Klik her for at se hæftet - Distrikt 8

distrikt8.rideklub.dk

Klik her for at se hæftet - Distrikt 8

Stævnekalender

Distriktsbestyrelse

DANSK RIDE FORBUND

Forretningsudvalg

DISTRIK T 8

Stævner 2007

Forretningsorden Distrikt 8 2007


Forretningsorden for Dansk Ride Forbunds (DRF) Distriktsbestyrelser.

Distriktsbestyrelsen består af 1 medlem fra hver klub i distriktet samt en formand, jf. Dansk

Ride Forbunds love § 3.

§ 1. Distriktsbestyrelsens opgave er:

a) At varetage distriktets ridesportslige fællesinteresser på alle niveauer, og yde DRF

ledelse sådan assistance som denne måtte ønske.

b) At finde egnede officialkandidater i distriktets klubber og motivere dem til at gå i

gang med en uddannelse i DRF regi.

c) Til enhver tid, at varetage alle distriktets klubbers interesse – uanset størrelse og

aktivitetsniveau – under hensyntagen til DRF love, reglementer samt overordnede

politikker.

Særligt vedrørende optagelse af nye klubber henvises til lovene for DRF, § 2.

Vedrørende forslag, fremsat til behandling ved DRF repræsentantskabsmøde,

henvises til lovene for DRF, § 6.

d) At sikre, samarbejde med Danmarks Idræts-Forbunds amtsudvalg og evt. andre

sammenslutninger og udpege deltagere i Danmarks Idræts-Forbunds

valgsamlinger, Friluftsrådets repræsentantskab og lignende.

e) At nedsætte, stående udvalg efter behov.

Som minimum nedsættes et forretningsudvalg, et stævneudvalg (den for distriktet

stævneansvarlige, jf. DRF reglement), et breddeudvalg og et kursusudvalg.

Distriktsbestyrelsen fastsætter forretningsorden for sådanne udvalg med udgangspunkt

i de af DRF udarbejdede forslag hertil.

f) At fremme det almene samarbejde mellem distriktets klubber ved f.eks. fælles

foredrag, instruktion, nedsættelse af ERFA-grupper og afholdelse af tema-møder

§ 2. Et distriktsbestyrelsesmøde skal indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel, bilagt

dagsorden.

En lovlig indkaldt distriktsbestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst en tredjedel af

klubberne er til stede.

Klubberne har stemmeret i distriktsbestyrelsen jf. DRF love § 3.

Samtlige valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal (- mere end halvdelen af de

afgivne stemmer), ved stemmelighed er distriktsformandens stemme afgørende.


Ethvert valg og alle øvrige beslutninger træffes ved skriftlig afstemning, såfremt det

forlanges af blot 1 klub. Valg af distriktsformand skal dog ske ved skriftlig afstemning, jf.

lovene for DRF, § 3.

Ved vakance supplerer udvalg sig selv indtil næste distriktsbestyrelsesmøde.

Beslutningsreferat skal tilgå samtlige klubber. Distriktsbestyrelsen kan beslutte, i hvilken

form beslutningsreferatet udsendes.

§ 3. Der afholdes mindst 2 distriktsbestyrelsesmøder pr. år, hvoraf det ene skal lægges i

februar/marts måned, hvor samtlige ordinære valg foretages.

Udover distriktsbestyrelsen og alle medlemmer af nedsatte udvalg, er distriktets

klubkonsulenter møde- og taleberettigede. Herudover kan distriktsbestyrelsen træffe

bestemmelser om mødedeltagelse.

§ 4. Distriktsbestyrelsen træffer bestemmelser om størrelse af distriktskontingent,

regnskabsaflæggelse og revision (herunder valg af revisor).

Distriktets regnskabsperiode skal følge regnskabsperioden for DRF (1. januar – 31.

december).

§ 5. Spørgsmål om, hvorvidt en af distriktsbestyrelsen vedtaget aktivitet ligger indenfor

området for formålet med det fælles distriktsarbejde, og derfor kan finansieres over

distriktskontingentet, kan af distriktsbestyrelsen og/eller en klub indankes for DRF

hovedbestyrelse senest 4 uger efter bekendtgørelse. (jf. § 2, sidste punktum i denne

forretningsorden).

Hovedbestyrelsen afgørelse kan inden for 4 uger efter at distriktsbestyrelsen/klubben har

modtaget underretning om hovedbestyrelsens afgørelse indbringes for en voldgiftsret.

