, skal du ikke

slukke apparatet (se afsnittet Markering af

måleresultater, side 39).

3 Luk skydedækselet for at slukke for apparatet.

38

Prüfmittelnummer 310

4.4 Symboler i forbindelse med

måleresultatet

De følgende symboler kan vises sammen med

måleresultatet:

Symbol Betydning

Batterierne er næsten tomme.

Temperaturen lå under målingen

uden for det tilladte område

på +10 til +40 °C.

Måleresultatet er større end den øvre

grænseværdi for det indstillede

målområde.

Måleresultatet er mindre end den nedre

grænseværdi for det indstillede

målområde.


4.5 Symboler i stedet for måleresultat

Apparatet måler blodsukkerværdier i området fra 0,6 til

33,3 mmol/L. Hvis måleresultatet ligger uden for dette

område, vises et af følgende symboler:

Symbol Betydning

Måleresultatet er mindre end

0,6 mmol/L.

Måleresultatet er større end

33,3 mmol/L.

W

Visningen kan betyde, at din blodsukkerværdi er

meget lav (muligvis alvorlig hypoglykæmi). Visningen

kan betyde, at din blodsukkerværdi er meget høj

(muligvis alvorlig hyperglykæmi).

Følg straks din diabetesbehandlers råd, og gentag

målingen.

Prüfmittelnummer 310

Udførelse af blodsukkermåling

4.6 Markering af måleresultater

Du kan markere måleresultater for at beskrive

bestemte hændelser i sammenhæng med dette

måleresultat, eller måleresultatets særlige egenskaber.

Du kan kun markere et måleresultat, så længe det

vises efter en måling, og du så åbner menuen Markér.

Efter visningen af måleresultatet kommer du vha.

Markér ind i menuen Markér, hvor du kan tilføje de

ønskede markører.

1 I eksemplet ovenfor er måleresultatet markeret

med symbolet Øvrigt.

1

39

4


4

Udførelse af blodsukkermåling

I menuen Markér har du 4 markører at vælge imellem:

Symbol Betydning

40

Før måltid (symbol æble):

Beregnet til måleresultater, som du har

målt før et måltid.

Efter måltid (symbol æbleskrog):

Beregnet til måleresultater, som du har

målt efter et måltid.

Øvrigt (symbol asterisk):

Du kan selv fastlægge, hvad denne

markør betyder.

Kontrolmåling (symbol penselflaske):

Beregnet til kontrolmålinger, hvor du har

tilført kontrolvæske til testfeltet i stedet

for blod.

Prüfmittelnummer 310

Du kan samtidigt forsyne et måleresultat med følgende

markører:

Øvrigt og Før måltid

Øvrigt og Efter måltid

Et måleresultat kan ikke samtidigt markeres med Før

måltid og Efter måltid.

Du kan ændre markørerne igen (til‑ og frakoble), så

længe du befinder dig i menuen Markér. Så snart du

forlader menuen, lagres de valgte markører, og kan

derefter ikke ændres.

Hvis du vælger markøren Kontrolmåling, forlader du

menuen Markér og kommer ind i menuen

Kontrolvæske.

Symbolet for den tilkoblede markør vises til højre over

måleresultatet.


Øvrigt, Før måltid og Efter måltid

1 Tryk på (Markér).

2 Vælg vha. Før måltid, Efter måltid eller

Øvrigt.

3 Tryk på (Vælg).

Prüfmittelnummer 310

Udførelse af blodsukkermåling

Hvis du ønsker at give måleresultatet endnu en markør,

skal du gentage trin 2 og 3.

Sådan slettes markøren igen:

1 Vælg vha. markøren, f.eks. Øvrigt.

2 Tryk på for at slette markøren.

Sådan forlades menuen Markér:

1 Sluk for apparatet vha. .

eller

2 Vælg vha. Hovedmenu, og tryk på .

3 Luk skydedækselet.

41

4


4

Udførelse af blodsukkermåling

4.7 Indstilling af påmindelse

Vha. menupunktet Påmindelse har du efter en måling

mulighed for at indstille en påmindelse direkte i

menuen Markér, hvis du vil kontrollere din

blodsukkerværdi på et senere tidspunkt.

Apparatet kan påminde dig om en måling én gang om

1 time, 1,5 timer, 2 timer eller 3 timer. Til det formål

behøver du ikke at indstille noget klokkeslæt. Disse

påmindelser kan være meningsfyldte, hvis du f.eks.

ønsker at kontrollere et netop målt resultat endnu en

gang. Når påmindelsen har fundet sted, slettes den

automatisk.

42

Prüfmittelnummer 310

Når måleresultatet vises:

1 Tryk på Markér.

2 Åbn ➮Påmindelse.

3 Vælg vha. et påmindelsestidspunkt

(f.eks. Om 1 time).

4 Tryk på .

Apparatet vender tilbage til menuen Markér.

Hvilke muligheder du har, når den indstillede

påmindelse vises, findes på side 115.


Kontrolmåling

Når måleresultatet vises:

1 Tryk på Markér.

2 Vælg vha. Kontrolmåling.

3 Tryk på .

I kapitlet Kontrol af apparatet (side 88) er det beskrevet,

hvordan du skal gå videre ved en kontrolmåling

(måling med kontrolvæske).

Prüfmittelnummer 310

Udførelse af blodsukkermåling

4.8 Vurdering af måleresultater

Måleresultaterne afhænger f.eks. af ernæring,

medikamenter, sundhedstilstand, stress og fysisk

aktivitet.

W

Hvis det viste måleresultat stemmer overens med,

hvordan du har det, skal du følge din

diabetesbehandlers anvisninger. Hvis det viste

måleresultat ikke stemmer overens med, hvordan

du har det, skal du udføre en kontrolmåling.

Gentag derefter blodsukkermålingen. Hvis det nye

måleresultat heller ikke stemmer overens med,

hvordan du har det, skal du kontakte din

diabetesbehandler.

Du bør ikke ændre din behandling på grundlag af

et enkelt måleresultat.

Visningen kan betyde, at din blodsukkerværdi

er meget lav (muligvis alvorlig hypoglykæmi).

Visningen kan betyde, at din blodsukkerværdi

er meget høj (muligvis alvorlig hyperglykæmi).

Følg straks din diabetesbehandlers råd, og gentag

målingen.

43

4


4

Udførelse af blodsukkermåling

Fejlkilder i forbindelse med tvivlsomme

måleresultater

Hvis dit apparat gentagne gange viser tvivlsomme

måleresultater eller fejlmeddelelser, skal du kontrollere

de nedenfor nævnte punkter. Hvis dit svar afviger fra

det svar, der er angivet ved det pågældende spørgsmål

i tabellen, skal du korrigere det tilsvarende punkt ved

den næste måling.

Hvis du har overholdt alle disse punkter, og alligevel får

tvivlsomme måleresultater eller fejlmeddelelser, skal

du kontakte kundeservice.

Har du udført blodsukkermålingen i

overensstemmelse med brugsanvisningen?

Har du vasket dine hænder med varmt vand

og sæbe, og tørret dem grundigt?

Har du først tilført blodet, efter du i displayet

blev opfordret til det?

Har du tilført bloddråben til testfeltet med det

samme?

Har du tilført en fint formet bloddråbe? ja

44

ja

ja

ja

ja

Prüfmittelnummer 310

Har du trykket testfeltet på fingeren, eller har

du tværet bloddråben ud, da du tilførte blod?

Har du anvendt den samme bloddråbe til flere

målinger?

Har du udført målingen i det rigtige

temperaturområde (+10 til +40 °C)?

Har du overholdt opbevaringsbetingelserne

for apparatet og testkassetten?

Har du været opmærksom på de fejlkilder, der

nævnes i pakningsindlægget til

testkassetten?

Hvis du taber dit apparat, mens Tilfør dråbe vises i

displayet, skal du udføre en kontrolmåling.

W

Hvis du har tabt dit apparat, kan også det føre til

tvivlsomme måleresultater eller fejlmeddelelser.

Kontakt også i dette tilfælde kundeservice.

nej

nej

ja

ja

ja


5 Gennemførelse af indstillinger

5.1 Oversigt over indstillingerne

Menu Valg‑/indstillingsmuligheder

Sprog Forskellige sprog

Lydstyrke 5 niveauer (Lydløs og 4 lydstyrkeniveauer)

Lydsignal Bip-lyde: Til‑ eller frakoble bip‑lyde

Påmindelser: Til‑ eller frakoble bip‑lydene ved påmindelser

Akust. mode: Til‑ eller frakoble akustisk mode

Påmindelser 7 klokkeslæt – frit indstillelige daglige påmindelser

Klokkesl./dato Klokkeslæt: Indstille klokkeslæt

Dato: Indstille dato

Tidsformat: Indstille tidsformat (8 tidsformater)

(format for klokkeslæt og dato)

Målområde Indstille øvre og nedre grænseværdi

Lysstyrke 3 niveauer

Til‑ eller frakoble målområde

Prüfmittelnummer 310

Gennemførelse af indstillinger

45

5


5

Gennemførelse af indstillinger

Apparatet råder over flere funktioner, du først kan

anvende, når du har foretaget de dertil hørende

indstillinger. Disse funktioner tjener i første linje

tilpasningen af apparatet til dine personlige behov

(f.eks. bip‑lyde og påmindelseslydsignaler).

Du kan også udføre blodsukkermålinger uden at

foretage indstillinger på apparatet.

Sådan åbner du menuen Indstillinger:

1 Vælg vha. Indstillinger ( symbol) i

hovedmenuen.

2 Tryk på .

46

Prüfmittelnummer 310

5.2 Indstilling af sprog

Du kan indstille et af de disponible sprog til de tekster,

der vises i displayet.

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Sprog ( symbol).

Det aktuelt indstillede sprog er markeret.

2 Vælg vha. det ønskede sprog.

3 Tryk på .

Det valgte sprog vises.

4 Tryk på (OK).


Korrektur af forkert indstillet sprog

Sådan ændrer du et utilsigtet forkert indstillet sprog:

1 Tænd apparatet med .

2 Vent, til displayet ikke mere forandrer sig.

3 Tryk 2 gange på .

Menuen “Indstillinger” er nu markeret.

4 Tryk på .

Menuen “Sprog” er nu markeret.

5 Tryk på .

Menuen “Sprog” er åbnet.

6 Vælg vha. det ønskede sprog.

7 Tryk på .

Det valgte sprog vises.

8 Tryk på (OK).

Apparatet vender tilbage til menuen “Indstillinger”.

Prüfmittelnummer 310

5.3 Indstilling af lydstyrke

Gennemførelse af indstillinger

Du kan indstille lydstyrken for bip‑lydene på 5

forskellige niveauer.

Jo flere bjælker der er udfyldt i displayet, desto højere

er lydstyrken. På lydstyrkeniveauet 1 Lydløs høres

ingen bip‑lyd.

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Lydstyrke.

2 Indstil minutterne vha. .

Ved hvert tryk på knappen lyder en bip‑lyd i den

nyvalgte lydstyrke.

3 Tryk på .

47

5


5

Gennemførelse af indstillinger

5.4 Indstilling af lydsignal

I menuen Lydsignal kan du til‑ eller frakoble bip‑lyde,

bip‑lyd ved påmindelser og akustisk mode.

Bip‑lyde: Når Bip-lyde er tilkoblet, og lydstyrken ikke

er indstillet på niveau 1 (Lydløs), lyder der en bip‑lyd

ved en måling,

når apparatet transporterer et testfelt over på

kassettespidsen,

når Tilfør dråbe vises, og du kan tilføre blod eller

kontrolvæske til testfeltet,

når Måling er i gang vises, og målingen begynder,

når måleresultatet vises,

hvis der vises en fejlmeddelelse (en dobbelt‑bip‑lyd

4 gange efter hinanden).

Påmindelser: Hvis Påmindelser er tilkoblet, lyder

bip‑lydene.

Akust. mode: Hvis akustisk mode er tilkoblet, fører

apparatet dig igennem blodsukkermålingen med de

førnævnte bip‑lyde (se kapitel Akustisk mode, side 81).

48

Prüfmittelnummer 310

Til‑ og frakobling af lydsignal

Bip‑lyde, påmindelser og akustisk mode kan kun til‑ og

frakobles.

Fremgangsmåde ved eksemplet bip‑lyde:

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Lydsignal.

2 Vælg vha. Bip-lyde.

3 Tryk på for at til‑ ( ) eller frakoble ( )

bip‑lyde.

i

Hvis du ønsker at anvende den akustiske mode, skal

du tilkoble både Akust. mode og Bip-lyde.


5.5 Indstilling af påmindelser

Du kan indstille op til 7 påmindelsestidspunkter.

Når apparatet er slukket, vises Påmindelse og

påmindelsestidspunktet dagligt på det indstillede

klokkeslæt. Samtidig lyder der bip‑lyde, såfremt du har

tilkoblet Påmindelser i menuen Lydsignal (se side 115).

Når meddelelsen med påmindelsen vises, kan du

frakoble bip‑lydene ved at trykke på en vilkårlig knap.

Hvis du ikke trykker på en knap, slukkes apparatet

automatisk efter 20 sekunder. Påmindelsen gentages

ikke.

Hvis du udfører en blodsukkermåling 10 eller færre

minutter før en påmindelse, bortfalder påmindelsen.

