Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

Fortegnelse

over

en s t o r og f o r t r i n l i g Samling

Oliemalerier

af bekj endte danske Konstnere, saasom: liendz,

Carmiencke, I)a!jg;as, Friedlscnder^ J. L.

jenten, Emanuel barsen, laindby, Markrand,

Simonsen 111. Fl.;

lln a m ite n i ngc"

(circa 400)

af danske og fremmede Konstnere;

Kobberstik og Raderinger,

hvoriblandt et særdeles rigt Udvalg af gamle hollandske

Raderinger, foruden en stor Deel af

andre Ilestere, saavel ældre som nyere;

samt endvidere

Bøffer,

fornemlig af Itonstliistorislt Indhold,

og tildeels med Kobbere;

tilhørende Boet efter afdøde Boghandler Johanji^s Lar-

sen iy.J:’L, og som bortsælges ved Auction, der afholdes

paa Kongens Nytorv 7, Stuen, Onsdagen

den lO d e Xovbr. førstk., Formd. Kl. 11 og Eftermd.

Kl. 5, samt følgende Dage, mod Betaling til Auctions-

holder Clir. Hee, hos hvem Cataloger faaes.

Malerierne ere til Eftersyn den 9de

Ifovbr., Kl. 11—®.

Kjøbenhavn.

C. J. Elvius’ Bogtrykkeri, Nybrogade 6.

1869.


CONDITIONER.

I.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og

forefindes, uden Ansvar for Sælgeren, og ligger fra Tilslaget for Kj»-

berens Hegning og Risico i alle Tilfælde.

Det Kjøbte maa af Kjøberen medtages strax

2

3.

Betalingen erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring, dog

kunne Inkassator personligen som vederhæftige bekjendte Kjøbere

forvente 6 Ugers rentefri Credit.

4.

I Mangel af prompte Betaling ere Kjøberne pligtige, hvad enten

de blive stævnede eller ikke, at svare 5 Procent p. A. fra Auc-

tionsdagen indtil Betaling skeer. I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberne

Kjøbenhavns Forligelsescommission og denne Stads Jurisdiction undergivne,

uden Hensyn til, hvor de maatte boe eller opholde sig, ligesom

de og ere underkastede den hurtige Retsforfølgning, som Forordn, af

25de Januar 1828 hjemler, og underkastes den i første Instants erhvervede

Dom uden Appel.

K jø b e n h a v n , i November 1869.

Commissioner modtages af:

d’Hrr. Boghandlere:

Larsen é Jørgensen, Vimmelskaftet Nr. 28.

Th. Lilid, St Kjøbmagergade Nr. 44.

H. Lynge, St. Helliggeiststræde Nr. 8.

Rudolph Klein, 1. Kjøbmagergade Nr. 56.

Clir. H ee,

Kongens Nytorv Nr. 7.

f flh l Malerierne sælges første Dag om Formiddagen,

Haandtegningerne og Kobberne m. v. hver Eftermiddag

Kl. 5.

Oliemalerier.

Carl Baagøe.

1. Sundet ved Kronborg. 1862.

2. Frederik VI.

3. Raavildt. 1855.

4. Bjergstudie.

Bendz.

Carl Bøgli.

Garmiencke.

Dalgas.

5. Et liggende Faar. 1846.

Friedlænder.

6. Den sovende Barnepige.

7. En Sømand.

8. En Dame ved Toilettet.

Frisch.

9. Et Studiehoved. 1862.

N. Grove.

10. Skrænten ved Vedbæk. 1864.

11. Studiehoved.

Just Holm-


I

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

, 28.

29.

30.

31.

Hunæus.

Det Indre af Lyngby Kirke.

Nadverens Indstiftelse.

J. L. Jensen.

En Æbleqvist.

Blomster. Pendant til Nr. 14.

E. Larsen.

En Kanonbaad i Sundet.

G. E. Liebert

Norsk Landskab. 1868.

Svensk dito. 1865.

F. C. Lund.

Griffenfeldt. 1858.

J. L. Land.

Hagbarth og Signe.

En Ko. 1842.

Et Kattehoved.

Th. Lundby.

Lutzen.

W. Marstrand.

En Moder med sit Barn.

Carl Neumann.

Dagen efter Slaget i Kjøgebugt.

A. Schovelin.

Landskab med Sø. 1868.

Niels Simonsen.

Skandinavisk Allegori.

Affairen ved Kobbermøllen ved Flensborg 1848.

Simon Simonsen.

De to Venner. Motivet fra Kornerup Præstegaard.

1864.

En Ræv. 1864.

Et Hestehoved. 1864.

En Hund med Hvalpe. 1866.

Zeuthen.

32. Roeskilde Domkirke. 1859.

33. Studie fra Sverrig. 1863.

3

Haandtegninger.

Åagaard.

34—36. Regentsen, Træstudie & Landskab. Pen &

Blyant.

Åbildgaard.

37. Illustr. til Ewalds Lykkens Tempel. (Originaltegningen

til Clemens Stik.) , ~ •

38. Braga. Pen & Farve.

39. En allegorisk Figur. Tusch.

Peder Als.

40—41. Malerkunstens Genius. Hektor & Achilles. Pen.

G. E. Andersen.

42. Christus fristes af Djævlen. Blyant.

43—44. Histor. Compositioner. —

45—46. — — — j U

47. Strandparti ved et Fiskerleje. Pen,

Carl Baagøe.

48. Fox i Drivisen. Papier pellée.

Hansen Balling.

49. Asker Rygs Hjemkomst.

Otto Bache-

50. Moderkj ærlighed. Pen.

51. Maleren ved Havet. Pen.

52. To Heste.

Bartsch.

Bendz.

53. Portræt af Klotz. Blyant.


Carl Bloch.

54. Italiensk Genrebillede. Pen.

55. Studiehoved. Pen.

56. En Fisker. 1858. Pen & Tusch.

57. En lille Dreng ved Strandbredden.

4

D. C. Blunck.

58—59. To Blade af en Skizzebog.

Boesen.

60. Landskab. Blyant.

N. J. Bredal.

61. Portræt af Ahrentz.

N. Bredal.

62. Ruinerne af Marmorkirken. Pen.

63. Norske Bønderhuse.

Carl Bøgh.

64. Et praktisk Vink. Humor. Pennetegning.

A. J. Carstens.

65. Pennetegning i Ramme. * »

C. F. C. Christensen.

66. Helsingørs Havn Tusch.

67. Parti ved Rhinen. Akvarel.

Christensen.

68. Studiehoved. Blyant & Tusch.

Clemens. *

69. Griffenfeldt. Rødt Kridt.

la Cour. .

70. Landskab. Akvarel. 1862.

Cramer.

71—72. Genrebilleder. Pen & Tusch.

73—74. Theaterscener. Dito. >

75—76. Theaterfigurer. Dito-'

77—78. Genrebillede & Xllegori. Dito.

79. Bergens Havn.

J. C. Dahl.

Akvarel. Ungdomstegning.

Dalgas. ^ , 0 /

80. To Hunde. Blyant. 1844.

81.

C. Dahl.

Sommerspiret paa Møens Klint. J4

5

i j Njf

A. Dorph.

82. Mette Marie, 102 Aar gammel. Papier pellée.

C. W. Eckersberg.

83. Østerport. Akvarel. 1809.

84. Vesterport. — —

85. Nørreport. — x

86. Amagerport. — ’ — ^ —

87. Slotspladsen. — 18Q.7. * -".

88. Toldboden. Tusch. V ; . ,, . ’//»,.

"■89. Marinebillede. Tusch. 1822.

90. Hakon Jarl i Olferlunden. Tusch. / .

91 — 92 Tycho Brahe & Ole Rømer Blyant / / Jf

93- Paa Corvetten Najaden. Tusch, ^

94. Marinebillede. Tusch. ■ ‘ .

95. Slaget paa Rheden 1801. 1820.

96. En nøgen kvindelig Figur. Tusch.

Et Blad af Suiten: En falden Kvinde. Kontur.

Blyant.

98. Genrebillede. Blyant.

99. - -

100. Landskab. Akvarel.

101. En Bueskytte. Pen & Tusch.

102. En nøgen mandlig Figur. Pen.

103. De lire Temperamenter. Pen.

104. Genrebillede. Tusch.

105. Øen v. Valsølille. 1810. Tusch.

106. Damokles. 1805. Pen.

107—9. Tre Blade Tegninger. Pen & Blyant.

Eddelien.

110. Histor. Composition. Blyant.

111—13. Tre Blade Tegninger.

114. Decoration. Akvarel.

115—18. Decorationstegninger.

i


6

R. Eilersen.

119. Landskab. Tusch. 1867.

Exner.

120. Genrebillede. Udført Pennetegning.

121. Udkast til „Blindebuk“. Pen.

Friedlænder.

122. Italiensk Genrebillede. Akvarel.

123--24. Italienske Costumer. Blyant.

Fabricius Tengnagel.

125. En Bjergkløft. Tusch.

Fortling.

126. Saul & David, efter Adam Muller. I Ramme.

J. D. Frisch.

127. Histor. Composition. Udf. Pennetegning.

128. Mimers Væld. 1857. Pen.

129—30. Køer. Pen.

Lorenz Frølich.

131. Bues Død i Hjørringvig Slag. Pen.

132. Rolf Krake og hans Mænd. Pen.

133. Margrethes & Hakons Trolovelse. Pen.

134. Odin paa Sleipner.

(Nr. 131—34 ere Originaltegningerne til Raderingerne i Fabricius’

Danmarkshistorie).

136. Christus. Pen.

136. Niels Ebbesen. Blyant.

137. En Engel. Titelvignet. Pen.

138. Blomsterpigen. Pen.

139—45. Syv Blade Illustrationer. Pen.

14(>—47. To Blade Ungdomstegninger. Blyant.

Frølich & Lundby.

148. Odin. Pen & Farve. Origmaltegningen til Autograf!

en.

Gebauer.

149. Ved et Holdested. Tusch.

150. To Muldyr. Blyant & Tusch.

151. Vogne under Kjørslen. Tusch.

152. Kavallerifægtning. Tusch.

153. To Baschkirer. Pen & Farve.

7

N. Grove.

154. Ved Frederiksborg. Blyant.

Goltzius.

155. Portræt. Pen & Tusch.

Gurlitt.

156. Landskab. Blyant. 1833.

Haas.

157. En Eremit. Sølvstift p. Pergament.

W. Hammer.

158. Blomster. Blyant & Kridt.

Gonstantin Hansen.

159. Balder. Pen.

160. Heimdal. Blyant

161. Kong Skjold. Pen.

162—63. Nornerne Blyant.

164—72. Ni Vignetter. Blyant & Tusch.

Harboe.

173. Steendysse i Gunderslevholms Skov. Udført

Pennetegning.

174. En Vignet. Blyant.

Theophilus Hansen.

Jul Hellesen.

175. Sjællandsk Landskab. Papier pellée.

176. — — - _

Gustav Hetsch.

177. Steensgaard p. Langeland. Blyant.

H. G. F. Holm.

178. I Skovshoved. Udført Akvarel.

179. Universitetet. Pen & Tusch.

180. Frihedsstøtten. Pen & Farve.

Hornemann.

181. Portræt af en dansk Søofficeer. Akvarel.


Hunæns.

182. En Confirmation. Pen.

183. Christi Himmelfart. Tusch.

184. En Bondepige, der pynter sig. Pen.

Jensen.

185. Et Æble og Druer. Akvarel.

Jerichau.

186. En Hyrde med sin Hjord. Blyant.

C. L. Jessen.

187. Scene af Frithiofs Saga.. Pen og Farve.

188. Bibelhistor. Composition. Pen og Farve.

189. - - — —

190. Ubbe Friser i Braavallaslaget. Pen og Farve.

191. Histor. Composition.

Jens Juel.

192. Heraclet. Tusch. 1762.

Kjærschou.

193. Jydsk Landskab. Udf. Pennetegning.

194- 95. Danske Landskaber. Pen.

Klæstrup.

196—202. Humorist. Tegninger.

Kornerup.

203. Lunds Domkirke. Pen.

204. Fjennesløvlille Kirke. Pen.

205. Skanderborg Slot. 1749. Pen.

206. Portræt af Steenvinkel. Blyant.

207. — af Dronning Margrethe. Blyant.

208. — af Pianist Ravnkilde. Blyant.

F. Kraft.

209. Landskab. Blyant.

210. Parti af Rom. Akvarel.

211. En italiensk Bonde. Akvarel.

V. Kyhn

212. Strandparti. Akvarel.

213. Øresund, seet fra Hveen. Pen & Tusch.

9

Købke.

214— 15. To Blade Tegninger. Blyant.

Kølle.

