03.09.2013 Views

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD<br />

Side 19 – 22<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

I N F O R M E R E R<br />

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 10 December 2003 • 28. årgang


Hovedafdelingen<br />

HIF Hovedbestyrelse<br />

Formand<br />

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03<br />

Løvvænget 16, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: peterp@danskmetal.dk<br />

Næstformand<br />

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: hatten 1@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28<br />

Sauntevej 111, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: revision@lien.dk<br />

Sekretær<br />

Dorthe Lykkegaard Tlf.: 49 70 35 80<br />

Holmegårdsvej 3, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

Suppleant<br />

Anne Marie Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

Kleinsmedevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: mums.@stofanet.dk<br />

– samt<br />

Afdelingsformændene<br />

Nye klubhus &<br />

<strong>Hornbæk</strong>hallen<br />

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03<br />

kontortid: hverdage kl.9-11<br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Gamle klubhus<br />

Tlf.: 49 70 27 25<br />

Halinspektør<br />

Stig Petersen<br />

Mobil 40 25 58 64<br />

Drejervej 15, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hjemmeside: www.<strong>3100.dk</strong><br />

jb@bc-solution.dk<br />

Redaktør:<br />

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: hif-info@mail.dk<br />

Layout og tryk:<br />

Hafnia Tryk A/S<br />

2620 Albertslund<br />

Tlf.: 43 22 52 00<br />

Oplag: 3.710<br />

Stof til næste nummer<br />

senest ons. d. 21. jan. 2004.<br />

2 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Klubhuset og kiosken<br />

Efter eget ønske har Elle Svendsen valgt at stoppe som daglig leder af<br />

klubhuset og kiosken ved udgangen af dette år. Elle overtog ledelsen af<br />

klubhuset og kiosken efter Gurli Lauths død i 1999 og forinden havde<br />

Elle været Gurlis trofaste hjælper i mange år.<br />

Jeg vil takke Elle for hendes uvurderlige arbejde i og omkring klubhuset<br />

og kiosken – Elles indsats har været fantastisk og har vist, at det også<br />

på dette område i en idrætsforening som vores er utroligt vigtigt at have<br />

en frivillig ildsjæl som Elle – endnu engang tusind tak for indsatsen.<br />

Per Svendsen, som har stået for bl.a. indkøb til kiosken, har ligeledes<br />

valgt at stoppe med dette – også en stor tak til Per for hans store indsats<br />

i og omkring klubhuset og kiosken.<br />

Efter aftale fortsætter Elle Svendsen med at varetage administrationen<br />

og udlån af det gamle klubhus.<br />

Jette Møbius og Birthe Larsen overtager fra 1. januar 2004 i fællesskab<br />

den daglige ledelse og administration af det nye klubhus og kiosken,<br />

herunder værterordningen. Både Jette og Birthe har i forvejen et godt<br />

kendskab til klubhuset og kiosken, idet de begge er værter i klubhuset.<br />

Det indebærer, at det vil være Jette Møbius man fremover skal aftale alle<br />

arrangementer og møder, der skal være i det nye klubhus herunder<br />

spørgsmål om værterordningen. Jette Møbius kan kontaktes på telefon<br />

49 70 44 94.<br />

Vi er meget glade og taknemmelig for, at Jette og Birthe har sagt ja til<br />

denne store, men også udfordrende opgave, og vi håber og forventer, at<br />

alle afdelinger og brugere af klubhuset vil tage godt imod Jette og Birthe.<br />

I forbindelse med ovennævnte ændringer i klubhuset vil der også ske<br />

nogle ændringer og tilrettelser i brugen af klubhuset, bl.a. når der skal<br />

være arrangementer med spisning.<br />

Nærmere retningslinier for dette vil snarest blive udsendt direkte til samtlige<br />

afdelinger.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> og pædofili-attester<br />

Der er til stadighed stor bevågenhed og medieomtale af seksuelle overgreb<br />

på børn og unge i bl.a. idrætsforeninger.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s hovedbestyrelse har tidligere besluttet, at alle<br />

afdelinger fra 1. januar 2002 skal indhente den særlige pædofili-attest<br />

i forbindelse med alle nyansættelser af instruktører og trænere, der skal<br />

have med børn under 15 år at gøre.<br />

En pædofili-attest skal ikke forveksles med en straffeattest. Pædofiliparagraffen<br />

betyder, at alle myndigheder, institutioner, foreninger m.fl.<br />

kan kræve et specielt udtræk af Kriminalregisteret, der udelukkende<br />

handler om overtrædelse af en række misbrugsparagraffer i straffeloven.<br />

For at kunne få disse oplysninger kræves to ting:<br />

• At personen giver sin tilladelse til indhentning af oplysningerne<br />

• At personen har direkte kontakt med børn under 15 år<br />

Med indførelse af pædofili-attest i samtlige afdelinger har <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong> sendt et signal om, at vi vil være på vagt overfor den<br />

risiko, der er for seksuel krænkelse af børn og unge i en idrætsforening.<br />

Forsidefoto: Årets <strong>Hornbæk</strong>ker 2003, Henrik Behrend som julenisse.


Dog skal pædolifi-attesten ikke opfattes som en<br />

fuldstændig sikring mod overgreb af børn og<br />

unge, men medvirke til at vise, at vi er på vagt og<br />

vil slå hårdt ned overfor eventuelle krænkere.<br />

Portostigninger rammer idrætten hårdt<br />

Post Danmark har fornyligt offentliggjort de nye<br />

posttakster, der gælder pr. 1. marts 2004, og det<br />

bliver stigninger, som vil betyde ekstra udgifter til<br />

distribution for fagblade og tidsskrifter på mindst<br />

367 millioner kr.<br />

Det er især de lokale idrætsforeningers klubblade,<br />

der vil blive ramt hårdt af Post Danmarks prisstigninger.<br />

Post Danmark har nemlig valgt at give<br />

de store blade, som de alternative distributører<br />

har vist interesse for, de mindste stigninger, mens<br />

der er lagt op til meget store stigninger for de<br />

mindre blade – herunder de mange lokale foreningers<br />

klubblade – hvor Post Danmark ikke<br />

møder konkurrence.<br />

Den markante forøgelse af distributionsudgifterne<br />

er i strid med den forligsttekst, der blev indgået<br />

mellem regeringen og Dansk Folkeparti om<br />

portostøttens bortfald. I forligsteksten hedder<br />

det, at det ikke forventes, at der vil ske en markant<br />

forøgelse af distributionstaksterne for de<br />

berørte blade. Danmarks Idræts-Forbunds formand<br />

Kai Holm opfordrer derfor forligspartierne<br />

til at gribe ind over for Post Danmark, så intentionerne<br />

med finanslovforliget fastholdes:<br />

“Det er dybt paradoksalt, at det nu tyder på, at<br />

det er de mange lokale idrætsforeninger, der bliver<br />

de store tabere som en følge af finanslovforliget<br />

om portostøtten. Alle var jo ellers enige om,<br />

at netop disse blade skulle skånes. Det nytter<br />

imidlertid ikke meget, at der oprettes en pulje på<br />

30 mio. kr. til at støtte almennyttige foreningers<br />

blade, hvis Post Danmark samtidig hæver portotaksterne<br />

til et niveau, der skønsmæssigt betyder<br />

ekstraudgifter for idrætsforeninger og specialforbund<br />

på i alt omkring 60 mio. kr. om året.<br />

Foreningernes klubblade står således til at ville få<br />

portostigninger på mellem tre og 10 kr. pr.<br />

eksemplar. Hvis forligspartierne ikke griber ind<br />

over for Post Danmark, tror jeg desværre, at<br />

mange foreninger vælger at droppe klubbladet til<br />

skade for det almindelige sammenhold og klubliv”,<br />

siger Kai Holm.<br />

For <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> viser de første<br />

beregninger på baggrund af Post Danmarks<br />

bebudede portoforhøjelser, at vi vil få en merudgift<br />

på mindst 20.000 kr. om året for udsendelse<br />

af vores klubblad. Det vil give store økonomiske<br />

problemer for en forening som vores, hvilket jeg<br />

finder helt urimeligt.<br />

Jeg finder i den forbindelse anledning til stærkt at<br />

kritisere regeringen og Dansk Folkeparti, for i<br />

finanslovforliget helt at afskaffe portostøtten til<br />

fagblade og tidsskrifter.<br />

Ovennævnte betyder, at vi nu må se os om for at<br />

skaffe de penge, der skal til, for at vi fortsat kan<br />

udsende vores klubblad – endnu en kontingent<br />

forhøjelse for underafdelingerne kan derfor<br />

meget vel blive udgangen på denne markante<br />

portoforhøjelse.<br />

Ved deadline på klubbladet var der endnu ingen<br />

politisk afklaring på, om regeringen sammen med<br />

Dansk Folkeparti vil gribe ind overfor Post<br />

Danmarks bebudede portoforhøjelser.<br />

God jul & godt nytår<br />

Atter et år er ved at rinde ud, og igen i år har<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> markeret sig på fornem<br />

vis i mange sammenhænge. Jeg vil derfor benytte<br />

lejligheden til at takke alle, der på en eller<br />

anden måde, i stort og småt, har været med til at<br />

gøre en indsats for <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>, og<br />

ikke mindst de mange sponsorer og annoncører,<br />

som fortsat støtter os på uvurderlig vis.<br />

Uden de mange frivillige trænere, ledere, værter<br />

og hjælperes indsats ville meget af vores arbejde<br />

ikke kunne lade sig gøre.<br />

En særlig tak skal lyde til det faste team i og<br />

omkring klubhuset og på idrætsanlægget for<br />

jeres store indsats.<br />

Også en tak til <strong>Hornbæk</strong> Menighedsråd for det<br />

nye og gode samarbejde omkring klubbladet.<br />

Vi er nu på vej ind i et nyt år, og jeg er helt sikker<br />

på, at vi igen er parate til de mange udfordringer,<br />

det vil bringe for en forening som vores, hvor fællesskabet<br />

og det sociale sammenhold fortsat skal<br />

være i højsæde.<br />

Næste nummer af klubbladet udkommer i februar<br />

2004.<br />

Jeg vil ønske alle en god jul samt et godt og<br />

lykkebringende nytår – og på gensyn i 2004.<br />

Peter Poulsen<br />

Hovedformand<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 3


Badminton<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand<br />

Niels Fritzbøger, Tlf.:49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: nfr@nccrs.dk<br />

Næstformand<br />

Kjeld Hansen, Tlf.: 49 70 24 77<br />

Jupitervej 67, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: keldh@mobilixnet.dk<br />

Sekretær<br />

Liselotte Kartman<br />

Mobil: 28 90 69 14<br />

Holmevænget 2C,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk<br />

Kasserer<br />

Karin Mathiesen, Tlf.:49 70 04 40<br />

Havreholmvej, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: kasm@bgbank.dk<br />

Banefordeler<br />

Margit Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 01 98<br />

Tlf.: 49 70 01 83<br />

Bødkervej 18, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Suppleant<br />

Spilleudvalg:<br />

Motionistformand<br />

Hans Jørgen Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piis Vej 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: hjb@bc-solution.dk<br />

Seniorformand<br />

Mette Fritzbøger,<br />

Tlf.: 39 18 06 26<br />

Lyngbyvej 136 4.tv.<br />

København Ø<br />

e-mail:<br />

mettefritzboeger@<br />

hotmail.com<br />

Juniorformand<br />

Christine Bogattke<br />

3000 Helsingør<br />

Mobil: 22 54 43 21<br />

e-mail:<br />

bogatteservice@mail.tele.dk<br />

Turneringsudvalg<br />

Hanne Bredesen<br />

Tlf.: 49 75 01 81<br />

Saunte Bygade 15<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

4 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Klubturnering – er det nu?<br />

Ja - klubturneringen afholdes i weekenden 25/26 januar, og vi hænger<br />

tilmeldingslister op i næste uge, så alle har god tid til at skrive sig på.<br />

Klubturneringen er for alle – ungdom, senior, veteran og motionister, og<br />

vi håber på god tilslutning i år. Vi forsøger med to rækker til motionister<br />

– dem der spiller på hold eller ellers synes de kan “det der”, og alle de<br />

andre som bare kan lide at spille badminton.<br />

Lørdagsbadminton<br />

Vi arbejder på at få en træner til at komme en enkelt lørdag i Jan/Feb, og<br />

et arrangement med nogle prof’s, som kan det der med double<br />

teknik/taktik, og spiller lidt opvisningskmap herefter. Mere herom i næste<br />

HIF-nyt. Her er datoer for resten af sæsonen:<br />

13. december 2003 kl.15-17 14. februar 2004 kl.15-18<br />

20. december 2003 kl.15-18 21. februar 2004 kl.15-18<br />

27. december 2003 kl.15-18 (træning-opvisningskamp)<br />

3. januar 2004 kl.15-17 6. marts 2004 kl.15-17<br />

10. januar 2004 kl.15-18 13. marts 2004 kl.15-18<br />

31. januar 2004 kl.15-18 20. marts 2004 kl.15-18<br />

7. februar 2004 kl.15-17 10. april 2004 kl.15-18<br />

Lidt datoer<br />

Generalforsamling og afslutningsfest er planlagt til Fredag d. 27. feb.<br />

Sæt et kryds i kalenderen.<br />

Husk på www.<strong>3100.dk</strong>/HIF-Badminton finder du alle informationer om<br />

klubbens aktiviteter, datoer, resultater mv.<br />

Ledige baner:<br />

Der er enkelte ledige baner lørdage kl. 15-16, 16-17 og søndage 9.30-<br />

10.30. Kontakt Margit Fritzbøger tlf. 49 70 01 98.<br />

Motionisthold:<br />

Både Motionist 1(Anni’s hold) og Motionist 3 (Klaus’ hold) har nu indset<br />

at der er koldt i serie 3, hvor boldene ikke bare returneres oftere, men<br />

også langt hurtigere. Efter at begge hold nu har startet intensiv løbetræning,<br />

håber vi at de kommer bedre med, og kan overleve i denne fornemme<br />

serie.<br />

Turneringer:<br />

Lørdag d. 29 nov. er der cocktail-turnering hvor alle er velkomne til lidt<br />

badminton, mad/drikke og hygge. Husk at tilmelde jer på opslag i hallen.<br />

Lørdag/søndag 17/18 januar er der Amtsmesterskaber for motionister<br />

i Værløsehallerne. Tilmeld jer på opslaget i hallen. Lørdag/søndag 24/25<br />

januar er der klubmesterskaber i <strong>Hornbæk</strong>. Tilmeld jer på opslaget i hallen.<br />

Lørdag/søndag 31 januar/1 februar er Pool-cup turnering for motionister<br />

i Ganløse hallen. Tilmeld jer på opslaget i hallen.<br />

Husk:<br />

Husk på www.<strong>3100.dk</strong>/HIF-Badminton finder du alle informationer om<br />

klubbens aktiviteter, datoer, resultater mv.


