PARTNERINGAFTALE - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

frinet.dk

PARTNERINGAFTALE - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Mellem

og

PARTNERINGAFTALE

(Storentreprisemodellen)

(navnÖ, adresseÖ), i det f¯lgende kaldet Bygherren

(navnÖ, adresseÖ), i det f¯lgende kaldet Arkitekten

(navnÖ, adresseÖ), i det f¯lgende kaldet Ingeni¯ren

(navnÖ, adresseÖ), i det f¯lgende kaldet Entrepren¯r 1

(navnÖ, adresseÖ), i det f¯lgende kaldet Entrepren¯r 2

(navnÖ, adresseÖ), i det f¯lgende kaldet Entrepren¯r 3

er der indgÂet nedenstÂende partneringaftale med henblik p projektering og opf¯relse

af

(benÊvnelse af byggeriet med adresseÖ)

1


1. AFTALENS OMFANG

1.1 Partnering

Opgaven skal l¯ses i partnering, hvorefter Bygherre, Arkitekt, Ingeni¯r, Entrepren¯r

1, Entrepren¯r 2 og Entrepren¯r 3 i fÊllesskab forpligter sig til at

l¯se opgaven i et Âbent samarbejde.

1.2 Faseopdeling

NÊrvÊrende partneringaftale omfatter to hovedfaser.

Fase 1 omfatter den fÊlles udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag,

projektforslag, tidsplan og budgettering.

Fase 2 omfatter den efterf¯lgende projektering, projektopf¯lgning og udf¯relse

af byggeriet.

1.3 Projektets overordnede definition

Grundarealet udg¯r ... m 2.

Byggeriet anvendes til (formÂl) og udg¯r ... m i ... etager med ... m kÊlder.

Krav til arkitektur og kvalitet: Ö

Opgaven bliver i perioden fra den ... til den ... programmeret, planlagt og

prissat (Fase 1).

2. HOLDNINGER OG M LS TNING

2.1 Partneringprocessen

Parterne har sat sig som mÂl,

- at gennemf¯re en effektiv og udviklende proces, der sikrer en efterlevelse

af de fastsatte kvalitative, tidsmÊssige og ¯konomiske mÂl

- at partneringprocessen gennemf¯res i et tÊt samarbejde baseret p engagement,

Âbenhed, Êrlighed og gensidig respekt

- at efterleve de i fÊllesskab fastlagte rammer og spilleregler for teamarbejdet

- at bidrage aktivt til et positivt, konstruktivt og l¯sningsorienteret samarbejdsklima

for alle involverede parter

- at sikre optimal integration mellem projektering og udf¯relse

- at gennemf¯re en l¯bende evaluering med henblik p at vurdere om de

2


opstillede mÂl for byggeriet nÂs

- at sikre, at team-spirit er forankret i egen organisation

- at opretholde og udbygge en h¯j grad af team-spirit baseret p Âbenhed,

Êrlighed og gensidig respekt

- at inddrage et godt arbejdsmilj¯ under udf¯relsen som en naturlig fortsÊttelse

af samarbejdsklimaet i de indledende faser

2.2 Produktet

Parterne har sat sig som mÂl,

- at opf¯re et byggeri, der opfylder bygherrens behov

- at gennemf¯re en proces som leder frem til produktet i vished om, at kvaliteten

af processen kan vÊre afg¯rende for produktet

2.3 Benchmarking

3. AFTALEGRUNDLAG

For aftalens gennemf¯relse er f¯lgende grundlag gÊldende:

3.1 Generelt

- NÊrvÊrende partneringaftale, inkl. bilag ... (alle bilag nÊvnes i indholdsfortegnelsen

under punkt 12)

- ABR 89 for Arkitekt og Ingeni¯r med tilh¯rende tilf¯jelser/fravigelser og

AB 92 for Entrepren¯rer med tilh¯rende tilf¯jelse/fravigelser

3.2 Specifikt foreliggende

- OplÊg til byggeprogram for projektet

- Rapport fra besigtigelse af referenceprojekter

- Rammebudget af ...

- Specificeret budget vedr¯rende Fase 1 af ...

- Rammetidsplan af ...

- Specificeret tidsplan vedr¯rende Fase 1 af ...

- Organisationsdiagram af ...

