referat af mødet - Jammerbugt Kommune

jammerbugt.dk

referat af mødet - Jammerbugt Kommune

Referat

Landdistriktsrådet

den 31. januar 2011 kl. 19:00

Forvaltningshuset i Brovst

Jammerbugt Kommune


Landdistriktsrådet den 31. januar 2011

Punkter på åbent møde:

1. Turbo i Landdistrikter ............................................................................... 1

2. Mødekalender for 2011 ........................................................................... 1

3. Orientering om skrotordningen ................................................................ 2

5. Orientering om LDP vers 2.0 ................................................................... 4

6. Indstilling af ansøgninger ......................................................................... 5


1. Turbo i Landdistrikter

Resume

Orientering om projektet ”Turbo i Landdistrikter”.

Sagsbeskrivelse

Efter en meget lang ansøgningsprocedure og tid har Jammerbugt Kommune

nu fået to bevillinger til projektet ”Turbo i Landdistrikter”.

Fødevare Ministeriet har bevilliget 480.000 kr. og Indenrigsministeriet har

bevilliget 321.000 kr.

Udviklingskonsulent Martin Storgård vil på mødet give en orientering om

projektet ”Turbo i Landdistrikter”, og de muligheder projektet rummer for

Jammerbugt Kommunes lokalsamfund.

Indstilling

Udviklingsafdelingen indstiller, at LDR tager orienteringen til efterretning.

Besluttet

Taget til efterretning.

2. Mødekalender for 2011

Resume

Forslag til mødekalender for 2011.

Sagsbeskrivelse

16. marts 2011 Offentligmøde med LAG koordinatorer

28. marts 2011 Tema møde Hvad skal LDR i 2011?

30. maj 2011 Ordinært møde Behandling af ansøgninger

26. september 2011 Ordinært møde Behandling af ansøgninger

4./5. november 2011 Internat Tema ikke fastlagt

Indstilling

Udviklingsafdelingen indstiller, at LDR vedtager en mødekalender for 2011.

Beslutning

Mødekalender vedtaget.

1


3. Orientering om skrotordningen

Beslutningstema

Afslutning af projekt om sundhedsfarlige og faldefærdige boliger samt

opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2009-budgettet 2 mio. kr. til opkøb og

nedrivning af ejendomme samt oprydning omkring ejendomme.

Tema- og Udviklingsudvalget besluttede at bede Kuben udarbejde en

drejebog for anvendelse af disse midler, som skulle sikre, at der var fokus på

frivillighed, men også sikre at proceduren for tvangsmæssige foranstaltninger

blev beskrevet.

Drejebogen blev godkendt i marts 2009.

Tema- og udviklingsudvalget samt i 2010 Kultur-, Fritids-

Landdistriktsudvalget har i høj grad lagt vægt på, at der gennemføres opkøb,

nedrivning og oprydning ad frivillighedens vej, ligesom udvalget i 2009

pressede på for at få synlige resultater for de afsatte midler. Dette har

medført, at der i høj grad har været fokus på de henvendelser, der er indløbet

fra ejere af kondemnable ejendomme.

I efteråret 2009 søgte kommunalbestyrelsen Indenrigs- og Socialministeriet

om 9 mio. kr. fra den nyetablerede Indsatspulje 2010. Jammerbugt Kommune

fik en bevilling på 6,26 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen bidrog

med 25 % af de samlede udgifter – svarende til godt 2 mio. kr. eller en samlet

bevilling på 8.346 mio. kr.

Status for 2009

I 2009 var der i alt afsat kr. 2.000.000 til projektet, heraf kr. 1.000.000 i

statslige byfornyelsesmidler.

Status på frivillige aftaler, køb og kondemnering i 2009:

• der er i alt nedrevet 8 ejendommen, heraf er der

o købt 1 ejendom

o kondemneret 1 ejendom

o lavet frivillig aftale om nedrivning på 6 ejendomme

Anslået forbrug for ovenstående udgjorde kr. 1.222.000 mens den faktiske

udgift kunne opgøres til kr. 816.000

Status for 2010

I 2010 var der afsat kr. 8.346.000 til projektet, heraf kr. 6.260.000 i statstilskud

fra Indsatspuljen 2010.

