MusholM bugt feriecenter - Slagelse Kommune

slagelse.dk

MusholM bugt feriecenter - Slagelse Kommune

MusholM bugt feriecenter

Oplevelser med plads til forskelle

PræsentatiOn af udbygningsPrOjekt


UniK MUlTiHAl

vED MUsHolM BUgT FEriEcEnTEr

Muskelsvindfonden søger nu at rejse de sidste

7 mio. DKK ud af et anlægsbudget på ca. 100

mio. DKK til en storstilet udbygning af Musholm

Bugt Feriecenter ved Korsør. Udbygningen omfatter

bl.a. opførelsen af en enestående multihal,

som i kraft af design og indhold vil blive en

unik ramme for både nationalt og lokalt kultur-,

forenings- og idrætsliv.

Musholm Bugt Feriecenter (MBF) blev etableret i 1998

på initiativ af Muskelsvindfonden og Arbejdsmarkedets

Feriefond med henblik på at bidrage med gode,

attraktive og aktive feriemuligheder for mennesker

med funktionsnedsættelser.

MBF er udbygget over to etaper. Første etape stod

færdig i 1998. Anden etape var klar i 2001.

Den juridiske ramme bag centeret er i dag Musholmfonden,

som er en erhvervsdrivende fond. Dens bestyrelse

består af fire medlemmer udpeget af Muskel-

svindfonden og to medlemmer udpeget af Danske

Handicaporganisationer, samt et medlem valgt af

Musholmfondens bestyrelse selv.

Allerede i april 1998 fik MBF tilsagn fra Arbejdsmarkedets

Feriefond om at kunne opnå et nyt rente- og

afdragsfrit lån på 69,134 % af en byggesum på maksimalt

98,7 mio. DKK til en tredje etape. Tilsagnet

blev givet under forudsætning af, at det i ansøgningen

om udløsning af bevillingen kan sandsynliggøres, at

centeret vil kunne opnå en positiv driftsøkonomi i en

fuldt udbygget størrelse, samt at Muskelsvindfonden

selv kunne etablere finansiering af de resterende ca.

32 mio. DKK.

Efter et omfattende fundraisings- og udviklingsarbejde

er det stort set lykkedes Musholmfondens bestyrelse,

at opfylde disse forudsætninger. Man er klar

med en strategiplan, der kan skabe den nødvendige

vækst. Man har udarbejdet en udbygningsplan for

Perspektiv af kommende multihal

2


tredje etape, som skal tilføre centret større kapacitet

og flere aktivitetstilbud til at understøtte vækststrategierne.

Den 10. december 2008 besluttede Arbejdsmarkedets

Feriefond at udløse sin del af støtten

til udbygningsprojektet. i løbet af maj og juni 2009

besluttede to af landets største fonde – realdania og

A.P. Møller og Hustru chastine Mc-Kinney Møllers fond

til almene formaal – at bidrage med hver 10 mio.

DKK. Da Muskelsvindfonden i forvejen selv har skudt

5 mio. DKK i projektet mangler der således kun 7 mio.

DKK for at projektet kan realiseres. Disse søges nu

dækket via en række mindre bidrag.

Hovedomdrejningspunktet i udbygningsplanerne er

Danmarks mest tilgængelige Multihal på 1000 kvm

med faciliteter for fysioterapi, genoptræning og fitness.

Hallen skal med hensyn til adgangsforhold, omklædning,

rum-akustik, belysning og kørestolsvenlig

gulvbelægning have optimal tilgængelighed for mennesker

med handicap og godt arbejdsmiljø for medhjælpende

assistenter, samt være velegnet til både

musik-, møde- og idrætsaktiviteter.

Herudover omfatter udbygningsplanen:

• Professionelt køkken og spisesal med mulighed for

at etablere bortforpagtet restaurationsvirksomhed

• Beboelsesafdeling med boliger med 20 topersoners

huse med tekøkken, 3 nye familiehuse og to nye

dobbeltvillaer

• Forbindelsesglasgang mellem første etapes familiehuse

og administrations- og fælleshuset, således at

gæster, der ikke tåle lave temperaturer, kan færdes

mellem centrets faciliteter uden at skulle udendørs

i dårligt vejr.

• Møde- og kulturfaciliteter med 2 mødelokaler, 6

gruppelokaler og mulighed for afslapning

• nytænkning af udendørsaktiviteter med ny central

legeplads, teambuilding-bane og stisystem til stranden

med fast belægning til kørestolsbrugere

• værksted og depot


Pejsestue/lounge

Perspektiv af nye boliger og multihal

3


særligt etableringen af multihallen vil få afgørende

betydning for det fremtidige forretningsgrundlag for

MBF. ligesom alle andre har mennesker med handicap

et stigende behov for aktivitet i ferielivet. Det gælder

ikke bare fysisk aktivitet og bevægelse, som traditionelle

feriecentre satser på. For mennesker med fysiske

funktionsnedsættelser handler det i høj grad også

om aktiviteter, der udfordrer hjerne og hjerte.

Flere møde- og kulturfaciliteter vil skabe det nødvendige

rum for ferie med indhold. Multihallen vil med sin

fulde tilgængelighed og design have potentiale til at

udgøre et kraftcenter for idræt og bevægelse for mennesker

med alle former for funktionsnedsættelser.

