Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby

ishoej.odeum.com

Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby

D e n G r ø n n e K i l e g e n n e m I s h ø j L a n d s b y


Eksisterende forhold:

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst:

Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en

selvstændig bydel koncentreret omkring Ishøj Bygade.

Landsbyen er opdelt i en vestre bydel - Vestervang

- og østre bydel med den oprindelige landsby.

Landsbyens fælles aktiviteter og sociale mødesteder findes

i dag i form af Ishøj Kirke, Ishøj Skole, skolens sporthal og

biblioteket. Der er ikke længere nogen detailhandel i byen.

Karakteristisk for landsbyen er placeringen i det åbne landskab

- mellem marker, boldbaner og golfbanen. I overgangen

mellem landsbyens vestre og østre del er fra Ishøj Bygade

et frit udsyn mod nord til det omkringliggende landskab.

Mod syd stopper en række beplantningsbånd udsynet - bag

beplantningen ligger skolens boldbaner samt et stort område

med drivhuse tilhørende et nedlagt gartneri.

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - Målsætninger:

Den Grønne Kile skal - ud over at sikre regionens åbne

landskaber - bruges som et værktøj til at styrke landsbyen

og dens fremtidige udvikling.

Et støttepunkt for Den Grønne Kile skal være et lokalt aktiv

for landsbyen. Ydermere skal støttepunktet øge omfanget af

Ishøj Landsbys rekreative faciliteter i en sådan grad, at det

øvrige Ishøj også vil gøre brug af kilen og dens rekreative

støttepunkt.

Ishøj Landsby,vest

Golfbane

Baldersbæk

Ishøj Stationsvej

Ishøj Bygade

Boldbane

Tidl. Gartneri

Ishøj Skole

Boldbane

Skole Hallen

P

Torslunde- Ishøj

Idrætsforening

Golfbane

Ishøj Stationsvej

Ishøj Landsby, øst

J

J

J

J

Præstebolig

J

J

J

J

J

J Ishøj Kirke

J

J

J

J

J

Gl. IshøjGård

Bibliotek

Illustration: Eksisterende forhold ved Den Grønn Kiles møde med Ishøj Landsby.


Ejendomsforhold:

