2 - NATUR & MILJØ 2013

naturogmiljo2013.dk

2 - NATUR & MILJØ 2013

Indvindingstilladelser

– så let kan det gøres

Så enkelt kan en

vandindvindingstilladelse til

enkeltindvinder laves! Hvem behøver

tilladelse? Hvor få vilkår er nok?


Enkeltindvinding = En brønd eller boring,

som kun har til formål at forsyne en enkelt

ejendom

Ikke tidligere tilladelse

Område


1) For at overholde lovgivningskrav

2) For at sikre drikkevandskvalitet

3) For at beskytte grundvandet

4) For at hindre overudnyttelse af

vandressourcen

Hvorfor

giver vi indvindingstilladelse


Hvornår skal

indvindingstilladelsen foreligge

Vandforsyningsloven = Lov nr. 299 af 8. juni 1978, trådte i kraft 1. april

1980

VFL § 86 stk. 2. Vandindvinding, der foregår ved lovens ikrafttræden,

og hvortil der efter den hidtidige lovgivning ikke har været krævet

tilladelse, er fortsat lovlig.

VFL § 86 Stk. 4. Rettigheder efter stk. 1-3 gælder, for så vidt de ikke i

forvejen er yderligere begrænset, kun for et tidsrum af 30 år fra

lovens ikrafttræden.


Hvornår skal

indvindingstilladelsen foreligge

2009-12-27-ÆL.1519 (LF 45 09-10) indeholder følgende

bestemmelser:

§ 6. Uanset de gældende bestemmelser i § 86, stk. 1 og 2, i lov om

vandforsyning m.v. ophører rettigheder i medfør af disse

bestemmelser, der efter den gældende bestemmelse i § 86, stk. 4, i

lov om vandforsyning m.v. fortsat gælder den 1. januar 2010, først

senest 1 år efter vedtagelsen af den første kommunale handleplan i

medfør af miljømålsloven.


Hvornår skal

indvindingstilladelsen foreligge

1. april 2010 ændret til:

Senest 1 år efter vedtagelsen af den første

kommunale handleplan i medfør af miljø-

målsloven bortfalder tidligere rettigheder til

at indvinde vand uden tilladelse


Hvor længe

gælder indvindingstilladelsen

VFL § 22 stk. 1. Tilladelser til vandindvinding meddeles for et bestemt tidsrum, som højst kan være 30 år.

VFL § 22 stk. 1: Højst 30 år (ikke for land-

brugsafgrøder, overfladevand, dambrug).

Tidsrum afhængig af kommunal beslutning

(kommuneplan, vandforsyningsplan mv.).

Kortere end 30 år skal begrundes


VFL § 18. Stk. 2. Enhver grundejer, hvis ejendom er beliggende uden for et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, er,

medmindre der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i

øvrigt vil blive sundhedsfarligt, berettiget til at indvinde grundvand på egen grund til brug i husholdning

Alle anlæg skal have tilladelse (bortset fra anlæg til

husholdningsbrug, der ligger uden for vandværkers

naturlige forsyningsområde).

En tilladelse til husholdningsbrug kan også indeholde

tilladelse til f.eks. havevanding, bilvask og anden almindelig

anvendelse.

Hvem skal have

indvindingstilladelse

Erhverv skal altid have tilladelse uanset placering.


Før tilladelse overvejes

§ 16 i vandindvindingsbekendtgørelsen

(bek. 1451 af 11.12.2007) angiver, hvad

en endelig tilladelse skal indeholde. Der er

13 krav

Hvad

skal/kan tilladelsen indeholde


Hvad

skal/kan tilladelsen indeholde

Før tilladelse overvejes

• 1) Indvindingens formål.

• 2) Indvindingsstedets placering og råvandsanlæggets indretning. Indvindingsboringen skal angives med DGU-arkivnr.

• 3) Indvindingens størrelse, og for hvilket tidsrum der meddeles indvindingstilladelse.

• 4) Hvordan indvindingen og udpumpningen fra anlægget skal måles. Det skal anføres, at bestemmelserne herom til enhver tid kan ændres af

kommunalbestyrelsen.

• 5) Den tilladelige sænkning af vandstanden i boringerne eller den højest tilladelige indvinding pr. time.