<strong>Hornbæk</strong> bådeklub<br />

Nyt fra formanden<br />

Ombygningen af bådeklubben er nu helt færdig indvendig så alle medlemmer<br />

opfordres til at komme forbi i åbningstiden, der her om vinteren<br />

er hver lørdag og søndag fra kl. 11.00 til ca 15.00. Der er nu blevet isoleret,<br />

tætnet, indlagt fjernvarme og udluftning samt malet og dekoreret.<br />

Alt sammen udført ved en kæmpemæssig indsats af frivillig arbejdskraft.<br />

I alt har projektet krævet ca. 1.500 timer. Hovedkrafterne har været Ove,<br />

Leif og Henning som tilsammen har lagt ca 1.200 timer i projektet.<br />

Terrasse og trappe forventes færdig om et par måneder. Underterrassen<br />

vil nok vente til marts/april, da vi mangler et udspil fra Havnen herom.<br />

Financieringsplan vil blive drøftet på generalforsamlingen, som i skrivende<br />

stund ikke er afholdt. Til hjælp af denne plan afholdes et lidt specielt<br />

salg sponsoreret af en hr. Friis omtalt andetsteds her på siden. Vi håber<br />

rigtig mange møder op, og måske så ligeledes deltager i julefrokosten<br />

umiddelbart efter.<br />

Motorbådsafdelingen har fået afholdt møde, hvor 9 både deltog, og man<br />

valgte at indstille Hans Erik som udvalgsformand og kandidat til bestyrelsen.<br />

William Leedgaard<br />

Julefrokost<br />

Lørdag den 13. December kl. ca. 13.00 vil der blive serveret julefrokost<br />

i bådeklubben, som Tove og Herbert sætter op. Prisen er sat til kr 60,00<br />

pro persona. Pladsreservation kan ske i Bådeklubben eller ved henvendelse<br />

til William på tlf 49 70 49 45.<br />

Jan Friis, et af vore rigtig gamle medlemmer, har besluttet<br />

at stoppe sin forretning med import af det allermest<br />

exclusive damelingerie og har efter skånsomt pres<br />

doneret noget af restlageret til den klub, som står hans<br />

hjerte nærmest, <strong>Hornbæk</strong> Bådeklub.<br />

Derfor afholdes et julegavesalg i bådeklubben til såvel<br />

klubbens medlemmer som andre interesserede af over<br />

hundrede stykker af de mest lækre og exclusive trusser<br />

og BH’er fra de italienske og spanske mærkevare firmaer Free Voogue,<br />

Melisa og Teleno. Stykpriserne i detailforretningerne, som forhandler<br />

disse varer er normalt kr 299,-.<br />

Lørdag den 13. December kl. 10-13 sælges trusser og BH’er for kun<br />

henholdsvis 50,- og 100,- kr stykket.<br />

Man kan her slå tre fluer med et smæk:<br />

• købe en exclusiv julegave<br />

• gøre en særdeles god forretning<br />

• skaffe nogle penge til bådeklubbens færdiggørelse<br />

Alle også ikke HBK medlemmer er yderst velkomne.<br />

Formand<br />

William Leedgaard<br />

Tlf.: 49 70 49 45<br />

Skovvænget 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: william@leedgaard.dk<br />

Kasserer<br />

Per Thordal<br />

Tlf.: 49 26 22 60<br />

Sudergade 12D-2.tv<br />

3000 Helsingør<br />

Sekretær/PR<br />

Jonna Fritzen<br />

Tlf.. 49 70 23 61<br />

Willmoesvej 11<br />

e-mail: jonnaf@privat.tele.dk<br />

Kølbåde<br />

Thorkil Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 70 14 19<br />

Borsholmvænget 8 F<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

thorkilratzlaff@hotmail.com<br />

Motorbåde<br />

Hans Erik Nørgaard<br />

Tlf.: 49 70 17 42<br />

Sauntevænget 13 B<br />

Optimister<br />

Jens Pedersen<br />

Stolemagervej 12<br />

Tlf.: 49 70 09 69<br />

Joller<br />

Michael Kørner<br />

Tlf.: 49 70 10 82<br />

Løvvænget 18 B<br />

Stævner/kapsejladser<br />

Henrik „Hønse“ Paulsen<br />

Tlf.: 45 65 19 35<br />

Gøngehusvej 217<br />

2950 Vedbæk<br />

e-mail: plaun@ADSI Home.dk<br />

Mini 12:<br />

Ove Hansen · Tlf.: 49 70 28 14<br />

Rødtjørnevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> Bådeklub<br />

Tlf.: 49 70 23 98<br />

Havnevej 30<br />

Kantine/klubhus udlejning<br />

nøgleudlevering & afregning<br />

Nis Kragelund<br />

Tlf.: 49 70 12 76<br />

Skovvænget 16C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 5


hornbæk<br />

materialhandel<br />

ndr. strandvej 342a<br />

3100 hornbæk<br />

tlf.: 49 70 00 26<br />

MATAS støtter<br />

idrætten i<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

DanBolig<br />

– samarbejder med Unibank<br />

Vi har altid<br />

mange<br />

bolde<br />

i luften!<br />

Ndr. Strandvej 341 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Telefon 49 70 45 05<br />

Fax 49 70 32 06<br />

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk<br />

DanBolig - <strong>Hornbæk</strong><br />

• Træfældning<br />

• Flishugning<br />

• Hegnsopsætning<br />

(Folde, dyre<br />

& raftehegn)<br />

• Nyplantning<br />

• Brænde<br />

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager<br />

<strong>Hornbæk</strong>vej 708 – “Abellund”<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4975 8355<br />

Mobil: 2044 7133<br />

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk<br />

www.lumberjacks.dk<br />

DRACHMANN<br />

ADVOKATER<br />

AUT. BOBESTYRER<br />

Læs mere om os på:<br />

WWW<br />

drachmann-advokater.dk<br />

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR<br />

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80<br />

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK


Fodbold<br />

Generalforsamling søndag 1. februar<br />

Fodboldafdelingen afholder ordinær generalforsamling søndag 1. februar<br />

kl. 10.00 i klubhuset. Vi indleder som sædvanligt med lidt morgenmad.<br />

Målkort-lodtrækning<br />

I forbindelse med det store julefrokost-arrangement i <strong>Hornbæk</strong>hallen<br />

lørdag 6. december, udtrækkes hovedgevinsterne i årets målkort-konkurrence.<br />

Der trækkes lod blandt alle indbetalte kort, og navnene på de<br />

heldige kan ses i ugeavisen Nordsjælland onsdag 10. december samt på<br />

fodboldafdelingens hjemmeside www.<strong>3100.dk</strong>.<br />

Ny træner for andetholdet<br />

Christian Braunstein bliver ny træner for andetholdet og skal således<br />

i samarbejde med førsteholdstrænerne, Kim Porsgaard og Morten<br />

Nygaard, stå i spidsen for seniorspillerne i den kommende sæson. I fodboldafdelingen<br />

er vi meget glade for aftalen med Christian, der altid går<br />

forrest på banen og i øvrigt blev kåret som årets bedste spiller på andetholdet<br />

i den netop afsluttede sæson. Med Christians ansættelse håber<br />

vi at have fundet den rette afløser for Peter Østbjerg.<br />

Nye puljeinddelinger<br />

Puljeinddelingerne for vores to seniorhold i den kommende sæson<br />

offentliggøres fredag 5. december. I løbet af dagen vil inddelingen kunne<br />

ses på www.<strong>3100.dk</strong>.<br />

Information fra seniortrænerne<br />

Juniorholdet har accepteret, at seniorspillerne kan deltage i fredagens<br />

indendørstræning fra kl. 21.00 – 23.00. Såfremt der måtte være interesse<br />

for at spille indendørs turneringer har Dennis Nielsen indvilliget i at<br />

være tovfører ved sådanne turneringer. Indtil videre er vi tilmeldt<br />

Helsingør-mesterskabet, der afvikles søndag 4. januar. Giv Dennis et<br />

kald (49 22 60 61) hvis dette har din interesse.<br />

Sæsonstarten udendørs er fastlagt til lørdag den 7. februar kl. 14.00.<br />

Hvis vejret tillader det, vil vi starte op med en lille five-a-side turnering og<br />

måske en lille let ret, bistået med en kold Julesne eller vand. Mere herom<br />

følger senere.<br />

I bedes være opmærksomme på at træningen efter 7. februar er henlagt<br />

til mandage og onsdage, kl. 19.00 hvis vi kan træne på græs, og kl.<br />

19.30 hvis vi skal på grus. Bussen kører kl. 19.00. Efter 1. april trænes<br />

på tirsdage og torsdage.<br />

Vi arbejder på en træningslejr for 1. holdstruppen (18 - 20 mand) i perioden<br />

fra torsdag den 25. marts til søndag den 28. marts. Da det kan gå<br />

hen og blive dit livs oplevelse, bør du allerede nu reservere dagen. Der<br />

må forventes en egenbetaling, men nærmere følger i forbindelse med<br />

vores opstart. Tilbage er der blot at ønske dig og din familie en glædelig<br />

Jul samt et Godt Nytår.<br />

Med venlig hilsen<br />

Morten og Kim<br />

Postadresse<br />

<strong>Hornbæk</strong> IF – fodbold<br />

Postbox 48, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

e-mail: peter.clausen@<br />

tipsbladet.dk<br />

Formand<br />

Kaj Flyger<br />

Ndr.Strandvej 285 B,<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51<br />

– 29 23 47 51<br />

e-mail: k.flyger@stofanet.dk<br />

kflyger@csc.com<br />

Kasserer<br />

Betina Porsgaard<br />

Søvænget 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05<br />

– 40 72 52 55<br />

e-mail:<br />

info@hornbaek.danbolig.dk<br />

Styregruppe, ungdom<br />

Steen Nilsson (Sportschef)<br />

Løvvænget 29 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 17 09 – 49 28 37 13<br />

e-mail: sni14@helsingor.dk<br />

Ivan S. Jensen (Formand)<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00<br />

e-mail: danijos@mail.dk<br />

Henrik Olsen (Administrator)<br />

Drejervej 17, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

e-mail: ho@ferieifrankrig.dk<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Piger<br />

Bjørn Hoffmann<br />

Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 07 07 – 26 24 66 90<br />

e-mail: benhoffdk@msn.com<br />

Seniorformand<br />

Thomas Lynge<br />

Sauntevej 55 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 44 28 – 26 10 07 75<br />

– 21 43 60 60<br />

e-mail: thomaslynge@mailme.dk<br />

Sekretær<br />

Peter Clausen<br />

Saturnvej 24, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00<br />

– 22 55 00 25<br />

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

peter.clausen@tipsbladet.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 7


Fodbold<br />

Information fra ungdomsafdelingen<br />

Den 8. november blev ungdomsafslutningen for<br />

de ældste afviklet med deltagelse af ca. 80 spillere<br />

og også mange forældre var mødt op.<br />

Ligesom ved den første afslutning blev der overrakt<br />

pokaler og fra FODBOLDENS VENNER<br />

gavekort til årets spillere:<br />

Noel Christensen (junior)<br />

Lasse Ebbesen (drenge)<br />

Tina Brundam (piger)<br />

Nicolai Jensen (lilleput 91)<br />

Martin Verder (lilleput 92)<br />

TILLYKKE TIL ALLE<br />

På vores hjemmeside www.<strong>3100.dk</strong> kan ses billeder<br />

fra begge afslutningsfester i ungdomsafdelingen.<br />

Indendørs træningstider 2003/2004<br />

<strong>Hornbæk</strong>hallen<br />

Fredag 17.00 – 18.30 Piger/lilleputpiger<br />

18.30 – 19.30 Lilleput 91<br />

19.30 – 21.00 Drenger 89/90<br />

21.00 – 23.00 Junior og Senior<br />

Lørdag 8.00 – 9.00 Veteran/oldboys<br />

9.00 – 11.00 Miniput 93<br />

11.00 – 13.00 Miniput 94<br />

13.00 – 15.00 Lilleput 92<br />

Ændringer på grund af særarrangementer<br />

25/10 Ungdomsafslutning<br />

31/10 + 1/11 Kræmmermarked<br />

8/11 Ungdomsafslutning<br />

22/11 Slut kl. 14<br />

28/11 Træning 17 – 19<br />

flyttet til onsdag<br />

den 26/11, 17 – 19<br />

29/11 Slut kl. 13.00<br />

Hjertelig tak for den overvældende<br />

deltagelse og de smukke blomster<br />

ved Johannes' død og bisættelse.<br />

På familiens vegne<br />

Gerda Frederiksen<br />

8 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Indendørssæsonen er nu godt i gang, og flere<br />

hold har klaret sig flot i de forskellige indendørsstævner.<br />

Nogle har vundet deres puljer og går så<br />

videre til vinderpuljer efter nytår. Desværre har der<br />

været flere afbud til indendørs-træningerne, men<br />

det bliver bedre efter nytår.<br />

Til slut – tak for i år til alle trænere, ledere, spillere<br />

og forældre samt øvrige samarbejdspartnere,<br />

ikke mindst FODBOLDENS VENNER som støtter<br />

vores unge mennesker med tilskud til vores<br />

arrangementer.<br />

I og jeres familier ønskes alle en rigtig glædelig<br />

jul og et godt nytår.<br />

Steen Nilsson<br />

Ændringer på grund af særarrangementer<br />

5 + 6/12 Juletræ/frokost<br />

17/1 Slut kl. 14<br />

24/1 Aflyst kl. 9 – 15<br />

21/2 Aflyst 10 – 14<br />

28/2 Slut kl. 14<br />

27/3 Aflyst<br />

3/4 Aflyst<br />

<strong>Hornbæk</strong> Skole<br />

Onsdag 17.00 – 18.00 Poder 98<br />

18.00 – 19.00 Poder 97<br />

Fredag 17.00 – 19.00 Mikroput 96<br />

Lørdag 10.00 – 12.00 Mikroput 95<br />

12.00 – 14.00 Ledig<br />

Ændringer på grund af særarrangementer:<br />

2 + 3/4 Aflyst • Uge 42 • 20/12 – 5/1 •<br />

Uge 7 • Uge 15<br />

Annoncer 49 70 09 84<br />

e-mail: hif-info@mail.dk


Trænere og ledere i fodboldafdelingen<br />

Førstehold<br />

Morten Nygaard, Pilevej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 44 09 – 49 70 00 22 – 23 25 75 79<br />

email: shell.hornbaek@get2net.dk<br />

Kim Porsgaard, Søvænget 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 11 78 - 39 25 65 85 - 21 42 26 43<br />

email: kporsgaard@chubb.com<br />

Lars Christensen, Smedemosevej 4,<br />

3000 Helsingør, 49 75 01 03.<br />

email: smedemosen@christensen.mail.dk<br />

eller lars.christensen@kriminalforsorgen.dk<br />

Andethold<br />

Christian Braunstein, 22 56 67 84<br />

Henrik Jensen, Hornebyvej 80,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>, 22 36 16 35<br />

Målmænd<br />

Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje<br />

48 35 48 58 – 49 11 26 05 – 24 69 26 05<br />

email: kamstrup@adslhome.dk<br />

eller dkjka@coloplast.com<br />

Massør<br />

Christine Bogattke, Videvænget 1,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>, 22 54 43 21.<br />

Old Boys<br />

Poul Lerche, Drejervej 23, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 44 85 – 21 43 44 75.<br />

email: dk-pl@post.tele.dk<br />

Veteran<br />

Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 15 46 – 20 22 15 75.<br />

Ynglinge årgang 85-86<br />

Træner og spiller med senior.<br />

Junior årgang 87-88<br />

Erik Helmer Pedersen, Hornebyvej 40,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 15 90 - 22 25 81 00,<br />

email: gehelmer@post.tele.dk<br />

Drenge årgang 89-90<br />

Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th.,<br />

2920 Charlottenlund<br />

40 52 35 36 - arb. 49 70 35 35,<br />

e-mail: procom@procommerce.com<br />

Frank Majgaard, Villingebækvej 11,<br />

3000 Helsingør<br />

49 70 39 15 – 20 52 38 15,<br />

e-mail hornbaek.vvs.@mail.tele.dk<br />

Lilleput årgang 91<br />

Jørgen Olsen, Bødkervej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 21 72 - arb. 49 28 38 81,<br />

e-mail: olsen.hornb@mail.tele.dk<br />

Torben Jensen, Stjernevej 29,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>, 49 70 14 20<br />

e-mail kmjensen@worldonline.dk<br />

Lilleput årgang 92<br />

Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2,<br />

3000 Helsingør<br />

49 20 36 50 - 40 35 26 50 - arb. 44 54 66 50,<br />

e-mail: Henrik.Kristensen@volvo.com<br />

Miniput årgang 93<br />

Række 1:<br />

Richard Lilja, Spicavej 11, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 17 15 – 20 43 99 60,<br />

e-mail: lilja.richard@post.tele.dk<br />

Holdleder<br />

Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 15 81 – 24 67 89 81,<br />

e-mail: jbc@averageadjusters.dk<br />

Række 2:<br />

Steen Egesø, Bretagnevej 12B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 31 21 – 25 22 87 84,<br />

e-mail: egesoe@get2net.dk<br />

Holdleder<br />

Ole Lundgren, Holmevænget 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 45 15 – 23 42 42 29,<br />

e-mail: ole.lundgren@mail.sprint.com<br />

Række 4:<br />

Steen Egesø, Bretagnevej 12B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 31 21 – 25 22 87 84,<br />

e-mail: egesoe@get2net.dk<br />

Holdleder<br />

Henrik Møller, Saronvej 20, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 23 94, e-mail: faltz@tdcadsl.dk<br />

11-mands - DGI:<br />

Richard Lilja, Spicavej 11, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 17 15 – 20 43 99 60,<br />

e-mail:lilja.richard@post.tele.dk<br />

Holdleder<br />

Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 15 81 – 24 67 89 81,<br />

e-mail: jbc@averageadjusters.dk<br />

Miniput årgang 94<br />

Række 2<br />

Carsten Nielsen, Spicavej 25, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 31 13 - 40 26 67 69,<br />

email: carlo5b@tdcadsl.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 9


Fodbold<br />

Michael Malmquist, Ærøvej 6, 3140 Ålsgårde<br />

49 70 99 00 – 51 23 17 35,<br />

e-mail: malmquist@post.tele.dk<br />

Række 4, pulje 1<br />

Anders Fossvald, Møllehatten 14,<br />

3140 Ålsgårde<br />

49 70 90 98. e-mail: fosvald@mail.dk<br />

Række 4, pulje 4<br />

Torben Pilely, Gøgevej 28, 3120 Dronningmølle<br />

49 71 10 22 - 23 63 84 73,<br />

email:pilely@compaqnet.dk<br />

Mikroput årgang 95<br />

Kim Schuldt, Holmegårdsvej 19 a,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 42 88 – 23 43 10 43, e-mail:<br />

kim.schuldt@mail.dk<br />

Jeannett Rantzau, Kobbersmedevej 13,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 15 01 – 27 36 38 10, e-mail:<br />

jonathan.rbn@get2net.dk<br />

Mikroput årgang 96<br />

Jesper Jacobsen, Sommervej 9,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 01 34, e-mail: nui@mail.tele.dk<br />

