Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 19 – 22

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 10 December 2003 • 28. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Dorthe Lykkegaard Tlf.: 49 70 35 80

Holmegårdsvej 3, 3100 Hornbæk

E-mail: lykkegaard@pc.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen

Mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1

3100 Hornbæk

E-mail: hif-info@mail.dk

Layout og tryk:

Hafnia Tryk A/S

2620 Albertslund

Tlf.: 43 22 52 00

Oplag: 3.710

Stof til næste nummer

senest ons. d. 21. jan. 2004.

2 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Klubhuset og kiosken

Efter eget ønske har Elle Svendsen valgt at stoppe som daglig leder af

klubhuset og kiosken ved udgangen af dette år. Elle overtog ledelsen af

klubhuset og kiosken efter Gurli Lauths død i 1999 og forinden havde

Elle været Gurlis trofaste hjælper i mange år.

Jeg vil takke Elle for hendes uvurderlige arbejde i og omkring klubhuset

og kiosken – Elles indsats har været fantastisk og har vist, at det også

på dette område i en idrætsforening som vores er utroligt vigtigt at have

en frivillig ildsjæl som Elle – endnu engang tusind tak for indsatsen.

Per Svendsen, som har stået for bl.a. indkøb til kiosken, har ligeledes

valgt at stoppe med dette – også en stor tak til Per for hans store indsats

i og omkring klubhuset og kiosken.

Efter aftale fortsætter Elle Svendsen med at varetage administrationen

og udlån af det gamle klubhus.

Jette Møbius og Birthe Larsen overtager fra 1. januar 2004 i fællesskab

den daglige ledelse og administration af det nye klubhus og kiosken,

herunder værterordningen. Både Jette og Birthe har i forvejen et godt

kendskab til klubhuset og kiosken, idet de begge er værter i klubhuset.

Det indebærer, at det vil være Jette Møbius man fremover skal aftale alle

arrangementer og møder, der skal være i det nye klubhus herunder

spørgsmål om værterordningen. Jette Møbius kan kontaktes på telefon

49 70 44 94.

Vi er meget glade og taknemmelig for, at Jette og Birthe har sagt ja til

denne store, men også udfordrende opgave, og vi håber og forventer, at

alle afdelinger og brugere af klubhuset vil tage godt imod Jette og Birthe.

I forbindelse med ovennævnte ændringer i klubhuset vil der også ske

nogle ændringer og tilrettelser i brugen af klubhuset, bl.a. når der skal

være arrangementer med spisning.

Nærmere retningslinier for dette vil snarest blive udsendt direkte til samtlige

afdelinger.

Hornbæk Idrætsforening og pædofili-attester

Der er til stadighed stor bevågenhed og medieomtale af seksuelle overgreb

på børn og unge i bl.a. idrætsforeninger.

Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelse har tidligere besluttet, at alle

afdelinger fra 1. januar 2002 skal indhente den særlige pædofili-attest

i forbindelse med alle nyansættelser af instruktører og trænere, der skal

have med børn under 15 år at gøre.

En pædofili-attest skal ikke forveksles med en straffeattest. Pædofiliparagraffen

betyder, at alle myndigheder, institutioner, foreninger m.fl.

kan kræve et specielt udtræk af Kriminalregisteret, der udelukkende

handler om overtrædelse af en række misbrugsparagraffer i straffeloven.

For at kunne få disse oplysninger kræves to ting:

• At personen giver sin tilladelse til indhentning af oplysningerne

• At personen har direkte kontakt med børn under 15 år

Med indførelse af pædofili-attest i samtlige afdelinger har Hornbæk

Idrætsforening sendt et signal om, at vi vil være på vagt overfor den

risiko, der er for seksuel krænkelse af børn og unge i en idrætsforening.

Forsidefoto: Årets Hornbækker 2003, Henrik Behrend som julenisse.


Dog skal pædolifi-attesten ikke opfattes som en

fuldstændig sikring mod overgreb af børn og

unge, men medvirke til at vise, at vi er på vagt og

vil slå hårdt ned overfor eventuelle krænkere.

Portostigninger rammer idrætten hårdt

Post Danmark har fornyligt offentliggjort de nye

posttakster, der gælder pr. 1. marts 2004, og det

bliver stigninger, som vil betyde ekstra udgifter til

distribution for fagblade og tidsskrifter på mindst

367 millioner kr.

Det er især de lokale idrætsforeningers klubblade,

der vil blive ramt hårdt af Post Danmarks prisstigninger.

Post Danmark har nemlig valgt at give

de store blade, som de alternative distributører

har vist interesse for, de mindste stigninger, mens

der er lagt op til meget store stigninger for de

mindre blade – herunder de mange lokale foreningers

klubblade – hvor Post Danmark ikke

møder konkurrence.

Den markante forøgelse af distributionsudgifterne

er i strid med den forligsttekst, der blev indgået

mellem regeringen og Dansk Folkeparti om

portostøttens bortfald. I forligsteksten hedder

det, at det ikke forventes, at der vil ske en markant

forøgelse af distributionstaksterne for de

berørte blade. Danmarks Idræts-Forbunds formand

Kai Holm opfordrer derfor forligspartierne

til at gribe ind over for Post Danmark, så intentionerne

med finanslovforliget fastholdes:

“Det er dybt paradoksalt, at det nu tyder på, at

det er de mange lokale idrætsforeninger, der bliver

de store tabere som en følge af finanslovforliget

om portostøtten. Alle var jo ellers enige om,

at netop disse blade skulle skånes. Det nytter

imidlertid ikke meget, at der oprettes en pulje på

30 mio. kr. til at støtte almennyttige foreningers

blade, hvis Post Danmark samtidig hæver portotaksterne

til et niveau, der skønsmæssigt betyder

ekstraudgifter for idrætsforeninger og specialforbund

på i alt omkring 60 mio. kr. om året.

Foreningernes klubblade står således til at ville få

portostigninger på mellem tre og 10 kr. pr.

eksemplar. Hvis forligspartierne ikke griber ind

over for Post Danmark, tror jeg desværre, at

mange foreninger vælger at droppe klubbladet til

skade for det almindelige sammenhold og klubliv”,

siger Kai Holm.

For Hornbæk Idrætsforening viser de første

beregninger på baggrund af Post Danmarks

bebudede portoforhøjelser, at vi vil få en merudgift

på mindst 20.000 kr. om året for udsendelse

af vores klubblad. Det vil give store økonomiske

problemer for en forening som vores, hvilket jeg

finder helt urimeligt.

Jeg finder i den forbindelse anledning til stærkt at

kritisere regeringen og Dansk Folkeparti, for i

finanslovforliget helt at afskaffe portostøtten til

fagblade og tidsskrifter.

Ovennævnte betyder, at vi nu må se os om for at

skaffe de penge, der skal til, for at vi fortsat kan

udsende vores klubblad – endnu en kontingent

forhøjelse for underafdelingerne kan derfor

meget vel blive udgangen på denne markante

portoforhøjelse.

Ved deadline på klubbladet var der endnu ingen

politisk afklaring på, om regeringen sammen med

Dansk Folkeparti vil gribe ind overfor Post

Danmarks bebudede portoforhøjelser.

God jul & godt nytår

Atter et år er ved at rinde ud, og igen i år har

Hornbæk Idrætsforening markeret sig på fornem

vis i mange sammenhænge. Jeg vil derfor benytte

lejligheden til at takke alle, der på en eller

anden måde, i stort og småt, har været med til at

gøre en indsats for Hornbæk Idrætsforening, og

ikke mindst de mange sponsorer og annoncører,

som fortsat støtter os på uvurderlig vis.

Uden de mange frivillige trænere, ledere, værter

og hjælperes indsats ville meget af vores arbejde

ikke kunne lade sig gøre.

En særlig tak skal lyde til det faste team i og

omkring klubhuset og på idrætsanlægget for

jeres store indsats.

Også en tak til Hornbæk Menighedsråd for det

nye og gode samarbejde omkring klubbladet.

Vi er nu på vej ind i et nyt år, og jeg er helt sikker

på, at vi igen er parate til de mange udfordringer,

det vil bringe for en forening som vores, hvor fællesskabet

og det sociale sammenhold fortsat skal

være i højsæde.

Næste nummer af klubbladet udkommer i februar

2004.

Jeg vil ønske alle en god jul samt et godt og

lykkebringende nytår – og på gensyn i 2004.

Peter Poulsen

Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 3


Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger, Tlf.:49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@nccrs.dk

Næstformand

Kjeld Hansen, Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67, 3100 Hornbæk

e-mail: keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Mobil: 28 90 69 14

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen, Tlf.:49 70 04 40

Havreholmvej, 3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98

Tlf.: 49 70 01 83

Bødkervej 18, 3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Mette Fritzbøger,

Tlf.: 39 18 06 26

Lyngbyvej 136 4.tv.

København Ø

e-mail:

mettefritzboeger@

hotmail.com

Juniorformand

Christine Bogattke

3000 Helsingør

Mobil: 22 54 43 21

e-mail:

bogatteservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Hanne Bredesen

Tlf.: 49 75 01 81

Saunte Bygade 15

3100 Hornbæk

4 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Klubturnering – er det nu?

Ja - klubturneringen afholdes i weekenden 25/26 januar, og vi hænger

tilmeldingslister op i næste uge, så alle har god tid til at skrive sig på.

Klubturneringen er for alle – ungdom, senior, veteran og motionister, og

vi håber på god tilslutning i år. Vi forsøger med to rækker til motionister

– dem der spiller på hold eller ellers synes de kan “det der”, og alle de

andre som bare kan lide at spille badminton.

Lørdagsbadminton

Vi arbejder på at få en træner til at komme en enkelt lørdag i Jan/Feb, og

et arrangement med nogle prof’s, som kan det der med double

teknik/taktik, og spiller lidt opvisningskmap herefter. Mere herom i næste

HIF-nyt. Her er datoer for resten af sæsonen:

13. december 2003 kl.15-17 14. februar 2004 kl.15-18

20. december 2003 kl.15-18 21. februar 2004 kl.15-18

27. december 2003 kl.15-18 (træning-opvisningskamp)

3. januar 2004 kl.15-17 6. marts 2004 kl.15-17

10. januar 2004 kl.15-18 13. marts 2004 kl.15-18

31. januar 2004 kl.15-18 20. marts 2004 kl.15-18

7. februar 2004 kl.15-17 10. april 2004 kl.15-18

Lidt datoer

Generalforsamling og afslutningsfest er planlagt til Fredag d. 27. feb.

Sæt et kryds i kalenderen.

Husk på www.3100.dk/HIF-Badminton finder du alle informationer om

klubbens aktiviteter, datoer, resultater mv.

Ledige baner:

Der er enkelte ledige baner lørdage kl. 15-16, 16-17 og søndage 9.30-

10.30. Kontakt Margit Fritzbøger tlf. 49 70 01 98.

Motionisthold:

Både Motionist 1(Anni’s hold) og Motionist 3 (Klaus’ hold) har nu indset

at der er koldt i serie 3, hvor boldene ikke bare returneres oftere, men

også langt hurtigere. Efter at begge hold nu har startet intensiv løbetræning,

håber vi at de kommer bedre med, og kan overleve i denne fornemme

serie.

Turneringer:

Lørdag d. 29 nov. er der cocktail-turnering hvor alle er velkomne til lidt

badminton, mad/drikke og hygge. Husk at tilmelde jer på opslag i hallen.

Lørdag/søndag 17/18 januar er der Amtsmesterskaber for motionister

i Værløsehallerne. Tilmeld jer på opslaget i hallen. Lørdag/søndag 24/25

januar er der klubmesterskaber i Hornbæk. Tilmeld jer på opslaget i hallen.

Lørdag/søndag 31 januar/1 februar er Pool-cup turnering for motionister

i Ganløse hallen. Tilmeld jer på opslaget i hallen.

Husk:

Husk på www.3100.dk/HIF-Badminton finder du alle informationer om

klubbens aktiviteter, datoer, resultater mv.


Hornbæk bådeklub

Nyt fra formanden

Ombygningen af bådeklubben er nu helt færdig indvendig så alle medlemmer

opfordres til at komme forbi i åbningstiden, der her om vinteren

er hver lørdag og søndag fra kl. 11.00 til ca 15.00. Der er nu blevet isoleret,

tætnet, indlagt fjernvarme og udluftning samt malet og dekoreret.

Alt sammen udført ved en kæmpemæssig indsats af frivillig arbejdskraft.

I alt har projektet krævet ca. 1.500 timer. Hovedkrafterne har været Ove,

Leif og Henning som tilsammen har lagt ca 1.200 timer i projektet.

Terrasse og trappe forventes færdig om et par måneder. Underterrassen

vil nok vente til marts/april, da vi mangler et udspil fra Havnen herom.

Financieringsplan vil blive drøftet på generalforsamlingen, som i skrivende

stund ikke er afholdt. Til hjælp af denne plan afholdes et lidt specielt

salg sponsoreret af en hr. Friis omtalt andetsteds her på siden. Vi håber

rigtig mange møder op, og måske så ligeledes deltager i julefrokosten

umiddelbart efter.

Motorbådsafdelingen har fået afholdt møde, hvor 9 både deltog, og man

valgte at indstille Hans Erik som udvalgsformand og kandidat til bestyrelsen.

William Leedgaard

Julefrokost

Lørdag den 13. December kl. ca. 13.00 vil der blive serveret julefrokost

i bådeklubben, som Tove og Herbert sætter op. Prisen er sat til kr 60,00

pro persona. Pladsreservation kan ske i Bådeklubben eller ved henvendelse

til William på tlf 49 70 49 45.