216. En italiensk Bondekone. Udf. Akvarel i Ramm e.

Lange.

217— 18. Landskaber. Pen & Tusch.

Lahde.

219. Portræt af Bernstorff i Ramme.

220. — af Birkner.

221. Marie Sophie Frederikke.

222. Et allegorisk Mindeblad. Tusch.

E. Larsen.

223. I Sundet 1844. Pen & Tusch.

224. Vrag i Sandet. -- —

F. Larsen.

225. Sjællandsk Landskab. Udf. Pennetegning. 1853.

E. Lehmann.

226. Faust og Margrethe. 1865.

H C- C- Ley.

227. To Nisser. Pen & Farve.

G. E. Liebert-

228. En Kjæmpegrav. 1868. Udf. Akvarel.

229—30. Landskaber. Blyant.

231-33. - -

234-36. - -

237. En Ruin. Kultegning i Ramme.

Lorentzen.

238. En Faarehjord. Kridt.

239—40. To Tegninger. Tusch & Blyant.

F- C Lund.

241. Jokum. Udf. Akvarel.

242. Lisbeth. — I Originalerne til Farve-

243. Jens. — — ( trykkene.

244. Ellen. — - '


10

(F. C. Lund.)

245. Stormen paa Frederiksstad, efter N. Simonsen.

Udf. Tuschtegning.

246. Scene fra Krigen 1848. Pen.

247. En Officeer ved Forpostlinien. Papier pellee.

248. Parti ved Haudrup. Akvarel. 1843.

249. Parti ved Segni i Italien. 1863. Pen.

250. Turquos i Leir ved Paris. 1859. Akvarel.

251. En Italienerinde. 1862. Pen.

252. I en dansk Bondegaard. 1864. Blyant.

253. En Pige fra Dalarne. Akvarel.

254. Ildstedet i en svensk Bondehytte. Akvarel.

255. En Pige fra Ærø. Udf. Akvarel.

256—57. To Tegninger. Pen & Blyant.

N- A. Lund.

258—59. Histor. Compositioner.

260—61. ~ —

262. En Frise. Pen.

Børge Lund.

J. L- Lund.

263. Portræt. Blyant.

264-65. Landskaber. Tusch.

266. Christi Himmelfart. Tusch.

267. Marie, Christus og Johannes. Blyant.

268. En Helgeninde. Blyant.

269. Christi Opstandelse. Udf. Akvarel.

270. Illustration. Pen.

Lutzen.

Madsen.

271—73. Forskjell. Dyr. Pen.

274—75. Tegninger. Blyant.

Mandelberg.

276—77. Allegor. Figurer. Tusch.

W Marstrand.

278. Peder Paars. 1ste Bog, 5te Sang. Pen,

279. Italiensk Genrebillede. Pen.

280. Illustr. til Don Quixote. Pen.

2 8 1 . — - Holger Danske. Pen.

11

(Marstrand.)

2 8 2 --83. Konstnerens Landsted og en Hund. Blyant.

284. En Italienerinde. Pen.

285. To Figurer. Pen & Tusch.

286. E t Frieri. Pen.

287. Don Quixote & Sancho Pansa. Vignet. Pen.

288. En holbergsk Figur. Pen.

289. — — — —

290. Histor. Composition. —

291. Forskjell. Figurer. —

292--93. To Portræter. —

294--97. Figurer. —

A. Melby.

298. I Sundet. Tusch. 1840.

299. Kystparti. Blyant.

300. Ved en sydlig Havn. Blyant.

W- Melby-

301. Marinebillede. Blyant.

302. Grenen ved Skagen. Pen.

L- Messmann.

303. E t Bondehuus. Papier pellée i Ramme.

304. Et Fiskerleie i Uveir. I Ramme.

305. Landskab. Tusch. 1852.

306--7. Gamle Bygninger i Aalborg. Pen.

Middelthon.

308. Mythol. Composition. Blyant.

Monies.

309. En Bonde, der stopper sin Pibe.

Mygind.

310--11. Landskaber. Blyant.

J. P. Møller-

312. Kjøbenhavn, seet fra Svanemøllen. Tusch.

313--14. Landskaber. Tusch.

Carl Neumann.

315. Strandparti i et Fiskerleie. Pen.

316. Pennetegning.

B. Olsen.


317. Landskab. Pen.

318—23. Landskaber etc.

12

V. Pacht.

Magnus Petersen.

S. H- Petersen.

324. Parti ved Hellebæk. Udført Akvarel i forgyldt

Ramme

325—26. Landskaber. Blyant & Tusch.

327—28. — - ' ~

Wilhelm Petersen.

329. Et Blad af en Skizzebog med Figurer, Dyr etc. Pen.

330. Fru Kellermann i „la Redova". Blyant.

331. Italiensk Genrebillede. Blyant.

332. Illustration. Pen.

Peters.

Preisler-

333. Portræt efter van Dyk. Rødt Kridt.

334. Hans Madsen føres for Rantzau. Efter Poulsen.

Frobsthain-

335—36. To Blade af en Skizzebog. Tusch.

337. Et Mareridt. Sølvstift paa Pergament.

RoMe.

338. Landskab i Tyrol. Udført Akvarel i Ramme.

V. Ros«nstaad.

339. Scene fra Krigen 1864. Blyant.

340. Studiehoveder. Pen.

Rumohr.

Rørby.

341. En død Hund. 1828. Tusch.

342. Kjbhvn. seet fra Nicolai Taarn. Oliestudie.

Schou.

343. Af Ragnaroksmythen. Pen & Tusch.

344. - - — -

13

Skouw

345. Allegorisk Figur. Tusch.

Smith.

346. Portræ t af General Voigt. Blyant.

Schleisner.

347. En Fisker, der bøder sit Garn. Blyant.

348. Landskab. Blyant.

Schovelin.

Simon Simonsen.

349. Heste paa Marken. 1864. Pen.

350. Paa Rutschbanen. Blyant.

351. Kvæg paa Marken. 1866. Pen & Farve.

352. En Faarevogterske. 1867. — - —

Sonne*

353. Dansk Genrebillede. Udf. Akvarel i Ramme.

354. Italiensk — Blyant.

355. En Bondedreng og en Hund. Blyant.

356. To Heste. Blyant.

N Simonsen

Storck-

357. Havets Morgenhilsen. En gouache i Ramme.

Sødring.

358. Ved Rhinen. Pen & Farve.

359. Landskab. Blyant.

360—62. Landskaber. Blyant.

C. F- Sørensen.

363. Landsætning af Soldater paa Samsø 1848. Pen

& Farve.

Marcus Tuscher.

364. En Ugle. 1728. Kridt.

Thorvaldsen.

365. Statue. 1793. Blyant.

Wegener.

366. Ansgar prædiker. Blyant.

367. Harald ^ilaatands og Svends Daab. Blyant.


(Wegener)

368. Mødet i Roeskilde. Blyant.

369—70. Histor. Compositioner.

371-72. — —

373—74. —

Wiirtzen

375. Landskab. 1850. Papier pellée.

Zeuthen-

376. Choret i Lunds Domkirke. Papier pellée.

377. Nørrebroby i Fyen. Pen.

Zillen.

378. Kvæg paa Marken. Pen.

379. En Hund paa Luur efter Rotter. Pen.

380—81. Dyr & en Illustration.

Ølsted.

382. En Bondegaard. 1855. Pen.

383. Et Bundt Tegninger.

384. - - —

D. Chodowiecki-

385. En strikkende Kone med to Børn. bortkridt,

forhøiet med Hvidt. Høide 4" 2y//. Brede 3 3

386. En Hyrdedreng, der leger med sin Hund. Sortkridt

og Tusk. Signeret, H .4 " 6 " '. Brede 5" 6'".

G- Durand (f. 1811).

387. En Alpehytte. Smuk Akvarel. H. 5 "3 "'. B. 7" 9"'.

J. P. Hackert.

388. Stort Landskab med Arnofloden. 1800. Smuk

Sepiategning. Signeret. H. 16" 2'". B. 24 8' .

A- J- von Hamilton (1696—1770).

389. Forskjellige døde Fugle. Fortrinlig, m eget ud-

ført Tegning med Dækfarver. H. 8 8 . B.b y .

H. G- F. Holm.

390. Christiansborg Slot før Branden i 1794. Pen og

Tusk. Smukt udført. H. 6". B. 9".

15

A H. Hunæus-

391. Landskabsstudie. Blyant og Sepia. H.4". B. 6"6"'.

392. Et Børstenbinderværksted. Blyant. H.4". B .6"6'".

393. 2 Bl. Studier til Portrætgrupper af Smaapiger.

Blyant. I Ovaler. H. 2" 9"'. B. 2" 3'".

J. Keerincx (1590—1646).

394. Prospect af Landsbyen Epsom. Sortkridt og Tusk.

Bet. Dorp van Ipson. H. 9" 6"'. B. 15" 10'".

Jens Pedersen Lund (t 1793).

395. Prospect fra Rom med Broen til Engelsborg.

Pen og Sepia. H. 4" 7'". B 6" 7'".

A. Nesselthaler (1748-1821).

396. Die Frohnwiese. Sepia. Sign. H. 14' 7'".

B. 20".

S. H. Petersen.

397. Nogle Huse mellem Træer. Blyant og Sepia.

Signeret med Navnet og 1822. H. 4' 6"'. B. 7" 5'".

398. Prindsessens Bakke i Fredensborg Slotshave.

Smuk Tusktegning. H. 11" 1"'. B. 14" 10"'.

399. Fra Holtet ved Esrom Sø. Blyant og Sepia.

H. 6" 9"'. B. 10" 6"'.

400. Parti fra Dyrehaven med Udsigt over Sundet.

Smuk Tusktegning. H. 3" 11'". B. 6" 3'".

G- P- Rugendas.

401. En Ryttergruppe. Tusk. H. 3" 10'". B. 3" 2'".

M. Rørbye.

402. To Bønderpiger fra Tellemarken. Smuk, udført

Studie fra 1830. Blyant. H. 7". B. 5".

J. Senn.

403. En Flødekone. Akvarel. Til Lahdes Kjøbenhavn-

ske Klædedragter. Sign. H. 6" 6'". B. 4" 6"'.

J. G- Wille.

404. Bjerglandskab med bedende Eneboere. 1759.

Pen og Saftfarver. Signeret. H. 4". B. 6".


405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

16

Kobberstik og Raderinger m. m.

A- Achenbach.

Scheveninger Fischweib. 1839. Godt Tr. Br. Marg.

Norsk Landskab med Huse ved en Sø. l»3y.

Smukt Tr. med fuld Marg.

C. Agricola.

Diana opdager Calistos Svangerskab. Domini-

chino p. Smukt Aftr. før Skriften. Bred Marg.

H. Aldegrever-

Susanne i Badet. 1555. B. 30. Ret godt Ti.

Besk. til PI. _ Qi

Hercules med Himmelkuglen. looO. tf. » i.

Godt Tr. Besk. til PI.

Konstnerens Portræt, 35 Aar gammel. to37.

B. 189. Smukt Tr. Besk. til PI. Sjeldent.

P. Allais-

Lø Cygne. H. Chopin p. Smukt I r. med bred Mai g.

J. F- Bause.

Portr. af Dorothea, Hertuginde af Curland, efter

A. Graff. K. 140. Godt Tr. før Skriften. Bred

Marg. Lidt plettet i Kanten.

Portr. af J. G. Sulzei\ efter A. Graff. K. 200.

Fortrinligt Tr. med bred Margen.

C* Bega.

Den røgende Bondekone. B. 11. Smukt Tr.

De?*gamleKone med Steendunken. B. 12. Godt

Tr. med taalelig Marg.

Konen, som bærer en Kurv paa Hovedet. B. 18.

Ret godt Tr. Besk. til PI. .

Selskabet ved Kaminen. B. 23. Fortrinligt Ti.

Moderen med Barnet. B. 28. Ret godt Tr.

De tre drikkende Bønder. B. 29. Godt Tr.

Besk. til PI.

(C. Bega.)

420. Familien i Kammeret. B. 30. Smukt II. Tr.

Besk. til Stikr.

421. Den gamle Værtinde. B. 32. Ret godt I. Tr.

med smal Marg.

422. Den unge Værtinde. B. 34. Godt Tr. Besk.

423. Bønderne i Værtshuset. B. 35. Smukt II. Tr.

med Co vens & Mortiers Adr. Besk. næsten

til PI.

H. S- Beham.

424. Triumphtoget. B. 142. Smukt Tr. Besk. til PI.

T- Benedetti.

425. Maria Ruthven, van Dycks Hustru, med Blomster

og en Amorin. A. van Dyck p. Smukt Tr.

førend al Skrift. Bred Marg.

N Berghem.