Bo Klinker Malling, Karinebækvej 2,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 29 87 – 23 25 52 99,<br />

e-mail: klinkermalling@get2net.dk<br />

Poder årgang 97<br />

Stefan S Christoffersen, Sommervej 7,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 02 00 - 21 21 40 39 - 45 66 22 44,<br />

email: stefan@christoffersen.mail.dk<br />

Morten Bruun, Solvej 5 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 03 00 – 22 20 76 94, e-mail:<br />

morten.bruun@nordea.com<br />

Torben Schultz, Månevej 4 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 28 76<br />

NærKØB<br />

10 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Poder årgang 98<br />

Claus Nelsson, Solvej 14, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 07 76 – 23 72 47 51,<br />

email: nelsson@privat.dk<br />

Brian Nielsen, Villingebækvej 4 G,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 76 12 79 - 61 39 22 79<br />

Bo Hjort-Moritzen, Park Allé 30,<br />

3120 Dronningmølle<br />

49 71 96 13 - 40 98 22 83<br />

Claes Kehlet, 45 57 02 21<br />

Piger årgang 88 og 89-90<br />

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 07 07 - 26 24 66 90,<br />

e-mail: benhoffdk@msn.com<br />

Michael Groser, Ventegodtvej 5, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49704049 – 28100816,<br />

email: mg@nordic-solutions.dk<br />

Lilleput piger årgang 91 og yngre<br />

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 07 07 - 26 24 66 90,<br />

e-mail: benhoffdk@msn.com<br />

Ole Gregersen, Ræveskiftet 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 02 35. email: obn@interket.dk<br />

Tøj og rekvisitter<br />

Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 15 39. email: otto-connie@get2net.dk<br />

Medlemsregistrering og kontingent - Kontakt<br />

Peter Clausen, Saturnvej 24, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 33 83 – 49 70 89 00.<br />

email: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Bussen<br />

Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 28 48 – 20 22 71 97.<br />

email: mums.@stofanet.dk<br />

Havnen · Havnekiosken · <strong>Hornbæk</strong><br />

Byens eneste rigtige slikbutik!<br />

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade<br />

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture<br />

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort<br />

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice<br />

Nordkystens største bladudvalg<br />

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


2003 modeller<br />

GÆSTEHYTTER<br />

med termoglas-vinduer<br />

Hytte på 9,55 m 2 og 45 mm dobbelt not<br />

og feder vægmateriale<br />

Vi sælger 2003 modellen<br />

til 2002 priser<br />

m/veranda NU 16.995,uden<br />

veranda NU 14.995,-<br />

Redskabsskur 5 m 2 NU 6.995,-<br />

Vi har 8 nye hyttemodeller i år fra 12 m 2 til 40 m 2<br />

+ veranda.<br />

Hestestald fra 12 m 2 til 25 m 2<br />

Bestil brochurer eller besøg<br />

vor hytteudstilling<br />

Holmegårdsvej 29B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 48 74 - Fax 49 70 48 64<br />

E-mail danfo@email.dk<br />

www.danfonordic.dk<br />

Stof til næste<br />

nummer<br />

senest onsdag<br />

den 21. jan. 2004<br />

Ndr. Strandvej 345<br />

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85<br />

Glade jul, dejlige jul<br />

Vi har gaverne til årets aften<br />

Store og små, billige og dyrere<br />

nyttige og unyttige<br />

Engle, kugler og stjerner<br />

Smykker, sjaler og<br />

lækkert skandinavisk tøj.<br />

ndr. strandvej 315,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

lige overfor dk-tanken<br />

Annoncer 49 70 09 84<br />

e-mail: hif-info@mail.dk


Gedden<br />

Klubhus :<br />

Per Bjørnsvej 20<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Thomas Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 25 13 20<br />

Mobil: 23 39 23 08<br />

Lindehøj 1.<br />

3000 Helsingør<br />

(Adm. & koordination )<br />

T.Ratzlaff@12move.dk<br />

Kasserer<br />

Flemming Nielsen<br />

Tlf.: 48 28 78 05<br />

Kagerupvej 13<br />

3400 Hillerød<br />

(Økonomi)<br />

Flemmingogbirgit@mail.dk<br />

Best. medl.<br />

Erik Ibsen<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

Ll. Ewaldsvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubhus)<br />

Ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Best. medl.<br />

Bjørn Andersen<br />

Tlf.: 49 70 13 95<br />

Mobil: 23 23 56 77<br />

Søvænget 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubture)<br />

Best. medl.<br />

Michael Ogilvie-Bronee<br />

Tlf.: 40 82 24 49<br />

Per Bjørnsvej 20 kld.<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Ogilvie@ofir.dk<br />

Best. medl.<br />

Børge Nilsson<br />

Tlf.: 49 70 11 34<br />

Karetmagervej 34<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. medl.<br />

Henrik Willum Petersen<br />

Tlf.: 21 27 15 08<br />

Karetmagervej 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hwp@mailtdcadsl.dk<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/gedden<br />

e-mail: gedden@dk2net.dk<br />

12 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

HORNBÆK LYSTFISKERFORENING<br />

“GEDDEN”<br />

MEDDELELSE<br />

INDKALDELSE TIL 21. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING<br />

I “GEDDEN”<br />

Fredag den 6. februar 2004 kl. 19.00<br />

Klubhuset Per Bjørnsvej 20, <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Under henvisning til lovenes § 4, indvarsles hermed den 21. ordinære<br />

generalforsamling som ovenfor anført.<br />

Jfr. § 4 fastsættes hermed dagsordenen:<br />

1) Valg af dirigent<br />

2) Bestyrelsens beretning ved formanden<br />

3) Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab<br />

3.1 Vedtagelse af kontigentet størrelse<br />

4) Valg af bestyrelse og 1. suppleant – På valg til bestyrelsen:<br />

Thomas Ratzlaff, Erik Ibsen og Børge Nilsson<br />

og som suppleant Bo Nue<br />

5) Valg af revisorer og 1. suppleant. – På valg Dorte Thorman<br />

og Erik Helmer Nielsen og som suppleant Jens Frederiksen<br />

6) Behandling af indkomne forslag<br />

7) Evt.<br />

Herunder kåring af 11. klubmester samt 3. junior-klubmester<br />

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden<br />

i hænde senest den 31-12-2003, jfr. lovenes § 6.<br />

Efter generalforsamlingen vil foreningen “GEDDEN” være vært med et<br />

par “Gedde-frikadeller”. Øl og vand kan købes på stedet.<br />

Medlemskab kan tegnes på stedet. P.b.v., Thomas Ratzlaff<br />

Skuffende fremmøde<br />

Det var desværre lidt skuffende at se så lidt fremmødte til foredraget med<br />

Nicolai Hansen. Vi var ca. 10-12 stykker, det var der jo ikke noget at gøre<br />

ved. Synd for dem der gik glip af det gode foredrag.<br />

Der var ingen historier eller billeder af kæmpe eksotiske fisk det havde<br />

han overladt til de, som han selv sagde “ hårdere drenge”, det var yderst<br />

interresant alligevel for der blev fortalt om bla. rimte og aborrefiskeri i<br />

tryggevælde å, heltfiskeri i suseåen , gedder og lidt suder og karper. At<br />

Nicolai ikke gik op i at fange de store fisk var også tydeligt, han nyder<br />

bare fiskeriet i fulde drag. Der var ingen tvivl om at han er en af danmarks<br />

mest ihærdige fiskere, det kunne man tydeligt høre. Han havde tjek på<br />

hvad han snakkede om og der var masser af tid til spørgsmål. Alt i alt et<br />

drøngodt foredrag og der er vist flere af de fremmødte som fik smag for<br />

at prøve rimtefiskeriet i suseåen når foråeret kommer bla undertegnede.<br />

Morten Skands


Helsingør<br />

svømmehal<br />

Offentlige tider:<br />

Mandag 14.30-22.00<br />

Onsdag 13.00-22.00<br />

Fredag 08.00-17.00<br />

Tirsdag 08.00-17.00<br />

Torsdag 14.00-17.00<br />

Lør.-søn. 09.00-16.00<br />

Motionssvømning:<br />

Mandag til og med fredag 06.30-08.00<br />

Samt onsdag 20.00-22.00<br />

Sol, massage, velvære, leg<br />

og hygge for familien<br />

i Helsingør svømmehal.<br />

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk<br />

Flügger farver<br />

støtter<br />

sporten<br />

Malermester Flemming Larsen<br />

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54<br />

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13<br />

Ndr. Strandvej 343, 3100 <strong>Hornbæk</strong>. Tlf. 49 70 02 56<br />

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13<br />

www.flugger.dk<br />

0051R 03


Golf<br />

<strong>Hornbæk</strong> Golfklub<br />

Bøtterupvej 2C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4975 9570<br />

Fax 4975 9571<br />

E.mail: hgolf@worldonline.dk<br />

Sekretariat<br />

Forretningsfører:<br />

Steen Andersen<br />

Sekretær:<br />

Birgit Aaholm<br />

Web-adresse<br />

www.hornbaekgolf.dk<br />

Web-master:<br />

Kim Parsberg Jacobsen<br />

Greenkeeper<br />

Louis Jakobsen<br />

4975 9574<br />

Restaurantchef<br />

Gunilla Holm<br />

4975 9578<br />

Shoppen<br />

4975 9572<br />

Bestyrelsen<br />

Formand<br />

K.A.Søgaard 4913 1899<br />

14 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Tak for en god Golf-sæson<br />

Golf-sæson 2003 er ved at være slut, det sidste “drive” og det sidste<br />

koncentrerede “put” er taget på vor dejlige bane. Tilbage er så nogle<br />

hyggelige motionsrunder på vinterbanen, og jeg skal opfordre alle til at<br />

tage en runde, når vejret tillader det, lad os nyde den unikke natur, vi har<br />

fået mulighed for at færdes i, få god motion og holde golfsvinget lidt ved<br />

lige inden det går løs i 2004.<br />

Når vi ser tilbage på den forgangne sæson, er det vor opfattelse, at den<br />

har været rigtig god, Vi har alle haft mange gode golfoplevelser, både på<br />

banen og i klubhuset.<br />

Vore medlemmer har i stigende grad på banen vist forståelse og venlighed<br />

overfor hinanden og vore gæster, samt vist hensyn til de folk, der har<br />

arbejdet på banen. Vi er i den forgangne sæson blevet begunstiget med<br />

rigtig mange solskinstimer, og har dermed haft mulighed for mange dejlige<br />

dage på banen.<br />

Med indførelsen af det nye bestillingssystem har vi sat ventetiden<br />

væsentlig ned, og derigennem fået et godt flow på banen til glæde for<br />

medlemmer og gæstespillere, godt hjulpet af et perfekt fungerende starter-team.<br />

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet hårdt på at leve op til erklæringen<br />

om en smidig drift af klubben og at organisere de til klubben<br />

hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer har kunnet<br />

nyde golfspillet under de bedst mulige forhold.<br />

Vi synes selv det er lykkedes ganske godt, men vi vil overlade det til<br />

andre at bedømme vor indsats.<br />

Der er foretaget mange forbedringer på banen. Der er anlagt spillerstier<br />

og ryddet kraftigt op i raviner, foretaget diverse beplantninger og meget<br />

andet, tak til vore green-keepere for en fin indsats.<br />

Klubberne i klubben har fungeret godt, tak til dem der har gjort en indsats<br />

for at det hele har fungeret.<br />

Tak til restaurantens personale, I har gjort en stor indsats for, at vi alle har<br />

kunnet nyde dejlig mad og drikke i klubhuset. Lisbeth og Steen har igen<br />

i år sørget for en indbydende og velassorteret shop, tak for det. Tak til<br />

Ulrik som har gjort en fin indsats vedrørende træningen, specielt med<br />

vore juniorer som alle er meget glade for dig.<br />

Alle udvalg og hjælpere har ydet en stor indsats. Det etablerede starterteam<br />

har fungeret med succes. Sekretariatet har igen i år på en god<br />

måde holdt styr på det daglige, tak til jer alle. Tak til vore mange sponsorer,<br />

for den støtte I gennem sponsoraterne har ydet klubben, vi ser<br />

frem til et fortsat godt samarbejde.<br />

Med hensyn til sæson 2004 og frem har vi mange spændende planer,<br />

som vi ikke skal afsløre her og nu, vi skal jo også gemme lidt til generalforsamlingen.<br />

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.<br />

K. A. Søgaard.<br />

Leje af bagskabe<br />

Som det fremgår af de udsendte kontingentopkrævninger, opkræver<br />

klubben fra 2004 lejen af bagskabene. Årsagen til dette er, at fra 2004<br />

overtager klubben skabene fra TopGolf, som det hele tiden har været<br />

aftalt. Det indbetalte depositum, nøglesystemet og andet, der har med


skabene at gøre, har klubben også overtaget. Så hvis du har spørgsmål<br />

vedr. skabene, skal du for fremtiden henvende dig i sekretariatet.<br />

Banen<br />

Vi arbejder løbende på at gøre vores bane bedre og måske mere udfordrende.<br />

Det skal hele tiden afvejes med, om det kommer vore medlemmer<br />

til gode, om det kan lade sig udføre, og om der er penge til det. Der<br />

foregår dog hele tiden forbedringer, især i vinterperioden, hvor greenkeeperne<br />

har tiden til det, af stiforbindelserne, bunkers, afvanding m.m.<br />

Af større ting som er vedtaget skal udføres snarest muligt, er anlægningen<br />

af en ca. 1000 m2 stor sø til venstre før 8. green, hvor der nu er<br />

et kraftigt pilekrat. Udplantning af et større antal af vores egne træer, er<br />

også vedtaget.<br />

Af ønsker er der: placering af bunkers til venstre for fairway på 1. hul,<br />

mellem fairways på 7. og 8. hul, flytning af rødt tee på 15. -og gult tee<br />

på 16. hul., bedre exit fra 14. green så hullet hurtigere bliver frit, udvidelse<br />

af den lille sø til venstre i drivet på 2. hul og meget mere.<br />

Som det fremgår af ovenstående er der god gang i forbedringerne og<br />

i dialogen om kommende forbedringer, vi skal på denne plads prøve at<br />

holde medlemmerne informerede om, hvad der sker.<br />

Vores medlem Hans Ole Vagtborg har via en mail stillet baneformanden<br />

en del spørgsmål om banen, nogle af dem er besvaret med ovenstående,<br />

men Ole spørger bl.a. yderligere om vores greens kan gøres hurtigere<br />

og blødere, og om der er planer om at etablere hvide teesteder<br />

(udslagssteder for de rigtigt dygtige, som gør banen noget længere).<br />

Greens beskaffenhed er til daglig debat, og at gøre dem hurtigere og<br />

mere modtagelige arbejdes der på. Hvide tees er under overvejelse, og<br />

de steder hvor det rimeligt nemt kan lade sig gøre, vil de nok komme<br />

med årene. Som det ses ved 1. tee, har man allerede her brugt noget<br />

overskudsjord til starten på et hvidt teested.<br />

Vinterbane<br />

Fra den 1. december må man kun benytte bærebags, altså ingen vogne<br />

på banen før sæsonstart en gang i april. Dette gælder også, selvom der<br />

ikke er vinterbane. Vinterbanen vil blive obligatorisk, når greenkeeperen<br />

syntes, at greens ikke er spilbare (typisk når frosten sætter ind), men det<br />

vil være skiltet, når vinterbane skal benyttes. Når dette er tilfældet skal<br />

der benyttes fairwaymåtter, vinterteesteder og vintergreens, og banen vil<br />

vær på 9 huller i følgende rækkefølge: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 og 18.<br />

