Private Placement Nordic Power Trading F.M.B.A.

nordicpowertrading.dk

Private Placement Nordic Power Trading F.M.B.A.

Private Placement

Nordic Power Trading F.M.B.A.


Disclaimer

Nordic Power Trading F.M.B.A. har offentliggjort markedsføringsmateriale,

der primært er rettet mod kvalificerede

investorer og deres rådgivere med det formål at levere information

om Nordic Power Trading F.M.B.A.’s produkter

og tjenesteydelser.

Markedsføringsmateriale forstås som enhver type information

i skriftlig form i et hvilket som helst medie, der

har sin oprindelse, direkte eller indirekte, i Nordic Power

Trading F.M.B.A..

Udbud af de værdipapirer, der er nævnt i markedsføringsmaterialet,

er ikke underlagt prospektpligt,

og markedsføringsmaterialet kvalificerer derfor

ikke til at være et prospekt.

De værdipapirer, der er nævnt i markedsføringsmaterialet,

kan kun tegnes af en investor, såfremt

vedkommende erhverver værdipapirer for i alt

mindst EUR 100.000,00, jf. tegningsblanketten, og

der kræves derfor ikke udarbejdelse af prospekt i

henhold til § 23 i lov om handel med værdipapirer

som specificeret i § 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr.

1232 af 22. oktober 2007. Værdipapirerne kan kun

tegnes af professionelle investorer, herunder kvalificerede

investorer.

De udbudte værdipapirer må ikke distribueres i Danmark

i form af offentligt udbud, offentlig avertering eller på

lignende måder, og dette markedsføringsmateriale og ethvert

dokument, der relaterer til de tilbudte værdipapirer

samt deri indeholdte informationer og redegørelser, må

ikke leveres til offentligheden i Danmark eller anvendes i

forbindelse med noget tilbud om tegning af værdipapirer

til offentligheden i Danmark, eller nogen anden form for

offentlig markedsføring, men kun til udvalgte professionelle

investorer.

Informationerne i dette markedsføringsmateriale tjener

udelukkende et informationsformål, og har til hensigt at

beskrive Nordic Power Trading F.M.B.A.’s karakteristika i

overordnede træk.

Markedsføringsmaterialet vurderer eller garanterer ikke

nøjagtigheden af informationerne. Men de personer, der

er ansvarlige for dette materiale oplyser, at den givne information,

dem bekendt, er korrekt og giver en udtømmende

beskrivelse med henblik på opnåelse af overordnet

kendskab til foreningen.

Informationer, der kommer fra Nordic Power Trading

F.M.B.A. som primær kilde, inklusive f.eks. erklæringer, stillingtagen,

data, formodninger, etc., vil kun være gyldige

på det tidspunkt, de gives. Alle informationer kan ændres

uden varsel, inklusive f.eks. i det tilfælde, hvor Nordic Po-

wer Trading F.M.B.A. bliver underrettet om, at markedsføringsmaterialet

er ukorrekt.

Nordic Power Trading F.M.B.A. garanterer ikke for korrektheden

i de informationer, der kommer fra tredjepersoner

eller –kilder, hverken for informationer, der udtrykkeligt

nævnes i Nordic Power Trading F.M.B.A.’s eget markedsføringsmateriale,

eller for informationer, som Nordic Power

Trading F.M.B.A. måtte referere til i sit markedsføringsmateriale.

Omdeling af markedsføringsmateriale kan i nogle lande

være underlagt restriktioner. Markedsføringsmaterialet er

ikke udarbejdet med henblik på videredistribution, hvorfor

enhver person, der måtte modtage det, er underlagt

en forpligtelse til at undersøge og overholde sådanne

restriktioner.

Personer, der har erhvervet markedsføringsmaterialet fra

tredjeperson, kan ikke gøre krav eller lignende gældende

overfor Nordic Power Trading F.M.B.A. på basis af markedsføringsmaterialet.

Alle rettigheder til de disponible data, der er udarbejdet

af Nordic Power Trading F.M.B.A., og de immaterielle rettigheder,

der relaterer sig til markedsføringsmaterialet,

tilhører Nordic Power Trading F.M.B.A., og enhver form

for kommerciel gendistribuering eller reproduktion er forbudt

uden forudgående skriftligt samtykke.

