Vedtægter - Center for Ungdomsforskning

cefu.dk

Vedtægter - Center for Ungdomsforskning

VEDTÆGTER for FORENINGEN

CENTER for UNGDOMSFORSKNING

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999.

Senest ændret på den 14. generalforsamling den 22. marts 2012.


VEDTÆGTER for FORENINGEN

CENTER for UNGDOMSFORSKNING

3


VEDTÆGTER for FORENINGEN CENTER

for UNGDOMSFORSKNING

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999, senest

ændret på den 14. generalforsamling den 22. marts 2012.

Navn, hjemsted, stiftelse og formål

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Foreningen Center for Ungdomsforskning”.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Stiftelse

§ 3 Formål

Finansiering

Foreningen er stiftet på initiativ af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Foreningens formål er at drive eller støtte forskning i unges

livssituation i Danmark samt at indsamle og formidle viden herom.

Foreningen forfølger sit formål gennem den af Foreningen etablerede

forskningsenhed ved navn ”Center for Ungdomsforskning”.

§ 4 Finansiering

Foreningen Center for Ungdomsforskning og forskningsenheden Center

for Ungdomsforskning finansierer sin virksomhed ved

medlemskontingenter, gaver, arv, tilskud fra fonde, offentlig støtte mv.

samt indtægter fra særligt honorerede opgaver.

5


Medlemsforhold

§ 5 Optagelse

66

Som medlemmer kan optages såvel offentlige som private institutioner,

organisationer, foreninger og virksomheder med interesse

for ungdomsområdet. Juridisk selvstændige enheder der er

tilsluttet en medlemsinstitution, medlemsorganisation,

medlemsforening eller medlemsvirksomhed vil som udgangspunkt

ikke være direkte omfattet af medlemsrettighederne. Tvivlspørgsmål

om medlemsrettigheder afgøres af bestyrelsen og kan efterprøves på

en generalforsamling.

Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket

indmeldelse finder sted.

Bestyrelsen kan nægte medlemskab, når særlige grunde taler herfor,

herunder at den, der ønsker medlemskab, skønnes at ville modarbejde

foreningens for¬mål og idégrundlag.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse finder sted med mindst 3 måneders skriftligt varsel til

udgangen af et regnskabsår.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de

af medlemskabet følgende forpligtelser, eller som modarbejder

foreningens formål eller idégrundlag. Medlemmer, der trods påkrav

ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre

fra det pågældende regnskabsårs udløb og har ikke stemmeret, før

kontingentrestancen er berigtiget. Eksklusion eller slettelse på grund

af kontingent¬restance fritager ikke for kontingent¬forpligtelsen for

det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Eksklusion af andre årsager end kontingentrestance kan af det

ekskluderede medlem indbringes for en ordinær generalforsamling.

Medlemmer, der er ekskluderet, kan kun genoptages med samtykke fra

generalforsamlingen.

7


§ 7 Kontingent

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen

og indbetales til foreningen senest den 1. maj.

§ 8 Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de

foreningen påhvilende forpligtelser. Et medlem har hverken

ved udtræden eller ved foreningens opløsning krav på nogen del af

foreningsformuen.

Generalforsamlingen

§ 9 Øverste myndighed

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 10 Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden den 31. marts.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter

behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens

stemmeberettigede medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter

krav herom med angivelse af begrundelse. I sidstnævnte tilfælde skal

generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af

begæringen herom.

Indkaldelse af ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden

skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til

de enkelte medlemmer. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling

skal finde sted med mindst 1 uges varsel. Med indkaldelsen til den

ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

§ 11 Mødeberettigede

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle stemmeberettigede

medlemmer, der ved skriftlig tilmelding til foreningens sekretariat

senest 4 dage inden mødet tilmelder sig dette.

7


§12 Stemmeberettigede

88

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer bortset

fra medlemmer i kontingentrestance. Hvert medlem har én stemme.

§ 13 Gennemførelsen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der

vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde

følgende punkter:

a. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det

forløbne regnskabsår.

b. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

c. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

d. Vedtagelse af kontingent for det indeværende år.

e. Fastsættelse af antallet af medlemmer i bestyrelsen i det

indeværende år.

f. Valg af 10 -15 medlemmer, samt personlige suppleanter for

disse, til bestyrelsen for et år.

g. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, samt personlig suppleant for

denne, til bestyrelsen for et år.

h. Valg af revisor.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal

indsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal

blandt de fremmødte, medmindre andet følger af de nærværende

vedtægter.


Ledelse

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de

til¬stedeværende medlemmer ønsker det.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives

til bestyrelsen eller et andet medlem. Hvert medlem kan kun medbringe

én fuld¬magt.

§ 14 Bestyrelsen

Bestyrelsen der sammen med centerlederen forestår ledelsen af

foreningen, består af 10 medlemmer, med mulighed for udvidelse op til

15 medlemmer, hvis der er medlemsinteresse derfor.

Medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt de

stemmeberettigede medlemmer.

Herudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen ligeledes blandt de

stemmeberettigede medlemmer.

Alle valg sker for et år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne, der skal repræsentere hver sin

medlemsorganisation, vælges sammen med hver sin på forhånd

udpegede personlige suppleant.

Skulle såvel et bestyrelsesmedlem som dennes personlige suppleant

ophøre med at repræsentere sin medlemsorganisation, eller på anden

måde udtræde, så indtræder den på generalforsamlingen valgte

bestyrelsessuppleant.

Skriftlig motiveret opstilling til bestyrelsen skal ske senest 2 uger før

generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv

med formand og næstformand.

9


10

Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med foreningens virksomhed.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det fornødent,

eller når et bestyrelsesmedlem kræver det. Indkaldelse finder sted

skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, der underskrives af

formanden eller næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal blandt de

tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,

når formanden og over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke

stemmes ved fuldmagt.

Centerlederen deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden

stemmeret.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 15 Centerlederen

Efter bestyrelsens godkendelse ansættes en centerleder til at forestå

den daglige ledelse af ”Center for Ungdomsforskning”. Ansættelsen af

centerlederen kan i forbindelse med indgåelse af en samarbejdsaftale

med et etableret forskningsinstitut uddelegeres til dette.

Regnskab og formue

§ 16 Regnskab

Foreningens regnskab og kontingentår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af

en statsautoriseret revisor.


Tegning

§ 17 Tegning

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem

eller centerlederen.

Vedtægtsændringer

§ 18 Vedtægtsændringer

Opløsning

Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre

foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de

afgivne stemmer.

§ 19 Opløsning

Til foreningens opløsning i andre tilfælde end fusion kræves vedtagelse

på en generalforsamling med 4/5 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens opløsning i andre tilfælde end fusion træffer

generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen beslutning

om foreningsformuens anvendelse i overensstemmelse med

foreningens formålsbestemmelse.

11


Center for Ungdomsforskning

Aarhus Universitet

Campus Emdrup

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Tuborgvej 164

2400 København NV

Tlf.: + 45 87163545

www.cefu.dk

More magazines by this user
Similar magazines