Forretningsudvalgets 3. møde i 2012, torsdag den 23. august kl. 12 ...

regionsaeldreraadh.dk

Forretningsudvalgets 3. møde i 2012, torsdag den 23. august kl. 12 ...

Regionsældreråd Hovedstaden

www.regionsaeldreraadh.dk

Forretningsudvalgets 3. møde i 2012 torsdag den 23. august kl. 12,30-14,00

Mødet holdes i De københavnske Ældreråds Fællessekretariats lokaler, Henrik

Pontoppidansvej 4, 2200 N

Bemærk tidspunktet, som har været ændret et par gange.

Til stede: Kaj Bang, Bente Clausen, Sonja Minor Hansen, Bent Johansen, Inge Lorentzen

og Axel Mossin.

Afbud fra: Vibeke Jensen som af helbredsgrunde har valgt at udtræde af

Regionsældrerådets forretningsudvalg.

Dagsorden med referat.

1. Godkendelse af dagsordenen efter evt. tilføjelser. Godkendt.

2. Referat af forretningsudvalgets møde den 9. maj 2012. Godkendt.

3. Forretningsudvalgets fremtidige sammensætning, herunder besættelse af

kasserer posten.

Vibeke Jensen har meddelt, at hun af helbredsgrunde har valgt at ophøre som formand

for Ishøj Seniorråd, som hun også udtræder af, og at hun også har valgt at udtræde af

Regionsældrerådets forretningsudvalg.

Vibeke Jensen afløses af suppleanten Inge Jacobsen, næstformand for Høje Taastrup

Seniorråd.

Sonja Minor Hansen blev valgt som ny kasserer.

4. Økonomi.

Vibeke Jensen har tilbudt at sørge for at regnskaber mv. afleveres til den nye kasserer på

det kommende regionsældrerådsmøde. Revisor skal inddrages i overdragelsen. I

forbindelse med banken og eventuelt bankskifte skal forskellige erklæringer

underskrives. Det vil ikke være et problem, hvis det tager lidt tid at få alt på plads.

5. Meddelelser og diskussion.

Situationen efter Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde.

Vedrørende Siddende patienttransport. Der er lige før sommerferien truffet beslutning

om, at der indgås kontrakt med Falck A/S for alle de fire planlægningsområder i nord,

midt, byen og Bornholm. Planlægningsområde syd varetages af Movia.

Der er ældrerådsvalg i København 24. oktober-7. november. Kandidater skal anmeldes

senest 11. september. Navnene findes fra slutningen af september på www.kk.dk/valg

Det nye ældreråd med 25 medlemmer tiltræder 1. januar.

Diskussionen drejede sig navnlig om situationen efter Danske Ældreråds

repræsentantskabsmøde og seneste bestyrelsesmøde.

Både De københavnske Ældreråd og Frederiksberg Ældreråd har medio juni udmeldt sig

af Danske Ældreråd med virkning fra 1. januar 2013. Dette er en alvorlig svækkelse af

Danske Ældreråd.

Der er ingen udsigt til at beslutningerne bliver genovervejet før tidligst efter Danske

Ældreråds repræsentantskabsmøde 2013. En eventuel genovervejelse afhænger af valg

og beslutninger på repræsentantskabsmødet.

6. Mødekalender, afholdte møder siden sidste FU møde 9. maj:

14.-17. juni 2012: Folkemøde på Bornholm.

13. juni 2012 kl. 10-13: Regionsældrerådet mødes i Hillerød.

31. maj 2012 kl. 18-20: Dialogmøde om styrket indsats for udsatte grupper.

Regionsgården, Hillerød.

14. - 15. maj 2012: Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference på

Nyborg Strand.

7. Mødekalender, kommende møder efter dette FU møde 23. august:

21. november 2012 kl. 10-13: Regionsældrerådet mødes i Hillerød.

7. november 2012 kl. 10-12: Forretningsudvalget.

12. september 2012 kl. 10-13: Regionsældrerådet mødes i Hillerød.

10. september 2012 kl. 10-12: Brugerpanelet vedrørende Siddende patienttransport.

5. september 2012 kl. 16,30-19,30: Dialogforum for Sundhed mødes på Glostrup

Hospital.

1


27. august 2012 kl. 10,30-14,30: 7-by møde i Odense.

8. Næste regionsældrerådsmøder:

12. september 2012 kl. 10-13. Temaoplæg om Nyt Hospital Nordsjælland ved

projektdirektør Henrik Schødts.

21. november 2012 kl. 10-13. Temaoplæg ved Vibeke Storm Rasmussen.

9. Næste forretningsudvalgsmøde:

Onsdag den 7. november 2012 kl. 10-12.

10. Eventuelt.

2

Similar magazines