Jan Friis, et af vore rigtig gamle medlemmer, har besluttet

at stoppe sin forretning med import af det allermest

exclusive damelingerie og har efter skånsomt pres

doneret noget af restlageret til den klub, som står hans

hjerte nærmest, Hornbæk Bådeklub.

Derfor afholdes et julegavesalg i bådeklubben til såvel

klubbens medlemmer som andre interesserede af over

hundrede stykker af de mest lækre og exclusive trusser

og BH’er fra de italienske og spanske mærkevare firmaer Free Voogue,

Melisa og Teleno. Stykpriserne i detailforretningerne, som forhandler

disse varer er normalt kr 299,-.

Lørdag den 13. December kl. 10-13 sælges trusser og BH’er for kun

henholdsvis 50,- og 100,- kr stykket.

Man kan her slå tre fluer med et smæk:

• købe en exclusiv julegave

• gøre en særdeles god forretning

• skaffe nogle penge til bådeklubbens færdiggørelse

Alle også ikke HBK medlemmer er yderst velkomne.

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7, 3100 Hornbæk

e-mail: william@leedgaard.dk

Kasserer

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Sudergade 12D-2.tv

3000 Helsingør

Sekretær/PR

Jonna Fritzen

Tlf.. 49 70 23 61

Willmoesvej 11

e-mail: jonnaf@privat.tele.dk

Kølbåde

Thorkil Ratzlaff

Tlf.: 49 70 14 19

Borsholmvænget 8 F

3100 Hornbæk

e-mail:

thorkilratzlaff@hotmail.com

Motorbåde

Hans Erik Nørgaard

Tlf.: 49 70 17 42

Sauntevænget 13 B

Optimister

Jens Pedersen

Stolemagervej 12

Tlf.: 49 70 09 69

Joller

Michael Kørner

Tlf.: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

Stævner/kapsejladser

Henrik „Hønse“ Paulsen

Tlf.: 45 65 19 35

Gøngehusvej 217

2950 Vedbæk

e-mail: plaun@ADSI Home.dk

Mini 12:

Ove Hansen · Tlf.: 49 70 28 14

Rødtjørnevej 6, 3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

Kantine/klubhus udlejning

nøgleudlevering & afregning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 5


hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten i

Hornbæk

DanBolig

– samarbejder med Unibank

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK


Fodbold

Generalforsamling søndag 1. februar

Fodboldafdelingen afholder ordinær generalforsamling søndag 1. februar

kl. 10.00 i klubhuset. Vi indleder som sædvanligt med lidt morgenmad.

Målkort-lodtrækning

I forbindelse med det store julefrokost-arrangement i Hornbækhallen

lørdag 6. december, udtrækkes hovedgevinsterne i årets målkort-konkurrence.

Der trækkes lod blandt alle indbetalte kort, og navnene på de

heldige kan ses i ugeavisen Nordsjælland onsdag 10. december samt på

fodboldafdelingens hjemmeside www.3100.dk.

Ny træner for andetholdet

Christian Braunstein bliver ny træner for andetholdet og skal således

i samarbejde med førsteholdstrænerne, Kim Porsgaard og Morten

Nygaard, stå i spidsen for seniorspillerne i den kommende sæson. I fodboldafdelingen

er vi meget glade for aftalen med Christian, der altid går

forrest på banen og i øvrigt blev kåret som årets bedste spiller på andetholdet

i den netop afsluttede sæson. Med Christians ansættelse håber

vi at have fundet den rette afløser for Peter Østbjerg.

Nye puljeinddelinger

Puljeinddelingerne for vores to seniorhold i den kommende sæson

offentliggøres fredag 5. december. I løbet af dagen vil inddelingen kunne

ses på www.3100.dk.

Information fra seniortrænerne

Juniorholdet har accepteret, at seniorspillerne kan deltage i fredagens

indendørstræning fra kl. 21.00 – 23.00. Såfremt der måtte være interesse

for at spille indendørs turneringer har Dennis Nielsen indvilliget i at

være tovfører ved sådanne turneringer. Indtil videre er vi tilmeldt

Helsingør-mesterskabet, der afvikles søndag 4. januar. Giv Dennis et

kald (49 22 60 61) hvis dette har din interesse.

Sæsonstarten udendørs er fastlagt til lørdag den 7. februar kl. 14.00.

Hvis vejret tillader det, vil vi starte op med en lille five-a-side turnering og

måske en lille let ret, bistået med en kold Julesne eller vand. Mere herom

følger senere.

I bedes være opmærksomme på at træningen efter 7. februar er henlagt

til mandage og onsdage, kl. 19.00 hvis vi kan træne på græs, og kl.

19.30 hvis vi skal på grus. Bussen kører kl. 19.00. Efter 1. april trænes

på tirsdage og torsdage.

Vi arbejder på en træningslejr for 1. holdstruppen (18 - 20 mand) i perioden

fra torsdag den 25. marts til søndag den 28. marts. Da det kan gå

hen og blive dit livs oplevelse, bør du allerede nu reservere dagen. Der

må forventes en egenbetaling, men nærmere følger i forbindelse med

vores opstart. Tilbage er der blot at ønske dig og din familie en glædelig

Jul samt et Godt Nytår.

Med venlig hilsen

Morten og Kim

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48, 3100 Hornbæk

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

e-mail: peter.clausen@

tipsbladet.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B,

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51

– 29 23 47 51

e-mail: k.flyger@stofanet.dk

kflyger@csc.com

Kasserer

Betina Porsgaard

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05

– 40 72 52 55

e-mail:

info@hornbaek.danbolig.dk

Styregruppe, ungdom

Steen Nilsson (Sportschef)

Løvvænget 29 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 17 09 – 49 28 37 13

e-mail: sni14@helsingor.dk

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

e-mail: danijos@mail.dk

Henrik Olsen (Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

e-mail: ho@ferieifrankrig.dk

ho@helsinge-kommune.dk

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 07 07 – 26 24 66 90

e-mail: benhoffdk@msn.com

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 44 28 – 26 10 07 75

– 21 43 60 60

e-mail: thomaslynge@mailme.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00

– 22 55 00 25

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

peter.clausen@tipsbladet.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 7


Fodbold

Information fra ungdomsafdelingen

Den 8. november blev ungdomsafslutningen for

de ældste afviklet med deltagelse af ca. 80 spillere

og også mange forældre var mødt op.

Ligesom ved den første afslutning blev der overrakt

pokaler og fra FODBOLDENS VENNER

gavekort til årets spillere:

Noel Christensen (junior)

Lasse Ebbesen (drenge)

Tina Brundam (piger)

Nicolai Jensen (lilleput 91)

Martin Verder (lilleput 92)

TILLYKKE TIL ALLE

På vores hjemmeside www.3100.dk kan ses billeder

fra begge afslutningsfester i ungdomsafdelingen.

Indendørs træningstider 2003/2004

Hornbækhallen

Fredag 17.00 – 18.30 Piger/lilleputpiger

18.30 – 19.30 Lilleput 91

19.30 – 21.00 Drenger 89/90

21.00 – 23.00 Junior og Senior

Lørdag 8.00 – 9.00 Veteran/oldboys

9.00 – 11.00 Miniput 93

11.00 – 13.00 Miniput 94

13.00 – 15.00 Lilleput 92

Ændringer på grund af særarrangementer

25/10 Ungdomsafslutning

31/10 + 1/11 Kræmmermarked

8/11 Ungdomsafslutning

22/11 Slut kl. 14

28/11 Træning 17 – 19

flyttet til onsdag

den 26/11, 17 – 19

29/11 Slut kl. 13.00

Hjertelig tak for den overvældende

deltagelse og de smukke blomster

ved Johannes' død og bisættelse.

På familiens vegne

Gerda Frederiksen

8 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Indendørssæsonen er nu godt i gang, og flere

hold har klaret sig flot i de forskellige indendørsstævner.

Nogle har vundet deres puljer og går så

videre til vinderpuljer efter nytår. Desværre har der

været flere afbud til indendørs-træningerne, men

det bliver bedre efter nytår.

Til slut – tak for i år til alle trænere, ledere, spillere

og forældre samt øvrige samarbejdspartnere,

ikke mindst FODBOLDENS VENNER som støtter

vores unge mennesker med tilskud til vores

arrangementer.

I og jeres familier ønskes alle en rigtig glædelig

jul og et godt nytår.

Steen Nilsson

Ændringer på grund af særarrangementer

5 + 6/12 Juletræ/frokost

17/1 Slut kl. 14

24/1 Aflyst kl. 9 – 15

21/2 Aflyst 10 – 14

28/2 Slut kl. 14

27/3 Aflyst

3/4 Aflyst

Hornbæk Skole

Onsdag 17.00 – 18.00 Poder 98

18.00 – 19.00 Poder 97

Fredag 17.00 – 19.00 Mikroput 96

Lørdag 10.00 – 12.00 Mikroput 95

12.00 – 14.00 Ledig

Ændringer på grund af særarrangementer:

2 + 3/4 Aflyst • Uge 42 • 20/12 – 5/1 •

Uge 7 • Uge 15

Annoncer 49 70 09 84

e-mail: hif-info@mail.dk


Trænere og ledere i fodboldafdelingen

Førstehold

Morten Nygaard, Pilevej 2, 3100 Hornbæk

49 70 44 09 – 49 70 00 22 – 23 25 75 79

email: shell.hornbaek@get2net.dk

Kim Porsgaard, Søvænget 29, 3100 Hornbæk

49 70 11 78 - 39 25 65 85 - 21 42 26 43

email: kporsgaard@chubb.com

Lars Christensen, Smedemosevej 4,

3000 Helsingør, 49 75 01 03.

email: smedemosen@christensen.mail.dk

eller lars.christensen@kriminalforsorgen.dk

Andethold

Christian Braunstein, 22 56 67 84

Henrik Jensen, Hornebyvej 80,

3100 Hornbæk, 22 36 16 35

Målmænd

Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje

48 35 48 58 – 49 11 26 05 – 24 69 26 05

email: kamstrup@adslhome.dk

eller dkjka@coloplast.com

Massør

Christine Bogattke, Videvænget 1,

3100 Hornbæk, 22 54 43 21.

Old Boys

Poul Lerche, Drejervej 23, 3100 Hornbæk.

49 70 44 85 – 21 43 44 75.

email: dk-pl@post.tele.dk

Veteran

Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38,

3100 Hornbæk.

49 70 15 46 – 20 22 15 75.

Ynglinge årgang 85-86

Træner og spiller med senior.

Junior årgang 87-88

Erik Helmer Pedersen, Hornebyvej 40,

3100 Hornbæk

49 70 15 90 - 22 25 81 00,

email: gehelmer@post.tele.dk

Drenge årgang 89-90

Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th.,

2920 Charlottenlund

40 52 35 36 - arb. 49 70 35 35,

e-mail: procom@procommerce.com

Frank Majgaard, Villingebækvej 11,

3000 Helsingør

49 70 39 15 – 20 52 38 15,

e-mail hornbaek.vvs.@mail.tele.dk

Lilleput årgang 91

Jørgen Olsen, Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

49 70 21 72 - arb. 49 28 38 81,

e-mail: olsen.hornb@mail.tele.dk

Torben Jensen, Stjernevej 29,

3100 Hornbæk, 49 70 14 20

e-mail kmjensen@worldonline.dk

Lilleput årgang 92

Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2,

3000 Helsingør

49 20 36 50 - 40 35 26 50 - arb. 44 54 66 50,

e-mail: Henrik.Kristensen@volvo.com

Miniput årgang 93

Række 1:

Richard Lilja, Spicavej 11, 3100 Hornbæk

49 70 17 15 – 20 43 99 60,

e-mail: lilja.richard@post.tele.dk

Holdleder

Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9,

3100 Hornbæk

49 70 15 81 – 24 67 89 81,

e-mail: jbc@averageadjusters.dk

Række 2:

Steen Egesø, Bretagnevej 12B, 3100 Hornbæk

49 70 31 21 – 25 22 87 84,

e-mail: egesoe@get2net.dk

Holdleder

Ole Lundgren, Holmevænget 8, 3100 Hornbæk

49 70 45 15 – 23 42 42 29,

e-mail: ole.lundgren@mail.sprint.com

Række 4:

Steen Egesø, Bretagnevej 12B, 3100 Hornbæk

49 70 31 21 – 25 22 87 84,

e-mail: egesoe@get2net.dk

Holdleder

Henrik Møller, Saronvej 20, 3100 Hornbæk

49 70 23 94, e-mail: faltz@tdcadsl.dk

11-mands - DGI:

