Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011

1022.dkm.dk

Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011

Sct. Nicolai Nyt

Kirkebladet - Juni til September 2011

Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle

Sct. Nicolai Kirke

Søndermarkskirken

Løget Kirke


Nyt fra

meNighedSrådet

Af Kurt Bech Rasmussen

Vinter- og forårsmånederne har som

sædvanlig været en meget hektisk tid

for menighedsrådet.

Vi har gennem længere tid arbejdet

med forbedring af kontorfaciliteterne i

en af vore præsteboliger. Nu er arbejdet

i gang og vi glæder os til det færdige

resultat.

Fugeprojektet ved Sct. Nicolai kirke og

tårn er gået ind i sin tredje og sidste

sæson. Første år var det tårnet mod

vest, sidste år tårnet mod syd, og i år

er det så dele af søndre korsarms gavl

og dele af stræbepillerne, der skal fuges

om. Indvendig i tårnet blev vi heller

ikke helt færdige sidste år, da der

opstod spørgsmål vedr. det nederste

bjælkelag og dets ovenpå liggende

gulvkonstruktion. Her har vi også en

stærk forventning om at blive færdige

i løbet af i år.

Derudover har vi i april måned sammen

med provsten gennemgået vore

bygninger for at registrere tilkomne

skader. Der er altid noget at finde.

Regnskab 2010 har vi i april afleveret til

provstiet og revisionen. Det ligger der

jo også en del arbejde i at få udarbejdet,

navnlig da kirkeministeriet fra i år

har lavet hele regnskabssystemet om.

Herfra skal der lyde en stor tak til vores

regnskabskontor ved Vejle Kirker og

2

Kirkegårde, som har lagt rigtig mange

kræfter og meget arbejde i at få afleveret

et retvisende regnskab for 2010.

Netop når dette skrives er sognepræst

Karsten Petersen gået i gang med sin

studieorlov - og vi har budt velkommen

til Marianne Dykær som hans vikar.

Efter sommeren bliver Karsten Petersen

frikøbt med 35 % af sin fuldtidsstilling.

Det bliver han af Haderslev Stift,

for at arbejde i HASK (Haderslev Stifts

Skole/Kirketjeneste), i første omgang

for 2 år. Det betyder, at sognet får

endnu en ny præst i denne periode -

vi glæder os til at kunne præsentere

Sanne Sommer i næste nummer.

I en gammel vittighed med bibelsk udgangspunkt

spørges der, hvorfor Adam og Eva

skulle så tidligt op om morgenen? ”Fordi de

gik med blade”, lyder det overraskende - og

muntre - svar.

Vi i Sct. Nicolai sogn går også med blade, om

end af en anden slags end dem, Adam og

Eva dækkede sig med. Netop nu sidder du

med et nyt et. Kirkebladet har fået ny form.

Det er ikke blad ”under dække” – men et

blad ”til udbredelse”. Ethvert blad - hvad enten

det er et magasin, et foreningsblad, en

avis eller et kirkeblad - har til formål at noget

skal udbredes, der er noget som skal fortælles.

Og for et kirkeblad handler det om kirkens

liv. Alt det liv, der er omkring en kirke,

springer ud af det ene og glædelige budskab,

som også lyder i vore tre kirker hver søndag,

ja, i enhver kristen kirke verden over: Evangeliet

om, at Gud i sin søn Jesus Kristus er os,

hans elskede skabninger, nær.

Det budskab ligger til grund for en mangfoldighed

af aktiviteter i og omkring kirkerne i

vores sogn. Budskabet er altid det samme;

men tid og omstændigheder ændrer sig. I

takt hermed ændrer sognets aktiviteter og

tilbud sig også, på samme måde som kommunikationen

– formidlingen af det - må gøre

det.

Inden for de seneste år har vi fået en meget

fin og konstant opdateret hjemmeside (www.

vejle-sct-nicolai.dk) i gang – ligesom man kan

melde sig til jævnligt at modtage et nyhedsbrev

om, hvad der sker for børn og deres familier

i sognet. Nu er tiden så kommet til også

at lave lidt om på den formidling, der sker gennem

sognets kirkeblad. Nye tider - nye sider.


Nye sider af en

gammel sag

Det er sådan nogle sider du sidder med lige

nu. Nyt og gammelt i et. Det er stadig et kirkeblad

som tidligere, men form og indhold er

ændret, så det gamle budskab træder frem

på en ny måde. I tæt samarbejde med Erik

Nørkjær fra Mølholm, som har lang erfaring

med formidling og grafisk layout, har vi nytænkt

og omskabt ”Sct. Nicolai Nyt”.

Format, skrifttype og farver, samt selve opstillingen

af stoffet, er fra og med dette nummer

anderledes end hidtil. Vi udkommer nu

også med flere sider – 16 mod førhen 12. Vi

vil fremover udgive tre blade årligt – hvert

nummer vil således dække fire kalendermåneder.

Distributionen af bladet ændres der også

ved, da vi ikke længere benytter postvæsenets

omdeling. I stedet er opgaven lagt

i hænderne på – ikke de ti bud, som det

hedder i en anden vittighed med bibelsk udgangspunkt;

men derimod helt lokale kræfter

– Vejle Trekanten Y´s Men´s Club. Et udvalg

herfra organiserer og leder uddelingen,

der foretages af klubber og foreninger i vort

sogn - blandt andet FDF’s 4. kreds, som vi

også til daglig samarbejder med. De penge,

som menighedsrådet betaler for at få kirke-

bladet omdelt, kommer således sognets eget

kirkelige ungdomsarbejde til gode.