Prüfmittelnummer 310

Indstilling af ny påmindelse

Gennemførelse af indstillinger

1 2

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Påmindelser.

2 Vælg vha. Ny.

3 Åbn vha. Ny.

4 Indstil timerne 1 vha. .

5 Tryk på (Fortsæt).

6 Indstil minutterne 2 vha. .

7 Tryk på (Fortsæt ).

49

5


5

Gennemførelse af indstillinger

Kun ved klokkeslæt i 12‑timersformat:

Angivelsen am (om formiddagen) eller pm (om

eftermiddagen) er markeret.

7a Vælg vha. am eller pm.

7b Tryk på (Fortsæt).

50

24‑timersformat 12‑timersformat

Apparatet viser dig det påmindelsestidspunkt, du har

indstillet. Påmindelsen er samtidig blevet tilkoblet.

Prüfmittelnummer 310

Tryk på .

Apparatet vender tilbage til menuen Påmindelser.

24‑timersformat 12‑timersformat

Det indstillede påmindelsestidspunkt vises.


Til‑ eller frakobling af påmindelse

I displayet vises listen over de forhåndenværende

påmindelser.

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Påmindelser.

2 Vælg vha. det påmindelsestidspunkt, som

du ønsker at til‑ eller frakoble.

3 Tryk på .

4 Vælg vha. Tilkoblet.

5 Tryk på for at til‑ eller frakoble påmindelsen.

En påmindelse, som én enkelt gang påminder dig om

at kontrollere blodsukkeret, vises ikke i

påmindelseslisten (se også side 42). ).

Prüfmittelnummer 310

Redigering af påmindelse

Gennemførelse af indstillinger

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Påmindelser.

2 Vælg vha. det påmindelsestidspunkt, som

du ønsker at redigere.

3 Tryk på .

4 Vælg vha. Redigér.

5 Tryk på .

6 Indstil det nye påmindelsestidspunkt.

Påmindelsestidspunktet er nu redigeret.

Sletning af påmindelse

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Påmindelser.

2 Vælg vha. det påmindelsestidspunkt, som

du ønsker at slette.

3 Tryk på .

4 Vælg vha. Slet.

5 Tryk på .

Påmindelsestidspunktet er nu slettet.

51

5


5

Gennemførelse af indstillinger

5.6 Indstilling af klokkeslæt, dato og

tidsformat

Klokkeslæt og dato er allerede forudindstillet i

apparatet. Hvis du anvender påmindelserne, eller

ønsker at analysere dine måleresultater, f.eks. med en

computer, skal du kontrollere klokkeslæt og dato, og

korrigere dem, hvis de afviger fra det aktuelle

klokkeslæt hhv. den aktuelle dato.

Alle måleresultater lagres med klokkeslæt og dato. Kun

hvis klokkeslæt og dato er indstillet korrekt, er det

muligt at foretage meningsfyldte tidsrelaterede

analyser af måleresultaterne.

52

Prüfmittelnummer 310

Indstilling af klokkeslæt

1 2

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Klokkesl./dato

➮Klokkeslæt.

2 Indstil timerne 1 vha. .

3 Tryk på (Fortsæt).

4 Indstil minutterne 2 vha. .

5 Tryk på (Fortsæt ).


Kun ved klokkeslæt i 12‑timersformat:

Angivelsen am eller pm 3 er markeret.

5a Vælg vha. am eller pm.

5b Tryk på (Fortsæt).

6 Tryk på (OK).

Det indstillede klokkeslæt vises.

3

Prüfmittelnummer 310

Indstilling af dato

Gennemførelse af indstillinger

Rækkefølgen af dag, måned og år ved indstillingen af

datoen retter sig efter det indstillede tidsformat. Med

undtagelse af rækkefølgen er fremgangsmåden i øvrigt

den samme. Der findes følgende rækkefølger:

Dag.Måned.År Måned/Dag/År År/Måned/Dag

1 2 3

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Klokkesl./dato

➮Dato.

53

5


5

Gennemførelse af indstillinger

2 Indstil dagen 1 vha. .

3 Tryk på (Fortsæt).

4 Indstil måneden 2 vha. .

5 Tryk på (Fortsæt).

6 Indstil året 3 vha. .

7 Tryk på (Fortsæt).

Den indstillede dato vises.

8 Tryk på (OK).

i

Hvis den indtastede dato ikke findes (f.eks. 31. april),

vender apparatet efter bekræftelse af den sidste

indtastning med Fortsæt (trin 7) tilbage til den første

indtastningsposition.

54

Prüfmittelnummer 310

Indstilling af tidsformat

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Klokkesl./dato

➮Tidsformat.

Det aktuelt indstillede tidsformat er markeret.

2 Vælg vha. det ønskede tidsformat.

3 Tryk på .

Det valgte tidsformat vises.


4 Tryk på (OK) for at bekræfte det valgte

tidsformat.

Hvis du ikke ønsker at indstille det valgte tidsformat,

skal du vælge Afbryd. Tryk på ‑knappen (OK) for at

vende tilbage til menuen Klokkesl./dato.

Prüfmittelnummer 310

5.7 Indtastning af målområde

Gennemførelse af indstillinger

Du kan indtaste dit personlige målområde for

blodsukkerværdier (grundindstilling: Fra).

Måleresultater, der ligger over dette målområde, er

angivet med symbolet. Måleresultater, der ligger

under dette målområde, er angivet med symbolet.

Målområdet omfatter de blodsukkerværdier, der skal

opnås ved optimal behandling. Bestem det målområde,

der er relevant for dig, sammen med din diabetes‑

behandler.

Målområdet fastlægger du ved at indtaste en nedre og

øvre grænseværdi. Den nedre grænseværdi kan ind‑

stilles fra 2,8 til 5,5 mmol/L. Den øvre grænseværdi

kan indstilles fra 5,5 til 11,1 mmol/L. Begge

grænseværdier kan indstilles i trin på 0,1 mmol/L.

55

5


5

Gennemførelse af indstillinger

W

Hvis du ønsker at anvende den nedre grænseværdi

som angivelse af et muligt for lavt blodsukkerniveau

(hypoglykæmi), skal du overveje følgende: Angivelsen

er kun pålidelig, hvis grænseværdien er valgt rigtigt.

Vi anbefaler dig derfor udtrykkeligt, at du drøfter

indstillingen af grænseværdien med din

diabetesbehandler. Denne funktion erstatter ikke din

diabetesbehandlers eller dit diabetes‑teams

undervisning i hypoglykæmi.

56

Prüfmittelnummer 310

Indstilling af målområde

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Målområde.

2 Vælg vha. Redigér.

3 Tryk på .

1 2

4 Indstil den nedre grænseværdi 1 vha. .

5 Tryk på (Fortsæt).

6 Indstil den øvre grænseværdi 2 vha. .

7 Tryk på (Fortsæt).

8 Tryk på (OK) for at bekræfte det indstillede

målområde.


Hvis du ikke ønsker at indstille et målområde, skal du

vha. vælge Afbryd og derefter trykke på

‑knappen (OK) for at vende tilbage til menuen

Indstillinger.

Det indstillede målområde vises. Det er samtidig

tilkoblet.

9 Vælg vha. Tilbage.

10 Tryk på .

Apparatet vender tilbage til menuen Indstillinger.

Prüfmittelnummer 310

Gennemførelse af indstillinger

Til‑/frakobling af eksisterende målområde

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Målområde.

2 Vælg vha. Tilkoblet.

3 Tryk på for at til‑ eller frakoble målområdet.

En lille kasse angir målområdet som frakoblet, et

flueben som tilkoblet.

57

5


5

Gennemførelse af indstillinger

Redigering af målområde

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Målområde.

2 Vælg vha. Redigér.

3 Tryk på .

4 Indstil det nye målområde.

5 Tryk på (OK) for at bekræfte det indstillede

målområde.

Det redigerede målområde vises. Det er samtidig

tilkoblet.

58

Prüfmittelnummer 310

5.8 Indstilling af lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken for teksterne og symbolerne,

som vises i displayet, på 3 forskellige niveauer.

Jo flere bjælker der er udfyldt i displayet, desto højere

er lysstyrken.

1 Åbn ➮Indstillinger ➮Lysstyrke.

2 Indstil lysstyrken vha. .

3 Tryk på .


6 Anvendelse af apparatet som

dagbog

Apparatet kan lagre op til 2000 måleresultater med

klokkeslæt og dato. Du skal intet foretage dig for at

lagre et måleresultat. Alle måleresultater, alle symboler,

der vises sammen med måleresultatet, og alle

indstillede markører lagres automatisk af apparatet. Er

hukommelsespladserne opbrugt, slettes det ældste

måleresultat, når der udføres en ny måling for at skaffe

plads til det nye måleresultat.

I menuen Mine data har du følgende valgmuligheder:

Alle resultater: vis alle lagrede måleresultater

Gennemsnit: vis gennemsnittene for de sidste 7, 14,

30 eller 90 dage

Pc‑analyse: vis og analyser lagrede måleresultater

på en computer (se side 64)

Prüfmittelnummer 310

Anvendelse af apparatet som dagbog

6.1 Hentning af lagrede måleresultater

Du har mulighed for at hente alle lagrede måle‑

resultater via menuen Mine data eller med

‑knappen.

Symboler, der er lagret sammen med måleresultatet,

vises til højre over måleresultatet.

For at hente lagrede måleresultater via menuen Mine

data skal du gøre følgende:

Åbn ➮Mine data ( symbol) ➮Alle resultater.

Det sidst lagrede måleresultat vises.

59

6


6

Anvendelse af apparatet som dagbog

For at hente måleresultater med ‑knappen, skal du

gøre følgende:

Når apparatet er slukket:

Tryk på , til apparatet tændes (længere end

2 sekunder).

Det sidst lagrede måleresultat vises.

Hent ældre måleresultater:

Tryk på for at komme til det næstældste

måleresultat.

Tryk på for at komme til det næstnyeste

måleresultat.

Hvis du holder knapperne trykket ned, vises

måleresultaterne i hurtigt gennemløb, i starten

langsomt, senere hurtigt. Ved det ældste og nyeste

(sidste) måleresultat bliver displayet stående.

Hvis der i hukommelsen som det sidste (nyeste)

måleresultat vises XX.X med streger ved dato og

klokkeslæt, gav den sidste måling ikke noget

måleresultat. I dette tilfælde blev der enten vist en

fejlmeddelelse ved den sidste måling, eller du tilførte

ikke noget blod (eller kontrolvæske), efter at

opfordringen Tilfør dråbe blev vist. Efter den næste

60

Prüfmittelnummer 310

måling, som giver et måleresultat, bliver X‑resultatet

slettet fra hukommelsen.

Hvis der ikke er lagret måleresultater i apparatet, vises

ligeledes XX.X.


6.2 Hentning af gennemsnit

Apparatet kan beregne gennemsnit af de lagrede

måleresultater.

Du kan vælge, hvilke måleresultater gennemsnittene

skal beregnes ud fra:

alle måleresultater 1

kun måleresultater, der er markeret med Før måltid

2

kun måleresultater, der er markeret med Efter måltid

3

Har du truffet dette valg, kan du vælge det tidsrum,

hvor værdierne blev målt: De sidste 7, 14, 30 eller 90

dage.

1

2

3

Prüfmittelnummer 310

Anvendelse af apparatet som dagbog

Gennemsnittet beregnes ud fra alle måleresultater, der

stemmer overens med dit valg. Alligevel inddrages

følgende måleresultater ikke i beregningen:

Kontrolmålinger (markeret med ),

Måleresultater, der blev vist som eller .

61

6


6

Anvendelse af apparatet som dagbog

1 Åbn ➮Mine data ➮Gennemsnit.

2 Vælg vha. Alle måleresultater, Før måltid

eller Efter måltid.

3 Tryk på .

4 Vælg vha. det tidsrum, hvor værdierne

blev målt: 7, 14, 30 eller 90 dage.

5 Tryk på .

62

Prüfmittelnummer 310

Valg af tidsrum 1 fastlægger kun det gennemsnit, du

først får vist. Med ‑knapperne kan du skifte

direkte fra et tidsrum til de andre.

Det valgte gennemsnit 2 vises sammen med antallet

af måleresultater, som dette gennemsnit er beregnet

ud fra (betegnet som Test) 3 .

1

2

3


Gennemsnit Før måltid er markeret med symbolet.

Gennemsnit Efter måltid er markeret med symbolet.

Prüfmittelnummer 310

Anvendelse af apparatet som dagbog

i Apparatet beregner også gennemsnittet for et

tidsrum, hvis de lagrede måleresultater dækker et

mindre tidsrum (f.eks. kun 5 dage).

Hvis gennemsnit ikke kan beregnes, vises XX.X

(mmol/L) i stedet for et gennemsnit, og antallet af

måleresultater (Test) angives med nul. Det er

tilfældet, hvis der ikke er lagret måleresultater i det

valgte tidsrum, eller kun måleresultater, der ikke

inddrages i beregningen af gennemsnittene.

63

6


7

Analyse af måleresultater på pc’en

7 Analyse af måleresultater på pc’en

Apparatet har en indbygget USB‑grænseflade (USB =

universal serial bus) til overførsel af lagrede

måleresultater til en tilsvarende udstyret computer (pc).

USB‑grænsefladen 1 befinder sig på venstre side af

apparatet.

