Informationspolitik SF Aalborg tilstræber den størst mulige åbenhed ...

sf.dk

Informationspolitik SF Aalborg tilstræber den størst mulige åbenhed ...

Informationspolitik

Denne informationspolitik blev første gang vedtaget på generalforsamlingen 28.

januar 2006 i den for nyligt fusionerede partiforening.

Grunden til at politikken kom op på en generalforsamling til vedtagelse, var for at

skabe konsensus så bredt ud i partiforeningen som muligt, da der var tale om en ny

organisation.

Siden hen har bestyrelsen foretaget mindre rettelser.

SF Aalborg tilstræber den størst mulige åbenhed om sine aktiviteter og ønsker

at optræde åbent, aktivt og troværdigt kommunikerende i forhold til

medlemmerne samt øvrige borgere i kommunen. Derfor denne

informationspolitik, som også er gjort offentligt tilgængelig.

Information og kommunikation i det hele taget er en nødvendig og vigtig del af

medlemsdemokratiet. SF Aalborg ønsker at fremme en demokratisk dialog.

Denne informationspolitik skal ikke ses som et forsøg på at tvinge

bestemmelser ned over partiforeningen mange år frem i tid, men som en

samlet plan for at fremstå ensartet overfor medlemmer og øvrige borgere med

de samme forretningsgange. Politikken skal ikke ses som en spændetrøje, men

som et værktøj for at vi kan fremstå ensartet som en samlet enhed.

I mange år har SF-Aalborgs informationspolitik bestået af en række uskrevne

regler. Disse regler og normer er i dag skrevet sammen i dette notat, sammen

med nye tiltag, under hensyntagen til de krav om synlighed, som vi mener SF-

Aalborg stilles over for i dag. Her tænkes især på at partiforeningen i dag er en

fusion imellem tre oprindelige partiforeninger, endvidere har tiden ændret sig

med en stadig større grad af elektronisk og dermed hurtig information, der

kræver at SF også forholder sig til brug og ikke brug af elektronisk information

til medlemmerne.

Interne interessenter defineres som SF's medlemmer i kommunen, samt SF's

besluttende organer lokalt, regionalt og centralt.

Eksterne interessenter defineres som samarbejdspartnere og politiske

modstandere i byråd, medierne, erhvervslivet, borgerne generelt, herunder

eventuelle kommende medlemmer.

Der er altså både en intern kommunikation og en ekstern rettet mod den brede

offentlighed.


Målsætning

Kommunikation

At øge kendskabet til SF's politik, jf. vores formålsparagraf i

vedtægterne

At SF-Aalborgs medlemmer føler sig godt informerede

At borgerne og virksomhederne i kommunen føler sig godt

informerede omkring SF-Aalborg

At opnå god dialog mellem borgerne og SF-Aalborg

At SF-Aalborg har et godt image

Kommunikationen kan deles op i to typer: Intern kommunikation, som retter

sig mod interne interessenter. Og ekstern kommunikation, der retter sig mod

grupper udenfor partiet, herunder også eventuelt kommende medlemmer.

Intern Kommunikation

Møder og arrangementer

Vi har en intern kommunikation, der dels er rettet mod besluttende organer

samt parti-, bestyrelses-, og byrådsmedlemmerne imellem.

Når vi kommunikerer med de interne interessenter er det for at:

Kvalificere og inspirere

Provokere og efterprøve argumenter efter behov

Skabe udvikling gennem modsætninger/uenigheder

Den interne kommunikation kan også kaldes for medlemsdemokrati. Det er her

uenigheder kan fremkomme. Uenigheder er ikke negative, men udviklende

frem mod en beslutning. Dette kræver at der efter en beslutning er taget er

loyalitet i forhold til beslutningen.


Dialog og aktiv lytning er nøgleord i vores interne kommunikation.

Hvis nogle har en følelse af, at medlemsdemokratiet er truet i diverse grupper

og udvalg, skal bestyrelsen have besked.

Ekstern kommunikation

Byrådsarbejdet

Udtalelser til pressen

Vedtagne politikker/valgprogram

Læserbreve

Den vigtigste eksterne kommunikation er rettet mod

beslutningstagere/myndigheder men også den brede offentlighed via

medierne.

Når vi kommunikerer eksternt er det for at:

bidrage med fakta

sikre fornyelse

fremkomme med løsninger

Opsamling

Den interne kommunikation går altså primært på at udvikle vores politik, mens

vi ved den eksterne kommunikation primært forsvarer vores politik og fremstår

som en samlet organisation.


Information

Informationsvirksomheden kan deles op i to typer information: Intern

information, som retter sig mod interne interessenter. Og ekstern information,

der retter sig mod grupper udenfor partiet, herunder også eventuelt

kommende medlemmer.

God intern information/kommunikation er en forudsætning for god ekstern

information.

Principperne i SF-Aalborgs informationsarbejde:

Let tilgængelig, aktuel information skal ud til dem, der har brug for det.