Voldgiftsretten består af 5 medlemmer:

2 valgt af klubben,

1 valgt af distriktet (må ikke være medlem af distriktsbestyrelsen).

1 valgt af HB (må ikke være medlem af HB)

samt 1 formand udpeget af DRF Ordens- og amatørudvalg (behøver ikke at være medlem

af udvalget).

Det bør tilstræbes, at de valgte medlemmer af voldgiftsretten, gennem klub- og

distriktsarbejde, har kendskab til det omtvistede spørgsmål.

Distriktsbestyrelsen/klubben har adgang til mundtlig at fremføre sine synspunkter for

hovedbestyrelsen og voldgiftsretten. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig.

Således vedtaget af Hovedbestyrelsen for Dansk Ride Forbund, den 25. september 2003.


Forretningsorden for Distrikt 8 Forretningsudvalg.

§ 1. Forretningsudvalget (FU) består af:

-distriktsformand,

-formænd for de nedsatte udvalg

-C-stævnekoordinator

Jf. forretningsorden for Dansk Ride Forbunds Distriktsbestyrelse, § 1, e.

(Herudover kan distriktsbestyrelsen fastsætte bestemmelser for sammensætningen af distriktets

forretningsudvalg).

§ 2. FU varetager Distrikt 8 løbende forretninger, herunder at udarbejde dagsorden og indkalde

til Distriktsbestyrelsesmøde samt udarbejde og udsende referat af Distriktsbestyrelsesmøder, jf. §

2 og § 3 i Forretningsorden for Dansk Ride Forbunds Distriktsbestyrelse

§ 3. Distriktsformanden vælges i henhold til Lovene for Dansk Ride Forbund § 3. Øvrige

medlemmer til FU vælges af Distriktsbestyrelsen for 2 år ad gangen, hvor det skal tilstræbes, at

der er lige mange på valg hvert år.

§ 4. Med undtagelse af distriktsformanden og udvalgsformændene, som vælges af

distriktsbestyrelsen, konstituerer forretningsudvalget sig selv med evt. næstformand, kasserer etc.

Forretningsorden for Distrikt 8 Bredde- og Klubudvalg.

§ 1. Bredde- klubudvalget består af formand samt 1 til 10 medlemmer. Klubkonsulenter i Distrikt

8 er fødte medlemmer af bredde- og klubudvalget.

§ 2. Formanden vælges af Distriktsbestyrelsen for 2 år ad gangen. Øvrige medlemmer udpeges

af Distrikt 8 FU.

§ 3. Bredde- klubudvalgets opgaver er:

- at indsamle, udtænke og formidle ideer til fremme af bredden i ridesporten,

- at motivere klubberne til, at arrangere aktiviteter, der tilgodeser bredden i ridesporten,

- at motivere klubberne til, at aktivere forældre til pony- og juniorryttere

- at arrangere sociale og oplysende aktiviteter i Distrikt 8,

- at være klubberne behjælpelig med, at udfærdige retningslinier for aktiviteter, der ikke er omfattet

af DSR og DRF reglement,

- at motivere Distrikt 8´s klubber til, at tilbyde ridemærkeundervisning til deres medlemmer.

§ 4. Bredde- klubudvalget skal orientere såvel FU som Distriktsbestyrelsen om dets aktiviteter.

Side 1 af 3

w w w . r i d e f o r b u n d . d k a c a d e m y . r i d e f o r b u n d . d k s h o p . r i d e f o r b u n d . d k


Forretningsorden for Distrikt 8 D-stævneudvalg.

§ 1. D-stævneudvalget er et underudvalg under Klub-breddeudvalg og består af formand samt 1

til 3 medlemmer.

§ 2. Formanden og øvrige medlemmer udpeges af Distrikt 8 FU.

§ 3. D-stævneudvalgets opgaver er:

- at bistå klubber og ryttere med tolkning af DRF reglement samt D-stævnebestemmelser,

- at bistå distriktets klubber i alle spørgsmål vedrørende D-stævner, herunder

stævnetilrettelæggelse,

- at koordinere D-stævneterminer indenfor Distrikt 8,

- at godkende/videresende propositioner til D-stævner i henhold til DRF reglement og Distrikt 8

bestemmelser,

- at udarbejde forslag til og ajourføre Distrikt 8 bestemmelser for D-stævner.

§ 4. D-stævneudvalget skal orientere såvel FU som Distriktsbestyrelsen om dets aktiviteter.

Forretningsorden for Distrikt 8 Stævnekoordinator.

§ 1. Stævnekoordinator vælges af Distriktsbestyrelsen for 2 år.