1

Den medleverede USB‑ledning har to forskellige stik:

Micro‑B‑stikket 2 er beregnet til tilslutningen til

apparatet, USB‑A‑stikket 3 til tilslutningen til

computeren.

64

Prüfmittelnummer 310

Via menuen Pc-analyse kan du på to forskellige måder

vise måleresultaterne med computeren:

Med Dataoverførsel sker en overførsel af

måleresultaterne til computeren.

Med specielle software‑programmer til diabetes‑

management kan du vise og analysere dataene.

Med Rapporter kan du vise og analysere måle‑

resultaterne vha. den i apparatet installerede

software, der anvendes til dagbogsfunktionen, og en

internetbrowser på computeren.

Med disse muligheder for analyser kan du og din

diabetesbehandler bedre administrere dine

måleresultater, og vha. grafikker og tabeller kan du

bedre forstå dine måleresultater.

2

3


7.1 Fastlæggelse af grundindstilling

Du kan fastlægge, hvordan apparatet skal forholde sig

efter tænding, når du vil tilslutte det til computeren.

1 Åbn ➮Mine data ➮Pc-analyse

➮Grundindstilling.

2 Vælg vha. Dataoverførsel eller

Rapporter.

3 Tryk på .

Afhængig af grundindstillingen starter analysen af

måleresultaterne enten med Dataoverførsel eller

Rapporter. Til analysen vha. Dataoverførsel har du

anvendelse for et specielt software‑program til din

computer. Kontakt kundeservice for yderligere

oplysninger.

Prüfmittelnummer 310

Analyse af måleresultater på pc’en

Hvis du allerede er i besiddelse af software fra Roche

Diagnostics til overførsel og analyse af måleresultater,

er der mulighed for, at softwaren ikke genkender nyere

apparater, og måleresultaterne derfor ikke kan

overføres. Du kan derfor have behov for en opdateret

version til dit software‑produkt. Kontakt i så fald

kundeservice.

Under overførslen af måleresultaterne kan du ikke

udføre nogen måling.

i

Særlig diabetesmanagement‑software til analyse af

de lagrede måleresultater, har du kun anvendelse for,

hvis du vil anvende dataoverførselsfunktionen.

Visning af en rapport i internetbrowseren kræver

ingen yderligere software.

65

7


7

Analyse af måleresultater på pc’en

7.2 Tilslutning af apparatet til pc’en

1 Stik USB‑stikket (micro‑B‑stik) ind i USB‑

grænsefladen på apparatet.

2 Tilslut den anden ende af USB‑ledningen til din

computer.

Hvis apparatet er slukket:

Apparatet tændes. Afhængig af grundindstillingen (se

afsnittet Fastlæggelse af grundindstilling) starter

analysen af måleresultaterne enten med Dataoverførsel

eller Rapporter.

Hvis apparatet er tændt:

Apparatet åbner menuen Pc-analyse. Andre

igangværende procedurer afbrydes.

66

Prüfmittelnummer 310

Hvis du tilslutter apparatet til computeren under en

måleprocedure, afbrydes målingen, og du får følgende

meddelelse:

Tryk på (Fortsæt).

Apparatet starter analysen af måleresultaterne,

afhængig af grundindstillingen, enten med

Dataoverførsel eller Rapporter.

i Hvis du afbryder ledningsforbindelsen mellem

apparatet og computeren, slukkes apparatet.

Fjern USB‑ledningen efter afsluttet pc‑analyse, så

batterierne i apparatet ikke belastes unødigt.

Når apparatet er tilsluttet til computeren, kan du

ikke udføre en måling.


7.3 Dataoverførsel

Tilslut apparatet til computeren.

Når forbindelsen etableres og dataene overføres,

informeres du om processen i displayet.

i Til analyse vha. funktionen Dataoverførsel har du

brug for yderligere software.

Hvis du alligevel ikke ønsker at overføre

måleresultaterne, kan du afbryde dataoverførslen

med ‑knappen. Apparatet vender så tilbage til

menuen Mine data (hvis du er kommet fra menuen

Mine data) eller slukkes (hvis du har tændt

apparatet med ‑ og ‑knapperne).

Prüfmittelnummer 310

Analyse af måleresultater på pc’en

Hvis det er nødvendigt, skal du starte software‑

programmet til analyse af måleresultater på

computeren.

Når overførslen af måleresultaterne er afsluttet,

slukkes apparatet automatisk.

Hvis det apparat, der er tilsluttet til computeren, er

slukket, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1 Tænd apparatet med .

2 Åbn ➮Mine data ➮Pc-analyse.

3 Vælg vha. Dataoverførsel.

4 Tryk på for at starte overførslen af

måleresultaterne.

5 Følg oplysningerne i venstre spalte.

67

7


7

Analyse af måleresultater på pc’en

7.4 Visning af rapporter

1 Tilslut apparatet til computeren.

Når forbindelsen etableres, informeres du om

processen i displayet. Pc‑symbolet i apparatets display

blinker, når forbindelsen til computeren er lykkedes.

2 Åbn filhåndteringen (f.eks. Microsoft Windows

Explorer) i din computer.

I filhåndteringen vises apparatet som drev (USB‑

lagerenhed).

3 Åbn symbolet for drevet (ACCU‑CHEK) med et

dobbeltklik.

4 Åbn “Start.html” med et dobbeltklik.

Internetbrowseren (f.eks. Mozilla Firefox) åbnes og

viser de forudindstillede rapporter.

68

Prüfmittelnummer 310

Hvis det apparat, der er tilsluttet til computeren, er

slukket, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1a Tænd apparatet med .

2a Åbn ➮Mine data ➮Pc-analyse.

3a Vælg vha. Rapporter.

4a Tryk på for at etablere forbindelsen til

computeren.

5a Følg anvisningerne i trin 2 til 4.


7.5 Rapporter

Rapporter har til formål enkelt og automatisk at

analysere lagrede blodsukkerresultater fra dit

Accu‑Chek Mobile apparat.

Oversigt

Rapporterne kan vises på en computer med en

internetbrowser og udskrives vha. en printer. Du har

ikke anvendelse for nogen internetforbindelse for at få

rapporterne vist. Rapporternes data er lagret i

apparatet og hentes derfra.

i

Licensaftalen til anvendelse af den i apparatet

installerede software, der anvendes til

dagbogsfunktionen, findes til sidst i

brugsanvisningen.

Prüfmittelnummer 310

Analyse af måleresultater på pc’en

Hvis du har fået etableret en forbindelse fra apparatet

til computeren, vises følgende rapporter på en side i

internetbrowseren:

Trendrapport

Denne rapport viser flere måleresultaters forløb

inden for den valgte periode.

Rapport for standarddag

Denne rapport viser alle data i et 24‑timers skema.

Rapport for standarduge

Denne rapport viser alle blodsukkerværdier i henhold

til måletidspunktet og den dertil hørende ugedag.

Liste

Listen (dataliste) viser måleresultaterne sorteret

efter dato og klokkeslæt for målingen.

69

7


7

Analyse af måleresultater på pc’en

Brugerflade

70

7

8

2

1

3

6

4

Prüfmittelnummer 310

5


1 Vinduet i internetbrowseren

2 Rullemenu til valg af periode

3 Periode

4 Gem fil‑knap

5 Udskriv rapporter‑knap

Visningsområder:

6 Diagram (grafisk udarbejdet rapport)

7 Statistik til analyse af måleresultater

8 Tegnforklaring af anvendte symboler

i

Måleresultaternes fremstillingsmåde er afhængig af

apparatets version, hvad angår måleenhederne

mmol/L eller mg/dL.

Symboler

Prüfmittelnummer 310

Analyse af måleresultater på pc’en

Måleresultaterne plottes ind i rapporternes diagrammer

ved hjælp af forskellige symboler.

Symbolerne og de grafiske elementer i diagrammerne

har følgende betydning:

Måling

Blodsukkerværdi fra en måling

Flere målinger

Blodsukkerværdier fra flere målinger

Gennemsnitsværdi

Blodsukkergennemsnit inden for den valgte

periode

Blodsukkermålområde

Personligt målområde for blodsukkerværdier

(vist på skærmen som en grøn bjælke)

Resultater uden for diagrammet

Blodsukkerværdien kan ikke vises, da den ligger

over diagrammet

Arbejdsfri dag

Normalt arbejdsfrie dage (weekender)

71

7


7

Analyse af måleresultater på pc’en

Rapportperioder

Rapporter kan oprettes for følgende perioder:

Sidste 3 dage

Sidste 7 dage

Sidste 14 dage

Sidste 30 dage

Sidste 90 dage

Vælg i rullemenuen den ønskede periode (f.eks.

Sidste 14 dage).

72

Prüfmittelnummer 310

Udskrivning af rapporter

Alle rapporter, som du ser på skærmen, kan også

udskrives på én gang.

Når du vil udskrive rapporterne, skal du ikke anvende

den integrerede udskrivningsfunktion i browseren, men

anvende Udskriv rapporter‑knappen på brugerfladen.

1 Klik på ‑knappen på brugerfladen.

Dialogboksen Udskriv åbnes i internetbrowseren.

2 Indstil den ønskede printer i dialogboksen

Udskriv.

I dialogboksen for udskriftsindstillinger har du

mulighed for at foretage yderligere indstillinger for

udskrivningen.

3 Indstil, om rapporten skal udskrives i stående

eller i liggende format.

4 Start udskrivningen.


Afhængig af hvilket operativsystem og

systemkonfigurationen, der er installeret på

computeren, kan fremgangsmåden for

udskriftsindstillinger variere.

Prüfmittelnummer 310

Analyserede data

Analyse af måleresultater på pc’en

Følgende data inddrages ikke i den statistiske analyse:

Måleresultater uden for den valgte periode

Måleresultater uden dato og klokkeslæt

Målinger med kontrolvæske

Målinger uden for måleområdet (angivet med HI eller

LO)

Følgende indstillinger, som er foretaget i

blodsukkerapparatet, overtages ved dataanalysen:

Sprog (se side 46)

Datoformat (se side 53)

Klokkeslætformat (se side 54)

73

7


7

Analyse af måleresultater på pc’en

Trendrapport

Trendrapporten viser flere måleresultaters forløb inden

for den valgte periode.

På den vandrette x‑akse er angivet dag eller måned, på

den lodrette y‑akse til venstre er blodsukkerværdierne

angivet. Værdierne er forbundet med en tynd sort linje i

henhold til deres kronologiske rækkefølge.

For at lette orienteringen yderligere vises det indstillede

blodsukkermålområde som grøn bjælke i diagrammets

baggrund. Normalt arbejdsfrie dage (weekender) er

desuden markeret med en skravering på den vandrette

x‑akse.

74

Prüfmittelnummer 310

De enkelte blodsukkerværdier er forbundet med

hinanden med tynde linjer.

Den gennemsnitlige blodsukkerværdis forløb fra dag til

dag vises vha. en tyk sort linje.


Rapport for standarddag

Rapporten for standarddag anvendes til lettere at

genkende mønstre, der gentager sig dagligt. I den

forbindelse lægges alle data i et 24‑timers skema,

hvorved alle målinger, som er foretaget på (cirka)

samme tidspunkt af dagen, illustreres på det samme

sted på tidsaksen.

Alle blodsukkerværdier plottes ind på det pågældende

tidspunkt af dagen i overensstemmelse med

tidspunktet for målingen. Værdierne er forbundet med

en tynd sort linje i henhold til deres kronologiske

rækkefølge. En tyk sort linje repræsenterer

Prüfmittelnummer 310

Analyse af måleresultater på pc’en

middelværdiens forløb (i intervaller på én time, hvis der

foreligger et måleresultat i hvert interval).

75

7


7

Analyse af måleresultater på pc’en

Rapport for standarduge

Rapporten for standarduge anvendes til lettere at

genkende mønstre, der gentager sig afhængigt af

ugedagen. Hermed kan man f.eks. identificere

ændringer i stofskiftetilstanden, som skyldes

arbejdsmæssige forhold.

Alle blodsukkerværdier plottes ind i grafikken på basis

af tidspunktet for målingen og den tilhørende ugedag.

Værdierne er forbundet med en tynd sort linje i henhold

til deres kronologiske rækkefølge. En tyk sort linje

repræsenterer middelværdiens forløb på forskellige

dage i ugen.

76

Prüfmittelnummer 310

Under diagrammet er opført antallet af målinger og

gennemsnittet for den pågældende ugedag.


Liste

Prüfmittelnummer 310

Analyse af måleresultater på pc’en

Listen viser måleresultaterne sorteret efter dato og

klokkeslæt for målingen. Alle blodsukkerværdier vises

kronologisk og sammen med yderligere oplysninger

om hændelser (se afsnittet Markering af

måleresultater, side 48).

Listen indeholder følgende spalter:

Dato og klokkeslæt

Blodsukker (mmol/L)

Hændelse

Hændelse i sammenhæng med måleresultatet

77

7


7

Analyse af måleresultater på pc’en

Statistik

Under rapportens diagram er opført en statistisk

analyse af alle posterede måleresultater med følgende

oplysninger:

Antal målinger

Gennemsnitsværdi (mmol/L)

Standardafvigelse (mmol/L)

Standardafvigelsen er spredningen af de

analyserede måleresultater.