26y

26t

26v

26x

26g

27d

26ap

26aa

26z

26u

26ad

26ab

26æ

28f

25i

25n

25h

25k

25b

25o

25d

2c

25c

24a

25e

25m24d

3ab

24e

24f

94 24i

23e

23c

3g

23s

93

95

23d

23u

3x 3h

3y

3o

3i

3m

3l

3k

3d

21al

96

3z

1b

1c

17c

72b

1f

18c

32c

32d

32a

115 38b

49b

38c 62d

62a

3az

3bg

3aæ

3bh

62g

62c

3aø

3bn

26f

3ay

3bo

4h

3bf

3ac

3ax

3bi

3ba

3bm

52c

26b

3bp

52b

3be

116

5c

3av

3bk

3bl

48a

3bb

3bq

3bd

3au

27a

27h

3bc

21ah

3bt

3at

3bs

3br

43b

118

21am

28a

43d

3ah

3as

21bs

77

3ai

3an

21h

21bp

3am

21ai

21bt

21as

21at

43a

3ar

21y

3ag

3ak

21ag

3al

31a

3aq

3ao

21ak

21af

3ap

21bh

21ax

21bl

21bi

30d

3n

33c

21aa

3af

21bk

3ae

79a

21au

39c

6k

23h

6c

23g

21av

21bf

21ø

21ar

21bg

6i

39a

6o

21be

6e

23q

21d

21c

21aq

23a

21æ

6n

21i

6l

71a

6m

21f

21bn

81

21e

21bd

59a

21bu

59c 59

6h

2

2

13d

14cp

15c

15g

15d

15r

15a

15q

16e

15l

15h

16g

13n

15i

15m

15s

15k

13p

15b

15n

15f

15o

13q

13s

13t 13z

14e

13k

14ag

13l

13v

14dc

14af

16n

13m

16o

14l

14x

14al

14cn

14v

14u

14am

14ap

14t

14r

14cf

14p

14aq

14cq

14o

14ck

14cg

14m

14an

68c

14z

14ø

14ar

14ch

14i

14b

14ao

68a

14as

14ah

14br

14bk

14bl

63b

14bn

14cd

14bp

63a

14g

14av

14bb

14au

14cc

14ak

14bi

14bm

14ba

14bo

14bq

14bs

14bt

64

14ad

14bg

14cb

14c

14ay

14ax

14cu

14ca

14cv

14cx

14bu

14bh

14ac

14bv

14dd

14az

14bx

68b

14aø

14ct

14bæ

14k

14bd

14ae

14bc

14aæ

14de

14by

14bz

28h

23t

34b

34c 54b

54e

54c

68b

3bu

21ae

21bo

21ad 21ac 21ab

21m

3aa

3b

3s

23m

24b 24c

82

40b

50b

3v

3t

3bz

3by

3c

3bø

121a

23k

1a

23b

29d

29a

117

4b

16d

16i

16k

16l

16a

3bæ

21bq

21g

21r

21b

75b

75a

37b

2aa

2f

2x

2y

2h

26ak

14cm

14æ 14df

14f

21

21aæ

2

33d

4f

4e

33a

5a

28b

4a

3a

3ad

3ca

82

be

d

bq

l

af

a

bt

b

m

ao

at

at

bx

bs

n

ap

n

r

æ

m

o

Ishøj Stationsvej

Ishøj Bygade

Køgevej

Baldersbæk

Ishøj Kommune

Greve Kommune

Torslundevej

Matrikelkort med eksisternde ejendomsforhold.

Ishøj Kommunes ejendomme er markeret med grønt.


Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby - 3 muligheder:

01. Den store kile 02. Den samlende kile 03. Kilen, som delta

V e s t Ø s t

Fremhæve kilens forløb.

Kilens store areal giver muligheden for kilen vil

kunne indeholde en række forskelligartede naturoplevelser.

Der skabes et landskabeligt træk, der opdeler

landsbyen i en vestre og østre bydel.

V e s t

Ø s t

En variation og vekselvirkning i kilens størrelsesforhold

i samspil med landskabelig og landsbymæssig

kontekst.

Kilens træk gennem landsbyen fremhæves med en

indsnævring af kilen i mødet med bebyggelse.

Styrker forbindelsen mellem de to bydele og danner

bindeled mellem bydelene.

Hensynstagen til sikring af landsbyens fremtidige

udvikling med mulig ny bebyggelse.

I sit møde med byen udformes kilen som et

“delta”, der med varierende grønne kiler gennemstrømmer

byen.

Mindre kiler vil være en fin kontrast til det åbne,

omkringliggende landskab og fremhæve kilens

møde med en bymæssig bebyggelse.

Et aktiv for hele landsbyen - en by præget af

hyppige grønne pauser af høj rekreativ værdi.

Kilerne kan danne en klar ramme for de eksisterende

huse og tilførslen af nye boligområder.


01. Den store kile - diagrammatisk oversigt:

V e s t Ø s t

En 230 m bred, grøn kile gennem Ishøj Landsby

vil kunne fremhæve det omkringliggende åbne

landskab, som er karakteristisk for Landsbyen.

Den store kile vil med sin størrelse styrke forbindelsen

til det åbne landskab med en sikring af en

direkte og åben kontakt til de store flader - markerne

og himmel.

Med sit store, samlede areal kan den store kile

danne rammen om flere større anlæg som støttepunkter

for kilen - eksempelvis et naturcenter

med dyre folde, nyttehaver og markedsplads.

Kilens store areal rummer også mulighed for at

tilbyde en række forskelligartede naturoplevelser

gennem skov, mark og ved sø.

Et støttepunkt vil kunne placeres i det nedlagte

gartneri og således være beliggende i tilknytning

til skolens og idrætsforeningens boldbaner.

Baldersbækken foreslås styrket som bindeled

mellem de to bydele. Dette forudsætter en rensning

af bækken, etablering af et stisystem samt

en udvidelse i form af en sø. Den ny Balderssø vil

kunne understøtte de rekreative kvaliteter i kilen.

Kilen vil opleves som et meget markant træk

forudformningen af Ishøj Landsby og tydeligt opdele

landsbyen i en vestre og østre bydel. Landsbyen

vil således ikke kunne udvikle sig til en

samlet by, men fremstå som to separate, mindre

bymæssige enheder.

I s h ø j L a n d s b y v e s t

B a l d e s b æ k k e n

R e g i o n a l s t i

s t ø t t e p u n k t

I s h ø j B y g a d e

R e g i o n a l s t i

L o k a l s t i s y s t e m

I s h ø j S t a t i o n s v e j

I s h ø j L a n d s b y ø s t

Illustration: Diagrammatisk oversigt for den store kiles placering og funktioner.


