Vis Sikkerheds datablad (PDF) - Papirladen ApS

papirladen.dk

Vis Sikkerheds datablad (PDF) - Papirladen ApS

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Cab-Dan ApS – Mådevej 80 – 6705 Esbjerg Ø.

Tlf.: 7545 4828 – Fax: 7611 5080

Eddikesyre 32%

Pr-nummer: 1280332 Leverandør:

Revideret d.: 29/11-2006 Cab-Dan ApS

Erstatter den: Mådevej 80

6705 Esbjerg Ø.

Tlf: 75 45 48 28 – Fax: 76 11 50 80

Kontaktperson: Jørgen Aagaard Jakobsen

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

Navn CAS-nr EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger

Eddikesyre 80% 64-19-7 200-580-7 40 C 10-35

Se afsnit 16 for fuld tekst for R-sætninger

3.Fareidentifikation

Ætsende.

Ætsningsfare. Indånding af dampe kan forårsage irritation af luftvejene.

Kode-nr.: 5-4 (1993)

Mærkning gælder for det rene produkt som det leveres. Mærkning og kodenummer (MAL-kode) finder

nødvendigvis ikke anvendelse når produktet er fortyndet til anvendelse ved den korrekte arbejdsstyrke.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Tilskadekomne bringes omgående ud i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt.

Bevidstløse, der trækker vejret, lejres i aflåst sideleje. Tilskadekomne bringes straks til skadestue

eller læge.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. I stedet drikkes 1-2 glas vand i små slurke. Bevidstløse må ikke

indgives vand eller andet gennem munden. Opsøg omgående læge eller sygehus.

Hudkontakt: Fjern straks gennemvædet tøj/sko. Skyl omgående huden med meget vand. Fortsæt skylningen til

svie og smerte er ophørt. Ætsninger skal behandles af læge.

Øjenkontakt: Skyl omgående med rindende vand (øjenskylleflaske) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.

Fjern evt. kontakt kontaktlinser. Tilskadekomne bringes hurtigst muligt til sygehus. Fortsæt

skylningen under transporten indtil lægen har overtaget behandlingen.

Eddikesyre 32%


5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler: Produktet er ikke brandfarligt. Vælg brandslukningsmiddel efter omgivende

brand.

Særlige risici: Frigjorte dampe af eddikesyre virker ætsende. Brand nær oplag af eddikesyre

indebærer eksplosionsfare.

Personlig beskyttelse: Slukningsmandskab skal anvende beskyttelsesdragt inklusiv lufttilført

åndedrætsværn.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild opsuges med absorberende middel som f.eks. kattegrus, sand eller andet egnet materiale. Blandingen

opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse (se afsnit 13). Anvend personlige værnemidler (se afsnit 8).

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation i arbejds- og

lagerområder. Sørg for adgang til øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområdet.

Opbevaring: Opbevares i tæt tillukket originalemballage utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret oktober 2000:

Eddieksyre: 10 ppm 25mg/m³

Åndedrætsværn: Ved håndtering af produktet som det leveres, anvendes egnet åndedrætsværn i

henhold til kodenummer. Hvis der anvendes filtrerede åndedrætsværn anvendes

filtertype A. Ved høje koncentrationer i luften med risiko for oxygenmangel skal

der bruges luftforsynet åndedrætsværn.

Handsker og beskyttelsestøj: Ved håndtering af produktet som det leveres, anvendes uigennemtrængelige

handsker (PVC, nitrilgummi). Anvend særligt arbejdstøj uigennemtrængeligt for

dette materiale.

Øjenværn: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm som beskyttelse mod sprøjt i øjnene.

Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloakker, offentlige afløbssystemer og vandveje. Ved

forurening af vand- og jordmiljøet kontakt da de lokale miljømyndigheder.

Anmærkninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation samt adgang til øjenskylleflaske og

nødbruser i arbejdsområdet.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Farveløs væske

Lugt: Skarp eddikelugt

pH: 2,0 stærk surt

Vægtfylde: 1012 kg/m³

Opløselig i vand: 100%

Cab-Dan ApS – Mådevej 80 – 6705 Esbjerg Ø.

