Referat af - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Referat af - Dansk Frisbee Sport Union

Referat af

DFSU Repræsentantskabsmøde

20 marts. 2004

Tilstede:

Aalborg Dinosaurs': Gerulf Pedersen (GP), Kaare Sagan Larsen (KSL), Anders Langballe

(AL)

Copenhagen Flying Circus: Jonas Lekfeldt (JL)

Esbjerg Frisbee Klub: Jan Sørensen (JS), Peter Tønning (PT)

Farum Frisbee Klub: Henrik Thomesen (HT), Erik Hammer (EH)

Odense Disc Flyers: Adrian Dalgaard (AD), Gitte Jørgensen (GJ), Roar Meier (RM)

Århus Ultimate Frisbee Klub: Allan Larsen (AL)

Bestyrelsen: Formand René Oskjær (RO), kasserer Jesper Le-Fevre (JLF), webredaktør

Helle Kjærsgaard (HK), sekretær Mikael Birkelund Johansen (MBJ).

I alt 16 stemmeberettigede.

1. Dirigent: Henrik Thomesen

2. Referent: Mikael Johansen

3. Formandens beretning: (se i øvrigt særskilt ark med skriftlig beretning)

a. Medlemskurven er knækket og vi ser en fremgang på ca. 35% pr. år.

b. Medlemskab af DIF er et erklæret og opnåeligt mål indenfor en

overskuelig fremtid.

c. Stor ros til den ihærdige indsats mange frivillige har gjort for sporten i det

forgangne år (se hele beretningen)

d. Konstaterer et relativt lavt fremmøde, specielt de sjællandske klubber og

golfsiden er lavt repræsenteret.

e. Etik og Moral har været sat på prøve i den forgangne sæson, hvor dele

af den sunde kritiske debat har været udskiftet med en manglende

respekt for det frivillige arbejde og engagement i både klub- turnerings-

og dfsu-regi.

2. i. Foreslår en opgradering

af spirit of the game i hele frisbeesporten.

f. 2004 byder på store udfordringer, men også store begivenheder. Især

Ultimate VM i Finland vil få det store fokus. Desuden premieren på

Nordic Disc Golf Tour, hvor en stor del af top-ti fra EM sidste sommer

allerede har meldt sig til.

g. Internationale diskussioner

i. EH fortæller kort om

at WFDW har besluttet at slutte op omkring WADA (World Anti

Doping Asociation). Det betyder, at eksempelvis dopingkontrol

og sanktioner vedrørende dopingsager kan blive en del af de

internationale turneringer. I fremtiden vil vi skulle tage stilling til,

hvordan vi i DK vil forholde os til, at de internationale

dopingregler også kommer til at gælde her.

ii. Der er stadig store

problemer med at samle landenes organisationer under WFDF,

især på discgolfsiden. EH sporer trods alt en mulig opblødning

og interesse for at diskutere mere sagligt.

iii. Næste Ultimate VM for

klubhold kommer til at ligge i Perth i Australien i 2006.

Traditionelt ligger WFDF-VM i august, men man overvejer at

planlægge det til november måned pga. af vejret i Australien.

h. EH kommenterer formandens beretning ved at påpege, at

ultimatesporten ikke længere kun er en "gentleman"-sport, men en sport


på meget højt niveau, hvor der skal spilles indenfor reglerne, men ofte

også lige til "grænsen" af reglerne.

i. Ungdomsholdet til Riga er stadig aktuelt og Birthe Bengtson fra Tørring

Gymnasium er tovholder for at etablere en klub i Tørring. Bliver klubben

ikke etableret inden for den nærmeste fremtid, bør vi sætte en ny plan i

gang, hvor de etablerede klubber samler et ungdomshold på tværs.