Husk: du ikke kan gå ned i hcp. på vinterbanen, og fra i år kan du ikke<br />

erhverve bagmærke på vinterbanen<br />

Klubhus og øvrige bygninger<br />

Med hensyn til vore bygninger foregår der også hele tiden en dialog om<br />

forbedringer, vedligeholdelser og nødvendige udbygninger. Der er allerede<br />

nu vedtaget en del vedligeholdelsesarbejder, som bliver udført i vinterens<br />

løb. Det er ting som: maling både udvendig og indvendig af klubhus<br />

og køkken/lager, indkøb af bedre køkkengrej, etablering af personaletoilet<br />

i klubhuset, etablering af flere bagskabe, indretning af sliberum<br />

med udsugning til slibning af græsklipperne samt forbedring af indkørsel<br />

og P-pladser med belægning, belysning og afvanding.<br />

Næstformand/<br />

hon.sekretær<br />

Niels E. Clausen<br />

4970 1111 /2011 7235<br />

clausen@postkasse.com<br />

Kasserer<br />

Alice Nielsen<br />

4970 8268<br />

Beg. - og ungd.udvalg<br />

Flemming Andersen<br />

4970 2648<br />

Match - og hcp.udvalg.<br />

Klaus Hansen<br />

4971 9127<br />

Husudvalg/festudvalg<br />

Marianne Schubert<br />

4580 3009 / 4526 0223<br />

Baneudvalg<br />

Jørgen Jensen<br />

4970 3058 / 4630 0143<br />

Mob. 4064 6688<br />

Bygningsudvalg<br />

Peter Rasmussen<br />

4970 0988<br />

PR-udvalg<br />

Henning Andersen<br />

4970 2474 / 4630 0140<br />

Mob. 4085 0858<br />

E.mail: ha@jjstenoggrus.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 15


Golf<br />

Fremtidige, men ikke fastsatte forbedringer/vedligeholdelser:<br />

udvidelse af køkken og lager til køkken,<br />

udskiftning af tag på værksted/sekretariatsbygning,<br />

maling af bygningen, forbedring af<br />

udenomsarealer og værkstedsforhold og meget<br />

mere.<br />

Intet af ovenstående er gratis, så det vil blive<br />

udført når økonomien tillader det, med nødvendige<br />

vedligeholdelsesarbejder som 1. prioritet. Der<br />

er i samarbejde med arkitekt Jørgen Grumstrup<br />

lavet en samlet plan for hvordan bygningerne<br />

skal vedligeholdes og evt. udbygges. I dette er<br />

der bl. a. allerede taget højde for hvilke farver, der<br />

skal anvendes både ude og inde. Bestyrelsen har<br />

prioriteret (jf. ovenstående) de enkelte punkter i<br />

planen udfra nødvendighed og økonomi.<br />

Nyt fra sekretæren<br />

Hvis du har meldt dig passiv til næste år, skal<br />

du huske at aflevere bagmærke og DGU kort<br />

i sekretariatet.<br />

Den skærm hvorpå man kan man kan booke<br />

tider m.m., også kaldet Touch Screen, er nedtaget<br />

for vinteren. Hcp-listen vil være ophængt<br />

i sekretariatet som i ’gamle dage’.<br />

Husk at melde adresseændringer.<br />

Igennem sæsonen er der mange medlemmer,<br />

der lige siger hej eller kikker ind på kontoret. Tak<br />

for jeres smil og positive bemærkninger. Tak for<br />

en god sæson og på godt golfgensyn i 2004.<br />

Venlig hilsen Birgit Aaholm<br />

Turneringsresultater<br />

Den 9. november spilledes den traditionsrige<br />

andematch som en Foursome par-turnering<br />

(stableford).<br />

Der var 2 forskellige turneringer - 2 generationsturnering<br />

eller par(ægtepar)-turnering.<br />

Efter indtagelse af andestegen kunne følgende<br />

kåres som præmiemodtagere:<br />

Generationsturneringen:<br />

1. Anton Nielsen/Jens Peter Nielsen 25 p.<br />

2. Casper Søgaard/K. A. Søgaard 18 p.<br />

3. Christian Dyngbo/Anders Dyngbo 14 p.<br />

(Ægte)parturneringen:<br />

1. Lone Anderskou/Peter Anderskou 31 p.<br />

2. Kirsten Olsen/Bjarne Olsen 30 p.<br />

3. Anne Jørgensen/Jesper Jørgensen 30 p.<br />

Horny Brook Golf Gang All Stars<br />

En klub i klubben og skam få den der tænker ilde<br />

16 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

En flok friske herrer på oplevelser "hinsidan":<br />

The Horny Brook Golf Gang.<br />

om navnet for det er jo blot <strong>Hornbæk</strong> Golf Klub<br />

lidt frit oversat til Engelsk.<br />

Gennem sæsonen har medlemmerne af denne<br />

unikke klub ivrigt dystet onsdag efter onsdag og<br />

har samlet til en fælles kasse ved at betale for<br />

diverse dame-bajere og out of bounds.<br />

Kassen blev aflivet en sen weekend i september,<br />

hvor man i kortege drog til Margretetorp i nærheden<br />

af Hallands-Åsen.<br />

Med Margretetorp (som er en moderne storkro)<br />

som udgangspunkt blev golfbanerne Ängelholm,<br />

Bjäre og til slut ikke mindst Örkelljunga besøgt.<br />

Især sidstnævnte bane kan anbefales. Den er<br />

utrolig smuk, er spændende og udfordrende at<br />

spille og så er den nem at finde (for nogle).<br />

På forhånd var det aftalt, at der skulle spilles<br />

slagspil alle tre dage men det var alle nu ikke blevet<br />

klar over.<br />

Derfor var der tre meget raske og ungdommelige<br />

personer, der på førstedagen undrede sig over, at<br />

der gik op mod halvanden time før næste hold fra<br />

gruppen kom ind, selv om man var startet lige<br />

efter hinanden.<br />

De formastelige blev behørigt irettesat og tør<br />

sandsynligvis slet ikke spille Stableford i al fremtid!<br />

Den samlede konkurrence vandtes af klubbens<br />

yngste og mest spisende spiller, Martin Pedersen,<br />

som modtog en meget flot ærespræmie<br />

udsat af East West Shipping.<br />

Karsten Bønsdorf, aut. pennefører<br />

Klubfest<br />

I år blev klubfesten, som festlig afslutning på<br />

sæsonen, endelig til noget. Klubhuset var fyldt til


istepunktet med feststemte medlemmer som<br />

morede sig dejligt til ud på de små timer.<br />

Middagen var uovertruffen og underholdningen<br />

ved Brd. Møller helt i top. Dog gav ’gætte’legen<br />

om golfreglerne en del diskussion, men hvornår<br />

gør golfreglerne ikke det? Det hele krydredes<br />

af de højtidelige kåringer af alle klubmestrene<br />

og deres forfølgere (nr. 2 og 3). Tak til arrangementskomiteen<br />

med Tage og Daisy Borvang<br />

i spidsen for et rigtigt godt arrangement.<br />

Årets klubbmestre ved festen<br />

Skærpede regler til ’grønt kort’<br />

Der er planer om indførelse af generelle og skærpede<br />

regler for at erhverve ’golfkørekort’. Dette<br />

hænger sammen med, at DGU gerne vil forsøge<br />

indført ens regler over hele landet for kravene<br />

til nye golfspillere, så én, der er uddannet i<br />

<strong>Hornbæk</strong>, har samme grunduddannelse som én,<br />

der er uddannet på Bornholm. Men for også at<br />

sikre en nogenlunde høj standard for alle nye golferes<br />

formåen, skærpes kravet altså til ’golfkørekortet’,<br />

og det vil så også komme til at gælde for<br />

kaninerne i vores klub. Men mere om dette, når<br />

det formodentlig godkendes på DGU’s repræsentantskabsmøde<br />

i foråret.<br />

SHOPPEN<br />

Husk at SHOPPEN har åbent hver lørdag/søndag<br />

fra kl. 10.00 – 16.00, sidste gang inden jul<br />

søndag d. 21. dec. Der vil være mange gode tilbud<br />

og dermed gaveidéer til ham/hende, der har<br />

alt. Tjek tilbuddene på SHOPPENS hjemmeside:<br />

www.golftop.dk.<br />

Præsentation af vore sponsorer<br />

<strong>Hornbæk</strong> Installationsforretning<br />

Forretningen blev grundlagt i 1919 af elinstallatør<br />

Carl Emil Ahrendt-Jensen.<br />

Firmaet ledes i dag af 3. generation ved el-ingeniør<br />

Jørgen Ahrendt-Jensen.<br />

Firmaet udfører alle former for el., tv/radio og<br />

EDB installationer, og i butikken på Havnevej 6<br />

kan man finde alt i el, lamper, hvidevarer, tv/radio<br />

m.m.<br />

<strong>Hornbæk</strong> Installationsforretning er sponsor for<br />

bænken på hul 16.<br />

Du kan læse mere på www.hornbaek-inst.dk<br />

EAST/WEST SHIPPING<br />

East/West Shipping blev etableret i 1990 for at tilfredsstille<br />

kundernes behov for at have et transportfirma<br />

i nærheden af industriområderne i den<br />

nordlige og vestlige del af Sjælland.<br />

De kan tilbyde både oversøiske transporter,<br />

10.000 m2 lagerplads og egne vogne, der sætter<br />

dem i stand til at tilbyde mange ydelser så<br />

som opbevaring, pick-pack, distribution, toldklarering,<br />

dør-til-dør transport etc.<br />

East/West Shipping sponserede pinsematchen<br />

i 2003 og vil i 2004 sponsere Danmarks måske<br />

smukkeste hul: Hul nr. 17. Læs mere om<br />

East/West Shipping på deres hjemmeside<br />

www.eastwest.dk<br />

Annoncer 49 70 09 84<br />

e-mail: hif-info@mail.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 17


Viden er god<br />

medicin<br />

– spørg på<br />

apoteket<br />

Sauntevej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 49 70 00 62<br />

49 70 25 48<br />

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!<br />

Kim Lykkegaard<br />

Bygningskonstruktør<br />

Blomsterværkstedet<br />

Jensen Jensen<br />

Havnevej 20<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 75 50 90<br />

Rådgivning · Renovering<br />

Om- og tilbygninger · Byggestyring<br />

Døre og vinduer<br />

Holmegårdsvej 3 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

DYHL ELECTRIC<br />

• Lys<br />

• Kraft<br />

• EDB<br />

• Nybygning/ombygning<br />

HORNBÆK<br />

49261563 - 2711 7700<br />

KØRESKOLE<br />

Små hold<br />

DVD undervisningsudstyr<br />

Engholmvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 49 25<br />

Fax 49 70 49 23<br />

Kirsten Stilling<br />

Lodsensvej 5<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekkoereskole.dk<br />

Medlem af DKU


NYT<br />

FRA<br />

<strong>Hornbæk</strong> Kirke & Sogn<br />

Kirkeåret<br />

Af sognepræst Kristian Hein<br />

Vi er netop gået ind i et nyt kirkeår. Man har lavet<br />

sådan en kirkelig kalender fordi man vil holde de<br />

vigtigste begivenheder i kristendommen fast.<br />

Kirkeåret giver de kristnes liv en bestemt rytme.<br />

Uden en sådan kalender, ville kirkelivet blive kaotisk<br />

og tilfældig. Man ville ikke kunne skelne<br />

mellem højtider og hverdage. Derfor skal de forskellige<br />

store begivenheder fikseres og fejres.<br />

Hvor samfundet altså har sin kalender og sin tidsforståelse,<br />

der starter nytårsdag den 1. januar, så<br />

har også kirken sin kalender og sin tidsforståelse.<br />

Kirkens kalender er bygget helt anderledes op<br />

end samfundets.<br />

I kirkeåret udfolder det store kristne frelsesdrama<br />

sig.<br />

Kirkeåret begynder 1. søndag i advent. Advent<br />

betyder: at vente på noget der skal komme. Det<br />

vil sige, at man første søndag i advent går ind i en<br />

tid, hvor man venter på, at noget skal komme.<br />

Nemlig julen. Jesu Kristi fødsel.<br />

Julen er uden sammenligning den fest, som i almindelige<br />

menneskers bevidsthed er den største<br />

fest i vores kirkeår. Og her fejrer vi at frelseren<br />

bliver født og Gud dermed sender sit lys og sin<br />

glæde ind i vores menneskelige verden.<br />

Men julen har ikke altid været den største af vore<br />

kristne fester. Nej, den første og i lang tid største<br />

kristne fest var påsken. Meget tidligt i kirkens hi-<br />

storie begyndte man at mindes Jesu død og<br />

opstandelse ved en årlig påskefest. Og det gør vi<br />

selvfølgelig stadigvæk, selvom påsken i popularitet<br />

er rykket ned på andenpladsen efter julen.<br />

Påsken er festen, hvor vi fejrer Jesu opstandelse<br />

og dermed fejrer, at den Søn, som Gud lod føde<br />

juledag, besejrede alle ondskabens magter, ja,<br />

besejrede døden selv. Altsammen for at gøre det<br />

klart for os, at Guds liv og kærlighed til mennesker<br />

er større end alt andet, og at ingen ondskab,<br />

ja, selv døden derfor ikke skal få endegyldig magt<br />

over os.<br />

I modsætning til julen, der jo altid fejres om aftenen<br />

den 24. december, så ligger påsken ikke fast.<br />

Udregningen af, hvornår det er påske er lidt af et<br />

kunststykke. Påskesøndag fejres nemlig altid første<br />

søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.<br />

Derfor ligger påsken altså ikke helt fast,<br />

men kan variere fra slutningen af marts til slutningen<br />

af april.<br />

Efter at vi i påsken har hørt om Jesu Kristi store<br />

sejr over lidelsen og døden. Og efter, at vi i påsken<br />

har fået forkyndt, at Guds liv og kærlighed<br />

viste sig for os mennesker gennem de voldsomme<br />

begivenheder i påskeugen, har vi fået lagt selve<br />

fundamentet for evangeliet og for vores kristne<br />

kirke fast.<br />

Vi har fået et evangelisk<br />

budskab at tro på<br />

Men det er først i pinsen, som er den tredje, af de<br />

store fester i kirkeåret, at evangeliets budskab<br />

begynder at blive forkyndt og vi får grundlagt en<br />

kirke, som vi kan få budskabet forkyndt i. Pinsen<br />

er festen til minde om, at Helligånden kommer til<br />

disciplene for at fortælle dem hvad de skal forkynde<br />

om Jesus Kristus, der ikke længere er<br />

iblandt dem, men som Kristi Himmelfartsdag<br />

blev taget op til himlen til Gud.<br />

Ja, vi hører altså om Guds glæde og kærlighed,<br />

der kommer til vores verden i julen. Vi hører om,<br />

hvordan denne glæde og kærlighed besejrer al<br />

lidelse og død for vores skyld. For at ondskaben<br />

og døden aldrig skal få bugt med os mennesker,<br />

der hører Gud til. Og vi hører om, hvordan dette<br />

glædelige budskab begyndte at blive forkyndt for<br />

mennesker og startede den kristne kirke.<br />

Det er indholdet af de tre store fester, der sammen<br />

med alle de andre søndage danner kirkeårets<br />

store fortælling om Gud og os.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 19