• 6) En vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og en stillingtagen til følgerne af denne påvirkning. Det skal herunder bestemmes, hvilke

undersøgelser der eventuelt skal foretages til kontrol af indvindingens følgevirkninger på grundvandsstand og vandløb, og i hvilket omfang

kommunalbestyrelsen kan begrænse tilladelsen i tilfælde af nedgang i vandføring og vandstand i vandløb.

• 7) Råvandskvaliteten og dens egnethed til det ansøgte formål.

• 8) Om der i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 22-24 skal fastsættes beskyttelsesforanstaltninger til forebyggelse af forurening af det vand, der

ønskes indvundet.

• 9) Behandlingsanlæggets placering, indretning og funktion, herunder angivelse af anlæggets kapacitet og mulighed for at behandle den foreliggende

råvandskvalitet, så den svarer til vandforsyningens formål.

• 10) Hvordan kontrollen med råvandets og det behandlede vands kvalitet skal finde sted, herunder om der skal stilles krav om andre undersøgelser end

anført i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

• 11) Bestemmelse om skyllevandsafledning og om behandling af slammet.

• 12) Anlæggets funktion i undtagelsessituationer, herunder etablering af nødstrømsanlæg og mulighed for beskyttelse mod radioaktiv forurening.

• 13) Om der skal stilles særlige vilkår for tilladelsen.


Hvad

skal/kan tilladelsen indeholde

Før tilladelse overvejes

1) Hvad skal vandet bruges til (formål),

og hvor meget (mængde) ja, VFL § 22 stk. 3

2) tilsyn med anlægget ? Nja, ikke lovkrav

3) analyser af vandet fra anlægget ? ja, hvis

vandet bruges til husholdning


Før tilladelse overvejes

4) VVM-screening ?

Hvad

skal/kan tilladelsen indeholde

Brønde nej, jf. bilag 2 i VVM bek.

Dybdeboringer (vandforsyningsboringer) ja, jf. brev af

22. oktober 2007 fra Skov- og Naturstyrelsen

vedrørende VVM af eksisterende anlæg


Før tilladelse overvejes

5) Er der undersøgelser og målinger ejer

skal foretage til bedømmelse af evt.

skader på omgivelserne VFL § 22 stk 3?

Ingen ved uændret indvinding, skal nævnes i tilladelsen

6) Fredningsbælte ? ja, hvis rimeligt og muligt, ikke

lovkrav

Hvad

skal/kan tilladelsen indeholde


Hvad

skal/kan tilladelsen indeholde

Før tilladelse overvejes

7) opsætning af måler? Ikke lovkrav (bek 1024

§ 20, stk 2)

8) indberette vandforbrug til kommunen?

Gøres årligt til spildevandsselskabet

9) underretning (parter, sundhedsstyrelsen)?

Parter ja, sundhedsstyrelse hvis den har udtalt sig i sagen

(bek. Om ændring af bek. 1451 § 28 stk. 4 og 5)


Ansøgningsmateriale


Hvad

kan tilladelsen indeholde

Evt. krav til Brønde (DS 441)

• Brøndvæggen tæt ned til vandspejl

• Brøndkant 30 cm over terrræn

• Dæksel tæt, udelt, aftageligt

• Pumperørets tilslutning tæt

• Terrænet skal indenfor en afstand af mindst 2 m

fra brønden være dækket af et tæt betonlag med

fald bort fra brønden


Hvad

kan tilladelsen indeholde

Evt. krav til Boringer.

Bek. 1000 af 26. juli 2007 § 13, 14, 15 og 16

omhandler krav til:

• Råvandsstation

• Rørgennemføringer

• Terræn

• Forerør mv.


Når tilladelsen udarbejdes

1) evt. supplerende spørgsmål

2) evt. tilsyn

3) annoncering (skal ikke foretages, bek. 1451 § 10)

4) andet

Hvad

skal/kan tilladelsen indeholde


Tilladelsen


Eksempel på tilladelse

Overskrift Tilladelse til fortsat at indvinde vand fra

vandforsyningsanlægget på ejendommen matrikel nr.,

adresse...

Hvad

skal tilladelsen indeholde

Nyborg Kommune giver hermed tilladelse til fortsat at

indvinde vand fra vandforsyningsanlægget (brønd) på

ovennævnte adresse. Tilladelsen gælder til 1. juni 2043.