426. Den drikkende Ko. B. 1. Godt Tr. med smal

IVr fi rff

427. Den pissende Ko. B. 2. Godt IV. Tr. (af V.)

Bred Marg.

428. Hyrden, der staaer og blæser paa Fløite. B. 6.

Smukt gammelt Tr. Besk. næsten til PI.

429. Hyrden, der sidder paa Brønden. B. 8. Smukt

Tr. med van Keulens Adr. Smal Marg.

430. Den liggende og den staaende Ko. B. 13. Smal

Marg. _ ..

431. Det klippede Faar med to Lam. B. 44. 1. Ir.,

men knapt b^skaaret.

432. Faar paa Marken. B. 45. Smal Marg.

433. De tre Hunde. B. 56. Smal Marg.

B. Biscaino.

434. Pharaos Datter finder Moses. B. 2. Knap Marg.

K. Bodmer.

435. Strandlandskab med Ænder. Smukt Tr. Fuld Marg.

436. Skovlandskab med Fasaner. (Alleghany, N. A.)

Godt Tr. paa chin. Papir. Fuld Marg.

P. Boel (1625—1680).

437. Vildsvinej agten. B. 7. Smukt III. Tr. (af V.)

med le Bas’ Adr. Bred Marg. Meget sjeldent.


18

J- J de Boissieu.

438. Pave Pius VII’s Seilads paa Saonen. 1805. B.

Marg gammelt Tr. paa chin. Papir. Taalelig

439. Landskabet med Beslagsmeden. 1808. B. 32.

Smukt I. Tr. med Monogr. og Aarstal, førend

der blev taget af Pladen. Meget sjeldent.

Taalelig Marg. Ubet. plettet.

440. Pavillon des cy devants Carmes des chaussés de

Lyon. 1807. B. 97. Smukt Tr. førend Skriften

og Adressen. Sjeldent. Smal Marg.

441. I Udkanten af en Skov. 1772. B. 99. Smukt

Tr. med Stjernen, men med det mangelfulde

Hjørne. Paa chin. Papir. Sjeldent. Taalelig

Marg.

442. Landskab med et Vadested. 1803. B. 104. Godt

gammelt Tr. paa Lyoner Papir. Knap Marg.

443. Le moulin de Ruysdael. B. 136. Meget smukt

IL Tr. førend de afrundede Hjørner. Paa Lyoner

Papir. Knap Marg.

444. Hvilende Høstfolk paa Marken, efter A. van de

Velde. 1795. B. 139. Smukt og meget sjeldent

Tr. paa chin. Papir. Smal Marg.

M- Borrekens.

445. Portr. af J. Timmerscheidt, Borgemester i Miin-

ster ved den westphalske Fredslutning, efter A.

van Hulle. Godt Tr. med taalelig Marg.

J- Both.

446. Landskabet med Konen paa Æselet. B. 1. Ret

^ r ‘ Besk. næsten til Pladeranden.

447. Ponte Molle. B. 5. Godt gammelt Tr. Besk.

til PI.

448. Æseldriveren. B. 6. Ligeledes.

449. Færgen paa Tiberen. B. 7. Ligeledes.

450. Samme Blad. Ligeledes.

451. Køerne ved Vandet. B. 8. Ligeledes.

452. Fiskerne. B. 9. Ligeledes.

453. Træbroen. B. 10. Ligeledes.

F. L. Bradt.

454. Skovlandskab med badende Piger, efter Jens

Juel. (Figurerne stukne af Clemens). Bred

Marg.

19

G- le Brnn.

455. 4 Bl. Dagstiderne. Gode II. Tr. med Mariettes

Adr. (førend Poissons.) Smal Marg. Sjeldne.

J. Burnet (1787—1868).

456. The Cotters Saturday night. Smukt Tr. med

aaben Skrift. Bred Marg.

J. Callot-

457. Overgangen over det røde Hav. M. 1. Godt I.

Tr. (af V.). Beskaaret til Pladeranden.

458. 3 Bl. af Rækken: Den forlorne Søns Historie.

M. 61—63. Ret gode Tr. Besk. til Pladeranden.

459. 16 Bl. Christus, Jomfru Maria og Apostlene.

M. 104—119. Fuldstændig Række i gode I. Tr.

førend Nummerne. Besk. næsten til PI.

460. 2 Bl. af Rækken: Les grandes miseres de la

guerre. M. 567 & 568. III. Tr. Besk. til Pladeranden.

461. 2 Bl. af samme Række. M. 573 & 575. II. Tr.

Besk. til PI.

462. Parterre du Palais de Nancy. M. 622. Smukt

I. Tr. med Callots Adr. Besk. til PI. Ubet.

plettet og beskad.

463. Forbrydernes Afstraffelse. M. 665. Ret godt

VI. Tr. (af VIL) med Vincents Adr. Besk. næsten

til PI. Sjeldent.

464. 2 Bl. af Rækken: Zigeunerne. M. 669, godt III.

Tr., og M. 670, smukt II. Tr. (af IV.) Besk.

nsøsten til PI*

465. 2 Bl. af samme Række. M. 667 & 670. Copier.

466. 3 Bl. Tiggere. M. 687, 692 & 701. Sjeldne

I. Tr.

467. Den store Jagt. M. 711. Godt I. Tr. (af IV.)

med taalelig Margen, men plettet.

468. Slavemarkedet. (La petite vue de Paris.) M.

712. Smukt Tr. med Vincents Adr. Besk. næsten

til PI.

P. C. Canot.

469. Landskab efter J. Pillement. Godt Tr. Smal

Marg.

Annibale Carracci.

470. Den hellige Familie. 1590. B. 11. I. Tr., men

beskadiget og plettet. Knapt besk. og opkl.

2*


(Annibale Carracci.) Qmal

471. Den bodfærdige Magdalena.

MarS* » ,• \ K.qo g 17. Godt Tr.

472. Jupiter og Antiope. 1592.

Besk. til PI.

D- Chodowiecki.

473. Tiggerkonen med de to B ø r n , ^ 27, pOg ^en ^

lende Soldaterkone, E. , taalelig Marg.

, Slad- fleTyrkér E 44 Skaffende Copi

474. Russere og iyrKer. E gø. Godt

475. Alle Stænders Lighed i kraven.

476. Portr^af1 a a W- E. Dietrich. F. R eelam del.

477. U. Blf"til^GeschichU

478. Den lille Calas. E. 3d3. Smukt

479 6 BL til Erasmus’ Lob der Narrheit. E. 369-374.

C , f B l ^ n ’ E w a ir 1 R o lf krage- E. 385—388.

' 4 8 , ! « 1* Billeder til Gr— ^K icht mehr

, 482. f Br t e d S» e r « flistoire des G r o v e s ■

483 r Br r A r n e “ afmEwald. E.'505 & 506.

485. Hertug Leopold af Bru h ^ taaldig M

V Si"S:

£ SSS^Prl«- " J

E. 575. Godt Tr. Sjelden. ^

489. Vie menneskene EgS kabere i E n609.G DeT i_

490. 3*Bl^tU ^Harlekin Patriot 1 af Ewald. E .639-64L

49, Kobberet til „De brutale Klappere« af Ewald.

492. Sovende p tg e ! E. 6 5 , Godt Tr. med taalelig

493‘ S i i f g f f ^ r e^ e d e t o l n d f a l ” 8 TaaleBg

Marg. Sjeldent.

494.

/ 495.

( 496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

21

(D. Chodowiecki.)

2 Billeder til Vosses „Luise“. E. 838 & 839. \ L

Godt I. Tr. før Skriften, med Indfald og paa heelt '

Papir. Sjeldent. t

2 Bl. til Samme. E. 838 & 840. Copier. „ /

Scarron. E. 845. Godt Tr., men plettet og

beskad.

Tredive physiognomiske Hoveder. E. 857. Godt

I. Tr. med Indfald. Sjeldent. Smal Marg.

W- Chodowiecki.

Der Triumfzug der Ehe. Satirisk Blad, tilegnet

Grevinde v. Krockow. 1795. Godt Tr.

J. F- Clemens.

Le sort des artistes. Efter N. Abildgaard. 3 J tf

Fortrinligt, tidligt Tr. før Skriften. Minerva har

endnu Bind for Munden (i senere Aftr. Pegefingeren),

samt førend flere andre Arbeider. Bred

Marg. „ n ,

Ossian, efter N. Abildgaard. Smukt Tr. førend

Dedicationen. Bred Marg.

Portr. af Prindsesse Louise Augusta, efter Jens

Juel. Godt Tr., men knapt besk.

Cornelius Cort.

Moses og Aron for Pharaos Throne, efter F.

Zuccaro. Godt Tr. med Aarst. 1567, førend

Corts Navn.

S- Cousins- f .

Albert, Prince of Wales. 1847. F. Winterhalter

p.

B- Dado. (Mesteren med Tærningen).

Daphne og Penneus, efter Ju l i o Romano. B.

20. Ret godt Tr. med bred Marg.

C. Deucker. a

Slaget ved Leuthen, med Randbilleder. Staalst.

C. W- E. Dietrich*

Hyrdernes Tilbedelse. L. 10. Godt III. Tr. (af

IV.) Smal Marg.


(C. W. E. Dietrich.)

507. Den forlorne Søn hos Landmanden. L. 27. Smukt

II. Tr. (af IV.) med smal Marg. S j el den t.

508. Skjærsliberen. L. 75. Smukt II. Tr. (af V.)

Besk. til PI. Meget sjeldent. TTT \

509. Musikant-Familien. L. 77. Smukt I. Tr. (af III.)

med smal Marg. Sjeldent.

510. Qvaksalveren. L. 83. Godt II. Tr. (af IV.)

Bred Marg. Sjeldent.

511. Æseldrivernes Herberg. L. 123. Smukt Ir.

Smal Marg. TT rp

512. Veien opad Bjerget. L. 124. Sjeldent II. Ir.

(afV.), tuscheret af Konstneren selv (?). SmalM.

513. Landskabet med Venus og Amoriner. L. 137.

Ret godt II. Tr. (af IV.) med smal Marg. Meget

sjeldent.

514. Vandmøllen med den høie Rende. L. 138. Smukt

I. Tr. (af IV.) Besk. næ.sten til PI. Meget

sjeldent.

515 Veien ved Kornmarken. L. 139. Godt I. Ir.

(af IV.) med smal Marg. Meget sjeldent.

516. Landeveien langsmed Canalen. L. 141. Ret

godt I. Tr. (af IV.) med smal Marg. Meget

sj eldent. .

517. Fiskerhytterne ved Vandet. L. lo4. Fortrinligt

I. Tr. (af IV.) Besk. næsten til PI. Meget

sjeldent.

518. Landskab med badende Piger. L. 156. SmalM.

519 Veien bagved Landsbyen. L. 159. Smukt II.

Tr. (af III.) med smal Marg. Sjeldent.

520. Veien langsmed Hegnet. L. 160. Smukt II. Tr.

(af III.), tuscheret af Konstneren selv. Smal

Marg. Sjeldent.

J. G- Dietzsch-

521. 6 Bl. Landskaberne med Steenkorset. Gode

Tr. med Stettners Adr. (førend Winterschmidts

og Frauenholz’). Knap Marg.

R. Dudot.

522. Den hellige Familie. R.-D. 1. Godt I. Tr. før

Skriften. SmalMarg. Ubet. beskad. Sjeldent.

Albrecht Diirer.

523. Christi Fødsel. B. 2. Copien af H. Wierx. For-

(Albrecht Durer.)

trinligt I. Tr. førend Copistens Monogram. Meg

e t sj eldent.

524. Madonna med Aben. B. 42. Ret godt Tr. Besk.

næsten til Pladeranden. S j el den.

525. Portr. af Wilibald Pirkheimer. B. 106. Smukt

gammelt Tr. Besk. til PI.

526. Christus paa Korset. Træsnit. B. 5«. i. ir.

Corn. Dusart.

527. Den siddende Violinspiller. B. 15. Smal Marg.

A. van Dyck.

528. Christi Bespottelse. Fortrinligt, tidligt T r .J .

som dog ikke nærmere kan bestemmes, da detyjr

Nederste af Underranden mangler. Paa de tre

Sider besk. til PI. Lidt beskad. og opkl.

529. Joh. Breughel. Meget smukt Tr. med smal M.

530. J. de Momper. Meget åhukt Tr. Besk. til 11.

531. Adam van Noort. GodtTr. Besk. til PI. Lidt plet.

532. Franz Snyders. Fuldført af J« Neefs. Smuk

Tr. med smal Marg.

533. Paul de Vos. Godt II. Tr. med Meyssens Adr.

Smal Marg.