Gudstjenester i <strong>Hornbæk</strong> kirke<br />

December<br />

14. december. 3. s. i advent kl. 10. Bodil Olesen<br />

21. december. 4. s. i advent. Kl. 10. Kristian Hein<br />

24. December. Juleaften. Kl. 13. 30, 15 og 16. 30.<br />

Bodil Olesen<br />

25. december. Juledag. Kl. 10. Kristian Hein<br />

26. December. 2. Juledag kl. 10. Bodil Olesen<br />

28. December. Julesøndag. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

Januar<br />

1. Januar. Nytårsdag kl. 14. Bodil Olesen<br />

4. Januar. Hellig Tre Konger kl. 10. Kristian Hein<br />

11. Januar. 1. s. e. Hellig tre Konger kl. 10.<br />

Bodil Olesen<br />

18. Januar. 2. s. e. Hellig tre Konger. kl. 10.<br />

Bodil Olesen<br />

25. Januar. 3. s. e. Hellig tre Konger.<br />

kl. 10. Kristian Hein<br />

Gudstjenester på Bøgehøjgård:<br />

Torsdagene d. 4. december og d. 8. januar kl.<br />

14.30 samt juleaftensdag kl. 10. 30 er der gudstjeneste<br />

i pejsestuen på Bøgehøjgård.<br />

Bibeltime på Bøgehøjgård:<br />

Torsdag d. 22. januar kl. 14 er der bibeltime i pejsestuen<br />

på Bøgehøjgård ved Bodil Olesen.<br />

Fra menighedsrådet:<br />

Der afholdes menighedsrådsmøde i konfirmandstuen<br />

tirsdag d. 20. januar kl. 19.15.<br />

20 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Julehjælp<br />

Igen i år kan der søges om julehjælp fra midler<br />

fremkommet ved indsamlinger og gaver til<br />

<strong>Hornbæk</strong> sogns menighedspleje. Julehjælpen<br />

ydes fortrinsvis til børnefamilier, som af den ene<br />

eller anden grund har svært ved at få økonomien<br />

til at hænge sammen i december måned. Skriftlig<br />

begrundet ansøgning sendes til sognepræst Bodil<br />

Olesen, <strong>Hornbæk</strong> præstegård, senest d. 15.<br />

december. Husk at anføre telefonnummer.<br />

Godt nytår!<br />

Nytårsaften er der mange, der lader tankerne<br />

flyve tilbage over året, der gik. Måske gør man<br />

status, måske lover man sig selv eller andre, at<br />

mange ting skal blive bedre i det kommende år,<br />

end de var i det gamle. 1. s. i advent er kirkens<br />

nytårsdag. Det er derfor naturligt at lade tankerne<br />

kredse lidt om årets gang i og omkring kirken<br />

og måske overveje, om der også på det område<br />

kunne trænges til justeringer. Egentlige nytårsforsætter<br />

taler man næppe om. Og den årlige status<br />

kan heller ikke laves på samme måde som man<br />

gør det de fleste andre steder. Jo, man kan lave<br />

statistikker. Man kan tælle, hvor mange mennesker,<br />

der har været i kirke, hvor mange, der er blevet<br />

døbt, viet og begravet fra kirken. Hvor mange<br />

konfirmander og juniorkonfirmander, der har<br />

gået til forberedelse i præstegården i årets løb. De<br />

statistikker plejer vi at bringe i kirkebladet efter<br />

nytår. Men det er jo kun døde tal. Det siger ikke<br />

så meget om kirkens liv i sognet. Naturligvis kan<br />

tallene bruges som argument for eller imod kir-


ken, afhængigt af, hvilket ærinde, man er ude i.<br />

Netop i disse tider tales der mere og mere om at<br />

skille kirke og stat. Det er tanker, som er blevet<br />

forstærkede af den turbulente tid, vi har måttet<br />

gennemleve på kirkens område med flere lovændringsforslag,<br />

hede debatter om Guds eksistens<br />

og om det rimelige i at kirken mere og mere lader<br />

til at blive en servicekirke, hvor langt de fleste<br />

kommer for at få udført kirkelige handlinger og<br />

regner med at kirken stadig ligger der næste gang,<br />

de har brug for den, men ikke skænker den<br />

mange tanker til hverdag. Eller måske ligefrem<br />

har det som barnet, der efter julegudstjenesten<br />

spurgte sin mor: “Mor, hvor gemmer de præsten<br />

henne indtil næste jul?” Der kan argumenteres<br />

både for og imod en anderledes kirkelig struktur.<br />

Det afhænger af, om man er tilhænger af et mere<br />

forpligtende fællesskab omkring sin gudsdyrkelse<br />

eller om man synes at folkekirken som ramme<br />

omkring både flittige kirkegængere og medlemmer,<br />

som sjældent bruger kirken, er en hensigtsmæssig<br />

ordning. Der ligger simpelthen forskellige<br />

kirkesyn til grund for de forskellige holdninger,<br />

kirkesyn, som det kan være svært at få til at trives<br />

under samme tag.<br />

“Nedlæg folkekirken – det oppegående dødsleje”<br />

hedder en nylig udkommet bog af to teologer.<br />

Den er ved at sygne hen i behagesyge og statskirkelighed<br />

og fortjener aktiv dødshjælp efter mange<br />

års tro tjeneste. Og det kan ikke nægtes at mange<br />

af bogens beskrivelser af dansk kirkeliv – med<br />

turbulente gudstjenester med mange kirkeuvante<br />

dåbsgæster, mange børn m.m. passer alt for godt,<br />

også i <strong>Hornbæk</strong> sogn. Det kunne man ganske vist<br />

også vælge at udlægge positivt, som et tegn på liv<br />

og vilje til at bære traditionerne videre.<br />

Det er bare nogle af de mange overvejelser, som<br />

melder sig ved et nyt års begyndelse. Men mon<br />

ikke det går, som det plejer? Der bliver prædiket<br />

om søndagen, døbt børn, viet brudepar, undervist<br />

konfirmander og juniorkonfirmander, holdt<br />

begravelser, aflagt besøg på plejehjemmet, holdt<br />

sogneaftener og menighedsrådsmøder og alt det<br />

andet, som kirkelivet i et sogn består af. Så længe<br />

der er folkekirkemedlemmer, som har brug for<br />

kirken ved disse lejligheder, er der ingen grund til<br />

ligefrem at nedlægge den. Det er jo ikke ensbetydende<br />

med at man behøver at opretholde status<br />

Quo. Men man skal tænke sig godt om, for man<br />

ved, hvad man har, men ikke altid hvad man får.<br />

Bodil Olesen<br />

En fra det virkelige liv<br />

Som en konsekvens af det nye måde Kirkebladet<br />

nu udgives på, nu med 10 numre pr. år, vil der<br />

komme mere stof fra menighedsrådsmedlemmerne.<br />

En fra det virkelige liv, har som sådan ikke meget<br />

med <strong>Hornbæk</strong> Kirke og Sogn at gøre, andet end<br />

det er min oplevelse, og personerne alle kommer<br />

fra Helsingør Stift.<br />

Dette skrives på en altan, hvor solen er på vej ned<br />

i Atlanten, flere tusinde kilometer fra <strong>Hornbæk</strong>,<br />

der er 25 - 27 graders varme og det er primo<br />

oktober 2003.<br />

Vi tog på noget forsinket ferie, op at flyve (jeg her<br />

højde- og flyskræk), men vi kom godt herned, og<br />

hvis dette læses, så er vi også kommet godt hjem.<br />

Et lille lejlighedskompleks øverst i Puerto Rico,<br />

hvor der var flest danskere. Man kommer i snak,<br />

hvor kommer du fra, dit job, børn osv. I vores<br />

nabolejlighed boede et flinkt ægtepar, de havde<br />

10 års erfaring lige omkring disse lejligheder, så<br />

der var råd og vejledning om spisesteder (en vigtig<br />

ting i danskens hverdag), indkøb og ture.<br />

Snakken kom ind på Helsingør og <strong>Hornbæk</strong>,<br />

steder de kendte, og havde bekendte i. Der var<br />

også fælles bekendte omkring mit byrådsarbejde,<br />

vi kom også ind på menighedsrådsarbejdet, de 12<br />

– 13 år jeg havde været kasserer i Hellebæk, og nu<br />

med i <strong>Hornbæk</strong>. Deres søn havde været menighedsrådsformand,<br />

og det var jo helt fint.<br />

Men det der imponerede mig var, at deres søn,<br />

der efter flere års arbejde i et godt job i et af<br />

Danmarks største rederier, og i en moden alder,<br />

skippede job, brugte seks år af sit liv på at læse<br />

teologi, han ville være præst.<br />

Han er nu færdig, ordinationen i Helsingør, har<br />

prøvet et vikariat, og skal nu ud og søge embede.<br />

Jeg mener man skal vel " ville " være præst, når<br />

man således skipper job, læser seks år i en alder<br />

hvor man ellers skraber til sig. Man skal naturligvis<br />

også have sin familie bag sig, ellers kan det<br />

ikke hænge sammen.<br />

Jeg syntes det er godt gået, – og når de igen kommer<br />

til <strong>Hornbæk</strong>, vil jeg meget gerne hilse på, da<br />

jeg ikke har mødt mange der ville og har haft<br />

modet.<br />

Jeg vil ønske ham, hans kone og fire børn held og<br />

lykke.<br />

Hvad man dog oplever på feriedag " fra det virkelige<br />

liv".<br />

Per Christensen, <strong>Hornbæk</strong> november 2003<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 21


Julenat i stjernens magt…<br />

Jeg har spurgt en stjerne i nat<br />

Et lys langt borte hvor ingen bor<br />

Hvem lyser du for du fremmede stjerne<br />

Du er så klar og stor<br />

Den så med et stjerneblik<br />

Som gjorde mig øm og stum<br />

Jeg lyser en evig nat<br />

Jeg lyser et livløst rum<br />

Praktisk Information<br />

Sognepræst, kbf.<br />

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>. Træffes i <strong>Hornbæk</strong><br />

Præstegård kl. 11-12 tirsdag til<br />

fredag samt torsdag kl.17-18<br />

Tlf. 49 70 00 35.<br />

Sognepræst<br />

Kristian Hein. Træffes på kontoret Orøvej 24,<br />

3140 Ålsgårde. Tirsdag, onsdag og fredag<br />

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18 Tlf. 4970 71 65.<br />

Kordegn<br />

Helle Winther, kontor Hornebyvej 4,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>. Træffes mandag-fredag<br />

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.<br />

Tlf. 49 76 19 60<br />

Organist<br />

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 75 04 00<br />

Kirkesanger<br />

Jannie Høeg, Marienlyst Allè 17 C,<br />

3000 Helsingør Tlf. 49 21 96 73<br />

Kirketjener<br />

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 06 83<br />

Menighedsrådet<br />

Formand<br />

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 04 31<br />

Kirkeværge<br />

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 49 02<br />

Gaver til kirkebladet modtages med tak<br />

Giro 5188733<br />

22 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Min styrke er nattens vej<br />

Som leder til hjertets gerning<br />

Den styrke er livet s fylde<br />

Den styrke er født i dig<br />

Mit lys er tidens salt<br />

Som følger en stadig strøm<br />

Det lys er hele mit liv<br />

Det lys er dig fortalt… Aase Kjær<br />

Praktiske oplysninger<br />

Fødsler<br />

skal registreres i det sogn, hvor moderen<br />

bor, d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,<br />

skal anmelde fødslen til kordegnen, uanset hvor<br />

fødslen har fundet sted.<br />

Forældreanmeldelsen, som af jordemoderen bliver<br />

udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand<br />

afleveres til kordegnen inden 2 døgn, sammen<br />

med forældrenes dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest<br />

eller ansvars- og omsorgserklæring<br />

medbringes.<br />

Navngivning ved dåb<br />

sker efter henvendelse til præsten i det sogn,<br />

hvor dåben skal finde sted.<br />

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem<br />

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen<br />

Navngivning uden dåb<br />

Ske ved at den/de, der har forældremyndigheden<br />

henvender sig til kordegnen og udfylder<br />

en særlig formular.<br />

Husk, at ifølge navneloven skal barnet<br />

have et navn inden 6 måneder efter fødslen.<br />

Vielse<br />

Man henvender sig først til vielseskontoret<br />

i brudens bopælskommune, hvor man får<br />

udstedt en prøvelsesattest, der sammen med<br />

parrets dåbsattester afleveres til kordegnen.<br />

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.<br />

Begravelse<br />

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt<br />

Begravelsesforretning/bedemand.<br />

Dødsfald i <strong>Hornbæk</strong> sogn anmeldes til kor –<br />

degnen, også selvom begravelsen skal foregå<br />

andetsteds.


Din motor er i orden, den starter hver gang –<br />

Også når du har allermest brug for den.<br />

Vi er eksperter i nye og brugte motorer.<br />

• Salg<br />

• Service<br />

• Reservedele<br />

Vore service vogne kommer<br />

over hele Sjælland.<br />

Kontakt os for information om:<br />

• Ny motor<br />

• Reservedele og tilbehør<br />

• Reparation<br />

Tel. 48 30 01 36 • info@BrdrPetersen.dk<br />

www.BrdrPetersen.dk • Havnevej 19 • 3250 Gilleleje<br />

Forsikringsarbejde<br />

Alm. termoruder<br />

Energi termoruder<br />

Reparationsarbejde<br />

Forsatsruder<br />

Alm. glassalg<br />

Kvistgaard Tæppemarked<br />

Kongevejen 322<br />

3490 Kvistgård<br />

Tlf. 49 13 94 94<br />

Inspiration til gulve<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 23


Gymnastik<br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Kirsten Grønlund<br />

Tlf. 49 70 11 03<br />

Kasserer<br />

Sussie Outzen<br />

Tlf. 49 70 19 67<br />

Sekretær<br />

Anne-Marie Jørgensen<br />

Tlf. 49 70 28 48<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Karin Hvid<br />

Tlf. 49 70 24 15<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Malene Ølbye<br />

Tlf. 49 75 17 10<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Ulla Larsen<br />

Tlf. 49 70 06 36<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Helle Andersen<br />

Tlf. 49 70 12 05<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Hanne Gordon Jensen<br />

Tlf. 49 70 01 61<br />

Gymnastikafdelingen<br />

ønsker<br />

alle gymnaster,<br />

instruktører og<br />

deres familier en<br />

rigtig glædelig jul<br />

og et godt og lykkebringende<br />

nytår.<br />

PBV.<br />

Kirsten Grønlund,<br />

formand<br />

24 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Banko<br />

Gymnastikafdelingen afholdt fredag den 7/11-2003 banko i <strong>Hornbæk</strong><br />

skoles Kantine.<br />

Det blev en stor succes med en overvældende tilslutning. Det var fantastisk<br />

dejligt at så mange både børn og voksne havde fundet vej til kantinen<br />

denne aften.<br />

Vi siger samtidig tusinde tak til de mange sponsorer, som havde støttet<br />

os med mange flotte præmier. Uden jeres støtte vil det ikke kunne lade<br />

sig gøre at gennemføre et sådan arrangement.<br />

Vi satser på at gentage succes’en til næste år .<br />

Pbv.<br />

Anne-Marie Jørgensen, sekretær<br />

Fotograf: Thomas Nielsen<br />

Træningsaften med Martin Jacobsen<br />

fra Verdensholdet 2002<br />

<strong>Hornbæk</strong> Springhold havde mandag den 17/11-2003 besøg af den dygtige<br />

springgymnast Martin Jacobsen fra Verdensholdet 2002. Martin er<br />

træner i Helsinge gymnastikforening.<br />

Martin underviste vores springgymnaster og instruktører i bla. springteknik<br />

og modtageteknik og jeg er sikker på at vi alle fik en masse ny<br />

inspiration til at blive endnu dygtigere. Det var en rigtig god aften.<br />

Billederne viser henholdsvis Martin fra Verdensholdet 2002 i færd med at<br />

give en glad Benjamin fra <strong>Hornbæk</strong> springhold en autograf og Isabella<br />

fra <strong>Hornbæk</strong> springhold i et flot kraftspring med modtagning af Martin.<br />

Marianne Skandov<br />

Instruktør på <strong>Hornbæk</strong> springhold


Håndbold<br />

På billedet ses <strong>Hornbæk</strong>s flotte<br />

lilleputpige- og drengehold<br />

Vi har i år været så heldige at vi har fået ny sponsor. Det er<br />

Landinspektørkontoret Helsingør v/Ib og Per Nielsen som har skænket<br />

os det flotte tøj.<br />

Jeg vil samtidig lige gøre status over 1. halvdel af vores sæson. Først<br />

kanon flot fremmøde. Vi er ca. 30 piger og drenge hver gang, rigtig, rigtig<br />

flot. Den negative side er dog, at vi ikke kan gøre brug af multisalen,<br />

da den bliver brugt af Karate. 30 børn i hallen er mange, da der kun kan<br />

være 14 spillere på banen af gangen, men jeg syntes, at ungerne har<br />

været utrolige positive alligevel, selvom de bliver udsat for lidt af hver på<br />

sidelinien.<br />

Drengeholdets turnering startede op først. Succes på succes. Drengene<br />

har indtil nu spillet 6 turneringskampe og 2 H2O pokalkampe. I turneringen<br />

ligger vi nr. 1 med maksimum point.<br />

I pokalturneringen tabte vi desværre i 1/8 finalen.<br />

Forældre opbakningen omkring drengeholdet har været helt fantastisk,<br />

jeg håber at den gode opbakning vil forsætte sæsonen ud.<br />

Pigernes turnering er først lige gået i gang. Det viser sig, at meget få hold<br />

har meldt sig til i denne turnering. Det er meget ærgerligt, da jeg har utrolig<br />

mange piger som gerne vil ud at spille kampe.<br />

Pigerne har spillet 2 kampe, suk og desværre, en ordentlig gang bank<br />

løb vi ind i, men en stor ros til pigerne, de gjorde hvad de kunne og<br />

humøret var i top under og efter kampene. (vores motto: tab og vind<br />

med samme sind – men det er svært når man taber med ca. 15 mål<br />

i 2 kampe)<br />

Her vil jeg også takke for den flotte opbakning hos forældrene, I gjorde<br />

hvad I kunne. Pigerne og jeg har aftalt, at vi nu går i skarp træning, så vi<br />

forhåbentligt ikke taber så stort næste gang.<br />

A-rækken er nok en for stor mundfuld for os endnu.<br />

Jeg håber, at den helt fantastiske træningsindsats vil fortsætte efter jul<br />

og nytår også.<br />

Jeg kan kun sige en ting, jeg syntes virkelig, at det er kanon sjovt og<br />

også en kæmpe udfordring, at have med jeres dejlige børn at gøre.<br />

Mette<br />

Bestyrelsen 2003 / 2004<br />

Formand<br />

Frank Fager<br />

Bøtterupvej 22<br />

Tlf.: 49 70 28 44<br />

frank.fager@globalconnect.dk<br />

Næstformand<br />

Lise Bertram<br />

Solvej 23<br />

Tlf.: 49700703<br />

Mobil: 20291003<br />

l.bertram@get2net.dk<br />

Kasserer<br />

Per Holst<br />

Holmevænget 2 D<br />

Tlf.: 49701508<br />

Sekretær<br />

Marianne Vinther<br />

Ndr. Strandvej 341 C<br />

Tlf.: 49700616<br />

Mobil: 51887189<br />

m.vinther-hif@mail.dk<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

Caroline Schrøder<br />

Kystvej 7<br />

Tlf.: 49701809<br />

Mobil: 40917917<br />

carooliine@ofir.dk<br />

Jørgen Mortensen<br />

Hattemagervej 5<br />

Tlf.: 49703051<br />

Carsten Skaarup<br />

Saturnvej 42<br />

Tlf.: 49700767<br />

cskaarup@jubiimail.dk<br />

Ungdomsudvalg<br />

Ungdomsformand<br />

Mona Høst<br />

Løvvænget 29 B<br />

Tlf.: 49701709<br />

moh@jubiimail.dk<br />

Karina Nikolajsen<br />

Hornebyvej 36<br />

Mobil: 23802106<br />

karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Conny Friis<br />

Holmegårdsvej 22 A<br />

Tlf.: 49704955<br />

nsf@tdcadsl.dk<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/hand/<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 25