Hvad

skal tilladelsen indeholde

Eksempel på tilladelse (nødvendige vilkår)

For at få og beholde tilladelsen gælder følgende vilkår:

1) Tilladelsen gælder for brønden (anfør evt. DGU) på

ejendommen xxxx. Beliggenheden er vist på vedlagte

kortbilag.

2) Indvindingens formål er anvendelse af vandet til

husholdningsbrug, herunder havevanding og bilvask.

3) Der må højst indvindes 200 m 3 pr. år.

4) Kvaliteten af vandet skal være tilfredsstillende og

kontrolleres iht. kravene fra Nyborg Kommune.


Eksempel på tilladelse (eventuelle vilkår)

5) Dækslet skal være tæt, og brøndkanten skal hæves til

30 cm over terræn. Dette skal være udbedret senest

xxxxxx

6) Vandforbruget skal kontrolleres med en vandmåler.

Måleren skal være monteret senest xxxx. Nyborg

Kommune kan til enhver tid foretage ændring i denne

bestemmelse.

Hvad

kan tilladelsen indeholde


Hvad

kan tilladelsen indeholde

Eksempel på tilladelse (eventuelle vilkår)

7) Indberetning af det årlige vandforbrug skal sendes til

NFS inden 1. februar det følgende år

8) I en radius af 10 m fra brønden må der ikke gødes,

bruges bekæmpelsesmidler eller i øvrigt anbringes eller

bruges stoffer, der kan udsætte indvindingsanlægget

for forurening.


Hvad

kan tilladelsen indeholde

Hvis ejendommen tilsluttes vandværk, og vandet ikke

længere skal anvendes til husholdningsbrug men til andre

formål (havevanding, bilvask, vanding af dyr mv.), skal I

søge ny tilladelse.

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkommen

til at kontakte mig.

Venlig hilsen NN

Kopi til vandværk


Eksempel på tilladelse (f.eks. som bilag)

1) Klagevejledning

2) Lovgrundlag

Hvad

kan tilladelsen indeholde

3) Beskrivelse af modtagelse af ansøgningen, dato for modtagelse,

data for evt. supplerende oplysninger

4) Beskrivelse af sagsbehandlingen (herunder, at det er vurderet, at

indvindingen ikke vil skade omgivelserne, at sundhedsstyrelsen,

vandværket og evt. naboer med indvinding har udtalt sig)


Hvad

betyder tilladelsen

Når tilladelsen er udarbejdet

1) Analyser iht. administrationsgrundlag (forenklet

kontrol) – ikke nyt

2) Tilsyn på et tidspunkt, hvis der er vilkår, der

skal kontrolleres

3) Indberetning af indvundne vandmængder fås

fra NFS ved behov


Henvendelse fra kommuner

besvarelse fra Naturstyrelsen

1)

§ 18. Stk. 1. Indvinding af grundvand og

overfladevand kræver tilladelse


Henvendelse fra kommuner

besvarelse fra Naturstyrelsen

2)

§ 18. Stk. 2. Grundejere udenfor alment

vandforsyningsanlægs naturlige

forsyningsområde har ret til at indvinde

grundvand til egen husholdning (max 2

familiehus) uden tilladelse.


Henvendelse fra kommuner

besvarelse fra Naturstyrelsen

3) VFL § 18, stk. 2 og § 45 naturlige forsyningsområde

Ved et anlægs »naturlige forsyningsområde« forstås det område, som

et vandforsyningsanlæg efter sin kapacitet og sin beliggenhed -

herunder sin beliggenhed i forhold til andre anlæg - naturligt kan

forsyne, og det må også i begrebet ligge, at afstanden fra anlægget

til de ejendomme, der skal forsynes, er så kort, eller der er så

mange ejendomme om at dele udgifterne, at udlægningen af

ledningen vil være en fornuftig disposition.


Henvendelse fra kommuner

besvarelse fra Naturstyrelsen

4) altid tilladelse til erhvervsformål

5) etablering af indvindingsanlægget kræver

altid tilladelse

6) der er ikke hjemmel i VFL til administrativt

at forlænge tilladelserne


Spørgsmål?

More magazines by this user
Similar magazines