Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj-juni 2008

skoleraadet.dk

Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning

VedfagkonsulentHenrikNørregaard

Biologi og geografi

Maj-juni 2008

1


Indhold

Indledning ............................................................................................................................................3

Formålet med de digitale afgangsprøver i geografi og i biologi..........................................................4

Det testpædagogiske set-up, herunder redegørelse for skabelonprincippet.........................................6

Items i forhold til slut- og trinmål ........................................................................................................8

Formuleringen af opgaverne ................................................................................................................9

Kritikpunkter med kommentarer........................................................................................................10

7-trins-skalaen og de digitale prøver i geografi og biologi................................................................12

Generelt..............................................................................................................................................13

Bemærkninger og gode råd til undervisningen ..................................................................................14

Afgangsprøverne maj 2009................................................................................................................16

2


Indledning MeddetteårsudgaveafPrøverEvalueringUndervisningkanvisetilbagepåetparårserfa-

Detekniskevanskelighederserudtilatværeløst,ogopgaverneharmedtidendækketflereslutmålfordetofag.Vedprøveterminenmaj-juni2008gennemførtecirka21.000eleversåledesprøringermeddigitaleafgangsprøverifagenebiologioggeografi.venstortsetudenproblemer. 3


Formålet med de digitale afgangsprøver i geografi og i biologi

erenprøveindenforfagetsslutmåloghardetsigte,atelevenviser sinfagligeindsigtigeografi.Veddendigitalegeografiprøveskalelevenhavemulighedforatfå bedømtsinvidenomogforståelseaf,atlevevilkåreneietområdeerbestemtafsamspilletmel- Dendigitaleprøveigeografi

Derstillesdesudenkravom,atelevenviser,ihvilketomfangkundskaberogfærdighederinden forfagetsarbejdsmåderogtankegangeertilegnet. lemnaturgrundlagetogmenneskeskabteforhold,samtsinevnetilanvendelseafgeografiskviden.

Målogkraverbeskrevetifagetstrin-ogslutmål,somdefremgårafFællesMål–Geografi–

http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Geografi/formaal.html. Faghæftenummer14,derfindeselektroniskpå

sigtiandresammenhængeenddeemnerogproblemstillinger,somdeiundervisningenharbeskæftigetsigmed,jf.beskrivelseniFællesMålforgeografi.PågrundafprøvensudformningvilEleverneprøvesiatoverføreoganvendedentilegnede,grundlæggendegeografiskevidenogind- derværeenkelteslutmål,derkræverelevensvurderingog/ellerpraktiskudførelse,hvilketder

Dendigitaleprøveibiologierenprøveindenforfagetsslutmåloghardetsigte,atelevenviser ikkekanprøvesi.

dømtsinvidenomogindsigtilevendeorganismerogdenomgivendenatur,miljøogsundhedog anvendelseafbiologi.Derstillesdesudenkravom,atelevenviser,ihvilketomfangkundskaber sinfagligeindsigtibiologi.Veddendigitalebiologiprøveskalelevenhavemulighedforatfåbe-

ogfærdighederindenforfagetsarbejdsmåderogtankegangeertilegnet.

Faghæftenummer15,derfindeselektroniskpå http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Biologi/formaal.html. Målogkraverbeskrevetifagetstrin-ogslutmål,somdefremgårafFællesMål–Biologi

indsigtiandresammenhængeenddeemnerogproblemstillinger,somdeiundervisningenhar

Eleverneprøvesiatoverføreoganvendedentilegnede,grundlæggendebiologiskevidenomog

4


derværeenkelteslutmål,derkræverelevensvurderingog/ellerpraktiskudførelse,hvilketder ikkekanprøvesi. beskæftigetsigmed,jf.beskrivelseniFællesMålforbiologi.Pågrundafprøvensudformningvil

keterudfradenbegrundelse,atelevenskalkunneanvendedentilegnedevidenogindsigtifaget, detvilsigeskolefagetsgrundlæggendefagbegreber,sammenhænge,processer,metoderm.v.i Detyveopgaverietopgavesætvilihvertaffageneværerelaterettiletemneellerettema,hvil-

biologikunneanvendesiandrekonteksterendforeksempelemnetSkoven,mensforståelsenaf enbefolkningspyramideigeografiikkealeneskalværeknyttettildetudvalgteland,somindgiki konteksterløsrevetfradengennemførteundervisning.Eksempelvisskalbegrebetfotosyntesei

undervisningen.

