Årsplan 2011/2012 Dansk i 2. klasse (2.b)

iqraskole.dk

Årsplan 2011/2012 Dansk i 2. klasse (2.b)

Årsplan 2011/2012

Dansk i 2. klasse (2.b)

Lærer:

Diana Al-Farra (DIA)

Antal lektioner pr. uge:

10

Forløb

I 2. klasse vil den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejde med sproget i mange

forskellige situationer: ved at tale, ved at lytte til andre, ved at skrive og læse samt ved at

udforske sproget og udvikle deres ordforråd bl.a. gennem temaforløb, læsespil og

ekskursioner. Hovedvægten i dette års faglige forløb vil lægges på arbejdet med de

elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder, som evalueres hver fredag i

portofolioarbejde. Det faglige forløb sigtes opfyldt gennem et inspirerende trygt struktureret

læringsmiljø, hvordan det vil blive støttet af et sammenhængende socialt forløb, hvor eleverne

primært skal øve sig i at blive selvstændige læsere, ”stavere” og gode ”samtalekammerater”.

Strukturen er primært overvejet som en strategi til stabilitet og støtte også med henblik på at

give eleverne den nødvendige ballast til at håndtere danskfagets alsidighed (med forbehold for

ændringer ved projektforløb eller andre temaperioder)

Elevernes forudsætninger

Efter 1. klasse ligger børnene nu på forskellige stadier omkring deres danskfaglige

kompetencer. Få elever er i forhold til niveau gode læsere og ”stavere”, men en stor del er

middel læsere og enkelte er en del under middellæsning. Nogle elever har endnu ikke

knækket læsekoden og har ikke en lyst til læsning. Med en varieret elevsammensætning i 2.b

udarbejdes en årsplan, der har til hensigt at støtte de stærkeste læsere og motivere de elever,

der endnu ikke har knækket læsekoden til at prøve sig frem med henblik på at give eleverne

en selvtillid til at udvikle kundskaber og færdigheder inden for danskfaget.

Dansk: Det faglige forløb

August, september og oktober (Uge 34-41)

Målet for skoleårets første par uger er, at elevernes læse- og stave-færdigheder hidtil øves

igennem og udvikles for at eleverne opnår en selvsikkerhed i at løse danskopgaver på egen


hånd. Skoleåret vil begynde med et læsekursus (”Frøen Faks”), hvor eleverne skal opfriske

allerede lært sprog og bringe det ind i en læserytme, således de har selvtillid til at klare de nye

udfordringer 2. klassetrin byder på.

Det første forløb består af:

- Øvelser af bogstavers lyde og sammensætning. Vi deler ordene i stavelser.

(Herunder kontinuerlig gennemgang af vokaler og konsonanter)

- Gennemarbejde med kodning af de 120 hyppigste ord i dansk

- Læsestrategier

- Definition af navneord, udsagnsord (nutid/datid) og tillægsord

- Stavning og diktat

- Læsespil

- Portfolio-arbejde: ”Hvad har jeg lært?”

Struktur

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

Læse-skrivebog

+

”Sikker stavning”

Læsefidusen

+

”Sikker stavning”

Læse-skrivebog

+

Diktatforberedelse

Læsefidusen

Diktatforberedelse

Tematorsdag.

Elevernes

kendskab til

genrer/temaer

udvides m. henblik

på at udvikle deres

sprogkundskaber.

Evalueringsdag

Hvad har jeg lært?

Diktat +

Portfolio-arbejde,

hvor eleverne skal

samle op på ugens

forløb.

Formskrift

Skriftlig fokus,

gennemarbejdelse

af nyt ordforråd og

orden.

