SKAGEN TRUCK SERVICE ApS TRUCK-KOMPAGNIET ... - DI

di.dk

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS TRUCK-KOMPAGNIET ... - DI

2010 – 2012

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS

OG

TRUCK-KOMPAGNIET

SKAGEN ApS

OVERENSKOMST

2010 – 2012

Indgået mellem

DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel)

og

3F, Frederikshavn


OVERENSKOMST

mellem

DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel)

og

3F, Frederikshavn

gældende for

Skagen Truck Service ApS

og

Truck-Kompagniet Skagen ApS

2010-2012


§ 1

- 2 -

Den normale, effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge.

Den daglige arbejdstid skal lægges mellem kl. 06.00 og kl. 16.00 på ugens 5 første dage.

Tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør inden for de nævnte klokkeslæt fastsættes

efter aftale mellem arbejdsgiveren og arbejderne lokalt.

§ 2

Den normale timeløn andrager:

pr. 1. marts 2010 kr. 140,05

pr. 1. marts 2011 kr. 142,30.

Der kan maksimalt afregnes efter denne paragraf i 8 timer om dagen, dog højest 37 timer

pr. uge.

§ 3

Timelønnen i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 19.00 andrager:

pr. 1. marts 2010 kr. 156,16

pr. 1. marts 2011 kr. 158,71.

§ 4

Timelønnen i tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 06.00 samt fra fredag kl. 19.00 til mandag kl.

06.00 andrager:

pr. 1. marts 2010 kr. 180,73

pr. 1. marts 2011 kr. 183,78.

§ 5

Ved andet arbejde, dvs. ud over normal truckkørsel, f.eks. arbejde i produktion, makrelpakning/sortering

m.v., ydes der et tillæg på kr. 11,95 pr. time til betalingssatserne i §§ 2,

3 og 4.

Når der udføres andet arbejde, følges de på virksomheden gældende pauser.

§ 6

Ved tilkald betales altid for mindst 2 timer, jf. §§ 2, 3, 4 og 5.


§ 7

- 3 -

Bestemmelsen om pension i ”Overenskomst mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel)

og 3F, Frederikshavn, gældende for fiskeeksportører” er gældende for denne overenskomst.

Bidraget udgør i alt 12,0 pct. af lønnen. Lønmodtageren betaler 4,0 pct. af bidraget, arbejdsgiveren

8,0 pct.

§ 8

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er gældende.

Herudover er bestemmelserne om sygdom og arbejdsskade i ”Overenskomst mellem DI

Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn, gældende for fiskeeksportører”

også gældende for denne overenskomst.

§ 9. Frihed/feriefridage

Friheden

Medarbejderne har ret til frihed 1. maj fra kl. 12.00, grundlovsdag fra kl. 12.00, juleaftensdag,

nytårsaftensdag, søgnehelligdage og 5 feriefridage pr. kalenderår.

Betaling

Medarbejdere på fuldlønsordning

Medarbejdere ansat på fuldlønsordning holder fri uden afkortning i uge- eller månedslønnen.

Medarbejdere ansat på timeløn

Til medarbejdere ansat på timeløn henlægger arbejdsgiveren 6,75 % af den ferieberettigende

løn til dækning af frihed de nævnte dage. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse.

For hver hele fridag udbetales à conto et beløb svarende til 7,4 normaltimer. For 1. maj og

grundlovsdag foretages en forholdsmæssig beregning. Der kan ikke udbetales større beløb

à conto end det indestående på den enkelte medarbejders frihedskonto.

Der kan dog – begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte – udbetales et

acontobeløb, selvom der ikke er dækning for det på frihedskontoen. Eventuelt underskud

på kontoen som følge heraf kan modregnes i medarbejderens løntilgodehavende ved fratræden

eller kalenderårets udløb.

Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på frihedskontoen, og restbeløbet

udbetales. Forskudsbeløbet for 1. januar fradrages dog i alle tilfælde frihedskontoen for

det foregående kalenderår.

DI garanterer for beløbenes udbetaling.