5


Det testpædagogiske set-up, herunder redegørelse for skabelonprincippet

lesMålomsættestillæringsmål(sevidereunderItemsiforholdtilslut-ogtrinmål),hvortilder udarbejdesopgaver,derkanafdækkeelevensstandpunkt.Metodeninddragerblandtandeten Prøvesætteneerudvikletpåbaggrundafenklassiskanalyse-ogkonstruktionsmetode,hvorFælIndenafholdelsenafdenførstedigitalenaturfagligeafgangsprøveblevderudarbejdetnogleopga-

rækkeanerkendtekvalitetsfaktorervedkonstruktionaftestopgaver.

vesæt,somblevprøvetafpåetstørreantalelever.Iaugust2005afprøvedecirka1.200eleverdigi

over93%aftestopgaverneoverholdtkvalitetskravenetilatbliveoptagetienopgavebank. Normaltvilomkringhalvdelenafopgavernebliveforkastetvedensådankvalitetskontrol.Da taleopgavesæt,ogimarts2006vardetcirka30.000elever.Denefterfølgendeanalyseviste,at

kvalitet,hvorfordeternødvendigtatprøveeleverneindenfordensammefagligeemnekreds medsammeopgavetyperforatsikre,atelevernebedømmespåetensgrundlag.Somfølgeafat opgavernetilenafgangsprøveikkeforindenkantestes,vilderikkeværesikkerhedfordenne

allelandetseleveri9.klasseikkepåsammetidkangennemføreendigitalafgangsprøveviainter-

Eleverneskalsåvidtmuligtstillesens,detvilsigeprøvesisammefagligeindholdmedsamme nettet,erdetnødvendigtatudformeflereparallelleopgavesæt.

skabelonopgaver,sådeikkemedkorttidsmellemrumarbejdermedenslydendeopgaver. sværhedsgrad.Derforerdetnødvendigtatudarbejdeetantalforskelligeopgavesætmedsåkaldte

Enskabelonopgaveerbyggetopoverdetsammekernefagligeindholdsomenopgaveietparal-

om”,såspørgsmålmåskebliversvar,ellerdeteretandetelement,somelevenskalindsætteifor eksempelenprocesrækkefølge. leltopgavesæt,meneksempelviskankontekstenværeanderledes,elleropgavenkanvære”vendt

opgaverneervarieretiforholdtilspørgsmålogerforskelligeiforholdtilsvarmuligheder.

Enskabelonopgaveprøveraltsåeleverneindenforsammefagligeemnekreds,samtidigmedat

6


stillesoverforetfairogrimeligtensbedømmelsesgrundlag.Deterselvfølgeligenforudsætning foratopnådette,ateleverikkeafdereslærerfårgennemgåetetnetopanvendtopgavesæt– Brugenafskabelonopgavermedvirkersåledestil,atelever,dertestespåforskelligetidspunkter,

umiddelbartindendeselvskaltilprøveietparallelt(skabelon)opgavesæt.

7


Items i forhold til slut- og trinmål

fordefirecentralekundskabs-ogfærdighedsområder.Dahvertopgavesætindeholder55-65items gavekommissionerneforbiologioggeografi,atopgavernesfagligeindholddækkerbredtinden SomnævntunderFormåletmeddendigitaleskriftligeprøveigeografiogibiologierdetikke alleslutmål,somdetermuligtatprøveeleverneivedendigitalprøve.Imidlertidtilstræberop-

kanberøre.Overenårrækkevildogsamtligedeslutmål,somdetermuligtattestedigitalt,indgå erdetnaturligvisikkealleområderindenforslutmåleneidetofag,somdetenkelteopgavesæt

ietprøvesæt.

8


Formuleringen af opgaverne

tilhørendetrinmål.Deterderfornødvendigtatudledeogidentificere,hvaddenenkelteopgave skalprøveeleveni.Medhenblikpåatelevensopgavebesvarelsesamtidigskalgiveetreeltbillede Hovedpartenaffagenesslutmålermegetbredtformuleret,hvilketogsågørsiggældendeforde

genmeddenkorte,oplysendeindledningstekst,spørgsmåletogsvarmulighederneermegetpræcistudformet.afdennestilegnedeforståelse,videnogindsigtifaget,erdetmegetvigtigt,atopgaveformulerin- derienmultiple-choice-opgaveværefireforkerte,menplausiblesvarmulighederforhverrigtig svarmulighed.Detervigtigt,atforkertesvarmulighedererplausible,dadeellersletvilkunne Medhenblikpåatmindskerisikoentilmaksimalt20%foratscorerigtigtvedtilfældigegætskal

udelukkesafelevenpåforhåndtrodseventuelmanglendefagligviden.