Vi håber, at sognets beboere vil tage godt

imod det ”nye” kirkeblad, der stadig er i sin

vorden. Bladudvalget tager gerne imod ris,

ros og andre kommentarer, så kirkebladet

fortsat kan være sognets blad til glæde og

oplysning.

3


4

Vi begynder med en kort gudstjeneste

i kirken.

På det nederste billede ser du to

af cafeens 3 faste værter: Gudrun

Hesselund og Karsten F.

Petersen.

cafe løget

Hver den første tirsdag i måneden ringer

Løget Kirkes klokke til andagt og cafe. De to

ting hænger efterhånden så uløseligt sammen,

at der med ”Cafe Løget” menes først

et kvarter i selve kirken, siden en times tid i

forhallen omkring det ovale bord.

I kirken står præst og organist, assisteret af

kirketjeneren, for en kort gudstjeneste med

tre salmer, en enkelt læsning fra Bibelen

samt fælles trosbekendelse og Fadervor. Til

sidst lyses velsignelsen over alle.

Lige uden for døren til selve kirkerummet

- i kirkens forhal eller våbenhus - skiftes tre

frivillige til at være værter i selve cafeen. De

laver kaffe, dækker bord og serverer rundstykker

med ost og marmelade samt hygger

om cafedeltagerne. Ofte kommer også

sognemedhjælperen forbi og er med; og da

cafeen er åben for alle uden tilmelding, kan

antallet svinge en del fra gang til gang. Men

der er altid plads og hjerterum samt rigeligt

med kaffe. Med Løgetbageren som nærmeste

nabo er også forsyningslinjerne på brødfronten

i topklasse.

Billederne her på siden er fra april måneds

”Cafe Løget”. Vært denne dag var Gudrun

Hessellund, som har været med siden hun

kom i menighedsrådet for to et halvt år siden.

Hun synes det er en spændende tjans

at stå for cafeen og kan godt lide det sociale

samvær, hvor folk kommer og hygger sig.

En anden af de tre værter er Karsten F. Petersen,

som selv har besøgt cafeen lige fra

den første begyndelse i 1995, da Løget Sognegård

blev indviet. Dengang var der rigtig

mange med, som nu ikke lever længere eller

som er blevet for skrøbelige til at gå ud; men

Karsten kan stadig lide at komme her – både

som vært og som gæst.

At der er et godt socialt samvær i ”Cafe Løget”

– og at dette kan udvikle sig til venskaber

for livet – kan også Grethe Aarslev skrive

under på. Sammen med sin nu afdøde mand,

Carl, var hun lige flyttet til området, da sognegården

blev bygget – efter udvidelsen i

2004, hvor selve kirken blev indviet, hedder

”det hele” jo Løget Kirke. De to var således

blandt de første deltagere i cafeen – og Grethe

fortæller, at de kort efter mistede en

voksen datter. I den svære tid herefter var

det rigtig godt at komme her og få læsset af

– her mødte de mennesker, som havde tid til

at lytte og som forstod, hvor tungt de havde

det.

Cafe Løget og den forudgående andagt finder

sted den første tirsdag i hver måned, året

rundt. Selve andagten afholdes kl. 9.45 – derefter

har cafeen åben fra ca. 10 og en god

times tid frem. Kaffe og rundstykke koster 15

kr. – og alle er naturligvis hjertelig velkomne;

hvis det kniber med plads omkring bordet

rykker vi bare endnu tættere sammen.


min yndlingssalme

Da jeg blev opfordret til at skrive i kirkebladet

om en salme, jeg holder af, så var

min første indskydelse, at det måtte blive

salmen/sangen: Tak Gud, for denne lyse

morgen. Den står i børnenes salmebog og

er skrevet i 1963 af Martin G. Schneider og

omredigeret i 1983 af Ingrid Scrøder-Hansen.

Men læs den her. Og glæd dig over det enkle

og gode budskab.

Den salme fandt jeg frem kort tid efter, at

jeg havde mistet min mand i efteråret 2010,

og følte med det samme, at det var der, jeg

kunne finde hjælp. Så derfor starter jeg dagen

med at synge denne bøn/salme - sådan

Af Birthe Aagaard Jensen

helt for mig selv. Det er en takkebøn. For når

vi takker, åbner vi op for at kunne modtage

og være sammen med mennesker, have noget

at være optaget af, noget godt at læse

eller lytte til.

Salmen er måske lidt barnlig og naiv, vil nogen

nok synes. Men budskabet er til at forstå.

Enkelt og tillidsfuldt. Den gir mening - i

hvert fald for mig.

Salmen indeholder en tak til Gud for hans

omsorg og hans kærlighed til os både i glæde

og i sorg, at vi kan have tillid til, at han

er med os alle dage – de lyse som de mørke

dage Så vi kan leve livet med alt, hvad det

indeholder af arbejde og fritid, venner og

fjender, medgang og modgang.

Så derfor blev det den salme, jeg valgte at

skrive om og giver hermed glæden videre til

dig, som læser disse linjer.

Men vi har jo en rigdom i vores salmebog

med rigtig mange gode og dejlige salmer,

som jeg også holder meget af. Blandt andre

er der Lars Busk Sørensens salme nr. 370 i

salmebogen: Menneske, din egen magt,

med strofen: Livets Gud har dine hænder,

derfor er det dig han sender, når vor næste

lider nød. Det er også en salme, der handler

om Guds omsorg for os og vort ansvar for livet

og for hinanden.

