Formueret III

samples.pubhub.dk

Formueret III

Kompendium

Formueret III

InKlusIve onlIne support og opgaver med løsnInger på www.manuKurser.dK


Morten Frank

MANU KURSER A/S

KOMPENDIUM I FORMUERET III

– Kreditorforfølgning

SL forlagene


Morten Frank

Kompendium i formueret III

– Kreditorforfølgning

1.e-bogsudgave 2011

Trykt udgave 2009

© MANU KURSER A/S & SL forlagene 2009

Grafisk tilrettelæggelse: SL grafik

Tryk: Narayana Press

Omslag: SL grafik

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7071-997-1

ISBN trykt udgave 978-87-7071-020-6

SL forlagene

Rosenørns Allé 9

1970 Frederiksberg C

Tlf: 3815 3880

Fax: 3535 7822

slforlagene@samfundslitteratur.dk

Aspiri A/S (tidligere MANU KURSER A/S)

Falkoner Alle 13, 1.sal

2000 Frederiksberg

Tlf. (+45) 8827 1797

www.aspiri.dk

info@aspiri.dk

Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har

indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.


Indholdsfortegnelse

Forord ................................................................... 11

1 Fundament – grundlag for udlæg ..................................... 13

1.1 Generelt ........................................................ 13

1.1.1 Oversigt/problemstillinger ............................. 13

1.1.2 Generelt om fundament ................................ 13

1.1.3 Indsigelser (RPL § 501) ................................. 13

1.2 Retsafgørelser – danske ......................................... 14

1.2.1 Betingelser ............................................. 14

1.2.2 Ad 1) Kompetent myndighed ........................... 14

1.2.3 Ad 2) Indholdsmæssige krav til afgørelsen .............. 14

1.2.4 Ad 3) Fordringen ikke efterfølgende bragt til ophør ..... 15

1.2.5 Ad 4) Fuldbyrdelsesfrist ................................ 16

1.3 Betalingspåkrav ................................................ 16

1.3.1 Betingelser ............................................. 16

1.3.2 Proceduren ............................................ 17

1.3.3 Fuldbyrdelsesfrist ...................................... 17

1.4 Retsforlig ...................................................... 17

1.4.1 Betingelser ............................................. 17

1.4.2 Indsigelser ............................................. 18

1.4.3 Fuldbyrdelsesfrist ...................................... 18

1.5 Private dokumenter – generelt .................................. 18

1.5.1 Hvad er et privat dokument ............................ 18

1.5.2 Hvem kan påberåbe sig dokumentet .................... 18

1.5.3 Mod hvem kan dokumentet udgøre fundament ......... 18

1.5.4 Eksigibilitetsklausul .................................... 19

1.5.5 Indsigelser ............................................. 20

1.5.6 Fuldbyrdelsesfrist ...................................... 20

1.6 Udenretlige forlig .............................................. 20

1.6.1 Betingelser ............................................. 20

1.7 Gældsbreve .................................................... 21

1.7.1 Betingelser ............................................. 21

1.8 Pantebreve ..................................................... 21

1.8.1 Almindelige pantebreve ................................ 21

1.8.2 Ejerpantebreve og skadesløsbreve ...................... 22

3


2 Genstande for udlæg ................................................. 25

2.1 Skyldnerens formue ............................................ 25

2.2 Tredjemands ret. Kreditorekstinktion ............................ 25

2.3 Udelukkelse af udlæg .......................................... 26

2.3.1 Universalforfølgning ................................... 26

2.3.2 Fredningsreglen – KL § 490 ............................. 26

2.4 Udlægsfritagne aktiver ......................................... 27

2.4.1 Løn eller andet vederlag – RPL § 511, stk. 1 ............. 27

2.4.2 Trangsbeneficiet – RPL § 509 ............................ 28

2.4.3 Særlig affektionsværdi – RPL § 515, stk. 1 ............... 30

2.4.4 Legemlige mangler og sygdom – RPL § 515, stk. 2 ....... 30

2.4.5 Forsørgelseshensyn; sociale ydelser; pensioner mv. ...... 30

2.4.6 Personskadeerstatning – RPL § 513 ..................... 31

2.4.7 Båndlagte aktiver – RPL § 514 .......................... 32

2.4.8 Krav ifølge gensidigt bebyrdende kontrakter ............ 33

2.4.9 Immaterialrettigheder .................................. 33

2.5 Tilbehør til fast ejendom – RPL § 510, § 518 ...................... 34

2.6 Debitors påvisningsret – RPL § 517 .............................. 34

3 Udlæggets retsvirkninger ............................................. 35

3.1 Stiftelse og registrering ......................................... 35

3.2 Udlæg til eje ................................................... 35

3.3 Eksekutiv modregning ......................................... 36

3.4 Retspant ....................................................... 37

3.4.1 Udlæg til forauktionering .............................. 37

3.4.2 Udlæg til sikkerhed .................................... 37

3.4.3 Begrænsning af skyldnerens rådighed .................. 37

3.4.4 Udlægs prioritet og beskyttelse overfor tredjemand ..... 38

3.4.5 Udlægs bortfald ved forældelse ......................... 39

4 Tvangsauktion ........................................................ 41

5 Krav på andet end penge ............................................. 43

5.1 Gennemtvingelse med fundament (§§ 528-536) .................. 43

5.1.1 Krav til fundamentet ................................... 43

5.1.2 Tvangsmidler, oversigt ................................. 43

5.2 Gennemtvingelse uden fundament – umiddelbare

fogedforretninger ............................................... 44

5.2.1 Betingelserne for umiddelbar fogedforretning ........... 44