3.3 Specifikt udarbejdes under - Fase 1

- Workshop-notat

- Byggeprogram

- Projektbeskrivelse

- Tegninger, jf. tegningsliste

- Afklaring af myndighedsforhold

- Arbejdsmilj¯plan

- Milj¯plan

3


- Kvalitetsplan

- Paradigma for fagbeskrivelse

- Arealopg¯relse

- Specificeret budget vedr¯rende Fase 2

- Specificeret tidsplan vedr¯rende Fase 2

- Beslutningsliste

- Tekniske rapporter

- LandmÂlerplaner

- Ressourceplan

- Betalingsplan

- Incitamentsaftale

4. ORGANISATION OG SAMARBEJDSFORM

Aftalens parter forpligter sig til at handle i overensstemmelse med intentionerne

i nÊrvÊrende aftale. Det er sÂledes en afg¯rende forudsÊtning for

aftalen og for realisering af den mÂlsÊtning og de intentioner, der udspringer

af den aftalte samarbejdsform, at parternes samarbejde bygger p tillid,

fuld Âbenhed og professionalisme.

4.1 Styregruppe

Det overordnede ansvar, for at partneringaftalens mÂlsÊtning efterleves,

varetages af en styregruppe, der bestÂr af reprÊsentanter for:

Bygherre/Bruger ...

Arkitekt ...

Ingeni¯r ...

Entrepren¯r 1 ...

Entrepren¯r 2 ...

Entrepren¯r 3 ...

Forretningsorden for styregruppen udarbejdes i forbindelse med workshoppen

og skal baseres pÂ, hvad der ovenfor i afsnit 3 er anf¯rt om forudsÊtningerne

for et vellykket forl¯b.

4.2 Projektledelse

Projektledelsen p opgaven varetages af:

Projektleder ...

Projekteringsleder ...

Sagsarkitekt ...

Sagsingeni¯r ...

Entrepriseleder ...

Entrepriseleder ...

4


Entrepriseleder ...

BygherrereprÊsentant Ö

For hver deltager i projektledelsen udarbejdes i Fase 1 en job-/ansvarsbeskrivelse,

og der udpeges en stedfortrÊder.

Forretningsorden for projektledelsen udarbejdes ligeledes i forbindelse med

workshoppen.

4.3 Workshop

I Fase 1 holdes en workshop med deltagelse af styregruppe og projektledelse.

Workshoppens formÂl er at sikre, at alle er fortrolige med og bakker op om

de afstukne rammer for arbejdet.

I forbindelse med workshoppen udarbejdes en hensigtserklÊring (charter),

hvis indhold alle deltagerne kan tilslutte sig og betragter sig som forpligtet

af. Dette notat underskrives af alle deltagerne i workshoppen.

4.4 M¯der

Der holdes f¯lgende m¯der med fastlagte m¯detidspunkter og deltagelse:

- Brugerm¯der

- Projekteringsm¯der

- Projektgennemgangsm¯der

- Byggem¯der

- Fagm¯der/opstartsm¯der

- Arbejdsmilj¯m¯der

- Sikkerhedsm¯der

Derudover holdes typisk m¯der med fastlagte m¯detidspunkter om tid og

¯konomi med deltagelse af styringsgruppen og projektlederen.

5. PARTERNES YDELSER/ARBEJDSOPGAVER

Det er projektledelsens fÊlles ansvar, at der til stadighed gennemf¯res en

mÂlrettet og effektiv proces/projektering/udf¯relse med udgangspunkt i en

klar arbejdsdeling.

Aftaleparternes bemanding p sagen aftales, og der udarbejdes en ressourceplan

i Fase 1.

5


Ressourceplanen danner baggrund for de respektive budgettal, som revideres/ajourf¯res

l¯bende.

Den overordnede ydelses- og ansvarsfordeling er som f¯lger:

5.1 Ved gennemf¯relse af Fase 1

Bygherre:

- FastlÊgger arealer og godkender budget/¯konomiramme

- Leverer information til programmering

- Deltage i planlÊgningsm¯der og godkende programforudsÊtninger

- Forunders¯gelser (f.eks. finansielle)

Arkitekt, Ingeni¯r og andre (eksterne rÂdgivere):

- Byggeprogram inkl. funktionskrav

- Dispositionsforslag og evt. tillige projektforslag

- Forunders¯gelser (f.eks. vedr¯rende planforhold)

- Myndighedsforhold

Entrepren¯rer:

- Kalkulation/budgettering af det samlede projekt

- Forunders¯gelser (f.eks. vedr¯rende grund og ejendom)

- Projektoptimering herunder bygbarhed

Alle:

- Afklaring af en fÊlles opfattelse af, hvad partnering er i relation til opgaven

- Etablering af projektteam/afholdelse af workshop

- Etablering af projektorganisation

- Formulering og accept af succesmÂl

- FastlÊggelse risici og forudsÊtninger

- TidsplanlÊgning

- Integration af arkitektur, projektl¯sninger og -¯konomi

- Milj¯

- Arbejdsmilj¯

- Sikkerhed

- Projektgranskning

- OplÊg til evt. sÊrinstallationer

- Integreret design

- Procedure for hÂndtering af uenigheder

5.2 Overgang fra fase 1 til fase 2

Ved afslutningen af fase 1 skal bygningens layout og principperne for alle

tekniske l¯sninger vÊre fastlagt i et samlet projektforslag, der skal vÊre sÂ

dokumenteret, at det er tilstrÊkkeligt til at udg¯re grundlaget for indgÂelse

6


af aftaler om udf¯relsen af byggeriet.

NÂr bygherren har godkendt det samlede projektforslag, indledes fase 2.

5.3 Ved gennemf¯relse af Fase 2

Bygherre:

- Deltage aktivt i styregruppen

- L¯bende godkende budgetter, tidsplan, projekt

- Foretage udbetalinger, jf. betalingsplan

- Ejendomserhvervelse/forsikring

Arkitekt og Ingeni¯r:

- Deltage aktivt i styregruppen og projektledelsen

- Opf¯lgning p godkendt myndighedsprojekt

- Projektering i overensstemmelse med program, ¯konomi og tidsplaner

- Kvalitetssikring og projektopf¯lgning af eget arbejde

- Tilsyn med, at de udf¯rende opfylder deres kvalitetssikringsmÂlsÊtninger

(kvalitetsplanen)

Entrepren¯rer:

- Deltage aktivt i styregruppen og projektledelsen

- Deltage i projektering og projektopf¯lgning

- Entrepriseledelse

- Indk¯b i overensstemmelse med projekt, ¯konomi og tidsplan

- Opf¯lgning p budgetter og tidsplan

- Kvalitetssikring af udf¯relse

- Afholde/referere m¯der (vedr¯rende styregruppem¯der se under Alle).

Projektledelse:

- Projektledelse og styring af den samlede udf¯relse.

Alle:

- Udpegning af projektleder, byggeleder og fagtilsyn

- Arbejdsmilj¯ og sikkerhed

- Minimere risici

- Sikre holdninger og mÂl

- Afholde styregruppem¯der/udpege referent

5.4 RÂdgivere og underentrepren¯rer, der ikke indgÂr i partneringaftalen

RÂdgivning:

- Arkitektfag ...

- Ingeni¯rfag ...

- Tilsyn med Ö

7


Anden rÂdgivning:

- Landinspekt¯r ...

- Geotekniker ...

- Lydingeni¯r ...

- Landskabsarkitekt ...

Styring:

- Projektledelse ...

- Projekteringsledelse ...

- Entrepriseledelse rÂhus og terrÊn ...

- Entrepriseledelseaptering og instal-

lationer ...

Entrepriser:

- Jord ...

- Beton ...

- Kloak ...

- TerrÊn ...

- Elementer ...

- Murer ...

- T¯mrer/snedker ...

- El ...

- VVS ...

- Ventilation ...

- Blikkenslager ...

- Gulve ...

- Maler ...

- Glas/Alu ...

- StÂl ...

- Inventar ...

- Elevatorer ...

- Byggeplads ...

- Ö ...

SÂfremt der ikke i forbindelse med fastlÊggelsen af projektets budgetramme

for gennemf¯relse af fase 2, jf. pkt. 6.2 kan opnÂs enighed om prissÊtning

p de enkelte fagentrepriser, besluttes det, om arbejdet skal kontrolkalkuleres

og alternativt udf¯res af anden fagentrepren¯r.

De ovenfor angivne underentrepren¯rer/rÂdgivere kan sÂledes udskydes af

aftalen, hvis de ikke er konkurrencedygtige.

Arbejder indk¯bt hos eksterne fagentrepren¯rer indk¯bes som udgangspunkt

i fast pris.

