04.09.2013 Views

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne Kirkeblad for ... - Uge kirkers

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne Kirkeblad for ... - Uge kirkers

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne Kirkeblad for ... - Uge kirkers

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kimen

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne

juni, juli og august 2011

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne

juni, juli og august 2011

1


Kirkelig vejviser og indhold

Sognepræst

Alfrida K. Pedersen

Uge Bygade 11

6360 Tinglev

Tlf.. 7464 6336

E-mail: akp@km.dk

Daglig kontortid: kl. 17-18

Mandag er fridag

Organist

Thilde Madsen

Søndergade 13

6270 Tønder

Tlf.: 9857 4297 eller 4017 0940

E-mail: thilde@tf-madsen.dk

Bjolderup

Kirketjener & graver:

Jonna Damgaard Pedersen

Tlf.: 4071 4236

E-mail: bjolderupkirke@mail.dk

Kirkesanger:

Børge Eggertsen

Tlf.: 6096 2238

Kirkeværge:

Bente Haugaard

Tlf. 7464 6695

Uge

Kirketjener & graver:

Irmgard Kolb,

Tlf.: 5174 2141 eller 7464 3646

E-mail: ugekirke@mail.dk

Kirkeværge:

Birgit Hougaard

Tlf. 5098 6737

Begge sogne:

www.bjolderup-uge.dk

2

Indhold side

Fra menighedsrådet 3

Præstens side 4

Siden sidst + korets side 5

Begravede + Arrangementer 6

Familiebegivenheder 7-9

Nyt fra foreningerne 10-11

Gudstjenesteliste 12

Kimen

udgives af menighedsrådet

Redaktør:

Thilde Madsen

Deadline:

Stof vedrørende september, oktober

og november sendes til

Thilde Madsen på

thilde@tf-madsen.dk

senest d. 20. juli.

Fotos

Billederne i dette blad er taget af Alfrida

og Thilde med mindre andet er

angivet.

Kirkebil

Kirkegængere, som ønsker kørsel til

og fra gudstjenesterne kan bestille

Taxi på menighedsrådets regning senest

dagen før kl. 12 hos

Tinglev Taxi på tlf. 74 64 42 21


Fra menighedsrådet

Formand Leif Andersen skriver:

Lidt nyt om, hvad vi har arbejdet med

i menighedsrådet, og hvad vi vil komme

til at bruge en del tid på fremover.

Først: vi har været nødsaget til at flytte

vores præstefamilie til Uge Sognegård.

Det er sådan, at der er konstateret

skimmelsvamp i beboelsesområdet

i præstegårdsbygningen i Bjolderup,

og vi så ingen anden udvej, end at

flytte familien - og så var det godt, vi

forholdsvis hurtigt, kunne få Uge

Sognegård gjort indflytningsklar.

Sognepræstens ny adr. kan ses på s. 2.

Vi vil i den kommende tid beskæftige

os meget med, hvad der skal ske med

Bjolderup Præstegård. Hvad kræves

der for at gøre den beboelig igen? Eller

skal der ske noget helt andet - og

hvis dét bliver tilfældet, så kan flere

løsningsmodeller jo komme i spil.

Ellers er der handlet lidt jord i menighedsrådets

regi. I Uge er der solgt omkring

7 ha. jord til Freiberg grusgrave.

I Bjolderup har vi købt en strimmel

jord vest for kirkegården af Hans Fallesen.

Den tænkes udlagt til parkeringsplads,

så det fremover bliver noget

nemmere at få plads til bilen ved

kirkelige handlinger med mange deltagere.

Så har vi også her i foråret haft

Provstesyn af alle bygninger, (på nær

Bjolderup Præstegård), og der var

ikke noget særligt at bemærke.

I Uge Kirke har vi haft besigtigelses-

møde med provstiudvalgets folk, kgl.

bygningsinspektør, nationalmuseumsinspektør

samt Margrethe Wind fra

Stiftet. Det drejede sig om altertavlen

og prædikestolen, men først og fremmest

om reparation eller udskiftning

af vinduerne i Kirken.

Vedrørende gudstjenester har vi set os

nødsaget til at reducere antallet af

gudstjenester i Uge kirke. Vi har søgt

og fået tilladelse hos provst og biskop,

med en prøvetid på et år.

Vi håber så på god tilslutning til de

lidt færre gudstjenester.

Dette var et lille indblik i noget af det

som rådet beskæftiger sig med for

tiden, ud over regnskab, budget, forpagtning

og meget andet.