534. Joh. de Wael. Smukt Tr. Betegnet bagpaa.

P. Mariette 1669. Besk. næsten til PI. og ubet.

beskad. . . T

535. Henr. Steenwyck. P. Pontius sc. Fortrinligt I.

Tr (af IV.) med van den Endens Adr. og een

Linie Skrift, førend Pontius’ Navn. Overmaade

sjeldent. Bred Marg. Ubet. plettet.

Maria Ellenrieder.

536. Brystbillede i Profil af en Mand med Skjæg, efter

R. Langer. Smukt Tr. før Skr. Taalelig Marg.

537. Christi Opstandelse. Ipsa inv. Godt rlr. BredM.

J. C* Erhard.

538. 2 Bl. Auf Rabeneck, 1811, A. 1, og Den ridende

Bonde med den løse Hest, 1814, A. 41. Gode Tr.

Bred Marg. '

539. 2 Bl. Titelvignetten, 1814, A. 42, og Den ridende

Jøde og Tiggerpigen, 1816, A. 40. Ligeledes. ^

540. 2 Bl. Vindebrønden under Træerne, 1814, A. do,

og Det høie fiirkantede Taarn, (1820), A. 64. Gode


24

(J. C. Erhard.)

Tr. Det Sidste med J. B. Erhards Stempel (førend

Udg. ved Bauer i Wien). Taalelig Marg.

541. Den kegledannede Klippe. 1815. A. 78. Godt

Tr. med bred Marg. ^ L

542. Gedevogtersken. 1815. A. 79. Ligeledes.

543. Brændehuggerne og Vognen med Stude for. 1815.

A. 88. Smukt Tr. Besk. til Pladeranden.

544. 044. Den hvilende Brændehugger. 1815. A. 89. Ligel.

545.

Den russiske Infanterist. 1815. A. 182. Br. M. /

J. F. Ermels (1621—1693).

546. Ruinerne af et romersk Bad med to Steenbassiner.

Smukt Tr. Besk. til PI. S j el den t.

547. 2 Bl. Romerske Ruiner (Colosseum?) Gode Tr.

paa Bjældehue-Papir. Taalelig Marg. Sjeldne.

A- van Everdingen.

548. Det runde Landskab. B. 4. Godt II. Tr. paa

Bjældehue-Papir, med bred Marg. Sjeldent.

549. De to Mænd i Døren til Hytten. B. 48. Taalelig M.

550. Rytteren paa Træbroen. B. 50. Bred Marg.

i ^ 551. Den lille Træbro. B. 53. Smukt. Tr. med knap M.

552. De to fornemme Herrer. B. 54. Godt Tr. paa

Bjældehue-Papir. Knap Marg.

553. Indskriften paa den store Steen. B. 55. Ret

godt Tr. paa Bjældehue-Papir. Knap Marg.

554. Karren i Huulveien. B. 57. Godt Tr. Besk. til PI.

555. Kystparti med to udlossede Baade. B. 60. Fortrinligt

gammelt Tr. Besk. næsten til PI.

556. Huset med Tønderne og Plankerne ved Vandet.

B. 65. Smukt Tr. Besk. næsten til Pladeranden.

Jf 557. Bønderne paa Bakken. B. 71. Ret godt Tr. Br. M.

^ 558. Vandmøllen. B. 78. Godt Tr. Besk. til PI.

559. Sundhedsbrønden med S. Nicolai Statue. B. 96.

Besk. til Pladeranden.

560. Sundhedsbr. med det spidse Tag. B, 97. Br. M.

561. Aaen i Skoven. B. 101. Godt II. Tr. paaBjælde-

> hue-Papir. Besk. næsten til Pladeranden.

562. 1 Bl. af Reineke Vos. (B. 32). Lidt beskadiget.

G- & F. Ezdorf.

563. Norsk Landskab. (Original Radering af C. Ezdorf.)

Godt Tr. med bred Marg.

(C. & F. Ezdorf.)

564. Stort norsk Landskab. (Orig. Rad. af C. Ezdorf.)

Godt Tr. med taalelig Margen.

565. Landskab i Stormveir. Godt Tr. med br. Marg.

566. Landskab. Godt Tr. med fuld Marg.

567. Landskab. Ligeledes. ' - A/,

568. Landskab. Ligeledes. • 1

569. Landskab. Ligeledes/-.' > /

570. 1 Bl. med to Landskaber. Ligeledes./

571. 1 Bl. med to Landskaber. Ligeledes.

572. 1 Bl. med fire Landskaber. Ligeledes.

Herm. Fock.

573* 2 Bl. Landskaber. Smukke Tr. med smal Marg.

A. Francia.

574. Landskab med optrækkende Uveir. 1850. Smukt

Tr. paa chin. Papir, med bred Marg.

J. P. de Frey.

575. Jacob modtager Velsignelsen af Isak. G. Flink

p. 1798. Godt Tr. med smal Marg.

C. Frommel.

576. Landskab med et Skovcapel. Smukt Tr. Br. M.

J. Fyt.

577. To koblede Hunde. B. 13. Godt Tr. Besk. til PI.

578. To Hunde, som parres. B. 14. Godt Tr., men

plettet og beskadiget. Uden Marg.

Claude Gelée (Lorrain).

579. Stormen. R.-D. 5. Ret godt Tr. med smal M.

580. Røverne. R.-D. 12. Godt III. Tr. (af IV.) Smal

Marg. Sjeldent.

581. Landskabet med Træbroen. R.-D. 14. Smu^t

Tr. Besk. til Pladeranden. Sjeldent. J? r*

582. Hyrden med sin Hjord, overrasket af Uveir. R.-D.

18. Smukt III. Tr. (af IV.) paa tyndt, gulagtigt

Papir. Smal Marg. Sjeldent.

Gonr. Gessner.

583. To Heste ved en Krybbe. Godt Tr. med br. M.

W. F. Gmelin.

584. Der Wasserfall des Velino bei Terni. Smukt I.

Tr. med bred Marg.


26

(W. F. Gmelin.)

585 Die Grotte des Neptun mit den Tempeln der

Yesta und Sibylle in Tivoli. Ligeledes.

H. Golidt.

586. T o b i a s ledes af Englen over Vandet. Efter A.Elz-

heim er. Godt Tr. Besk. næsten til Stikr.

587. Ceres hos Stellios Moder. Efter Samme. Godt

Tr. Besk. til Stikr. og uden Underrand.

588. Jupiter og Mercur hos Philemon og Baucis. Elter

Samme. Godt Tr. Besk. til Pladeranden.

Anton Graff.

589. Konstnerens eget Portr. Smukt Tr. med br. M.

590 Portr. af Kjøbm. Basse fra Frankfurt. Forti mligt

Tr. før Skriften, med smal Marg.

591. Portr. af Professor J. G. Sulzer. Smukt Tr. lør

Skriften. (Ætstryk.) Bred Marg.

Lud. E. Grimm.

592. Villa Raphael’s. 1816. Godt Tr. med bred M.

5


28

(W. Hollar.)

623. Americaneren. P. 2009. Godt Tr. med br. M.

624. Tyrken. P. 2010. Godt Tr. Besk. til Plader.

625. Vildsvinet, efter Lucas Cranach. P. 2091.

Godt Tr. med taalelig Marg. Lidt plettet.

626. Bologneserhunden, efter A. Matham. P. 2097.

Godt Tr. med bred Marg. Lidt plettet.

J. van Huchtenburg

627. Bataillescene efter v. d. M eulen. B. 24. (Copie?)

Carl du Jardin.

628. De to Heste. B. 4. Smukt Tr. med taalelig M.

629. Faarene udenfor Stalden. B. 14. Godt Tr.

Besk. næsten til Stikranden.

630. De to Sviin. B. 15. Godt Tr. Besk. næsten til PI.

631. De tre Sviin. B. 16. Godt Tr. med taalelig M.

632. Landskabet med Æseldriverne. B. 20. Godt Tr.

Smal Marg.

633. Bondekonen i Vandet. B. 27. Ret godt Tr. KnapM.

634. Den staaende Tyr og den liggende Kalv. B. 30.

Godt Tr. af don ubeskaarne Plade. Knap Marg.

635. 2 Bl. Hunden og Katten. B. 41. Det lille

Landskab. B. 50.

636. Savoyarden. B. 51. Ret godt Tr. med br. M.

P. A. Immestraet.

637. De fire Bønder, efter D. Teniers. Sjeldent.

Johannot Jeune.

638. Portr. af Frands I., efter Ti ti an. Bred Marg.

J. A. Klein.

639. 2 Bl. Den lille Soldat, J. 49, og Den bundne

Ridehest, J. 52. Smukke Tr. med taalelig Marg.

640. Der Landschaftmaler auf der Reise. J. 131.

Godt Tr. med bred Marg.

641. Zum neuen Jahr 1818. J. 202. Smukt Tr. Br. M.

642. Malerne paa Reisen. J. 234. Smukt I. Tr. før

Skriften. Sj eldent. Besk. til PI. og ubet. plet.

643. Black-horses from Lincolnshire. J. 237. Smukt

Tr. med taalelig Marg.

644. Maaltidet hos Marketenderen. J. 239. Smukt

II. Tr. (af III.) med bred Marg. Meget sjeld.

645. Landsbypigen i Knibe. J. 242. Som Fore-

gaaende.

29

(J. A. Klein.)

646. Plyndringen. J. 243. Ligeledes.

647. Auf dem Furca Gebirge. J. 247. Godt Tr.

Taalelig Marg.

648. Felicissimo capo d’anno 1822. J. 252. Smukt

Tr. paa blaaligt Papir, forhøiet med Hvidt af

Konstneren selv (?). Bred Marg. Sjeldent.

649. Gioncataro di Roma. J. 254. Godt Tr. Taalelig M.

650. Am Laufer Brunnen. J. 263. Godt Tr. Bred

Marg. Plettet.

651. Am Genfer-See. J. 288. Godt II. Tr. førend

Adr. Bred Marg.

652. Tyroler Fuhrwerk. J. 325. Godt Tr. Bred M.

Plettet.

653. Bei Branenburg am Inn. J. 343. GodtTr. Br. M.

654. Frankisches Schubkarren Fuhrwerk. J. 351.

Smukt Tr. med taalelig Marg.

Ferd. Kobell.

655. Landskabet med Træbroen. S. 63. GodtTr. Br. M.

656. 2 Bl. Landsk. med Vandmøller. S. 133—4.

Gode Tr. Taalelig Marg.

657. 2 Bl. Landsk. med Træer. S. 156—7. Gode

Tr. Taalelig Marg.

658. Bjerglandskab med en Flod. S. 162. Godt Tr.

Taalelig Marg.

659. Landskab med en Brønd. S. 165. Smukt Tr.

Smal Marg.

660. 4 Bl. Landskaber med Huse og Figurer. S.

186—9. Gode Tr. med taalelig Marg.

661. Landskab med en tohjulet Vandmølle. S. 191.

Smukt Tr. med knap Marg. Lidt beskadiget.

662. Landskab med en bugtet Vei. S. 192. Smukt

Tr. Bred Marg.

663. Im Neckarauer Wald. S. 213. Ret godt Tr.

Bred Marg.

664. Landskab med nogle Træer. S. App. 17. Smukt

Tr. med taalelig Marg. Sjeldent.

F. N. Koenig.

665. Landskabet med Malkepigen. Godt Tr. Br. M.

C. W. Kolbe.

666. Egetræet, hvori Hyrden sidder og spiller paa

Fløite. Godt Tr. med Nr. 8. Bred Marg.


30

(C. W. Kolbe)

667. Samme Blad. Godt Tr. førend Nummeret.

Bred Marg.

668. Qvinden med Lammet. Godt Tr. med bred Marg.

669. Centauren og Qvinden. Ligeledes.

670. 2 Bl. Skovpartier med mythol. Figurer. Fuld M.

671. Skovlandskab med et spadserende Par. BredM.

672. Pan under Egetræet. Godt Tr. med bred Marg.

673. Indianere i en Skov. Godt Tr. med Nr. 52. Fuld M.

674. Samme Blad med Nr. 54 (tidligere Tr.) Besk.

til PI.

675. Landskabet med Satyrfamilien og Gedebukken.

Godt Tr. Beskaaret til Pladeranden.

676. Landsk. med to Nympher og en sovende Mand.

Bred Marg.

677. Den galopperende Tyr i Skoven. Fuld Marg.

678. Qvindelig academisk Figur. Svagt Tr. Bred M.

679. Skovlandskab med Studedrivere. Sj eldent Aftr.

med Indfald og ufuldendt Luft. Smal Marg.

680. Den staaende Ko mellem høie Sumpvæxter. Fortrinligt

Tr. med smal Marg.

681. Den liggende Ko mellem høie Sumpvæxter. Ligesom

Foregaaende.