Udbygningsplanen betyder, at ferieopholdet på Musholm

får tilført aktivitetstilbud, som i stigende grad

efterspørges og forventes af centerets gæster. i ydersæsonerne

kan overskydende kapacitet danne ramme

om konferencer og møder, hvor en større gruppe kørestolsbrugere

er forsamlet. Det vil også være mu-

Perspektiv af multihal, interiør

ligt at præsentere musikoplevelser af høj kvalitet i de

unikke rammer. En multihal ved MBF vil samtidig have

stor værdi for lokalsamfundets kultur-, forenings- og

idrætsliv og medvirke til at sikre centeret forankring

i lokalmiljøet.

visionen bag MBF er at skabe et miljø, hvor mennesker

med funktionsnedsættelser mødes af muligheder

frem for begrænsninger i livsudfoldelsen. Det arkitektoniske

ambitionsniveau har fra begyndelsen været

meget højt, idet en vigtig del af visionen er, at fysiske

rammer for rehabiliterings-, ferie- og kursusfaciliteter

for mennesker med handicap ikke skal ligne institutionsbyggerier

eller behandlingsfaciliteter, men i stedet

skal udstråle vilje til inklusion og lyst til deltagelse.

Udbygningsplanen for tredje etape af MBF lægger sig

i naturlig forlængelse af centerets vision om at skabe

inklusion, rum og rammer for oplevelser med plads

til forskelle.

4


inKlUsion AF MEnnEsKEr

MED ET HAnDicAP

Mere end 10 % af befolkningen har

en funktionsnedsættelse. Flere og

flere vil i fremtiden have berettigede

forventninger om at ferie-, fritids- og

kulturoplevelser er tilgængelige for alle.

Udvidelsen af MBF vil skabe de optimale

rammer for inklusion.

Muskelsvindfonden har siden stiftelsen i 1971 arbejdet

for, at mennesker med handicap skal have

mulighed for at leve et liv baseret på egne valg. Ansvaret

for medlemmernes liv og livsvilkår skal ikke

overlades til professionelle behandlere og beslutningstagere.

Det skal være et samarbejde med

borgeren som central aktør. som forening

og som samfundsborgere ønsker man

selv at deltage, præstere og erhverve

sig kompetencer.

Denne vision har Muskelsvindfondens

båret med sig fra starten

som græsrodsorganisation til

landskendt medlemsforening med

mange års professionel erfaring

indenfor rehabilitering af mennesker

med muskelsvind og som

arrangør af bl.a. grøn Koncert.

rollen som koncertarrangør og

arbejdet med Muskelsvindfondens

store korps af frivillige har

samtidig givet foreningen en

række anerkendte kompetencer

indenfor eksempelvis teambuilding

og eventsikkerhed. Muskelsvindfonden

har desuden gennem

alle årene sat en ære i at være en

vigtig aktør og debattør på den

handicappolitiske scene.

Muskelsvindfonden har taget initiativ

til oprettelsen af rehabiliteringscenter

for Muskelsvind, som udfører

forskning, der er anerkendt

langt uden for landets grænser,

og udvikler specialviden indenfor

rehabilitering af mennesker med

neuromuskulære sygdomme. rehabiliteringscenter

for Muskelsvind

Skuespiller og inklusionsambassadør

Peter Mygind på Grøn Koncert 2008

5


ådgiver og vejleder desuden fagpersoner og personer

med neuromuskulære sygdomme og deres familier i

samarbejde med kommuner og regioner. nøgleordet

for moderne rehabilitering er empowerment og handlingskompetence.

De rammer, Muskelsvindfonden

ønsker at skabe med udbygningen af MBF, vil være

nogle af de allerbedste, der findes i landet til at understøtte

dette sigte.

Derfor er den bærende vision bag Muskelsvindfonden

også uløseligt forbundet med MBF. Empowerment er

en forudsætning for inklusion. Ferieomgivelser i rummelige

og tilgængelige omgivelser er et stærkt element

i empowerment.

inklusion af mennesker med handicap i kulturlivet

og på arbejdsmarkedet samt i alle andre aspekter af

samfundslivet, har efterhånden opnået stor bevågenhed

både politisk og blandt virksomheder. Fn’s få år

gamle handicapkonvention bringer tilmed menneske-

rettighedsbegrebet i spil i inklusionsdebatten. Der er

fokus på fleksjob, uddannelsesmuligheder for unge

med handicap og tilgængelighed i det offentlige rum.

Muskelsvindfonden betragter inklusion på arbejdsmarkedet,

uddannelsesområdet og på det kulturelle

område, herunder indenfor turisme og ferie, som en

væsentlig forudsætning for et godt liv i det moderne

samfund.

En højere grad af inklusion i samfundet vil samtidig

medføre, at mennesker med handicap og virksomheder,

der ansætter f.eks. personer med funktionsnedsættelser,

vil efterspørge løsninger og ydelser i

form af tilgængelige feriemuligheder, hvor arkitektur,

design, idræts- og aktivitetsmuligheder er på et højt

kvalitativt niveau.