2. Regnskabet 2003 v. Jesper Le-Fevre

h. Regnskabet er først lige blevet færdigt, er ikke gennemgået af revisoren

og kan derfor ikke endelligt godkendes.

i. En samlet omsætning på ca. 312000 kr. vidner om stor aktivitet i den

forgangne sæson

j. Skyldnerposten er meget stor, og skyldes hovedsagligt et par personlige

restancer og et par klubbers kontingentrestancer. Rykkere er sendt ud,

og vi forventer at få pengene ind snarest.

k. En del poster, som burde have været posteret i 2002, er først blevet

posteret i 2003 pga. kassererskiftet i 2002.

l. AL spørger til aktiebeholdningen og hvorfor DFSU har aktier. HT svarer

at oprindelig var det for at få en høj rentesats på en aktionærkonto, og at

den kontoform er den eneste, der i øjeblikket giver bare en smule afkast.

m. AD kommenterer på de alt for mange bilag, der ikke rettidigt er

indleveret, burde posteres selvstændigt, for overskuelighedens skyld.

RO svarer, at mange af dem er formandens udlæg, der først blev

refunderet i 2003.

n. Regnskabet sendes til revisor efter rep.mødet og senest efter 14 dage

fra dd sendes regnskabet ud til klubformændene. Hvis der ikke kommer

indsigelser fra klubberne inden 1. maj er det reviderede regnskab

godkendt. I modsat fald indkaldes til ekstraordinært

repræsentantskabsmøde med godkendelse af regnskabet som eneste

punkt.

3. Indkomne forslag:

. Bestyrelsens forslag om. vedtægtsændring ang. bestyrelsens størrelse

udgår, da dette tidligere er vedtaget ved rep.-mødet i 1999, men blot ikke

er opdateret på nettet.

a. AD. Spørger om nødvendigheden i at have udvalgsdefinitionen i

vedtægterne. EH påpeger, at nødvendigheden ligger i den kompetence

der tildeles de enkelte udvalg.

b. Bestyrelsens forslag om 2-4 medlemmer i hhv ultimate- og golfudvalget

vedtages enstemmigt.

4. Valg til bestyrelsen

. Formand ikke på valg i lige år.

a. Kasserer

i. Jesper Le-Fevre

genopstilles og modtager genvalg. Jesper påpeger, at han kan

blive nødsaget til af personlige/karrieremæssige forhold at

stoppe efter ét år.

ii. Jesper Le-Fevre blev

enstemmigt valgt.

c. Menige bestyrelsesmedlemmer

i. Følgende opstilles:

Pernille Knudsen (CFC), Mikael Johansen (ÅUFK), Helle

Kjærsgård (KFK).

ii. De opstillede blev valgt

uden kampvalg.

d. Suppleant

i. Henrik Thomesen

opstilles og vælges uden kampvalg


e. Revisor + revisorsuppleant

i. Som revisor opstilles

Lars Lundøe og genvælges uden kampvalg

ii. Som revisorsuppleant

opstilles Erik Hammer og vælges uden kampvalg.

5. Valg til udvalg

a. Ultimateudvalg (2-4 personer) (16 stemmeberettigede tilstede)

i. Opstillede: Inge

Troest (KFK), Carsten Hvenegaard (ÅUFK), Thor Møller (CFC),

Bo Jakobsen (CUS), Gitte Jørgensen (DF)

ii. Valgt ved skriftlig

afstemning: Inge Troest (15), Carsten Hvenegaard (14), Bo

Jakobsen (12), Gitte Jørgensen (15).

iii. Suppleant: Thor Møller

(8)

b. Discgolfudvalg (2-4 personer)

i. Både bestyrelsen og

de tidligere medlemmer af discgolfudvalget har kontaktet en del

personer, men har ikke kunnet finde kandidater, og udvalget kan

derfor ikke etableres. Bestyrelsen vil forsøge at varetage akutte

opgaver i det omfang det lader sig gøre. Specielt prioriteres DM

og handicaplisten.

