dette dokument - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

dette dokument - Dansk Frisbee Sport Union

Dansk Frisbee Sports Union

– repræsentantskabsmøde den 9. marts 2008

Disc golf i Danmark – hvorfor er det vigtigt at engagere sig?

Kære disc golfere i Danmark.

19. februar 2008

Dansk Frisbee Sports Union (DFSU) står over for sit måske vigtigste repræsentantskabsmøde nogensinde.

På dagsordenen er nogle punkter, som kan/vil få stor betydning for disc golf i Danmark i 2008 og

fremadrettet.

Ansættelse af administrator!

Første vigtige punkt på dagsordenen er ansættelse af lønnet administrator i DFSU. På det ekstraordinære

repræsentantskabsmøde den 29. september 2007 besluttede repræsentantskabet at ansætte en lønnet

administrator i DFSU – DOG under forudsætning af at repræsentantskabet på det kommende

repræsentantskabsmøde stemmer for en kontingentstigning i størrelsesordenen kr. 110 pr. person.

Hvorfor ansætte en administrator?

Disc golf udvalget er flere gange blevet stillet dette spørgsmål. Vi mener i disc golf udvalget at ansættelse

af en administrator er den helt rigtige beslutning og en investering i fremtiden for frisbee sport generelt.

I en hver union ligger en del administrative opgaver. Dette gælder også inden for disc golf, med et stadigt

stigende antal medlemmer, samt et voksende krav til at en mere professionaliseret standard og høj grad

af webbaseret information. Hertil kommer vedligeholdelse af diverse maillister etc.

En administrator vil kunne være med til at løfte en stor del af disse opgaver samt være sparringspartner

og løftestang i udvikling af sporten. En ansættelse af administrator bliver af den siddende bestyrelse også

set som en nødvendighed og den direkte konsekvens af den vigende opbakning til det frivillige arbejde,

der er nødvendig for at drive en forening som DFSU.

Er der så ikke længere brug for de frivillige?

Disc golf har netop brug for frivillige. Administratoren er ikke personen, som sætter dagsordenen for disc

golf i Danmark. Det er disc golf udvalget bestående af repræsentanter fra klubberne, som forestår dette

arbejde. Netop nu er der altså en enestående mulighed for at være med til at præge udviklingen i disc

golf i Danmark (hvis der er fortsat opbakning til en administrator), da fokus kan være på det

fremadrettede og det visionære frem for det daglige administrative arbejde.

DFSU er et godt fundament

DFSU har eksisteret i mange år og har en struktur, som giver de enkelte underudvalg frihed til at løse

opgaverne på egen hånd – i respekt for vedtagne budgetter og vedtægter/retningslinier for DFSU.

Konstruktionen med en overordnet bestyrelse til at håndtere de overordnede økonomiske rammer og

koordinerende opgaver, giver medlemmer af underudvalgene mulighed for at koncentrere sig om deres

primære aktivitet – og det som de i mange tilfælde brænder mest for.

Unionen sparer de enkelte klubber for at bruge ressourcer på egne retningslinier og giver klubberne nogle

rammer med fleksibelt indhold at arbejde med. Historisk set har unionen også været progressiv omkring

udvikling af sporten og anlæg af nye disc golf baner. Blandt andet banen i Kokkedal.

Fællesskabet med Ultimate og anden frisbeesports aktivitet har i flere omgange været en klar fordel for

disc golferne. Både administrativt og økonomisk har ultimate-delen været med til at løfte dele af disc golf

indsatsen. Sammensætningen i bestyrelsen i dag viser da også med alt tydelighed (4 ultimate + 1 disc golf)

at det er ultimate, som der trækkes store frivillige veksler på. Det til trods for at

medlemssammensætningen i DFSU er 2/5 del disc golfere og 3/5 dele ultimatere.

1


Disc golf udvalget

Netop disc golf udvalget og sammensætning af et nyt hold er det næste vigtige punkt for disc golf i

Danmark.

Lars Lau og Torben Harting, som pt. er eneste medlemmer i udvalget trækker sig efter 2 år på posten,

hvilket efterlader disc golf uden repræsentation i DFSU, såfremt ingen vælger at stille op. Vi forlader

begge udvalget på grund af ændringer i vores arbejdsmæssige situation, som gør at vi ikke ser mulighed

for at varetage arbejdet i disc golf udvalget længere. Det har for vores begges vedkommende været en

svær beslutning, da vi begge stadig brænder for sporten og ser DFSU, som den rigtige platform for disc

golf i Danmark. Vores engagement i sporten betyder naturligvis også at vi vil stå klar med råd og

vejledning, hvis nye medlemmer af disc golf udvalget til en start måtte ønske dette.