Tlf.: 7545 4828 – Fax: 7611 5080

Eddikesyre 32%


10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale forhold. Undgå kontakt med syrer.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Dampe og dråber (aerosol) af eddikesyre virker stærkt irriterende på luftvejens slimhinder. Ved

indånding optræder umiddelbart ubehag i svælg, irritationshoste og eventuelt også åndenød. Høje

koncentrationer kan give alvorlige lungeskader (kemisk lungebetændelse, lungeødem). Ved

udsættelse for lave koncentrationer i længere tid kan der forekomme betændelse i næse og svælg

samt bronkitis.

Indtagelse: Indtagelse virker ætsende på slimhinderne i munden og mavetarmkanalen. Ved forgiftning kan

følgevirkninger så som svære smerter i mund, svælg og mave, opkastning, åndenød, blodtryksfald,

bevidstløshed og død forekomme afhængig af koncentration og den indtagne mængde.

Hudkontakt: Fortyndede opløsninger virker ætsende, men i mindre svær grad, og skaderne foretager sig

sædvanligvis. Dampe af eddikesyre er øjenirriterende.

12. Miljøoplysninger

Produktet er let biologisk nedbrydeligt og delkomponenterne opfylder kravet for OECD screening-test 302B om

biologisk nedbrydelighed.

Undgå udledning til kloakker, offentlige afløbssystemer og vandveje. Ved forurening af vand- og jordmiljøet

kontakt de lokale Miljømyndigheder.

13. Bortskaffelse

Spild og rester opsamles i egnede beholdere, der sendes til kommunal modtagestation eller Kommunekemi til

bortskaffelse.

Affaldsgruppe: H, IK

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for

søtransport.

UN-nr.: 2790

ADR/RID-klasse: 8

HAZ: 80

Pkg.gr.: III

Transportbetegnelse: Eddikesyre, opløsninger (med 10% til 50% ren syre)

IMDG-kode: 8

Pkg-gr.: III

UN-nr.: 2790

EMS: 8-05

Shipping name: Acetic acid solution (more than 10% but less than 50% acid, by mas)

Cab-Dan ApS – Mådevej 80 – 6705 Esbjerg Ø.

Tlf.: 7545 4828 – Fax: 7611 5080

Eddikesyre 32%


15. Oplysninger om regulering

Faresymbol(er):

Indeholder: Eddikesyre 32%

R-sætninger: 34 – Ætsningsfare

S-sætninger: 2 – Opbevares utilgængeligt for børn.

23 – Undgå indånding af dampe.

26 – Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

45 – Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling

nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

46 – Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Anden mærkning:

Pr-nummer: 1280332

Kodenummer (MAL-kode): 5-4 (1993)

Mærkningen gælder for der rene produkt som det leveres. Mærkning og kodenummer (MAL-kode) finder

nødvendigvis ikke anvendelse når produktet er fortyndet til anvendelse ved den korrekte arbejdsstyrke.

16. Andre oplysninger

Eddikesyre er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler.

Fuld tekst for R-sætninger, afsnit 2:

10 – Brandfarlig

35 – Alvorlig ætsningsfare

Anvendelsesbegrænsninger: Produktet må som det leveres, ikke anvendes af unge under 18 år jf.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse: Personer der arbejder med dette produkt bør instrueres nøje i arbejdets udførelse,

eddikesyres farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Anvendelsesområde: Afkalkning – rengøring.

Branche: Alle brancher.

Dosering: Efter behov.

Udarbejdet den: 29/11 – 2006

Erstatter udgave: 28/03 – 2003

Opdateringer november 2006: Opdateret i afsnit 8 og 14.

Cab-Dan ApS – Mådevej 80 – 6705 Esbjerg Ø.

Tlf.: 7545 4828 – Fax: 7611 5080

Eddikesyre 32%

More magazines by this user
Similar magazines