BUPLs ønsker til Stevns Kommunes budget for 2013

bupl.dk

BUPLs ønsker til Stevns Kommunes budget for 2013

Børneudvalget

Stevns Kommune Den 18. juni 2012

BUPL’s ønsker til Stevns Kommunes budget for 2013

Her fremsender BUPL på vegne af medlemmerne i Stevns Kommune fagforeningens budgetønsker.

Stevns Kommune ligger i udkanten af hovedstadsområdet og har potentialet til at blive et attraktivt

sted for børnefamilier at slå sig ned. En familievenlig strategi vil øge skatteindtægterne og skabe

grobund for yderligere udvikling i kommunen. For børnefamilier er dagtilbud, fritidstilbud og skoler et

væsentligt om ikke afgørende parameter, når man kigger efter et nyt sted at bo. Danske forældre er

med andre ord kvalitetsbevidste navnlig, når det handler om deres børn.

Stevns Kommune har de senere år gennemført en række besparelser på både daginstitutioner,

skolefritidsordninger og på specialområdet. En udvikling, der går i retning af at reducere kvaliteten

frem for at udvikle den.

Daginstitutioner

Daginstitutionerne mangler penge til at udvikle kvaliteten. En forudsætning for kvalitet er ifølge

international forskning en høj andel af uddannet personale i institutioner og en tilstrækkelig

personalenormering. Stevns Kommune opererer med en målsætning om 60 procent uddannede

pædagoger i daginstitutionerne og 40 procent pædagogmedhjælpere.

En række institutioner lever ikke op til målet om en pædagogandel på 60 procent. Årsagen er det

økonomiske tildelingssystem, som er så stramt, at der ikke er penge til flere uddannede pædagoger.

Heller ikke selvom det er påkrævet og et ønske i institutionerne. BUPL mener kommunen bør øge de

økonomiske ressourcer, så institutioner kan ansætte uddannede arbejdskraft. BUPL mener også at

målet om 60 procent pædagoger er uambitiøst og opfordrer kommunen til at ændre målsætningen til

pædagoger i alle stillinger.

Ud over manglen på uddannede medarbejdere har kommunen de senere år gennemført en række

besparelser på Børnehavealderen er sænket fra 3 år til 2 år og 10 måneder og tilsvarende udskrives


ørnene fra børnehaven fem måneder før skolestart. Endelig har kommunen gennemført lukkedage i

et omfang, som sætter arbejdsbelastningen i institutionerne under pres resten af året. På overfladen

strukturelle ændringer, men reelt besparelser gennemført uden pædagogisk perspektiv.

Det samlede indtryk af udviklingen på daginstitutionsområdet er, at Stevns Kommune systematisk har

forringet vilkårene for at pædagogerne kan udvikle den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne. Den

tendens er til skade for Stevns Kommunes udvikling som kommune. Derfor bør kommunen både

ressourcemæssigt sætte ind på, at forbedre vilkårene i institutionerne.

Skole og SFO

Lige som daginstitutionsområdet har skolefritidsområdet også været udsat for nedskæringer. I 2010

skar politikerne 20 procent af personalenormeringen. Den beslutning er nu slået igennem på de

enkelte SFO’er og konsekvenserne viser sig nu. Mindre SFO’er kan ikke få arbejdsplanen til at hænge

sammen. I stedet må f.eks. rengøringsassistenter åbne institutionerne og give pædagogisk nødhjælp i

ydertimerne.

Personalenormeringen i institutioner har desuden den effekt, at de pædagogiske personale hyppigt

arbejder alene med børnene og det er efter BUPL’s opfattelse ikke tilstrækkeligt til at sikre den

pædagogiske kvalitet. Tværtimod er personalenormeringen en belastning både for børnemiljøet og for

medarbejdernes arbejdsmiljø.

Problemerne forstærkes af den tidlige overflytning af børnehavebørn til SFO, som i Stevns Kommune

sker allerede 1. april. Her efter har SFO’en ansvaret for børnehavebørnene, men til den halve

personalenormering. Også det er med til at udtynde SFO’en ressourcemæssigt. BUPL efterlyser vilje

til at opretholde fritidstilbud med pædagogisk kvalitet..