Håndbold<br />

Drengeholdet – status<br />

For at lave en status er man nødt til at have start<br />

og sluttid. Det har vi dog ikke på drengeholdet for<br />

overgangen fra sidste år foregik flydende. Der var<br />

ingen pause og det eneste der skete var at vi<br />

desværre måtte sige farvel til nogle spillere som<br />

rykkede op som juniorer.<br />

Vi brugte derfor sommerturneringen til at spille et<br />

nyt hold sammen og det gik over al forventning,<br />

vi vandt vores række og var derefter klar til at spille<br />

semifinalerunde om SM.<br />

Vi skulle spille 2 kampe og vi tabte begge efter en<br />

god og dårlig indsats og var derefter ude.<br />

Næste mål i horisonten var vores kval. Turnering<br />

hvor vi var seedet som nr. 15 og dermed skulle<br />

kunne spille os i drenge elite B. Det er den næstbedste<br />

række på sjælland, så det var en meget<br />

flot præstation at vi kunne klare dette. Kampene<br />

viste dog også at der er meget langt op til de 8-<br />

10 bedste hold, og det var godt at vi ikke skulle<br />

spille mod dem hver søndag, for det ville give<br />

store klø.<br />

Det var dejligt at vi klarede dette, for vi havde<br />

trænet meget. Vi trænede 3 gange om ugen, og<br />

hver gang vi trænede, var det for fuld damp. Det<br />

viste os at hvis vi vil, så kan vi også, men det<br />

kræver en stor indsats og det var ( og er ) drengene<br />

villige til at yde.<br />

Så startede vinterturneringen og vi vandt de første<br />

tre kampe, for dernæst at tabe to, inden vi<br />

vandt den senest spillede kamp. Dette betyder at<br />

vi ligger meget tæt omkring 2. pladsen, og i skrivende<br />

stund kan vi selv afgøre vores videre<br />

skæbne (når dette læses er vi sikre på vores placering).<br />

Vi håber og tror at vi er blevet nr. 2 således at vi<br />

går videre i drenge elite BA. Det er kun nr. 1 og 2<br />

som kommer i denne række.<br />

Jeg er meget imponeret over den indstilling og<br />

energi, der bliver lagt for dagen. Det et en fornøjelse<br />

at komme over i hallen hver eneste gang, og<br />

vide at der står 15 drenge, som vil gøre deres<br />

bedste hver gang. Det er en utrolig motivation for<br />

mig, og de folk som siger at børn ikke har<br />

ansvarsfølelse kender ikke mine drenge. For de<br />

er bare så pligtopfyldende og fantastisk dejlige at<br />

være sammen med<br />

Jens Munk<br />

26 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Sidste hjemmekampe inden jul<br />

Søndag den 14. december 2003 spilles<br />

de sidste hjemmekampe inden jul, hvor vi<br />

traditionen tro hygger med mad efter<br />

kampene ca. kl. 17.00.<br />

Tilmelding se opslag i Klubhuset senest<br />

mandag den 8. december 2003.<br />

Pris kr. 50,- pr. pers.<br />

Puslinge piger og drenge<br />

Sæsonen startede med at lære hinanden lidt<br />

bedre at kende. Vi hyggede på <strong>Hornbæk</strong> strand<br />

med konkurrencer og medbragt aftensmad.<br />

Træningen gik for alvor i gang med løb og sjov i<br />

hallen. På trods af at vi desværre ikke ligger i<br />

toppen af A-rækken, lærer vi virkelig noget.<br />

Kampene er utrolig spændende og tit lige ved og<br />

næsten. Kampene er gået således: Mod<br />

Helsingør 8-15, Kvik Humlebæk 9-9, Borsholm<br />

5-5, Fredensborg 5-17 av’ en r..fuld og Borsholm<br />

7-8…øv! Vi spiller også en C turnering, hvor<br />

vores to puslinge drenge så kan deltage.<br />

Andreas og David, godt at I holder ved. Lidt træningskampe<br />

bliver det også til.<br />

Vi hygger også ved siden af alt det hårde håndboldtræning,<br />

nemlig den 19/10 inviterede Camilla<br />

Jørlers mor til brunch før kamp. Tak for det gode<br />

initiativ. Den 16/12 inviteres alle forældrene til<br />

udfordring imod os kl 16 - 17. Den 18/12 efter<br />

træning skal vi rigtig julehygge til Josephines fødselsdag<br />

og spise dejlig aftensmad.<br />

Kærlig hilsen<br />

Majbritt


Vi gør en forskel!<br />

Sten Nielsen<br />

Ndr. Strandvej 355<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4970 1312<br />

e-mail:<br />

hornbaek@home.dk<br />

www.home.dk<br />

Tilbud på Bilvask!<br />

Vaskekort værdi 1.000,-<br />

Rabat ÷40%<br />

Nu kun 600,-<br />

Tilbuddet gælder hele maj måned<br />

Shell <strong>Hornbæk</strong><br />

Ndr. Strandvej 359<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4970 0022<br />

<strong>Hornbæk</strong> Sol & Negleklinik tilbyder<br />

opbygning af kunstige negle, som er<br />

holdbare og præsentable<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

Sol & Negleklinik<br />

Pilevej 2 (bag Shell-tanken)<br />

40 28 84 44<br />

Dansk/fransk a la carte<br />

Selskaber op til 50 personer<br />

Mad ud af huset<br />

Bordbestilling<br />

4970 0479<br />

www.hansenscafe.dk<br />

Havnevej 19 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

DANSK SIKKERHEDS SERVICE<br />

Nordsjællands største Vagt og Alarm firma<br />

Vagtsikring · Tyverisikring<br />

tlf. 7022 2054<br />

Email: vagt@dss.nu www.dss.nu


Petanque<br />

Président<br />

Henning Jørgensen<br />

Kleinsmedevej 6<br />

49 70 28 48<br />

e-mail: mums.@stofanet.dk<br />

Næstformand<br />

Irene Serup<br />

Holmegaardsvej 23<br />

49 70 30 26<br />

e-mail: seruph@mail.tele.dk<br />

Kasserer<br />

Alice Ibsen<br />

Lille Ewaldsvej 3<br />

4970 2299<br />

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Sekretær (og klubblad)<br />

Svend Hermansen<br />

Rødtjørnevej 19<br />

4970 1445<br />

e-mail:<br />

hermansen@dj-freelance.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Lasse Christensen<br />

Løvvænget 39 B<br />

4970 1212<br />

e-mail: ikm@tdc.dk<br />

28 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Nu hedder han Karl d. 1.<br />

Karl Wiedemann, der om kort tid runder en ol i leveår, er ofte blevet kaldt<br />

Karl d. 4.. Det skyldes, at han har haft et ry for at blive nr. 4 i turneringer,<br />

hvor der kun var præmier til de tre bedste.<br />

Men i det næste år kan han kalde sig Karl d. 1. Han blev nemlig samlet<br />

vinder af årets serie på 12 rødvinsturneringer.<br />

Men der var første søndag 30. november stor spænding om udfaldet<br />

indtil årets sidste kuglekast. Ikke færre end 28 spillere (sæsonrekord) var<br />

mødt op i gråvejr og syv graders ”varme”. Dels for at spille petanque,<br />

men også for at nyde den obligatoriske gløgg og ølkage.<br />

Fem af dem havde inden turneringen chancen for at løbe med den samlede<br />

førsteplads, hvilket vidner om stor jævnbyrdighed. Det stod hurtigt<br />

klart, at den forsvarende mester Jørgen Timmann, der inden den sidste<br />

turnering lå nr. 1, ikke kunne gøre sig gældende i søndagens topstrid.<br />

Han kunne imidlertid håbe på, at de nærmeste konkurrenter også klarede<br />

sig skidt.<br />

Men han havde ikke taget Karl Wiedemann i ed. I den allersidste kamp<br />

mødtes de to. Karl Wiedemann havde Inger Skaarup som makker, mens<br />

Jørgen Timmann havde allieret sig med Per Gullberg. Wiedemann og<br />

Skaarup vandt, og dermed besatte Karl Wiedemann en andenplads i turneringen.<br />

Det var lige akkurat nok til at passere Jørgen Timmann i den<br />

samlede stilling. Var kampen blevet vundet af Timmann og Gullberg var<br />

det Timmann, der på ny var løbet med den samlede førsteplads.<br />

Den sidste turnering blev vundet af Rasmus Korsholm Christensen. Efter<br />

Karl Wiedemann på andenpladsen kom Søren Duus og Connie Nyborg<br />

For en måned siden tydede intet på, at Karl Wiedemann kunne nå førstepladsen,<br />

idet han blot var placeret som nr. 5. Men andenpladsen<br />

samt en førsteplads i midten af november, vendte op og ned på alt i den<br />

samlede stilling.<br />

Ægteparret Wiedemann har taget for af titlerne i 2003. Fru Grethe, der er<br />

tre måneder ældre end Karl, vandt således klubmesterskabet i single i<br />

juni. Alder er ikke nogen hindring i petanque…<br />

Rødvinsturneringerne i 2003 har samlet et rekordstort deltagerantal. I alt<br />

43 spillere har været med, og syv af dem mødte op alle 12 gange. Det<br />

var ægteparret Wiedemann, Kirsten Madsen, Jørgen Timmann samt de<br />

tre gange Serup: Irene, Henning og Niels.<br />

Irene Serup blev den tredje spiller i år, der rundede deltagelse i 25 rødvinsturneringer<br />

i træk. Tidligere i år blev dette antal nået af Henning<br />

Serup og Kirsten Madsen.<br />

Det var niende år, der blev spillet rødvinsturneringer.<br />

De tidligere vindere er:<br />

1995: Peder Viggo Andersen<br />

1996: Per Andersen<br />

1997: Runa Brokær<br />

1998: Joe Johnston<br />

1999: Joe Johnston<br />

2000: Kirsten Madsen<br />

2001: Lasse Christensen<br />

2002: Jørgen Timmann


Slutstillingen<br />

2003:<br />

Karl Wiedemann 24<br />

Jørgen Timmann 23<br />

Henning Serup 22<br />

Kirsten Madsen 19<br />

Erik Ibsen 19<br />

Irene Serup 17<br />

Jørgen Bo Wind 16<br />

Lars DK Hansen 16<br />

Grethe Wiedemann 16<br />

Joe Johnston 16<br />

Svend Hermansen 15<br />

Niels Serup 15<br />

Hans Holten 13<br />

Ingrid Korsholm 12<br />

Søren Duus 12<br />

Inger Skaarup 10<br />

Kirsten DK Hansen 10<br />

Alice Ibsen 10<br />

Rasmus<br />

K. Christensen 10<br />

Anni Poulsen 8<br />

Gerda Laugesen 7<br />

Erik Helmer<br />

Pedersen 6<br />

Runa Brokær 6<br />

Jeanne Simonsen 6<br />

Henning Jørgensen 6<br />

Harry Duus 6<br />

Steen Andersen 5<br />

Lasse Christensen 5<br />

Bob Emmonds 5<br />

Connie Nyborg 5<br />

Per Gullberg 4<br />

Werner Schmidt 3<br />

Gitte H. Pedersen 2<br />

Jørgen Olsen 2<br />

Peter Hansen 2<br />

Erik Jessen 1<br />

Martin H. Pedersen 1<br />

Tage Skaarup 1<br />

Bodil Frederiksen 1<br />

Bjørn Andersen 1<br />

Bjørn Mogensen 1<br />

Torben Hansen 1<br />

Susan Nicolaisen 1<br />

Holdkampe i 2004<br />

Samtlige aktive medlemmer har modtaget et brev<br />

om holdturneringerne i 2004. Det skal der svares<br />

på senest 6. januar, hvis man vil være med til at<br />

spille i Dansk Petanque Forbunds (DPF) regionalturnering<br />

samt i DGI turnering om amtsmesterskabet.<br />

DPF-turneringen kræver, at man har spillelicens.<br />

Den koster 140 kr. i 2004 og giver desuden<br />

adgang til DPF´s øvrige turneringer – blandt<br />

anden de forskellige DM-turneringer.<br />

Regionalturneringen i 2004 skifter struktur, idet et<br />

hold fremover skal bestå af mindst ni spillere mod<br />

hidtil syv. Det betyder, at 4-6 nye spillere skal<br />

tegne licens, hvis vi også i 2004 skal stille med to<br />

hold.<br />

Allerede nu er det bestemt hvilke dage, der skal<br />

spilles DPF-turnering på. Det er:<br />

Lørdag 24. april<br />

Søndag 25. april<br />

Lørdag 12. juni<br />

Lørdag 21. august<br />

DGI’s turnering om amtsmesterskabet starter ca.<br />

1. maj og alle kampe spilles på hverdagsaftner. Vi<br />

håber at kunne stille med mindst tre hold á seks<br />

spillere. Alle klubbens medlemmer bør tilmelde<br />

sig DGI-turneringen for at komme rundt i amtet<br />

for at spille.<br />

Men det kræver at man tilmelder sig hos Svend<br />

Hermansen inden 6. januar.<br />

Nytårsturnering i Frederikssund<br />

DGI i Frederiksborg Amt inviterer traditionen tro til<br />

nytårsturnering i petanque. Den finder sted i<br />

Frederikssund lørdag 3. januar kl. 10 med indskrivning<br />

fra kl. 9. Der kan maksimalt deltage 72<br />

spillere i turneringen, hvor der spilles triple med<br />

skiftende makkere i fire kampe.<br />

Det koster 65 kr. at deltage og der er præmie til<br />

de ti bedste. Inkluderet i prisen er grillpølser og<br />

en lille én. Desuden kan der købes drikkevarer til<br />

rimelige priser.<br />

Tilmelding senest tirsdag 23. december til Tage<br />

Stenbæk-Larsen, tlf.: 47 31 63 09, e-mail:<br />

villa141@12move.dk. Men tilmelding i god tid<br />

kan anbefales, idet ”først til mølle”-princippet<br />

gælder. Der kan læses mere på www.dgi.dk/frederiksborg_amt/petanque.<br />

Generalforsamling<br />

i <strong>Hornbæk</strong> Petanque<br />

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling<br />

i <strong>Hornbæk</strong> Petanque<br />

Lørdag 13. marts 2004 kl. 10.00<br />

i klubhuset. Traditionen tro vil der blive serveret<br />

brunch. Efter generalforsamlingen spilles årets<br />

første rødvinsturnering.<br />

Dagsorden ifølge lovene:<br />

• Valg af dirigent<br />

• Présidentens beretning<br />

• Regnskabsaflæggelse<br />

• Indkomne forslag<br />

(skal være formanden i hænde<br />

senest 6/3 kl. 10)<br />

• Valg af næstformand, kasserer,<br />

bestyrelsesmedlem og revisor<br />

• Eventuelt – herunder fremlæggelse<br />

af spilleplan for 2004<br />

På bestyrelsens vegne<br />

Henning Jørgensen<br />

Président<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 29


Skiklub<br />

Formand<br />

Peter Anderskou<br />

Tlf.: 49 70 05 79<br />

Kasserer<br />

June Kring<br />

Tlf.: 49 70 00 25<br />

Sekretær<br />

Marie-Louise Krabbe<br />

Fasanvænget 303<br />

2980 Kokkedal<br />

Tlf.: 51 62 15 42<br />

Best. Medlemmer<br />

Merete Faltz<br />

Tlf.: 49 70 31 00<br />

Finn Larsen<br />

Tlf.: 49 70 29 88<br />

Klubadresse<br />

Hornebyvej 4<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail:<br />

kiosk@post11.tele.dk<br />

Internet:<br />

www.infosport.dk<br />

Brugernavn.: 10487<br />

Brugerkode.: skib85<br />

Dansk Skiforbunds<br />

slogan:<br />

"Søg vejledning og køb<br />

dit skiudstyr i Danmark<br />

– start med støvlerne"<br />

30 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Dansk Skiforbunds politik for køb af skiudstyr<br />

Dansk Skiforbund’s ledelse har drøftet og vedtaget en politik for køb af<br />

skiudstyr. Udgangspunktet for den efterfølgende rådgivning er den alpine<br />

skiløbers behov for et sæt skiudstyr bestående af støvler, ski med bindinger<br />

samt stave. Tilsvarende overvejelser og beslutninger er alment<br />

gældende for skiudstyr til de nordiske skidicipliner og til snowboarding.<br />

Anskaffelse af udstyr<br />

Det er Dansk Skiforbunds anbefaling, at danske alpinister anskaffer skiudstyr<br />

i rækkefølgen; først støvler – dernæst ski med bindinger samt<br />

stave. Støvlerne først fordi en personlig tilpasset støvle udgør den bedste<br />

forbindelse i den gensidige overførsel af kræfter mellem kroppen og<br />

skiene. Derved opnås præcision i skiløbet. Dertil kommer at skiløberen<br />

med en tilpasset støvle vil undgå smerter og ømhed i fødder, ankler og<br />

skinneben. Den hygiejniske fordel ved at have sine egne støvler er heller<br />

ikke et uvæsentligt argument.<br />

Med hensyn til valg af skitype er anbefalingen, at købe en carving ski<br />

som er bredt anvendelig. Derfor peger skiforbundet i den forbindelse på<br />

gruppen af Race og Allround carving ski. Inden skiløberen evt. beslutter<br />

sig for at købe mere specialicerede ski til f.eks. telemark, pukler eller offpiste,<br />

er det anbefalelsesværdigt enten at låne eller at leje udstyret for<br />

derved dels at kunne afprøve sin interesse dels at kunne vurdere udstyret.<br />

Som et supplement tilbyder flere af de større danske skiklubber samt<br />

Surf & Ski forretningskæden ture, hvori indgår skitest med instruktion.<br />

Her har skiløberen den ultimative mulighed for at afprøve udstyr og<br />

teknik – forud for et køb.<br />

Producenterne har på det seneste valgt at opdele skiudstyret i målrettede<br />

linier for kvinder hhv. mænd. Skiforbundet bifaler denne udvikling, der<br />

medfører en optimal tilpasning af udstyret til de forskellige fysiske forudsætninger.<br />

