081007_Referat_stiftende generalforsamling.doc - NeoOffice Writer

arkitekterudengraenser.dk

081007_Referat_stiftende generalforsamling.doc - NeoOffice Writer

ARKITEKER UDEN GRÆNSER – DK

Stiftende generalforsamling d.7.oktober 2008

på Kunstakademiets Arkitektskole, Philip de Langes Allé 10, 1435 København.

60 fremmødte

1. Velkomst – v. Sofie Wäborg

Sofie fortæller kort om forløbet op til nu, og præsenterer dem der har været med til at iværksætte ASF i

Danmark.

2. Valg af dirigent – Marianne Filtenborg.

3. Valg af referent – Karin Elkjær.

4. Endelig fastlæggelse af dagsorden - foreløbigt vedtaget.

5. Gennemgang af generalforsamlingens forløb.

6. Beretning om Arkitekter uden Grænsers baggrund og opbygning

v. Eric Selis fra ASF-INT. (på engelsk)

Startet i Frankrig.

'96 charter of Barcelona, Belgien og Spanien samarbejder, derefter følger flere lande.

ASF – international opstår.

Forklarer opbygningen og formålene kort.

Viser eksempler på arbejde fra ASF Belgien:

Rådgivning for mindre bemidlede, inspektion af flygtningeindkvartering i Belgien.

Tredjeverdensprojekter:

Tanzania: skole, masterplan for offentligt center i landsbyen, skolen er nu bygget

Sri Lanka: efter tsunamien, boliger.

Tyrkiet: nødboliger for Røde Kors.

15-16 organisationer medlem af ASF-int: fælles portfolio for at skaffe midler og præsentere

organisationen. (Vigtigt at informere om hvor man arbejder.)

Hasselt Charter: Fælles vedtægter skabt af alle landene sammen.

Spørgsmål:

Hvem ”funder” ASF?

Flere forskellige, collegio de architectos i Spanien.

Arbejder på en ordning ala offentlig betalt advokatbistand.

Hvem bestemmer projekterne, hvordan opstår de?

I Belgien kommer henvendelserne af sig selv, problemet er udvælgelsen.

7. Formål og visioner

v. Sofie Wäborg:

“Vores
vision
og
mål
er
at
skabe
en
organisation,
der
arbejder
for
en

bæredygtig udvikling af det bebyggede miljø.”

“Der
skal
være
et socialt og humanitært fokus

og
det
skal
handle
om
at opfinde nye veje at anskue arkitektur på i

forhold til alle samfundslag.“

“Vi
skal
blive
dygtige
til
at analysere de signaler, de enkelte kulturers

særegenhed er præget af,
og
forstå
at
implementere
signalerne
i
voresarbejde
som
arkitekter.”


“Vi
vil
være
en
organisation
der udfordrer og provokerer til debat.”

Vedtægter

§ 2. Formål

Stk. 1 Organisationen
står
til
rådighed
for
mennesker
i
nød
og
skal
hjælpe


 gennem
arkitekters
fagområde
samt
skærpe
kompetencerne
gennem

 uddannelse
og
kundskabsformidling.


Stk. 2 Organisationen
er
et
netværk
der
samler
og
støtter
individer,
der
vil


 arbejde
for
organisationens
målsætninger.

Stk. 3 Organisationen
samarbejder
med
”ASF
–
International”
med
respekt
for
 
 ”The
Hasselt
Charter”
som
er
organisationens
fundament
og
skal
være


 med
til
at
fremme
udviklingen
af
den
internationale
organisation
ASF

ASF-DK's arbejde vil fordele sig på to områder

1: Udviklingsprojekter – projekter der handler om at løse et konkret behov eller problem.

2: Kommunikerende link – projekter der sætter fokus på og/eller skaber debat om

samfundsproblematikker. En platform der skal informere og formidle budskaber.

Herefter følger præsentation af forskellige foreløbige projekter.

Projekter under pkt 1:

Uganda og Tanzania (Sofie for Jørgen Eskemose)

Demokratiske udviklingsprojekter:

Tanzania: Træningscenter – konference- og seminarplatform, inspireret af danske højskoler, skal

træne folkelige organisationer i at øve indflydelse på egne levevilkår.

Uganda: Demokratiske Rum – lokale beboerhuse

ASF-DK vil bidrage med formidlingsaktiviteter, og evt. med implementeringen.

Registreringsrejse til Indien (Marianne Filtenborg og Sofie Wäborg) med henblik på at finde fremtidige

projekter for ASF-DK.

Mulighed for samarbejde for ASF-DK med Mette Lange og Anders Linnet omkring projektet MovingSchools.