01. Den store kile:

A.

Den nordlige del af kilen er præget af det

åbne landskab. Landskabet er indrammet af

trærækken langs kirkegården og mod vest en

lund med grønning til ophold.

B.

Kilens støttepunkt centreres ved den ny Balderssø

dannet fra Baldersbækken.

En omdannelse af det nedlagte gartneri til

rekreativt støttepunkt - eksempelvis et naturcenter

med naturlegeplads, værksteder og

nyttehaver.

Det rekreative støttepunkt fungerer lokalt som

en udvidelse af skolens faciliteter. Det vil være

en facilitet til brug for hele kommunen i undervisnings

regi og til fritidsaktiviteter.

C.

Stisystemer differentieres i regional og lokal

skala. Lokale stier placeres langs kant af kilen.

Stisystem langs Balderbækken forbinder bydelene.

Den regionale sti føres tværs over kilen med

fri udsigt til landskabet og landsby kirken. Den

regionale sti passerer forbi dyrefolde, støttepunktet

og Balderssøen.

D e n s t o r e k i l e

Regional sti

Baldersbækken

Orientering af ny bebyggelse

mod kilen.

Torslunde- Ishøj Idrætsforening

Lokal sti

Orientering af ny bebyggelse

mod kilen.

P

Balderssøen

B. ny P

Rekreativ

Rekreativt

Støttepunkt

Støttepunkt

Eks.

bygning

bevares

Dyrefold

Ishøj Bygade

Eks. P

Eks.

boldbane bevares

C.

Lokal sti

Eks.

boldbane bevares

Lund med grønning

Ishøj Skolehal

Golfbane

Dyrefold

Dyrefold

Præstebolig

Ishøj Skole

Baldersbækken

Ishøj Stationsvej

Regional sti jvf. Regions Plan

Sti / Faunapassage

A.

Lokal sti

Ishøj Kirke

Illustration: Detaljeret oversigt for den store kiles placering og funktioner.


V e s t

Ø s t

02. Den samlende kile:

Den Grønne Kiles møde med Ishøj Landsby

udformes med en indsnævring af kilen ved dens

møde med bymæssig bebyggelse. Således opnås

en vekselvirkning og variation i kilens udformning

i relation til en landskabelig eller bymæssig

kontekst.

Den samlende Kile bruges som et værktøj til at

forbinde de to bydele og til at sikre at landsbyen

fremtidigt vil kunne udvikles positivt og homogent.

Udover at styrke forbindelsen mellem de to

bydele vil den samlende kile også danne ramme

for nyt byggeri.

Med en rensning af Baldersbækken og med et nyt

stisystem vil bækken fungere som tværgående

bindeled.

Det foreslås at støttepunktet udformes med

rekreativ karakter, der kan fungere dels som udvidelse

af de lokale rekreative tilbud og dels som

et rekreativt aktivitetscenter for hele kommunen.

I s h ø j L a n d s b y v e s t

B a l d e s b æ k k e n

R e g i o n a l s t i

s t ø t t e p u n k t

I s h ø j B y g a d e

R e g i o n a l s t i

L o k a l s t i s y s t e m

I s h ø j S t a t i o n s v e j

I s h ø j L a n d s b y ø s t

Illustration: Diagrammatisk oversigt for den samlende kiles placering og funktioner.


02. Den samlende kile:

A.

Baldersbækken fungerer som et

tværgående bindeled. Udvidelsen af Baldersækken

med en sø er derfor centralt i

diponeringen af den samlende kile.

Mødet mellem bækken og kile markeres

af søen og det rekreative støttepunkt.

Støttepunktet placeres overfor skolens

hal, sådan at det mellemliggende grønne

areal kan udformes til naturlegeplads mm.

De eksisterende boldbaner ved skolens

hal foreslås placeret nord for Golfbanen.

B.

Stisystemer findes langs kilens kant.

Overgangen ved Ishøj bygade markeres

af trærækker.

Trærækken ved kirkegården brydes,

sådan at der skabes en fri udsigt til

kirken.

C.

I landsbyens udkant har disponeres kilen

med dyrefoldene og trærækker for at

genetablere kontakten til det åbne landskab.