Richard Lilja, Spicavej 11, 3100 Hornbæk

49 70 17 15 – 20 43 99 60,

e-mail:lilja.richard@post.tele.dk

Holdleder

Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9,

3100 Hornbæk

49 70 15 81 – 24 67 89 81,

e-mail: jbc@averageadjusters.dk

Miniput årgang 94

Række 2

Carsten Nielsen, Spicavej 25, 3100 Hornbæk

49 70 31 13 - 40 26 67 69,

email: carlo5b@tdcadsl.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 9


Fodbold

Michael Malmquist, Ærøvej 6, 3140 Ålsgårde

49 70 99 00 – 51 23 17 35,

e-mail: malmquist@post.tele.dk

Række 4, pulje 1

Anders Fossvald, Møllehatten 14,

3140 Ålsgårde

49 70 90 98. e-mail: fosvald@mail.dk

Række 4, pulje 4

Torben Pilely, Gøgevej 28, 3120 Dronningmølle

49 71 10 22 - 23 63 84 73,

email:pilely@compaqnet.dk

Mikroput årgang 95

Kim Schuldt, Holmegårdsvej 19 a,

3100 Hornbæk

49 70 42 88 – 23 43 10 43, e-mail:

kim.schuldt@mail.dk

Jeannett Rantzau, Kobbersmedevej 13,

3100 Hornbæk

49 70 15 01 – 27 36 38 10, e-mail:

jonathan.rbn@get2net.dk

Mikroput årgang 96

Jesper Jacobsen, Sommervej 9,

3100 Hornbæk

49 70 01 34, e-mail: nui@mail.tele.dk

Bo Klinker Malling, Karinebækvej 2,

3100 Hornbæk

49 70 29 87 – 23 25 52 99,

e-mail: klinkermalling@get2net.dk

Poder årgang 97

Stefan S Christoffersen, Sommervej 7,

3100 Hornbæk

49 70 02 00 - 21 21 40 39 - 45 66 22 44,

email: stefan@christoffersen.mail.dk

Morten Bruun, Solvej 5 A, 3100 Hornbæk

49 70 03 00 – 22 20 76 94, e-mail:

morten.bruun@nordea.com

Torben Schultz, Månevej 4 A, 3100 Hornbæk

49 70 28 76

NærKØB

10 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Poder årgang 98

Claus Nelsson, Solvej 14, 3100 Hornbæk

49 70 07 76 – 23 72 47 51,

email: nelsson@privat.dk

Brian Nielsen, Villingebækvej 4 G,

3100 Hornbæk

49 76 12 79 - 61 39 22 79

Bo Hjort-Moritzen, Park Allé 30,

3120 Dronningmølle

49 71 96 13 - 40 98 22 83

Claes Kehlet, 45 57 02 21

Piger årgang 88 og 89-90

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

49 70 07 07 - 26 24 66 90,

e-mail: benhoffdk@msn.com

Michael Groser, Ventegodtvej 5, 3100 Hornbæk

49704049 – 28100816,

email: mg@nordic-solutions.dk

Lilleput piger årgang 91 og yngre

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

49 70 07 07 - 26 24 66 90,

e-mail: benhoffdk@msn.com

Ole Gregersen, Ræveskiftet 4, 3100 Hornbæk

49 70 02 35. email: obn@interket.dk

Tøj og rekvisitter

Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, 3100 Hornbæk.

49 70 15 39. email: otto-connie@get2net.dk

Medlemsregistrering og kontingent - Kontakt

Peter Clausen, Saturnvej 24, 3100 Hornbæk.

49 70 33 83 – 49 70 89 00.

email: peter.clausen@mail.tele.dk

Bussen

Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6,

3100 Hornbæk.

49 70 28 48 – 20 22 71 97.

email: mums.@stofanet.dk

Havnen · Havnekiosken · Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


2003 modeller

GÆSTEHYTTER

med termoglas-vinduer

Hytte på 9,55 m 2 og 45 mm dobbelt not

og feder vægmateriale

Vi sælger 2003 modellen

til 2002 priser

m/veranda NU 16.995,uden

veranda NU 14.995,-

Redskabsskur 5 m 2 NU 6.995,-

Vi har 8 nye hyttemodeller i år fra 12 m 2 til 40 m 2

+ veranda.

Hestestald fra 12 m 2 til 25 m 2

Bestil brochurer eller besøg

vor hytteudstilling

Holmegårdsvej 29B, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 48 74 - Fax 49 70 48 64

E-mail danfo@email.dk

www.danfonordic.dk

Stof til næste

nummer

senest onsdag

den 21. jan. 2004

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85

Glade jul, dejlige jul

Vi har gaverne til årets aften

Store og små, billige og dyrere

nyttige og unyttige

Engle, kugler og stjerner

Smykker, sjaler og

lækkert skandinavisk tøj.

ndr. strandvej 315,

3100 Hornbæk

lige overfor dk-tanken

Annoncer 49 70 09 84

e-mail: hif-info@mail.dk


Gedden

Klubhus :

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1.

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

Tlf.: 48 28 78 05

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

(Økonomi)

Flemmingogbirgit@mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Michael Ogilvie-Bronee

Tlf.: 40 82 24 49

Per Bjørnsvej 20 kld.

3100 Hornbæk

Ogilvie@ofir.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

12 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

HORNBÆK LYSTFISKERFORENING

“GEDDEN”

MEDDELELSE

INDKALDELSE TIL 21. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

I “GEDDEN”

Fredag den 6. februar 2004 kl. 19.00

Klubhuset Per Bjørnsvej 20, Hornbæk.

Under henvisning til lovenes § 4, indvarsles hermed den 21. ordinære

generalforsamling som ovenfor anført.

Jfr. § 4 fastsættes hermed dagsordenen:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning ved formanden

3) Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab

3.1 Vedtagelse af kontigentet størrelse

4) Valg af bestyrelse og 1. suppleant – På valg til bestyrelsen:

Thomas Ratzlaff, Erik Ibsen og Børge Nilsson

og som suppleant Bo Nue

5) Valg af revisorer og 1. suppleant. – På valg Dorte Thorman

og Erik Helmer Nielsen og som suppleant Jens Frederiksen

6) Behandling af indkomne forslag

7) Evt.

Herunder kåring af 11. klubmester samt 3. junior-klubmester

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

i hænde senest den 31-12-2003, jfr. lovenes § 6.

Efter generalforsamlingen vil foreningen “GEDDEN” være vært med et

par “Gedde-frikadeller”. Øl og vand kan købes på stedet.

Medlemskab kan tegnes på stedet. P.b.v., Thomas Ratzlaff

Skuffende fremmøde

Det var desværre lidt skuffende at se så lidt fremmødte til foredraget med

Nicolai Hansen. Vi var ca. 10-12 stykker, det var der jo ikke noget at gøre

ved. Synd for dem der gik glip af det gode foredrag.

Der var ingen historier eller billeder af kæmpe eksotiske fisk det havde

han overladt til de, som han selv sagde “ hårdere drenge”, det var yderst

interresant alligevel for der blev fortalt om bla. rimte og aborrefiskeri i

tryggevælde å, heltfiskeri i suseåen , gedder og lidt suder og karper. At

Nicolai ikke gik op i at fange de store fisk var også tydeligt, han nyder

bare fiskeriet i fulde drag. Der var ingen tvivl om at han er en af danmarks

mest ihærdige fiskere, det kunne man tydeligt høre. Han havde tjek på

hvad han snakkede om og der var masser af tid til spørgsmål. Alt i alt et

drøngodt foredrag og der er vist flere af de fremmødte som fik smag for

at prøve rimtefiskeriet i suseåen når foråeret kommer bla undertegnede.

Morten Skands


Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00

Onsdag 13.00-22.00

Fredag 08.00-17.00

Tirsdag 08.00-17.00

Torsdag 14.00-17.00

Lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage, velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

Flügger farver

støtter

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

www.flugger.dk

0051R 03


Golf

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 9570

Fax 4975 9571

E.mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat

Forretningsfører:

Steen Andersen

Sekretær:

Birgit Aaholm

Web-adresse

www.hornbaekgolf.dk

Web-master:

Kim Parsberg Jacobsen

Greenkeeper

Louis Jakobsen

4975 9574

Restaurantchef

Gunilla Holm

4975 9578

Shoppen

4975 9572

Bestyrelsen

Formand

K.A.Søgaard 4913 1899

14 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Tak for en god Golf-sæson

Golf-sæson 2003 er ved at være slut, det sidste “drive” og det sidste

koncentrerede “put” er taget på vor dejlige bane. Tilbage er så nogle

hyggelige motionsrunder på vinterbanen, og jeg skal opfordre alle til at

tage en runde, når vejret tillader det, lad os nyde den unikke natur, vi har

fået mulighed for at færdes i, få god motion og holde golfsvinget lidt ved

lige inden det går løs i 2004.

Når vi ser tilbage på den forgangne sæson, er det vor opfattelse, at den

har været rigtig god, Vi har alle haft mange gode golfoplevelser, både på

banen og i klubhuset.

Vore medlemmer har i stigende grad på banen vist forståelse og venlighed

overfor hinanden og vore gæster, samt vist hensyn til de folk, der har

arbejdet på banen. Vi er i den forgangne sæson blevet begunstiget med

rigtig mange solskinstimer, og har dermed haft mulighed for mange dejlige

dage på banen.

Med indførelsen af det nye bestillingssystem har vi sat ventetiden

væsentlig ned, og derigennem fået et godt flow på banen til glæde for

medlemmer og gæstespillere, godt hjulpet af et perfekt fungerende starter-team.

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet hårdt på at leve op til erklæringen

om en smidig drift af klubben og at organisere de til klubben

hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer har kunnet

nyde golfspillet under de bedst mulige forhold.

Vi synes selv det er lykkedes ganske godt, men vi vil overlade det til

andre at bedømme vor indsats.

Der er foretaget mange forbedringer på banen. Der er anlagt spillerstier

og ryddet kraftigt op i raviner, foretaget diverse beplantninger og meget

andet, tak til vore green-keepere for en fin indsats.

Klubberne i klubben har fungeret godt, tak til dem der har gjort en indsats

for at det hele har fungeret.

Tak til restaurantens personale, I har gjort en stor indsats for, at vi alle har

kunnet nyde dejlig mad og drikke i klubhuset. Lisbeth og Steen har igen

i år sørget for en indbydende og velassorteret shop, tak for det. Tak til

Ulrik som har gjort en fin indsats vedrørende træningen, specielt med

vore juniorer som alle er meget glade for dig.

Alle udvalg og hjælpere har ydet en stor indsats. Det etablerede starterteam

har fungeret med succes. Sekretariatet har igen i år på en god

måde holdt styr på det daglige, tak til jer alle. Tak til vore mange sponsorer,

for den støtte I gennem sponsoraterne har ydet klubben, vi ser

frem til et fortsat godt samarbejde.

Med hensyn til sæson 2004 og frem har vi mange spændende planer,

som vi ikke skal afsløre her og nu, vi skal jo også gemme lidt til generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

K. A. Søgaard.

Leje af bagskabe

Som det fremgår af de udsendte kontingentopkrævninger, opkræver

klubben fra 2004 lejen af bagskabene. Årsagen til dette er, at fra 2004

overtager klubben skabene fra TopGolf, som det hele tiden har været

aftalt. Det indbetalte depositum, nøglesystemet og andet, der har med


skabene at gøre, har klubben også overtaget. Så hvis du har spørgsmål

vedr. skabene, skal du for fremtiden henvende dig i sekretariatet.

Banen

Vi arbejder løbende på at gøre vores bane bedre og måske mere udfordrende.

Det skal hele tiden afvejes med, om det kommer vore medlemmer

til gode, om det kan lade sig udføre, og om der er penge til det. Der

foregår dog hele tiden forbedringer, især i vinterperioden, hvor greenkeeperne

har tiden til det, af stiforbindelserne, bunkers, afvanding m.m.

Af større ting som er vedtaget skal udføres snarest muligt, er anlægningen

af en ca. 1000 m2 stor sø til venstre før 8. green, hvor der nu er

et kraftigt pilekrat. Udplantning af et større antal af vores egne træer, er

også vedtaget.

Af ønsker er der: placering af bunkers til venstre for fairway på 1. hul,

mellem fairways på 7. og 8. hul, flytning af rødt tee på 15. -og gult tee

på 16. hul., bedre exit fra 14. green så hullet hurtigere bliver frit, udvidelse

af den lille sø til venstre i drivet på 2. hul og meget mere.

Som det fremgår af ovenstående er der god gang i forbedringerne og

i dialogen om kommende forbedringer, vi skal på denne plads prøve at

holde medlemmerne informerede om, hvad der sker.

Vores medlem Hans Ole Vagtborg har via en mail stillet baneformanden

en del spørgsmål om banen, nogle af dem er besvaret med ovenstående,

men Ole spørger bl.a. yderligere om vores greens kan gøres hurtigere

og blødere, og om der er planer om at etablere hvide teesteder

(udslagssteder for de rigtigt dygtige, som gør banen noget længere).

Greens beskaffenhed er til daglig debat, og at gøre dem hurtigere og

mere modtagelige arbejdes der på. Hvide tees er under overvejelse, og

de steder hvor det rimeligt nemt kan lade sig gøre, vil de nok komme

med årene. Som det ses ved 1. tee, har man allerede her brugt noget

overskudsjord til starten på et hvidt teested.

Vinterbane

Fra den 1. december må man kun benytte bærebags, altså ingen vogne

på banen før sæsonstart en gang i april. Dette gælder også, selvom der

ikke er vinterbane. Vinterbanen vil blive obligatorisk, når greenkeeperen

syntes, at greens ikke er spilbare (typisk når frosten sætter ind), men det

vil være skiltet, når vinterbane skal benyttes. Når dette er tilfældet skal

der benyttes fairwaymåtter, vinterteesteder og vintergreens, og banen vil

vær på 9 huller i følgende rækkefølge: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 og 18.

Husk: du ikke kan gå ned i hcp. på vinterbanen, og fra i år kan du ikke

erhverve bagmærke på vinterbanen

Klubhus og øvrige bygninger

Med hensyn til vore bygninger foregår der også hele tiden en dialog om

forbedringer, vedligeholdelser og nødvendige udbygninger. Der er allerede

nu vedtaget en del vedligeholdelsesarbejder, som bliver udført i vinterens

løb. Det er ting som: maling både udvendig og indvendig af klubhus

og køkken/lager, indkøb af bedre køkkengrej, etablering af personaletoilet

i klubhuset, etablering af flere bagskabe, indretning af sliberum

med udsugning til slibning af græsklipperne samt forbedring af indkørsel

og P-pladser med belægning, belysning og afvanding.