Højeste blodsukkerværdi (mmol/L)

Laveste blodsukkerværdi (mmol/L)

Målinger per dag

Gennemsnitligt antal blodsukkermålinger per dag

HI eller LO

blodsukkerværdier uden for måleområdet

78

Prüfmittelnummer 310

Lavt blodsukkerindeks eller Højt blodsukkerindeks

Yderligere oplysninger findes i appendiks (se side

135).

Over målområdet

Blodsukkerværdier over målområdet

Inden for målområdet

Blodsukkerværdier inden for målområdet

Under målområdet

Blodsukkerværdier under målområdet


Ekstern analyse af data

Hvis du ønsker at analysere måleresultater med

ekstern software, kan du gemme dataene i en CSV‑fil.

Filendelsen CSV står for Comma Separated Values.

CSV‑filer kan bl.a. åbnes med tekstbehandlings‑ eller

regnearksprogrammer.

CSV‑filen indeholder altid alle måleresultater, der er

lagret i apparatet. Måleresultater, der allerede er

overført på et tidligere tidspunkt, overføres endnu en

gang.

1 Tryk på ‑knappen Gem fil på brugerfladen.

Afhængig af, hvordan din computer er konfigureret, kan

det forekomme, at CSV‑filen åbnes direkte i et

regnearksprogram. I så tilfælde kan du gemme tabellen

med regnearksprogrammets gemmefunktion.

2 Vælg i den dialogboks, der åbnes,

valgmuligheden for at gemme filen.

Hvor på din computer du kan finde CSV‑filen, afhænger

af indstillingerne af dit operativsystem hvad angår

filhentning.

Prüfmittelnummer 310

Analyse af måleresultater på pc’en

CSV‑filen indeholder følgende oplysninger:

Serienummer: Apparatets serienummer

Overføringsdato, overføringstidspunkt, dato og

klokkeslæt for, hvornår apparatet har overført

måleresultaterne til computeren

Dato, klokkeslæt, måleresultat og måleenhed for de i

apparatet lagrede måleresultater

Markører, som måleresultaterne blev forsynet med,

angivet med et “X”

I CSV‑filen vises datoen altid i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ,

klokkeslættet altid i 24‑timersformatet (tt:mm).

Tidsformatet, som er indstillet i apparatet, har ingen

indflydelse på formatet af dato og klokkeslæt i CSV‑

filen.

79

7


7

Analyse af måleresultater på pc’en

Sikkerhedsindstillinger i internetbrowseren

Din internetbrowsers indstillinger kan påvirke arbejdet

med rapporterne.

Rapporterne anvender sig af sider med såkaldt “aktivt

indhold” (JavaScript). Dette aktive indhold kan blokeres

på grund af tilsvarende sikkerhedsindstillinger i

browseren, og medfører, at der vises

advarselsmeddelelser, eller at funktionaliteten

indskrænkes. Hvis dette sker, skal du tjekke de

relevante indstillinger i din internetbrowser for at sikre

en jævn drift.

I mange tilfælde (f.eks. via login på pc’en eller via

brugerprofiler i browseren) kan du foretage forskellige

sikkerhedsindstillinger for internet og for arbejdet med

rapporter.

Hvis du vælger de passende sikkerhedsindstillinger i

internetbrowseren (f.eks. “Tillad aktivt indhold at køre i

filer på Denne computer” eller lignende), kan du

arbejde ubegrænset med rapporterne.

80

Prüfmittelnummer 310

Fejlmeddelelser og problemløsninger

Symbolet for drevet ACCU‑CHEK med filen

“start.html” vises ikke på pc’en:

Kontroller, om der i grundindstillingen til pc‑

analysen er valgt Rapporter (se side 65). ).

Kontroller, om din pc eller dit operativsystem

understøtter dataudveksling med USB.

Kontroller, at USB‑stikket sidder korrekt i den

tilsvarende bøsning på pc’en.

Hvis apparatet stadig ikke genkendes som drev:

Tilslut apparatet en anden USB‑bøsning på din

computer (evt. kan du anvende en USB‑hub, eller

vælge mellem USB‑bøsninger på for‑ og

bagsiden af pc’en).

Kontakt kundeservice, hvis problemet varer ved.


8 Akustisk mode

I kapitlet Indstilling af lydsignal (se side 48) er det

beskrevet, hvordan du tilkobler akustisk mode.

Hvis den akustiske mode er tilkoblet, fører apparatet

dig gennem blodsukkermålingen med bip-lyde og

angiver måleresultatet med en sekvens af bip-lyde.

Desuden bipper apparatet, når batterierne snart er

opbrugt, når testkassetten er tom, eller når der vises

en fejlmeddelelse.

Et nøje kendskab til, hvordan måleresultater angives

med bip-lyde, og hvordan du skelner måleresultater fra

andre bip-lyde, er afgørende for at forstå

måleresultaterne korrekt.

I de følgende afsnit beskrives bip-lydene i detaljer.

Desuden kan du hos kundeservice bestille en cd med

et undervisningsprogram (BeepLearn-program), som

kan hjælpe dig med at fortolke måleresultater, der

angives i form af bip-lyde.

Prüfmittelnummer 310

Akustisk mode

W

Svagtseende personer må kun anvende akustisk

mode, når de med hjælp fra en seende person har

gjort sig fuldstændig fortrolige med den

akustiske mode og er overbevist om, at de er i

stand til uden undtagelse at kunne fortolke

måleresultater fejlfrit vha. akustik mode.

Anvendelse af akustisk mode skal konstant ske

med yderste omhu: Ellers er der fare for, at

måleresultater kan fortolkes forkert af den

målende. En deraf resulterende fejlagtig

insulindosering kan føre til væsentlige

helbredsskader eller endda til dødsfald. Især, hvis

der vha. akustisk mode konstateres påfaldende

blodsukkerværdier, der afviger fra normen, skal

der foretages yderligere kontrolmålinger sammen

med en seende person for at kontrollere

måleresultatet.

81

8


8

Akustisk mode

W

Svagtseende bør principielt altid modtage støtte

fra en seende person ved blodsukkermålingen.

Apparatet skal regelmæssigt kontrolleres af en

seende person for udvendige tilsmudsninger.

82

Prüfmittelnummer 310

Der findes to typer bip-lyde, der adskiller sig fra

hinanden ved tonens højde. Advarsler har en højere

tone (tone 2, i det følgende fremstillet som ) end de

andre bip-lyde (tone 1, i det følgende fremstillet som

). Den følgende tabel viser, hvilken tone der hører til

hvilken hændelse.


Tone 1:

Tænding

Testfeltet transporteres over på kassettespidsen

Opfordring til tilføring af blod eller kontrolvæske

Påbegyndelse af målingen

Meddelelse af måleresultatet

Tone 2: (advarsel)

Varsling om meddelelse af måleresultater

Visning af en fejlmeddelelse

Meddelelse om, at batterierne snart er opbrugt

Meddelelse om, at kassetten er tom

Prüfmittelnummer 310

8.1 Bip-lyd ved tænding

Akustisk mode

Hvis den akustiske mode er tilkoblet, hører du en

bip-lyd ( ), når du tænder apparatet.

I den forbindelse er det ligegyldigt, hvordan du tænder

apparatet:

ved at åbne skydedækslet (se side 33)

med Tænd/Sluk-knappen (se side 35)

med -knappen (se side 59)

8.2 Bip-lyde ved måling

Efter tændtonen hører du under målingens videre

forløb en bip-lyd, når

apparatet transporterer et testfelt over på

kassettespidsen,

du kan tilføre blod eller kontrolvæske,

målingen begynder.

Du hører måleresultatet, der sammensættes af

forskellige bip-lyde.

Du hører flere bip-lyde, hvis apparatet viser en

fejlmeddelelse.

83

8


8

Akustisk mode

8.3 Meddelelse af måleresultat efter en

måling

Når et måleresultat vises efter en blodsukkermåling,

meddeles det i akustisk mode også over bip-lyde.

Måleresultatet meddeles ikke som helhed, det bliver

delt ind i cifre.

Eksempler

Måleresultatet 7,6 mmol/L meddeles som

0 – 7 – komma – 6.

Hvert tal meddeles over det tilsvarende antal bip-lyde,

f.eks. lyder der 4 bip-lyde for tallet 4 ( ). For

nul lyder der en lang bip-lyd ( ).

84

Prüfmittelnummer 310

Måleresultater, der er mindre end 0,6 mmol/L og vises

som , meddeles som 0 – 0 – komma – 0.

Måleresultater, der er større end 33,3 mmol/L og vises

som , meddeles som 9 – 9 – komma – 9.

Betydningen af og symbolerne finder du i

kapitel 4.5 på side 39.

Måleresultatet meddeles tre gange efter hinanden. Før

hver meddelelse lyder der 2 korte bip-lyde ( ) som

indledning. I alt hører du altså:

måleresultat måleresultat måleresultat.

Symboler, som f.eks. eller , der vises sammen

med måleresultatet, meddeles ikke akustisk.

Hvis du slukker for apparatet med Tænd/Sluk-knappen

, mens måleresultatet meddeles akustisk, afbrydes

meddelelsen, og der lyder 2 korte bip-lyde fire gange

efter hinanden ( ).


Først meddeles tierne, så enerne, derefter kommaet og

til sidst tiendedelene. Derimellem er der hver gang en

kort pause. Tiere meddeles altid, også hvis

måleresultatet er mindre end 10. For tiere lyder der så

1 lang bip-lyd, der svarer til nul. For kommaet lyder der

1 meget kort bip-lyd ( ).

13,8 mmol/L:

1 bip-lyd – pause – 3 bip-lyde – pause – 1 meget

kort bip-lyd – pause – 8 bip-lyde

=

4,0 mmol/L:

1 lang bip-lyd (for 0 tiere) – pause – 4 bip-lyde –

pause – 1 meget kort bip-lyd – pause – 1 lang

bip-lyd

=

Prüfmittelnummer 310

Akustisk mode

85

8


8

Akustisk mode

8.4 Meddelelse af lagrede måleresultater

Kun det sidste (nyeste) måleresultat af alle algrede

måleresultater meddeles akustisk.

Måleresultatet meddeles tre gange efter hinanden.

Meddelelse herom sker efter samme princip som ved

meddelelse om et måleresultat umiddelbart efter

målingen. Du hører altså:

måleresultat måleresultat måleresultat.

Hvis du henter de lagrede måleresultater direkte med

-knappen, hører du først tændtonen og

umiddelbart herefter måleresultatet:

måleresultat måleresultat måleresultat.

86

Prüfmittelnummer 310

Der er ingen akustiske meddelelser ved markører

(f.eks. Før måltid).

Hvis XX.X vises som sidste (nyeste) måleresultat, så

har den sidste måling ikke givet noget måleresultat

(se side 60). I så fald hører du de samme bip-lyde som

ved en fejlmelding.

Der kommer ingen akustisk meddelelse, hvis det sidst

lagrede måleresultat er en kontrolmåling, som er

markeret med , hvis der ikke er lagret nogle

måleresultater, eller hvis du henter et gennemsnit.


8.5 Meddelelse om advarsler og

fejlmeddelelser

Når batterierne snart er opbrugt eller testkassetten er

tom, giver apparatet en akustisk advarsel. Denne

består af to korte bip-lyde, der lyder tre gange efter

hinanden ( ).

Advarslen kommer på forskellige tidspunkter.

Batterier næsten tomme:

Den akustiske advarsel lyder samtidig med den

tilsvarende meddelelse i displayet (se side 107), når du

har tændt apparatet.

Testkassetten er tom:

Den akustiske advarsel meddeles, når antallet af de

disponible test vises med nul, når apparatet slukkes.

Prüfmittelnummer 310

Akustisk mode

Hvis der vises fejlmeddelelser i displayet (se side 119),

angives disse med to korte bip-lyde, der lyder fire

gange efter hinanden ( ). Denne

sekvens lyder kun én gang og gentages ikke. For alle

fejlmeddelelser lyder den samme bip-lydsekvens,

d.v.s., der skelnes ikke akustisk.

87

8


9

Kontrol af apparatet

9 Kontrol af apparatet

Du kan kontrollere, at apparatet viser de rigtige

måleresultater. Til denne kontrolmåling tilføres der

glukosekontrolvæske til testfeltet i stedet for blod.

Apparatet kontrollerer i slutningen af kontrolmålingen

automatisk, om kontrolresultatet med glukosekontrolvæske

er rigtigt, og meddeler dig resultatet.

Udfør altid en kontrolmåling med Accu-Chek Mobile

kontrolvæsker,

når du har isat en ny testkassette,

efter du har skiftet batterier,

efter du har rengjort kassetten og apparatet

indvendigt,

hvis du tvivler på et måleresultat.

Spørg kundeservice om, hvor du kan få kontrolvæsker.

88

Prüfmittelnummer 310

Alt efter land er det forskelligt, hvilke kontrolvæsker,

der kan fås. Kontrolvæskerne har forskellige

skriftfarver på etiketterne (blå, rød eller grå).

Skriftfarver:

Control1 = blå

Control2 = rød

Control3 = grå

I slutningen af kontrolmålingen skal du meddele

apparatet skriftfarven på den anvendte kontrolvæske

(se side 91). Apparatet giver mulighed for at vælge alle

tre farver, også hvis du kun har en eller to tilgængelige

kontrolvæsker.

W

Svagtseende skal principielt altid modtage støtte fra

en seende person ved kontrolmålingen.


9.1 Forberedelse af kontrolmåling

Til en kontrolmåling har du anvendelse for apparatet

med isat testkassette og en uåbnet penselflaske med

Accu-Chek Mobile kontrolvæske.