E n s a m l e n d e k i l e

Regional Sti

Regional sti

Baldersbækken

Ny P

Torslunde- Ishøj Idrætsforening

Orientering af ny bebyggelse

mod kilen.

Ny P

Rekreativt

Rekreat

Støttepunkt

støttep

Balderssøen

C.

Lokal sti

Dyrefold

Lokal sti

Orientering af ny bebyggelse

mod kilen.

B.

Dyrefold

Ishøj Bygade

Eks.

boldbane bevares

Ny P

Ishøj Skolehal.

Hallen ‘åbnes’ kilen.

Golfbane

Lund med grønning

Præstebolig

P

Ishøj Skole

Ishøj Stationsvej

A.

Sti / Faunapassage

Ishøj Kirke

Baldersbækken

Regional sti jvf. Regions Plan

Lokal sti

Illustration: Detaljeret oversigt for den samlende kiles placering og funktioner.


03. Kilen som delta:

I sit møde med landsbyen udformes den Grønne

Kile som et delta, der med en række grønne kiler

gennemstrømmer byen.

Kilen som delta vil derved være et aktiv for hele

landsbyen, som vil være præget af hyppige

grønne pauser - kilerne – mellem eksisterende og

ny bebyggelse.

Med denne disponering af kilen, vil der være mulighed

for at landsbyen kan udvikle sig homogent

i tæt samspil med den omkringliggende natur. De

mindre kiler vil være en fin kontrast til det åbne,

omkringliggende landskab.

Kilerne vil være et fællestræk, der præger landsbyen.

Med en forskelligartet udformning af de tre

kiler vil de kunne danne en række anderledes

lokale rekreative rum – eksempelvis med dyre

fold, en lund ved bækken eller en stor naturlegeplads

ved støttepunktet.

Støttepunkt med rekreativ karakter foreslås placeret

ved kilens møde med Ishøj Landsby i nord.

Således placeret i sammenhæng med et af de

nye bebyggelsesområder. Med denne placering

kan støttepunktet tildeles et stort areal og få en

kapacitet, der giver mulighed for et bredt udvalg

af rekreative faciliteter til gavn for hele Ishøj Kommunes

borgere.

I s h ø j L a n d s b y v e s t

B a l d e s b æ k k e n

R e g i o n a l s t i

s t ø t t e p u n k t

I s h ø j B y g a d e

R e g i o n a l s t i

L o k a l s t i s y s t e m

I s h ø j S t a t i o n s v e j

I s h ø j L a n d s b y ø s t

Illustration: Diagrammatisk oversigt for kilen som delta - placering og funktioner.


A.

Stisystemer krydser hinanden i regional og

lokal skala.

Et ensartet stisystem langs Baldersbækken

forbinder på tværs af kilerne, mens stierne

i kilerne udformes forskelligt sådan at de

tilpasser sig den enkelte kile.

B.

03. Kilen som delta:

Kilerne udformes med bredde variende i

spændet 20 - 125 m, sådan at bevægelse

gennem kilerne vil være et møde med smalle

stipassager og store åbninger med blandt

andet dyrefolde og søen.

C.

Kilens støttepunkt placeres i sammenhæng

med et af de nye bebyggelsesområder. Støttepunktet

kan tildeles et stort areal og derved

få en kapacitet, der giver mulighed for flere

rekreative faciliteter - eksempelvis værksteder,

museum, landsbrug- og naturlegeplads,

nyttehaver etc.

K i l e n s o m d e l t a

Regional sti

A.

Dyrefold

Regional sti jvf. Regions Plan

B. Baldersbækken

Orientering af ny bebyggelse

mod kilen.

Torslunde- Ishøj Idrætsforening

Dyrefold

Lokal sti

Orientering af ny bebyggelse

mod kilen.

Lokal sti

Ny P

Ishøj Bygade

Balderssøen

Dyrefold

Rekreativt

Støttepunkt

Ny P

Ny placering af skolens boldbaner

P

Ishøj Skolehal.

Hallen ‘åbnes’ kilen.

Golfbane

C.

Præstebolig

Ishøj Skole

Ishøj Stationsvej

Sti / Faunapassage

Baldersbækken

A.

Regional sti jvf. Regions Plan

Ishøj Kirke

Lokal sti

Illustration: Detaljeret oversigt for kilen som delta - placering og funktioner.

More magazines by this user
Similar magazines