Konkurrence: papkassebyer i Afrika.

Jens Erik og Steen fra EVD (Egen Vinding og Datter) om projekt i Ghana:

Skoleprojekt i to landsbyer i Ghana.

Høvdingen for de to landsbyer, Anna Saakwa, har samlet en gruppe bestående af EVD ejendomme,

tegnestuen Vindrosen og Økologisk Byggeskole ApS.

Bidrager med lerstensmaskine. Alt byggeri ud over lerhytter er af beton, men ler har visse fordele

mht.; klima, bæredygtighed, tilgængelighed.

Maskinen skal konstrueres så den er let at betjene – hånddrevet. På denne måde bliver det billigere

at bygge. Dette er redskabet for et uddannelsesprojekt. Håndværkerne er folk der vil uddanne sig til

byggearbejdere.

Debat:

Forskellen på adobe og pressede sten?

Steen: pressede sten kan tage større tryk, dvs højere etager, slankere mure.

Rationelle, hurtigere process, mindre sårbare overfor vejrlig.

Overfladebehandling?

Maskinen, reparation og reservedele? Enkel at reparere.

Hvem ejer maskinen og produktionen? EVD-byg.

Hvorfor ikke købe en maskine? Den findes ikke, enten for lidt tryk eller for dyr.

Hvis det skal brede sig, skal alle have en maskine hver? Er det bæredygtigt?

Ja for det er billigere end at bygge med beton, selv med arbjdsløn og materialer.

Ida og Morten om projekt sammen med hjælpeorganisationen Masanga:

Personale boliger til hospital i Sierra Leone.

Hospitalet var i 70'erne et rigtig stort hospital, ødelagt af rebeller.

Genopbygning i gang v. støtte fra Lions Club.

Tre dele:

1: Læger – behandler 150 om dagen, gratis


Ambulatorie

Under-five-clinic (sundhedstjek)

Sårbehandlingsklinik

Børneafdeling

Afdeling for underernærede børn.

2: Uddannelse – sygeplejerskeuddannelse, engelsk og it

3: Tømreruddannelse, cykelreparation (pengene for salg af cykler fra DK går til behandlingen)

Projektet skal op at køre og derefter gives videre til lokale kræfter

ASF-projekt: Der mangler akutte boliger til de 100 ansatte. 30 boliger skal etableres, nybyg,

genopbyg osv. Projektet er i fuld gang. Feltarbejde i jan-feb 2009, opførelse planlagt til sommeren

2009. Deltagere søges!!

Spørgsmål:

Er det et statsligt hospital?

Officielt statsligt, men Foreningen for Masangas Venner driver det i ti år, og giver det derefter tilbage.

Projekter under pkt. 2

Rune om ”Byg visionernes by” på Christiania:

I forbindelse med Christianitternes afstemning om egen fremtid efter politisk oplæg, skabte ASF en

3D-skitse eller levende opslagstavle, som var tilgængelig i en måned under en udstilling op til

afstemningen.

CO2 neutral festival CO2PENHAGEN

“Målet
at
skabe
en
platform,
hvor
arkitekter
og
designere


samarbejder
med
ingeniører
om
at
skabe
bæredygtige


oplevelsesprodukter,
der
kan
informere
og
formidle
budskabet
om
ny


grøn
energiteknologi
gennem
kunst,
sjov
og
oplevelser.“

Vores
bidrag
kan
omhandle
projekter
lige
fra
mindre
design
objekter
til
midlertidige
boformer

evt.
med
henblik
på
udviklingsprojekter.

Tyra om Domus Vista

Potentielt projekt med lokaler i Domus Vista i samarbejde med RUC og Geografistuderende.

Projektets omfang er under udarbejdelse med Nina Bischoff og Tyra Dokkedal som koordinatorer.

Sofie om arkitektens rolle i ASF:

Vores arbejdesfelt spænder bredt

Som
arkitekter
besidder
vi
evnen
til
at
have
overblik
og
fokus
på
problemstillinger

Vores
analytiske
evner
kan
vi
drage
nytte
af
som
problemløser

Vi
skal
have
et
tværfagligt
samarbejde
der
både
styrker
og
udvikler
vores
og
andres
kompetencer

Vi
skal
arbejde
for
en
bæredygtig
udvikling
af
det
bebyggede
miljø

Vi
har
muligheden
for
delagtiggørelse
i
hele
processen
-
lige
fra
skitsering
til
“hands
on”

Vores
analyse
af
de
enkelte
kulturers
særegenhed
skal
implementeres
i
vores
arbejde

Vi
skal
opfinde
nye
veje
at
anskue
arkitektur
på
i
forhold
til
alle
samfundslag

Vi
skal
udfordre
og
provokere
til
debat

Tænketanken

En net-baseret tværfaglig inspirationsgruppe/vidensbank/Idéforum af mennesker, der kan bidrage

med viden om fx fundraising, innovation, udviklingslande, forretningsførelse o.m.a.