Væsken i penselflaskerne er kun beregnet til

engangsbrug.

En kontrolmåling ligner i det væsentlige den normale

måling, blot skal du tilføre kontrolvæske til testfeltet i

stedet for blod.

Læs pakningsindlægget til kontrolvæskerne.

kim_manual_0640

Prüfmittelnummer 310

9.2 Udførelse af kontrolmåling

Kontrol af apparatet

Åbn enten skydedækselet, eller vælg menupunktet

Udfør måling i hovedmenuen.

Kort efter, at testfeltet er transporteret over til

kassettespidsen, vises opfordringen Tilfør dråbe, og der

lyder en bip-lyd.

kim_manual_0650

1 Drej hætten af penselflasken.

2 Hold flasken let skråt med penslen nedad.

3 Tryk let på flasken, til du ser en lille dråbe på

penslen.

4 Hold derefter op med at trykke.

89

9


9

_manual_0660

Kontrol af apparatet

H

Hold ikke apparatet med testfeltet opad, når du

tilfører kontrolvæske, da kontrolvæsken ellers kan

løbe ind i apparatet og tilsmudse det.

5 Stryg med penselspidsen kontrolvæsken i

midten af testfeltet på kassettespidsen.

90

Prüfmittelnummer 310

6 Tag penslen væk fra testfeltet, så snart Måling

er i gang vises i displayet.

7 Tryk på (Markér ).

Testfeltet har opsuget tilstrækkeligt kontrolvæske,

bip-lyden lyder, og måleresultatet vises.

For at du senere skal kunne skelne mellem

kontrolresultater og blodsukkerresultater, skal du

markere kontrolmålingen som sådan.

i

Hvis du har indstillet et målområde, og kontrolresultatet

ligger udenfor målområdet, vises eller

symbolet sammen med kontrolresultatet. Symbolerne

slettes automatisk, hvis du markerer kontrolresultatet

som en kontrolmåling.


8 Vælg vha. Kontrolmåling.

9 Tryk på .

10 Vælg vha. skriftfarven på flaskens etiket

(se side 88).

11 Tryk på .

Kontrolresultatet med markøren 1 for

Kontrolmåling vises.

12 Tryk på (Fortsæt ).

1

Prüfmittelnummer 310

Kontrol af apparatet

Værdierne er kun

eksempler

Apparatet viser den øvre og den nedre grænseværdi på

koncentrationsområdet. Det viste koncentrationsområde

afhænger af den valgte farve på kontrolvæsken.

13 Tryk på (Fortsæt ).

Apparatet kontrollerer automatisk, om kontrolresultatet

ligger inden for det viste koncentrationsområde.

eller

Hvis kontrolresultatet ligger inden for det viste

koncentrationsområde, vises Kontrolmåling OK.

91

9


9

Kontrol af apparatet

Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det viste

koncentrationsområde, vises Kontrolmåling ikke

OK Gentag kontrolmålingen (se afsnit Mulige fejlkilder,

side 93).

14 Tryk på (Fortsæt ).

Apparatet vender tilbage til hovedmenuen.

15 Sluk for apparatet, og luk skydedækselet.

16 Bortskaf flasken i husholdningsaffaldet.

92

Prüfmittelnummer 310

Du kan også selv kontrollere, om kontrolresultatet

ligger inden for det rigtige koncentrationsområde.

Accu-Chek ® Mobile Control

mg/dL mmol/L

1 35–75 1,9–4,2

2 115–155 6,4–8,6

måleenhed

Værdierne

er kun

eksempler

anvendt kontrolvæske

Til det formål sammenligner du kontrolresultatet

med koncentrationstabellen på testkassettens

emballage.

Måleresultatet skal ligge inden for det påtrykte

koncentrationsområde.


9.3 Mulige fejlkilder

Hvis Kontrolmåling ikke OK Gentag kontrolmålingen

vises, ligger måleresultatet ikke inden for det viste

koncentrationsområde. Kontrollér de punkter, der

anføres i nedenstående oversigt. Hvis dit svar afviger

fra det angivne svar, skal du korrigere det pågældende

punkt og gentage målingen. Hvis du har overholdt alle

disse punkter, og Kontrolmåling ikke OK alligevel vises,

skal du kontakte kundeservice.

W

Hvis Kontrolmåling ikke OK Gentag kontrolmålingen

vises, er det ikke mere sikkert, at apparatet og

testkassetten fungerer, som de skal. Blodsukkermålinger

kan så give forkerte måleresultater. Forkerte

måleresultater kan føre til forkerte beslutninger

vedrørende behandling, og dermed til alvorlige

sundhedsskader.

Prüfmittelnummer 310

Kontrol af apparatet

Har du udført kontrolmålingen i

overensstemmelse med brugsanvisningen?

Tilførte du kontrolvæsken først, efter du i

displayet blev opfordret til det?

Tilførte du kontrolvæsken straks, efter du

havde åbnet flasken?

Har du angivet den rigtige farve? ja

Har du udført målingen i det rigtige

temperaturområde (+10 til +40 °C)?

Er kontrolvæskens udløbsdato overskredet (se

etiketten på bunden af flasken ved siden af

symbolet)?

Har du overholdt afsnittet Korrekt behandling

af kontrolvæske i pakningsindlægget til

kontrolvæsken?

93

ja

ja

ja

ja

nej

ja

9


9

Kontrol af apparatet

Har du overholdt opbevaringsbetingelserne

for apparatet, testkassetten og

kontrolvæskerne (se kapitel 13 Måle- og

opbevaringsbetingelser, side 110, og

pakningsindlæggene til testkassetten og

kontrolvæsken)?

Hvis du har tabt dit apparat, kan også det ved

kontrolmålinger føre til kontrolresultater, der ikke ligger

inden for det viste koncentrationsområde, og hvor

Kontrolmåling ikke OK vises. Kontakt også i dette

tilfælde kundeservice.

94

ja

Prüfmittelnummer 310


10 Menu Værktøjer

Menuen Værktøjer giver dig yderligere muligheder for

at kontrollere apparatet. Derudover skal du forberede

rengøring af apparatet og udskiftning af en ikke

opbrugt testkassette via denne menu.

I menuen Værktøjer har du følgende muligheder:

Displaytjek: gennemfører et særligt displaytjek

Holdbarhed: viser testkassettens holdbarhed

Udskift kass.: forbereder apparatet til udtagning af

en testkassette, der endnu indeholder ubrugte

testfelter

Prüfmittelnummer 310

10.1 Gennemførelse af displaytjek

Menu Værktøjer

Hvis du ønsker at kontrollere, om displayet fungerer

fejlfrit, kan du ud over efter tænding af apparatet også

gøre dette med displaytjekket i menuen Værktøjer.

Herved vises displaytjekket ikke kun i ca. 2 sekunder,

men til du afbryder det (højst 1 minut).

1 Åbn ➮Værktøjer ( symbol) ➮Displaytjek.

2 Tryk på (Fortsæt).

Apparatet gennemgår displaytjekket, hvor der vises et

gult-sort skakbrætmønster af små lyspunkter.

95

10


10

Menu Værktøjer

96

Fejl i

displayet

(eksempel)

3 Kontrollér, om der er fejl i skakbrætmønstret.

Efter tryk på (Fortsæt) vender apparatet tilbage til

menuen Værktøjer.

Hvis du ikke trykker på -knappen, viser apparatet

displaytjekket i ca. 1 minut. Derefter viser det antallet

af disponible test, og slukkes så automatisk.

W

Skulle der være fejl i skakbrætmønstret, kan

måleresultaterne måske ikke vises rigtigt. Byt i det

tilfælde apparatet hos din forhandler, eller kontakt

kundeservice.

Prüfmittelnummer 310

10.2 Visning af testkassettens holdbarhed

Hvor længe den isatte testkassette endnu er holdbar,

kan du kontrollere som følger:

1 Åbn ➮Værktøj ➮Holdbarhed.

Holdbarheden vises.

2 Tryk på (Tilbage).

Apparatet vender tilbage til menuen Værktøjer.


10.3 Aflæsning af disponible test

Når apparatet er slukket:

Tryk på , til apparatet tændes (længere end

2 sekunder).

Antallet af disponible test vises. Apparatet slukkes kort

tid senere igen.

10.4 Udskiftning af testkassette

Hvis du ønsker at udskifte en tom testkassette eller en

testkassette, hvis holdbarhed er udløbet, med en ny,

skal du læse videre i afsnittet Gennemførelse af

kassetteudskiftning.

Hvis du ønsker at fjerne en påbegyndt testkassette,

som stadig indeholder testfelter, skal du først træffe de

forberedelser, der er beskrevet i afsnittet Forberedelse

af kassetteudskiftning.

i

Hvis du isætter den påbegyndte kassette igen, og der

før har været isat en anden kassette, mister den

påbegyndte kassette et testfelt.

Prüfmittelnummer 310

Forberedelse af kassetteudskiftning

Menu Værktøjer

Forberedelse af kassetteudskiftning er kun nødvendigt,

hvis du ønsker at fjerne en påbegyndt testkassette,

som stadig indeholder testfelter:

1 Åbn ➮Værktøj.

2 Vælg vha. Udskift kass..

Apparatet opfordrer dig nu til at åbne skydedækselet.

Hvis du alligevel ikke ønsker at udskifte kassetten, kan

du afbryde forberedelsen med -knappen.

Du kan igen isætte en påbegyndt kassette på et senere

tidspunkt. Opbevar kassetten indtil da på et tørt sted,

beskyttet mod lys.

97

10


10

Menu Værktøjer

Gennemførelse af kassetteudskiftning

Hvis kassetten i apparatet er tom 1 eller defekt 2 ,

eller dens holdbarhed er udløbet 3 , så vises efter

displaytjekket og antallet af disponible test den

relevante meddelelse eller fejlmeddelelse (se også

side 113 og side 119). Kort derefter slukkes apparatet

automatisk.

98

1 2 3

Hvis du har forberedt kassetteudskiftningen via Udskift

kass., opfordrer apparatet dig til at udskifte testkassetten

4 . Kort derefter slukkes det automatisk.

4

kim_manual_0680

1 Skyd skydedækselet med den riflede flade i

pilens retning frem til anslaget.

kim_manual_0690 kim_manual_0700

Prüfmittelnummer 310

2 Drej apparatet med bagsiden fremad.


al_0710

3 Skyd låseknappen i pilens retning, således at

kassetterummets dæksel åbnes.

4 Tag testkassetten ud af kassetterummet.

kim_manual_0270

kim_manual_0810

Prüfmittelnummer 310

Menu Værktøjer

5 Tag den nye testkassette ud af plastik beholderen.

6 Isæt testkassetten i apparatet, så sølvsiden

vender opad.

99

10


10

kim_manual_0830

Menu Værktøjer

100

KLIK

7 Luk kassetterummets dæksel, og tryk det i.

Efter du har lukket kassetterummets dæksel, tændes

apparatet og kører displaytjekket. Herefter vises

kassettens holdbarhed og antallet af disponible test.

Derefter går apparatet over i hovedmenuen.

i

Brugte testkassetter kan du bortskaffe i

husholdningsaffaldet.

Prüfmittelnummer 310


11 Rengøring af apparat og

fingerprikker

11.1 Rengøring af apparat

Apparatets måde at fungere på med en testkassette

betyder, at apparatet sædvanligvis ikke kommer i

kontakt med blod eller kontrolvæske. Derfor er

regelmæssig rengøring ikke nødvendig. I tilfælde af

tilsmudsninger pga. ukorrekt anvendelse kan rengøring

være nødvendig.

W

Svagtseende bør principielt altid modtage støtte fra

en seende person ved rengøring af apparatet.

H

Anvend kun koldt vand eller 70% isopropanol til

rengøringen. Alle andre rengøringsmidler kan under

visse omstændigheder beskadige apparatet eller

begrænse målefunktionen.

Anvend en let fugtet klud eller en let fugtet vatpind.

Sprøjt ikke væske direkte på apparatet, og dyp det

ikke i rengøringsvæsken.

Udvendigt

Prüfmittelnummer 310

Rengøring af apparat og fingerprikker

Hvis apparatets yderside eller displayet er tilsmudset:

Tør af med en klud, der er fugtet let med koldt vand

eller 70 % isopropanol.

Indvendigt

Du skal kun rengøre apparatet indvendigt, når meddelelsen

med teksten Kassette tilsmudset: Rengør iht.

brugsanvisning (E-4) vises. Årsagen til fejlmeddelelsen

kan være fnug, krummer eller lignende indvendigt i

kassettespidsen.

101

11


11

Rengøring af apparat og fingerprikker

Rengøring pga. fejlmeddelelse

Hvis du med visningen Kassette tilsmudset: Rengør iht.

brugsanvisning (E-4) opfordres til at rengøre apparatet,

skal du gøre følgende:

1 Tryk på (Fortsæt).

2 Åbn skydedækselet fuldstændigt.

3 Følg anvisningerne (trin 3 til 17) mht. rengøring

af apparatet i afsnittet Gennemførelse af

rengøring (side 103-105).

i

Hvis fejlmeddelelsen (E-4) er blevet vist, går et

testfelt tabt, når du senere isætter testkassetten igen.