Stevns Kommune mangler en overordnet strategi for pædagogernes deltagelse i indskolingen: praksis

er forskellig fra skole til skole. Men pædagog-lærer-samarbejdet er en forudsætning for at især elever,

der har vanskeligt ved at fungere socialt og faglige, får et ekstra løft. Ikke mindst fordi pædagogerne

har kontakten til børnene både i fritiden i SFO’en og i undervisningen.

De langsigtede konsekvenser af, at der ikke er pædagoger i indskolingen kan efter BUPL’s opfattelse

blive øget behov for specialundervisning og særlige pædagogiske tiltag. BUPL opfordrer kommunen til


at beslutte en overordnet strategi for pædagogernes indsats i undervisning og bevilge penge til

formålet.

Inklusion på fritidsområdet

Kommunen har besluttet, at børn og unge fra heldagsskolen fra og med fjerde klasse skal inkluderes i

kommunens almene klubtilbud. Hidtil har opgaven været en del af heldagsskoletilbuddet. Med

beslutningen sparer kommunen ca. 3 mio. kr., svarende til ca. 9 pædagoger. BUPL går ind for de

demokratiske værdier, som inklusionstanken bygger på, og at børn med særlige behov får de samme

livsmuligheder og fællesskabsoplevelser som andre børn.

Men på linje med eksperter på området advarer BUPL mod at indføre inklusion med besparelser for

øje. For at leve op til intentionerne i de internationale aftaler, som inklusion tage afsæt i, er kommunen

efter BUPL’s opfattelse nødt til som minimum at anvende de samme ressourcer, som man anvender i

traditionelt pædagogisk arbejde med udsatte grupper. For klubberne er i forvejen belastet af en

tidligere beslutning om overførsel af børn med specielpædagogiske behov uden, at der medfulgte

tilstrækkelige ressourcer.

Dertil kommer, at det efter BUPL’s vurdering er påkrævet med ekstra ressourcer i

implementeringsfasen blandt andet til efteruddannelse af medarbejderne i klubberne, som kun i

begrænset omfang har erfaring med inklusion og viden om børn med diagnoser som f.eks. ADHD.

Ferielukning og lukkedage

I forbindelse med ferielukning i SFO’erne tilbyder Stevns Kommune, som de er forpligtet til,

nødpasning. Men i modsætning til andre kommuner har Stevns Kommune valgt, at nødpasning af

SFO-børn skal se i 0-6-års-institutioner.

For det første kender SFO-børnene ikke personalet, da der ikke følger pædagoger med fra deres

SFO, for de andet skal de passe i en institution, som til daglige er vuggestue og børnehave. Hverken

indretning, legetøj, aktiviteter er gearet til børn, der er ni år. Tilbuddet er efter BUPL’s opfattelse under

al kritik og kommunen bør enten afvikle ferielukningen eller i det mindste give SFO-børnene et rimeligt

pædagogisk tilbud i ferierne.


Kommune vil give forældre- og skolebestyrelser bemyndigelse til at holde 10 ekstra lukkedage om året

oveni de lukkedage, som allerede er indført i forbindelse med ferier. Dermed overstiger antallet af

lukkedage det antal feriedage, som personalet har til rådighed. BUPL opfordrer kommunen til at tage

den besparelse af bordet.

BUPL står til rådighed, hvis I ønsker fagforeningens synspunkter uddybet. Vi deltager gerne i et møde

med Stevns Kommunes politikere og forvaltning med henblik på at drøfte, hvordan vi sammen kan

skabe mere kvalitet i kommunens dag- og fritidstilbud.

Venlig hilsen

Jens Peter Ørregaard

Faglig medarbejder

Telefon: 51 33 76 90

Email: jog@bupl.dk

Thomas Riis-Andersen

Faglig sekretær

Telefon: 40 38 44 04

Email: tsn@bupl.dk

__________________________________

BUPL Sydøst

Kirketorvet 11

4760 Vordingborg

Telefon: 35 46 54 60

Web: www.bupl.dk/sydoest

More magazines by this user
Similar magazines