2


Jammerbugt kommunes tilrettede mål, oplyst til Indenrigs- og

Sundhedsministeriet d. 3.5.2010 udgjorde:

• Forventede opkøb i 2010, 16 ejendomme

o Skønnet kommunal udgift, kr. 3.200.000

• Forventede tilskud til oprydning, 2 ejendomme

o Skønnet kommunal udgift, kr. 100.000

• Forventede beslutninger om nedrivninger inkl. opkøb, 48 stk.

o Skønnet kommunal udgift, kr. 5.000.000

Status på frivillige aftaler, køb og kondemnering i 2010

I henhold til de oprindelige vilkår for Indsatspuljen 2010 skal 2010 benyttes til

kondemnering, frivillige aftaler og opkøb, idet aftalerne skal være på plads

inden 31.12.2010, mens 2011 kan bruges til at gøre det praktiske arbejde

med nedrivning færdig.

I 2010 er der i alt:

• kondemneret 5 ejendomme

• opkøbt 19 ejendomme til nedrivning, heraf opkøbt

o 2 på tvangsauktion

o 13 som opsøgende henvendelse til ejer eller panthaver

o 4 efter henvendelse fra ejer eller ejendomsmægler

• I 2010 nedrevet 18 ejendommen

• Der er påbegyndt nedrivning af yderligere 8 ejendomme samt

• lavet frivillig aftale om nedrivning af 13 ejendomme

• kondemneret 3 ejendomme, hvor ejendommene endnu ikke er

nedrevet

I alt er der kondemneret og lavet frivillige aftaler om nedrivning på 42

ejendomme, ligesom der lige nu arbejdes med yderligere 15 ejendomme,

hvorfor målet på i alt 48 ejendomme til nedrivning således opfyldes.

Målet omkring opkøb opfyldes ligeledes med 19 køb.

Der er ikke givet tilskud til ejere, alene til oprydning, dette vurderedes fra start

som vanskeligt, hvilket vi nu også må konstatere, da tilskuddet er

skattepligtigt for modtager af ydelsen.

De opsatte mål for 2010 anses hermed for gennemført

Ultimo 2010 besluttede Indenrigs- og Sundhedsministeriet at forlænge

ordningen, således, at evt. resterende, ikke forbrugte midler kunne overføres

til 2011, da de fleste berørte kommuner ikke kunne nå at bruge midlerne i

2010.

I forhold til budgettet på kr. 8.300.000, har vi opnået resultatet for ca. kr.

5.000.000 og altså sparet ca. kr. 3.300.000 i forhold til budgettet.

3


Det sparede beløb er jfr. ovenstående foreslået overført til 2011, beløbet, kr.

3.300.000 omfatter både statslige samt kommunale kroner, heraf en

kommunal andel på 25% eller kr. 825.000.

Kommunalbestyrelsen har ikke søgt andel af yderligere midler for 2011,

ligesom der alene er afsat lønudgift for projektet indtil 1.7.2011.

Projektet afrundes derfor nu med færdiggørelse af de sager, der arbejdes på

lige nu, men der vil ikke være basis for yderligere tiltag.

Indmeldingsfeltet samt beskrivelsen af projektet på hjemmesiden bør derfor

også nedtages, da der ikke i teamet er hverken tid eller ekspertise til arbejdet

efter 1.7.2011, hvorfor det afsatte beløb ikke vil blive brugt i 2011.

Hvis der ikke afsættes yderligere lønkroner og der efter 1.07.2011 er ikke

afsluttede sager skal disse færdiggøres med ved hjælp af ekstern ekspertise

og med et forbrug af de midler der er overført til 2011.

Indstilling

Udviklingsafdelingen indstiller, at LDR tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

5. Orientering om LDP vers 2.0

Resume

Orientering om planerne for LDP vers 2.0.

Sagsbeskrivelse

På Internatet i november blev Landdistriktsrådet præsenteret for planerne for

projektet og processen for ”Landdistriktspolitik vers. 2.0”.

mødet vil der blive givet et status for projektet.

Indstilling

Udviklingsafdelingen indstiller, at LDR tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

4


6. Indstilling af ansøgninger

Resume

Til januar ansøgningsrunden er der modtaget 12 ansøgninger.