Dette er baggrunden for ønsket om at tilføre MBF fællesskabende

og attraktive aktivitetsmuligheder.

6


FEriE, iDræT og KUlTUr

MED sTorslåET HAvUDsigT

Udbygningen af MBF med flere boliger og oplevelsesfaciliteter

vil skabe en unik ramme for

ferie, fritids- og kulturliv og tilføre nødvendig

kapacitet til at fuldende MBFs mission om at

være en fuld tilgængelig arkitektonisk perle og

et driftsøkonomisk sundt feriecenter.

MBF har en fantastisk beliggenhed et stenkast fra den

vestsjællandske storebæltskyst med udsigt til storebæltsbroen

– et område, der i sin tid blev nøje udvalgt

i samarbejde med Korsør Kommune og Miljøministeriet.

Under tag findes i dag 32 boliger, foredragssal, mindre

aktivitetshus og reception. Under åben himmel findes

naturlegeplads, strandfaciliteter og et kørestolsvenligt

stisystem i den omkringliggende natur. centeret er

dels karakteriseret ved en innovativ arkitektur, der

kombinerer funktionalitet og æstetik, dels ved at være

indpasset i en meget smuk natur.

samme innovative visioner og høje ambitionsniveau

danner baggrund for arkitekt Jens ravns beskrivelse

af arkitekturen i den nye etape af udbygningen af

MBF. om multihallen skriver han:

”Fra bakkekammen på den vestlige del af stigbjerg

Bakke er der udsigt over Musholm Bugt og istidslandskabets

bølgende bakker. Her skæres et skår i bakkekammen,

som en præcist formet dal, hvorover hallen

spænder som en ramme. gavlfacaderne består af to

vældige glaspartier i hele bygningens udstrækning.

således står rammen åben uden snærende begrænsninger.

Her smelter bygningens aktiviteter sammen

med landskabet. Med sin store transparens får bygningen

således ingen mindelser om traditionelle inde-

Musholm Bugt Feriecenter

7


Skåret i landskabet

Bygningen spænder som

en ramme over skåret

lukkede sportshaller, men bliver en ramme, åben for

alle tænkelige aktiviteter som kørestolssportsgrene

som el-hockey, håndbold, rugby, basketball og dans,

samt musik- og konference-arrangementer. intet

andet sted i Danmark vil der findes lignende rammer

for handicapidrætten.”

Multihallen vil være et af de ganske få halbyggerier i

øst for storebælt, der vil være fuldt tilgængelig for en

bred kreds af mennesker med funktionsnedsættelser.

ikke kun i forhold til adgang til faciliteterne. Men også

i forhold til omklædning, gulvbelægning, belysning og

akustik. Hallen giver også MBF mulighed for at kunne

tilbyde idrætsfaciliteter til mennesker med handicap i

umiddelbar nærhed af overnatningsmuligheder, hvilket

sparer udøverne for den stærkt ressourcekrævende

og fysisk belastende kørsel i forbindelse med

stævner. For hjælpere og andet medfølgende fagpersonale

fra skoler og institutioner vil hallen som resten

af centeret byde på unikke arbejdsforhold i forbindelse

med tunge løft ect.

Uddrag af beskrivelsen af boligerne:

” Mod vest bygges 23 nye lavenergiboliger, der graves

ind i bakke-skråningen. lette græsklædte tage

svæver over boligernes rum og bakken og trækker

således lys ind fra sydøst. Beskueren får indtryk af, at

bakkens bevægelse fortsætter op over husene.

væggene er et system af vindbeskyttende skiver beklædt

med thujatræ. skiverne fortsætter forbi boligens

store glasfacader, danner private terrasser og

udvisker grænsen mellem ude og inde.

Bygningen danner ramme om

sine aktiviter, og står som en

portal mod landskabet

Adgang sker både fra forplads

og fra glasgang

Birum under terræn

MUSHOLM BUGT FERIECENTER AUGUST 2008 ARKOS ARKITEKTER MAA MULTIHALLEN

i den nordøstlige del af grunden opføres to gruppeboliger

med i alt 26 sengepladser for besøgende institutioner.

Her er stedets nok mest formidable udsigt - op

ad kysten og ud over bugten.”

Jens ravn beskriver også sine visioner for en anden

nyskabelse, som udbygningsplanen indeholder: ”restauranten

får den ubetinget bedste beliggenhed i

fælleshuset: midt for haverummet med udsigt over

Musholm Bugt. Den opføres som en glaskrystal under

et beskyttende metalklædt tag, der skyder sig ud

i haven. Herved får gæsterne følelse af at sidde i

haven, hvad enten de sidder inde eller ude på terrassen.

i tilknytning hertil etableres lege-aktiviteter for

de mindre børn. restauranten får plads til omkring 80

gæster. Det professionelle køkken ligger sammen med

køle og lagerrum ud mod ankomstpladsen, hvor der

er gode tilkørselsforhold.”

Tredje etape af MBF tænkes udført ”som er et bæredygtigt,

co2 neutralt byggeri opført som lavenergibyggeri

af minimalistiske konstruktioner og naturlige

materialer. rammen opføres med en beklædning af

thujatræ og vil således trods sin volumen tilpasse sig

de eksisterende træbeklædte bygninger på grunden.