Tak, Gud, for denne lyse morgen,

tak, Gud, for denne nye dag.

Tak, Gud, for kærlighed og varme

jeg kan leve af.

Tak, Gud, for mine gode venner,

tak, Gud, at nogen elsker mig.

Tak, Gud, at også mine fjender

elsket er af dig.

Tak, Gud, for evner og for kræfter,

tak, Gud, for hver ide jeg fik.

Tak, Gud, for ord at lytte efter

og for skøn musik.

Tak, Gud, for glæden ved at slide,

tak, Gud, for leg og dovneri.

Tak, Gud, når jeg hver dag kan vide

at jeg har værdi.

Tak, Gud, selv når det hele ramler,

tak, Gud, du holder fast ved mig.

Tak, Gud, når du af stumper samler

meningen hos dig.

Tak, Gud, for det dit ord har sagt mig,

tak, Gud, for hjælp når jeg er svag.

Tak, Gud, for glæden ved at leve

denne lyse dag.

Oversættelse: Ingrid Schrøder-Hansen 1983

Musik og originaltekst: Martin G. Schneider 1963

5


For 5. år i træk løber Spotlight – Vejles kulturfestival

for børn og unge - af stabelen i uge

38. Det bliver en uge, hvor børn og unge er

med til at skabe projekter inden for musik,

dans, teater, billedkunst osv. Festivalen har

skiftende temaer. I år er temaet ”Omvendt

- vendt om”, og her er mulighederne mange.

Rig kan blive til fattig, nyt kan blive gammelt,

tungt blive let, ord staves baglæns og ting

vendes på hovedet.

Som tidligere lægger Sct. Nicolai Kirke atter

rum til en spændende ungdomsgudstjeneste

– Spotlight Natkirke. Fredag d. 23. september

går det løs - vi samarbejder med unge om at

lave en natkirke, der bruger unges sprog på

forskellige måder.

Skoler og institutioner deltager i stigende

omvendt -

6

grad - og det er fantastisk at se, hvor meget

børn og unge engagerer sig og hvordan de er

med til at lave en festival til glæde for alle,

der er med og dem, der ser på.

En niche i Spotlight festivalen er: Spotlight

Natkirke. Den er for unge og har været en del

af festivalen de tre seneste år. Årets Spotlight

tema kommer under luppen i en kirkelig

sammenhæng, hvor de unge har frie hænder

og kommer med deres fortolkning i den

kreative proces. Vi kan med glæde sige, at de

unge har mod på projektet og har lavet nogle

flotte arrangementer de tidligere år.

I Spotlight Natkirke kan man selv bestemme,

hvor i kirkerummet man vil være og hvor længe.

Der er altid levende musik og der er steder

i rummet, hvor man kan skrive en bøn,

vendt om

tænde et lys eller ligge på en madras osv.

Nadver og velsignelse er en del af liturgien.

Vi glæder os til at gå i gang med årets tema

og samarbejdet med de unge. Er man nysgerrig,

må man gerne komme og kikke, selvom

arrangementet primært er for unge fra 15 - 20.

Spotlight 2011 er endnu på tegnebrættet,

men sæt kryds i kalenderen, det bliver en

natkirke med mange forskellige input. Som

de andre år er arbejdsgruppen bag Spotlight

Natkirke: kunstnerne Berit Jansson og Inge

Marie Korsholm og ungdomspræst Rikke

Holm.

På ungdomspræstens hjemmeside www.

ungpraest.dk kan du se og læse mere om

Spotlight-gudstjenesterne.

Spotlight

Natkirke 2011


Spillemandsmessen opføres

9. oktober i Søndermarkskirken

Søndag den 9. oktober kl. 19.00 lyder der

spillemandstoner i Søndermarkskirken, for

denne aften danner folkemusik ramme om

en gudstjeneste. Til lejligheden samles der et

ad-hoc kor, som skal øve sangene til messen

under ledelse af organist Michael Sølvsteen.

Selve musikken leveres af spillemandsgruppen

”Jydsk på Næsen”. Det er to af gruppens

medlemmer – Ivan Damgaard og Michael

Sommer – som har komponeret og

arrangeret musikken til Spillemandsmessen.

Den blev første gang opført i 2004 og har

været fremført med stor succes i mange kirker

siden, ofte på samme måde som det vil

ske her – med ”Jydsk på Næsen” som spillemænd

og et lokalt kor.

Teksterne er skrevet af præsten og salmedigteren

Holger Lissner, som har nyfortolket og

genskrevet højmessens forskellige klassiske

dele og selv skriver således herom: ”Den

romersk-katolske messe består af en række

faste led: Kyrie, Gloria, Laudamus, Credo,

Sanctus, Benedictus og Agnus Dei, og det

meste af dens struktur kan også genfindes i

en almindelig folkekirkelig højmesse. Gennem

årene har mange forskellige komponister sat

musik til disse messeled, og derfor kan de

lyde meget forskelligt.

Når kristne missionærer etablerede kirker i

den tredje verden, blev gudstjenesterne gerne

en kopi af moderkirkens gudstjenester,

med europæisk musik, for landenes oprindelige

musik var jo en del af den hedenske

verden, som de fleste missionærer mente,

de måtte tage afstand fra.