Næstformand/

hon.sekretær

Niels E. Clausen

4970 1111 /2011 7235

clausen@postkasse.com

Kasserer

Alice Nielsen

4970 8268

Beg. - og ungd.udvalg

Flemming Andersen

4970 2648

Match - og hcp.udvalg.

Klaus Hansen

4971 9127

Husudvalg/festudvalg

Marianne Schubert

4580 3009 / 4526 0223

Baneudvalg

Jørgen Jensen

4970 3058 / 4630 0143

Mob. 4064 6688

Bygningsudvalg

Peter Rasmussen

4970 0988

PR-udvalg

Henning Andersen

4970 2474 / 4630 0140

Mob. 4085 0858

E.mail: ha@jjstenoggrus.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 15


Golf

Fremtidige, men ikke fastsatte forbedringer/vedligeholdelser:

udvidelse af køkken og lager til køkken,

udskiftning af tag på værksted/sekretariatsbygning,

maling af bygningen, forbedring af

udenomsarealer og værkstedsforhold og meget

mere.

Intet af ovenstående er gratis, så det vil blive

udført når økonomien tillader det, med nødvendige

vedligeholdelsesarbejder som 1. prioritet. Der

er i samarbejde med arkitekt Jørgen Grumstrup

lavet en samlet plan for hvordan bygningerne

skal vedligeholdes og evt. udbygges. I dette er

der bl. a. allerede taget højde for hvilke farver, der

skal anvendes både ude og inde. Bestyrelsen har

prioriteret (jf. ovenstående) de enkelte punkter i

planen udfra nødvendighed og økonomi.

Nyt fra sekretæren

Hvis du har meldt dig passiv til næste år, skal

du huske at aflevere bagmærke og DGU kort

i sekretariatet.

Den skærm hvorpå man kan man kan booke

tider m.m., også kaldet Touch Screen, er nedtaget

for vinteren. Hcp-listen vil være ophængt

i sekretariatet som i ’gamle dage’.

Husk at melde adresseændringer.

Igennem sæsonen er der mange medlemmer,

der lige siger hej eller kikker ind på kontoret. Tak

for jeres smil og positive bemærkninger. Tak for

en god sæson og på godt golfgensyn i 2004.

Venlig hilsen Birgit Aaholm

Turneringsresultater

Den 9. november spilledes den traditionsrige

andematch som en Foursome par-turnering

(stableford).

Der var 2 forskellige turneringer - 2 generationsturnering

eller par(ægtepar)-turnering.

Efter indtagelse af andestegen kunne følgende

kåres som præmiemodtagere:

Generationsturneringen:

1. Anton Nielsen/Jens Peter Nielsen 25 p.

2. Casper Søgaard/K. A. Søgaard 18 p.

3. Christian Dyngbo/Anders Dyngbo 14 p.

(Ægte)parturneringen:

1. Lone Anderskou/Peter Anderskou 31 p.

2. Kirsten Olsen/Bjarne Olsen 30 p.

3. Anne Jørgensen/Jesper Jørgensen 30 p.

Horny Brook Golf Gang All Stars

En klub i klubben og skam få den der tænker ilde

16 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

En flok friske herrer på oplevelser "hinsidan":

The Horny Brook Golf Gang.

om navnet for det er jo blot Hornbæk Golf Klub

lidt frit oversat til Engelsk.

Gennem sæsonen har medlemmerne af denne

unikke klub ivrigt dystet onsdag efter onsdag og

har samlet til en fælles kasse ved at betale for

diverse dame-bajere og out of bounds.

Kassen blev aflivet en sen weekend i september,

hvor man i kortege drog til Margretetorp i nærheden

af Hallands-Åsen.

Med Margretetorp (som er en moderne storkro)

som udgangspunkt blev golfbanerne Ängelholm,

Bjäre og til slut ikke mindst Örkelljunga besøgt.

Især sidstnævnte bane kan anbefales. Den er

utrolig smuk, er spændende og udfordrende at

spille og så er den nem at finde (for nogle).

På forhånd var det aftalt, at der skulle spilles

slagspil alle tre dage men det var alle nu ikke blevet

klar over.

Derfor var der tre meget raske og ungdommelige

personer, der på førstedagen undrede sig over, at

der gik op mod halvanden time før næste hold fra

gruppen kom ind, selv om man var startet lige

efter hinanden.

De formastelige blev behørigt irettesat og tør

sandsynligvis slet ikke spille Stableford i al fremtid!

Den samlede konkurrence vandtes af klubbens

yngste og mest spisende spiller, Martin Pedersen,

som modtog en meget flot ærespræmie

udsat af East West Shipping.

Karsten Bønsdorf, aut. pennefører

Klubfest

I år blev klubfesten, som festlig afslutning på

sæsonen, endelig til noget. Klubhuset var fyldt til


istepunktet med feststemte medlemmer som

morede sig dejligt til ud på de små timer.

Middagen var uovertruffen og underholdningen

ved Brd. Møller helt i top. Dog gav ’gætte’legen

om golfreglerne en del diskussion, men hvornår

gør golfreglerne ikke det? Det hele krydredes

af de højtidelige kåringer af alle klubmestrene

og deres forfølgere (nr. 2 og 3). Tak til arrangementskomiteen

med Tage og Daisy Borvang

i spidsen for et rigtigt godt arrangement.

Årets klubbmestre ved festen

Skærpede regler til ’grønt kort’

Der er planer om indførelse af generelle og skærpede

regler for at erhverve ’golfkørekort’. Dette

hænger sammen med, at DGU gerne vil forsøge

indført ens regler over hele landet for kravene

til nye golfspillere, så én, der er uddannet i

Hornbæk, har samme grunduddannelse som én,

der er uddannet på Bornholm. Men for også at

sikre en nogenlunde høj standard for alle nye golferes

formåen, skærpes kravet altså til ’golfkørekortet’,

og det vil så også komme til at gælde for

kaninerne i vores klub. Men mere om dette, når

det formodentlig godkendes på DGU’s repræsentantskabsmøde

i foråret.

SHOPPEN

Husk at SHOPPEN har åbent hver lørdag/søndag

fra kl. 10.00 – 16.00, sidste gang inden jul

søndag d. 21. dec. Der vil være mange gode tilbud

og dermed gaveidéer til ham/hende, der har

alt. Tjek tilbuddene på SHOPPENS hjemmeside:

www.golftop.dk.

Præsentation af vore sponsorer

Hornbæk Installationsforretning

Forretningen blev grundlagt i 1919 af elinstallatør

Carl Emil Ahrendt-Jensen.

Firmaet ledes i dag af 3. generation ved el-ingeniør

Jørgen Ahrendt-Jensen.

Firmaet udfører alle former for el., tv/radio og

EDB installationer, og i butikken på Havnevej 6

kan man finde alt i el, lamper, hvidevarer, tv/radio

m.m.

Hornbæk Installationsforretning er sponsor for

bænken på hul 16.

Du kan læse mere på www.hornbaek-inst.dk

EAST/WEST SHIPPING

East/West Shipping blev etableret i 1990 for at tilfredsstille

kundernes behov for at have et transportfirma

i nærheden af industriområderne i den

nordlige og vestlige del af Sjælland.

De kan tilbyde både oversøiske transporter,

10.000 m2 lagerplads og egne vogne, der sætter

dem i stand til at tilbyde mange ydelser så

som opbevaring, pick-pack, distribution, toldklarering,

dør-til-dør transport etc.

East/West Shipping sponserede pinsematchen

i 2003 og vil i 2004 sponsere Danmarks måske

smukkeste hul: Hul nr. 17. Læs mere om

East/West Shipping på deres hjemmeside

www.eastwest.dk

Annoncer 49 70 09 84

e-mail: hif-info@mail.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 17


Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

49 70 25 48

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Blomsterværkstedet

Jensen Jensen

Havnevej 20

3100 Hornbæk

49 75 50 90

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

HORNBÆK

49261563 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU


NYT

FRA

Hornbæk Kirke & Sogn

Kirkeåret

Af sognepræst Kristian Hein

Vi er netop gået ind i et nyt kirkeår. Man har lavet

sådan en kirkelig kalender fordi man vil holde de

vigtigste begivenheder i kristendommen fast.

Kirkeåret giver de kristnes liv en bestemt rytme.

Uden en sådan kalender, ville kirkelivet blive kaotisk

og tilfældig. Man ville ikke kunne skelne

mellem højtider og hverdage. Derfor skal de forskellige

store begivenheder fikseres og fejres.

Hvor samfundet altså har sin kalender og sin tidsforståelse,

der starter nytårsdag den 1. januar, så

har også kirken sin kalender og sin tidsforståelse.

Kirkens kalender er bygget helt anderledes op

end samfundets.

I kirkeåret udfolder det store kristne frelsesdrama

sig.

Kirkeåret begynder 1. søndag i advent. Advent

betyder: at vente på noget der skal komme. Det

vil sige, at man første søndag i advent går ind i en

tid, hvor man venter på, at noget skal komme.

Nemlig julen. Jesu Kristi fødsel.

Julen er uden sammenligning den fest, som i almindelige

menneskers bevidsthed er den største

fest i vores kirkeår. Og her fejrer vi at frelseren

bliver født og Gud dermed sender sit lys og sin

glæde ind i vores menneskelige verden.

Men julen har ikke altid været den største af vore

kristne fester. Nej, den første og i lang tid største

kristne fest var påsken. Meget tidligt i kirkens hi-

storie begyndte man at mindes Jesu død og

opstandelse ved en årlig påskefest. Og det gør vi

selvfølgelig stadigvæk, selvom påsken i popularitet

er rykket ned på andenpladsen efter julen.

Påsken er festen, hvor vi fejrer Jesu opstandelse

og dermed fejrer, at den Søn, som Gud lod føde

juledag, besejrede alle ondskabens magter, ja,

besejrede døden selv. Altsammen for at gøre det

klart for os, at Guds liv og kærlighed til mennesker

er større end alt andet, og at ingen ondskab,

ja, selv døden derfor ikke skal få endegyldig magt

over os.

I modsætning til julen, der jo altid fejres om aftenen

den 24. december, så ligger påsken ikke fast.

Udregningen af, hvornår det er påske er lidt af et

kunststykke. Påskesøndag fejres nemlig altid første

søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Derfor ligger påsken altså ikke helt fast,

men kan variere fra slutningen af marts til slutningen

af april.

Efter at vi i påsken har hørt om Jesu Kristi store

sejr over lidelsen og døden. Og efter, at vi i påsken

har fået forkyndt, at Guds liv og kærlighed

viste sig for os mennesker gennem de voldsomme

begivenheder i påskeugen, har vi fået lagt selve

fundamentet for evangeliet og for vores kristne

kirke fast.

Vi har fået et evangelisk

budskab at tro på

Men det er først i pinsen, som er den tredje, af de

store fester i kirkeåret, at evangeliets budskab

begynder at blive forkyndt og vi får grundlagt en

kirke, som vi kan få budskabet forkyndt i. Pinsen

er festen til minde om, at Helligånden kommer til

disciplene for at fortælle dem hvad de skal forkynde

om Jesus Kristus, der ikke længere er

iblandt dem, men som Kristi Himmelfartsdag

blev taget op til himlen til Gud.

Ja, vi hører altså om Guds glæde og kærlighed,

der kommer til vores verden i julen. Vi hører om,

hvordan denne glæde og kærlighed besejrer al

lidelse og død for vores skyld. For at ondskaben

og døden aldrig skal få bugt med os mennesker,

der hører Gud til. Og vi hører om, hvordan dette

glædelige budskab begyndte at blive forkyndt for

mennesker og startede den kristne kirke.

Det er indholdet af de tre store fester, der sammen

med alle de andre søndage danner kirkeårets

store fortælling om Gud og os.

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 19


Gudstjenester i Hornbæk kirke

December

14. december. 3. s. i advent kl. 10. Bodil Olesen

21. december. 4. s. i advent. Kl. 10. Kristian Hein

24. December. Juleaften. Kl. 13. 30, 15 og 16. 30.

Bodil Olesen

25. december. Juledag. Kl. 10. Kristian Hein

26. December. 2. Juledag kl. 10. Bodil Olesen

28. December. Julesøndag. Kl. 10. Bodil Olesen

Januar

1. Januar. Nytårsdag kl. 14. Bodil Olesen

4. Januar. Hellig Tre Konger kl. 10. Kristian Hein

11. Januar. 1. s. e. Hellig tre Konger kl. 10.

Bodil Olesen

18. Januar. 2. s. e. Hellig tre Konger. kl. 10.

Bodil Olesen

25. Januar. 3. s. e. Hellig tre Konger.

kl. 10. Kristian Hein

Gudstjenester på Bøgehøjgård:

Torsdagene d. 4. december og d. 8. januar kl.

14.30 samt juleaftensdag kl. 10. 30 er der gudstjeneste

i pejsestuen på Bøgehøjgård.

Bibeltime på Bøgehøjgård:

Torsdag d. 22. januar kl. 14 er der bibeltime i pejsestuen

på Bøgehøjgård ved Bodil Olesen.

Fra menighedsrådet:

Der afholdes menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

tirsdag d. 20. januar kl. 19.15.

20 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Julehjælp

Igen i år kan der søges om julehjælp fra midler

fremkommet ved indsamlinger og gaver til

Hornbæk sogns menighedspleje. Julehjælpen

ydes fortrinsvis til børnefamilier, som af den ene

eller anden grund har svært ved at få økonomien

til at hænge sammen i december måned. Skriftlig

begrundet ansøgning sendes til sognepræst Bodil

Olesen, Hornbæk præstegård, senest d. 15.

december. Husk at anføre telefonnummer.