102

Prüfmittelnummer 310

Gennemførelse af rengøring

Hvis du konstaterer, at området omkring kassettespidsen

er synligt snavset, og du vil gennemføre en

rengøring af apparatet, skal du gøre følgende:

1 Åbn ➮Værktøj ➮Udskift kass.

Apparatet opfordrer dig nu til at åbne skydedækselet.

2 Åbn skydedækselet fuldstændigt.

Hvis du ikke ønsker at rengøre apparatet nu, skal du

trykke på -knappen (Afbryd).


Apparatet opfordrer dig nu til at tage testkassetten ud.

Ca. 2 sekunder senere slukkes det automatisk.

De nu efterfølgende arbejdstrin 3 til 6 er de samme som

arbejdstrinene 2 til 5 (se 98/99), der er beskrevet og

illustreret i kapitel 10, afsnit Gennemførelse af

kassetteudskiftning.

3 Drej apparatet med bagsiden fremad.

4 Skyd låseknappen til kassetterummets dæksel

opad, så det åbnes.

5 Åbn kassetterummets dæksel fuldstændigt.

Prüfmittelnummer 310

Rengøring af apparat og fingerprikker

6 Tag kassetten ud af kassetterummet. 7 Kontrollér, om der indvendigt i kassettespidsen

befinder sig fnug, krummer eller lignende.

8 Hvis ja, skal du fjerne dem forsigtigt.

Hvis måleoptikken er synligt snavset, skal du rengøre

apparatet indvendigt:

H

Sørg for, at der ikke kommer væske ind i apparatets

indre. Undgå ridser på måleoptikken.

103

11


nual_0765

nual_0780

11

Rengøring af apparat og fingerprikker

9 Dup forsigtigt måleoptikken og apparatets

åbning foran med en let fugtet vatpind.

10 Lad kassetterummets dæksel forblive åbnet, og

luk skydedækselet.

104

kim_manual_0795

Prüfmittelnummer 310

11 Dup forsigtigt indersiden af skydedækselet med

en let fugtet vatpind.

12 Fjern fnug, hvis der er nogle.

13 Lad apparatet tørre grundigt.


0800

10

14 Åbn skydedækselet igen.

15 Isæt testkassetten i apparatet igen.

kim_manual_0310

kim_manual_0830

Prüfmittelnummer 310

Rengøring af apparat og fingerprikker

KLIK

16 Luk kassetterummets dæksel, og tryk det i.

17 Luk skydedækselet.

105

11


11

Rengøring af apparat og fingerprikker

11.2 Rengøring af fingerprikker

Rengør fingerprikkeren regelmæssigt, og hvis der er

blod på den, så den kan fungere som den skal, og en

risiko for infektion undgås. Hvis du ønsker at rengøre

fingerprikkeren, skal du tage den af apparatet.

Fingerprikkeren må kun rengøres udvendigt. Tør den af

en gang ugentligt med en klud, som du har fugtet med

70 % isopropanol (kan fås på apoteket).

Rengør derudover den drejelige hætte indvendigt med

en fugtet vatpind.

Lad derefter fingerprikkeren og den drejelige hætte

tørre grundigt.

106

Prüfmittelnummer 310

H Svagtseende bør principielt altid modtage støtte

fra en seende person ved rengøring af

fingerprikkeren.

Dyp ikke fingerprikkeren i rengøringsvæsken.

Anvend kun 70 % isopropanol som

rengøringsmiddel.


12 Udskiftning af batterier

Denne meddelelse vises, når batterierne næsten er

tomme. Den vises hver gang, du slukker apparatet, og

du endnu ikke har udskiftet batterierne. Den første

gang kan du udføre ca. 50 målinger endnu.

Udskift batterierne så hurtigt som muligt.

Du har anvendelse for 2 alkali-mangan- eller højenergibatterier

af typen AAA, LR 03, AM 4 eller mikro

(1,5 V) eller 2 genopladelige NiMH-batterier (type AAA).

Udskift altid begge batterier eller begge genopladelige

batterier samtidigt.

Med et nyt sæt batterier kan du udføre ca.

500 målinger, eller måle ca. 1 år.

Når du anvender genopladelige batterier skal du være

opmærksom på følgende:

Prüfmittelnummer 310

Udskiftning af batterier

Der kan udføres væsentlig færre målinger pr. batteriopladning

end ved anvendelse af batterier.

Når opfordringen til skift af batterier vises første

gang, er det kun muligt at udføre væsentligt færre

end 50 målinger; ved gamle og brugte genopladelige

batterier kan der muligvis slet ikke udføres flere

målinger.

Måleresultater og indstillinger forbliver lagret i

apparatet, når du udskifter batterier eller opbevarer

apparatet uden batterier.

Apparatet har et indbygget bufferbatteri. Dette

overtager strømforsyningen, så længe der ikke er isat

batterier. Bufferbatteriet har en levetid på ca. 2 år. Det

kan ikke udskiftes med et nyt batteri, når det er tomt.

Hvis bufferbatteriet er tomt, mister apparatet det

indstillede klokkeslæt og den indstillede dato, og i

displayet vises det streger i stedet for. Indstil i dette

tilfælde igen klokkeslæt og dato.

W Svagtseende bør principielt altid modtage støtte

fra en seende person ved skift af batterier.

Kast ikke batterierne ind i åben ild. Der er risiko for

eksplosion.

107

12


12

Udskiftning af batterier

i Udtag kun batterierne, når apparatet er slukket.

Udtag batterierne, hvis du ikke anvender apparatet

over et længere tidsrum.

Bortskaf brugte batterier miljøkorrekt på et

samlested eller hos din forhandler.

108

kim_manual_0890

kim_manual_0900

Prüfmittelnummer 310

1 Skyd batteridækselet i pilens retning frem til

anslaget.

2 Klap batteridækselet opad.


20

kim_manual_0910

3 Drej apparatet således, at batterierne falder

nedad og ud af batterirummet.

4 Læg to nye batterier i batterirummet. Vær

opmærksom på, at batteriernes plus- og

minuspoler ( og ) sidder rigtigt.

kim_manual_0950

kim_manual_0940

Prüfmittelnummer 310

5 Klap batteridækselet i igen.

Udskiftning af batterier

6 Skyd batteridækselet i pilens retning frem til

anslaget.

109

12


13

Måle- og opbevaringsbetingelser

13 Måle- og opbevaringsbetingelser

13.1 Temperatur

For at apparatet og fingerprikkeren fungerer som de

skal, og du får nøjagtige måleresultater, skal du

overholde følgende betingelser:

Opbevaring Temperatur

uden batterier, uden kassette -25 til +70 °C

med batterier, uden kassette -10 til +50 °C

med batterier, med kassette +2 til +30 °C

H Ved temperaturer over +50 °C kan batterierne

blive utætte og beskadige apparatet.

Ved blodsukkermålinger og kontrolmålinger skal

temperaturen ligge mellem +10 og +40 °C.

110

Hvis temperaturen ligger mellem +8 og +10 °C eller

mellem +40 og +42 °C, tillader apparatet alligevel en

måling. Dog vises den følgende advarsel (se også

side 116):

W

Blodsukkerresultater, som du har målt trods denne

advarsel, må ikke anvendes som grundlag for

beslutninger vedrørende behandling. Disse

måleresultater kan være forkerte. Forkerte

måleresultater kan føre til forkerte beslutninger

vedrørende behandling, og dermed til alvorlige

sundhedsskader.


Ved temperaturer på under +8 °C eller over +42 °C

kan der ikke udføres målinger. I dette tilfælde vises

den følgende fejlmeddelelse:

W

Forcér aldrig kunstigt en temperaturændring af dit

apparat, f.eks. i køleskabet eller på et varmeapparat.

Derved kan apparatet blive beskadiget, og levere

forkerte måleresultater. Forkerte måleresultater kan

føre til forkerte beslutninger vedrørende behandling,

og dermed til alvorlige sundhedsskader.

Opbevar ikke fingerprikkeren permanent ved meget

lave eller høje temperaturer, f.eks. i en varm bil.

13.2 Luftfugtighed

Måle- og opbevaringsbetingelser

Udfør blodsukkermålinger ved en relativ luftfugtighed

mellem 15 og 85 %.

Opbevar apparatet ved en relativ luftfugtighed på

mellem 15 og 93 %.

W

Pludselige temperaturskift fører til dannelse af

kondensvand i eller på apparatet. Tænd så ikke

apparatet. Lad apparatet køle langsomt ned hhv.

varme langsomt op til omgivelsestemperatur.

Opbevar ikke apparatet i fugtige rum (f.eks.

badeværelset).

111

13


13

Måle- og opbevaringsbetingelser

13.3 Lysforhold

Tekst, tal og symboler, der vises i displayet, lyser gult.

Hvis der skinner et stærkt lys på displayet, kan disse

muligvis være svære at identificere. Beskyg apparatet,

om nødvendigt, f.eks. med din krop.

H

Beskyt apparatet mod meget stærke lyskilder (f.eks.

direkte sollys). Disse kan begrænse apparatets

funktion, og føre til fejlmeddelelser.

112

13.4 Forstyrrelseskilder i omgivelserne

W Kraftige elektromagnetiske felter kan begrænse

apparatets funktion. Anvend ikke apparatet i

nærheden af kilder, der udsender kraftig

elektromagnetisk stråling.

For at undgå elektrostatiske udladninger, må du

ikke anvende apparatet i meget tørre omgivelser,

især hvis der samtidig er syntetiske materialer

forhånden.


14 Meddelelser og problemer

14.1 Meddelelser

Denne meddelelse vises i

begyndelsen af en måling, hvis

testkassetten kun er holdbar

10 dage endnu. Meddelelsen

gentages, hvis testkassetten er

holdbar i 5, 2 og 1 dag(e) endnu.

Tryk på (Fortsæt) for at

påbegynde målingen.

Prüfmittelnummer 310

Meddelelser og problemer

Denne meddelelse vises, når

batterierne næsten er tomme.

Den vises hver gang, du slukker

apparatet, og du endnu ikke har

udskiftet batterierne. Den første

gang kan du udføre ca.

50 målinger endnu.

Udskift batterierne så hurtigt

som muligt.

113

14


14

Meddelelser og problemer

114

Denne opfordring vises, når du

slukker for apparatet, og

skydedækselet stadig er åbent.

Luk skydedækselet.

Prüfmittelnummer 310

Denne meddelelse vises, hvis du

er ved at ændre en indstilling

(f.eks. datoen), eller indtaster

en indstilling på ny (f.eks. en

påmindelse), og åbner

skydedækselet.

Luk skydedækselet igen, hvis

du ønsker at fortsætte med

indstillingen.

eller

Vælg vha. Fortsæt

indstillinger eller Udfør måling.

Fortsæt indstillinger: Apparatet

opfordrer dig til at lukke

skydedækselet.

Udfør måling: Indstillingen

afbrydes (ændringer går

derved tabt), og et testfelt

klargøres.


Denne meddelelse vises, når du

lukker skydedækselet, mens

apparatet klargør et nyt testfelt.

Åbn skydedækselet igen, hvis

du ønsker at fortsætte med

målingen.

eller

Vælg vha. Undlad måling

eller Udfør måling.

Undlad måling: Apparatet går

ind i hovedmenuen. Et testfelt

går tabt.

Udfør måling: Apparatet

opfordrer dig til at åbne

skydedækselet.

Prüfmittelnummer 310

Meddelelser og problemer

Hvis du har indstillet

påmindelser, vises denne

meddelelse på det indstillede

tidspunkt.

Vælg vha. Udfør måling,

hvis du vil udføre en måling.

eller

Vælg vha. Slumre, hvis

du vil påmindes igen om 15

minutter.

eller

Vælg vha. Afbryd for at

slette påmindelsen og slukke

for apparatet.

Tryk derefter på .

115

14


14

Meddelelser og problemer

1

2

116

Denne meddelelse vises i

begyndelsen af en måling, når

omgivelsestemperaturen eller

apparatets temperatur ligger

mellem +8 og +10 °C 1 eller

mellem +40 og +42 °C 2 .

Vælg vha. Udfør måling,

hvis du ønsker at fortsætte

målingen, eller Afbryd, hvis du

ønsker at afbryde målingen.

Udfør måling: Apparatet

klargør et testfelt.

Afbryd: Apparatet går ind i

hovedmenuen. Luk

skydedækselet.

Hvis du alligevel udfører

målingen, bliver måleresultatet

angivet og lagret med

symbolet.

Prüfmittelnummer 310

W

Blodsukkerresultater, som du har målt trods denne

advarsel, må ikke anvendes som grundlag for

beslutninger vedrørende behandling. Disse

måleresultater kan være forkerte. Forkerte

måleresultater kan føre til forkerte beslutninger

vedrørende behandling, og dermed til alvorlige

sundhedsskader. Sørg derfor for en

omgivelsestemperatur på +10 til +40 °C, og vent, til

apparatets temperatur har tilpasset sig til denne

temperatur.


14.2 Problemer

Problem/årsag til problemet Udbedring af problemet

Apparatet kan ikke tændes.

Batterierne er tomme, eller der er ingen isat. Isæt nye batterier.

Du har lagt batterierne forkert i.

Omgivelsestemperaturen er lav, og batterierne er næsten

opbrugt.

Prüfmittelnummer 310

Meddelelser og problemer

Tag batterierne ud, og læg dem i batterirummet, som

anvist.