Markedsføringsmaterialet og enhver brug heraf er underlagt

dansk lov uden hensyntagen til danske regler for valg

af lov og værneting. Tvister, der måtte opstå som en konsekvens

heraf, skal afgøres af en dansk domstol.

Markedsføringsmaterialet indeholder ikke og beskriver

ikke en specifik risikoadvarsel, da kun professionelle investorer

er valgt som modtagere, som defineret i bekendtgørelse

nr. 1001 af 3. september 2007. Heri betragtes også

investorer, der er autoriserede, som ”kvalificerede investorer”

af Finanstilsynet som defineret i § 14, stk. 1 i bekendtgørelse

nr. 1232 af 22. oktober 2007.

I tilfælde af gensalg til tredjemand vil dette blive betragtet

som et separat tilbud, som derfor skal vurderes i henhold

til bekendtgørelse nr. 1232 af 22. oktober 2007. Gensalg

af værdipapirer i foreningen vil således ikke være mulig

uden foreningens forudgående skriftlige samtykke.

Der er ikke fremsat noget synspunkt om beskatning.

Fremtidige investorer i Danmark opfordres til at konsultere

deres egne skatterådgivere med hensyn til de skattekonsekvenser,

der måtte opstå som følge af investering

i de tilbudte værdipapirer.


Forord

Nordic Power Trading F.M.B.A. er pr. 1. februar 2010 åbnet for professionelle

investorer, og det har været en fornøjelse at kunne præsentere investorerne for

et afkast på 59,02% på bare syv måneder.

Hos Nordic Power Trading F.M.B.A. investerer vi i elkontrakter, der handles på

den nordiske elbørs NordPool. I det nordiske elmarked er der gode muligheder

for at opnå afkast ud over det sædvanlige.

Selvom det nordiske marked har budt på store muligheder på det seneste - er

det fortsat foreningens succeskriterie at generere et afkast på minimum 20%

p.a.

I Nordic Power Trading F.M.B.A. viderefører vi handelsaktiviteten fra Nordic Power

Trading Administration A/S, som har handlet på den nordiske elbørs Nord-

Pool siden april 2007, med et samlet bruttoafkast på 250% over en periode på

2 år og 10 måneder.

Mine kompetencer i det nordiske elmarked har jeg opbygget siden 2001. Jeg

bruger min erfaring og mine effektive modeller til at skabe de gode resultater,

der gør det muligt at out-performe markedet.

God investeringslyst!

Bjarne Walbech

direktør


Foto: Tage Olsin

Navn og adresse

Nordic Power Trading F.M.B.A.

Jernbanegade 27

6000 Kolding

Registreringsnummer

CVR nr.: 32 16 14 80

Stiftelse

Nordic Power Trading F.M.B.A. er stiftet

den 4. juni 2009.

Formue

Formue pr. 1. september 2010:

2.526.946 Euro.

Foreningstype

Foreningen er registreret som en forening

med begrænset ansvar, (F.M.B.A.)

hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Formål

Foreningens formål er fra professionelle

investorer at modtage midler, som, uden

at være omfattet af Lov om investeringsforeninger

og specialforeninger samt

andre kollektive investeringsordninger

m.v., anbringes i overensstemmelse med

den investerings- og risikopolitik, som er

fastlagt i foreningens vedtægter, og indløse

medlemmets andel af formuen med

midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes

bestemmelser herom.

Vedtægter og årsrapporter

Foreningens vedtægter er en integreret

del af denne private placement, og er

vedlagt som bilag.

Foreningens årsrapport aflægges i henhold

til årsregnskabsloven. Regnskabsåret

løber fra 1. juli - 30. juni. Første regnskabsår

løber fra stiftelsen og frem til 30.

juni 2010. Årsrapporter vil blive tilsendt

foreningens medlemmer pr. e-mail.

Nordic Power Trading F.M.B.A.

Beslutning om etablering

Nordic Power Trading F.M.B.A. er besluttet

etableret på bestyrelsens møde den

4. juni 2009. Stifterne har selv allokeret

kapital ind i foreningen.

Investeringsområde

Foreningens primære investeringsområde

er det nordiske elmarked hvor foreningen

gennem sit medlemsskab af

elbørsen NordPool handler finansielle

elkontrakter.