Godt nytår!

Nytårsaften er der mange, der lader tankerne

flyve tilbage over året, der gik. Måske gør man

status, måske lover man sig selv eller andre, at

mange ting skal blive bedre i det kommende år,

end de var i det gamle. 1. s. i advent er kirkens

nytårsdag. Det er derfor naturligt at lade tankerne

kredse lidt om årets gang i og omkring kirken

og måske overveje, om der også på det område

kunne trænges til justeringer. Egentlige nytårsforsætter

taler man næppe om. Og den årlige status

kan heller ikke laves på samme måde som man

gør det de fleste andre steder. Jo, man kan lave

statistikker. Man kan tælle, hvor mange mennesker,

der har været i kirke, hvor mange, der er blevet

døbt, viet og begravet fra kirken. Hvor mange

konfirmander og juniorkonfirmander, der har

gået til forberedelse i præstegården i årets løb. De

statistikker plejer vi at bringe i kirkebladet efter

nytår. Men det er jo kun døde tal. Det siger ikke

så meget om kirkens liv i sognet. Naturligvis kan

tallene bruges som argument for eller imod kir-


ken, afhængigt af, hvilket ærinde, man er ude i.

Netop i disse tider tales der mere og mere om at

skille kirke og stat. Det er tanker, som er blevet

forstærkede af den turbulente tid, vi har måttet

gennemleve på kirkens område med flere lovændringsforslag,

hede debatter om Guds eksistens

og om det rimelige i at kirken mere og mere lader

til at blive en servicekirke, hvor langt de fleste

kommer for at få udført kirkelige handlinger og

regner med at kirken stadig ligger der næste gang,

de har brug for den, men ikke skænker den

mange tanker til hverdag. Eller måske ligefrem

har det som barnet, der efter julegudstjenesten

spurgte sin mor: “Mor, hvor gemmer de præsten

henne indtil næste jul?” Der kan argumenteres

både for og imod en anderledes kirkelig struktur.

Det afhænger af, om man er tilhænger af et mere

forpligtende fællesskab omkring sin gudsdyrkelse

eller om man synes at folkekirken som ramme

omkring både flittige kirkegængere og medlemmer,

som sjældent bruger kirken, er en hensigtsmæssig

ordning. Der ligger simpelthen forskellige

kirkesyn til grund for de forskellige holdninger,

kirkesyn, som det kan være svært at få til at trives

under samme tag.

“Nedlæg folkekirken – det oppegående dødsleje”

hedder en nylig udkommet bog af to teologer.

Den er ved at sygne hen i behagesyge og statskirkelighed

og fortjener aktiv dødshjælp efter mange

års tro tjeneste. Og det kan ikke nægtes at mange

af bogens beskrivelser af dansk kirkeliv – med

turbulente gudstjenester med mange kirkeuvante

dåbsgæster, mange børn m.m. passer alt for godt,

også i Hornbæk sogn. Det kunne man ganske vist

også vælge at udlægge positivt, som et tegn på liv

og vilje til at bære traditionerne videre.

Det er bare nogle af de mange overvejelser, som

melder sig ved et nyt års begyndelse. Men mon

ikke det går, som det plejer? Der bliver prædiket

om søndagen, døbt børn, viet brudepar, undervist

konfirmander og juniorkonfirmander, holdt

begravelser, aflagt besøg på plejehjemmet, holdt

sogneaftener og menighedsrådsmøder og alt det

andet, som kirkelivet i et sogn består af. Så længe

der er folkekirkemedlemmer, som har brug for

kirken ved disse lejligheder, er der ingen grund til

ligefrem at nedlægge den. Det er jo ikke ensbetydende

med at man behøver at opretholde status

Quo. Men man skal tænke sig godt om, for man

ved, hvad man har, men ikke altid hvad man får.

Bodil Olesen

En fra det virkelige liv

Som en konsekvens af det nye måde Kirkebladet

nu udgives på, nu med 10 numre pr. år, vil der

komme mere stof fra menighedsrådsmedlemmerne.

En fra det virkelige liv, har som sådan ikke meget

med Hornbæk Kirke og Sogn at gøre, andet end

det er min oplevelse, og personerne alle kommer

fra Helsingør Stift.

Dette skrives på en altan, hvor solen er på vej ned

i Atlanten, flere tusinde kilometer fra Hornbæk,

der er 25 - 27 graders varme og det er primo

oktober 2003.

Vi tog på noget forsinket ferie, op at flyve (jeg her

højde- og flyskræk), men vi kom godt herned, og

hvis dette læses, så er vi også kommet godt hjem.

Et lille lejlighedskompleks øverst i Puerto Rico,

hvor der var flest danskere. Man kommer i snak,

hvor kommer du fra, dit job, børn osv. I vores

nabolejlighed boede et flinkt ægtepar, de havde

10 års erfaring lige omkring disse lejligheder, så

der var råd og vejledning om spisesteder (en vigtig

ting i danskens hverdag), indkøb og ture.

Snakken kom ind på Helsingør og Hornbæk,

steder de kendte, og havde bekendte i. Der var

også fælles bekendte omkring mit byrådsarbejde,

vi kom også ind på menighedsrådsarbejdet, de 12

– 13 år jeg havde været kasserer i Hellebæk, og nu

med i Hornbæk. Deres søn havde været menighedsrådsformand,

og det var jo helt fint.

Men det der imponerede mig var, at deres søn,

der efter flere års arbejde i et godt job i et af

Danmarks største rederier, og i en moden alder,

skippede job, brugte seks år af sit liv på at læse

teologi, han ville være præst.

Han er nu færdig, ordinationen i Helsingør, har

prøvet et vikariat, og skal nu ud og søge embede.

Jeg mener man skal vel " ville " være præst, når

man således skipper job, læser seks år i en alder

hvor man ellers skraber til sig. Man skal naturligvis

også have sin familie bag sig, ellers kan det

ikke hænge sammen.

Jeg syntes det er godt gået, – og når de igen kommer

til Hornbæk, vil jeg meget gerne hilse på, da

jeg ikke har mødt mange der ville og har haft

modet.

Jeg vil ønske ham, hans kone og fire børn held og

lykke.

Hvad man dog oplever på feriedag " fra det virkelige

liv".

Per Christensen, Hornbæk november 2003

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 21


Julenat i stjernens magt…

Jeg har spurgt en stjerne i nat

Et lys langt borte hvor ingen bor

Hvem lyser du for du fremmede stjerne

Du er så klar og stor

Den så med et stjerneblik

Som gjorde mig øm og stum

Jeg lyser en evig nat

Jeg lyser et livløst rum

Praktisk Information

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A,

3100 Hornbæk. Træffes i Hornbæk

Præstegård kl. 11-12 tirsdag til

fredag samt torsdag kl.17-18

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Kristian Hein. Træffes på kontoret Orøvej 24,

3140 Ålsgårde. Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18 Tlf. 4970 71 65.

Kordegn

Helle Winther, kontor Hornebyvej 4,

3100 Hornbæk. Træffes mandag-fredag

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 75 04 00

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allè 17 C,

3000 Helsingør Tlf. 49 21 96 73

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 06 83

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 04 31

Kirkeværge

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 49 02

Gaver til kirkebladet modtages med tak

Giro 5188733

22 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Min styrke er nattens vej

Som leder til hjertets gerning

Den styrke er livet s fylde

Den styrke er født i dig

Mit lys er tidens salt

Som følger en stadig strøm

Det lys er hele mit liv

Det lys er dig fortalt… Aase Kjær

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen

bor, d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,

skal anmelde fødslen til kordegnen, uanset hvor

fødslen har fundet sted.

Forældreanmeldelsen, som af jordemoderen bliver

udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand

afleveres til kordegnen inden 2 døgn, sammen

med forældrenes dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest

eller ansvars- og omsorgserklæring

medbringes.

Navngivning ved dåb

sker efter henvendelse til præsten i det sogn,

hvor dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen

Navngivning uden dåb

Ske ved at den/de, der har forældremyndigheden

henvender sig til kordegnen og udfylder

en særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet

have et navn inden 6 måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret

i brudens bopælskommune, hvor man får

udstedt en prøvelsesattest, der sammen med

parrets dåbsattester afleveres til kordegnen.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kor –

degnen, også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.


Din motor er i orden, den starter hver gang –

Også når du har allermest brug for den.

Vi er eksperter i nye og brugte motorer.

• Salg

• Service

• Reservedele

Vore service vogne kommer

over hele Sjælland.

Kontakt os for information om:

• Ny motor

• Reservedele og tilbehør

• Reparation

Tel. 48 30 01 36 • info@BrdrPetersen.dk

www.BrdrPetersen.dk • Havnevej 19 • 3250 Gilleleje

Forsikringsarbejde

Alm. termoruder

Energi termoruder

Reparationsarbejde

Forsatsruder

Alm. glassalg

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 23


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

Gymnastikafdelingen

ønsker

alle gymnaster,

instruktører og

deres familier en

rigtig glædelig jul

og et godt og lykkebringende

nytår.

PBV.

Kirsten Grønlund,

formand

24 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Banko

Gymnastikafdelingen afholdt fredag den 7/11-2003 banko i Hornbæk

skoles Kantine.

Det blev en stor succes med en overvældende tilslutning. Det var fantastisk

dejligt at så mange både børn og voksne havde fundet vej til kantinen

denne aften.

Vi siger samtidig tusinde tak til de mange sponsorer, som havde støttet

os med mange flotte præmier. Uden jeres støtte vil det ikke kunne lade

sig gøre at gennemføre et sådan arrangement.

Vi satser på at gentage succes’en til næste år .

Pbv.

Anne-Marie Jørgensen, sekretær

Fotograf: Thomas Nielsen

Træningsaften med Martin Jacobsen

fra Verdensholdet 2002

Hornbæk Springhold havde mandag den 17/11-2003 besøg af den dygtige

springgymnast Martin Jacobsen fra Verdensholdet 2002. Martin er

træner i Helsinge gymnastikforening.

Martin underviste vores springgymnaster og instruktører i bla. springteknik

og modtageteknik og jeg er sikker på at vi alle fik en masse ny

inspiration til at blive endnu dygtigere. Det var en rigtig god aften.

Billederne viser henholdsvis Martin fra Verdensholdet 2002 i færd med at

give en glad Benjamin fra Hornbæk springhold en autograf og Isabella

fra Hornbæk springhold i et flot kraftspring med modtagning af Martin.

Marianne Skandov

Instruktør på Hornbæk springhold


Håndbold

På billedet ses Hornbæks flotte

lilleputpige- og drengehold

Vi har i år været så heldige at vi har fået ny sponsor. Det er

Landinspektørkontoret Helsingør v/Ib og Per Nielsen som har skænket

os det flotte tøj.

Jeg vil samtidig lige gøre status over 1. halvdel af vores sæson. Først

kanon flot fremmøde. Vi er ca. 30 piger og drenge hver gang, rigtig, rigtig

flot. Den negative side er dog, at vi ikke kan gøre brug af multisalen,

da den bliver brugt af Karate. 30 børn i hallen er mange, da der kun kan

være 14 spillere på banen af gangen, men jeg syntes, at ungerne har

været utrolige positive alligevel, selvom de bliver udsat for lidt af hver på

sidelinien.

Drengeholdets turnering startede op først. Succes på succes. Drengene

har indtil nu spillet 6 turneringskampe og 2 H2O pokalkampe. I turneringen

ligger vi nr. 1 med maksimum point.

I pokalturneringen tabte vi desværre i 1/8 finalen.

Forældre opbakningen omkring drengeholdet har været helt fantastisk,

jeg håber at den gode opbakning vil forsætte sæsonen ud.

Pigernes turnering er først lige gået i gang. Det viser sig, at meget få hold

har meldt sig til i denne turnering. Det er meget ærgerligt, da jeg har utrolig

mange piger som gerne vil ud at spille kampe.

Pigerne har spillet 2 kampe, suk og desværre, en ordentlig gang bank

løb vi ind i, men en stor ros til pigerne, de gjorde hvad de kunne og

humøret var i top under og efter kampene. (vores motto: tab og vind

med samme sind – men det er svært når man taber med ca. 15 mål

i 2 kampe)

Her vil jeg også takke for den flotte opbakning hos forældrene, I gjorde

hvad I kunne. Pigerne og jeg har aftalt, at vi nu går i skarp træning, så vi

forhåbentligt ikke taber så stort næste gang.

A-rækken er nok en for stor mundfuld for os endnu.

Jeg håber, at den helt fantastiske træningsindsats vil fortsætte efter jul

og nytår også.

Jeg kan kun sige en ting, jeg syntes virkelig, at det er kanon sjovt og

også en kæmpe udfordring, at have med jeres dejlige børn at gøre.

Mette

Bestyrelsen 2003 / 2004

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Lise Bertram

Solvej 23

Tlf.: 49700703

Mobil: 20291003

l.bertram@get2net.dk

Kasserer

Per Holst

Holmevænget 2 D

Tlf.: 49701508

Sekretær

Marianne Vinther

Ndr. Strandvej 341 C

Tlf.: 49700616

Mobil: 51887189

m.vinther-hif@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 49701809

Mobil: 40917917

carooliine@ofir.dk

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49703051

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49700767

cskaarup@jubiimail.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Mona Høst

Løvvænget 29 B

Tlf.: 49701709

moh@jubiimail.dk

Karina Nikolajsen

Hornebyvej 36

Mobil: 23802106

karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Conny Friis

Holmegårdsvej 22 A

Tlf.: 49704955

nsf@tdcadsl.dk

www.3100.dk/hand/

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 25


Håndbold

Drengeholdet – status

For at lave en status er man nødt til at have start

og sluttid. Det har vi dog ikke på drengeholdet for

overgangen fra sidste år foregik flydende. Der var

ingen pause og det eneste der skete var at vi

desværre måtte sige farvel til nogle spillere som

rykkede op som juniorer.