Stave af metal følger som regel med skiene, men vil man<br />

kræse lidt for sig selv, er der oftest en bedre balance og et bedre håndtag<br />

at hente i de lidt dyrere stave fremstillet i carbon (kulfiber).<br />

Hvor skal vi købe/leje udstyr?<br />

Mønstret viser at de danske skiløbere i højere grad lejer skiudstyr på skidestinationerne<br />

end i Danmark. Årsagerne hertil ses at være praktisk<br />

relaterede, idet skiløberen undgår at skulle transportere udstyret til og fra<br />

skisportsstedet samt at skiløberen har mulighed for at bytte udstyr som<br />

enten ikke passer i størrelsen eller bliver defekt under skiferien.<br />

Med hensyn til at leje skiudstyr på destinationerne, skal man være<br />

opmærksom på at valgmulighederne kan være stærkt begrænsede, hvis<br />

man ankommer sent til forretningen på sin første skidag. Dette forhold<br />

gør sig især gældende i højsæsonen. Reservation via rejsearrangøren<br />

eller via Internettet anbefales derfor. Fordelene ved at leje skiudstyr i<br />

Danmark er klart de sprog- og vejledningsmæssige fordele, hvor der<br />

også er god tid til at prøve udstyret og få gode råd med på vejen.<br />

Ydermere undgår man at stå i kø på destinationen den første skidag og<br />

man kan gå direkte til skiløbet uden forsinkelse i skiudlejningen.<br />

Et ofte stillet spørgsmål er: Hvorfor skal man købe sit eget skiudstyr?<br />

Dansk Skiforbund vil i den forbindelse pege på fordelene i at skiløberens<br />

personligt tilpassede skiudstyr giver bedre præstation, sikkerhed


og velvære. Samtidig er man med sit eget skiudstyr<br />

hurtigere ude på pisterne på den første<br />

skidag.<br />

Den bedste rådgivning<br />

Det næste spørgsmål som melder sig er: Hvor får<br />

man den bedste rådgivning om skiudstyr? Dansk<br />

Skiforbund vil her pege på de sportsforretninger<br />

i Danmark, der har specialiseret sig i skiudstyr.<br />

Disse forretninger har oftest flere veluddannede<br />

ekspedienter, som selv er skiløbere og<br />

dermed har en praktisk indgang til at rådgive<br />

kunden. Dertil kommer at dialogen kan foregå på<br />

dansk og dermed uden sprogforbistringer som<br />

evt. kan medføre et forkert køb. Endvidere har<br />

skiløberen ved køb af skiudstyr i Danmark bedre<br />

mulighed for evt. reklamation på udstyret og<br />

der kan opnås en mere tæt dialog omkring<br />

vedligeholdelsen af udstyret.<br />

Skigymnastik<br />

Marianne’s torturkammer fungerer fortsat i bedste<br />

velgående og der er efterhånden en del medlemmer<br />

der har fundet vejen derned.<br />

I forbindelse med jul/nytår og frem til uge 6/2004<br />

er der følgende ændringer:<br />

Mandag 15/12 kl. 18.30 Aflyst<br />

Onsdag 17/12 kl. 19.00 Stine<br />

Lørdag 20/12 kl. 11.00 Marianne<br />

Mandag 22/12 kl. 18.30 Marianne<br />

Lørdag 27/12 kl. 11.00 Marianne<br />

Mandag 29/12 kl. 18.30 Marianne<br />

Lørdag 3/1 kl. 11.00 Marianne<br />

Mandag 2/2 kl. 18.30 Stine<br />

Onsdag 4/2 kl. 19.00 Stine<br />

Øvrige “ikke-nævnte” dage køres der som sædvanligt,<br />

dvs. Mandag fra kl. 18.30 til kl. 20.00<br />

i lokalet “Bag Scenen” og Onsdag fra kl. 19.00 til<br />

kl. 20.30 i den store gymnastiksal. Indgang fra<br />

Johs. Ewaldsvej begge dage.<br />

HUSK: Du kan godt nå at få bare lidt ekstra styrke<br />

hvis du starter nu – det er altså ikke for sent!!<br />

Ski-byt<br />

Denne vinters Ski-Byt arrangement finder sted<br />

Søndag den 11. januar 2004 i <strong>Hornbæk</strong><br />

Bådeklub’s lokaler fra kl. 13.00 til 16.00.<br />

Ligesom det har været tilfældet alle tidligere<br />

gange, er alle velkomne til at møde op med sit<br />

brugte udstyr, sætte en prislap på og prøve at se<br />

om ikke der er en og anden der lige står og<br />

mangler dette udstyr. Som noget nyt har vi i år<br />

inviteret en lokal skiudstyrs-butik til at stille op -<br />

og, hvem véd, måske har de nogle rigtig gode tilbud<br />

med i skiposen.<br />

Skikort<br />

Iflg. pålidelige kilder skulle alle medlemmer nu,<br />

dvs. når dette blad er på gaden, have modtaget<br />

sit “Ski-Kort” fra Dansk Skiforbund. Hvis dette<br />

ikke er tilfældet må I meget gerne kontakte mig<br />

enten ved at sende en mail til:<br />

Kiosk@Post11.tele.dk eller ved at give mig et ring<br />

på 49 70 03 54 eller 49 70 04 79, så vi kan få bragt<br />

det i orden inden du står og skal bruge kortet.<br />

Og hvilke fordele får du<br />

med dit Skikort.dk?<br />

Med Skikortet i hånden vil du i fremtiden være i<br />

stand til at opnå en række fordele, som gør dine<br />

oplevelser på ski både billigere og mere unikke.<br />

Du får med andre ord større oplevelser for de<br />

penge du har valgt at bruge på skisporten.<br />

Der er rabatter på skirelevante produkter og du<br />

har adgang til hele forbundets net af aktiviteter<br />

indenfor alle de mange discipliner.<br />

Her et par gode eksempler:<br />

10% rabat på køb af skiudstyr i “Surf & Ski”butikkerne<br />

30% rabat på en skirejseforsikring fra Gouda<br />

20% rabat på behandlinger hos “Team Skifys”,<br />

op til 50% rabat på liftkort i Oppdal<br />

Skiatlas 2004 til kr. 130,- (Normalpris: kr. 198,-)<br />

Klubturen<br />

Der har i år været en del færre tilmeldinger til<br />

vores tur. I skrivende stund er der modtaget<br />

depositum fra 20 deltagere og vi har fået en afbestilling<br />

- dvs. vi p.t. er 19 fra klubben der skal af<br />

sted i uge 10 til pragtfulde Val d’Isére.<br />

Hvis der stadig er nogle af jer der overvejer: Hold<br />

nu op med det pjat og se at få meldt jer til.<br />

Kontakt for en sikkerheds skyld lige formanden<br />

for at sikre jer, at der stadig er pladser - det<br />

begynder nemlig at knibe med dem nu!!<br />

Vi fra bestyrelsen vil gerne her og nu ønske alle<br />

vore medlemmer en rigtig Glædelig Jul samt et<br />

herligt Nytår. Og gid I alle må få nogle dejlige<br />

timer på de hvide bakker i det nye år.<br />

Med skihilsen, Bestyrelsen<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 31


Simon Jørgensen & Søn A/S<br />

Tømrer- og snedkerfirma<br />

49 13 96 22<br />

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård<br />

Stil krav. Det gør vi<br />

5% dividende<br />

HORNBÆK<br />

Sauntevej 1 · 49 70 19 84<br />

Anette Nielsen<br />

49 70 02 13<br />

MANDAG LUKKET<br />

Salon Musette<br />

Margit Fritzbøger<br />

A. R. Friisvej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 01 98<br />

FINN VINDAHL ANDERSEN<br />

VVS-entreprise A/S<br />

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester<br />

Tlf. 49 70 06 24<br />

<strong>Hornbæk</strong> Stationsvej 11<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>


Tennis<br />

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at ønske alle klubbens medlemmer<br />

og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende<br />

nytår.<br />

Samtidig vil vi gerne endnu engang takke for den forgangne sæson, som<br />

vi håber, at alle medlemmer har nydt og haft glæde af. På gensyn i<br />

sæson 2004 på de røde baner.<br />

Kontingent<br />

Girokort vil blive udsendt i december/januar, så indbetaling kan ske før<br />

generalforsamlingen den 7. februar.<br />

Husk at betal til tiden, så du/I er stemmeberettiget på generalforsamlingen.<br />

Gæstespil og tilmeldingsgebyr/klubturneringen for den forgangne sæson<br />

vil blive pålagt kontingentindbetalingskortet.<br />

GENERALFORSAMLING:<br />

<strong>Hornbæk</strong> Tennis indkalder herved til ordinær generalforsamling, som<br />

afholdes lørdag den 7. februar 2004 kl. 15.00 i det nye klubhus<br />

i <strong>Hornbæk</strong> Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Dagsorden: (iflg. Lovene)<br />

• Valg af dirigent.<br />

• Beretning v/formanden om foreningens virksomhed.<br />

• Fremlæggelse af revideret regnskab v/kassereren.<br />

• Fastsættelse af kontingent.<br />

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet for<br />

sæson 2005 ændres til følgende: Børn kr. 250,00 – Juniorer kr.<br />

350,00 – Ynglinge kr. 500,00 og Seniorer uforandret kr. 750,00.<br />

• Indkomne forslag.<br />

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at klubbens love § 3<br />

ændres til: “Foreningen administreres af en bestyrelse på 3 medlemmer…”<br />

resten uændret.<br />

• Valg til bestyrelsen.<br />

Følgende er på valg:<br />

Christian Fritzen – modtager ikke genvalg<br />

Dorrit Rosendal – modtager ikke genvalg<br />

Claes Thielke – modtager ikke genvalg<br />

Kell K. Nielsen – modtager ikke genvalg<br />

• Valg af suppleanter<br />

• Valg af revisor og revisorsuppleant<br />

• Evt.<br />

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være<br />

bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.<br />

Fairplaypokalen:<br />

Klubbens fornemste æresbevisning – fairplaypokalen – som er indstiftet<br />

i 1994 og skænket af Erik Tversted, blev i år tildelt Lis Garhøj. Som<br />

begrundelse for det ærefulde valg blev der lagt vægt på Lis’s store enga-<br />

<strong>Hornbæk</strong> Tennis<br />

Klubhuset<br />

Sauntevej 80<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)<br />

e-mail: hot@infosport.get2net.dk<br />

hhtp://hjem.get2net.dk/hot<br />

Formand:<br />

Christian Fritzen<br />

Ole Piis Vej 2<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 05 04<br />

hot@infosport.get2net.dk<br />

Kasserer:<br />

Dorrit Danker<br />

Tycho Jessensvej 14 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

dorrit.danker@mobilixnet.dk<br />

Bestyrelse:<br />

Ud over de 2 ovennævnte<br />

består bestyrelsen af:<br />

Claes Thielke<br />

Ole Piis Vej 6<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 35 03<br />

Dorrit Rosendal<br />

Per Bjørnsvej 5<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 39 65 08 39<br />

Kell K. Nielsen<br />

Tycho Jessensvej 14 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

KONTAKTPERSONER:<br />

Børn<br />

Dorrit Danker<br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

Juniorer<br />

Dorrit Rosendal<br />

Tlf.: 39 65 08 39<br />

Senior turneringshold<br />

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49<br />

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68<br />

Motionister<br />

Gert Rørbæk<br />

Tlf.: 49 70 33 77<br />

Old girls/boys<br />

Ole Adamsen<br />

Tlf.: 49 70 13 09<br />

Klubbladets repræsentant<br />

Kell Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

kell.klim@mobilixnet.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 33


Lis Garhøj –<br />

Fairplay vinder<br />

2003.<br />

Nogle af dem,<br />

der havde<br />

håbet at<br />

få præmien<br />

med hjem.<br />

Den stolte<br />

vinder og hans<br />

makker.<br />

gement i klubben, hendes aktive deltagelse i det<br />

sociale liv, hendes hjælpsomhed og gode humør.<br />

Lis har ligeledes udviklet sit tennisspil ved aktivt<br />

at deltage i træning m.m. Alle de her nævnte ting<br />

var Eriks kriterier for at kunne få pokalen.<br />

Lis’s navn figurerer nu på pokalen, som rummer<br />

mange kendte navne. Vi ønsker Lis til lykke !<br />

Præmier fra Klubturneringen:<br />

Da præmierne ikke var klar til udlevering ved<br />

afholdelsen af afslutningsfesten, kan de nu<br />

afhentes hos Claes Thilke, Ole Piis Vej 6.<br />

Familieturneringsvindere:<br />

På utallige opfordringer – specielt fra Carsten –<br />

skal vi her på tennissiderne forevige vinderne af<br />

Familieturneringen 2003.<br />

34 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Træner/holdledermøde:<br />

Bestyrelsen har afholdt et møde med trænerne<br />

og holdlederne fra sæson 2003. Mødet var<br />

meget positivt, og bestyrelsen fik tilkendegivet, at<br />

såvel trænere som holdledere var villige til at tage<br />

en tørn igen i sæson 2004.<br />

Der kan således tilmeldes et 1. hold – et Old<br />

Girls/boys hold og to motionisthold. Der vil ligeledes<br />

være mulighed for deltagelse i DGI’s turnering,<br />

hvis nogen vil stå for det praktiske.<br />

Bestyrelsen fik på mødet ideer og forslag til tiltag,<br />

som vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.<br />

Tak til deltagerne for deres interesse for klubben<br />

og tennisspillet.<br />

1’holdet – sæson 2004<br />

Lis Garhøj har givet tilsagn om at stå for 1. holdet<br />

i næste sæson og meget gerne sammen med<br />

Christian Vejrup (som desværre havde meldt<br />

afbud til ovennævnte trænermøde).<br />

For at lette planlægningen og for at kunne tage<br />

stilling til træner og træningsmuligheder, ønsker<br />

Lis såvel som bestyrelsen, at potentielle spillere<br />

allerede nu giver tilsagn om at ville deltage på<br />

holdet i sæson 2004.<br />

Tilsagnet er naturligvis ikke bindende, men vi må<br />

have en tilkendegivelse af hvor mange, der er<br />

interesseret, så vi ved hvor mange hold, vi skal tilmelde,<br />

og om der er basis for at engagere en<br />

prof. træner.<br />

Nøgler retur / Sorte brikker<br />

Børn med “sorte brikker” sæson 2003 skulle ifølge<br />

aftale – ved sæsonafslutningen – aflevere den<br />

udleverede nøgle.<br />

Sæsonen er nu slut, så derfor venter kasserenen<br />

længselsfuldt på at få nøglerne retur. Kom op på<br />

dupperne, og se at få nøglen afleveret.<br />

OBS !!!<br />

Kassereren har stadig ikke fået nøgler retur. For<br />

et kontingent på kr. 100,- er der fra bestyrelsens<br />

side hverken tid, råd eller lyst til at sende rykkerbreve<br />

ud. Få nu de nøgler afleveret !!!!!<br />

Afviklede arrangementer:<br />

Skumtennis lørdag den 8. november var ikke<br />

særlig velbesøgt. Kun fire seniorer og fire juniorer<br />

mødte op, og dette antal inkluderer endda arrangørerne.<br />

Dem der ikke har prøvet at spille “skum”, vil vi<br />

opfordre til at prøve. Det er både sjovt og giver en


masse motion, og så kan det måske være med<br />

til at fjerne lidt af “julefedtet”.<br />

Månedens aktiviteter: (vigtige datoer)<br />

Skumtennis lørdag den lørdag den 13/12-03 fra<br />

kl. 17.00 – 19.00<br />

Kommende aktiviteter i sæson 2004.<br />

Skumtennis lørdag den 3/1-04 fra kl. 17.00 –<br />

19.00<br />

Generalforsamling lørdag den 7/2-04 fra kl.<br />

15.00-17.00<br />

Skumtennis lørdag den 7/2-04 fra kl. 17.00 –<br />

19.00 (umiddelbart efter generalforsamlingen).<br />

Skumtennis lørdag den 6/3-04 fra kl. 17.00 –<br />

19.00<br />

Skumtennis er for alle klubbens aktive medlemmer<br />

(også børn).<br />

Det kræver ikke tilmelding af deltage, og det er<br />

gratis – mød blot op iført tennis-outfit, ketcher og<br />

indendørs tennissko.<br />

Er der stemning for det, kan der afsluttes med<br />

selvbetalte pizzaer i klubhuset på første sal.<br />

DGI-arrangementer:<br />

DGI indbyder til seniortennis (over 18 år) søndag<br />

morgen og i juleferien – for alle kategorier. Der<br />

spilles i Nykredithallen i Hørsholm.<br />

Der er tale om følgende datoer:<br />

(tider ikke oplyst).<br />

Morgentennis: 07/12-03, 04/01-04, 01/02-04<br />

og 07/03-04 (søndage). Pris: 575,- for alle dage<br />

eller 125,- pr. dag.<br />

Juletennis: mandag 29/12 og tirsdag 30/12.<br />

Pris: 225,- for begge dage eller 125,- for den ene<br />

dag.<br />

Tilmeldingsblanketter kan rekvireres på Amtskontoret<br />

tlf. 4825 1222.<br />

For yderligere information kan du/I kontakte Anne<br />

Wiberg, DGI tlf. 25 74 66 25.<br />

Klubbladet:<br />

Stof til tennissiderne efterlyses – Kontakt Kell K.<br />

Nielsen hvis du har et indlæg.<br />

Hjemmesiden:<br />

hhtp://hjem.get2net.dk/hot<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 35