6. Uddeling af Årets Discpris (15 stemmeberettigede tilstede)

a. Indstillede: Bestyrelsen har fra KFK forud for mødet modtaget indstilling

af Jesper Le-Fevre Petersen for et meget stort og flot

koordinationsarbejde med landsholdene. Indstillingen støttes og

motiveres yderligere af RM (Odense), der peger på Jespers store

arbejde som betyrelsesmedlem og træner for Odense samt formand for

DGI-udvalget.

b. Bestyrelsen indstiller Stephen Skriver for arbejdet med at starte Roskilde

Ring Frisbee Klub, samt etablering af discgolfbanen i Roskilde.

Resultatet af afstemningen: Jesper Le-Fevre Petersen: 9 stemmer, Stephen

Skriver: 3 stemmer, Blanke: 2, ugyldige: 1

7. Budget 2004 (Se særskilt ark.)

a. HT. mener, at indtægterne fra klubkontingenterne som følge af de

allerede kendte medlemstal bliver højere og foreslåes ændret fra 18000

kr. til 19500 kr.

b. Der afsættes penge til ultimateudvalget (5000,-), discgolfudvalget (5000,-

), samt penge til landsholdsarbejdet (5000,-), hvilket betyder at

egenkapitalen i løbet af 2004 forventes nedskrevet med ca. 2600 kr.

8. Kontingent/gebyrer

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2005 (400,- pr klub plus 40,pr

medlem; 300,- for nye klubbers første år i DFSU; 400,- for første hold

til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr hold til ultimate

DM-inde). Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

b. Bestyrelsen fremsætter forslag om at hæve deltagergebyret ved DFSUsanktionerede

turneringer fra 5 kr til 20 kr med virkning fra 1.januar 2005.

i. EH synes ok om

forslaget, men påpeger, at det så er vigtigt, at gebyret også reelt

opkræves, således at alle turneringer bliver behandlet lige. Kong

Volmer turneringen har igennem en årrække været næsten ene

om at betale til DFSU

ii. AD. Mener at

stigningen er for voldsom, men vil synes, at en stigning til 10 kr.

ville være i orden.


iii. AL. Påpeger, at det

bliver arrangørklubbernes overskud der tages af.

iv. RO. Sætter tallene i

perspektiv med de engelske klubbers kontingenter til deres

forbund, der ligger langt over de danske (£ 25 pr. medlem=ca.

kr. 275,-). RO påpeger også at gebyret ikke nødvendigvis skal

tages af klubbernes overskud, men kan lægges oven i

deltagerbetalingen til den enkelte turnering, samt at formålet

med gebyret er, dels at få aktive spillere, og i særdeleshed

udenlandske spillere, til at bidrage til driften, og samtidig at

undgå høje klubmedlemsafgifter for spillere, der ikke er så aktive

v. EH. Påpeger at

ordningen er god, men DFSU skal informere klubberne om at de

skal budgettere med disse gebyrer. Det har været almindelig

kutyme, at spillergebyrerne (i modsætning til kontingentet) blev

vedtaget til at gælde for det år, hvor rep.-mødet afholdes, men

en så stor stigning vil være urimelig overfor de turneringer, der

allerede har været afholdt eller hvor deltagerprisen er meldt ud.

vi. RO foreslår, at vi løser

det på den måde, at DFSU meddeler kluberne i år (2004), at det

påtænkes at stille forslaget om den nævnte forøgelse af

spillerafgiften til rep.-mødet i 2005, og med virkning fra 1. jan.

2005. Dette tiltrædes af rep.-mødet.

9. EVT.

a. JS mener, at der er manglende DFSU opbakning til initiativer der skal

skaffe flere medlemmer til sporten og nævner:

i. Freestyle ved DM

ii. Freestyle ved Roskilde

Festival

iii. Der er for meget elite i

dansk frisbee sport og for lidt fokus på bredden og for lidt fokus

på frisbee i et mere bredt perspektiv.

iv. Ytrer stort håb om, at

den brede frisbeesports discipliner kan blive mere udbredte, end

de er i øjeblikket.

b. GJ. Mener, at der bliver arrangeret mange små turneringer til bredden.