Der er passiv og aktiv udnyttelse af solens energi, der

opfanges af varmevekslere og recirkuleres i bygningen

via hybridventilation, hvor naturlige drivkræfter

udnyttes optimalt. Der vil i perioder kunne produceres

et overskud af energi”.

8


TilgængEligHED - rUMMEligHED - BEliggEnHED

MBF har de grundlæggende kvaliteter

til at blive et af landets vigtigste

fritids-, kultur- og ferietilbud

til mennesker med handicap. Udgangspunktet

for den nye vækststrategi

er at skabe oplevelsesfaciliteter,

der kan udfordre både

krop, hjerne og hjerte.

Musholmfondens bestyrelse har

gennem det seneste år arbejdet

med en strategiplan for, hvordan

man kan udvikle MBF og skabe en

sammenhængende og positiv drift

for centret i fremtiden.

Planen er blevet til på baggrund

af analyser af MBFs økonomiske

udvikling siden åbningen i 1998,

dets evne til at udnytte sin kapacitet,

dets produktudbud og dets

aktiviteter i forhold til de forskellige

målgrupper, der benytter centret, samt

en benchmark med de øvrige aktører på

markedet.

Muskelsvindfondens bestyrelse har i tillid

til strategiplanen besluttet at forhøje

foreningens købsgaranti i forhold til MBF

fra de nuværende 1,3 mio. DKK til 2,2

mio. DKK årligt under forudsætning af,

at strategiplanens tiltag om nye aktivitetsmuligheder

– inklusive en multihal -

realiseres. Den årlige købsgaranti svarer

til 15 % af centrets kommende kapacitet.

Derudover har Muskelsvindfonden som nævnt bevilget

5 mio. DKK til egenfinansieringen af udbygningen.

strategiplanen tager afsæt i Muskelsvindfondens

erhvervede kompetencer

inden for rehabilitering,

eventorganisering og teambuilding

blandt frivillige, samt MBFs kvaliteter

med hensyn til beliggenhed,

rummelighed og tilgængelighed.

De ferieoplevelser, vi ønsker at tilbyde,

skal både udfordre kroppen

og stimulere hjerne og hjerte.

strategiplanen har identificeret

fire fremtidige forretningsområder,

samt syv forskellige kernemålgruppe,

med mennesker med

handicap og deres pårørende som

den primære.

Feriebegrebet er i rivende

udvikling i disse år. Den moderne

turist vil stimuleres

og udfordres, når de holder

ferie. For mennesker med

muskelsvind og andre funktionsnedsættelser

er der

imidlertid nogle ekstra udfordringer.

De aktivitetstilbud,

der findes på landets øvrige

feriecentre, henvender sig sjældent

til mennesker med fysiske

handicap eller også er tilgængeligheden

utilstrækkelig. For

mennesker med muskelsvind er

det heller ikke muligt at opholde

sig udendørs i al slags vejr pga.

større temperaturfølsomhed. For

mange børn med muskelsvind

er eksempelvis almindelige

udendørslegepladser derfor

ikke en mulighed. Men

i stedet for at vente på, at

andre gør deres oplevelser

tilgængelige for mennesker

med handicap, er det i Muskelsvindfondens

ånd at

skabe mulighederne selv.

Tilførslen af flere aktivitetsmuligheder

er nødvendige

for at understøtte

disse aktiviteter samtidig

med, at de vil berige ferieopholdet

på MBF for de

mange institutioner og almindelige feriegæster, der

hvert år besøger centret for at styrke livskvaliteten og

give fritiden nyt indhold. Musholmfondens vækststrategi

bygger derfor på

Oplevelser med plads til forskelle

Ferie Idr æ t og

bev æ gelse

Menneskelig

udvikling og

m ø deaktivitet

Mennesker med handicap og deres p å r ø rende

Muskelsvindfonden og RCfM

Frivillige

Institutioner og bosteder

Fagpersonale

CSR virksomheder

Andre NGO, samt foreningsliv

Rehabilitering

at tilbyde oplevelser,

som tager udgangspunkt

i forhold, hvor

centeret kan gøre en

afgørende forskel.

9


FEriE, FriTiD og FrivilligHED

MBFs primære målgruppe

er en bred kreds af mennesker

med handicap i

ind- og udland. Men organisationer,

fagpersoner og

frivillige, der arbejder for

og med den primære målgruppe,

er også vigtige

potentielle kunder.

Det er basal viden, at gode

ferier skaber glade mennesker. vi finder

energi til hverdagen i ferie og fritid. sådan

er det naturligvis også for mennesker med

handicap. Der er blot den ekstra dimension

i feriebegrebet, at det bliver en meget afgørende

brik i hele rehabiliteringsarbejdet.

Et af de vigtige elementer i moderne rehabilitering

er tilpasset idræt og bevægelse eller

”ulige børn leger bedst”, som eksperterne

populært siger. Det er gennem

deltagelse i idræt og bevægelse,

at mennesker oplever at kunne

mestre og beherske forskellige

øvelser. oplevelser skaber handlekompetence

og handlekompetencen

skaber empowerment

– etablering af tilstrækkeligt selvværd,

myndighed og værdighed

til selv at tage ansvar for deltagelse.

sammen med kulturoplevelser

og computersport er idræt

og bevægelse således afgørende

vækstpotentialer i bestræbelserne

på at tiltrække kunder til MBF i

fremtiden.