Sørg for en omgivelsestemperatur på +10 til +40 °C,

og vent, til apparatets temperatur har tilpasset sig til

denne temperatur. Isæt nye batterier.

Elektronikken er blevet fugtig af kondensvand. Lad apparatet tørre langsomt.

Apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.

Ved klokkeslæt og dato er der kun streger.

Apparatet har intet klokkeslæt og ingen dato.

Du har udskiftet batterierne, eller opbevaret apparatet

uden batterier, og det indbyggede bufferbatteri er tomt.

Indstil klokkeslæt og dato igen.

117

14


14

Meddelelser og problemer

Problem/årsag til problemet Udbedring af problemet

Apparatet er tændt, men displayet forbliver tomt.

Displayet er defekt. Kontakt kundeservice.

118

Prüfmittelnummer 310


14.3 Fejlmeddelelser

På de følgende sider kan du finde en beskrivelse af alle

fejlmeddelelser, og hvordan du afhjælper dem.

Vises en fejlmeddelelse, skal du følge anvisningerne i

displayet.

Hvis der ofte forekommer fejlmeddelelser, skal du

kontakte kundeservice.

Hvis du har tabt dit apparat, kan også det føre til

fejlmeddelelser. Kontakt også i dette tilfælde

kundeservice.

Prüfmittelnummer 310

Meddelelser og problemer

Brugsfristen for eller

udløbsdatoen på testkassetten er

overskredet.

Isæt en ny testkassette i

apparatet.

Denne meddelelse vises, når du

påbegynder en måling, og alle

testfelter på testkassetten er

opbrugt.

Isæt en ny testkassette i

apparatet.

Tag testkassetten ud af

apparatet, og isæt den igen.

eller

Isæt en ny testkassette i

apparatet.

119

14


14

Meddelelser og problemer

120

Isæt en testkassette, som er

egnet til denne apparattype.

Der er ikke nogen testkassette i

apparatet.

Isæt en ny testkassette i

apparatet.

Prüfmittelnummer 310

Din blodsukkerværdi er

muligvis meget lav.

Hvis den meget lave

blodsukkerværdi stemmer

overens med, hvordan du har

det, skal du omgående følge

din diabetesbehandlers

tilsvarende anvisninger. Gentag

derefter målingen.

Der opstod en fejl i apparatet.

Kontakt kundeservice, hvis

fejlmeddelelsen vises igen,

efter at du har tændt apparatet

på ny.

Testfeltet har opsuget for lidt

blod eller kontrolvæske.

Gentag målingen med en

større mængde blod eller

kontrolvæske.


Fjern tilsmudsningen, der

befinder sig indvendigt i

kassettespidsen.

Tryk på (Fortsæt), hvis du vil

gå direkte til menuen

Rengøring.

Gå ind i skyggen, eller beskyg

apparatet, f.eks. med din krop.

Gentag målingen.

Tilfør først blod eller

kontrolvæske til testfeltet, når

Tilfør dråbe vises i displayet.

Gentag målingen.

Prüfmittelnummer 310

Meddelelser og problemer

Hvis fejlmeddelelsen vises igen,

efter at du har tændt apparatet

på ny:

Kontakt kundeservice.

Sørg for en omgivelsestemperatur

på mindst +10 °C,

og vent, til apparatets

temperatur har tilpasset sig til

denne temperatur.

Sørg for en omgivelsestemperatur

på højst +40 °C, og

vent, til apparatets temperatur

har tilpasset sig til denne

temperatur.

121

14


14

Meddelelser og problemer

122

Isæt to nye batterier.

Prüfmittelnummer 310


15 Bortskaffelse af apparat

Ved blodsukkermålinger kan apparatet komme i

kontakt med blod. Brugte apparater udgør derfor en

infektionsrisiko. Bortskaf dit brugte apparat, efter du

har taget batterierne ud, i henhold til de gældende

forskrifter i din kommune.

Apparatet falder ikke inden for gyldighedsområdet af

det europæiske direktiv 2002/96/EF (Direktiv om affald

af elektrisk og elektronisk udstyr).

j Bortskaf

batterierne miljøkorrekt på et

samlested eller hos din forhandler.

Brugte testkassetter kan du bortskaffe i

husholdningsaffaldet.

Udtagelse af bufferbatteri

Ud over de to batterier, der befinder sig i

batterirummet, befinder der sig et tredje batteri i

batterirummets side, bufferbatteriet. Dette skal du

ligeledes tage ud, før du bortskaffer apparatet.

Udtag bufferbatteriet på følgende måde:

kim_manual_0980

kim_manual_0980

Prüfmittelnummer 310

Bortskaffelse af apparat

1 Bræk mellemstykket foran batteriet ud med en

lille skruetrækker.

kim_manual_0990

Batteriet falder så ind i batterirummet.

2 Drej apparatet, og lad bufferbatteriet falde ud.

123

15


16

Tekniske data

16 Tekniske data

Apparattype Accu-Chek Mobile, model U1

Artikelnr./serienr. Se typeskiltet på apparatets bagside

Måleprincip

124

Refleksionsfotometrisk bestemmelse af glukose fra frisk kapillærblod. Ved anvendelse

af andre prøvematerialer skal du læse pakningsindlægget til Accu-Chek Mobile

testkassetten.

Selvom du altid tilfører fuldblod til testfeltet, viser dit apparat blodsukkerværdier, der

svarer til plasmaværdier.

Oplysninger om, hvordan systemet fungerer, om måleprincippet og om

referencemetoder kan du finde i pakningsindlægget til Accu-Chek Mobile testkassetten.

Måleområde Se pakningsindlægget til Accu-Chek Mobile testkassetten

Blodvolumen Se pakningsindlægget til Accu-Chek Mobile testkassetten

Måletid Ca. 5 sekunder (afhængigt af koncentrationen)

Strømforsyning

Batterieffekt

2 alkali-mangan- eller høj-energibatterier (1,5 V, type AAA, LR 03, AM 4 eller mikro),

bufferbatteri: 3V litium knapcelle type CR1025

Ca. 500 målinger eller ca. 1 år (mindre, hvis displayets lysstyrke er indstillet på niveau

3, eller hvis lydstyrken er indstillet på niveau 4 eller 5, eller i akustisk mode pga. det

højere strømforbrug)

Prüfmittelnummer 310


Automatisk slukning Efter 1 eller 2 minut(ter), alt efter driftstilstand

Temperatur

ved måling

ved opbevaring

Luftfugtighed

ved måling

ved opbevaring

+10 til +40 °C

Apparat uden batterier og uden testkassette: -25 til +70 °C

Apparat med batterier og uden testkassette: -10 til +50 °C

Apparat med batterier og med testkassette: +2 til +30 °C

15 til 85 % relativ luftfugtighed

15 til 93 % relativ luftfugtighed

Anvendelseshøjde Fra havets overflade op til 4000 m over havets overflade

Prüfmittelnummer 310

Tekniske data

Hukommelse 2000 måleresultater med klokkeslæt og dato, gennemsnit for 7, 14, 30 og 90 dage

Størrelse 121 × 63 × 20 mm med fingerprikker

Vægt Ca. 129 g med fingerprikker, batterier, testkassette og lancettromle

Display OLED-display (Organic Light Emitting Diode, organisk lysdiode)

Grænseflade USB (mikro-B)

125

16


16

Tekniske data

Elektromagnetisk

kompatibilitet

Analyse af ydeevne

126

Dette apparat opfylder kravene vedrørende elektromagnetisk immunitet i henhold til

EN ISO 15197, Tillæg A. Som kontrolgrundlag for immunitetsprøvning (for

elektrostatiske udladninger) blev grundstandard IEC 61000-4-2 anvendt.

Derudover opfylder det kravene til elektromagnetisk stråling i henhold til EN 61326.

Den elektromagnetiske stråling er således lav. Der forventes ingen interferens fra

apparatet til andet elektrisk udstyr.

Data for Accu-Chek Mobile systemets ydeevne (Accu-Chek Mobile apparat med

Accu-Chek Mobile testkassette) blev bestemt med kapillærblod fra diabetikere

(metodesammenligning, nøjagtighed), veneblod (repeterbarhed) og kontrolvæske

(reproducerbarhed). Systemet kalibreres med veneblod med forskellige

glukosekoncentrationer. Referenceværdierne er bestemt med hexokinase-metoden.

Referencemetoden er vha. ID-GCMS-metoden, metoden med den højeste metrologiske

kvalitetsfaktor, sporbar til NIST-standard. Metodesammenligningen blev udført ved at

sammenligne resultaterne fra systemet med resultaterne fra hexokinase-metoden med

deproteinisering udført på et automatisk analyseinstrument.

Accu-Chek Mobile systemet til blodsukkermåling opfylder kravene i henhold til EN ISO 15197.

Hermed erklærer Roche Diagnostics, at Accu-Chek Mobile blodsukkerapparatet er i overensstemmelse med de

grundliggende krav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:

http://mobile.accu-chek.com.

Prüfmittelnummer 310


17 Systembestanddele

Accu-Chek Mobile apparat (model U1):

Accu-Chek Mobile testkassetter

Anvend kun disse testkassetter, når du udfører

målinger med Accu-Chek Mobile apparatet.

Accu-Chek Mobile kontrolvæsker

Anvend kun disse kontrolvæsker, når du udfører

kontrolmålinger med Accu-Chek Mobile apparatet og

den dertil hørende testkassette.

Prüfmittelnummer 310

Accu-Chek FastClix M1 fingerprikker:

Accu-Chek FastClix lancettromler

Systembestanddele

Anvend kun disse lancettromler, når du udtager blod

med Accu-Chek FastClix M1 fingerprikkeren.

127

17


18

Kundeservice

18 Kundeservice

18.1 Rådgivning og problemløsning

Ved spørgsmål til håndtering af Accu-Chek Mobile

apparatet eller Accu-Chek FastClix fingerprikkeren skal

du ved tvivlsomme måleresultater eller en formodet

defekt ved apparat, testkassette, fingerprikker eller

lancettromle kontakte den ansvarlige kundeservice hos

Roche Diagnostics. Foretag ingen reparationsforsøg

eller ændringer på apparatet eller fingerprikkeren.

Vores medarbejdere vil hjælpe dig med løsningen af

eventuelle problemer med apparat, testkassette,

fingerprikker eller lancettromle fra Roche Diagnostics.

Adressen til kundeservice finder du i det næste afsnit.

128

Prüfmittelnummer 310

18.2 Adresser

Roche Diagnostics A/S

Industriholmen 59

2650 Hvidovre, Danmark

Tlf. 36 39 99 54

www.accu-chek.dk


19 Indeks

A

akustisk mode 48, 81

analyse af ydeevne 126

antal lancetter 8, 29

antal test 12, 97

anvendelsesområde 1

apparat

bortskaffelse 123

kontrol 88

opbevaring. Se opbevaringsbetingelser

oversigt 6

rengøring 101

slukning. Se slukning

tænding. Se tænding

asterisk (symbol) 40

B

batteri

bortskaffelse 123

levetid 107, 113, 124

symbol 38

type 107, 124

udskiftning 107

batteridæksel 7, 108

bip-lyde 48

meddelelse af måleresultater (akustisk mode) 84

Prüfmittelnummer 310

til-/frakobling 48

blodsukkermåling, udførelse 32

blod, tilførsel 32, 37

bortskaffelse

apparat 123

apparat, testkassette 123

batterier 123

brugsfrist, testkassette 21

D

dato, indstilling 53

dataoverførsel 64

display 7, 125

lysstyrke, indstilling 58

symboler i ~ 38

displaytjek 23, 95

disponible test. Se test

E

efter måltid (markør) 40

elektromagnet. kompatibilitet 126

éngangspåmindelse 42

F

fejlkilder

kontrolmåling 93

måling 44

fejlmeddelelser 119

i akustisk mode 87

Indeks

129

19


19

Indeks

fingerprikker

aftagning 31

blod, udtagelse med ~ 36

oversigt 8

rengøring 106

påsætning 31

flaske (symbol) 40, 91

forbindelse, med computer 66

forstyrrelseskilder 112

før måltid (markør) 40, 41

G

gennemsnit 61

grundindstilling 65, 66

dataoverførsel 65

rapporter 65

H

HI (visning) 39, 43

holdbarhed, testkassette 21, 113

visning 96

hukommelse 59, 125

hukommelse, hentning af måleresultater 60

hukommelse, måleresultater 59

I

indstiksdybde

indstilling 28

markering 28

130

Prüfmittelnummer 310

indstillinger, gennemførelse 45

indtastningsknap 7, 9

K

klokkeslæt, indstilling 52

knap

nedad- 15, 59

opad- 15, 97

tænd/sluk- og indtastnings~ 7, 9, 12

koncentrationsområde 91, 92

kontrol, apparat 88

kontrolmåling 88

markering 40, 90

udførelse 89

kontrolvæske 88

kundeservice 128

L

lancet, klargøring 29

lancettromle 8, 26

bortskaffelse 30

isættelse 26

udskiftning 30

liste 77

LO (visning) 39, 43

luftfugtighed 111

lydsignal, indstilling 48

lysforhold 112

lysstyrke, display 58


låseknap

fingerprikker, aftagning 7, 31

kassetterummets dæksel 7, 19, 99, 103

M

markering, måleresultat 39

markør

efter måltid 40

før måltid 40

kontrolmåling 40, 91

øvrigt 40

menu

beskrivelse menustruktur 10

åbning 13

mikro-B-stik 66

målebetingelser 110

måleenhed (mmol/L, mg/dL) 5, 17

måleområde 39, 124

måleprincip 124

måleresultat

gennemsnit 61

hentbning fra hukommelse 60

markering 40

overførsel 67

måletid 124

måling

fejlkilder 44

udførelse 32

Prüfmittelnummer 310

målområde 55

indstilling 56

redigering 57

symboler 38, 55

til-/frakobling 57

beskrivelse menustruktur 10

N

nedad-knap 9

O

opbevaringsbetingelser 110

opad-knap 9

overførsel, måleresultater 67

oversigt

apparat 6

fingerprikker 8

indstillingsmuligheder 45

P

pc-analyse 64

problemer 117

påmindelse

indstilling 49

redigering 51

sletning 51

til-/frakobling 51

Indeks

131

19


19

Indeks

R

rapporter

visning 68

udskrivning 72

rapport for standarddag 75

rapport for standarduge 76

rengøring

apparat 101

fingerprikker 106

S

skydedæksel 7, 33

slukning, apparat 9, 12

standarddag 75

standarduge 76

symboler 133

ved måling 38

systembestanddele 127

T

tekniske data 124

temperatur 110, 125

termometer (symbol) 38, 116

testfelt 7

testkassette 7

bortskaffelse 100, 123

første ~, isættelse 18

holdbarhed 96, 113

udløbsdato 21

132

Prüfmittelnummer 310

udskiftning 97

test (testfelter)