Som medlem i ASF får man:

internationalt
netværk
i
ASF

samarbejde
mellem
medlemmer
og
NGO’er

faglig
viden
og
læring
gennem
workshop
og
seminar

ansvar
for
projekter
og
andre
initiativer

kommunikation
og
formidling
af
projekter

kompetenceudvikling
gennem
fagligt
arbejde

nyheder
og
informationer
modtagelse
af
nyhedsbrev
og
info
på
kommende
web-side


arrangement
kalender

Tyra om Arrangement Kalenderen

Arrangementsgruppen er åben for medlemmer og arrangementsforslag!

(den foreløbige kalender vedlægges referatet)

PAUSE

8. Gennemgang og vedtagelse af vedtægter (herunder Hasselt Charter)

Der har været nogle sproglige rettelser.

Vedtægterne blev godkendt uden bemærkninger. - og dog

Arkitekter (og ikke Arkitektur) uden grænser, hvorfor det?

Jørgen: ”Arkitektur” kunne hurtigt få smag af noget kommercielt, det er arkitekterne -og deres

engagement – der eksporteres, ikke dansk arkitektur.

Stine: det sender dog et signal om at man skal være arkitekt for at være medlem, selvom det ikke er

tilfældet.

debat om dette emne v diverse deltagere...

Jørgen: bestyrelsen bør lægge kræfter i udbredelsen af kendskabet til organisationen og bredden i

begrebet ”arkitekter” vs. ”arkitektur”.

De fleste landes organisationer hedder ”arkitekter....”

Eric Selis: vi har diskuteret titlen i 15 år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen skal bestå af:

1 formand – Sofie Wäborg – den eneste der er opstillet til formandsposten.

Sofie Wäborg blev valgt.

1 næstformand – Marianne Filtenborg – den eneste der er opstillet til næstformand.

Marianne Filtenborg blev valgt.

1 sekretær – Karin Elkjær – den eneste der er opstillet til sekretær

Karin Elkjær blev valgt.

Jørgen spørger om nogen, efter nærmere overvejelse, gerne vil være suppleant, Ida K.F. Tinning og

Trine-Cecilia Jensen melder sig til suppleanter.

De øvrige præsenterer sig kort. Julia Anshelm er på studietur, så Tyra præsenterer hende.

Der skal sættes fire krydser ved fem mulige bestyrelsesmedlemmer.

1 kasserer – der er ingen opstillet, så det må bestyrelsen internt beslutte på næstkommende

bestyrelsesmøde.

3 bestyrelsesmedlemmer - Tyra Lea Amdisen Dokkedahl, Rune Asholt, Klaus E.

Jørgensen, Stine Laurberg Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer.

3 antal suppleanter – de resterende opstillede.

Ida K.F. Tinning og Trine-Cecilia Jensen meldte sig til suppleanter uden valg.

Julia Anshelm blev valgt til suppleant.

9.a Revisor

Anne Binneballe har indvilliget i at gennemse og godkende vores regnskab.

10. Fastlæggelse af kontingent

Der er på et internt møde foreslået 240kr årligt og 180kr for studerende og folk på nedsat kontingent.

For støttemedlemmer min. 500kr.

Jørgen: Opfordrer alle til at komme med forslag til virksomheder, bestyrelsen skal invitere til at blive

støttemedlemmer.


Forslagene blev vedtaget med få spørgsmål og bemærkninger, men ingen indvendinger.

11. Eventuelt

Jørgen fortalte om ”Etik og Forretning”, seminar i DAC, hvor der bl.a. var oplæg fra DANWATCH som har til

formål at kortlægge, hvor bl.a varer eller materialer kommer fra, og om der i den forbindelse er overtrædelse

af menneskerettigheder. Meget professionelle, bør kontaktes.

Fællesmøde for medlemmer skal snart planlægges. Man må meget gerne maile forslag til projekter til

bestyrelsen på arkitekterudengraenser@gmail.com

Et nyhedsbrev pr. mail foreslås, adresserne fås fra tilmeldingsblanketterne.

Tilmeldte medlemmer efter aftenens arrangement: 45

Referatet er godkendt af:

Sofie Wäborg, formand

___________________________________________

Karin Elkjær, sekretær og referent

___________________________________________

More magazines by this user
Similar magazines