Referat af Generalforsamling - IEA Danmark

enneagramforeningen.dk

Referat af Generalforsamling - IEA Danmark

Enneagramforeningen i Danmark

_____________________________________________________________________

Referat af Generalforsamling den 28. marts 2011 i Valby fra 18.00-20.00

Dagsorden for Generalforsamlingen var som følger:

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning + nyt fra IEA Global Board

3. Regnskab

4. Valg

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

Punkt 1: Valg af ordstyrer

Valgt ordstyrer: Jette Abildskov og referent Charlotte Pedersen

Ordstyreren startede med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt gyldigt

jævnfør vedtægterne.

Punkt 2: Formandens beretning + nyt fra IEA Global Board

Formandens beretning

Formand Claus Roager Olsen fremlagde beregning: Siden sidste generalforsamling har vi i Danmark

afholdt den anden IEA Europæiske konference. Den blev afholdt 8-10. oktober 2010 – med ca. 100

deltagere og meget gode tilbagemeldinger.

Der var planlagt afholdelse af en fest i januar 2011, men på grund af manglende tilmeldinger har vi

valgt at udskyde denne.

Medlemstallet for den danske Enneagramforening er d.d. ca. 60 medlemmer for 2011. Vi har mistet

ca. 10 medlemmer siden sidste år. Formanden opfordrer alle til at arbejde for flere medlemmer og

mere støtte og support til foreningens aktiviteter og arrangementer.

Et af dette års arrangementer bliver en en-dags workshop i København den 7. maj med Peter

O’Hanrahan: "The Instincts - Building a Better Relationship". Det koster kr. 450 for medlemmer og

kr. 850 for ikke-medlemmer, som så samtidig bliver meldt ind i foreningen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Susanne beretter fra IEA mødet globalt

Susanne Povelsen er indtrådt i den internationale bestyrelsen – IEA – sammen med 8 andre globale

medlemmer. 5 ud af 9 er ikke-amerikanere.

Nuværende globale bestyrelse er meget åben for forandringer i foreningen og services til affiliates.

Fokus for det kommende år er at skabe internationale relationer, aktiviteter og referencer.

Intensiveret indsats på at gøre det attraktivt og skabe aktiviteter for affiliates. F.eks. er der flere ikkeamerikanske

presenters på konferencen i Miami i år – her i blandt tre danske.

Ambitionen er på sigt at holde den internationale konference udenfor USA.

Som betalende medlem af den danske Enneagramforening kan man forvente at få tilsendt Nine Point

Bulletin, som udgives af IEA og som fremover videresendes af Enneagramforeningen til

medlemmerne pr. mail. Det et nyhedsbrev som tilsendes pr. mail, så det forudsætter en mail-adresse

og et medlemskab.

Punkt 3: Regnskab

Foreningen havde samlet set et overskud på ca. 56 t.kr. sidste år.

Opfølgende betales 10 % af overskuddet fra den Europæiske konference til IEA, ligesom der i lighed

med tidligere betales et årligt fee til IEA for vores medlemmer.


Enneagramforeningen i Danmark

_____________________________________________________________________

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Skulle nogen ønske yderligere information omkring regnskabet er man velkommen til at kontakte

info@enneagramforeningen.dk.

Punkt 5: Indkomne forslag

Der er fra bestyrelsen udsendt forslag til nye vedtægter for foreningen, som primært handler om

sammensætningen og antallet af bestyrelsesmedlemmer, samt foreningens navn.

Navne ændringen blev enstemmigt vedtaget. Fremadrettet: IEA Danmark.

Bestyrelsessammensætningen: Forslag om reduktion af bestyrelsesmedlemmer fra 10 til 5 plus den

internationale repræsentant (pt. Susanne).

Der vælges ikke suppleanter, men bestyrelsen bemyndiges til at finde suppleanter, hvis der er nogle

bestyrelsesmedlemmer, som træder ud i utide før næste generalforsamling, hvor nye medlemmer

kan vælges. Dette indføjes i vedtægterne.

Der tilføjes ligeledes et afsnit i vedtægterne om, at medlemmer af bestyrelsen kan ekskluderes af

bestyrelsen, hvis man ikke udfylder sin opgave.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4: Valg

Alle 10 eksisterende bestyrelsesmedlemmer blev derefter sat på valg som følge af vedtægtsændringerne.

Opstillere til valg til bestyrelsen for 2011 er:

• Anne-Marie Toft

• Flemming Christensen

• Jette Abildskov

• Charlotte Pedersen

• Claus Roager Olsen

De opstillede kandidater blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Susanne fungerer

som international IEA repræsentant.

Punkt 6: Eventuelt

Følgende medlemmer vil gerne bistå bestyrelsen og foreningen som ambassadører for foreningen:

Ambassadører:

• Michael Groser (udtrådt af bestyrelsen i år)

• Anders Baun Sørensen (udtrådt af bestyrelsen i år)

• Tina Skov Velling (udtrådt af bestyrelsen i år)

• Allan W Pedersen (udtrådt af bestyrelsen i år)

• Birgit Fagerholt

• Zitta de Fries

• Vivi Bay

Peter O’Hanrahan afholder den 7. maj I København workshoppen: "The Instincts - Building a Better

Relationship"


Enneagramforeningen i Danmark

_____________________________________________________________________

Der afholdes international Enneagramkonference i Miami ultimo juli måned. Rabat ved 11 samtidige

tilmeldinger til den internationale konference: den 11 gratis. Er du interesseret i at deltage i den

internationale Enneagramforenings konference i Miami, så send en mail til

info@enneagramforeningen.dk senest den 15. april, og vi vil se om vi kan tilmelde en gruppe på 11

med rabat.

Bestyrelsen og generalforsamlingen appellerer afslutningsvis foreningens medlemmer til at bakke op

omkring foreningens aktiviteter, herunder generalforsamlingen, konferencer og andre aktiviteter. Og

naturligvis til at skaffe flere medlemmer.

Enneagramforeningen i Danmark

http://www.enneagramforeningen.dk/

More magazines by this user
Similar magazines