MBFs vigtigste målgruppe er først og fremmest

feriegæster med handicap fra ind- og

udland, deres pårørende samt andre private

feriegæster. For mange mennesker med et

fysisk handicap, f.eks. kørestolsbrugere, er

mange feriecentre og almindelige sommerhuse

ikke tilgængelige. For en familie med

et barn med et handicap bliver ferien

både nemmere og sjovere for alle,

hvis boligen indeholder de nødvendige

hjælpemidler og samtidig er indrettet,

så barnet selv kan komme omkring og

f.eks. lege med sine søskende både

indendørs og udendørs. omfattende

markedsføring via Muskelsvindfondens

søsterorganisationer

i skandinavien, Tyskland,

Baltikum, Holland

og storbritannien skal

sammen med et udvidet

samarbejde med

de danske handicaporganisationer,

som ikke

selv har feriecentre at

tilbyde deres medlemmer,

sikre vækst i det

private segment.

MBF leverer også ferieophold

til hele 300 ud

af 2655 danske institutioner

og bosteder for mennesker

med fysiske og/eller psykiske

handicap samt plejehjem. Det er

målsætningen at øge denne markedsandel

fra 11 % til 15 %, når

der tilføres aktivitetsmuligheder i

form af en multihal og møde- og

kursusfaciliteter.

Den store gruppe af aktive handicap-idrætsfolk,

som

går på tværs af alle

diagnoser og fysiske

og psykiske handicap,

er også en interessant

målgruppe

for MBF. Dansk Handicapidrætsforbund

er med sine 18.000

medlemmer et af de

største specialforbund

10


under DiF. Det er først og fremmest

sportsgrene El Hockey, Boccia, gymnastik,

Hockey & Floorball, Håndbold,

Kørestolsbasket, Kørestolscurling, Kørestolsdans,

Kørestolsfodbold og Kørestolsrugby,

som vil kunne dyrkes i

MBFs kommende multihal. centret vil naturligvis

kunne rumme organiserede stævner

og landsholdssamlinger, men også være

et almindeligt rejsemål for aktive, sportsinteresserede

mennesker med handicap på

ferie.

Andre stærke alliancepartnere er eksempelvis

også virksomheder med en stærk

csr-profil – corporate social responsibility

– eller andre organisationer,

som gerne vil pleje medarbejdere

med funktionsnedsættelser

med ferieophold, rekreation

eller teambuilding med

plads til forskelle, som Muskelsvindfonden

er specialist i efter

mange år som koncertarrangør

med flere tusinde frivillige som

bærende arbejdskraft.

netop disse frivillige, samt frivillige

i andre humanitære organisationer,

er også en oplagt

målgruppe med et stort uudnyttet

potentiale. Det vil uden

tvivl kunne folde sig ud, hvis centret får

tilført flere aktivitetsmuligheder. De frivillige

lægger i dag en stor del af deres

identitet i frivilligheden og netop samværet

og de oplevelser, som de deler

med andre mennesker, har stor betyd-

ning for deres glæde og motivation

for at vedblive med

at gøre en stor og uvurderlig

indsats. særligt alle

de mennesker, der arbejder

med security og

præhospitale opgaver

ved en lang række store

kulturevents – ikke bare

i Muskelsvindfondens

regi – savner faciliteter

til uddannelse og træning.

også fagpersoner indenfor

social- og sundhedssektoren,

særligt lærere,

læger, sygeplejersker,

fysio- og ergoterapeuter

og socialrådgivere, der arbejder

med mennesker med muskelsvind og

andre handicap, og som har behov

for efteruddannelse m.v. er blandt

målgruppen. Det samme gælder naturligvis

også for Muskelsvindfondens

egne medlemmer, medarbejdere, frivillige

og samarbejdspartnere, samt

for brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere

i rehabiliteringscenter

for Muskelsvind.

11


FinAnsiEring

som tidligere nævnt har Muskelsvindfonden fået tilsagn

fra Arbejdsmarkedets Feriefond om et rente og

afdragsfrit lån på ca. 69,134 % af bygge- og anlægsomkostningerne

på maksimalt 98,7 mio. DKK ved en

tredje etape af MBF. Det betyder, at for hver 1 mio.

DKK Muskelsvindfonden tilvejebringer via fundraising

bidrager AFF med 3,24 mio. DKK indtil 98,7 mio. Herefter

skal Muskelsvindfonden selv bidrage med det

hele.

Muskelsvindfondens bestyrelse har som nævnt bevilget

5 mio. DKK, og besluttet at forøge sin nuværende

årlige købsforpligtelse fra 1,3 mio. DKK til 2,2 mio.

DKK, svarende til 15 % den kommende kapacitet. realdania

og A.P. Møller & Hustru chastine Mc-Kinney

Møllers Fond til almene formaal har hver bidraget med

10 mio. DKK.

Med et anlægsbudget for den fulde udbygning på ca.