8


6. PROJEKTÿKONOMI

6.1 MÂlsÊtning

Det er projektledelsens mÂlsÊtning:

- at gennemf¯re projektet inden for budgetrammen med en forbedret

¯konomi set i relation til kendte kontraktformer

- at sikre kvalitet for pengene

- at sikre projektets parter en sund forretning

- at sikre, at projektets total¯konomi tilgodeses (anlÊgs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger)

6.2 Budgetrammer og -opf¯lgning

- Budgetramme for gennemf¯relse af Fase 1 udg¯r kr. ... ekskl. moms, jf.

specificeret notat af ....

- Projektets budgetramme for gennemf¯relse af Fase 2 udg¯r pr. ... kr. ...

ekskl. moms inkl. et risikobel¯b p .... Budgettet pristalsreguleres efter

Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks. Projekt¯konomien detaljeres

i Fase 1 og fastlÊgges endeligt ved afslutning af Fase 1.

- Der er fuld Âbenhed om ¯konomien, og alle parter er medansvarlige for

at sikre, at ¯konomien holdes indenfor budgetrammen og er forpligtet til

at medvirke til at optimere ¯konomien med henblik p at opn en ¯get

indtjening/besparelse for alle parter.

- For styring af projektets ¯konomi anvendes et successivt kalkulationssystem.

Der holdes status/rapporteringsm¯der hver mÂned, hvor projektledelsen

er forpligtet til at vÊre ajourf¯rt med/rapportere ¯konomi

for egne ansvarsomrÂder.

- Der foretages en l¯bende registrering/overvÂgning af budgetafvigelser,

sÂledes at evt. n¯dvendige korrigerende handlinger kan aftales.

Retningslinier for udarbejdelse af budgetramme:

Projektering

Honoraret for arkitekt- og ingeni¯r-ydelser fastlÊgges med baggrund i

ydelsesbeskrivelse/tegningsliste og forventet timeforbrug, jf. opg¯relse af

....

Projekt-, projekterings- og entrepriseledelse

Sagsomkostninger + aftalt %-sats til hovedadministration + aftalt %-sats til

fortjeneste.

Udf¯relse

- Arbejder, der udf¯res af eksterne fagentrepren¯rer indgÂr i budgettet

med indhentet pris herp eller overslagspris

- Arbejder, der udf¯res af Entrepren¯r 1, Entrepren¯r 2 og Entrepren¯r 3,

indgÂr i budgettet som fagentreprisebruttoomkostninger svarende til

9


eksterne fagentreprisers priser.

6.3 Afregningsprincip

bne b¯ger

Der er fuld Âbenhed om ¯konomien, og alle parter er medansvarlige for at

sikre, at ¯konomien holdes indenfor budgetrammen og er forpligtet til at

medvirke til at optimere ¯konomien med henblik p at opn en ¯get indtjening/besparelse

for alle parter.

Projektering

Efter medgÂet tid til aftalte satser + alle sagsomkostninger.

Projekt-, projekterings- og entrepriseledelse

Sagsomkostninger + aftalt %-sats til hovedadministration + aftalt %-sats til

fortjeneste.

Arbejder udf¯rt af eksterne fagentrepren¯rer og ydelser udf¯rt af eksterne

rÂdgivere

Som fastlagt i aftalen mellem Bygherren og vedkommende.

Arbejder der udf¯res af entrepren¯r 1, entrepren¯r 2 og entrepren¯r 3.

I regning og med anvendelse af diverse satser der mÂtte vÊre aftalt herfor.

Betalingsplan udarbejdes i Fase 1.

Styregruppen fastlÊgger procedure for ind- og udbetalinger p sagen samt

opf¯lgning herpÂ.

6.4 Incitamentsaftale

Model for overskuds-/underskudsdeling er fastlagt som f¯lger:

1. Bygherrens udgifter til projektet udg¯r budgetmÊssigt kr. ... ekskl.

moms.

I det omfang der efter aftale med Bygherren foretages tilk¯b/fravalg af

ydelser eller kvalitet, reguleres budgettet herfor tilsvarende.

SÂfremt projektet gennemf¯res som budgetteret, honoreres Bygherre,

RÂdgiver og Entrepren¯r 1, Entrepren¯r 2 og Entrepren¯r 3, jf. pkt. 6.3.