Med ønske om en god sommer til alle

- Leif

Menighedsrådets møder er offentlige

- kommende møder:

8. juni og 9. august.

3


Præstens side

Forenet i Helligånden

Som inspiration til overvejelse over

pinsen skal vi se på modsætningen

mellem Babelstårnet og Pinsen.

Umiddelbart skulle man tro, at disse

to ikke har det fjerneste med hinanden

at gøre. Men teologisk hører de sammen

som modsætninger.

I store træk handler fortællingen om

Babelstårnet om menneskers oprør

mod Gud. Mennesker nøjedes ikke

med at være Guds skaberværk og leve

under de betingelser, Gud havde givet

dem. Nej, de ville være som Gud. De

stræbte efter at nå himlen ved egen

kraft, så de kunne opnå guddommelighed

og evig lykke dér. De ville være

lige som Gud. Det er menneskets

storhedsvanvid.

Men det var på forhånd dømt til at

mislykkes. Det er da klart. Ingen kan

ved egen kraft nå himlen. Ingen kan

blive lige som Gud. Syndefaldsberetningen

fortæller os, at fristelsen, der

førte mennesket til fald, var ønsket

om at blive lige som Gud.

Så Gud blandede sig. Han skabte forvirring.

En sprogforvirring. Ingen

kunne mere forstå hinanden, og deres

4

forehavende gik i stå. Det mislykkedes

for dem. På denne måde opstod

der splid mellem mennesker.

Hvad så med pinsen? Hvad har den

med Babelstårnet at gøre?

Her skal vi se det hele med det modsatte

fortegn. Her er det ikke mennesket,

der stræber efter at nå himlen.

Her er det Gud, der kommer til os

mennesker. Som den Helligånd kommer

Gud over mennesker og forener

dem. Her er der ikke tale om en

sprogforvirring, der sætter splid. Forvirringen

består mere i, at mennesker

kan forstå hinanden, selv om de ikke

havde forudsætningerne til det. De

undres. Og denne begivenhed forener

mennesker af forskellige nationer.

Ånden forenede dem, så tre tusinde

mennesker blev døbt den dag.

Endnu i dag forener Helligånden.

Mennesker over hele jorden, mennesker,

der ikke har forudsætninger for

at forstå hinanden, forenes i Helligånden.

Forenes om Kristus som verdens

frelser. Forenes i bøn til Gud. For bøn

er troens åndedræt. Kun i bøn kan vi

få næring til et kristent liv. Lad os

derfor forenes i bønnen.


Siden sidst

Korets side

Sofie og Line glædede os med deres spil ved gudstjenesten

påskedag - de har lovet at deltage igen

pinsedag!

På www.bjolderup-uge.dk under ’Gudstjenester’ -

’Intro’ kan du et par dage før den kommende helligdag,

se, hvad der kommer til at foregå: tekster,

salmer, dåb - eller f. eks. om der er blæsere med.

I ugen efter helligdagen bliver prædikenen lagt på

under ’Gudstjenester’ - ’Prædiken’. Så hvis du missede

noget eller gerne vil repetere en god formulering,

så kan de seneste prædikener læses her.

Ofte står der også lidt om tiden i kirkeåret.

Under menupunktet ’Gudstjenester’ kan du også finde ’Salme til tiden’. En nyere

salme præsenteres med tekst, melodi og lidt om oprindelsen og forfatteren. Den

salme vil i øvrigt blive brugt ved flere gudstjenester i perioden, som den passer

til - så tjek jævnligt!

Vær venlig at fortælle webmasteren, om du bruger noget af det, som hjemmesiden

tilbyder. Vi har sat en tæller på hjemmesiden, men vi kan ikke se, hvad folk

klikker på. Mail adresse findes under ’Adresser’ - ’Web-master’.

10 friske piger fra

Bjolderup-Uge

kirkekor deltog i et

stort stævne

med næsten

300 børn og unge

i Hannerup Kirke

d. 9. april.

Se flere billeder på

hjemmesiden.

Her står i øvrigt

mere om, hvornår

koret øver og hvem,

der kan deltage.

5


Begravede

Bjolderup:

Niels Justesen,

født d. 15. november 1924,

død d. 31. januar 2011.

Peter Andresen Holm,

født d. 21. september 1931,

død d. 7. februar 2011.

Else Mathilde Brodersen,

født d. 29. september 1927,

død d. 17. februar 2011.

Harald Meldgaard,

født d. 5. november 1919,

død d. 21. marts 2011.