682. DerTanz. Smukt Tr. med Fleischers Adr. Br. M.

L. Krug.

683. Christi Fødsel. 1516. B. 1. Godt Tr. med

knap Marg.

684. Kongernes Tilbedelse. 1516. B. 2. Ligeledes.

P. de Laer. (Bamboccio.)

685. Det lille Landskab. B. 18. Sj eldent I. Tr.

førend Indfatningslinien. Taalelig Marg.

Lucas van Leyden.

686. Den lille Hagar. 1516. B. 18. Smukt gammelt Tr.

førend Petris Adr. Besk. til Stikr. Sj eldent.

687. Bespottelsen. 1521. B. 47. Smukt Tr. Besk. til PI.

688. Troldmanden Yirgilius. 1525. B. 136. Godt

Tr , men plettet og beskadiget. Smal Marg.

689. Den Gamle med Druerne. B. 151. Godt Tr.

Besk. til PI.

Egidius Linnig.

690. 2 Bl. Det Indre af en holl. By. 1841. Holl. Klitparti.

1842. Gode Tr. med taalelig M. Sjeldne.

31

(Egidius Linnig.)

691. Kystlandskab med Fiskere. 1853. Ligesaa.

692. Konen med Fiskekurven paa Armen. 1854. Meg

et sj eldent I. Tr. førend Skyerne. Taalelig M.

F. Londonio.

693. 1 Bl. af Dyrestykkerne, tilegn. Card. Bonello.

N. 12. Godt I. Tr. førend Luften. Taalelig M.

694. 2 Bl. af Dyrestykkerne, tilegnede Mr. Dundas.

N. 17 & 18. Smukke Tr. med smal Marg.

695. 2 Bl. af samme Række. N. 19 & 20. Ligesaa.

696. 2 Bl. af samme Række. N. 21 & 22. Ligesaa.

697. 2 Bl. af samme Række. N. 23 & 24. Ligesaa.

698. 2 Bl. af samme Række. N. 25 & 26. Ligesaa.

699. 2 Bl. Det Ene af foregaaende Række. N. 28.

Det Andet af „Studierne“. (N. 86). Ligesaa.

700. Den gamle Hyrde udenfor Hulen. N. 66. Smukt

I. Tr. førend Nummeret. Taalelig Marg.

Giuseppe Longhi.

701. Den hellige Magdalena, efter Correggio. 1809.

Meget smukt Tr. med fuld Marg.

Carlo Maratti.

702. Mariæ Bebudelse. B. 2. Godt Tr. Besk. næsten

til Pladeranden. Lidt plettet.

703. Christi Fødsel. B. 4. Smukt Tr. med smal M.

704. Den hellige Catharinas Trolovelse. B. 10. Godt

I. Tr. med aaben Indfatn. Besk. til PI. Lidt plettet.

A. de Marcenay de Ghuy.

705. Landskabet med den fornemme Herre og Dame,

efter Rembrandt. Meget smukt Tr. TaaleligM.

P. Martini.

706. Débarquementdes vivres. Berghem p. Besk. t. PI.

J. W. Mechau.

707. La Fontana Egeria fuori di Porta S. Sebastiano.

1792. Smukt I. Tr. med aaben Skr. Br. Marg.

708. Vicino a Subiaco. 1793. Godt Tr. med br. M.

P. Mercury.

709. S. Amélie, Reine de Hongrie. Delaroche p.

Godi Tr. med aaben Skr. Besk. til PI. Lidt plettet.


32

J. Metzmacher.

710. La Rerne de Naples. Meget smukt Tr. FuldM.

A. Meyeringh.

711. Landskab med Storm. B. 15. Godt Tr. Besk.

til PI.

J. F. Mucci.

712. Christus bryder Brødet. Efter Guercino da

Cento. Besk. til PI. og opkl. Meget sjeldent.

J. A. B. Nothnagel.

713. En Mand i østerlandsk Dragt. Besk. til Stikr.

714. 3 Bl. En Mand i spansk Dragt og to mindre

Brystbilleder. Besk. næsten til Pladeranden.

715. Den Gamle med Brillerne og Pengeposerne. Smukt

Tr. med smal Marg. Lidt plettet.

716. Manden med Aben, efter Rembrandt. Godt

Tr. med taalelig Marg. Lidt plettet.

717. 2 Bl. Portr. af Ali Bey og Fyrst Radzivil. Sm. M.

718. 2 Bl. Portr. af Beer Dann, Skytsjøde, sjeldent,

og J. P. Orth, Jurist. Smukke Tr. med sm. M.

P. G. van Os.

719. 6 Bl. Køer og Tyre. 1798. GodeTr. Besk. t. PI.

A- van Ostade.

720. Bonden med den sorte Hue. B. 1. Godt Tr.

Smal Marg.

721. Den leende Tobaksrøger. B. 6. GodtTr.

722. Landsbybageren, som tuder i Hornet. B. 7.

Smukt Tr. (Faucheux: IV. Tr. af VI.) Sm. M.

723. Liremanden. B. 8. Smukt og sjeldent Ir.

med stukken Indfatning, men med aaben Contour

paa Skulder og Hat. (F. II. Tr. af IV.) Sm. M.

724. Bonden, som læner sig paa sin Dør. B. 9. femuKt

Tr. (F. II. Tr. af III.) Knap Marg.

725. Bonden med Pibe og Kruus i det aabne Vindue.

B. 10. Godt Tr. paa brunagtigt Papir. Besk. til PI.

726. Landlig Kjærlighed. B. 11. Godt Tr. (F. IV.

Tr. af VII.) Besk. til Stikr. Ubet. beskad.

727. Manden og Konen i Samtale. B. 12. Besk. t. PI.

728. Tobaksrøgerne. B. 13. Godt Tr. med knap M.

729. Det tomme Kruus. B. 15. Godt Tr. med smal M.

730. Den attraaede Dukke. B. 16. GodtTr. Besk. til 11.

(A. van Ostade.)

731. Skolemesteren. B. 17. Ret godt Tr. Besk. til PI.

732. Tiggeren med Hænderne paa Ryggen. B. 21. Godt

Tr. (F. II. Tr. af IV.) Besk. til PI. Lidt beskad.

733. Den røgende og den drikkende Bonde. B. 24, a.

Godt Tr. med smal Marg.

734. Konen med Garnvinden. B. 25. GodtTr. Besk. t. PI.

735. Fiskeren paa Træbroen. B. 26. Smukt Tr. Smal M.

736. De tre groteske Figurer. B. 28. Besk. over Stikr.

737. Brillehandleren. B. 29. Godt Tr. Besk. til Stikr.

738. Den lille Concert. B. 30. Godt Tr. (F. VI. Tr.

af VII.) Besk. til Stikranden.

739. Maleren i sit Atelier. B. 32. Godt Tr. Taalelig M.

740. Skjærsliberen. B. 36. Ret godt Tr. med smal M.

741. De omvandrende Musikanter. B. 38. Godt Tr.

(F. III. Tr. af V.) Besk. til Pladeranden.

742. Triktrak Spillerne. B. 39. Ret godt Tr. (F. IV.

Tr. af V.) Smal Marg.

743. De to Sladderkjærlinger. B. 40. Smukt Tr. (F.

III. Tr. af IV.) Besk. til Pladeranden.

744. Svineslagtningen. B. 41. Godt Tr. Taalelig M.

745. Bonden, som betaler sin Fortæring. B. 42. Smukt

Tr. (F. V. Tr. af VI.) Bred Marg.

746. Bondefamilien. B. 46. Godt Tr. Besk. til Stikr.

747. Dandsen udenfor Lysthuset. B. 47. Smukt Tr.

(F. V. Tr. af VI.) Smal Marg.

748. Dandsen under det store Træ. B. 48. Godt Tr.

(F. III. Tr. af IV.), men beskad. og plettet.

Besk. til PI.

749. Dandsen i Værtshuset. (Het groote Binnenhuis.)

B. 49. Godt Tr. med smal Marg.

750. Midaftens Maaltidet. (Het kleine Binnenhuis.)

B. 50. Smukt Tr. Besk. til Stikr.

751. Den pissende Bonde. B. Suppl. Pag. 64. GodtTr.

F. Overbeck.

752. Bedende Pilgrim med Korset. Smukt Tr. paa

chin. Papir, med bred Marg. Sjeldent.

753. S. Philippus. Godt Tr. paa chin. Papir. Br. M.

E. Pauelsen.

754. Hof-Fossen. Farvetryk. Besk. næsten til Stikr.

755. Samme Blad. Tryk af den sorte Plade alene. Bred

Marg. Sjeldent.


G. Pencz.

756. Joseph fortæller sine Drømme. B. 9. Eet godt

757.

Tr. Besk. til PI.

Joseph bliver solgt. B. 11. Godt Tr. Besk. til PI.

758. Joseph og Potiphars Hustru. B. 12. Meget

■■■' " smukt Tr. Besk. til PI.

759. Artemisia. B. 83. Godt Tr. Besk. til PI.

760. Grammatica. B. 110. Ligesaa. • i -■

;

\ lp

' i


761. 4 Bl.

S H Petersen.

Frederiksberg Slot, samt Templet, Kilden

" og Vandfaldet i Haven. Taalejig Marg.

■ .762. 13 Bl. Danske Prospekter. 7*** *

'763. 10 Bl. Danske Prospecter. rp ' .V

764. Regentsen. Godt Tr. med brlcl Marg. / Ty

765. Landskab efter Wehle. Smukt Tr. Bred Marg. >

, 766. Parti af Møens Klint. Taalelig Marg. X *

767. 2 Bl. Træ- og Landskabsstudier. Ligesaa.

768. Volas Spaadom, efter A. Ko op. Bred Marg. -

/ 1 —^769. Paysage Hollandais. M. Hobbema p. Smukt Tr.

med bred Marg.

- 770. Landskab efter Julie Liitken. Smukt Tr. før

f Skriften. Taalelig Marg.

771. Le matin des bergers. H. T. Wehle p. Godt Ir.

førend al Skrift. Besk. næsten til Pladeranden

772. Le soir des bergers. C. Fahlcrantz p. Godt

Tr. før Skriften. Besk. lidt over Pladeranden.

773. Storm. Landskab ved Turebyholm, efter J. P.

? Møller. Smukt Tr. med bred Marg.

774. Samme Blad. Godt Tr. førend al Skrift. Fuld M.

775. Eltz, en Borg ved Moselfl. Godt Tr. Besk. til 11.

776.

/ - 7 7 7 .

Italia. Stort Landskab efter J. Both. Godt Tr.

med bred Marg. .

Landskab efter M. H o b b e m a. (Konstforenmgen.)

Smukt Tr. førend al Skrift. Bred Marg.

-- 778 Vandfald efter A. v an E v er di ngen. Smukt lr.

779.

før Skriften. Fuld Marg. „ . ,

Et Orlogsskib og to Fregatter afseile fra en Anker-

/ plads. Eckersberg del. Godt Tr. Bred Marg.

v 780. Vandfald ved Hohenschwangau. F. Sødrmg p.

Meget smukt Tr. med bred Marg.

** 781. Hammershuus. J. P. Møller p. Ligesaa.

782. Tyrol, ved S alzburg. F. C. Ki e r s c h o u p. Smukt

Tr. Smal Marg. paa tre Sider; i Underk. besk. til PI.

Genfersøen. J. P. Møller p. Smukt Ir. r. .

,-^/ 784. Schweiz. Stort Landskab efter J a n Hackaeit.

34

35

(S. H. Petersen.)

Smukt Tr. førend al Skrift. Taalelig Marg. paa

de tre Sider; i Underkanten besk. til PI.

J. A. Pfeffel.

785. 2 Bl. med sex Landskaber, efter J. L. Aberli.

Casp. Poussin. (Dughet.)

786. Landskabet med Fiskeren. B. 5. Smukt Tr.

Besk. næsten til Stikranden.

Yal. Dan. Preisler.

787. De tre Gratier, efter S al v. Ro sa. Godt Tr. Sm. M.

G. Primavesi.

788. Skovlandskab med Brændehuggere. Godt Tr. med

taalelig Marg.

C. H. Rahl.

789. Den hellige Familie, efter Dominichino. 1812.

Godt Tr. før Skriften. Taalelig Marg.

Marco Antonio Raimondi.

790. Den hellige Jomfru paa Trappen. (Martha fører

Magdalena op til Frelseren i Templet.) Efter

Raphael. B. 45. Fortrinligt Tr. med Salaman-

cas Adr. (førend van Aelsts.) Besk. til PI.

791. 2 Bl. af Rækken: Dyderne, efter Raphael. B.

386 & 389. Gode Tr. før Retouchen. Smal M.

792. 3 Bl. af samme Række. B. 388, 390 & 392. Ret

gode Tr. med smal Marg.

J N. Rauch.

