2009 - Inerisaavik

inerisaavik.gl

2009 - Inerisaavik

ver, end de gjorde tidligere. De starter ikke med opgave 1, men vælger kategorien, hvor de mener,

de er stærkest.

Niveauet i besvarelserne var generelt lavt. Mange elever havde forsøgt at besvare opgaverne, men

få havde løst alle opgaverne rigtigt.

Tilsyneladende er der store problemer med flere af de matematiske begreber. Begreber som retvinklet

trekant, diagonaler og målestoksforhold kender mange elever ikke.

Problemregning:

Der var 785 elever til prøve i problemregning i 10. klasse og gennemsnitskarakteren var 6,26.

Årets opgavesæt omhandlede sygehuset. De fleste unge har i større elle mindre omfang kendskab

til, hvad der foregår på et sygehus. På samme måde som i færdighedsprøven har mange elever forsøgt

at løse opgaverne. Niveauet i besvarelserne er desværre lavt. Der er nogle få elever, der magter

at løse opgaverne på et tilfredsstillende niveau. Mange elevbesvarelser er på et niveau, der ikke er

acceptabelt set i forhold til læringsmålenes krav. Mange elever udarbejder ikke dokumentation for

deres besvarelse. Ifølge Evalueringsbekendtgørelsen skal eleverne begrunde deres resultater enten

med et regneudtryk eller en skriftlig forklaring. Uden denne forklaring er det ikke muligt at vurdere,

hvordan eleverne er nået frem til deres resultat og dermed kan elevernes matematiske tankegang

ikke vurderes. Med andre ord: et forkert resultat kan sagtens give point, hvis eleven har redegjort

for, hvordan resultatet er fremkommet. En anden problematik er, hvordan eleverne forholder sig til

deres egne resultater. Et par eksempler fra årets prøve.

Eleverne skulle udregne afstanden fra sygehuset i Sisimiut til lufthavnen. Der var forslag fra nogle

få meter til flere tusinde kilometer.

Eleverne skulle udregne vægten på et nærmere beskrevet bord. Her var der ligeledes forslag fra få

gram til mange hundrede kilo.

Den mundtlige prøve:

Der var 435 elever til prøve i mundtlig matematik i 10. klasse. 5 skoler var udtrukket af Direktoratet,

og på 7 skoler havde elever selv valgt at gå til prøve i mundtlig matematik. Gennemsnitskarakteren

var 7,23.

Indberetningerne fra de mundtlige prøver er generelt positive.

I år var det anden gang, eleverne selv kunne vælge om de ville til mundtlig prøve i matematik som

gruppe. De steder i landet, hvor lærere og elever havde benyttet denne mulighed, er der positive

tilbagemeldinger. Censorer, lærere og elever betegner gruppeprøveformen som værende en meget

behagelig prøveform. Mange elever tilkendegav, at de ikke opfattede forløbet som en prøve, men

snarere som en fordybelse i et emne, de skulle bearbejde.

Muligheden for at elever, lærer og censor kan samtale under hele prøveforløbet gør, at alle elever

får mulighed for at demonstrere deres samlede matematikkompetencer, hvilket medfører at det samlede

karakterniveau øges.

Mange lærere og elever havde valgt den kendte individuelle prøveform. Det generelle indtryk var,

at oplæggene var for svære for eleverne. Oplæggene levede op til læringsmålene, men elevernes

niveau var ikke på et tilsvarende niveau. Der var en stor spredning i karaktererne, mange opnåede

ikke et acceptabelt niveau og kun nogle få opnåede et resultat, der kan betegnes som meget tilfredsstillende.

Generelle bemærkninger:

Årets resultater ved den afsluttende prøve i matematik må betegnes som værende acceptabelt. Det

var anden gang, der var elever til prøve efter 10. klasse. En nærmere analyse af besvarelserne af de

More magazines by this user
Similar magazines