2. SÂfremt projektet udf¯res under det forkalkulerede budget, deles den

opnÂede besparelse som f¯lger:

Bygherre ...%

Arkitekt ...%

10


Ingeni¯r ...%

Entrepren¯r 1 ...%

Entrepren¯r 2 ...%

Entrepren¯r 3 ...%

SÂfremt projektet udf¯res over det forkalkulerede budget, betales overskridelsen

som f¯lger:

Bygherre ...%

Arkitekt ...%

Ingeni¯r ...%

Entrepren¯r 1 ...%

Entrepren¯r 2 ...%

Entrepren¯r 3 ...%

Tidsbonus/bod pr. arbejdsdag ved aflevering f¯r tiden henholdsvis forsinket

aftalt til kr. .../ kr. .... Dette bel¯b reguleres i besparelsen henholdsvis

overskridelsen nÊvnt ovenfor inden fordelingen af besparelsen/

overskridelsen.

3. Bygherren skal g¯res bekendt med de incitamentsaftaler entrepren¯rerne

mÂtte indg med sine underentrepren¯rer eller underleverand¯rer.

7. FRIGÿRELSESKLAUSUL

Enhver af parterne kan p et hvilket som helst tidspunkt i Fase 1 udtrÊde

af aftalen. Afregning vil i dette tilfÊlde vÊre baseret p medgÂet tid og aftalte

timesatser, jf. pkt. 6.2 samt aftalte udlÊg, og kan for Arkitekt, Ingeni¯r,

Entrepren¯r 1, Entrepren¯r 2 og Entrepren¯r 3 max. andrage hhv. kr. ...,

kr. ..., kr. ..., kr. ... og kr. ..., hvor alle bel¯b er ekskl. moms. Bygherren er

berettiget til at g¯re brug af de modtagne ydelser og ideer p det aktuelle

projekt.

SÂfremt en af parterne trÊder i betalingsstandsning, Âbner forhandling om

tvangsakkord eller erklÊres konkurs udtrÊder parten af aftalen og der afregnes

efter foranstÂende principper.

8. TIDSPLAN

Rammetidsplan af ... er gÊldende.

Godkendt lokalplan forventes ....

Byggearbejder opstartes den ....

11


Byggeriet afleveres den ....

9. ANSVAR/H FTELSE

I det indbyrdes forhold hÊfter parterne i forhold til beskrevne ansvars-/

arbejdsomrÂder.

De enkelte parter er alene ansvarlige for egne fejl og fors¯mmelser, jf. de

almindelige ansvarsregler i ABR 89 og AB 92. Der gÊlder sÂledes et proratorisk

ansvar mellem Bygherren, Arkitekten, Ingeni¯ren, Entrepren¯r 1, Entrepren¯r

2 og Entrepren¯r 3.

Uanset ovenstÂende fritager dette imidlertid ikke de ¯vrige parter i at bidrage

til at finde den optimale l¯sning for at rette/neutralisere fejlen.

10. FORSIKRING

Bygherren tegner projektansvarsforsikring for Arkitekt og Ingeni¯r med en

dÊkningssum for tingskade p kr. ... og for personskade p kr. .... Projektforsikringen

er gÊldende i indtil 5 Âr efter byggeriets aflevering.

Bygherren tegner all-risk forsikring samt brand- og stormskadeforsikring.

Entrepren¯rerne og disses evt. underentrepren¯rer samt ¯vrige fagentrepren¯rer

skal medtages som sikrede p all-risk forsikringen og brand- og

stormskadeforsikringen.

11. UOVERENSSTEMMELSER

Enhver uenighed om forstÂelsen af denne partneringaftale, dertil h¯rende

supplerende aftaledokumenter og bilag skal s¯ges afklaret ved dialog mellem

de personer, hvor uenigheden er opstÂet.

F¯lgende beslutningstrappe anvendes:

1. niveau ñ Hvor uoverensstemmelsen er opstÂet: ... d¯gn

2. niveau ñ Projektledelse: ... d¯gn

3. niveau ñ Styregruppen: ... d¯gn

Kan uenigheden ej heller l¯ses i styregruppen kan denne ved enstemmighed

beslutte at s¯ge uenigheden l¯st ved mediation eller ved mÊgling/

opmand.

Kan uenigheden ikke afklares ved mediation eller ved mÊgling/opmand,

kan enhver af de stridende parter begÊre sagen forelagt voldgiftsinstituttet,

jfr. ABR 89 pkt. 9.0.1 eller AB 92 ßß 45-47.

12


12. INDHOLDSFORTEGNELSE

Den ÖÖÖÖÖÖÖ

___________________________

(Bygherre)

___________________________

(Arkitekt)

___________________________

(Ingeni¯r)

___________________________

(Entrepren¯r 1)

___________________________

(Entrepren¯r 2)

___________________________

(Entrepren¯r 3)

13

More magazines by this user
Similar magazines