Afledte finansielle instrumenter

Foreningen kan i forbindelse med porteføljeplejen

og som en del af investeringsstrategien

gøre brug af afledte finansielle

instrumenter på udækket basis med

henblik på risikodækning, optimering af

foreningens afkast og risikoprofil eller afdækning

af valutakursrisiko

Kursudvikling

Foreningens kurs var pr 1. feb 2010

kurs 100. Pr 1. september er kursen steget

til kurs 159,02 - dvs. et afkast på 59,02% i

foreningens første syv måneders levetid.

Historisk afkast

Februar 2010: 60,38%

Marts 2010: -15,81%

April 2010: 4,97%

Maj 2010: 0,81%

Juni 2010: -1,89%

Juli 2010: 3,33%

August 2010: 9,78%

De historiske afkast skal ikke opfattes som

garanti for fremtidige afkast.


170

160

150

140

130

120

110

100

90

Kursudvikling for Nordic Power Trading F.M.B.A.

feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10

Risikofaktorer

Risikofaktorerne kan opdeles i følgende

tre grupper:

Afsnittet herunder er ikke udtømmende.

Vejrmæssige

1) Nedbøren i Skandinavien har en høj

grad af indflydelse, da den påvirker udviklingen

i de nordiske vandreservoirs.

2) Temperaturens udvikling påvirker elforbruget.

3) Vinden afgør hvor stort udbuddet af el er.

Markedsmæssige

Udviklingen i olie, kul, fragtrater, gas og

CO2 er medbestemmende for elpriserne.

Samtidig har de tyske elpriser høj forklaringsgrad

i forhold til de nordiske elpriser.

Det fysiske elsystem

Udfald på kraftværker, ligesom udfald

på el-ledninger og søkabler mellem landene,

påvirker elpriserne.

Risikominimering

Foreningen søger at placere sine midler,

hvor afkastet bliver højest muligt til den

lavest mulige risiko. Risikoen forsøges minimeret

ved at handle likvide kontrakter,

som hurtigt kan eksekveres ved skift i

markedsudviklingen.

Foreningen må maksimalt stille sikkerhed

(Daily Margin Call) til NordPool på 50%

af foreningens Net Asset Value. På daglig

basis svarer risikoen til, at der er 0,13%

sandsynlighed for at Daily Margin Call vil

være tabt.

I tilfælde af at foreningen lider et negativt

afkast på mere end 20% indenfor en

måned, lukkes alle positioner ned for at

begrænse yderligere tab. Foreningen skal

advisere medlemmerne om tabet senest

to bankdage herefter.

Investorer gøres opmærksom på, at der

er risiko for at tabe hele det investerede

beløb.

Risikobetonet investering

Potentielle investorer gøres opmærksom

på, at værdien af foreningens andele kan

udvikle sig såvel positivt som negativt afhængig

af markedsudviklingen. Hele den

investerede kapital kan gå tabt.

Det må forventes, at der i perioder vil

være en negativ kursudvikling i foreningen.

Investering i Nordic Power Trading

F.M.B.A. kan derfor være et element i en

langsigtet investering, der kan tåle visse

udsving, og hvor salg af forenings andele

kan vente til at kursen er gunstig.


Lån

Foreningen kan som udgangspunkt ikke

optage lån, bortset fra kortfristede lån på

højst 10% af foreningens formue for at

indløse medlemsandele, for at udnytte

tegningsrettigheder eller til midlertidig

finansiering af indgåede handler.

Investorprofil

Foreningen henvender sig udelukkende

til professionelle investorer. som tegner

for minimum 100.000 Euro.

Udlodning

Foreningen er akkumulerende og vil ikke

foretage nogen udlodning, idet nettooverskuddet

henlægges til forøgelse af

foreningens formue.

Andele

Andele registreres i foreningens aktiebog.

Foreningsandele, tegning og

indløsning m.v.

Løbende emission

Andele i foreningen bliver udbudt i løbende

emission. Andele kan tegnes hver

den 1. i måneden og afregnes til den løbende

emissionskurs.

Afregning foregår 5 bankdage efter tegningen.

Emissionskursen beregnes hver den 1. i

måneden.

Beregning af emissionskurs

Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse

af dobbeltprismetoden ifølge samme

princip som § 2 i bekendtgørelse om beregning

af emissions- og indløsningspriser

ved tegning og indløsning af andele i

investeringsforeninger, specialforeninger,

professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger

og hedgeforeninger,

til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet

efter samme principper, som

anvendes i årsrapporten med tillæg af et

beløb til dækning af udgifter ved køb af

instrumenter og nødvendige omkostninger

ved emissionen.