9


Kritikpunkter med kommentarer

prøver.Mensamtidigerdetenprøveform,hvorudarbejdelsenafdeforskelligeopgavesætmåbetragtessomenslagsudviklingsarbejde.DerforerderfraSkolestyrelsenssidestorfokuspåkvaLærereogeleverharefterhåndenvænnetsigtilogerblevetmeretryggeveddedigitaleafgangsEnkeltekritikpunkterharværetrettettilSkolestyrelsen,opgavekommissionenogfagkonsulenlitetssikringafopgavesættene.tensamtværetdiskuteretpåmøderogpåinternettet.Derharværetrejstetenkeltfagligtkritik- varersenergiindholdvedforbrændingidenmenneskeligeorganisme:Nåreleverneeksempelvis skalforholdesigtiludsagnene"Spækkanfrigiveligesåmegetenergiper100gsomenergibar"og punktiforbindelsemedafgangsprøvenibiologi.Henvendelsendrejedesigomfrigørelseafføde

forbrændingaffedtfrigiverdobbeltsåmegetenergisomhenholdsvisproteinogkulhydrat. "Hakketlamkanfrigøremereenergiper100gendlammekølle",skalelevernetagehøjdefor,at

Ikritikafgeografiprøvenvarderstortsetkunspørgsmåletom,hvorvidtmankansigenogetom

byggerikkeeretlandsrigdomellerfattigdom,hvilketkritikerenharreti.Mendet,derblev spurgtom,var,hvad”Etlandsbruttonationalproduktperindbyggergiveroplysningerom”,og etlandsrigdomellerfattigdomudfraBNPper.indbygger.Detblevpåpeget,atBNPperindHerharvedkommendelagt"egne"præmisserindibesvarelsenafopgaven,hvilketsågavanledningtilendeldiskussionefterprøven.Detmåderforunderstreges,atmanvedbesvarelsenaf

derersvaret”Etlandsrigdomellerfattigdom”.

opgaverneskalforholdesigpræcisttildetområdeogdespørgsmål,somopgavenindeholder.

Deterblevetdiskuteret,ommankanforvente,ateleverneerblevetundervistideemnerogte-

maer,somopgavesættetberører.Detervigtigtatværeopmærksompå,atopgaverneprøvereleverneikernefagligheden,detvilsigeigrundlæggendefagligebegreber,sammenhænge,processer, metoderm.v.,somkanindgåimangeforskelligefagligeemner.Detkanderforselvfølgeligikke forventes,ateleverneharværetundervistinetopdeemner,somåretsopgavesætomhandler.

10


ligestof.Undervisningenskalledefremmod,atelevernehartilegnetsigkundskaberogfærdigheder,dersætterdemistandtilblandtandetatkende,beskrive,forholdesigtildeområder,derDerimoderdetvigtigt,atelevernegennemundervisningenharbeskæftigetsigmeddetkernefag- sammenhænge. ernævntislutmålforbiologioggeografi–ogsomelevernekanoverføreoganvendeiandre

Meddenfagligeekspertise,derliggerbagprøverne,hardetikkeværetmuligtatkonstaterefagli-

spørgsmålskalderforværeioverensstemmelsemeddetniveau,debliverundervistpå.

gefejl.Endeligskaldetfremhæves,atdeterskoleelever,derbliverprøvet,ogopgavernes

11


7-trins-skalaen og de digitale prøver i geografi og biologi

blevettildeltefterdennyekarakterskala.Veddedigitaleprøvergiveskarakterenautomatisk,når elevenharafsluttetprøven. Iforholdtildetantalpoint,somelevenharopnåetveddendigitaleafgangsprøve,erkarakteren

overenårrækkefordelersigmedenfrekvenspåhenholdsvis10,25,30,25og10procent. Deterhensigtenmeddennyekarakterskala,atkaraktererne2,4,7,10og12

fordeltesigpåkarakterernemeddenønskedefrekvens,idetderikkevarhenholdsvis25og10 procenterafdeelever,dergennemførteprøven,derharfåetkarakteren10eller12.Dervarheller Detharvistsig,ateleverne,somgennemførtebiologiprøvenelektronisk,ikkekaraktermæssigt

afeleverne,derfikkaraktererne4og7. ikke10procent,derfikkarakteren2.Tilgengældvarderflereendhenholdsvis25og30procent

Vedgeografiprøvenopnåedeelevernehøjerekaraktererendforventet,idetomkring25procent

ren12,menover50procentfikkarakteren7.Dervarsåledessamtidigunderhenholdsvis10og 25procentafeleverne,derfikkaraktererne2og4. afdeelever,dergennemførteprøven,fik10.Dervargodtnokikke10procent,derfikkarakte-

Ibeggeprøvervardet1-2procentafeleverne,derfikkaraktererne0og-3.