§ 2. Stævnekoordinators opgaver er:

- at koordinere C-stævneterminer i samarbejde med stævnekoordinator Distrikt 9 og 10,

- at tage kontakt til klubber i Distrikt 8, der skal have rettet propositioner,

- at indsamle propositioner fra klubberne. Producere og udsende propositionshæfte for DSR

§ 4. Stævnekoordinator skal orientere såvel FU som Distriktsbestyrelsen om dets aktiviteter.

Forretningsorden for Distrikt 8 C-stævneudvalg, heste.

§ 1. Stævneudvalget består af formand samt 1 til 3 medlemmer.

§ 2. Formanden vælges af Distriktsbestyrelsen for 2 år ad gangen. Øvrige medlemmer udpeges

af Distrikt 8 FU.

§ 3. Stævneudvalgets opgaver er:

- at bistå klubber og ryttere med tolkning af DRF reglement,

- at bistå distriktets klubber i alle spørgsmål vedrørende C-hestestævner og

stævnetilrettelæggelse,

- at godkende propositioner til C-hestestævner i henhold til DRF reglement og DSR bestemmelser i

samarbejde med Distrikt 9 og 10 (DSR),

- at udarbejde og ajourføre DSR bestemmelser for C-hestestævner,

Side 2 af 3

w w w . r i d e f o r b u n d . d k a c a d e m y . r i d e f o r b u n d . d k s h o p . r i d e f o r b u n d . d k


- at indstille det nødvendige antal Distrikts Teknisk Delegerede (DTD) til Distriktsbestyrelsen til

autorisation.

§ 4. Stævneudvalget skal orientere såvel FU som Distriktsbestyrelsen om dets aktiviteter.

Forslag til Forretningsorden for Distrikt 8 C-stævneudvalg, pony.

§ 1. Ponyudvalget består af formand samt 1 til 3 medlemmer.

§ 2. Formanden vælges af Distriktsbestyrelsen for 2 år ad gangen. Øvrige medlemmer udpeges af

Distrikt 8 FU.

§ 3. Ponyudvalgets opgaver er:

- at bistå klubber og ponyryttere med tolkning af DSR bestemmelser og DRF reglement,

- at bistå distriktets klubber i alle spørgsmål vedrørende ponystævner og stævnetilrettelæggelse,

- at godkende propositioner til C-ponystævner i henhold til DRF reglement og DSR bestemmelser i

samarbejde med Distrikt 9 og 10 ponyudvalg (DSR)

- at udarbejde og ajourføre DSR bestemmelser for C-ponystævner,

- at indstille det nødvendige antal Distrikts Teknisk Delegerede til C-ponystævner i Distrikt 8 til

Distriktsbestyrelsen til autorisation.

- at indstille det nødvendige antal Ponymålere til DRF ponymålekurser.

§ 4. Udvalget skal orientere såvel FU som Distriktsbestyrelsen om dets aktiviteter.

Forretningsorden for Distrikt 8 Kursusudvalg.

§ 1. Kursusudvalget består af formand samt 1 til 3 medlemmer.

§ 2. Formanden vælges af Distriktsbestyrelsen for 2 år ad gangen. Øvrige medlemmer udpeges

af Distrikt 8 FU.

§ 3. Kursusudvalgets opgaver er:

- at arrangere kurser for Distrikt 8 klubber i samarbejde med DRF uddannelsesudvalg,

- at arrangere kurser for Distrikt 8 dommere og øvrige officials på klubplan i samarbejde med DRF

uddannelsesudvalg og relevante disciplinudvalg,

- at koordinere tilbudte kurser med Distrikt 9, Distrikt 10 og øvrige distrikter for herigennem, at

sikre et tilstrækkeligt antal deltagere til, at kurserne gennemføres.

§ 4. Kursusudvalget skal orientere såvel FU som Distriktsbestyrelsen om dets aktiviteter.

Side 3 af 3

w w w . r i d e f o r b u n d . d k a c a d e m y . r i d e f o r b u n d . d k s h o p . r i d e f o r b u n d . d k


Vision

"Vi er en moderne og

professionel fritids- og

idrætsorganisation i

særklasse -

vi udfordrer og udvikler

årtusinders traditioner

og færdigheder i samspillet

mellem hest og

menneske"

DANSK RIDE FORBUND

DISTRIK T 8

DANSK RIDE FORBUND

shop.ridef orbund.dk dis trikt8.ridef orbund.dk www.ridef orbund.dk

More magazines by this user
Similar magazines