Men i 1963 var der en belgisk præst, Uudo

Haazen i Congo, som lavede et drengekor

Les Troubadours du Roi Baudouin, og han fik

iklædt de gamle latinske ord afrikanske toner

med trommer, instrumenter og et musikalsk

sprog, som congoleserne forstod. Han sagde

til sine drenge: ”Jeg ærer jeres måder og forfædres

måde. Hvis I lærer denne kristne messe,

så vær rar at synge på jeres folks måde,

ikke på min måde, men jeres.” Således blev

Missa Luba skabt ud fra en forståelse af, at

folkemusik taler

helt anderledes

til det

folk, den er

opstået i, end

k un s t mu sik ,

og at enhver

folkemusik kan

bruges i gudstjenesten.”

Siden er der

verden over blevet arbejdet med messer,

hvor det folkemusikalske udtryk for det pågældende

land har været i centrum. I 2004

blev også den danske spillemandsmesse til.

Det skete på opfordring fra organistparret

Betty og Peter Arendt, som i en årrække har

arbejdet med verdensmusikken, idet de fra

hele verden har hentet salmer hjem for at

berige dansk kirkemusik.

Dansk spillemandsmesse er tænkt som en

fuld gudstjeneste med salmer, bøn, evangelielæsning,

prædiken, altergang og velsignelsen.

Som sådan vil den også kunne opleves

søndag 9. oktober i Søndermarkskirken.

7


SøNdag deN 19. juNi Kl. 11.00

en gudstjeneste med touch af babysalmesang.

En gudstjeneste med et præg med

nogle effekter og salmer fra babysalmesang.

Forårets babysalmesangshold vil være sammen

med organist Lene Christiansen og sognemedhjælper

Merete Buhl.

SøNdag deN 10. juli Kl. 19.00

Stilleaftengudstjeneste. En halv time med

meditativ musik og med mulighed for at skrive

bønner, tænde lys eller bare være stille i

kirkens rum. Derefter nadverandagt med

blandt andet de salmer, som kirkegængerne

selv vælger denne aften.

maNdag deN 5. September

Kl. 19.00 – 21.00 det gode liv. Den første af

3 diskussionsaftener i Kirkehuset i Foldega-

de. Organist Jytte Toftdal indleder efterårets

sæson med nogle betragtninger over begrebet

livskvalitet.

Jytte Toftdal har indtil for et par år siden vir-

8

Sct. Nicolai kirke

ket som organist i Sct. Nicolai sogn. Hun tager

udgangspunkt i den betydning sangen og musikken

har haft for hendes personlige opfattelse

af, hvad livskvalitet er.

Alle er velkomne. Der kræves ingen forudsætninger

for at deltage. Det koster ikke noget.

torSdag deN 8. September Kl. 19.30

gospelgudstjeneste ved sognepræst Karsten

Petersen og gospelkoret Bless The Day.

fredag deN 23. September

Kl. 20.00-22.00 Spotlight Natkirke. En natgudstjeneste

i forbindelse med byens børne-

og ungdomskulturfestival. Læs mere herom

på side 7 i dette blad.

SøNdag deN 25. September Kl. 11.00

høstgudstjeneste. Kirken er smukt pyntet

med blomster og løv. Man er meget velkommen

til at medbringe blomster og frugt og

grønt til at sælge ved kirkekaffen i våbenhuset.

Indtægterne går til høstofferet.

SalmeSaNgSmaratoN

Salmesangsmaraton i Sct. Nicolai Kirke hver

sidste onsdag i måneden kl. 16-17, hvor vi

vil synge salmer fra salmebogen uden videre

afbrydelser.

Onsdag d. 31. august 2011, kl. 16-17

Onsdag d. 28. september 2011, kl. 16-17

Onsdag d. 26. oktober 2011, kl. 16-17

Onsdag d. 30. november 2011, kl. 16-17

orgelKoNcerter og KloKKeSpil

Lørdag d. 4. juni kl. 10.30: Koncert med Sct.

Nicolai Sogns Kor og organister

Kl. 11.15: Klokkespilskoncert

Lørdag d. 6. august kl. 10.30: Sommerkoncert

i Sct. Nicolai Kirke

Kl. 11.15: Klokkespilskoncert

Lørdag d. 13. august kl. 10.30: Sommerkoncert

i Sct. Nicolai Kirke

Kl. 11.15: Klokkespilskoncert

Lørdag d. 20. august kl. 10.30: Sommerkoncert

i Sct. Nicolai Kirke

Kl. 11.15: Klokkespilskoncert

Lørdag d. 27. august kl. 10.30: Sommerkoncert

i Sct. Nicolai Kirke

Kl. 11.15: Klokkespilskoncert

Lørdag d. 3. september kl. 10.30: Orgelkoncert

i Sct. Nicolai Kirke

Kl. 11.15: Klokkespilskoncert


ubriKKeN:

Kirkeværkstedet

Kirkehuset, Foldegade 2

Hver torsdag i de ulige uger kl. 13.30 – 15.30

Vi strikker og laver tøj til børn i Rumænien.

Alle er velkommen til at komme og strikke, være med i et hyggeligt samvær,

hvor der er mulighed for en kop kaffe.

• 9. juni

• 23. juni

• Ferie 24. juni til 3. august

• 4.august

• 18. august

Kirkens åbningstider

Åbningstider:

• 1. september

• 15. september

• 29. september

• 13. oktober

Vi modtager gerne babytøj og garn. Bedes leveres i Foldegade 2 i kontorets

åbningstid.

