Nyhedsbrev 1 - Faxe Kommune

faxekommune.dk

Nyhedsbrev 1 - Faxe Kommune

Samarbejde om styrket rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade

i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner

Nyhedsbrev 1

19/7 2012

Samarbejdet mellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, faxe og Næstved kommuner er skudt i gang og

alle positioner er bemandet. Den første analysefase nærmer sig sin afslutning, og projektlederen gør her

status over indsatserne indtil nu og kigger frem mod de næste.

Tværkommunalt koordinatorforum

I forsommeren har alle fem kommuner har ansat eller udpeget hjerneskadekoordinatorer, der har fokus

rettet på rehabiliteringsindsatsen i egen kommune såvel som i de øvrige lokale kommune og i resten af

landet. De fem koordinatorer er organiseret i et tværkommunalt koordinatorforum (TKF), der under ledelse

af projektlederen mødes efter en fast plan. TKF har etableret sig som projektets arbejdsgruppe, der

tilsammen udgør en stor ressource i form af stor faglig viden og et meget bredt erfaringsgrundlag. I TKF får

den enkelte koordinator støtte i udviklingen af egen rolle gennem sparring og drøftelse af konkrete

udfordringer. Der er på initiativ fra hjerneskadekoordinatorer i Roskilde Kommune etableret et netværk,

hvor vi er repræsenteret. Desuden er alle koordinatorer kontaktpersoner i et landsdækkende netværk

under Socialstyrelsen.

Etablering af koordinatorfunktion

Her i projektets første fase har vi kortlagt den enkelte kommunes ydelser og undersøgt hvordan

koordineringen og samarbejdet mellem visitatorerne fungerer i dag– og hvordan det kan styrkes fremover.

Det er bl.a. sket gennem spørgeskemaer, der er blevet sendt ud elektronisk i de fem kommuner. Svarene vil

være indsamlet i august og indgå i en analyserapport for hver kommune med anbefalinger til etablering af

en tværgående hjerneskadekoordinatorfunktion, hvor de mest sammensatte forløb kan koordineres i

fællesskab, så de bevilgede ydelser falder på det rigtige tidspunkt og løbende understøtter hinanden.

Styring og forankring

Analyserapporterne vil foreligge af september2012 og skal danne grundlag for drøftelse og beslutning om,

hvordan koordinatorfunktionen skal udformes lokalt og hvilke avancerede tilbud, der ifølge fagpersoner i

kommunen er mest behov for at udvikle. Det er herefter er det op til de involverede ledelser at give grønt

lys til en tværgående indsats i kommunen med tilhørende opgavefordeling. Det drejer sig i første omgang

om fagchefer, der dækker områderne pleje, handicap/omsorg, arbejdsmarked, træning, børn/ familie og

skole. Den lokale styring kan foregå i eksisterende ledelsesfora eller i en ad hoc-styregruppe, der følger

udviklingsindsatsen, så længe projektet løber. Fagcheferne skal bistå hjerneskadekoordinatoren med at

skaffe den nødvendige opbakning hos personalelederne i de involverede virksomheder, enheder og

institutioner til at indgå i samarbejde om kompetenceudvikling af medarbejdere og om specialisering af

funktioner.

Kompetenceudvikling

Hovedparten af de adspurgte medarbejdere ønsker faglig kompetenceudvikling til sig selv og/eller kolleger,

der arbejder med senhjerneskadede. Vi går nu i gang med at finde ud af hvem, der skal lære hvad - og

hvordan. Der er forskellige behov for kompetenceudvikling i de involverede afdelinger. Introducerende

forløb skal organiseres på hold og give basal viden og handlemuligheder til større grupper af medarbejdere.

Nøglemedarbejdere på bl.a. trænings- og handicapområdet skal tilbydes uddannelse, der kombinerer

avanceret faglig viden med supervision og praksislæring og baner vejen for dannelsen af

målgruppespecifikke tilbud for eksempelvis yngre hjerneskadede eller borgere med behov for yderligere

afklaring i fase 3. Vi har kontakt med regionale specialiserede tilbud, der skal bistå os i

kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning.


Samarbejde om styrket rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade

i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner

Kommunikation om projektet

Efter sommerferien vil TKF og projektleder udarbejde artikler til internt brug på intranet og personaleblade

lokalt i kommunerne.

En pressemeddelelse om det tværkommunale samarbejde er blevet udformet i samarbejde med

lokalformændene for HjerneSagen og Hjerneskadeforeningen og udsendt til de lokale dagblade og

ugeaviser. Nyheden er ikke blevet bragt i medierne, men der er interesse for projektet og for at bringe

nyheder om gode resultater for borgeren, når de foreligger.

Socialstyrelsen har opfordret os til at skrive en artikel om tværkommunalt samarbejde på

hjerneskadeområdet og hvilke (nye) kompetencer, der er nødvendige for at etablere tværfaglig

koordinering. Projektleder er i gang med at skrive en artikel, der skal indgå i Socialstyrelsen næste

publikation om ”Specialisering – Nyspecialisering” i kommunerne.

Desuden er projektleder blevet interviewet til fagbladet ”Socialrådgiveren” om indsatsernes

bæredygtighed, når projektet ophører med udgangen af 2014. En artikel forventes bragt i

augustnummeret.

Fællesskab gør stærk!

De fem kommuner har forskellig organisation og dermed forskellige måder at organisere indsatsen for

hjerneskadede borger på i dag. Det har imidlertid vist sig, at behovene for udvikling er forbløffende ens:

Formaliseret tværfaglig koordinering i kommunen, bedre samarbejde med sygehuse og almen praksis samt

yderligere specialisering af kommunale tilbud. Dermed kan eksisterende viden og udviklede modeller på

området i vidt omfang bruges på tværs i kommunerne. Dette sparer tid og er en gevinst for alle. Projektet

har hidtil draget stor fordel af dette, fordi der har været en meget høj grad af åbenhed og tillid mellem de

samarbejdende parter. Det er selvfølgelig en udfordring at koordinere udviklingsprocesserne i de fem

kommuner, men det er samtidig her det store potentiale ligger i forhold til kommuner, der har valgt at gå

solo. Der er grund til høje forventninger, og jeg ser frem til at gå videre i arbejde med at indfri projektets

målsætninger - i fællesskab.

Med venlig sommerhilsen

Jacob Mazanti,

projektleder

jacm@vordingborg.dk

55 36 28 98/ 24 59 98 76

More magazines by this user
Similar magazines