Vi brugte derfor sommerturneringen til at spille et

nyt hold sammen og det gik over al forventning,

vi vandt vores række og var derefter klar til at spille

semifinalerunde om SM.

Vi skulle spille 2 kampe og vi tabte begge efter en

god og dårlig indsats og var derefter ude.

Næste mål i horisonten var vores kval. Turnering

hvor vi var seedet som nr. 15 og dermed skulle

kunne spille os i drenge elite B. Det er den næstbedste

række på sjælland, så det var en meget

flot præstation at vi kunne klare dette. Kampene

viste dog også at der er meget langt op til de 8-

10 bedste hold, og det var godt at vi ikke skulle

spille mod dem hver søndag, for det ville give

store klø.

Det var dejligt at vi klarede dette, for vi havde

trænet meget. Vi trænede 3 gange om ugen, og

hver gang vi trænede, var det for fuld damp. Det

viste os at hvis vi vil, så kan vi også, men det

kræver en stor indsats og det var ( og er ) drengene

villige til at yde.

Så startede vinterturneringen og vi vandt de første

tre kampe, for dernæst at tabe to, inden vi

vandt den senest spillede kamp. Dette betyder at

vi ligger meget tæt omkring 2. pladsen, og i skrivende

stund kan vi selv afgøre vores videre

skæbne (når dette læses er vi sikre på vores placering).

Vi håber og tror at vi er blevet nr. 2 således at vi

går videre i drenge elite BA. Det er kun nr. 1 og 2

som kommer i denne række.

Jeg er meget imponeret over den indstilling og

energi, der bliver lagt for dagen. Det et en fornøjelse

at komme over i hallen hver eneste gang, og

vide at der står 15 drenge, som vil gøre deres

bedste hver gang. Det er en utrolig motivation for

mig, og de folk som siger at børn ikke har

ansvarsfølelse kender ikke mine drenge. For de

er bare så pligtopfyldende og fantastisk dejlige at

være sammen med

Jens Munk

26 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Sidste hjemmekampe inden jul

Søndag den 14. december 2003 spilles

de sidste hjemmekampe inden jul, hvor vi

traditionen tro hygger med mad efter

kampene ca. kl. 17.00.

Tilmelding se opslag i Klubhuset senest

mandag den 8. december 2003.

Pris kr. 50,- pr. pers.

Puslinge piger og drenge

Sæsonen startede med at lære hinanden lidt

bedre at kende. Vi hyggede på Hornbæk strand

med konkurrencer og medbragt aftensmad.

Træningen gik for alvor i gang med løb og sjov i

hallen. På trods af at vi desværre ikke ligger i

toppen af A-rækken, lærer vi virkelig noget.

Kampene er utrolig spændende og tit lige ved og

næsten. Kampene er gået således: Mod

Helsingør 8-15, Kvik Humlebæk 9-9, Borsholm

5-5, Fredensborg 5-17 av’ en r..fuld og Borsholm

7-8…øv! Vi spiller også en C turnering, hvor

vores to puslinge drenge så kan deltage.

Andreas og David, godt at I holder ved. Lidt træningskampe

bliver det også til.

Vi hygger også ved siden af alt det hårde håndboldtræning,

nemlig den 19/10 inviterede Camilla

Jørlers mor til brunch før kamp. Tak for det gode

initiativ. Den 16/12 inviteres alle forældrene til

udfordring imod os kl 16 - 17. Den 18/12 efter

træning skal vi rigtig julehygge til Josephines fødselsdag

og spise dejlig aftensmad.

Kærlig hilsen

Majbritt


Vi gør en forskel!

Sten Nielsen

Ndr. Strandvej 355

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1312

e-mail:

hornbaek@home.dk

www.home.dk

Tilbud på Bilvask!

Vaskekort værdi 1.000,-

Rabat ÷40%

Nu kun 600,-

Tilbuddet gælder hele maj måned

Shell Hornbæk

Ndr. Strandvej 359

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 0022

Hornbæk Sol & Negleklinik tilbyder

opbygning af kunstige negle, som er

holdbare og præsentable

Hornbæk

Sol & Negleklinik

Pilevej 2 (bag Shell-tanken)

40 28 84 44

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

DANSK SIKKERHEDS SERVICE

Nordsjællands største Vagt og Alarm firma

Vagtsikring · Tyverisikring

tlf. 7022 2054

Email: vagt@dss.nu www.dss.nu


Petanque

Président

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

49 70 28 48

e-mail: mums.@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

4970 2299

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

4970 1445

e-mail:

hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Christensen

Løvvænget 39 B

4970 1212

e-mail: ikm@tdc.dk

28 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Nu hedder han Karl d. 1.

Karl Wiedemann, der om kort tid runder en ol i leveår, er ofte blevet kaldt

Karl d. 4.. Det skyldes, at han har haft et ry for at blive nr. 4 i turneringer,

hvor der kun var præmier til de tre bedste.

Men i det næste år kan han kalde sig Karl d. 1. Han blev nemlig samlet

vinder af årets serie på 12 rødvinsturneringer.

Men der var første søndag 30. november stor spænding om udfaldet

indtil årets sidste kuglekast. Ikke færre end 28 spillere (sæsonrekord) var

mødt op i gråvejr og syv graders ”varme”. Dels for at spille petanque,

men også for at nyde den obligatoriske gløgg og ølkage.

Fem af dem havde inden turneringen chancen for at løbe med den samlede

førsteplads, hvilket vidner om stor jævnbyrdighed. Det stod hurtigt

klart, at den forsvarende mester Jørgen Timmann, der inden den sidste

turnering lå nr. 1, ikke kunne gøre sig gældende i søndagens topstrid.

Han kunne imidlertid håbe på, at de nærmeste konkurrenter også klarede

sig skidt.

Men han havde ikke taget Karl Wiedemann i ed. I den allersidste kamp

mødtes de to. Karl Wiedemann havde Inger Skaarup som makker, mens

Jørgen Timmann havde allieret sig med Per Gullberg. Wiedemann og

Skaarup vandt, og dermed besatte Karl Wiedemann en andenplads i turneringen.

Det var lige akkurat nok til at passere Jørgen Timmann i den

samlede stilling. Var kampen blevet vundet af Timmann og Gullberg var

det Timmann, der på ny var løbet med den samlede førsteplads.

Den sidste turnering blev vundet af Rasmus Korsholm Christensen. Efter

Karl Wiedemann på andenpladsen kom Søren Duus og Connie Nyborg

For en måned siden tydede intet på, at Karl Wiedemann kunne nå førstepladsen,

idet han blot var placeret som nr. 5. Men andenpladsen

samt en førsteplads i midten af november, vendte op og ned på alt i den

samlede stilling.

Ægteparret Wiedemann har taget for af titlerne i 2003. Fru Grethe, der er

tre måneder ældre end Karl, vandt således klubmesterskabet i single i

juni. Alder er ikke nogen hindring i petanque…

Rødvinsturneringerne i 2003 har samlet et rekordstort deltagerantal. I alt

43 spillere har været med, og syv af dem mødte op alle 12 gange. Det

var ægteparret Wiedemann, Kirsten Madsen, Jørgen Timmann samt de

tre gange Serup: Irene, Henning og Niels.

Irene Serup blev den tredje spiller i år, der rundede deltagelse i 25 rødvinsturneringer

i træk. Tidligere i år blev dette antal nået af Henning

Serup og Kirsten Madsen.

Det var niende år, der blev spillet rødvinsturneringer.

De tidligere vindere er:

1995: Peder Viggo Andersen

1996: Per Andersen

1997: Runa Brokær

1998: Joe Johnston

1999: Joe Johnston

2000: Kirsten Madsen

2001: Lasse Christensen

2002: Jørgen Timmann


Slutstillingen

2003:

Karl Wiedemann 24

Jørgen Timmann 23

Henning Serup 22

Kirsten Madsen 19

Erik Ibsen 19

Irene Serup 17

Jørgen Bo Wind 16

Lars DK Hansen 16

Grethe Wiedemann 16

Joe Johnston 16

Svend Hermansen 15

Niels Serup 15

Hans Holten 13

Ingrid Korsholm 12

Søren Duus 12

Inger Skaarup 10

Kirsten DK Hansen 10

Alice Ibsen 10

Rasmus

K. Christensen 10

Anni Poulsen 8

Gerda Laugesen 7

Erik Helmer

Pedersen 6

Runa Brokær 6

Jeanne Simonsen 6

Henning Jørgensen 6

Harry Duus 6

Steen Andersen 5

Lasse Christensen 5

Bob Emmonds 5

Connie Nyborg 5

Per Gullberg 4

Werner Schmidt 3

Gitte H. Pedersen 2

Jørgen Olsen 2

Peter Hansen 2

Erik Jessen 1

Martin H. Pedersen 1

Tage Skaarup 1

Bodil Frederiksen 1

Bjørn Andersen 1

Bjørn Mogensen 1

Torben Hansen 1

Susan Nicolaisen 1

Holdkampe i 2004

Samtlige aktive medlemmer har modtaget et brev

om holdturneringerne i 2004. Det skal der svares

på senest 6. januar, hvis man vil være med til at

spille i Dansk Petanque Forbunds (DPF) regionalturnering

samt i DGI turnering om amtsmesterskabet.

DPF-turneringen kræver, at man har spillelicens.

Den koster 140 kr. i 2004 og giver desuden

adgang til DPF´s øvrige turneringer – blandt

anden de forskellige DM-turneringer.

Regionalturneringen i 2004 skifter struktur, idet et

hold fremover skal bestå af mindst ni spillere mod

hidtil syv. Det betyder, at 4-6 nye spillere skal

tegne licens, hvis vi også i 2004 skal stille med to

hold.

Allerede nu er det bestemt hvilke dage, der skal

spilles DPF-turnering på. Det er:

Lørdag 24. april

Søndag 25. april

Lørdag 12. juni

Lørdag 21. august

DGI’s turnering om amtsmesterskabet starter ca.

1. maj og alle kampe spilles på hverdagsaftner. Vi

håber at kunne stille med mindst tre hold á seks

spillere. Alle klubbens medlemmer bør tilmelde

sig DGI-turneringen for at komme rundt i amtet

for at spille.

Men det kræver at man tilmelder sig hos Svend

Hermansen inden 6. januar.

Nytårsturnering i Frederikssund

DGI i Frederiksborg Amt inviterer traditionen tro til

nytårsturnering i petanque. Den finder sted i

Frederikssund lørdag 3. januar kl. 10 med indskrivning

fra kl. 9. Der kan maksimalt deltage 72

spillere i turneringen, hvor der spilles triple med

skiftende makkere i fire kampe.

Det koster 65 kr. at deltage og der er præmie til

de ti bedste. Inkluderet i prisen er grillpølser og

en lille én. Desuden kan der købes drikkevarer til

rimelige priser.

Tilmelding senest tirsdag 23. december til Tage

Stenbæk-Larsen, tlf.: 47 31 63 09, e-mail:

villa141@12move.dk. Men tilmelding i god tid

kan anbefales, idet ”først til mølle”-princippet

gælder. Der kan læses mere på www.dgi.dk/frederiksborg_amt/petanque.

Generalforsamling

i Hornbæk Petanque

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

i Hornbæk Petanque

Lørdag 13. marts 2004 kl. 10.00

i klubhuset. Traditionen tro vil der blive serveret

brunch. Efter generalforsamlingen spilles årets

første rødvinsturnering.

Dagsorden ifølge lovene:

• Valg af dirigent

• Présidentens beretning

• Regnskabsaflæggelse

• Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde

senest 6/3 kl. 10)

• Valg af næstformand, kasserer,

bestyrelsesmedlem og revisor

• Eventuelt – herunder fremlæggelse

af spilleplan for 2004

På bestyrelsens vegne

Henning Jørgensen

Président

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 29


Skiklub

Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlemmer

Merete Faltz

Tlf.: 49 70 31 00

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

Dansk Skiforbunds

slogan:

"Søg vejledning og køb

dit skiudstyr i Danmark

– start med støvlerne"

30 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Dansk Skiforbunds politik for køb af skiudstyr

Dansk Skiforbund’s ledelse har drøftet og vedtaget en politik for køb af

skiudstyr. Udgangspunktet for den efterfølgende rådgivning er den alpine

skiløbers behov for et sæt skiudstyr bestående af støvler, ski med bindinger

samt stave. Tilsvarende overvejelser og beslutninger er alment

gældende for skiudstyr til de nordiske skidicipliner og til snowboarding.

Anskaffelse af udstyr

Det er Dansk Skiforbunds anbefaling, at danske alpinister anskaffer skiudstyr

i rækkefølgen; først støvler – dernæst ski med bindinger samt

stave. Støvlerne først fordi en personlig tilpasset støvle udgør den bedste

forbindelse i den gensidige overførsel af kræfter mellem kroppen og

skiene. Derved opnås præcision i skiløbet. Dertil kommer at skiløberen

med en tilpasset støvle vil undgå smerter og ømhed i fødder, ankler og

skinneben. Den hygiejniske fordel ved at have sine egne støvler er heller

ikke et uvæsentligt argument.