793. De tre Løver. Ret godt Tr. med taalelig Marg.

794. Løven og Tigeren. Prøvetryk. Taalelig Marg.

A. F. Rauscher.

795. 2 Bl. Skovlandskaber. 1788. Bred Marg.

F. Rechberger.

796. Landskab efter Die t r i ch. Smukt Tr. Besk. til PI.

J- C- Reinhart-

797. Castella Gandolfo. A. 52. Smukt Tr. med br. M.

798. In Villa Mecenate. A. 58. Godt Tr. med br. M.

3*


(J. C. Reinhart.)

799. A Civita Castellana. A. 65. Godt Tr. Smal M.

800. A Subiaco. A. 67. Smukt I. Tr. med ridset

Skrift. Bred Marg.

801. In Villa Borghese. A. 69. Godt I. Tr. med

ridset Skrift. Besk. til PI. og ubet. plettet.

802. 3 Bl. til Almanach aus Rom 1811. A. 120—122.

Gode Tr. med bred Marg.

803. Landskabet med S. Hubertus. A. 123. Godt Tr.

paa guult Papir (Wenners Udg., førend Ebners.)

Bred Marg.

804. Rytteren med Haandhesten. A. 127. Smukt Tr.

Bred Marg.

805. A Galloro. A. 142. Smukt I. Tr. (a flll) førend

al Skrift. Bred Marg. Ubet. plettet i Overranden.

P. Rembrandt.

806. Rembrandt og hans Kone. B, 19. Smukt Tr.

Besk. næsten til Pladeranden. Ubet. beskad.

807. Rembrandt tegnende. B. 22. Godt Tr. med smal M.

808. • Englen forsvinder for Tobias og hans Familie.

B. 43. Godt Tr. Besk. næsten til PL

809. Englene forkynde Christi Fødsel for Hyrderne.

B. 44. Godt Tr. Besk. næsten til PI.

810. Christus jager Sælgerne ud af Templet. B. 69.

Smukt Tr. Besk. næsten til Pladeranden.

811. Nedtageisen af Korset. B. 83. Smukt Tr. SmalM.

812. Tre østerlandske Figurer. (Jacob og Laban.)

B. 118. Fortrinligt I. Tr. med smal Marg.

813. Omvandrende Musikanter. B. 119. Smukt Tr.

Besk. næsten til Pladeranden.

814. Rottegiftsælgeren. B. 121. Godt Tr. paa Bjældehue

Papir. Smal Marg. TTt \

815. Kortspilleren. B. 136. Godt II. Ir. (af III.)

førend Retouchen. Taalelig Marg.

816. Tiggeren og Tiggerkonen. B. 164. Godt Tr. Taal.M.

817. EngammelTiggerkone. B. 170. Godt Tr. Besk. t. PI.

818. Tiggerfamilien ved Huusdøren. B. 176. Smukt

I. Tr. Besk. til PI. Ubet. plettet. Sjeldent.

819. De to academiske Figurer. B. 194. Godt Tr.

Smal Marg. .

820. Siddende nøgen Qvinde med Fødderne i vandet.

B. 200. Godt I. Tr. med smal Marg. Sjeldent.

821. Landskabet med den drikkende Ko. B. 237.

Godt Tr. med knap Marg.

37

(P. Rembrandt.)

822. Doctor Faust. B. 270. Fortrinligt Tr. med sm. M.

823. Clément de Jonghe. B. 272. Godt Tr. med knap M.

824. JanAsselyn B.277. GodtTr. Besk. til PI. Plettet.

825. Wtenbogardus. B. 279. Fortrinligt Tr. Besk.

næsten til Pladeranden.

826. Sex Studie Hoveder, hvoriblandt Portr. af Rem-

brandts Kone. B. 365. Smukt Tr. Besk. til PI.

827. Tre qvmdelige Hoveder, hvoriblandt en Sovende.

B. 368. Godt Tr. med smal Marg.

Guido Reni.

828. Den hellige Familie. B. 9. Besk. til Stikr.

829. Den hellige Familie med S. Clara. Efter Ann.

Carracci. B. 50. Besk. til Pladeranden.

A. L. Richter.

830. 6 Bl. Malerische Ansichten aus de n Umgeb. von

Rom. Smukke I. Tr. før Nr. Br. M. I Omslag.

J. E Ridinger.

831. Kleiner vorstehender Huhner-Hund aufWachteln.

T. 104. Smukt gammelt Tr. Bred Marg.

832. En spættet Daahjort i Skoven. T. 169. Smukt

gammelt Tr. med taalelig Marg.

833. En lurende Ræv, som speider op i Træerne. T.

176. Fortrinligt gammelt Tr. Taalelig Marg.

834. 2 Bl. af Rækken: Betrachtung der wilden Thiere.

T. 197 & 198. Gode Tr. Besk. næsten til PI.

835. Gefleckter Damm-Hirsch. T. 212. Fortrinligt

Tr. Besk. næsten til Stikr. og uden Underrand.

836. 4 Bl. Dagstiderne. T. 238—241. GodeTr. Br. M.

837. I Bl. af Rækken: Die wundersamsten Hirsche etc.

T. 246. Godt gammelt Tr. med taalelig Marg.

838. 2 Bl. af samme Række. T. 250 & 251. Ligesaa.

839. 2 Bl. af samme Række. T. 252 & 253. Ligesaa.

840. 3 Bl. af samme Række. T. 259—261. Ligesaa.

841. 3 Bl. af samme Række. T. 275, 282 & 287. Ligesaa.

842. 2 Bl. Vildgæs og Urhane, angrebne af Rovdyr.

(E. M. Ridinger sc.) T. 344 & 345. Smukke

tidlige Tr. med de romerske Tal foroven. Taal. M.

843. 18 Bl. Tredie Deel af Rækken: Entwurf einiger

Thiere. Uroxer, Bjørne og Hjorte. T. 427—444.

Gode tidlige Tr. med de oprindelige Nummere,

og med Btirg-Hirsch (senere forandret til Birk-

Hirsch) paa Nr. 437. Smal Marg.


38

(J. E. Ri din g er.)

844. 4 Bl. af Fablerne. T. 773-776. Gode tidlige

Tr. med den første Underskr. De tre Bl. med

smal Marg., eet besk. til PI. og opkl. Tildeels

lidt plettede.

C. B- Rode-

845. Englen forkynder Adam og Eva Døden. Bred M.

846. Abrahams Offer. Smukt Tr. med taalelig Marg.

847. Moabiter-Kongens Offer. Godt Tr. Knap Marg.

848. Samme Bl. Prøvetr. med ufuldendt Luft. Smal M.

849. 2 Bl. Elias og Enken fra Zarepta. Gihesi og

den døde Dreng. Gode Tr. med bred Marg.

850. Den Værkbrudne i Templet. Godt Tr. Smal M.

851. Christus sover paa Skibet. Smukt Tr. Smal M.

852. 3 Bl- Christus paa Oliebjerget. Nedtageisen af

Korset. Christi Himmelfart. (Altertavler.)

853. Christi Gravlæggels'e. Godt Tr. Taalelig Marg.

854. Samme Fremstilling, anderledes. Ætstryk. Taalelig

Marg. Sjeldent.

855. Paulus kaster en Øgle i Ilden. Smukt Tr. Br. M.

856. Samme Fremst., anderledes. Godt Tr. Smal M.

857. Paulus skal kagstryges. Smukt Tr. Bred Marg.

858. Samme Fremstilling, anderledes. Besk. til PI.

859. Englen vækker Petrus i Fængslet. GodtTr. Sm.M.

860. Samme Blad. Smukt Ætstryk, førend Englens Arm

blev forlænget og fl. andre Arb. Knap Marg.

861. Scamander og Simois ville drukne Achilles. Godt

Tr. med bred Marg.

862. Amor hos den gamle Digter. Smukt Tr. Br. M.

863. Attalus’ Offer. Smukt Tr. med knap Marg.

864. Darius paa Flugten. Godt Tr. med knap Marg.

865. Alexander græder over Darius. Bred Marg.

866. Numa adspørger Augurerne. Godt Tr. Smal M.

867. Titelvignette til Raderinger 1768. Bred Marg.

868. Christi Fremst. i Templet. Smukt Tr. Bred M.

869. Christus i Emaus. Meget smukt Tr. Bred M.

870. Den Helligaands Udgydelse. Godt Tr. Bred M.

871. Socrates. I. Tr. med Aarst. 1774. Besk. til PI.

872. David og Simei. Smukt Tr. med taalelig Marg.

873. Joseph og hans Brødre. Godt Tr. Taalelig M.

874. Druidernes Offer. Smukt Tr. med bred Marg.

875. Guldalderen. Godt Tr. med bred Marg.

876. Ulysses finder Barnet i Plougfuren. Ligesaa.

877. Esau beklager sig for Isak. Godt Tr. Smal M.

39

(C. B. Rode.)

878. Jeremias reddes af Morianen. Ligesaa.

879. Romerne styrte Billedstøtter ned paa de belei-

rende Gother. Smukt Tr. med smal Marg.

880. Qvinderne drage ud af Weinsberg. Ligesaa.

881. Malerkonsten i sin Barndom. Godt Tr. Bred M.

J. H. Roos.

882. 1 Bl. af Rækken: Beestboekje. B. 19. Godt

Tr. Besk. til PI.

883. 2 Bl. af samme Række. B. 21 & 22. Ligesaa.

884. 2 Bl. af samme Række. B. 27 & 28. Ligesaa.

885. 2 Bl. af samme Række. B. 24 & 29. Ligesaa.

Salvator Rosa.

886. Ceres og Phytalus. B. 19. Godt Tr. Smal M.

Beskadiget.

887. Den sovende Kriger og Flodguden. B. 23. Smukt

Tr. med smal Marg. Lidt beskadiget.

J- Ruysdael-

888. Landskabet med den lille Træbro. B. 1. Godt

Tr. Besk. til Pladeranden. Ubet. plettet.

889. Landskabet med de to Bønder og Hunden. B. 2.

Smukt Tr. Besk. til Stikr. Lidt plettet.

H. Sagert-

890. Portr. af Jenny Lind, efter E. Magnus. Sorte-

konst. Godt Tr. med bred Marg.

N- Schiavoni.

891. Portr. af Gius. Longlii. I oval Indf. Godt Tr.

Bred Marg.

892. Samme Portr. i rund Indfatning (førend Forandringen

til oval.) Smukt Tr. Smal M. Sjeldent.

G F. Schmidt-

893. Satyren med Geden, efter Antiken i Museo Bor-

bonico. J. 162. Fortrinligt I. Tr. før Skriften.

Taalelig Marg. Meget sjeldent.

894. Christus opvækker Jairi Datter. R e mb randt

p. J. 165. Smukt Tr. med smal Marg.

J. Schmutzer.

895. Portr. af C. W. E. Dietrich, efter ham selv.

Smukt Tr. førend Adr. Taalelig Marg. Lidt plett.


40

(J. Schmutzer.)

896. Den hellige Magdalena, efter G uido R eni. Smukt

Tr. førend al Skrift. Smal Marg.

A. Schroedter.

897. Serenaden. Smukt Tr. paa chin. Papir. Br. M.

898. Misundelsen. Ligesaa.

899. Vandrende Musikanter. Godt Tr. med bred M.

900. Don Quixote og Faarehjorden. Ligesaa.

P. Schøler.

901. Landskab med en Ruin ved Vandet, efter de Vries

(skal være B. Cuyp.) Smukt Tr. Bred Marg.

L. Sichling.

902. En gammel Kone, der læser i Biblen, efter P.

Wickenberg. (Leipz. Kunstv. 1844.) Smukt

Tr. Bred Marg.

J. B. Sonderland.

903. Hønsegaarden. Smukt Tr. med bred Marg.

C. E- Sonne.

904. Madonna, efter R ap h a el. Smukt Tr. paa chin.

Papir, med bred Marg.

905. En Cavallerifægtning, efter Ph. Wouwerman.

Smukt Tr. før Skr., paa chin. Papir. Bred Marg.

906. Jens Juel og hans Kone. Efter J. Juel. S.

1387 a. Smukt Tr. paa chin. Papir, med br. M.

907. Gnieren. N. Simonsen p. Smukt Tr. før Skr.

Bred Marg.

908. Portr. af Biskop Monrad. Smukt Tr. Fuld M.

R. Strange.

909. Venus smykkes af Gratierne. Guido Reni p.

L. B. 30. Smukt Tr. Besk. til Pladeranden.

H. van Swanevelt.

910. 4 Bl. Prospecter fra Roms Omegn. B. 42—44,

48. Sjeldne I. Tr. Besk. til og over PI. Et

Bl. plettet.

