INKLUSION - Bupl

bupl.dk

INKLUSION - Bupl

INKLUSION

Konference for BUPL-medlemmer:

0-6 års området

Torsdag den 22. september kl. 9-15.15,

VIA University College, Holstebro

GRATIS


På Kongressen 2010 blev det under punktet ”Fremtidigt Virke”

besluttet at sætte fokus på forebyggelse og kreativitet i

arbejdsårene 2010-2012.

Lokalt i BUPL MidtVestjylland mobiliseres kræfterne i første

omgang om forebyggelsesdelen med den begrundelse, at

specialområdet er stærkt på vej til at ”udtømme” normalområdet.

I den forbindelse inviterer BUPL MidtVestjylland til tre konferencer

under overskriften ”Inklusion”. Hvad er forskellen på inklusion og

rummelighed? Hvad er gevinsten ved at inkludere, og hvordan

undgår vi at ekskludere? Det er nogle af de spørgsmål,

konferencerne søger at finde svar på ved hjælp af forskning og

eksempler fra pædagogisk praksis.

Konferencerne er målrettet pædagoger og BUPL-medlemmer ansat

som henholdsvis støttepædagoger, i daginstitutioner og i SFO´er,

fritidshjem og klubber.

Konferencen for støttepædagoger blev afviklet før sommerferien

med godt 100 deltagere. Dette program omhandler konferencen for

0-6 års området.


Tilmelding

Du kan tilmelde dig på telefon 35 46 55 55, pr. mail

midtvestjylland@bupl.dk eller via hjemmesiden

www.bupl.dk/midtvestjylland under punktet aktiviteter.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 19. september.

CPR- eller medlemsnummer skal afgives ved tilmelding.

Konferencen afvikles på VIA University College,

Gl. Struervej 1, Holstebro.

Konferencen er gratis for medlemmer af BUPL.

Dagens program

9.00 – 9.15: Velkomst og formål med dagen

ved faglig sekretær Jonna Uhre, BUPL MidtVestjylland.

Der serveres kaffe, te og rundstykker.

9.15 – 10.15: ”Pædagogisk faglighed omkring børn med

vanskeligheder i daginstitutioner”.

Oplæg ved Ph.d. Maja Røn Larsen, Institut for Psykologi og

Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

Børns fællesskaber står ofte centralt, når pædagoger beskriver

deres arbejde. I arbejdet omkring børn med vanskeligheder kan

det imidlertid se ud til, at fællesskaberne glider i baggrunden til

fordel for et mere individorienteret fokus på det enkelte barns

evner, kompetencer og ikke mindst mangel på samme.

Med udgangspunkt i observationer fra en børnehave undersøges

og diskuteres denne problematik. Dels diskuteres de konkrete

betydninger af, at det pædagogiske fokus skifter - både for det

pædagogiske arbejde og dermed også for børnene. Hvilke

betydninger har det for arbejdet med barnet, at vi fokuserer på

det individuelle barn og derigennem overser de sammenhænge,

som vanskelighederne udspiller sig i?

Det diskuteres desuden, hvad grundene til dette fokusskifte kan

være, blandt andet ved at sætte spørgsmålet i relation til de

forskellige institutionelle og forvaltningsmæssige betingelser.

10.15 – 10.30: Pause.


10.30 – 11.30: ”En definition af begrebet inklusion”.

Oplæg ved observationspædagog og udviklingskonsulent

Heidi Bak Nielsen, Ikast-Brande Kommune.

Heidi Bak Nielsen arbejder med pædagogisk vejledning i forhold til

børn med vanskeligheder. Hendes mål har været at flytte fokus fra

at se på det enkelte barns problem til at undersøge problemet i en

større kontekst.

I sit oplæg skitserer Heidi Bak Nielsen, hvad vi skal være

opmærksomme på, når vi skal udvikle inkluderende daginstitutioner

med plads til mangfoldighed.

11.30 – 12.30: Frokost.

12.30 – 13.15: ”Hvordan finder vi de udsatte børn i tide?”.

Ovennævnte er titlen på et forskningsprojekt, som Viborg Kommune

deltager i. Projektet er bestilt af Servicestyrelsen og udføres af

Anvendt KommunalForskning i samarbejde med Danmarks

Evalueringsinstitut.

Projektleder på tidlig opsporing i Viborg Kommune Britta Hilding

Jeppesen fortæller i samarbejde med repræsentanter fra en

institution, hvordan de i praksis arbejder med udsatte børn,

og hvad de har fået ud af at være med i projektet.

13.15 – 13.30: Kaffe, te og kage.

13.30 – 15.00: ”Ser vi dem – gør vi noget?”.

Oplæg ved Jill Mehlbye. Jill Mehlbye er psykolog og har en

masteruddannelse i offentlig administration. Hun er ansat som

programleder i Anvendt KommunalForskning, hvor hun i flere år

har forsket i udsatte børn.

Hvordan kan vi arbejde systematisk med den tidlige opsporing af

børn i en udsat position? Hvordan sikrer vi, at vi reagerer

professionelt på de tidlige signaler hos et barn, som ikke trives?

Hvilket særligt ansvar har vi som institutionsleder og pædagog,

når vi opdager, at et barn ikke trives?

15.00 – 15.15: Det videre arbejde og tak for i dag

ved faglig sekretær Jonna Uhre, BUPL MidtVestjylland.

I øvrigt henvises til ”Forskning – Børn & Unge” nr. 10, som

omhandler inklusion og forebyggelse.

Forskningsindstikket er udsendt med Børn & Unge.

Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse

til BUPL MidtVestjylland eller downloades på hjemmesiden

www.bupl.dk under punktet pædagogik/udvikling og forskning.

More magazines by this user
Similar magazines