12


Generelt


• atderfortsaterfokuspå,atopgaverneskalformuleresmedetforeleverneforståeligt, atfremtidigeprøvesæthøjstmåindeholde55-65items

vertagettilefterretningiopgavekommissionenogindgårievalueringenafåretsprøversamti overvejelsernevedudarbejdelsenafkommendeafgangsprøver.Såledeserdetbesluttet: Dendebatmedbådekritikogkommentarer,somdeafholdteprøverhargivetanledningtil,bli-

• atderikkeskalværeoverflødigtekst,mennetopsåmegettekst,atelevernekandannesig mendogfagligtsprog


• atderikkestillesspørgsmål,hvorderkanværetvivlomdetrigtigesvar.

atdetudsendtematerialeskalleveoptildekrav,derstillestildetdagligemateriale etbilledeafemnet

13


Bemærkninger og gode råd til undervisningen

deresundervisning,såelevernebliverbedstmuligtforberedttilafgangsprøvenihenholdsvisgeografiogbiologi.Deterimidlertidvigtigtatværeopmærksompå,atnaturfagslærerenisinårs Endellærereharudtryktusikkerhedom,hvordanogmedhvilkeemnerdeskaltilrettelægge

Førstogfremmestskallærerenudfraslut-ogtrinmålmålfastsætte(detvilsigeudlede)degrundlæggendefagbegreber,fagligesammenhænge,fagligeprocesser,fagligemetoderosv.,someleverneplanlægningikkeiførsteomgangskaludpegedeemner,somundervisningenskalhandleom. skaltilegnesiggennemundervisningen.Dernæstskallæreren–gerneidialogmedeleverne–

Vedatfastsættedefagligemålbliverlærerensamtidigistandtilefterfølgendeatevaluere,ihvil- udvælgedeemner,somegnersigtilatinddragedevalgtefagligemål.

efterfølgendeundervisningiforholdtildette. Enkelteharhævdet,atmedindførelsenafdendigitaleafgangsprøvemedhovedvægtenpåmultiketomfangelevernehartilegnetsigmålene–ogfårdermedmulighedforattilrettelæggedenple-choice-opgaver,tvingesundervisningenvækfradepraktiskeundersøgelserilaboratorietogi fagligparatviden,altsåsåkaldtteaching for the test.Dettevilimidlertidværeuheldigt,vilendda væreheltmisforstået!Detskyldesdels,atdennetypeundervisningikkevilbibringeeleverneen naturen.Istedetfrygtesdet,atundervisningenkommertilatkoncentrerersigomgoldøvelsei

sammenhænge,delsatforskelligeeleverlærerpåforskelligemåder,hvorforeksempelrelevante undersøgelserinaturenkangivenogleeleverenindsigtogforståelse,mensandreeleveropnåren funktionelfagligforståelsemedmulighedforatanvendedettilegnedefagligestofiforskellige

bedretilegnelsevedatlæseellerfåfortalteller…!Detkanderformegetanbefales,atmanbåde

vejelserover,hvorledesmangennemenmålrettetundervisningkanleveoptilFællesMål.En fastsættelseafdemål,derplanlæggesogundervisesudfra,vilsamtidigværeenfordeliforholdtil aleneogisærifagteametstudererfaghæfterneforhenholdsvisgeografiogbiologioggørsigover-

demålrelateredeelevplaner.

14


vantemål.MedFællesMål2009,dertræderikraftden1.8.2009,erdersketenpræciseringafdemestrele-

15


Afgangsprøverne maj 2009

nesadministrationmediofebruar2009.Oplysningertileleverneom,hvilkefagdeskaltilprøve i,gives,cirkaenugeførdeskriftligeprøverstarter.Prøvenibiologiafholdesonsdagden13.maj, Oplysningerom,hvilkefagdenenkelteklasseskaltilprøveimaj2009,vilblivemeddeltskoler-

1)Fravejledningerfordeskriftligeprøverigeografiogbiolog: ogprøvenigeografitorsdagden14.maj.

http://us.uvm.dk/grundskole/proeverogevaluering/documents/biologi081106.pdfog

http://us.uvm.dk/grundskole/proeverogevaluering/documents/geografi081106.pdf.

16

Similar magazines