100 mio. DKK mangler vi således blot 7 mio. DKK for

at kunne realisere hele projektet. Muskelsvindfonden

inviterer derfor en række større såvel som mindre

fonde og bidragydere til at være med til at bidrage

til et anlægsprojekt, som ikke bare målgruppen, men

også regionen og Danmark som helhed har brug for i

en tid, hvor vi savner aktivitet og økonomisk vækst.

Scene

Skåret i landskabet

Omklædning Elevator Depot

Bygningen spænder som

en ramme over skåret

Bygningen danner ramme om

sine aktiviter, og står som en

portal mod landskabet

Adgang sker både fra forplads

og fra glasgang

Længdesnit i multihal

MUSHOLM BUGT FERIECENTER AUGUST 2008 ARKOS ARKITEKTER MAA MULTIHALLEN

Omklædning

Birum under terræn

Tværsnit i multihal

Tværsnit i Multihal

MUSHOLM BUGT FERIECENTER AUGUST 2008 ARKOS ARKITEKTER MAA MULTIHALLEN

12


FAKTUEllE oPlysningEr

Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker

med muskelsvind, pårørende og andre med interesse

for foreningens arbejde. Muskelsvindfondens

formål er at forbedre levevilkårene for personer med

muskelsvind og for deres familier. Det sker gennem

oplysning, medlemsaktiviteter, støtte til forskning, og

ved at arbejde politisk for, at mennesker med et handicap

får mulighed for at leve et liv ud fra egne ønsker

og behov.

Foreningen har bl.a. taget initiativ til rehabiliteringscenter

for Muskelsvind og MBF.

Foreningsoplysninger

Muskelsvindfonden

Kongsvang Allé 23

8000 århus c

Tlf. 89 48 22 22

Bestyrelse

Evald Krog

landsformand

Janne Sander

næstformand, fmd. for Handicaprådet i København

Christian Skytt

Best. medlem, Project Manager, costumer intelligence,

sAs institute A/s

Anette Sylvest Nielsen

Best. medlem, vice President, corporate Finance, lEo

Pharma A/s

Jan Jakobsen

Best. medlem, journalist, byrådsmedlem i ringsted

Isak Kornerup Houe

Best. medlem, studerende v. århus Universitet., fmd.

for sammenslutningen af Unge med Handicap

Thomas Koed Doktor

Best. medlem, phd. studerende

Lea Haldrup

Medarbejderrepræsentant

Else Danøe

Medarbejderrepræsentant

Direktion

Henrik ib Jørgensen

Musholmfonden

Den juridiske ramme for Musholm Bugt Feriecenter

er Musholmfonden, der er en erhvervsdrivende fond,

hvis primære formål er at etablere gode, attraktive og

aktivitetsbaserede faciliteter til gavn for mennesker

med en fysisk funktionsnedsættelse.

Fondens vedtægter er vedlagt.

Fondsoplysninger

Musholmfonden

Erhvervsdrivende fond

c/o Muskelsvindfonden

Kongsvang Allé 23

8000 århus c

cvr-nr. 17 77 21 04

Hjemstedskommune: Korsør

Bestyrelse:

Evald Krog

Formand, landsformand i Muskelsvindfonden

Bue Andersen

næstformand, salgs- og marketing direktør Medical

oEM/3M Microbiology.

Lorenz Jørgensen

Direktør, sorana a/s. Tidligere ejer af sorø stolefabrik

samt hotelejer mv.

Knud Asger Jensen

Direktør, selvstændig forsikringsmægler virksomhed,

best. medlem i Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere,

repræsentantskabsmedlem i Muskelsvindfonden

Torben Madsen

Førtidspensionist. Bestyrelsesmedlem, Muskelsvindfonden

Stig Langvad

Formand for DH - Danske Handicaporganisationer

Flemming Christensen

Administrerende Direktør, Kolonien Filadelfia. Teolog.

Tidligere borgmester i vejle Kommune.

13


AnlægsBUDgET

Musholm Bugt FerieCenter - udvikling, etape 2

26.05.2008

Budget over forventede bygge- og anlægsomkostninger, baseret på index 118: Beløb er angivet ex moms.

Tekst m2 kr./m² enhedspris enhed i alt kr.

Håndværkerudgifter:

Nybygning:

Institutionsboliger m. 13 sovepladser

1-rums bolig (dobbeltværelser m. tekøkken - u. lift)

Familiehuse

Nyt mødelokale samt 3 grupperum

Spisesal med plads til ca. 70 personer - ikke kørestolsbr.

Storkøkken inkl. lager, kontor mm.

Toiletter ved spisesal

Glasgange i etape 1A

Multihal inkl.delvis kælder m. depoter

Opdeling i to mindre haller mm. ( indeholdt ovenfor)

Backstagerum, klinikrum, træningslokaler, omkl. mm

Værksted og depoter

Fast inventar:

Fast inventar boliger, herunder PRG i institutionsboliger

Fast inventar storkøkken

Fast inventar multihal

Byggeplads mm:

Byggeplads og jordarbejder mm. , ca. 3 %

Diverse:

Diverse ændringer ved etape 1A

Uforuseelige udgifter inkl. vinterforanstaltninger

Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr.

Landskab:

Etablering af landskab, belægninger mv.

Landskab i alt ekskl. moms kr.

