Referat af generalforsamling i Foreningen for ... - ffUK

ffuk.dk

Referat af generalforsamling i Foreningen for ... - ffUK

Referat af generalforsamling i Foreningen for Udviklingskonsulenter

torsdag den 24. maj 2011

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Karen Vinten Understrup, Odense Kommune.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til

vedtægterne.

2. Valg af referent

Som referent blev valgt bestyrelsesmedlem Krista Kajberg, Odder Kommune.

3. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning

Formand Kim Christophersen forelagde bestyrelsens årsberetning.

Årsberetningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer Dorte Bjerregaard Jensen fremlagde regnskabet.

Regnskabet viser et driftsresultat på -56.628 kr. hvilket er et underskud på knap 100.000

mindre end budgetteret. Kassebeholdningen pr. 31. december 2011 er opgjort til

202.085.93 kr.

Revisor Rune Munch Christensen har revideret regnskabet men kunne ikke være tilstede

på årsmødet, så kassereren oplæste en bemærkning fra revisor. Bemærkningen gik på, at

der mangler et bilag på et beløb på ca. 1.000 kr. som er udbetalt til kørsel til et

bestyrelsesmedlem i 2011. Kassereren har forsøgt at fremskaffe bilaget blandt

bestyrelsesmedlemmerne men uden held.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5. Vedtægtsændring – ffUKs bestyrelse indstiller vedtægtsændring

Formand Kim Christophersen fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer i foreningens

vedtægter. Forslaget var også medsendt dagsorden for generalforsamlingen som bilag.

De væsentligste foreslåede ændringer var:

o Medlems-/ kontingenttyper ændres således at der fremover kun er personligt

individuelt medlemskab og ikke længere kommunemedlemskab. Baggrunden er, at

de forskellige typer medlemskab har givet administrativt bøvl.

o Budgetåret ændres således at budgetåret fremover vil gå fra 1. april til 31. marts

(dog i en overgangsperiode fra 1. januar 2012 til 31. marts 2013). Motivationen for

ændringen er, at generalforsamlingen skal have større indflydelse på

budgetlægningen, da det hidtil har været således at næsten halvdelen af budgetåret

var gået, når der på generalforsamlingen blev vedtaget et budget.

Der var ønske fra et medlem om at historikken for vedtægterne bevares synligt, således at

det fremgår hvornår de oprindelige vedtægter er vedtaget og hvornår der efterfølgende er

vedtaget ændringer. Kim Christophersen svarede at dette fint kunne indføjes.

Der var et par opklarende spørgsmål fra salen omkring baggrunden for

vedtægtsændringsforslagene.

Det samlede forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.

Dokumentnr.: 727-2012-79760 side 1


6. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

7. Forelæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent for det

kommende år

Kasserer Dorte Bjerregaard Jensen forelagde bestyrelsens forslag til budget. På grund af

de netop vedtagne vedtægtsændringer, jf. referatets punkt 5, var det fremlagte budget for

perioden 1. januar 2012 til 31. marts 2013, dvs. 5 kvartaler.

Budgettet blev godkendt.

Kasserer Dorte Bjerregaard Jensen forelagde bestyrelsens forslag til kontingent for det

kommende år. Bestyrelsen foreslog at det årlige kontingent for medlemskab af ffUK fortsat

er 650 kr.

Forslaget til kontingent blev godkendt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægterne bestemmer, at ”Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år

vælges formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer”.

Da det er et lige år (2012), skulle der således vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, og heraf

var 3 2-årige og 1 1-årigt, da et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen i løbet af sin

valgperiode.

De følgende blev valgt til bestyrelsen på 2-årige mandater:

o Henrik Zacho, Herning Kommune

o Nina Fabricius, Ishøj Kommune

o Anja Valhøj, Vordingborg Kommune

Den følgende blev valgt til bestyrelsen på 1-årigt mandat:

o Nanna Helsted, Gentofte Kommune

Dernæst var der valg af suppleanter.

Vedtægterne fastslår, at ”Der vælges 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år”.

De følgende blev valgt som suppleanter:

o Vagn Hansen, Svendborg Kommune

o Søren Moldrup, Sønderborg Kommune

Den nye bestyrelse består derudover af de følgende, som ikke var på valg:

o Kim Christophersen (fmd.), Haderslev Kommune

o Krista Kajberg, Odder Kommune

o Linda Jensen, Ishøj Kommune

o Linnea Klarskov Pagter, Herlev Kommune

o Lone Hallengreen, Frederikssund Kommune

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Som revisor blev valgt Dorte Bjerregaard Jensen, Gladsaxe Kommune.

Som revisorsuppleant blev valgt Eva Simonsen, Syddjurs Kommune.

Dokumentnr.: 727-2012-79760 side 2


10. Evt.

Der blev sendt en hilsen med tak for indsatsen til Anne Line Møller Bjerregaard, som er

udtrådt af bestyrelsen, men ikke kunne være til stede på årsmødet.

Dorte Bjerregaard Jensen, som er udtrådt af bestyrelsen, fik en klapsalve og en gave som

tak for indsatsen.

Referatet udarbejdet af Krista Kajberg 31/5 2012.

Dokumentnr.: 727-2012-79760 side 3

More magazines by this user
Similar magazines