Mandag til fredag kl. 9.00 - 17.00

Lørdag kl. 9.00 - 17.00

Søndag kl. 9.00 - 17.00

Kirkens Korshær

Flegmade 10, Varmestuen ”kk”

mandag kl. 12.00 - 18.30

Smørrebrød kl. 12.00 - 13.00

Varm mad kl. 17.00 - 18.00

tirsdag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Varm mad kl. 12.00 - 13.00

Andagt kl. 14.45

Søndag kl. 11.00 - 14.00

Varm mad kl. 12.00 - 13.00

GUDSTJENESTE

Sct. Nicolai kirke

* Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester.

En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne

2. juni Kr. Himmelfart 11.00 Birgitte Arffmann

Konfirmation

5. juni 11.00 Marianne Dykær

12. juni Pinsedag 11.00 Birgitte Arffmann*

13. juni 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste

i Søndermarkskirken

19. juni 11.00 Birgitte Arffmann

26. juni 11.00 Marianne Dykær

3. juli 11.00 Karsten Petersen

10. juli 19.00 Jørgen Germann*

Stilleaften

17. juli 11.00 Sanne Sommer

24. juli 11.00 Birgitte Arffmann

31. juli 11.00 Birgitte Arffmann

7. august 11.00 Birgitte Arffmann

14. august 11.00 Birgitte Arffmann*

21. august 11.00 Birgitte Arffmann

28. august 11.00 Karsten Petersen

4. september 11.00 Jørgen Germann

8 .september, torsdag 19.30 Karsten Petersen

Gospelgudstjeneste

11. september 11.00 Birgitte Arffmann*

18. september 11.00 Jørgen Germann

23. september fredag 20.00 Spotlight

25. september 11.00 Birgitte Arffmann

Høstgudstjeneste

2. oktober 11.00 Sanne Sommer

9. oktober 11.00 Karsten Petersen*

9


Søndermarkskirken

Særlige gudstjenester

SøNdag deN 19. juNi Kl. 14.00

bålgudstjeneste i Solhjems have, Søndermarksvej

53.

Alle starter og slutter fælles. Undervejs vil

børnene have mulighed for at få fortælling

ved bålet.

Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og

bagning af snobrød.

torSdag deN 1. September Kl. 10.00

høstgudstjeneste for børnehaver og andre

med børn i førskolealderen ved sognepræst

Karsten Petersen.

SøNdag deN 18. September Kl. 11.00

høstgudstjeneste. Alle er velkomne – også

til at tage noget med til høstbordet.

SøNdag deN 9. oKtober Kl. 19.00

Spillemandsmessen opføres.

Alle inviteres til at være med i koret. Koret

øver på tirsdage fra 16. august til 4. oktober

hver aften kl. 19 til 20.30 i Søndermarkshu-

10

set, Søndermarksvej 84. Søndag den 9. oktober

mødes alle i Søndermarkskirken kl. 16.00

inden generalprøve med Jydsk på Næsen kl.

17.00. Læs meget mere om Spillemandsmessen

på side 6 her i bladet.

arrangementer:

torSdag deN 16. juNi Kl. 19.00

Kirkegårdsvandring. Med start ved Søndermarkskirken

vil kirkegårdsleder Bent Edvardsen

være guide på en rundtur på Søndre kirkegård.

torSdag deN 8. September Kl. 14.00

Sogneeftermiddag i Søndermarkshuset

ved tidl. økonomichef Asger Larsen. Udgangspunktet

for foredraget er en nutidig

pilgrimsvandring i det nordlige Spanien til

Santiago de Compostela. Der vil blive indledt

med pilgrimsvandringens historie og lidt om

den moderne pilgrimstanke. Men hovedvægten

vil ligge på egne oplevelser under en

mere end 500 km lang vandring ad de veje,

hvor kristne pilgrimme har vandret i mere

end 1.000 år. Alt sammen vil blive illustreret

med lysbilleder. Kaffebord a 15 kr.

tirSdag deN 13. Sep. Kl. 16.00-17.00

tirSdag deN 11. oKt. Kl. 16.00-17.00

Salmesnak i Søndermarkshuset

En salme eller flere vælges ud fra tema eller

den kommende søndags gudstjeneste. Det

vil være fra Salmebogen og måske en ny,

som sognepræst Karsten Petersen vil præsentere

og lægge op til en snak om.


ubriKKeN:

fdf Vejle 4. Kreds

Børne- og ungdomsarbejde på Søndermarken med udspring i Folkekirken.

FDF Vejle 4 er en ud af 4 aktive kredse i Vejle.

Alle klasser mødes torsdag på Solhjem, Søndermarksvej 53.

Der er sommerafslutning den 16 juni. Sommerlejren går for de små i år

til Hedensted. De store skal på Landslejr på Sletten. Der kommer 15

børn og voksne med. Efter sommer starter kredsen igen torsdag den 18

august kl. 18:00

Formand Jørgen Bæk, tlf.: 7582 4865.

Kredsleder: Søren Winther Nielsen, tlf.: 2683 5001.

swn@fdf-vejle4.dk

Oplysninger findes på nettet: fdf-vejle4.dk

morgenkaffe før

gudstjenesten

Fælles rundstykkespisning a 15 kr. i Søndermarkskirkens kirkestue kl.