Nye initiativer kræver, at der nogen, der vil tage initiativet.

c. HK. Synes der er mange gode ideer i JS oplæg, men at der ikke har

været økonomi på noget tidspunkt til at støtte disse initiativer.

d. JLF påpeger, at der i de foregående år ikke har været økonomisk

mulighed for nye initiativer. Bestyrelsen kan kun reagere på baggrund af

det budget, som vedtages på repræsentantskabsmødet.

e. EH påpeger, at DFSU er en koordinerende institution og derfor har den

ikke mulighed for at rykke ud hurtigt og tildele midler her og nu, fordi det

altid har konsekvenser på andre områder. Det vigtige er, at vi som

organisation holder sammen og får koordineret de fokusområder vi kan

magte og har mulighed for at holde ved lige. Der er store kulturforskelle

imellem de forskellige discipliner og det kan give problemer, men vi må

ikke glemme dem.

i. PR-spørgsmålet har

været oppe at vende hvert eneste år på rep. møde, men når det

kommer til stykket har der aldrig været personer, der konkret har

meldt ud, at de ville gøre et stykke arbejde. Et fremskridt er

DFSUs abonnement på Pressbox Direct, og EH håber, at

bestyrelsen vil forny abonnementet for næste år også.


f. HT mener, at projekter der ønskes til behandling i DFSU, bør indeholde

bestemte elementer som bestyrelsen kan tage stilling til: formål,

økonomi, frivillige arbejdskræfter osv. HT vil gerne være tovholder mht.

at lave et udkast til en skabelon for projektbehandling.

g. AD. Påpeger, at vi bør være bedre til at få informationer distribueret ud.

i. MBJ henviser til både

nyhedsbrev og extranettet.

h. JS. Mener, at der skal være større fokus på ungdomssatsning.

Eksempelvis ved at pålægge klubberne at lave en sådan satsning ud i

fremtiden.

i. RO Påpeger arbejdsdelingen mellem DGI og DFSU, hvor DFSU netop

står for det mere eliteorienterede. Mener at fremtiden kan byde på lidt

mere overskud for bestyrelsen dels økonomisk og dels ved, at en del af

ultimateplanlægningen bliver lagt over på udvalget, og nævner, at DFSU

rent faktisk, hvad de færreste ved, støttede free-style arrangementet ved

DM i Esbjerg økonomisk. Desuden har der været størst fokus på at få en

velfungerende danmarksturnering op at stå i de to sportsgrene ultimate

og discgolf. Den generelle efterspørgsel på andre frisbeediscipliner har

ikke været så udpræget endnu, men der er ved at ske noget, og vi skal

nok forsøge at være opmæksomme på den.

j. HK. Fremviser et forslag til en ny ultimate folder

k. RM. Knytter en kommentar til at fairplay-delen i ultimate står for en

holdningsforskel i forhold til eksempelvis fodbold mm.

i. EH. Knytter en

kommentar til at vi gerne vil spille uden dommere og derfor skal

en del af værdisættet gøres mere klart i regelsættet.

l. KSL påpeger at der var mange store organisatoriske problemer

vedrørende programlægningen ved DM inde 2004 med en meget skæv

fordeling af kampene i løbet af dagen specielt for Aalborg 2.

i. HT kommenterer, at

der var mange programændringer meget kort tid før afholdelsen

og det skabte en del problemer.

m. AD påpeger at der er et regelproblem angående om spillere må spille på

flere hold (i samme klub) i samme DM-runde.

n. GJ minder om, at der mangler arrangør til DM-ude 2004

o. RO Vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til Marie Staalsøe (selv om

hun ikke er til stede på mødet) for det store arbejde hun har gjort i

bestyrelsen i de to år, hun har været med; et arbejde, der har været

præget af klare holdninger og velbegrundet stillingtagen i mange

beslutningssituationer. Maries indtræden i bestyrelsen i 2002 markerede

lidt af et vendepunkt for pigesiden i dansk ultimate, og det var et vigtigt

signal at sende, at både frisbeesport og organisationsarbejde også er for

piger.

p. Mødet slut lidt før kl. 17.

Referent Mikael Birkelund Johansen

More magazines by this user
Similar magazines