Arrangementer

Sankt Hans i Uge Sognegård

Torsdag den 23. juni kl. 19.00

Fællesspisning af kr. 40,00 + drikkevarer.

Børn 0 - 12 år gratis.

Skattejagt for børn kl. 20.00

Bål og båltale kl. 20:30 ved Venstre

politiker og byrådsmedlem Thomas

Andresen fra Tinglev

Afslutning med snobrød ved gløderne

fra bålet.

Arr. menighedsrådet

6

Uge:

Cathrine Kryhlmand,

født d. 19. august 1920,

død d. 19. februar 2011.

Harald Christensen,

født d. 3. august 1943,

død d. 5. marts 2011.

Fælles Sogneudflugt for Bjolderup

og Uge sogne.

Turen i år går til Endelave lørdag den

20. august 2011.

Der kommer nærmere meddelelse i

Ugebladet Tinglev og på hjemmesiden!


Familiebegivenheder

Søndag den 3. april: diamantkonfirmation i Bjolderup Kirke

Søndag d. 10. april: guldkonfirmation i Bjolderup Kirke

Find konfirmandernes navne på

hjemmesiden under ’Arrangementer’

- ’Set og sket’.

Her kan du i øvrigt altid følge med i,

hvad der netop er foregået i og omkring

kirkerne.

Lige nu er der også billeder fra 4. maj

gudstjenesten ved Spejderhuset, og

det seneste er en billedserie med årets

nye konfirmander.

For de kommende konfirmander er

der oplysninger at hente under ’Fra

fødsel til død’ - ’Konfirmation’.

Ligeså kan man finde oplysninger om

dåb, bryllup og begravelse.

Skal der udfyldes papirer, er der indsat

link til skemaet.

Der er indsat link til Salmebogen online,

hvor man kan finde forslag til salmer

til vielsen eller begravelsen.

Er der noget, du mangler, så giv besked

til webmaster, der snarest vil

sætte flere oplysninger på siden.

Send også gerne en besked, hvis du

har haft glæde af indholdet, så vi kan

se, om det bliver brugt!

7


Familiebegivenheder

8

Dåb i Bjolderup den 6. februar:

Johanne Marie Tang Dahl, datter af

Heidi og Steven Tang Dahl.

Dåb i Uge

den 13. februar:

Karla Birgitte Korsgaard

Davidsen,

datter af

Christina Hansen og

Kim Davidsen.

Vielse i Bjolderup den 19 februar:

Heidi Hansen og Carsten Jensen.

Dåb i Bjolderup

den 20 februar:

Laura Bøgelund,

datter af

Ida Bøgelund

Christensen og

Steffen Henningsen.

Dåb i Bjolderup den 20. marts:

Amanda Marie Olesen, datter af

Karina Olesen og Jan Desler.


Familiebegivenheder

Dåb i Bjolderup

den 27. marts:

Emil Gade Olesen,

søn af

Lone og Brian Olesen.

Dåb i Bjolderup

den 10. april:

Matilde Ellinor

Ammitzbøll,

datter af

Lene Jørgensen og

Mads Ammitzbøll.

Dåb i Bjolderup

den 17. april:

Freja Sønnichsen

Jørgensen, datter af

Mariette Iversen og

Markus Jørgensen.

Dåb i Bjolderup den 17. april:

Christina Karkov Kaufmann, datter af

Pia og Torben Kaufmann.

Vielse i Bjolderup den 21. april:

Hanne Christensen og Anker Bonde

9


Nyt fra foreningerne

Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver:

Danmission:

Tirsdag d. 7. juni kl. 14,30

hos Ruth Schulz

Lysegvej 16, Bolderslevskov.

Tirsdag d. 16. august kl. 14,30

hos Ingrid Callesen,

Ternevænget 187, Tinglev.

Bibelkreds:

Mandag d. 20. juni kl 19,30

hos Kristine og Jørgen Knudsen,

Urnehovedvej 91, Bolderslev

Torsdag d. 11. august kl. 19,30

hos Andreas Hansen,

Bolderslevskovvej 45, Bolderslev.

Hyggeeftermiddage i Bolderslev

missionshus.

Torsdag d. 9. juni kl. 14,30

ved Helga Westergaard, Tønder

Torsdag d. 18. august kl. 14,30

ved Magda Nissen, Bevtoft.

Edel Kristensen skriver:

Møder i Missionshuset m.m.