10.00 - før gudstjenesten kl. 11.00: Søndag den 5. juni, 24. juli og 18. september.

morgensang i kirken

Den 3. onsdag i måneden kl. 10.00 -11.00: 15. juni, 20. juli, 17. august og 21.

september. Der vil blive sunget salmer og holdt en kort andagt i kirkerummet.

Efterfølgende er der kaffe og rundstykker i kirkestuen, med hyggeligt

samvær og snak a 15 kr. Alle er velkomne.

Syng dig glad

Kom og syng dig glad i Søndermarkshuset.

Tirsdag den 7. juni kl. 19.30, Tirsdag den 9. august kl. 19.30.

Organisten sidder ved klaveret og Højskolesangbøgerne ligger på bordene.

Så synges der, hvad der bliver foreslået. Undervejs holdes der pause med

kaffebord a 15 kr.

GUDSTJENESTE

Søndermarkskirken

* Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester.

En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne

2. juni Kr. Himmelfart 9.30 Marianne Dykær

5. juni 11.00 Birgitte Arffmann

Morgenkaffe

12. juni Pinsedag 9.30 Marianne Dykær

13. juni 2. Pinsedag 11.00 Birgitte Arffmann

19. juni 14.00 Marianne Dykær*

Bålgudstjeneste - Solhjem

26. juni 11.00 Jørgen Germann

3. juli 9.30 Karsten Petersen

10. juli 11.00 Jørgen Germann

17. juli 9.30 Sanne Sommer

24. juli 11.00 Karsten Petersen*

Morgenkaffe

31. juli 9.30 Birgitte Arffmann

7. august Ingen

14. august 9.30 Jørgen Germann

21. august 11.00 Sanne Sommer*

28. august 9.30 Karsten Petersen

4. september 11.00 Birgitte Arffmann

11. september 9.30 Karsten Petersen

18. september 11.00 Karsten Petersen*

Morgenkaffe +

og Høstgudstjeneste

25. september 9.30 Birgitte Arffmann

2. oktober 11.00 Birgitte Arffmann

9. oktober 19.00 Karsten Petersen

Spillemandsmesse

11


oNSdag deN 17. auguSt Kl. 19.30

Sogneaften. Tidligere efterskoleforstander,

Jørgen Nørgaard, fremfører Kaj Munks skuespil

”Ordet”. Inden oplæsningen vil han kort

fortælle om forudsætningerne for stykket.

Det bliver nogle få ord om de store folkelige

og gudelige vækkelser i 1800-tallet med de

markante og skarpe holdninger, og dernæst

om nogle forfatteroplevelser.

oNSdag deN 24. auguSt 2011 Kl. 19.30

musik og sangaften. ”Sang - nye melodier

og fællessang” ved komponisten Poul Raaby

Kirkesanger og -musiker ved Stilling kirke,

Poul Raaby har de seneste 3 år skrevet 80

nye melodier til eksisterende salmer i salmebogen.

Et udpluk af disse præsenteres denne

aften. Her fortælles om baggrunden for

de mange nye melodier, der afprøves med

hjælp fra klaver og guitar.

SøNdag deN 28. auguSt Kl. 11.00

gudstjeneste med kirkefrokost. Efter højmessen

i kirken serveres der kirkefrokost i sa-

12

Løget Kirke

len til 30 kr. I forbindelse med kirkefrokosten

bliver der sange og fortælling - her dagen før

Løget Kirkes 7 års fødselsdag.

fredag 2. September Kl. 16-18

fernisering. Åbning af udstilling med akrylmalerier

af keramikeren og maleren Bente

Forum, Tiufkær. Hun er uddannet fra Designskolen

i Kolding, men har tegnet og malet fra

hun var en lille pige. Om sin kunst siger hun,

at når hun maler, maler hun fra hjertet. Hvert

eneste billede kommer indefra og er et resultat,

et øjeblik eller et glimt af episoder i hendes

liv, hvor hun har kæmpet, undret sig eller

mærket glæden og friheden. Hvor processen

med billedet har været som at sætte ord på

tanken og følelsen. Hvor hun mange gange

undrede sig undervejs over det, der opstod

på lærredet og først da eller længe efter forstod

sammenhængen.

Kom og vær med til ferniseringen 2. september

– eller se Bente Forums billeder frem til

midten af oktober måned.

SøNdag deN 18. September Kl. 16.00

gospelkoncert. Læs mere på side 14

SøNdag deN 25. September Kl. 11.00

høstgudstjeneste i Løget Kirke Hele familien

inviteres til høstgudstjeneste, hvor dette

års minikonfirmander fra Søndermarksskolen

sammen med sognemedhjælper Merete Buhl

vil deltage med kirkespil. Der er mulighed for

at opleve biblens budskab på en alternativ

måde. Alle er velkomne til at medbringe frugt,

blomster eller andet til høstbordet.

oNSdag deN 28. September Kl. 19.30

musik og sangaften. ”En håndfuld sange og

mere til” er hvad der serveres for tilhørerne

denne aften. For da vil Bent Edvardsen (guitar)

og Peter Freitag overdænge de fremmødte

med iørefaldende tekster og melodier,

som de i tidens løb er faldet pladask for. Temaet

er: ”Sange som vi gerne selv ville have

skrevet”. Og så bliver der ellers lukket op for

godteposen. Arrangementet var oprindelig

programsat til marts måned, men måtte udskydes

på grund af sygdom.


ubriKKeN:

café løget

Første tirsdag i måneden: kl. 10 til 12

Café Løget er et sted med et godt socialt samvær med plads til alle – og

der er plads til flere. Mens vi nyder kaffen og et rundstykke, som kan

købes for kr. 15.00, snakker vi om det, der optager os her og nu. Hver

gang indledes med en kort andagt i kirken.

kl. 9.45 – før cafeen åbner.