Sagsbeskrivelse

J.nr Titel ansøger Beløb (kr.)

1 2011-752 Bal for folkedansere Jørgen Nielsen 1.000

2 2011-753 Moselauget i vækst Leo Kristensen 50.000

3 2011-754 Solur i Fjerritslev Komiteen til udsmykning 100.000

4 2011-1110 Blokhus historiebog Harald Klitgaard 10.000

5 2011-1112 Teatersport i Brovst Lise Holt 16.000

6 2011-1114 Julebelysning på Gjøl Borger og erhvervsforening 25.000

7 2011-1116 Søndags Cafeen Jørgen Nielsen 3.000

8 2011-1117 Musik på torvet i Blokhus Blokhus - Hune i Udvikling 49.600

9 2011-1120 Netværk Blokhus & Hune Blokhus - Hune i Udvikling 20.000

10 2011-1123 kravletunnel Beboerlauget i Gl. Brovst 5.670

11 2011-1124 Gjølen 2011 Gjølen Festival 25.000

12 2011-1133 Uldfestivalen 2011 Saltum Uldfestival 42.500

Behandlingen af ansøgning nr. 7 er udsat.

Se vedlagte bilag, på www.jammerbugt.dk/landdistrikt finder du de fremsendte

ansøgninger under fanen Landdistriktsrådet.

Indstilling

Udviklingsafdelingen indstiller, at Kulturelt Samvirke og LDR prioriterer

ansøgningerne fra 1 – 3.

Kulturelt Samvirke

J.nr Titel ansøger Prioritering 1-3

1 2011-752 Bal for folkedansere Jørgen Nielsen 3

2 2011-753 Moselauget i vækst Leo Kristensen -

3 2011-754 Solur i Fjerritslev Komiteen til udsmykning 2

4 2011-1110 Blokhus historiebog Harald Klitgaard 1

5 2011-1112 Teatersport i Brovst Lise Holt 1

6 2011-1114 Julebelysning på Gjøl Borger og erhvervsforening -

7 2011-1116 Søndags Cafeen Jørgen Nielsen udsat

8 2011-1117 Musik på torvet i Blokhus Blokhus - Hune i Udvikling 1

9 2011-1120 Netværk Blokhus & Hune Blokhus - Hune i Udvikling -

10 2011-1123 kravletunnel Beboerlauget i Gl. Brovst -

11 2011-1124 Gjølen 2011 Gjølen Festival 1

12 2011-1133 Uldfestivalen 2011 Saltum Uldfestival 1

Kommentarer fra Kulturelt Samvirke:

Teatersport Kan projektet blive bæredygtig.

Gjølen Tilfalder et evt. overskud GGF.

5


Fra istid til ispind Har fået bevilliget 20.000 kr. fra

SparNord, hvilket betyder at man nu

søger 5.000 kr.

Landdistriktsrådet

J.nr Titel ansøger Prioritering 1-3

1 2011-752 Bal for folkedansere Jørgen Nielsen 3

2 2011-753 Moselauget i vækst Leo Kristensen 1

3 2011-754 Solur i Fjerritslev Komiteen til udsmykning 1

4 2011-1110 Blokhus historiebog Harald Klitgaard 3

5 2011-1112 Teatersport i Brovst Lise Holt 1

6 2011-1114 Julebelysning på Gjøl Borger og erhvervsforening 3

7 2011-1116 Søndags Cafeen Jørgen Nielsen udsat

8 2011-1117 Musik på torvet i Blokhus Blokhus - Hune i Udvikling 1

9 2011-1120 Netværk Blokhus & Hune Blokhus - Hune i Udvikling 3

10 2011-1123 kravletunnel Beboerlauget i Gl. Brovst 1

11 2011-1124 Gjølen 2011 Gjølen Festival 1

12 2011-1133 Uldfestivalen 2011 Saltum Uldfestival 1

Kommentarer

Moselauget Har fremsendt et revideret budget.

Generelt Ansøgere bør i højere grad uddybe

finansieringen.

Uldfestivalen 2011 Kunne godt ønske mere indsigt i

regnskabet.

6

More magazines by this user
Similar magazines