Med hensyn til valg af skitype er anbefalingen, at købe en carving ski

som er bredt anvendelig. Derfor peger skiforbundet i den forbindelse på

gruppen af Race og Allround carving ski. Inden skiløberen evt. beslutter

sig for at købe mere specialicerede ski til f.eks. telemark, pukler eller offpiste,

er det anbefalelsesværdigt enten at låne eller at leje udstyret for

derved dels at kunne afprøve sin interesse dels at kunne vurdere udstyret.

Som et supplement tilbyder flere af de større danske skiklubber samt

Surf & Ski forretningskæden ture, hvori indgår skitest med instruktion.

Her har skiløberen den ultimative mulighed for at afprøve udstyr og

teknik – forud for et køb.

Producenterne har på det seneste valgt at opdele skiudstyret i målrettede

linier for kvinder hhv. mænd. Skiforbundet bifaler denne udvikling, der

medfører en optimal tilpasning af udstyret til de forskellige fysiske forudsætninger.

Stave af metal følger som regel med skiene, men vil man

kræse lidt for sig selv, er der oftest en bedre balance og et bedre håndtag

at hente i de lidt dyrere stave fremstillet i carbon (kulfiber).

Hvor skal vi købe/leje udstyr?

Mønstret viser at de danske skiløbere i højere grad lejer skiudstyr på skidestinationerne

end i Danmark. Årsagerne hertil ses at være praktisk

relaterede, idet skiløberen undgår at skulle transportere udstyret til og fra

skisportsstedet samt at skiløberen har mulighed for at bytte udstyr som

enten ikke passer i størrelsen eller bliver defekt under skiferien.

Med hensyn til at leje skiudstyr på destinationerne, skal man være

opmærksom på at valgmulighederne kan være stærkt begrænsede, hvis

man ankommer sent til forretningen på sin første skidag. Dette forhold

gør sig især gældende i højsæsonen. Reservation via rejsearrangøren

eller via Internettet anbefales derfor. Fordelene ved at leje skiudstyr i

Danmark er klart de sprog- og vejledningsmæssige fordele, hvor der

også er god tid til at prøve udstyret og få gode råd med på vejen.

Ydermere undgår man at stå i kø på destinationen den første skidag og

man kan gå direkte til skiløbet uden forsinkelse i skiudlejningen.

Et ofte stillet spørgsmål er: Hvorfor skal man købe sit eget skiudstyr?

Dansk Skiforbund vil i den forbindelse pege på fordelene i at skiløberens

personligt tilpassede skiudstyr giver bedre præstation, sikkerhed


og velvære. Samtidig er man med sit eget skiudstyr

hurtigere ude på pisterne på den første

skidag.

Den bedste rådgivning

Det næste spørgsmål som melder sig er: Hvor får

man den bedste rådgivning om skiudstyr? Dansk

Skiforbund vil her pege på de sportsforretninger

i Danmark, der har specialiseret sig i skiudstyr.

Disse forretninger har oftest flere veluddannede

ekspedienter, som selv er skiløbere og

dermed har en praktisk indgang til at rådgive

kunden. Dertil kommer at dialogen kan foregå på

dansk og dermed uden sprogforbistringer som

evt. kan medføre et forkert køb. Endvidere har

skiløberen ved køb af skiudstyr i Danmark bedre

mulighed for evt. reklamation på udstyret og

der kan opnås en mere tæt dialog omkring

vedligeholdelsen af udstyret.

Skigymnastik

Marianne’s torturkammer fungerer fortsat i bedste

velgående og der er efterhånden en del medlemmer

der har fundet vejen derned.

I forbindelse med jul/nytår og frem til uge 6/2004

er der følgende ændringer:

Mandag 15/12 kl. 18.30 Aflyst

Onsdag 17/12 kl. 19.00 Stine

Lørdag 20/12 kl. 11.00 Marianne

Mandag 22/12 kl. 18.30 Marianne

Lørdag 27/12 kl. 11.00 Marianne

Mandag 29/12 kl. 18.30 Marianne

Lørdag 3/1 kl. 11.00 Marianne

Mandag 2/2 kl. 18.30 Stine

Onsdag 4/2 kl. 19.00 Stine

Øvrige “ikke-nævnte” dage køres der som sædvanligt,

dvs. Mandag fra kl. 18.30 til kl. 20.00

i lokalet “Bag Scenen” og Onsdag fra kl. 19.00 til

kl. 20.30 i den store gymnastiksal. Indgang fra

Johs. Ewaldsvej begge dage.

HUSK: Du kan godt nå at få bare lidt ekstra styrke

hvis du starter nu – det er altså ikke for sent!!

Ski-byt

Denne vinters Ski-Byt arrangement finder sted

Søndag den 11. januar 2004 i Hornbæk

Bådeklub’s lokaler fra kl. 13.00 til 16.00.

Ligesom det har været tilfældet alle tidligere

gange, er alle velkomne til at møde op med sit

brugte udstyr, sætte en prislap på og prøve at se

om ikke der er en og anden der lige står og

mangler dette udstyr. Som noget nyt har vi i år

inviteret en lokal skiudstyrs-butik til at stille op -

og, hvem véd, måske har de nogle rigtig gode tilbud

med i skiposen.

Skikort

Iflg. pålidelige kilder skulle alle medlemmer nu,

dvs. når dette blad er på gaden, have modtaget

sit “Ski-Kort” fra Dansk Skiforbund. Hvis dette

ikke er tilfældet må I meget gerne kontakte mig

enten ved at sende en mail til:

Kiosk@Post11.tele.dk eller ved at give mig et ring

på 49 70 03 54 eller 49 70 04 79, så vi kan få bragt

det i orden inden du står og skal bruge kortet.

Og hvilke fordele får du

med dit Skikort.dk?

Med Skikortet i hånden vil du i fremtiden være i

stand til at opnå en række fordele, som gør dine

oplevelser på ski både billigere og mere unikke.

Du får med andre ord større oplevelser for de

penge du har valgt at bruge på skisporten.

Der er rabatter på skirelevante produkter og du

har adgang til hele forbundets net af aktiviteter

indenfor alle de mange discipliner.

Her et par gode eksempler:

10% rabat på køb af skiudstyr i “Surf & Ski”butikkerne

30% rabat på en skirejseforsikring fra Gouda

20% rabat på behandlinger hos “Team Skifys”,

op til 50% rabat på liftkort i Oppdal

Skiatlas 2004 til kr. 130,- (Normalpris: kr. 198,-)

Klubturen

Der har i år været en del færre tilmeldinger til

vores tur. I skrivende stund er der modtaget

depositum fra 20 deltagere og vi har fået en afbestilling

- dvs. vi p.t. er 19 fra klubben der skal af

sted i uge 10 til pragtfulde Val d’Isére.

Hvis der stadig er nogle af jer der overvejer: Hold

nu op med det pjat og se at få meldt jer til.

Kontakt for en sikkerheds skyld lige formanden

for at sikre jer, at der stadig er pladser - det

begynder nemlig at knibe med dem nu!!

Vi fra bestyrelsen vil gerne her og nu ønske alle

vore medlemmer en rigtig Glædelig Jul samt et

herligt Nytår. Og gid I alle må få nogle dejlige

timer på de hvide bakker i det nye år.

Med skihilsen, Bestyrelsen

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 31


Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

HORNBÆK

Sauntevej 1 · 49 70 19 84

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk


Tennis

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at ønske alle klubbens medlemmer

og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende

nytår.

Samtidig vil vi gerne endnu engang takke for den forgangne sæson, som

vi håber, at alle medlemmer har nydt og haft glæde af. På gensyn i

sæson 2004 på de røde baner.

Kontingent

Girokort vil blive udsendt i december/januar, så indbetaling kan ske før

generalforsamlingen den 7. februar.

Husk at betal til tiden, så du/I er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Gæstespil og tilmeldingsgebyr/klubturneringen for den forgangne sæson

vil blive pålagt kontingentindbetalingskortet.

GENERALFORSAMLING:

Hornbæk Tennis indkalder herved til ordinær generalforsamling, som

afholdes lørdag den 7. februar 2004 kl. 15.00 i det nye klubhus

i Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk.

Dagsorden: (iflg. Lovene)

• Valg af dirigent.

• Beretning v/formanden om foreningens virksomhed.

• Fremlæggelse af revideret regnskab v/kassereren.

• Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet for

sæson 2005 ændres til følgende: Børn kr. 250,00 – Juniorer kr.

350,00 – Ynglinge kr. 500,00 og Seniorer uforandret kr. 750,00.

• Indkomne forslag.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at klubbens love § 3

ændres til: “Foreningen administreres af en bestyrelse på 3 medlemmer…”

resten uændret.

• Valg til bestyrelsen.

Følgende er på valg:

Christian Fritzen – modtager ikke genvalg

Dorrit Rosendal – modtager ikke genvalg

Claes Thielke – modtager ikke genvalg

Kell K. Nielsen – modtager ikke genvalg

• Valg af suppleanter

• Valg af revisor og revisorsuppleant

• Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være

bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Fairplaypokalen:

Klubbens fornemste æresbevisning – fairplaypokalen – som er indstiftet

i 1994 og skænket af Erik Tversted, blev i år tildelt Lis Garhøj. Som

begrundelse for det ærefulde valg blev der lagt vægt på Lis’s store enga-

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)

e-mail: hot@infosport.get2net.dk

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Formand:

Christian Fritzen

Ole Piis Vej 2

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 05 04

hot@infosport.get2net.dk

Kasserer:

Dorrit Danker

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 74

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Bestyrelse:

Ud over de 2 ovennævnte

består bestyrelsen af:

Claes Thielke

Ole Piis Vej 6

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 35 03

Dorrit Rosendal

Per Bjørnsvej 5

3100 Hornbæk

Tlf.: 39 65 08 39

Kell K. Nielsen

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 74

KONTAKTPERSONER:

Børn

Dorrit Danker

Tlf.: 49 70 33 74

Juniorer

Dorrit Rosendal

Tlf.: 39 65 08 39

Senior turneringshold

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68

Motionister

Gert Rørbæk

Tlf.: 49 70 33 77

Old girls/boys

Ole Adamsen

Tlf.: 49 70 13 09

Klubbladets repræsentant

Kell Nielsen

Tlf.: 49 70 33 74

kell.klim@mobilixnet.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 33


Lis Garhøj –

Fairplay vinder

2003.

Nogle af dem,

der havde

håbet at

få præmien

med hjem.

Den stolte

vinder og hans

makker.

gement i klubben, hendes aktive deltagelse i det

sociale liv, hendes hjælpsomhed og gode humør.

Lis har ligeledes udviklet sit tennisspil ved aktivt

at deltage i træning m.m. Alle de her nævnte ting

var Eriks kriterier for at kunne få pokalen.

Lis’s navn figurerer nu på pokalen, som rummer

mange kendte navne. Vi ønsker Lis til lykke !

Præmier fra Klubturneringen:

Da præmierne ikke var klar til udlevering ved

afholdelsen af afslutningsfesten, kan de nu

afhentes hos Claes Thilke, Ole Piis Vej 6.

Familieturneringsvindere:

På utallige opfordringer – specielt fra Carsten –

skal vi her på tennissiderne forevige vinderne af

Familieturneringen 2003.

34 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Træner/holdledermøde:

Bestyrelsen har afholdt et møde med trænerne

og holdlederne fra sæson 2003. Mødet var

meget positivt, og bestyrelsen fik tilkendegivet, at

såvel trænere som holdledere var villige til at tage

en tørn igen i sæson 2004.

Der kan således tilmeldes et 1. hold – et Old

Girls/boys hold og to motionisthold. Der vil ligeledes

være mulighed for deltagelse i DGI’s turnering,

hvis nogen vil stå for det praktiske.

Bestyrelsen fik på mødet ideer og forslag til tiltag,

som vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Tak til deltagerne for deres interesse for klubben

og tennisspillet.

1’holdet – sæson 2004

Lis Garhøj har givet tilsagn om at stå for 1. holdet

i næste sæson og meget gerne sammen med

Christian Vejrup (som desværre havde meldt

afbud til ovennævnte trænermøde).

For at lette planlægningen og for at kunne tage

stilling til træner og træningsmuligheder, ønsker

Lis såvel som bestyrelsen, at potentielle spillere

allerede nu giver tilsagn om at ville deltage på

holdet i sæson 2004.

Tilsagnet er naturligvis ikke bindende, men vi må

have en tilkendegivelse af hvor mange, der er

interesseret, så vi ved hvor mange hold, vi skal tilmelde,

og om der er basis for at engagere en

prof. træner.

Nøgler retur / Sorte brikker

Børn med “sorte brikker” sæson 2003 skulle ifølge

aftale – ved sæsonafslutningen – aflevere den

udleverede nøgle.

Sæsonen er nu slut, så derfor venter kasserenen

længselsfuldt på at få nøglerne retur. Kom op på

dupperne, og se at få nøglen afleveret.

OBS !!!

Kassereren har stadig ikke fået nøgler retur. For

et kontingent på kr. 100,- er der fra bestyrelsens

side hverken tid, råd eller lyst til at sende rykkerbreve

ud. Få nu de nøgler afleveret !!!!!

Afviklede arrangementer:

Skumtennis lørdag den 8. november var ikke

særlig velbesøgt. Kun fire seniorer og fire juniorer

mødte op, og dette antal inkluderer endda arrangørerne.

Dem der ikke har prøvet at spille “skum”, vil vi

opfordre til at prøve. Det er både sjovt og giver en


masse motion, og så kan det måske være med

til at fjerne lidt af “julefedtet”.

Månedens aktiviteter: (vigtige datoer)

Skumtennis lørdag den lørdag den 13/12-03 fra

kl. 17.00 – 19.00

Kommende aktiviteter i sæson 2004.