Nørkleklubben

Hver torsdag kl. 13.00 - 15.45

Vi mødes i kælderlokalerne under Løget Kirke. Sommerferie: 30. juni til

28. juli begge dage incl. Start efter ferie 4 august kl. 13.00.

Har du lyst til at lave håndarbejde i et godt socialt samvær, så kom og

vær med.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jonna Pedersen, tlf. 30 95

57 57, Grethe Christensen, tlf. 75 84 07 15 eller sognemedhjælper Merete

Buhl.

Kirkens Korshær

www.kkvejle.dk

Værestedet - Grønnedalen 18B - Tlf. 75 72 17 21

Åbent: man. - tirs. - ons. kl. 12.30 - 15.30 tor. kl. 10.00 - 14.00

Alle er velkommen til at deltage i en kort

andagt et kvarter før åbningstiden.

bibellæsning

”den nye aftale”

Fælles læsning af og samtale om den nye oversættelse af Bibelens Ny

Testamente på nudansk – det gode budskab i moderne og letforståelig

sprogdragt. Mødedagen er onsdag i ulige uger – og vi mødes fra kl. 16

-17 i det lille mødelokale ved Løget Kirke. Der er sommerpause frem til

sidst i august måned og vi mødes første gang efter ferien onsdag 31.

august.

GUDSTJENESTE

Løget Kirke

* Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester.

En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne

2. juni Kr. Himmelfart 11.00 Jørgen Germann

Konfirmation

5. juni 9.30 Marianne Dykær*

12. juni Pinsedag 11.00 Jørgen Germann

13. juni 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste

i Søndermarkskirken

19. juni 11.00 Jørgen Germann

26. juni 9.30 Jørgen Germann

3. juli 11.00 Jørgen Germann*

10. juli 9.30 Jørgen Germann

17. juli 11.00 Jørgen Germann

24. juli 9.30 Birgitte Arffmann

31. juli Ingen

7. august 9.30 Birgitte Arffmann*

14. august 11.00 Jørgen Germann

21. august 9.30 Sanne Sommer

28. august 11.00 Jørgen Germann

4. september 9.30 Jørgen Germann*

11. september 11.00 Karsten Petersen

18. september 9.30 Jørgen Germann

22. september torsdag 15.00 Jørgen Germann

Kirkens Korshær

25. september 11.00 Jørgen Germann*

Familiehøstgudstjeneste

2. oktober 9.30 Birgitte Arffmann*

9. oktober 11.00 Jørgen Germann

13


Det sker i sognet

KoroptagelSe

torSdag 25. auguSt, Kl. 14-17

Sct. Nicolai Sogns Forskolekor, Pigekor og

Ungdomskor optager nye kormedlemmer!

Samtalen foregår i Sct. Nicolai Kirkes korværelse

i tårnet mellem kl. 14 og 17. Samtalen

varer ca 10 min.

Venlig hilsen organist Lene Christiansen og

organist Erik Kure

babySalmeSaNg i løget KirKe

hVer torSdag Kl. 10-11 (8 gaNge)

Fra den 29. september – 20. november 2011

Få en rigtig god oplevelse sammen med dit

barn. Pris: 150 kr.

Tilmelding og nærmere info: Sognemedhjælper

Merete Buhl, 23 69 52 51 eller

sctnicolaisogn@mail.dk

meNighedSrådSmøder

Onsdag 8. juni kl. 19.00 i salen ved Løget Kirke.

Onsdag 10. august kl. 19.00

i salen ved Løget Kirke.

Onsdag 7. september kl. 19.00

i Kirkehuset, Foldegade 2.

Alle møder er offentlige.

14

Løget Kirke

SøNdag deN 18. September Kl. 16.00

gospelkoncert. Gruppen ”Breeze of Gospel”

vil spille en koncert, hvor det bliver svært at

sidde helt stille.

Gruppens naturlige omdrejningspunkt er sangerinden

Miriam Jul Rasmussen. Hendes dynamik

og udstråling er enorm, og når dette

sammensættes med de tre velspillende musikere,

resulterer det i medrivende og swingende

gospelmusik for alle aldersgrupper. Gospel

er for hele familien.

Koncerten vil indeholde en række gospelklassikere

i nye forfriskende arrangementer,

samt kvartettens egne kompositioner. Der vil

også være et par fællessange, så alle kan få

rørt stemmebåndene.

Kirkehøjskolens

efterårsprogram 2011

Tema: En kirkehistorisk rejse, der

ender i Vejle.

torSdag deN 15. September

Kl. 10.00 ”Martin Luther, og hans

syn på jøder og muslimer”

Professor, dr. teol. Martin Schwarz

Lausten, Holte.

Kl. 13.00 Forfatterforedrag om

”Hildegard”

Forfatter Anne Lise Marstrand -

Jørgensen, København S.

torSdag deN 13. oKtober

Kl. 10.00 ”Haderslev Stifts tilblivelse

i 1922 og glimt fra stiftets udvikling

til i dag”

Sognepræst Christian de Fine Licht,

Haderslev.