Turistforening<br />

Kontakt <strong>Hornbæk</strong><br />

Turistforening<br />

og -Turistinformation<br />

Formand<br />

Lise Lotte Bjørnestad<br />

Tlf.: 49 70 49 03<br />

e-mail:<br />

liselottebjoernestad@hotmail.com<br />

Næstformand<br />

Lone Kuhlmann<br />

Tlf.: 49 70 46 80<br />

e-mail:<br />

lone@kuhlmann-hornbaek.dk<br />

Sekretær<br />

Jytte Madsen<br />

Tlf.: 49 70 34 90<br />

e-mail: jyttema@get2net.dk<br />

Kasserer<br />

Per Thordal<br />

Tlf.: 49 26 22 60<br />

Best.medlem<br />

Åse Kjær Rald<br />

Tlf.: 49 70 16 35<br />

Suppleant<br />

Barbara Mogensen<br />

Tlf.: 49 70 13 07<br />

Suppleant<br />

Karin Plummer<br />

Tlf.: 49 70 02 94<br />

Turistinformation<br />

Lisbeth Jensen<br />

Tlf.: 49 28 17 04<br />

e-mail: lje68@helsbib.dk<br />

Opdateret 3.11.2003<br />

36 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003<br />

Det Sker i <strong>Hornbæk</strong> 2003<br />

Lørdag d.13. december kl.19.30<br />

Julebal på Havreholm. Kansas City Stompers spiller til dans. Velkomstdrink,<br />

julebuffet, kaffe, dansemusik pris: 555,- kr. Yderligere oplysninger tlf. 49 75 86<br />

00. Eller www.havreholm.dk Sted: Havreholm Slot Klosterrisvej 4,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>. Arrangør: Havreholm Slot<br />

Søndag d. 14. december kl.19.30<br />

Julekoncert i <strong>Hornbæk</strong> Kirke<br />

Det danske Drengekor under ledelse af Steen Lindholm underholder med flot<br />

kormusik. Koncerten varer godt en time. Gratis adgang. Yderligere oplysninger:<br />

Jan Reich tlf. 49 75 04 00 Sted: <strong>Hornbæk</strong> Kirke. Arrangør. <strong>Hornbæk</strong> Kirke<br />

Onsdag d. 17. december kl.14<br />

Koncert for børn med Mads og Volapykkerne.<br />

Mads Gjellerod (kendt fra sommerskolen i <strong>Hornbæk</strong>) og hans orkester underholder.<br />

For børn 7-10 år. Gratis adgang. Tilmelding og yderligere oplysninger:<br />

<strong>Hornbæk</strong> Bibliotek tlf. 49 28 17 00. Sted: Nordkystens Ungdomsskole<br />

Sauntevej 4. Arrangør: Børnekulturkonsulenten i Helsingør Kommune og<br />

<strong>Hornbæk</strong> Bibliotek<br />

Onsdag d.24.12.<br />

Dj. Haim musik på Cafe Paradis<br />

Sted: Havnevej 3. Yderligere oplysninger tlf. 49 70 04 25 eller<br />

www.cafe-paradis.dk. Arrangør: Cafe Paradis.<br />

Torsdag d.25.12.<br />

WBO disco classic musik på Cafe Paradis<br />

Sted: Havnevej 3. Yderligere oplysninger tlf. 49 70 04 25 eller<br />

www.cafe-paradis.dk. Arrangør: Cafe Paradis.<br />

Fredag d.2. januar kl.21.<br />

Ladies Sing the Blues<br />

Spændende konstellation med tre kvinder som synger soul, gospel og jazz<br />

m.m. bakket op at tre velsvingende musikere på piano, bas og trommer.<br />

Forsalg en uge før: <strong>Hornbæk</strong> Bibliotek & turistinformation. Yderlige oplysninger<br />

tlf. 49 70 47 04 eller www.hornbaek-jazzklub.dk. Sted: Cafe Paradis, Havnevej<br />

Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Jazzklub<br />

Mandag d.13. januar kl.19.<br />

Bast´Nett workshop. Pia Noach fremstiller kunsthåndværk af volierenet og<br />

bast, det bliver til tasker, lysestager og meget andet – kom og se og prøv selv<br />

teknikken. Gratis adgang. Tilmelding og yderligere oplysninger: <strong>Hornbæk</strong><br />

Bibliotek tlf. 49 28 17 00. Sted og arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Bibliotek Vestre<br />

Stejlebakke 2A<br />

Fredag d.6. februar kl.21.<br />

New Orleans Delight.<br />

New Orleans jazzmusik er glad musik, og denne gruppe har mange års erfaring<br />

med netop denne jazzform. Den seks mands besætning spiller på klarinet,<br />

banjo, trombone, piano, bas og trommer. Yderlige oplysninger tlf. 49 70 47 04<br />

eller www.hornbaek-jazzklub.dk<br />

Sted: Cafe Paradis, Havnevej Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Jazzklub.


Ud fra formålet at give børn mulighed for at<br />

prøve kræfter med sig selv og søge udfordringer<br />

i alternative idrætsgrene at give børn, der ellers<br />

ikke deltager i der etablerede idrætsliv, mulighed<br />

for at prøve forskellige idrætsformer af at<br />

give børnene gode og positive oplevelser i samvær<br />

med kendte og fremmede børn og voksne<br />

afholdt <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> i samarbejde<br />

med DGI og fritidshjemmene i <strong>Hornbæk</strong><br />

“<strong>Hornbæk</strong> Idrætsskole” for fjerde gang i træk.<br />

86 børn i alderen 6 til 15 år havde i år valgt at<br />

bruge 3 dage af deres efterårsferie på at deltage<br />

i idrætsskolen under mottoet “idræt for sjov”.<br />

Børnene var blevet lovet tre dage fyldt med sjove,<br />

udfordrende, spændende, anderledes og lærerige<br />

oplevelser. At forventningerne blev opfyldt<br />

var ingen i tvivl om. Børnene fik tre dage med fuld<br />

drøn på. De klatrede i træer, spillede volleyball og<br />

andre boldspil, lærte selvforsvar og fægtning,<br />

havde atletik, løb på rulleskøjter (inde!) i hallen,<br />

sprang på airtrack og lærte funk og hiphop. De<br />

lærte afrikansk dans, de var i svømmehallen hvor<br />

de sejlede kajak og vi havde overnatning i hallen.<br />

Gruppen med de ældste børn havde mulighed<br />

for at overnatte i kåten (“<strong>Hornbæk</strong> Naturprojekts<br />

telt i skoven) – hvilket 16 modige unge mennesker<br />

valgte. En spændende, men også hyggelig<br />

oplevelse!<br />

<strong>Hornbæk</strong> Idrætsskole<br />

Vores mål blev opfyldt! Børnene fik prøvet kræfter.<br />

Både med sig selv, men sandelig også i forhold<br />

til andre. De fik overskredet egne grænser,<br />

og gav sig selv 100% i situationer, de ikke havde<br />

drømt om. Der blev skabt nye venskaber, og der<br />

blev grinet. Både af hinanden og dem selv. Og<br />

vigtigst af alt: vi oplevede alle, at idræt kan give<br />

mindeværdige oplevelser, der sætter sig i hjerte<br />

og sjæl.<br />

Tak til instruktører og gruppeledere for Jeres<br />

dygtige og entusiastiske indsats. Tak til Ole<br />

“Chauffør”, som atter tålmodigt futtede rundt med<br />

de yngste deltagere, når de skulle rundt mellem<br />

skole, skov og hal. En stor tak til Susanne Holst,<br />

som sørgede for en super forplejning til børn og<br />

voksne og tak til alle I andre som hjalp til på én<br />

eller anden måde.<br />

Tusinde tak alle sammen for Jeres indsats. Det er<br />

sådanne nogle som Jer, der skaber gode oplevelser!<br />

Tak til DGI for godt samarbejde og tak til vores<br />

sponsorer Fruiss saftevand, 3T Textil Tryk og<br />

DanBolig i <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Og selvfølgelig laver vi idrætsskolen igen til næste<br />

år. Vi kan ikke la’ væ’r.<br />

Ole Raslow og Kirsten Grønlund<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 37


ØLPAUSE..!<br />

<strong>Hornbæk</strong> Installationsforretning A/S<br />

Ahrendt-Jensen & Søn<br />

Havnevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 01 75<br />

Telefax 49 76 11 75<br />

Alt i elektriske anlæg<br />

Hvidevareservice<br />

EDB-installationer<br />

TV og antenner<br />

Tagrenovering · Døre-vinduer<br />

Sommerhuse · Om- og tilbygning<br />

TØMRERFIRMAET<br />

OLE FØGE JENSEN<br />

HORNBÆK<br />

TLF 4970 3237 • FAX 4970 3074<br />

BIL 2811 3040<br />

Værksted: Engholmvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong> · e-mail: ole@foge.dk<br />

MODERIGTIG<br />

BØRNETØJ<br />

2-16 ÅR.<br />

williams as<br />

49 70 01 75<br />

• Service<br />

• Fjernvarme<br />

• Naturgas<br />

• Badeværelser<br />

JAN BORG<br />

VVS INSTALLATØR<br />

Tlf. 4970 0892 • Mobil 2013 0892<br />

Støberens Vænge 19 A<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

BK-revision<br />

Registrerede<br />

Revisorer<br />

Bjarne Kring<br />

Rødtjørnevej 11 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf.<br />

4970 1513<br />

bk@bkrevision.dk<br />

Tømrer- og Snedkerfirmaet<br />

FRITZEN<br />

Ole Piisvej 1B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 02 04<br />

Fax: 49 70 41 04


Formand:<br />

Flemming Hansen<br />

Tlf: 4920 1723<br />

Stolemagervej 1<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Sekretær:<br />

Bodil Hjerrild<br />

Tlf: 4920 1919<br />

Holbergsvej 5b<br />

3000 Helsingør<br />

Vollyball<br />

Kasserer:<br />

Joan Andersen<br />

Tlf: 4970 0707<br />

Hornebyvej 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best.medl.:<br />

Torben Jensen<br />

Tlf: 4970 1420<br />

Stjernevej 29<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best.medl.:<br />

Vibeke Jespersen<br />

Tlf: 4970 1723<br />

Stolemagervej 1<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> Bridgeklub<br />

Formand<br />

Steen Jacobsen<br />

Tlf.: 49 70 15 97<br />

Månevej 13B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Kasserer<br />

Pia Knak Jacobsen<br />

Tlf.: 49 70 15 97<br />

Sekretær<br />

Lise Ebsen<br />

Tlf.: 49 13 08 70<br />

Næstformand<br />

Ellen Jørgensen<br />

4970 1476<br />

Skovvej 2<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Kasserer<br />

Michael Kørner<br />

4970 1082<br />

Løvvænget 18 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Sekretær<br />

Thomas Jørgensen<br />

4970 0157<br />

Best. medlem<br />

Erik Grønvald<br />

Tlf.: 49 70 98 01<br />

Best. medlem<br />

Aase Haagensen<br />

Tlf.: 49 75 51 52<br />

4F Foreningen for forhenværende formænd<br />

Holmegårdsvej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. Medlem<br />

Lone Bruun<br />

4970 2446<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. Medlem<br />

Henning Andersen<br />

4970 2474<br />

Hornebyvej 59<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Fodboldens venner<br />

Formand<br />

Stig Petersen<br />

Drejervej 15<br />

Tlf. arb.: 49 70 27 91<br />

Mobil: 40 25 58 64<br />

Kasserer<br />

Gitte Pedersen<br />

Hornebyvej 40<br />

Tlf.: 49 70 15 90<br />

Mobil: 51 55 37 02<br />

Gehelmer@post.tele.dk<br />

John Sørensen<br />

Toftemosevej 7 a<br />

Tlf.: 49 70 18 83<br />

Arb.: 25 31 13 83<br />

Jjs41@helsingor.dk<br />

Næstformand<br />

Jacob Scheel<br />

Bødkervej 26<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 40 91 99 58<br />

E-mail:<br />

scheel_@hotmail.com<br />

Brian “Joe” Johnston<br />

Ndr.Strandvej 343, 1<br />

Tlf.: 49 70 36 76<br />

Arb.: 4970 2791<br />

Johnston.danmark@<br />

post.tele.dk<br />

Hans Strand<br />

Jupitervej 73<br />

Tlf.: 49 70 15 48<br />

Bhstrand@postu.tele.dk<br />

Birthe Larsen<br />

Skovvænget 13<br />

Tlf.: 49 70 07 45<br />

Birthelarsen@ofir.dk<br />

Ib Nicolajsen<br />

Jupitervej 71<br />

Tlf.: 49 70 06 40<br />

Annette Flyger<br />

Ndr.: Strandvej 285 b<br />

Tlf.: 49 76 39 37<br />

<strong>Hornbæk</strong> Scenen<br />

Karate<br />

Formand<br />

Claus linnè<br />

Klyveren 45<br />

3070 Snekkersten.<br />

Tlf.: 26 22 67 08<br />

E-mail: cll@hur.dk<br />

Næstformand<br />

Jens Børgesen<br />

Hejreskovvej 18c<br />

Tlf.: 21 42 43 46<br />

E-mail: jens@dss.nu<br />

Kasserer<br />

Lone Bruun<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 24 46<br />

E-mail:<br />

lone-bruun@mail.tele.dk<br />

Sekretær<br />

Joan Timmner<br />

Månevej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 40 50 16 98<br />

E-mail: timmner@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Henrik Timmner.<br />

Månevej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 26 22 55 37<br />

E-mail: timmner@mail.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2003 39


<strong>Hornbæk</strong> – Speciavej<br />

Et sandt Columbusæg<br />

Udefra syner denne 97 kvm. gulstensvilla ikke af meget, men så<br />

snart man træder ind af døren vil man straks opleve, at her er<br />

tale om en moderne og velfungerende bolig.<br />

Huset som har gennemgået renovering og modernisering i år<br />

2000/2001 indeholder: Entre, to børneværelser med indbyggede<br />

skabe, dejligt badeværelse med italienske marmorklinker,<br />

meget lækkert køkken i hvidt og maghony med alle hårde hvidevarer<br />

i stål, lys kombineret spise- og opholdsstue med udgang til delvis<br />

overdækket terrasse, forældresoveværelse samt bryggers med italienske<br />

marmorklinker, flot garderobeskab, nyt oliefyr samt vaskemaskine<br />

og kondenstørretumbler. Endvidere stort udhus. Ejendommen er beliggende<br />

på 614 kvm. nem holdt grund, for enden af blind vej i hyggeligt<br />

og roligt kvarter. En ejendom som skal opleves indefra.<br />

Sag A5292. Tlf. 49 70 23 04.<br />

Brt./nt. 11.261 / 9.436 · Udb./knt. 85.000 / 1.675.000<br />

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført<br />

97 614 1 / 3 1967<br />

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 4970 2304<br />

Man kan ikke<br />

spise mursten<br />

- og dog<br />

Måske har du flere penge<br />

til rådighed, end du aner.<br />

Har du friværdi i din bolig,<br />

kan du vælge at spare ned<br />

i stedet for op. Det betyder,<br />

at du bruger af friværdien i<br />

din bolig.<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - fredag 10.00 - 16.00,<br />

torsdag 10.00 - 17.30.<br />

Pengeautomat alle ugens dage 6.00 - 2.00.<br />

Du kan fx. få udbetalt et<br />

beløb - på en gang eller<br />

hver måned i en årrække.<br />

kik ind, og lad os sammen<br />

se på dine muligheder.<br />

Kontakt venligst en af<br />

vores bankrådgivere.<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - torsdag 09.00 -17.00<br />

Fredag 09.00 -16.00<br />

Lørdag 10.00 -13.00<br />

Søndag 10.00 -16.00<br />

<strong>Hornbæk</strong> afdeling,<br />

Ndr. Strandvej 346, 3100 <strong>Hornbæk</strong>,<br />

tlf. 49 70 25 11, telefax 49 70 31 01.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!