5.2.2 Ad 1) Besiddelseskrav efter RPL § 528 .................. 44

5.2.3 Ad 2) Beviskriteriet ..................................... 44

5.2.4 Ad 3) Betænkelighedskriteriet .......................... 45

4


6 Arrest ................................................................ 47

6.1 Formålet ....................................................... 47

6.2 Betingelser ..................................................... 47

6.2.1 Ad i) Pengekrav ........................................ 47

6.2.2 Ad ii) Ikke aktuel mulighed for udlæg, jf. § 627, nr. 1 .... 47

6.2.3 Ad iii) Mulighed for senere dækning væsentligt

forringet, jf. § 627, nr. 2 ................................. 48

6.2.4 Ad iv) Fogedretten kan betinge arrest af

sikkerhedsstillelse for evt. erstatningsansvar, jf. § 629 .... 48

6.2.5 Ad v) Der stilles ikke betrykkende sikkerhed for

fordringen, jf. RPL § 630 ................................ 48

6.2.6 Ad vi) Justifikationssag skal anlægges rettidigt .......... 49

6.3 Genstande for arrest ............................................ 49

6.4 Retsvirkning ................................................... 49

6.4.1 Begrænsning i skyldners rådighed ...................... 49

6.4.2 Ikke fyldestgørelsesadgang ............................. 50

6.4.3 Beskyttelse mod aftaleerhverver, men ikke mod kreditor 50

6.4.4 Ophør ................................................. 51

7 Tvungne og frivillige gældsordninger; betalingsstandsning; fristdag ... 53

7.1 Tvungne og frivillige gældsordninger – karakteristika ........... 53

7.2 Frivillige gældsordninger ....................................... 54

7.2.1 Retsvirkninger ......................................... 54

7.2.2 Misligholdelse ......................................... 55

7.3 Betalingsstandsning ............................................ 55

7.3.1 Anmeldt og ikke-anmeldt betalingsstandsning .......... 55

7.3.2 Skyldners rådighed .................................... 56

7.3.3 Individualforfølgning .................................. 57

7.3.4 Ophør ................................................. 57

7.4 Fristdag – KL § 1 ............................................... 58

7.4.1 Hvor begæring/anmeldelse fører til det ønskede resultat 58

7.4.2 Hvor fristdag er etableret iht. stk. 1, men hvor

grundlaget herfor senere falder bort .................... 58

8 Konkursens indtræden ................................................ 61

8.1 Betingelser for konkursens indtræden ........................... 61

8.2 Insolvensbetingelsen (ad 1) ..................................... 61

8.2.1 Insolvensformodning ................................... 61

8.3 Konkursbegæringen (ad 2) ...................................... 62

8.3.1 Hvem kan indgive konkursbegæring ................... 62

8.3.2 Hvem kan gå konkurs .................................. 62

8.3.3 Kreditors ansvar ved indgivelse af konkursbegæring .... 62

8.4 Retlig interesse (ad 3) ........................................... 62

5


6

8.4.1 Ad i) Krav mod skyldner ............................... 62

8.4.2 Ad ii) Udsigt til dækning i boet ......................... 63

8.4.3 Ad iii) Ikke fuld sikkerhed for kravet ................... 63

8.5 Omkostninger (ad 4) ............................................ 63

8.5.1 Krav om sikkerhedsstillelse for omkostninger ........... 63

8.5.2 Hæftelse ............................................... 64

8.6 Udsættelse (ad 5) ............................................... 64

9 Retsvirkninger af konkurs ............................................ 67

9.1 Skyldners adgang til at disponere ............................... 67

9.1.1 Oversigt ............................................... 67

9.1.2 Fremgangsmåde ....................................... 67

9.1.3 Urådighedsprincippet – KL § 29 ........................ 68

9.1.4 Skyldners legitimation – KL § 30, stk. 1 ................. 68

9.1.5 Sikringsakter – KL § 30, stk. 2 ........................... 69

9.2 Individualforfølgning .......................................... 69

10 Aktiver – konkursmassen ............................................. 71

10.1 Hvilke aktiver indgår i boet ..................................... 71

10.1.1 Tredjemands aktiver .................................... 71

10.2 Erhvervelser efter dekretet ...................................... 72

10.3 Udlægsbeskyttede aktiver ...................................... 72

10.4 Gensidigt bebyrdende kontrakter ............................... 73

10.4.1 Oversigt, definition og fravigelighed .................... 73

10.4.2 Boets indtrædelsesret ................................... 74

10.4.3 Medkontrahentens stilling .............................. 77

10.4.4 Særlige regler om vedvarende kontraktforhold .......... 79

11 Passiver – konkurskrav ............................................... 83

11.1 Konkurskreditorer .............................................. 83

11.2 Stiftelsestidspunkt .............................................. 83

11.3 Usikre fordringer ............................................... 84

11.4 Modregning .................................................... 85

11.4.1 Oversigt og fremgangsmåde ............................ 85

11.4.2 Ad 1) Anvendelsesområdet for KL § 42 ................. 85

11.4.3 Ad 4) Tidspunktet for kravenes stiftelse – tidsmæssig

betingelse .............................................. 86

11.4.4 Ad 5) Modregningsbetingelserne ....................... 86

11.4.5 Ad 6) Særlige forhold vedrørende modkravet ........... 88

11.4.6 Ad 7) Begrænsninger i modregningsadgangen .......... 88

11.4.7 Skematisk oversigt; modregning i konkurs .............. 89

11.5 Anmeldelsesret (solidariske skyldforhold) ....................... 90

11.5.1 Definitioner og fremgangsmåde ........................ 90

More magazines by this user
Similar magazines