Kl. 13.00 ”Kristendommen i Jelling”

Museumsinspektør Hans Ole

Matthiesen, Jelling.

torSdag deN 10. NoVember

Kl. 10.00 ”Vejle Kirkers historie fra

middelalderen til nu”

Historiker og tidl. arkivar Poul Ulrik

Jensen, Vejle.

Kl. 13.00 ”De kirkelige retninger i

Vejle og deres udvikling gennem

tiderne”

Lektor ph. d. Kurt Larsen Menighedsfakultetet

Århus (foredrag om

Indre Mission på Vejle egnen).

Sognepræst Birgitte og Provst Leif

Arffmann, Vejle (fortæller om det

grundtvigske på Vejle egnen).


Pederholms Allé 21 . Vejle . Tlf. 75 82 43 40

Amtets

BegrAvelsesforretning

Alle aftaler kan træffes i Deres hjem.

Døgnvagt alle ugens 7 dage.

v/ Susanne og Hans Boesen

Vardevej 31 / Fredericiavej 89, 7100 Vejle

Tlf. 75 82 24 55

Grejsdalens

Begravelsesforretning

for Vejle og Opland

v/ Bente Lorenzen

Grejsdalsvej 265, 7100 Vejle

Tlf. 75 72 36 46

Blomster O´vasen

Koldingvej 144F

7100 Vejle

Dorte Pedersen

Tlf. 75 86 59 79

Langelinie 14 . 7100 Vejle . Tlf. 75 82 11 56

moerk@mail.dk . www.malermoerk.dk


ADRESSER & PRAKTISKE OPLYSNINGER:

SogNetS præSter

Birgitte Arffmann

Bøgevang 15. Tlf. 75 82 13 24

Fredag fri

Mail: bca@km.dk

Træffest bedst:

Man. - tors. kl. 11.30 - 12.30

Karsten Petersen

Hans Egedesvej 48. Tlf. 75 82 04 73

Mandag fri

Mail: khpe@km.dk

Studieorlov til og med juni måned

Jørgen Germann

Eskimovej 1. Tlf. 75 82 45 88

Mandag fri

Træffes bedst :

tirs. - fre. kl. 11.30 - 12.30

Mail: jge@km.dk

Juni måned: Marianne Dykær Tlf. 42 40 04 48

Mail: mdp@km.dk

KordegN

Bodil Hansen

Foldegade 2. Tlf. 75 82 09 19

Mail: boha@km.dk

Træffetid: Tirs. - fre. kl. 9.00 - 13.00 og tors.

kl. 16.00 - 18.00

Vejle KirKer og KirKegårde

Havelodden 4

Tlf. 75 82 11 44. Fax 75 82 77 89

Mail: vkg@vejle-kirkegaarde.dk

SogNemedhjælper

Merete Buhl

Foldegade 2

Mobil 23 69 52 51

Mail: sctnicolaisogn@mail.dk

Træffes efter aftale

orgaNiSter

Erik Kure (Sct. Nicolai Kirke)

Tlf. 30 26 01 50 (privat)

Lene Christiansen (Løget Kirke)

Tlf. 75 85 31 39 (privat)

Michael Sølvsteen (Søndermarkskirken)

Tlf. 20 24 65 65 (privat)

KirKetjeNere

Birgitte Poulsen Tlf. 21 45 36 56

Sct. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1

Tlf. 75 82 41 39

Dorthe B. A. Hansen Tlf. 21 45 26 17

Søndermarkskirken Tlf. 75 82 32 11

Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84

Lars Mortensen Tlf. 23 37 74 75

Løget Kirke, Løget Center 2

Tlf. 75 72 24 33

Stig Bo Pedersen Tlf. 30 57 31 66

meNighedSrådSformaNd

Kurt Bech Rasmussen

Polarvej 36, Tlf. 75 72 00 93

Mail: kurt _ b@rasmussen.mail.dk

praKtiSKe oplySNiNger

DÅB: Aftaler om dåb træffes først med kordegnekontoret,

derefter med den præst,

der skal foretage dåben.

Der skal opgives navn og adresse på 3 til 5

faddere, hvoraf de 2 skal være til stede ved

dåben.

VIELSE: Aftale om vielse træffes så tidligt

som muligt, og senest 1 måned før den

ønskede dato.

Prøvelsesattest udstedes på Borgmester-

kontoret tidligst 4 mdr. før vielsen skal finde

sted.

BEGRAVELSE: Når dag og klokkeslæt er

fastlagt, aftales salmer m.m. med den

præst, der skal forrette begravelsen/bisættelsen.

Vi henleder opmærksomheden på, at alle

folkekirkemedlemmer har ret til at blive

begravet eller bisat fra deres sognekirke.

Venlig hilsen

Præster og kordegn

KirKebil

Et tilbud til sognets medlemmer, der ikke

har andre muligheder for at komme fra

hjemmet til gudstjenesten og/eller retur.

Pris pr. vej: Kr. 35,-

hjemmeSider:

Sct. Nicolai sogn

www.vejle-sct-nicolai.dk

Vejle provsti

www. vejleprovsti.dk

Vejle Kirker og Kirkegårde

www.vejle-kirkegaarde.dk

Haderslev Stift

www.haderslevstift.dk

Sct. Nicolai Nyt udgives af Sct. Nicolai Sogn

Ansvarshavende redaktør for dette blad er:

Sognepræst Jørgen Germann.

Forslag til redaktionen skal fremsendes

inden 1. august 2011.

Layout, rentegning: Erik Nørkjær

Tryk: Digitalhuset, Vejle

More magazines by this user
Similar magazines