- 4 -

Om 1. maj og grundlovsdag gælder følgende:

Presserende arbejde kan dog udføres 1. maj efter kl. 12.00, grundlovsdag efter kl. 12.00 og

betales da med højeste overtidssats. Såfremt der er fastlagt en middagspause umiddelbart

forud for dette klokkeslæt arbejdes igennem i middagspausen uden særligt vederlag.

Om juleaftensdag og nytårsaftensdag gælder følgende:

Friheden regnes fra kl. 7.00 morgen eller normal arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt

næste dag. Det er en betingelse for betalingen, at der er lidt et indtægtstab. Såfremt

der arbejdes på disse dage, betales der med højeste overtidssats.

Om feriefridage gælder følgende:

Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. ferieloven.

Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt,

hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse.

For fuldtidsbeskæftigede på 5 dages uge med 37 timer udgør en feriefridag 7,4 time pr. dag.

For andre foretages en forholdsmæssig beregning.

Hvis feriefridagene - begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte - ikke afholdes,

har medarbejdere ansat i henhold til fuldlønsordning ret til at få udbetalt 7,4 normaltime

pr. ikke afholdt feriefridag. Tilsvarende gælder, hvis feriefridagene ikke afholdes

som følge af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden. Har disse

medarbejdere afholdt flere feriefridage, end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren

modregne 7,4 normaltime pr. dag i medarbejderens løntilgodehavende.

§ 10

Den til enhver tid gældende Hovedaftale indgået mellem DA og LO er bindende for parterne.

§ 11

Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår gælder bilaget i Fællesoverenskomsten om

funktionærlignende ansættelse.

§ 12

Hvad angår udlevering af arbejdstøj, gummistøvler, handsker osv. henvises til nugældende

regler.

De enkelte virksomheder udarbejder et tøjregulativ.

Det fastslås dog, at ved udarbejdelsen af regulativet skal der tages hensyn til brug af sikkerhedsfodtøj.


- 5 -

Endvidere henvises der til Arbejdsmiljølovens bestemmelser.

§ 13

Virksomhederne betaler under kurser certifikatafgifterne samt fuld timeløn for 37 timer

om ugen, når kursusvirksomheden ligger inden for arbejdsområdet.

§ 14

Følgende bestemmelser fra Fællesoverenskomsten mellem DI og 3 F er gældende:

§ 25. Adgang til lønoplysninger.

§ 25a. Underleverandører.

§ 15

Denne overenskomst kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til

den 1. marts 2012.

Skagen, den 10. maj 2010

3F, Frederikshavn DI Overenskomst II v/DI

Sign. Finn Jenne (HTS-A Vendsyssel)

Sign. Hans Henrik Mortensen


- 6 -

BONUSAFTALE

for

servicemedarbejdere ansat ved

Skagen Truck Service ApS og Truck-Kompagniet ApS

Ud over den til enhver tid gældende timeløn betales der følgende tillæg ved losning:

Ved losning af notkasse betales der for kasser ud over 140 pr. hul

pr. time pr. kasse pr. hul (normalbemanding pr. hul er 4 mand) kr. 4,39

Ved losning af containere uden manuel isning betales der for kasser

ud over 220 pr. time pr. kasse (normalt 1 mand) kr. 0,56

Ved losning i containere med manuel isning, betales der for kasser

ud over 220 pr. time pr. kasse (normalt 2 mand) kr. 1,10

Opstår der behov for frasortering, aflønnes ekstramandskab med gennemsnitsbetalingen

for øvrige beskæftigede ved det pågældende stykke arbejde.

Ventetid betales med gældende timeløn.

Ved tilkald til arbejde i tidsrummet fra fredag kl. 19.00 til søndag kl. 19.00 forhøjes tillæggene

med 25 %.

Det tilstræbes, at bemandingen altid svarer til skibets lossekapacitet.

Til at varetage nævnte arbejdsopgaver bruges mandskab fra land.


SKAGEN TRUCK SERVICE ApS

OG

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

OVERENSKOMST

2010 – 2012

DI

1787 København V

Tlf. 3377 3377

di.dk

3F Fagligt Fælles Forbund

Kampmannsgade 4

1790 København V

Tlf. 70 300 300

3f.dk

DI nr. 794599

VERENSKOMST

More magazines by this user
Similar magazines