visning af disponible ~ 24, 97

tidsformat, indstilling 54

trendrapport 74

typeskilt 7, 17

tænding, apparat 12

forbindelse med pc 66

hukommelse, hentning af måleresultater 60

måling, påbegyndelse 33

tænd/sluk-knap 7, 9

U

udløbsdato

kontrolvæske 93

udløserknap 8, 36

USB-A-stik 64

USB-grænseflade 7, 66

V

værktøj, menu 95

Æ

æble (symbol) 40, 63


20 Symbolforklaring

Prüfmittelnummer 310

Symbolforklaring

På emballagen, på apparatets typeskilt og på fingerprikkeren kan du finde de følgende symboler. De har følgende

betydninger:

B

Se brugsanvisningen

Forsigtig (der henvises til

brugsanvisningen)! Læs venligst

sikkerhedshenvisningerne i

brugsanvisningen, der følger dette

instrument.

2 Temperaturbegrænsning

(opbevares ved)

E

Holdbar til

D Må kun anvendes én gang

S Steriliseret med bestråling

M Producent

R Katalognummer

L Batchkode

I Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

C

c

C

F

Blodsukkerapparat: Dette produkt

overholder kravene i det europæiske

direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til

in vitro-diagnostik.

Blodsukkerapparat: Dette produkt

overholder kravene i det europæiske

direktiv 1999/5/EF om radioanlæg og

telekommunikationsanordninger

(R&TTE).

Fingerprikker og lancettromle:

Disse produkter overholder kravene i det

europæiske direktiv 93/42/EØF om

medicinske anordninger.

Dette produkt overholder stk. 15 i FCCreglerne

og normen RSS-210 fra

Industry Canada.

133

20


20

Symbolforklaring

N20091

134

Overensstemmelsesmærket angiver, at

produktet overholder den gældende

norm og skaber en påviselig forbindelse

mellem udstyret og producenten,

importøren eller dennes forhandler, der

er ansvarlig for, at produktet opfylder

normen og for indførslen af produktet på

det australske og newzealandske

marked.

Forklaringer på yderligere symboler står i

brugsanvisningerne/pakningsindlæggene, der følger

med bestanddelene i pakningen.

Prüfmittelnummer 310


21 Appendiks

Lavt blodsukkerindeks eller højt

blodsukkerindeks

Disse værdier står for hyppigheden og den deraf

følgende risiko for for lave eller for høje

blodsukkerværdier. Her gælder det om at få så lave

værdier som muligt.

Den følgende tabel giver en oversigt, således at du kan

vurdere risikoen for for lave eller for høje

blodsukkerværdier:

Risiko

Lavt

blodsukkerindeks

Højt

blodsukkerindeks

minimal ≤1.1 ≤5.0

lav 1.1 – 2.5 5.0 – 10.0

middel 2.5 – 5.0 10.0 – 15.0

høj >5.0 >15.0

W

De indeksværdier for “Lavt blodsukkerindeks” og

“Højt blodsukkerindeks”, som er opført i tabellen, er

ikke blodsukkerresultater. Spørg først din

diabetesbehandler, hvis du på basis af

indeksværdierne vil ændre din behandling.

Prüfmittelnummer 310

Litteraturhenvisninger

Appendiks

Lavt blodsukkerindeks / højt blodsukkerindeks

Boris P. Kovatchev, Martin Straume, Daniel J. Cox, Leon

S. Farhy (2001)

‘Risk analysis of blood glucose data: a quantitative

approach to optimizing the control of insulin dependent

diabetes.’

Journal of Theoretical Medicine, 3: pp 1-10.

Boris P. Kovatchev, Daniel J. Cox, Anand Kumar, Linda

Gonder-Frederick, William L. Clarke. (2003)

‘Algorithmic Evaluation of Metabolic Control and Risk of

Severe Hypoglycemia in Type 1 and Type 2 Diabetes

Using Self-Monitoring Blood Glucose Data’

Diabetes Technology & Therapeutics, 5(5): pp 817-828

Boris P. Kovatchev (2006)

‘Is Glycemic Variability Important to Assessing

Antidiabetes Therapies?’

Current Diabetes Reports, 6: pp 350-356

135

21


21

Appendiks

ACCU-CHEK ® 360° rapporter – licens

Ved at bruge denne software accepterer du eller

enheden, som du bruger softwaren på vegne af

(herefter kaldet “licenstager”), at være juridisk

forpligtet iht. de følgende bestemmelser.

1 Licens

1.1 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116,

68305 Mannheim, Tyskland (“Roche Diagnostics”)

tildeler licenstageren en ikke-eksklusiv, vedvarende

og global licens til at bruge softwaren til ACCU-

CHEK 360° rapporter, herefter kaldet SOFTWARE,

iht. vilkårene og betingelserne i denne

softwarelicensaftale.

1.2 Licenstageren må bruge SOFTWAREN på alle

computersystemer, der ejes, leases eller på anden

måde kontrolleres af licenstageren. Licenstageren

må kun bruge SOFTWAREN til at administrere

ACCU-CHEK 360° rapporter.

1.3 Idet Roche Diagnostics er forpligtet til at overgive

markedsobservationer, skal licenstageren oplyse

Roche Diagnostics om navnet og adressen på

modtageren, hvis SOFTWARE-produktet overføres,

og skal forpligte modtageren til at indgå en

tilsvarende aftale med Roche Diagnostics.

136

Prüfmittelnummer 310

ACCU-CHEK ® 360° rapporter – licens

1.4 Medmindre det er udtrykkeligt tilladt iht. til

schweizisk lovgivning, må licenstageren ikke:

kopiere SOFTWAREN helt eller delvist, medmindre

det udtrykkeligt er angivet i denne

softwarelicensaftale eller er med henblik på

sikkerhedskopiering; udleje, licensere eller

videregive licens til SOFTWAREN; skabe afledte

værker på baggrund af SOFTWAREN; redigere,

tilpasse, oversætte, foretage reverse engineering af,

dekompilere eller disassemble SOFTWAREN,

adskille SOFTWAREN i dele eller på anden måde

foretage reverse engineering af SOFTWAREN eller

forsøge at rekonstruere eller tilegne sig

SOFTWARENS kildekoder eller algoritmer på nogen

måde, medmindre og ikke før licenstageren

skriftligt har anmodet Roche Diagnostics om at få

udleveret de nødvendige oplysninger, og Roche

Diagnostics helt efter eget skøn ikke har

imødekommet licenstagerens anmodning inden for

en erhvervsmæssig rimelige tidsperiode; fjerne

nogen produktidentifikation, varemærke,

information om ophavsret, fortrolighed,

ejendomsrettighed eller anden information på eller i

SOFTWAREN.

1.5 Hvis licenstageren er en enhed, skal licenstageren

forpligte licenstagerens evt. ansatte til at overholde


ACCU-CHEK ® 360° rapporter – licens

vilkårene og bestemmelserne i softwarelicensaftalen.

1.6 Licenstageren skal samarbejde med Roche

Diagnostics og skal inden for rimelighedens

grænser efter anmodning fra Roche Diagnostics

hjælpe Roche Diagnostics med at forhindre og

identificere enhver brug af, eller adgang til,

SOFTWAREN, der udgør brud på softwarelicensaftalen.

1.7 Licenstageren anerkender og accepterer at

overholde vilkår og betingelser knyttet til enhver

open source (åben kilde)-softwarelicens, der er

inkluderet i eller refereres til i SOFTWAREN,

herunder meddelelser om ophavsret.

2 Ejendomsret

Alle rettigheder, beføjelser og ejendomsretten til

SOFTWAREN, herunder men ikke begrænset til evt.

ophavsret, varemærker og andre immaterielle

rettigheder, ejes af Roche Diagnostics. Sådanne

rettigheder er beskyttet iht. Urheberrechtsgesetz

(URG), Markenschutzgesetz (MSchG) og anden

lovgivning. Roche Diagnostics forbeholder sig alle

rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt heri.

3 Garanti

3.1 Roche Diagnostics garanterer, at den licenserede

SOFTWARE iht. denne softwarelicensaftale

Prüfmittelnummer 310

Appendiks

indeholder de nøglefunktioner, der er beskrevet i

den tilhørende produktspecifikation, der er

gældende på denne softwarelicensaftales

indgåelsesdato, og at SOFTWAREN er fri for defekter

i en periode på et år fra leveringsdatoen.

3.2 I garantiperioden skal Roche Diagnostics helt efter

Roche Diagnostics’ eget skøn rette fejl, der

registreres i den licenserede software, eller stille en

brugbar løsnings-SOFTWARE til rådighed, efter at

have modtaget meddelelse fra licenstageren om

tilstedeværelsen af sådanne fejl. Hvis det er teknisk

muligt, bliver fejlrettelser leveret som en

programrettelse eller opdatering til SOFTWAREN.

Garantierne, som beskrives heri, er eksklusive og

træder i stedet for alle andre betingelser og

garantier, det være sig udtrykkelige eller

underforståede, lovmæssige eller andre garantier.

Uagtet dette kan Roche Diagnostics fra tid til anden

proaktivt levere opdateringer (herunder

opgraderinger).

3.3 Denne garanti bortfalder, hvis fejl er resultat af

uheld, misbrug, ændring, brug med uautoriseret

software eller hardware eller af ikke at have

installeret de seneste SOFTWARE-opdateringer

leveret af Roche Diagnostics iht. afsnit 3.2.

137

21


21

Appendiks

4 Ansvarsbegrænsning

4.1 Uagtet retskravets art er Roche Diagnostics’ ansvar

begrænset til skader forårsaget af Roche

Diagnostics, Roche Diagnostics’ ansatte eller

underleverandører som følge af forsætlig

uredelighed, grov uagtsomhed, eller, hvis der er tale

om brud på en grundlæggende kontraktlig

forpligtelse, simpel uagtsomhed.

4.2 Hvis Roche Diagnostics holdes ansvarlig for simpel

uagtsomhed iht. afsnit 4.1, er Roche Diagnostics’

ansvar begrænset til de gængse skader, der med

rimelighed kunne forudses på tidspunktet for

aftalens indgåelse eller senest på tidspunktet for

bruddet på den relevante kontraktlige forpligtelse.

4.3 Roche Diagnostics’ ansvar for skader, der er

forårsaget af brud på en specifik garanti (Garantie),

eller for skader, der skal kompenseres for iht.

Product Liability Act (lov om produktansvar) og for

erstatningskrav ved dødsfald, personskade eller til

skade for helbred, forbliver upåvirket.

4.4 Licenstageren er forpligtet til at foretage jævnlig

sikkerhedskopiering. I tilfælde af tab af data er

Roche Diagnostics kun ansvarlig for at betale

omkostningerne for at genoprette en sådan

sikkerhedskopiering.

138

5 Diverse

Prüfmittelnummer 310

ACCU-CHEK ® 360° rapporter – licens

5.1 Ændringer af denne softwarelicensaftale skal

bekræftes skriftligt for at træde i kraft. Dette gælder

også for ændringer eller annulleringer af denne

skriftlige klausul.

5.2 Denne softwarelicensaftale er underlagt schweizisk

lovgivning med udelukkelse af FN’s konvention om

internationale køb såvel som udelukkelse af

internationale civilretlige bestemmelser, der kan

ændres iht. gensidig aftale.

5.3 Ved tvister, der opstår på grund af eller i forbindelse

med denne kontrakt, har domstolene i Basel,

Schweiz international og lokal jurisdiktion.

5.4 Hvis særskilte afsnit i softwarelicensaftalen er

ineffektive, forbliver kontraktens retskraft i øvrigt

upåvirket. Ineffektive afsnit skal erstattes af retlige

bestemmelser.


M

C

©2012 Roche Diagnostics

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE og FASTCLIX

er varemærker tilhørende Roche.

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Germany

www.accu-chek.com

Prüfmittelnummer 310

06456260001(02) – 2012-01 M_Version01_Rev5

More magazines by this user
Similar magazines