911. Pan og Syrinx. B. 70. Godt Tr. med taalelig M.

912. Samme Blad. Godt III. Tr. (af IV.) med Losis

Adr. Smal Marg.

913. Spindersken og de fire Stude. B. 78. Smukt

III. Tr. (af IV.) Besk. til Pladeranden.

41

(H. van Swanevelt.)

914. Det lille Vandfald. B. 80. Ligesaa.

915. Vaskerkonerne. B. 90. Godt I. Tr. (af IV.)

med Konstnerens Adr. Smal Marg.

916. Boldspillerne. B. 92. Smukt III. Tr. (af IV.)

med Mondhares Adr. Besk. til PI.

917. Almisse-Uddelingen. B. 93. Smukt I. Tr. (af

IV.) med Konstnerens Adr. Besk. næsten til PI.

918. Venus begræder Adonis’ Død. B. 106. Ret godt

I. Tr. (af III.) med Konstnerens Adr. Smal Marg.

919. S. Antonius og Satyren. B. 108. Godt Tr.

Besk. til PI.

920. Trægruppen. B. 115. Sjeldent Tr. med Van-

hecks Adr. (hverken hos Bartsch eller Weigel.)

Smal Marg.

J. C. Thaeter.

921. Gustav Adolph modtager Underretning om Seiren

ved Leipzig. Godt Tr. før Skriften, paa chin.

Papir. Bred Marg. Sjeldent.

J. Conr. Ulmer.

922. La Madonna della Seggiola. R ap ha el p. Meget

smukt Tr. (af Ramboz.) Fuld Marg.

A. van de Veide.

923. 10 Bl. Forskjellige Dyr. B. 1—10. Gode II.

Tr. med Danckerts’ Adr. Smal Marg.

924. Den græssende Ko. B. 11. Smukt Tr. med smal M.

925. Den græssende Tyr. B. 12. Godt Tr. med knap M.

926. De to Køer under Træet. B. 13. Smukt Tr.

Knap Marg.

927. Det diende Lam. B. 14. Smukt Tr. med smal M.

928. De to liggende Faar. B. 15. Ligesaa.

929. Geden. B. 16. Smuk Copie af dette sjeldne Bl.

J. van de Veide.

930. Kagebagersken. Godt Tr. Besk. til PI. Ubet.

beskad.

J. van der Vinne.

931. 6 Bl. Prospecter af italienske Søstæder med

Figurer. Fuldstændig Række. N. 21—26. Smukke

Tr. paa Bjældehue-Papir. Knap M. Sjeldne.


Corn. Visscher.

932. Musicerende Bønder i en Krostue. A. B ro u w er

p. Godt Tr. Besk. til Stikranden.

J. Volpato.

933. Landskabet med Apollo Templet i Delphi, efter

Claude Lorrain. Godt Tr. med bred Marg.

F. Voltz.

934. En Tyr, der gnider sig mod et Træ. Meget smukt

Tr. paa cliin. Papir, med bred Marg.

A. Waterloo.

935. De fire Bønder paa Høien. B. 14. Godt Tr.

Vandmærke: Amsterdams Vaaben. Smal Marg.

936. Mølledammen. B. 20. Godt Tr. Besk. næsten

til Pladeranden.

937. Rækværket* ved de fire Træer. B. 21. Smukt

Tr. med Ottens Adr., men førend Borttageisen

af det store A. Bred Marg. Sjeldent.

938. Bondehuset paa Bakken. B. 23. Smukt Tr.

Besk. til Pi.

939. Det spidse Kirketaarn i Landsbyen ved Vandet.

B. 24. Smukt Tr. med smal Marg.

940. De to Køer paa Færgen. B. 26. Godt Tr.

Smal Marg.

941. Vandreren ved de to Træer. B. 27. Godt Tr.

Vandmærke: Amsterdams Vaaben. Bred Marg.

942. De tre Bønder paa Høien. B. 30. Godt Tr.

Smal Marg.

943. Bønderne paa Broen. B. 32. Godt Tr. Besk. til PI.

944. Konen paa den lille Træbro udenfor Huset. B.

34. Smukt Tr. med taalelig Marg.

945. Drengene og Hunden ved Vandet. B. 36. Ligesaa.

946. Hyrderne under Træet. B. 37. Ligesaa.

947. Hytten i Maaneskin. B. 39. Besk. til PI. Plettet.

948. Den lille Træbro mellem Klipperne. B. 45. Ret

godt Tr. Besk. til PI. Sjelden.

949. Æseldriveren. B. 48. Fortrinligt Tr. Smal M.

950. Floden med den steile Bred. B. 50. Ligesaa.

951. Plankebroen. B. 52. Meget smukt Tr. Besk. til PI.

$52. 6 Bl. Skovlandskaber. B. 53—58. Fuldstændig

Række i smukke, egale Tr. Besk. til PI.

953. Manden og Konen ved den lille Bro. B. 59.

Smukt Tr. Besk. næsten til PI.

43

(A. Waterloo.)

954. Vandringsmanden med sin Hund. B. 60. Smukt

Tr. Vandmærke: Amsterdams Vaaben. Besk. t. PI.

955. De fire Drenge og Hundene. B. 61. Godt Tr.

Smal Marg.

956. De to Ryttere. B. 63. Godt Tr. med taalelig M.

957. Manden med Bylten paa Ryggen. B. 65. Ligesaa.

958. Veien ved det store Egetræ. B. 66. Smukt Tr.

paa Bjældehue-Papir. Smal Marg. Ubet. plettet.

959. De to Alleer. B. 67. Godt Tr. med smal Marg.

960. Bonden paa den brede Vei. B. 69. Smukt, Tr.

med Spor af Rytteren tilhøire. Besk. næsten til PI.

961. De to Veie ned til Vandet. B. 89. Fortrinligt

Tr. Besk. til Pladeranden.

962. Prospect af en hollandsk By. B. 90. Knap M.

963. Landsbyen paa Høiden. B. 92. Smukt Tr. Sm. M.

964. Landsbyen i Dalen. B. 93. Godt Tr. Smal M.

965. Vandmøllen ved Bjergets Fod. B. 94. Fortrinligt

Tr. med smal Marg.

966. Pladsen udenfor Værtshuset. B. 95. Smukt Tr.

med taalelig Marg. Sjeldent.

967. En italiensk By med Ruiner. B. 96. Godt Tr.,

men beskad. og lappet. Besk. til PI. Sjeldent.

968. Alleen paa Bakken. B. 99. Godt Tr. Smal M.

Sj eld ent.

969. Den store Port i Muren. B. 100. Meget smukt

Tr. paa Bjældehue-Papir. Smal Marg. Sjeld.

970. Hjorden paa den store Bro. B. 102. Smukt

Tr. med smal Marg. Sjeldent.

971. Vandmøllen i Skoven. B. 103. Smukt Tr. Besk.

til Pladeranden og ubet. beskad. Sjeldent.

* 972. Falconeren. B. 104. Godt Tr. Bred M. Sjeld.

973. Indgangen til Skoven med den lille Bro. B. 107. .

Godt Tr. paa Bjældehue-Papir. Besk. til PI.

974. Udhugningen i Skoven. B. 108. Ret godt Tr.

Vandmærke: Amsterdams Vaaben. Smal Marg.

975. Manden og Konen, der vade over Bækken. B.

109. Smukt Tr. med smal Marg.

976. Bonden med Spaden. B. 110. Smukt Tr. Vandmærke:

Amsterdams Vaaben. Besk. til PI.

977. Vandringsmanden, som hviler sig i Skoven. B«

111. Smukt Tr. med taalelig Marg.

978. Samme Blad. Sjeldent I. Tr. paa Bjældehue-

Papir, men forjasket. Besk. over PI.

979. De to Mænd i Huulveien. B. 112. Smukt Tr. Sm. M.


980.

981.

982.

983.

984.

985.

986.

987.

988.

989.

990.

991.

992.

993.

994.

995.

996.

997.

998.

999.

1000.

1001.

44

(A. Wa te ri oo.)

Konen og den lille Pige paa Træbroen. B. 114.

Ret godt Tr. Besk. til PI.

Veien gjennem Skoven. B. 115. Godt Tr. Besk.

til Pladeranden.

Bondegaarden ved Vandet. B. 116. Meget smukt

Tr. Besk. til PI. Ubet. beskad.

Rytteren ved Hegnet. B. 117. Godt Tr. Besk.

til Pladeranden.

Den sovende Hyrde bag Gjerdet. B. 118. Ligesaa.

Den store Mølle. B. 119. Smukt Tr. med sm. M.

De to Mænd med Hunden ved Bækken. B. 120.

Meget smukt Tr. Besk. til Pladeranden.

Den Pukkelryggede og Drengen paa den lille Bro.

B. 121. Smukt Tr. Besk. til PI. Lidt beskad.

‘Moderen med sine tre Børn. B. 122. Ligesaa.

De to hvilende Vandringsmænd i Skoven. B. 123.

Meget smukt Tr. med smal Marg.

Broen over Skovbækken. B. 124. Godt Tr.

Vandm: Amsterdams Vaaben. Besk. til PI.

Lidt plettet.

Alpheus og Arethusa. B. 125. Smukt Tr. Besk.

til Pladeranden. Ubet. beskad.

Apollo og Daphne. B. 126. Meget smukt Tr.

paa Bjældehue Papir. Besk. til PI.

Mercur og Argus. B. 127. Smukt Tr. Besk. til PI.

Pan og Syrinx. B. 128. Ligesaa.

Venus og Adonis. B. 129. Ligesaa.

Adonis’ Død. B. 130. Ligesaa.

F. E. Weirotter.

6 Bl. Kystlandskaber. Smukke Tr. Taalelig M.

J. G. Wille.

Le Concert de Famille. G. Schalken p. L. B.

54. Smukt gammelt Tr. Besk. lidt over Plader.

T. Worlidge.

Susanne i Badet. Godt Tr. med bred Marg.

T. Wyck.

Manden, der binder sin Sko. B. 4. Smukt Tr.

Besk. til Stikr. Lidt beskadiget.

Landskabet med det runde Taarn. B. 7. Godt

Tr. paa Bjældehue Papir. Besk. til Pladeranden.

45

R. Zeeman. (Nooms.)

1002. 8 Bl. Verscheyde Binne - waters. Tweede deel.

B. 31—38. Smukke tidlige Tr. Besk. til Stikr.

1003. De Appelmarkt. B. 52. Godt Tr. paa Bjældehue

Papir. Besk. til Pladeranden.

1004. Een Vlodt & een Onderligger. B. 97. Meget

smukt Tr. med smal Marg.

1005. En Søtræfning. B. 105. Smukt Tr. Vandmærke:

Amsterdams Vaaben. Besk. til PI.

1006. En Estacade-Havn med to Tremastere, hvoraf

den ene kjølhales. B. 118 bis. Godt II. Tr.

(af IV.) med Tookers Adr. Besk. næsten til

Stikr. og lidt beskadiget. Sjeldent.

1007. 10 større og mindre Mapper. Separeres.

Bogcr m. m.

1008. Notice des Tableaux du Musée d’Am sterdam,

avec Facsimile des Monogrammes. Amsterdam

1858.

1009. Catal. du Musée d’An ver s. (Avec Facsim.

des Monogr.)

1010. D. Bardon. Traité de Peinture, suivi d’un

essai sur la Sculpture, et d’un Catalogue des

Artistes (Peintres, Sculpteurs, Graveurs) les plus

fameux de l’école Frangaise. Paris 1765. II

Tomes. I Læderb.

1011. A. von Bartsch. Anleitung zur Kupferstich-

kunde. Mit 11 Kupfertafeln. Wien 1821. II

Bde. Indb.

1012. — Anton Waterloos Kupferstiche, ausfiihrlich

beschrieben. Wien 1795. I Papbind..

1013. F. von Bartsch. Die Kupferstichsammlung

der k. k. Hofbibliothek in Wien. In einer

Auswahlihrer merkwiirdigsten Blåtter. Wien 1854.

1014. Beschreibung der Gemalde Gallerie des konigl.

Museums zu 6 erlin. Von F. Kugler. Berlin 1838.

1015. C. le Bl an c. Manuel de l’amateur d’estampes.

Paris 1854—7. Tome I., indb., & Livr. V.—IX.,

heft. (Mere er ikke udk.)


1016. C. le Blanc. Catal. de l’oeuvre de J. G. Wille.~

Leipz. 1847.

1017. Verzeichn. der Kupferstich- Saminl. des Herrn

C. W. v. B lucher. Verst, zu Dresden in d. J.

1826—7. II T.

1018. Fortegnelse over den B odendickske Maleri-

samling. Af N. H. Weinwich. Kbh. 1825.

1019. Le Temple des Arts ou le Cabinet de M. Braam-

camp. Par M. de Bastide. Amsterdam 1766.