Skumtennis lørdag den 3/1-04 fra kl. 17.00 –

19.00

Generalforsamling lørdag den 7/2-04 fra kl.

15.00-17.00

Skumtennis lørdag den 7/2-04 fra kl. 17.00 –

19.00 (umiddelbart efter generalforsamlingen).

Skumtennis lørdag den 6/3-04 fra kl. 17.00 –

19.00

Skumtennis er for alle klubbens aktive medlemmer

(også børn).

Det kræver ikke tilmelding af deltage, og det er

gratis – mød blot op iført tennis-outfit, ketcher og

indendørs tennissko.

Er der stemning for det, kan der afsluttes med

selvbetalte pizzaer i klubhuset på første sal.

DGI-arrangementer:

DGI indbyder til seniortennis (over 18 år) søndag

morgen og i juleferien – for alle kategorier. Der

spilles i Nykredithallen i Hørsholm.

Der er tale om følgende datoer:

(tider ikke oplyst).

Morgentennis: 07/12-03, 04/01-04, 01/02-04

og 07/03-04 (søndage). Pris: 575,- for alle dage

eller 125,- pr. dag.

Juletennis: mandag 29/12 og tirsdag 30/12.

Pris: 225,- for begge dage eller 125,- for den ene

dag.

Tilmeldingsblanketter kan rekvireres på Amtskontoret

tlf. 4825 1222.

For yderligere information kan du/I kontakte Anne

Wiberg, DGI tlf. 25 74 66 25.

Klubbladet:

Stof til tennissiderne efterlyses – Kontakt Kell K.

Nielsen hvis du har et indlæg.

Hjemmesiden:

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 35


Turistforening

Kontakt Hornbæk

Turistforening

og -Turistinformation

Formand

Lise Lotte Bjørnestad

Tlf.: 49 70 49 03

e-mail:

liselottebjoernestad@hotmail.com

Næstformand

Lone Kuhlmann

Tlf.: 49 70 46 80

e-mail:

lone@kuhlmann-hornbaek.dk

Sekretær

Jytte Madsen

Tlf.: 49 70 34 90

e-mail: jyttema@get2net.dk

Kasserer

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Best.medlem

Åse Kjær Rald

Tlf.: 49 70 16 35

Suppleant

Barbara Mogensen

Tlf.: 49 70 13 07

Suppleant

Karin Plummer

Tlf.: 49 70 02 94

Turistinformation

Lisbeth Jensen

Tlf.: 49 28 17 04

e-mail: lje68@helsbib.dk

Opdateret 3.11.2003

36 Hornbæk Idrætsforening · December 2003

Det Sker i Hornbæk 2003

Lørdag d.13. december kl.19.30

Julebal på Havreholm. Kansas City Stompers spiller til dans. Velkomstdrink,

julebuffet, kaffe, dansemusik pris: 555,- kr. Yderligere oplysninger tlf. 49 75 86

00. Eller www.havreholm.dk Sted: Havreholm Slot Klosterrisvej 4,

3100 Hornbæk. Arrangør: Havreholm Slot

Søndag d. 14. december kl.19.30

Julekoncert i Hornbæk Kirke

Det danske Drengekor under ledelse af Steen Lindholm underholder med flot

kormusik. Koncerten varer godt en time. Gratis adgang. Yderligere oplysninger:

Jan Reich tlf. 49 75 04 00 Sted: Hornbæk Kirke. Arrangør. Hornbæk Kirke

Onsdag d. 17. december kl.14

Koncert for børn med Mads og Volapykkerne.

Mads Gjellerod (kendt fra sommerskolen i Hornbæk) og hans orkester underholder.

For børn 7-10 år. Gratis adgang. Tilmelding og yderligere oplysninger:

Hornbæk Bibliotek tlf. 49 28 17 00. Sted: Nordkystens Ungdomsskole

Sauntevej 4. Arrangør: Børnekulturkonsulenten i Helsingør Kommune og

Hornbæk Bibliotek

Onsdag d.24.12.

Dj. Haim musik på Cafe Paradis

Sted: Havnevej 3. Yderligere oplysninger tlf. 49 70 04 25 eller

www.cafe-paradis.dk. Arrangør: Cafe Paradis.

Torsdag d.25.12.

WBO disco classic musik på Cafe Paradis

Sted: Havnevej 3. Yderligere oplysninger tlf. 49 70 04 25 eller

www.cafe-paradis.dk. Arrangør: Cafe Paradis.

Fredag d.2. januar kl.21.

Ladies Sing the Blues

Spændende konstellation med tre kvinder som synger soul, gospel og jazz

m.m. bakket op at tre velsvingende musikere på piano, bas og trommer.

Forsalg en uge før: Hornbæk Bibliotek & turistinformation. Yderlige oplysninger

tlf. 49 70 47 04 eller www.hornbaek-jazzklub.dk. Sted: Cafe Paradis, Havnevej

Arrangør: Hornbæk Jazzklub

Mandag d.13. januar kl.19.

Bast´Nett workshop. Pia Noach fremstiller kunsthåndværk af volierenet og

bast, det bliver til tasker, lysestager og meget andet – kom og se og prøv selv

teknikken. Gratis adgang. Tilmelding og yderligere oplysninger: Hornbæk

Bibliotek tlf. 49 28 17 00. Sted og arrangør: Hornbæk Bibliotek Vestre

Stejlebakke 2A

Fredag d.6. februar kl.21.

New Orleans Delight.

New Orleans jazzmusik er glad musik, og denne gruppe har mange års erfaring

med netop denne jazzform. Den seks mands besætning spiller på klarinet,

banjo, trombone, piano, bas og trommer. Yderlige oplysninger tlf. 49 70 47 04

eller www.hornbaek-jazzklub.dk

Sted: Cafe Paradis, Havnevej Arrangør: Hornbæk Jazzklub.


Ud fra formålet at give børn mulighed for at

prøve kræfter med sig selv og søge udfordringer

i alternative idrætsgrene at give børn, der ellers

ikke deltager i der etablerede idrætsliv, mulighed

for at prøve forskellige idrætsformer af at

give børnene gode og positive oplevelser i samvær

med kendte og fremmede børn og voksne

afholdt Hornbæk Idrætsforening i samarbejde

med DGI og fritidshjemmene i Hornbæk

Hornbæk Idrætsskole” for fjerde gang i træk.

86 børn i alderen 6 til 15 år havde i år valgt at

bruge 3 dage af deres efterårsferie på at deltage

i idrætsskolen under mottoet “idræt for sjov”.

Børnene var blevet lovet tre dage fyldt med sjove,

udfordrende, spændende, anderledes og lærerige

oplevelser. At forventningerne blev opfyldt

var ingen i tvivl om. Børnene fik tre dage med fuld

drøn på. De klatrede i træer, spillede volleyball og

andre boldspil, lærte selvforsvar og fægtning,

havde atletik, løb på rulleskøjter (inde!) i hallen,

sprang på airtrack og lærte funk og hiphop. De

lærte afrikansk dans, de var i svømmehallen hvor

de sejlede kajak og vi havde overnatning i hallen.

Gruppen med de ældste børn havde mulighed

for at overnatte i kåten (“Hornbæk Naturprojekts

telt i skoven) – hvilket 16 modige unge mennesker

valgte. En spændende, men også hyggelig

oplevelse!

Hornbæk Idrætsskole

Vores mål blev opfyldt! Børnene fik prøvet kræfter.

Både med sig selv, men sandelig også i forhold

til andre. De fik overskredet egne grænser,

og gav sig selv 100% i situationer, de ikke havde

drømt om. Der blev skabt nye venskaber, og der

blev grinet. Både af hinanden og dem selv. Og

vigtigst af alt: vi oplevede alle, at idræt kan give

mindeværdige oplevelser, der sætter sig i hjerte

og sjæl.

Tak til instruktører og gruppeledere for Jeres

dygtige og entusiastiske indsats. Tak til Ole

“Chauffør”, som atter tålmodigt futtede rundt med

de yngste deltagere, når de skulle rundt mellem

skole, skov og hal. En stor tak til Susanne Holst,

som sørgede for en super forplejning til børn og

voksne og tak til alle I andre som hjalp til på én

eller anden måde.

Tusinde tak alle sammen for Jeres indsats. Det er

sådanne nogle som Jer, der skaber gode oplevelser!

Tak til DGI for godt samarbejde og tak til vores

sponsorer Fruiss saftevand, 3T Textil Tryk og

DanBolig i Hornbæk.

Og selvfølgelig laver vi idrætsskolen igen til næste

år. Vi kan ikke la’ væ’r.

Ole Raslow og Kirsten Grønlund

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 37


ØLPAUSE..!

Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Havnevej 6, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 01 75

Telefax 49 76 11 75

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

TV og antenner

Tagrenovering · Døre-vinduer

Sommerhuse · Om- og tilbygning

TØMRERFIRMAET

OLE FØGE JENSEN

HORNBÆK

TLF 4970 3237 • FAX 4970 3074

BIL 2811 3040

Værksted: Engholmvej 3

3100 Hornbæk · e-mail: ole@foge.dk

MODERIGTIG

BØRNETØJ

2-16 ÅR.

williams as

49 70 01 75

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

Tlf. 4970 0892 • Mobil 2013 0892

Støberens Vænge 19 A

3100 Hornbæk

BK-revision

Registrerede

Revisorer

Bjarne Kring

Rødtjørnevej 11 · 3100 Hornbæk · Tlf.

4970 1513

bk@bkrevision.dk

Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04


Formand:

Flemming Hansen

Tlf: 4920 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær:

Bodil Hjerrild

Tlf: 4920 1919

Holbergsvej 5b

3000 Helsingør

Vollyball

Kasserer:

Joan Andersen

Tlf: 4970 0707

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Torben Jensen

Tlf: 4970 1420

Stjernevej 29

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Vibeke Jespersen

Tlf: 4970 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Hornbæk Bridgeklub

Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer

Pia Knak Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Sekretær

Lise Ebsen

Tlf.: 49 13 08 70

Næstformand

Ellen Jørgensen

4970 1476

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

4970 0157

Best. medlem

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Best. medlem

Aase Haagensen

Tlf.: 49 75 51 52

4F Foreningen for forhenværende formænd

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

4970 2446

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

4970 2474

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Fodboldens venner

Formand

Stig Petersen

Drejervej 15

Tlf. arb.: 49 70 27 91

Mobil: 40 25 58 64

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

Tlf.: 49 70 15 90

Mobil: 51 55 37 02

Gehelmer@post.tele.dk

John Sørensen

Toftemosevej 7 a

Tlf.: 49 70 18 83

Arb.: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Næstformand

Jacob Scheel

Bødkervej 26

3100 Hornbæk

Tlf.: 40 91 99 58

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Brian “Joe” Johnston

Ndr.Strandvej 343, 1

Tlf.: 49 70 36 76

Arb.: 4970 2791

Johnston.danmark@

post.tele.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

Tlf.: 49 70 15 48

Bhstrand@postu.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

Birthelarsen@ofir.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Annette Flyger

Ndr.: Strandvej 285 b

Tlf.: 49 76 39 37

Hornbæk Scenen

Karate

Formand

Claus linnè

Klyveren 45

3070 Snekkersten.

Tlf.: 26 22 67 08

E-mail: cll@hur.dk

Næstformand

Jens Børgesen

Hejreskovvej 18c

Tlf.: 21 42 43 46

E-mail: jens@dss.nu

Kasserer

Lone Bruun

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 24 46

E-mail:

lone-bruun@mail.tele.dk

Sekretær

Joan Timmner

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 40 50 16 98

E-mail: timmner@mail.dk

Kasserer

Henrik Timmner.

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 26 22 55 37

E-mail: timmner@mail.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2003 39


Hornbæk – Speciavej

Et sandt Columbusæg

Udefra syner denne 97 kvm. gulstensvilla ikke af meget, men så

snart man træder ind af døren vil man straks opleve, at her er

tale om en moderne og velfungerende bolig.

Huset som har gennemgået renovering og modernisering i år

2000/2001 indeholder: Entre, to børneværelser med indbyggede

skabe, dejligt badeværelse med italienske marmorklinker,

meget lækkert køkken i hvidt og maghony med alle hårde hvidevarer

i stål, lys kombineret spise- og opholdsstue med udgang til delvis

overdækket terrasse, forældresoveværelse samt bryggers med italienske

marmorklinker, flot garderobeskab, nyt oliefyr samt vaskemaskine

og kondenstørretumbler. Endvidere stort udhus. Ejendommen er beliggende

på 614 kvm. nem holdt grund, for enden af blind vej i hyggeligt

og roligt kvarter. En ejendom som skal opleves indefra.

Sag A5292. Tlf. 49 70 23 04.

Brt./nt. 11.261 / 9.436 · Udb./knt. 85.000 / 1.675.000

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført

97 614 1 / 3 1967

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Man kan ikke

spise mursten

- og dog

Måske har du flere penge

til rådighed, end du aner.

Har du friværdi i din bolig,

kan du vælge at spare ned

i stedet for op. Det betyder,

at du bruger af friværdien i

din bolig.

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00 - 16.00,

torsdag 10.00 - 17.30.

Pengeautomat alle ugens dage 6.00 - 2.00.

Du kan fx. få udbetalt et

beløb - på en gang eller

hver måned i en årrække.

kik ind, og lad os sammen

se på dine muligheder.

Kontakt venligst en af

vores bankrådgivere.

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Hornbæk afdeling,

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk,

tlf. 49 70 25 11, telefax 49 70 31 01.

More magazines by this user
Similar magazines