Bygherreleverancer mm:

Løst inventar, tyverianlæg mm.

Bygherreleverencer i alt ekskl. moms kr.

Omkostninger:

Teknisk rådgivning og bistand

Juridisk rådgivning

Geoteknik

Tilslutningsafgifter mm

Landmåling

Tryk af tegninger

Byggetilladelse

Rejsegilde

Projektledelse, administration mm

Forsikringer

I alt excl. moms kr.

Sammenfatning:

Håndværkerudgifter

Landskab

Bygherreleverencer

Omkostninger:

I alt excl. moms kr.

Prisstigninger 27.05.08 - 01.04.10

Prisstigninger 01.0410 - 24.03.11

Prisstigninger i alt eksl. moms.

225 16.500 3.712.500 2 7.425.000

30 14.500 435.000 20 8.700.000

95 14.500 1.377.500 3 4.132.500

110 15.000 1.650.000 1 1.650.000

100 13.000 1.300.000 1 1.300.000

110 15.500 1.705.000 1 1.705.000

350 8.500 2.975.000 1 2.975.000

1.000 28.500 28.500.000 1 28.500.000

- 1 -

200 14.000 2.800.000 1 2.800.000

60 8.500 510.000 1 510.000

1.840.000

550.000

900.000

2.500.000

900.000

10% 6.638.750

2.280 73.026.250

3.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

15,0% 11.403.938

275.000

100.000

100.000

70.000

300.000

2.280 24 54.720

20.000

2.000.000

100.000

14.423.658

73.026.250

3.000.000

2.000.000

14.423.658

92.449.908

pct 7 92.449.908 6.471.494

pct 4 31.000.000 1.240.000

7.711.494

100.161.401

BilAg 1

14


Omkostninger til nybyggeri i alt

Omkostninger til nybyggeri

Multihals andel af samlede omkostninger til nybyggeri

Anlægsbudget multihal

Nybyggeri

Fast inventar i multihal

59.697.500

28.500.000

48%

total

28.500.000 28.500.000

900.000 900.000

Byggeplads mm: 48% af total 2.500.000 1.193.517

Uforuseelige udgifter inkl. vinterforanstaltninger 48% af total 6.638.750 3.169.385

Bygherreleverencer i alt ekskl. moms kr. 48% af total 2.000.000 954.814

Omkostninger: 48% af total 14.423.658 6.885.954

Prisstigninger i alt eksl. moms. 48% af total 7.711.494 3.681.520

45.285.191

BilAg

Omkostninger relateret til Multital BilAg 1

15


DriFTsBUDgET EFTEr UDBygning

Historik

Følsomhed - Simulation Følsomhed - Ændring i Budget 08 Realiseret 07 Realiseret 06 Realiseret 05

Beskrivelse -40% 20% 40%

Bidrag 0 48 80 218

Nuværende udlejningsomsætning boliger 3.391 3.334

MSF 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.162

Institutionssegment 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.239

Firma 812 812 812 812 812 668

Private danske 579 579 579 579 579 567

Private udenlandske 319 319 319 319 319 312

Forventet meromsætning efter udbygning

MSF 849 849 849 849 0 0 0 0

Idrætssegment 378 630 756 882 0 0 0 0

Institutionssegment 345 575 691 806 0 0 0 0

CSR-firma + andre DH-organisationer 707 1.179 1.415 1.650 0 0 0 0

Dansk privat segment 391 652 783 913 0 0 0 0

Udenlandsk privatsegment 373 622 746 870 0 0 0 0

Lokaleleje (inklusiv nuværende omsætning) 497 828 994 1.160 360 427 345 192

Forpagtningsafgift cateringvirksomhed 123 206 247 288 0 0 0 0

1 Salg 924 1.540 1.848 2.156 1.476 1.789 1.901 1.616

Omsætning i alt 8.864 11.357 12.604 13.850 6.111 6.164 5.662 5.324

Rengøring 570 731 811 891 330 345 408 350

El, gas og vand 691 886 983 1.080 412 418 574 487

Leje linned og materiel videresalg forplejning 403 516 573 629 1.002 1.007 1.262 1.184

1 Direkte variable omkostninger i alt 1.664 2.133 2.367 2.601 1.744 1.770 2.244 2.021

Dækningsbidrag 1 7.200 9.225 10.237 11.250 4.367 4.393 3.417 3.303

Materialer og håndværkere 802 802 802 802 414 359 243 243

Serviceaftaler 140 140 140 140 140 131 181 88

Øvrige reperations og vedligeholdelses omk. 504 504 504 504 121 172 91 157

2 Reperations og vedligeholdelses omk. i alt 1.446 1.446 1.446 1.446 675 662 515 489

3 Skatter og afgifter i alt 702 702 702 702 602 556 550 534

Fællesudgifter 492 492 492 492 230 255 342 378

Skatter og fællesudgifter i alt 1.194 1.194 1.194 1.194 832 811 892 912

Udlejningsomkostninger i alt 4.304 4.772 5.007 5.241 3.251 3.244 3.651 3.422

Dækningsbidrag 2 4.560 6.585 7.597 8.610 2.860 2.920 2.011 1.902

Markedsføring 227 227 227 227 100 111 179 162

Gager 3.066 3.066 3.066 3.066 2.153 2.297 1.793 1.677

Administration 249 249 249 249 249 237 255 371

Kapacitetsomkostninger i alt 3.543 3.543 3.543 3.543 2.502 2.645 2.228 2.210

Renter 420 420 420 420 484 482 389 353

Afskrivninger 1.700 1.700 1.700 1.700 950 1.349 1.126 1.126

Resultat før underskudsgaranti -1.103 922 1.935 2.947 -1.076 -1.556 -1.732 -1.786