Information, der ikke er brug for, skal undgås.

Den faglige viden, der er til stede i udvalg, skal formidles videre.

SF Aalborg’s repræsentanter i diverse bestyrelser skal melde tilbage til SF

Aalborgs bestyrelse og holde den orienteret.

Vedtagne politikker og holdninger skal formidles videre.

SF-Aalborg skal fremstå samlet, som en helhed. Derfor skal partiforeningen

have et ensartet genkendeligt grafisk udtryk i alle trykte og digitale udgivelser

- både de internt og de eksternt producerede.

Vidensarkiv:

Det er bestyrelsens opgave at drive et fysisk eller et elektronisk vidensarkiv,

som dokumenterer partiforeningens virke og samtidig tjener som en fælles

hukommelse for organisationen.

I arkivet gemmes bestyrelsens referater, vedtagne procedurer og politikker,

evaluering af valgkampe, manualer etc. Formålet er at nye bestyrelser der

tiltræder ikke skal starte fra bunden hver gang, men har noget at forholde sig

til.


Intern Information

Hjemmeside

Facebook

Nyhedsbrevet Snapsen

Mails

SMS

Hjemmesiden opdateres jævnligt med nye informationer for såvel medlemmer,

som alle andre. Altså både interne og eksterne interessenter.

Den på hjemmesiden viste kalender, vil altid være den opdaterede, gældende

version, i modsætning til kalendere bragt andre steder, eksempelvis i

nyhedsbreve.

Fordelen ved at bruge Internettet er at partiforeningen hurtigt og med få

resurser kan orientere sine medlemmer. En ulempe er at ikke alle medlemmer

har den samme mulighed for at komme på nettet.

Udover hjemmesiden orienteres medlemmerne også via Facebook,

nyhedsbrev, mails og SMS:

Facebook

En ekstra mulighed er facebook-siden, hvor den mere levende kommunikation

og debat finder sted. Her annonceres også møder og arrangementer.

Nyhedsbrev: SNAP’sen

SF-Aalborg udgiver et redaktionelt nyhedsbrev med politisk indhold samt

kalender over møder og andre aktiviteteter, SNAPsen til sine medlemmer.

Nyhedsbrevet sendes ud til de medlemmer vi har en gyldig e-mailadresse på

og vil også være at finde på hjemmesiden.

Har medlemmet aktivt ønsket det, modtages nyhedsbrevet i papirform med

posten.


Målet er at flest muligt får tilsendt information elektronisk, da partiforeningen

den måde sparer penge op til valgkamp og da det letter arbejdsbyrden for

de frivillige aktive medlemmer. På den anden side skal det også være muligt at

blive orienteret uden at have adgang til computer og Internet.

Nyhedsbreve udsendes 4 gange om året: Januar, april, august og oktober.

Mails:

Senest 7 dage før hvert medlemsmøde sendes en mail til de medlemmer som

SF Aalborg har registreret en mailadresse på, hvor medlemsmødet annonceres.

Der er mulighed for at udsende ekstra informationer elektronisk eksempelvis i

forbindelse med valgkamp

SMS-service:

Som en ekstra service, udsendes en SMS til de personer der har tilmeldt sig

ordningen, dagen før et medlemsmøde.

Mailliste for bestyrelsen:

Bestyrelsen har sin egen mailliste (bestyrelsesmedlemmer, suppleanter,

byrådsmedlemmer)

Nye medlemmer:

Bestyrelsen sørger for at nye medlemmer ringes op og ønskes velkommen

samt får tilsendt et velkomstbrev.


Ekstern information

Taler og pressemeddelelser

Hjemmeside

Vores byrådsmedlemmer i særdeleshed formidler vores eksterne information til

byrådskollegaerne og medierne.

Hjemmesiden fungerer også som et medie til at orientere den brede

offentlighed omkring vores politiske aktiviteter. Alt indhold på hjemmesiden er

også samtidig intern information.

Det forventes at byrådsmedlemmerne og gruppeformanden i særdeleshed

tager kontakt til webredaktøren, så ordførertaler og pressemeddelelser

kommer på hjemmesiden.

Opsamling

Den interne og eksterne information flyder nemt sammen, da også medlemmer

orienteres om eksempelvis pressemeddelelser via hjemmesiden. Hvad der kan

betegnes som en ren intern informationskanal, er når der sendes mails ud til

de medlemmer partiforeningen har registreret en mailadresse på.

Afrunding

Denne informationspolitik er både intern og ekstern information.

Intern kommunikation foregår altså på møderne og medlemmerne imellem

som intern information, mens den eksterne kommunikation er byrådsarbejdet,

udtalelser til medierne, vedtagne politikker og læserbreve.

Formålet med hjemmesiden er både at være Intranet for partiforeningens

medlemmer og skal samtidig orientere den brede offentlighed. Hjemmesiden

er altså både intern og ekstern information blandet sammen samt intern og

ekstern kommunikation.

More magazines by this user
Similar magazines