Kontaktperson: Esther Hermannsen,

74 64 62 34

Juni

onsdag den 1. kl. 19.00: bedemøde

fredag den 17. kl. 18.30: cykeltur for

hele familien

torsdag den 23. kl. 18.30: Skt. Hansfest

i Æ Spejderhus.

Båltale v/biskop Niels Henrik Arendt,

Haderslev

10

August

onsdag den 3. kl. 19.00: bedemøde

onsdag den 24. kl. 19.00: Vi kører til

……?

Spejderhuset

I år kan Urnehoved gruppe fejre 75

års jubilæum. Der er allerede taget hul

på fejringen. Men DAGEN er

den 20. august.

Den skal fejres ved, at alle tidligere

aktive spejdere, hele byen og andre

interesserede inviteres til sjove dyste,

bålmad og lejrbål ved spejderhuset.

Dog skal vi først på jubilæumssommerlejr

på Barsø d. 26. juni – 1. juli

med masser af aktiviteter i form af en

rejse gennem tiden.

Bævere og ulve belejrer Barsøhuset,

og spejderne finder et godt sted at

etablere en lejrplads med telte o.a.

Se flere nyheder på http://

nn.spejdernet.dk/gruppe/urnehoved


Nyt fra foreningerne

Lone Kristensen, som også er kontaktperson

(7464 6167) skriver:

KFUM & KFUKs Teenklub

Det oplyses senere hvornår teenklubben

starter op igen -

se www.Bjolderup-Uge.dk

KFUM & KFUKs Unge Familier

Kontaktperson: Lone Kristensen

7464 6167

Aftenerne er kl. 19.30 hvis ikke andet

er nævnt.

Juni

Onsdag d. 1. hos Alfrida og Claus i

Uge Sognegård

Torsdag d. 23. Sankthansfest i Spejderhuset.

Nærmere besked følger.

Juli Sommerferie

August

Fredag d. 12. grillaften for alle i

KFUM & KFUK kl. 18.30 hos Lone

og Preben Kristensen, Bjolderupvej 3,

Bolderslev.

Medbring selv mad, drikkevarer og

service.

Grillen er tændt, og vi giver kaffen.

KFUM og KFUKs MOK-klub

Kl. 16.00-17.30, hvis ikke andet er

nævnt. Kontaktperson Leila Poulsen

73646363

Det oplyses senere hvornår Mokklubben

starter op igen -

se www.Bjolderup-Uge.dk

KFUM & KFUKs Bibelkreds

kl. 19.30, hvis ikke andet er nævnt.

Kontaktperson: Edel Kristensen

7464 6100

Juni

Onsdag d. 8. hos Esther og Johannes

Hermannsen, Skansevej 1, Bolderslev

August

Onsdag d. 3. hos Kirsten og Flemming

Jørgensen, Hjordkærvej 28, Raved.

Fredag d. 12. grillaften kl. 18.30 hos

Lone og Preben Kristensen, Bjolderupvej

3, Bolderslev

KFUM og KFUK deltager også med

en stand ved

Markeds- og ringriderfesten

den 25. juni.

Kom og prøv vores sjove

konkurrencer

Når der sker ændringer i et program -

eller programmet udkommer senere

end Kimen, kan du finde det seneste

nye på www.bjolderup-uge.dk

11


Gudstjenester

Indsamlinger i Bjolderup:

5. juni KFUM’s Soldatermission. 19. juni Religionspædagogisk Center. 7. august

Århus Diakonhøjskole. 14. august KFUM Idræt.

Tyske Gudstjenester: 14. august i Uge kirke og 25. august kl. 19.00

”Gottesdienst im Maislabyrint" ved Uge.

Midtpunktet: Gudstjeneste kl. 14.45

Den 15. juni og den 17. august.

12

Sted Tid

2. juni Kristi himmelfartsdag AKP Bjolderup 10.30

5. juni 6. sø. efter påske AKP Bjolderup 10.30

12. juni Pinsedag AKP Bjolderup 10.30

13. juni 2. pinsedag AKP Uge 10.30

19. juni Trinitatis AKP Bjolderup 10.30

26. juni 1. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup 10.30

3. juli 2. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup 10.30

10. juli 3. sø. efter trinitatis AKP Uge 10.30

17. juli 4. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 9.00?

24. juli 5. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 9.00?

31. juli 6. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup 10.30

7. august 7. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup 10.30

14. august 8. sø. efter trinitatis AKP Uge 10.30

21. august 9. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup 10.30

28. august 10. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup 10.30

AKP - Alfrida K. Pedersen

TSP - Trine S. Parbo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!