Garanti MSF 500 0 0 0 500 500 500 500

Resultat -603 922 1.935 2.947 -576 -1.056 -1.232 -1.286

Cash Flow 1.097 2.622 3.635 4.647 374 293 -106 -161

Nøgletal

Belægningsprocent 48% 61% 68% 74% 46% 46% 49% 47%

Dækningsgrad 1 81% 81% 81% 81% 71% 71% 60% 62%

Dækningsbidrag 1, historisk uden forplejning 80%

Dækningsgrad 2 51% 58% 60% 62% 47% 47% 36% 36%

Kapacitetsgrad 40% 31% 28% 26% 41% 43% 39% 42%

REVPAR 381 458 496 534 223 206 178 183

TREVPAR 462 592 657 722 547 552 507 477

GOPPAR 26 97 143 196 70 54 -40 -59

Kommende MSF andel af udlejningsomsætning (DKK) 33% 27% 25% 23% 36% 39% 37% 37%

Gager andel af omsætning 35% 27% 24% 22% 35% 37% 32% 31%

Noter

1 Omsætning salg & direkte variable omkostninger

Da der ved udbygning er projekteret med resturant, vil omsætning og omkostninger ved forplejning ikke længe indgå

direkte i omsætning og variable omkostninger.

BilAg 2

16


ForUDsæTningEr For DriFTsBUDgET

Kapacitet på Musholm forøges med 23 huse

fordelt som 3 c-huse

20 2-personers huse

2 dobbeltvillaer

Udbygning færdiggjort i 2011

Udbygningen financieres ved rente og afdragsfrit lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond (70 mio) og fundraising (30 mio)

Alle tal i 2007 priser.

Forudsætninger

Omsætning

MSF

Købsgaranti udvides, således at andelen af

merkapacitet bliver

15%

Institutioner Vækst udl.døgn pr. år 10%

CSR + andre organisationer CSR sponsorpakker 10

Antal af møder- og kurser 40

Privat udenlandsk handicapsegment Vækstrate 30%

Privat dansk handicapsegment Vækstrate 20%

Idræt MBF andel af DHIF aktivitet 20%

Lokaleleje Hal 75.000

Merindtægt mødelokaler 326.728

Omkostninger

Direkte variable omkostninger Fastholdelse af omk. niveau 2007 i forhold til omsætning

Dækningsgraden stiger da omk. til videre salg af forplejning ikke længere

indgår i direkte variable omk.

Realiseret 2007 Vækstrate Estimeret 2011

Omsætning forplejning 1.061.517 Via forpagter 0

Omsætning øvrigt salg 727.236 2,1 1.540.285

Omsætning v. salg i alt 1.788.753 1.540.285

Omkostning til forplejning 763.501 via forpagter 0

Omkostning rengøring 344.984 2,1 730.676

Omkostning el, gas & vand 418.233 2,1 885.817

Omkostning øvrigt salg 243.676 2,1 516.105

Omkostninger v. salg i alt 1.770.394 2.132.598

Skatter og afgifter Forventes at stige med kr. 100.000

Ejendomsskat udgjorde i 2007 kr. 150.000

Fællesudgifter forventes at stige med 250.000 i forhold til 2007

Markedsføring Omkostningerne til markedsføring er forventes at udgø 2% af omsætningen

Der arbejdes i stedet med opsøgende salg, i det eksisterende netværk og eksternt.

Gager Personaleomkostningerne forventes at udgøre 27% af omsætningen

Administration Udbygningen forventes ikke at ville medfører øgede omkostninger til administration

Renter Renter udgøres primært af det eksisterende realkreditlån,

der ikke vil blive påvirket af en udbygning

Afskrivninger Eksisterende afskrivninger udgør kr. 950.000

Byggesummen for udbygningen forventes at udgører kr. 100 mio. Heraf

straksafskrives 25 mio. Således at der afskrives på 75 mio.

Afskrivninger på bygninger foretages over 100 år, afskrivning på instalationer

foretages over 25 år og inventar afskrives over 10 år.

Det forudsættes at de 25 mio. der straksafskrives primært vil være anvendt til

inventar og instalationer.

Afskrivningerne på udbygningen anslåes derfor til at udgører kr. 750.000 pr. år

Garanti MSF Underskudgaranti fra Muskelsvindfonden fastholdes på sit nuværende niveau

Derudover tilfører MSF pr. 31.12.08 DKK 5 mio. til MBFs egenkapital som tilskud til

udbygning, hvorefter den forventede udvikling i egenkapitalen bliver

BilAg 3

17


BilAg 4


BilAg 4


BilAg

BilAg 5

More magazines by this user
Similar magazines