(Klassetrivsel)

Materiale:

- ”Frøen Faks” (ekstern tekst)

- ”Noas Ark” (Læse-skrivebog + bogstavkursus)

- ”Læs med Læsefidusen” (Vi øver læsestrategier)

(”Søren og Mette og Jep”)

- ”Bogtyven” af Tove Krebs Lange (Fælles læsning med henblik på at udvikle en

semantisk og pragmatisk forståelse af tekst)

- ”Sikker stavning 2. klasse


- ”Stav 2” Diktatbog

(Diktatforberedelsen vil i det begyndende forløb indebære de 120 hyppigste ord i dansk)

Temaer:

- ”Sommertid” (sommerferieminder) + ”Om mig selv”

(Fælles bog om eleverne i klassen. Vi laver et stort billede med ting, som eleverne har

samlet sammen ud fra deres ferie. Læsebog ” Dansk i anden” s. 3-11og arbejdsbog s. 1-10)

- Dyr (Noas Ark, Læse-skrivebogen). Sang: ”Dyrene i Afrika”(ekstern)

Børn og dyr” (Bogsystem + Alle Tiders Dansk oplevelsesbog)

Ekskursion: Zoologiske Have/Danmarks Akvarium

- Læsefidusen (læsestrategier). Bogtyven. (Gennemarbejde af lydrette ord og de 120

hyppigste ord)

- ”Kolonihaven” (Bogsystem)

- ”Der var engang” (Bogsystem)

Eventyr (Ekstern forløb med H.C. Andersen’s eventyr)

- ”Nu skal du bare høre!” (Bogsystem)

Uge 42: Efterårsferie

Oktober (uge 43-…)

Ved årsforløbets andet afsnit vil vi tage udgangspunkt i grundbogen i dansk ”Ny dansk i 2”.

Især elevernes læsehastighed og ordforråd søges udviklet gennem dette bogsystem, der vil anvendes

i højere grad på dette tidspunkt og danne den røde tråd for ugernes forløb.

Vi tager stadig brug af ”Stavning i 2. klasse” og fortsætter portofolio-arbejdet hver fredag.

Materiale:

Læsning: Ny Dansk i anden (Grundbog).

Stavning: Sikker stavning 2. klasse.

Ordforråd: Ny Dansk i anden 1+2 (arbejdsbog).

Diktat: Stav 2

(De 120 hyppigste ord i dansk)

Portofolio og evaluering: ”Mine Tanker-bog” (elevhæfte)

Struktur:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag


Læsning

Danskbog

+arb.bog

Læsning

Danskbog+

arb.bog

Læsning

Grammatik

(Sikker

Stavning)

+

Diktatøvelser

Læsning

Tema-torsdag

Elevernes kendskab

til genrer og temaer

udvides m. henblik på

at anvende elevernes

fantasi til at udvikle

sprog. Udgangspunkt

i danskbog.

Temaer:

- ”Sommertid” (Bogsystem)

- ”Kolonihaven” (Bogsystem)

- ”Børn og dyr” (Bogsystem + Alle Tiders Dansk oplevelsesbog)

Projektforløb: ”Dyrene i Afrika”(ekstern)

Ekskursion: Zoologiske Have/Danmarks Akvarium

- ”Der var engang” (Bogsystem)

Eventyr (Ekstern forløb med H.C. Andersen’s eventyr)

- ”Nu skal du bare høre!” (Bogsystem)

Læsning

Evalueringsdag

Diktat

Hvad har jeg lært?

Portfolio-arbejde,

hvor eleverne samler op

på ugens forløb.

Skriftlig fokus,

gennemarbejdelse af nyt

ordforråd og orden.

(Klassetrivsel)

Andre forløb gennem skoleåret

- ”Ting ved havet”. Ekskursion til Klampenborg/Hellerup strand (Vi skriver på sand)

- (”Ting på vores skole”. Vi skriver med skolekridt i skolegården)

- ”De 120 hyppigste ord.” Vi skriver på tapetklister i klassen

Mål for danskfaglige kompetencer

Undervisningen tilrettelægges med henblik på at opfylde undervisningsministeriets Fælles

Mål - dog med få ændringer. IT og tekster på andre sprog er nedprioriteret for at give

mulighed for andet kreativt stimulerende læringsforløb.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

der sætter dem i stand til at de i det talte sprog kan:

• bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre

sig

• udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk

• fremlægge, referere, fortælle og dramatisere

• læse enkle tekster op med god artikulation


• lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet

Det skrevne sprog - læsning

• anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte

ord i alderssvarende tekster

• læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier

• søge forklaring på ukendte ord

• opnå passende læsehastighed og præcision

• genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste

• læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad

• begynde at læse sig til viden i faglige tekster

• læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste

• udvikle begyndende læserutiner

• finde og vælge bøger til egen læsning

Det skrevne sprog - skrive

• skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster, finde information i tekster og organisere

ideer til egen skrivning

• disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning

• skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål

• stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster

• udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst

• skrive de små og store bogstaver i håndskrift

• bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker

Sprog, litteratur og kommunikation

• bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk

• kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog

• vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog

• vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser

• kende betydningen af de vigtigste ord og begreber

• udtrykke en begyndende forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og

situation

• være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster

• kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion og kunne tale med om genre og

hovedindhold

• samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og

begyndende kendskab til faglige begreber

• kende enkle sproglige virkemidler

• kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg

• forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier


• vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form

IT i Dansk

I forhold til anvendelsen af computer, vil der i 2. klassetrin ikke lægges vægt på inklusion af IT

i større grad ved dette skoleår. Det er blevet nedprioriteret til fordel for læringsspil og andre

kinæstetiske og taktile læringsmuligheder. Der vil ved mulighed anvendes Powerpointshows i

klassen som en alternativ læse og lytte-aktivitet til at støtte auditivt og visuelt-lærende elever.

Dansk: Det sociale forløb

Med henblik på at opfylde Undervisningsministeriets Fælles Mål, støttes eleverne også til at

udvikle sig som selvstændige medbestemmende individer, der har forståelse for, hvordan og

hvorfor det er betydningsfuldt at tage ansvar for egen læring. Eleverne vil opfordres gennem

støtte fra forældre og lærere til:

Selvstændighed

• Have orden i bøger og lektier. (Klassen har ellers en fælles materialekasse i tilfælde af

glemte skriveredskaber)

• Selvstændig læsning ved skolens læsetid (ved bl.a. at medbringe egne biblioteksbøger

med og når vi i fællesskab skal læse bøger)

• Selv at gå i gang efter fælles instruktion

• Have styr på dagen og dens aktiviteter

Arbejdsvaner

• Vi lægger klassereglerne sådan, at læreren forklarer en instruktion én gang, efterfulgt

af en elevforklaring. Har man endnu ikke forstået opgaven, kan man spørge sin

siddekammerat – først efter de tre stadier, kan man henvende sig til læreren igen.

• Eleverne opfordres til at forsøge selv inden de søger hjælp hos siddekammeraten. Det

er vigtigt at blive motiveret til at prøve sig frem i stedet for på forhånd at opgive.

Pararbejde søges i høj grad at være metoden til god tone, samarbejde og venskab i

klassen, hvilket vil bruges i højere grad før gruppearbejde i

undervisningssammenhænge.

• Holde arbejdsro. Eleverne skal være bevidste om, hvornår der skal være fuldkommen

refleksionsro, når vi arbejder eksempelvist med portofolio og diktat, eller


”arbejdslarm” og fokus, når eleverne skal samtale internt om diverse emner inden for

danskfaget.

• Vi bliver siddende på vores pladser, når der er undervisning (toiletbesøg osv. må

foregå i pauserne)

Omgangstonen

• Vi respekterer læreren som leder af undervisningen og klassens sociale atmosfære

• Vi taler pænt og positivt til hinanden. Vi respekterer hinandens grænser.

• Vi spørger ind til sagen, før vi reagerer

• Vi bruger ikke bandeord eller grimme udtryk

Omgangsformen

• Ikke lukke hinanden ude

• Hjælpe hinanden

• Acceptere hinandens forskellighed og udvise tolerance

• Tage aktiv del i og medansvar for fællesskabet og de fælles ting i klassen og på skolen

Konkrete arbejdsformer (i perioder)

• Klassesamtaler

• Sociale rollespil og udarbejdelse af fælles klasseregler

• Fælles klasseture

• Sociale læringsaktiviteter (Co-operative Learning)

• Vi retter en positiv opmærksomhed over for enhver positiv indsats for klassens

sammenhold

• Læreren retter en individuel-rettet opmærksomhed over for forstyrrende adfærd – det

må ikke rettes over for klassen som helhed.

• Elevens vurdering af egen arbejdsindsats og sociale færdigheder vurderes i portofolio.

• Samtaler, samtaler og samtaler (men så heller ikke flere...!)

Evaluering

• Portofolio

• Elev- og forældresamtaler

More magazines by this user
Similar magazines