(Med Portr. og Vignetter, stukne af JR . Vinkeles.)

Qv. I Læderb. ^ J

1020. Catal. van Schilder^en, Teekeningen, Prenten

etc., byeenverz. door d. Hre G. B raam cam p.

Verk. te Amsterdam 31. July & 6. Aug. 1771.

Med Priser og Kjøbere. Indb.

1021. Catalogue raisonné du Cabinet d’Estampes de

feu M. B randes. Par M. Huber. Leipzig

1793—4. II Tomes. (Den store Udgave med

Maalet paa Bladene.) Indb.

1022. Catal. du Cab. d’Estampes de feu le Cons. Aul.

B randes. Vente å Leipzig le 18. Avril & 3.

Oct. 1796. II Tomes.

1023. Verzeichn. der herzogl. Bilder Gallerie zu Salz-

thalen. (Von C. N. Eberlein.) B raunscliw eig

1776. Papb.

1024. Verzeichn. der Gemålde Samml. des herz. Museums

zu B raunscliw eig, von L. Pape. 2te Aufl.

Braunschw. 1844.

1025. Catal. desTableauxauMusée deB ruxelles. 1841.

1026. Cat. du Musée Royal de Belgique. B ru x elles

1859.

1027. Fortegn, over Etatsr. B ugges Malerisamling.

Kbh. 1824. B

1028. Verzeichniss einer Sammlung von Oelgemålden

d. H. Konferenzrath F. C. Bugge gehorend.

(Von O. J. Rawert.) Als Manuskript fiirFreunde.

Kopenh. 1829.

1029. Fortegn, over Geh. Conf. J. v. Biilows Saml.

af Malerier, Haandtegn., Kobberst. etc. Solgt

i Kbh. 1829.

1030. Peter Camper iiber den natiirlichen Unter-

schied der Gesichtsziige etc. Uebersetzt von

S. T. Sommering. Mit 10 Kupfertafeln. Berlin

1792. Qv. Indb.

1031. Catalogue de la Collection d’Estampes etc. de

L i

jg | i y >y

1032.

1033.

1034.

1035.

1036.

1037.

1038.

1039.

/

t 1040.

• , , 1041.

1043.

1045.

1046.

47

feu M. J. P. C er ro ni a Brunn. Vente a Vienne

en 1828.

Cat. d’une Coll. d’Estampes du Cab. du Comte

de Corneillan. Vente a Berlin le 1. Nov.

1824. II Parties. (La Ire est composée d’épr.

toutes avant la lettre.)

D. D aul by. A descriptive Catalogue of the

works of Rembrandt & his scholars. Liverp.

1796. (Med Portr.)

E. Dayes. Ueber Malerei, vorz. der historischen.

Aus dem Engl. mit Anmerk. von J. Pichlhofer.

Nurnb. 1804.

Delkeskamp. Reise Atlas des Rheins. Frankf.

1853.

Description des Objets d’Arts qui composent le

Cabinet de feu M. le Baron V. Denon. (Tableaux,

Dessins, Estampes etc.) Vente å Paris en 1826.

III Tomes. I Papb.

J. B. Descamps. La vie des peintres Fla-

mands, Allemands et Hollandais. Paris 1753—4.

Tome I—II. (Med 93 Portr., stukne af Fiquet,

Gaillard, Sornique o. A.) Læderb.

Neues Sach- u. Ortsverzeichn. der konigl. Sachs.

Gemålde Gallerie. (VonF. Matthaei.) Dresden

1826.

Verzeichniss der konigl. Gemålde Gallerie zu

Dresden. Von J. Hiibner. Dresden 1856.

Duchesne ainé. Voyage d’un Iconopkile.

Revue des principaux Cabinets d’Estampes d’Alle-

magne, de Hollande et d’Angleterre. Paris 1834.

— Notice des Estampes exposées a la

Bibliothéque Royale. 3me Edition. Paris 1837.

Catalogue raisonné des Estampes du Cab. de

feu Mad. la Comtesse d’Einsiedel de Reibers-

dorf. Par J. G. A. Frenzel. Vente a Dresde

en 1833—4. II Tomes. Indb.

W. E ng elmann. D. Chodowieckis såmmtliche

Kupferstiche. Mit 3 Kupfertafeln. Leipz. 1857.

Indb.

Cat. de la Gal. de Tableaux du Prince N.

Esterhazy de Galantha, å Laxenbourg.

Par J. Fischer. Vienne 1812.

Samme Catalog paa Tydsk.

J. D. F i ori 11 o. Kleine Schriften artistichen


Inhalts. Mit Kupfern. Gøttingen 1803—6. II

Bde. Indb.

1047. J. D. Fiorillo. Ueber einige ital. Gelehrte u.

Kiinstler, welche Matthias Corvinus beschåftigte.

Gøtt. 1812.

1048. — Geschichte der zeichn. Kiinste

in Deutschland und den Niederlanden. Hann.

1815—8. III Bde. Indb.

1049. Galene deFlorence. 1818. (Avec des planches.)

1050. Verzeichn. der Kunstsamml. d. Freih. H. A. v.

Friesen. (Von J. G. A. Frenzel.) Verst, zu

Dresden d. 12. Juli 1847.

1051. C. Frommel. Tyrol und seine nåchsten Um-

gebungen. 12 Bl. Staalstik med Titel og Text.

Fol. I Mappe.

1052« J. C. Fiiesslin. Raisonnirendes Verzeichniss

der vornehmsten Kupferstecher und ihrer Werke.

Ztirich 1771.

1053. H. R. Fiisslin. Kritisches Verzeichniss der

besten, nach den beriihmtesten Malern aller

Schulen vorhandenen Kupferstiche. Zurich

1798— 1806. IV Theile. (Med Portr. stukne af

H. Lips.) I Papb.

1054. Samme Værk. De første III Dele. (Ital.

Skoler.) Indb.

1055. J. v a n Gool. De nieuwe Schouburg der nederlantsche

Kunstschilders en Schilderessen.

’s Gravenhage 1750—51. II Deele. (Med 52

Portr. paa 22 PI., stukne af J. Houbraken og

P. Tanjé.) Indb.

1056. (C. L. von Hagedorn.) Betrachtungen iiber

die Malerei. Leipzig 1762. II Theile. Indb.

1 05-^ — Lettre å un Amateur de la Peinture,

avec des éclaircissements historiques sur

un Cabinet et les Auteurs des Tableaux. Dresde

1755.

1058. Briefe iiber die Kunst von und an C. L. v.

Hagedorn. Herausgegeben von Torkel Baden.

Leipz. 1797. I Læderb.

1059. A. F. Harms. Tables hist. & chronol. des plus

faineux Peintres ane. & modernes. Bronsvic

1742. Fol. Indb.

1060. G. Hoet. Catalogus of Naamlyst van Schilde-

ryen met derz. pryzen zedert een langen reeks

van jaaren zoo in Holland als op andre plaatzen

in het openb. verkogt. ’s Gravenhage 1752—

70. III Deele. Indb.

1061. Catal. van het Kunstkab. van Anna M. Hog-

guer, geb. Ebeling. Verk. te Amsterd. 18. Aug.

1817. Med Portr.

1062. A. Houbraken. De groote Schouburgh der

3 Nederlantsche Ivonstschilders en Schilderessen.

^ ■* Amsterdam 1718—21. III Deele. Med 104

Portr paa 42 PI., stukne (næsten alle) af J.

Houbraken. Indb.

1063. Huber, Rost & Martin i. Handbuch fur

Kunstliebh und Sammler iiber die vornehmsten

Kupferstecher u. ihre Werke. Zurich 1796—

1808. IX Bde. Indb. i 5 Bd.

1064. H. S. Husgen. Raisonn. Verzeichn. aller

Kupfer- und Eisenstiche Albr. Diirers. Frankf.

1778. I Papb.

1065. — Artist. Magazin, enth. das Leben u.

die Verzeichn. hies. u. and. Kiinstler. Frankf.

1790. I Papb.

1066. Jacoby. Verzeichn. såmmtl. Kupferstiche,

welche D. Chodowiecki verfertigt. Berlin 1814.

Med Portr.

1067. C. Jahn Das Werk von Johann Adam Klein,

Maler und Kupferåtzer. Mit dem Bildniss. Miin-

chen 1863.

1068. H. Keller. Nachrichten von allen n Dresden

■ _ n lebenden Kiinstlern. Leipzig 1788. il Papb.

1069. J. A. Koch (und J. C. Reinhart.) Moderne

Kunstchronik. Briefe zweier Freunde. Carls-

ruhe 1834.

1070. Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie

og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863.

Kbh. 1864.

1071. (F. B. Lepicié.) Vies des premiers-peintres

Paris 1752. II Tomes. Indb.

1072. G. C. Lichtenbergs Sittengemålde nach Ho-

garth. Herausgegeben von J. Schwinghamer.

Mit Kupfern. Wien 1811. II Bde. Indb. i eet

Bind.

1073. J. F. Linck. Monographie der von C. W. E.

Dietrich radirten malerischen Vorstell ungen.

Berlin 1846.

1074. An Account of all the Pictures exhib. in the

4

49


50

British Institution 1813—1823- London 1824.

I Papb.

1075. • (11. Ma'ckenzi e.) Der Mann von Gefuhl. Nach

der dritlen Londner Ausg neu u^rs^ Mlt

Kupf. (Det ene at Chodowiecki. E. 240. m .

Tr. før Retouchen.) Berlin 178o. In Ib.

1076 C at ål c go de los cuadros del Real Museo de

> Pintura etc. Por 1*. de Madrazo. 3ra edicion.

I \cjtl S a fo g u e raisonné des differens Objets de Cu-

7 * yiosttés^dans les Sciences et Arts, qui composoient

/ le Cabinet de feu M. Mariette (r»bleaux

Dessins Esti mpes. etc ) Par F. Ba&an. lais

i 775 Avec gravures. (Deriblandt 4 Raderinger

J . Abecédari^de1!^ J- Mariette et autres Notes

inédites de eet Amateur. Par P.de ^ enne/

vieret & A. de Montaiglon. Tome IV. (Moccln

1079 Kupferst. «. Handzeidm.


52

1107. Sammlung der Kupferstiche d. Grafen F. v.

S ternberg-Manderscheid. Verf. von J. G.

A. Frenzel. Versteig. zu Dresden in d. J. 1836—

42. IV Bde. Indb. Med Priser.

1108. A. Strunk. Catalog over Portraiter af Danske,

Norske og Holstenere. Kbh. 1865. Indb.

1109. J. G. Sulzer. Allgemeine Theorie der schonen

Kiinste. 2te Aufl. Leipzig 1792—9. IV Th.

mit Reg. Indb.

1110. Nachtråge zu Sulzer s allgemeiner Theorie.

Leipz. 1792—1808. I-VII. Bd. (indb.) & VIII.

Mes 2tes St.

1111. Versailles et son Musée historique. Par-Jules

Janin. Orné de Plans et Vignettes.

1112. J. B. y. Vignola. Grund Regeln iiber die fiinf

Saulen. Bearb. durch J. R. Fåsch. Niirnb.

(J. C. Weigel.) Mit 50 Kupf. Def.

1113. L. de Vinei. Traité de la Peinture. Paris

1716. Med Portr. og 33 Kobbere efter Poussin.

I Læderb.

1114. J. J. Volkmann. Historisch kritische Nach-

richten von Italien. 2te Aufl. Leipzig 1777—

78. III Bde. Indb.

1115. Zusåtze zu Volkmanns Nachrichten von Italien.

Von J. Bernoulli. Leipzig 1777—82. III

Bde. Indb.

1116. D. Webb. Recherches sur les beautés de la

Peinture. Trad. de l’Angl. par M. B***. Paris

1765. I Læderb.

1117. Herm. Weber. Catalogue desPortraits graves

par et d’aprés Ant. van Dyck. Bonn 1852.

1118. N. H. Weinwich. Maler-, Billedhugger-, Kobberstik-,

Bygnings- og Stempelskjærer-Kunstens

Historie i Danmark og Norge, samt Hertugd.

Kbh. 1811. Indb.

1119. Catal. over Consul West s Maleri saml. Kbh. 1807.

53

Oliemalerier.

G. Henrichsen.

33 a. Parti af st. Kjøbmagergade m. Rundetaarn.

G. E. Liebert.

33 b. Parti ved Ordrups Krat.

Kjeldrup.

33 c. Parti ved Bagsværd.

V. Fauerholdt.

33 d. Parti ved Svendborg.

F. Storck.

33 e. Italiensk Landskab.

Friedlænder.

33 f. Italiensk Bondepige.

33 g. Blomsterstykke.

33 h. do.

More magazines by this user
Similar magazines