Disc golf udvalget fungerer som et selvstændigt underudvalg i DFSU. Udvalget har gennem formanden

kontakt og dialog med bestyrelsen – men fungerer i dagligdagen som en uafhængig enhed, med ansvar for

overholdelse af eget budget og retningslinier.

Udvalgets primære driftsopgaver i dag er

Udtagelse til EM og landshold

koordinering af den årlige turneringskalender og retningslinier for Dansk Disc Golf Tour og DM.

Assisterende rolle for klubber omkring turneringsafvikling

Systemvedligeholdelse i forhold til handicaplisten

Opdatering/udvikling af diverse sider på dfsu.dk

Økonomistyring

Koordinering med PDGA – Danmarks PDGA landekoordinator er del af udvalget

Kontakt til internationale disc golf forbund

Rekruttering af frivillige

Ajourføring/kommunikation af Internationale og nationale retningslinier.

Repræsentation i DFSU’s bestyrelse (formand for udvalget)

Nyhedsbreve og information til medlemmer af DFSU

Besvarelse af henvendelse fra medlemmer.

Nogle af de opgaver, som udvalget herudover forsøger at arbejde med er

Promovering af sporten

Støtte foreningsdannelse/ pro-aktiv på området.

Oprettelse af nye baner i Danmark – samt udvikling af eksisterende.

Dialog med kommuner og andre offentlige myndigheder (koordineret med bestyrelsen)

Værdier, visioner og målsætninger for udvalget og disc golf udviklingen i Danmark

Satsningsområder: eks. skolesatsning – disc golf i virksomheder el. lignende

Instruktørkurser – pt. sker dette i samarbejde med DGI.

Idéer og påfund fra disc golfere rundt om i Danmark

Resultater står mål med ressourcer.

Der er ingen tvivl om, at selv om der lægges mange timer i disc golf arbejdet, så bliver indsatsen på især

den nederste række af opgaver mange gange tilsidesat for at holde den almene drift ved lige. Dog mener

vi, at disc golf udvalget overleverer et stærkt og opdateret fundament, som nye kræfter vil kunne bygge

videre på – samt perfektionere.

Det har i de senere år været svært at få frivillige ind i udvalget – og trods en stor indsats fra DFSU’s side

har det ikke været muligt at mobilisere frivillige kræfter. Hvorvidt det skyldes en manglende

lyst/viden/ansvarsfølelse omkring arbejdet i DFSU er svært at vurdere. Faktum er dog, at der bliver

trukket store veksler på meget få personer, og det er derfor bydende nødvendigt, at der kommer nye

kræfter til i disc golf udvalget, hvis disc golf verdenen skal fortsætte, som vi kender den i dag.

En konsekvens, blandt mange, af et manglende disc golf udvalg – vil være stand by på disc golf

aktiviteterne i DFSU-regi, som vi kender dem i dag. Tillige vil det i vores øjne betyde et tilbageskridt i en

ellers positiv udvikling af disc golf i Danmark.

Ansættelse af en person én dag om ugen, vil kunne være løfte stang i forhold til mange af de

administrative tunge opgaver. Det vil give et nyt udvalg mulighed for at rette fokus mod de mere

udviklende (og sjovere) opgaver i udvalget. Dog vil et radikalt løft af sporten i Danmark stadig forudsætte

at flere frivillige melder sig under fanerne.

2


DU og DIN klub kan gøre en forskel!

Disc golf udvalget håber at disc golf klubberne i Danmark vil tage situationen omkring manglende frivillige

i disc golf udvalget seriøst op i deres klubber og vil være med til at tage ansvar omkring den situation

udvalget står i. Således at disc golfen også fremadrettet har mulighed for at blomstre på platformen, som

DFSU siden 80’erne har opbygget. Vi opfordrer endvidere alle klubber til at benytte sig af deres mandater

(1 stemme pr. påbegyndt 10 medlemmer i klubben) og møde op til DFSU’s repræsentantskabsmøde den 9.

marts 2008. Vær med til at vise din støtte til det store arbejde, der lægges af frivillige i DFSU – til glæde

for DIN klub og dig som spiller.

Jo flere, som er med til at løfte denne fælles opgave – jo sjovere vil arbejdet være – og des stærkere vil

disc golf i Danmark stå fremadrettet.

Med venlig hilsen

Lars Lau Jensen og Torben Halgaard

DFSU, disc golf udvalget

Ps. Har DU spørgsmål til Lars og Torben omkring udvalgets arbejde eller andet omkring DFSU – er du meget

velkommen til at kontakte os på discgolf@dfsu.dk

3

More magazines by this user
Similar magazines