Emissionsomkostninger

Ved tegning betales ingen emissionsomkostninger

til foreningen.

Minimumstegning

Minimumstegning er på 100.000 EUR.

Lukning for emission

Foreningen lukker for emission når foreningens

formue er større end 30.000.000 EUR.

Administrationsomkostninger

Foreningen afholder alle omkostninger

til NordPool (børsen), mæglere, revisor

og advokat.

Foreningen afholder et månedligt administrationsgebyr

på 0,15% (1,96% p.a.) af

formuen til Nordic Power Trading Administration

A/S.

Yderligere betales et månedligt administrationsgebyr

på 20% af månedens

værditilvækst til Nordic Power Trading

Administration A/S. Ved beregningen benyttes

“High watermark” for hvert enkelt

indskud. Det vil sige at for det enkelte indskud

betales der kun 20% hvis kursen er

på sit allerhøjeste nogensinde i forhold til

kursen på det tidspunkt hvor andelene er

erhvervet. I måneder med negativ værditilvækst

betales dette administrationsgebyr

på 20% ikke.

Ovennævnte gebyrer er foreningens betaling

for at Nordic Power Trading Administration

A/S afholder de løbende driftsomkostninger

ved at drive foreningen,

herunder lønninger og lokaler.

Tegningssted

Nordic Power Trading F.M.B.A

Jernbanegade 27

6000 Kolding

Kursoplysning

Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen

af andele i foreningen beregnes

hver den 1. i måneden, attesteres

af foreningens revisor og offentliggøres

på www.nordicpowertrading.dk.


Skat

Skatteregler for foreningen

Foreningen er som udgangspunkt ikke

skattepligtig, da den er akkumulerende,

jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1 nr. 19.

Skatteregler for medlemmerne

Da foreningen er akkumulerende og omfattet

af aktieavancebeskatningslovens §

23, stk. 5, hvilket indebærer, at investorerne

beskattes af alle realiserede og urealiserede

værdistigninger og omvendt kan

fratrække alle realiserede og urealiserede

tab.

Yderligere information om skattereglerne

kan i et vist omfang indhentes hos foreningen.

For mere detaljeret information

og konkret rådgivning henvises dog til

medlemmernes egne skatterådgivere.

Omsættelighed

Andelene er omsætningspapirer. Andelene

må kun omsættes mellem professionelle

investorer. Andelene må ikke

overdrages ad én gang for mindre end et

vederlag på EUR 100.000,00, med mindre

dette sker ved indløsning til foreningen.

Stemmeret og stemmeretsbegrænsning

Hvert medlem har 1 stemme for hver

andel à nominelt 100 EUR. Ingen ejer af

andele kan for sit eget vedkommende og

i henhold til fuldmagt afgive stemme for

mere end 2% af det samlede pålydende

af de i foreningen cirkulerende foreningsandele.

Stemmeret kan kun udøves for de andele,

som 4 uger forud for generalforsamlingen

er noteret på vedkommende medlems

navn i foreningens bøger.

Rettigheder

Ingen foreningsandele har særlige rettigheder.

Indløsning

Indløsning foretages i henhold til vedtægterne.

På et medlemsforlangende skal foreningen

indløse medlemmets andel i foreningen.

Foreningen er på et medlems

forlangende åben for indløsning den

første bankdag i hver måned med minimum

30 dages forudgående advisering

til foreningen.

Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse

af dobbeltprismetoden ifølge

samme princip som § 2 i bekendtgørelse

om beregning af emissions- og indløsningspriser

ved tegning og indløsning

af andele i investerings-foreninger, specialforeninger,

professionelle foreninger,

godkendte fåmandsforeninger og

hedgeforeninger, til den indre værdi

opgjort på ind-løsningstidspunktet efter

samme principper, som anvendes i

årsrapporten, med fradrag af et beløb

til dækning af udgifter ved salg af instrumenter

og til nødvendige omkostninger

ved indløsningen.

Foreningen kan i særlige tilfælde forlange

indløsning udsat således, at indløsningsprisen

fastsættes efter, at foreningen har

realiseret de til indløsningen af andele

nødvendige aktiver.

Omkostninger ved indløsning

Ved indløsning betales et gebyr på 0,50%

af kursværdien til foreningen.

Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning,

fusion eller spaltning som følge af, at minimumskapitalen

ikke længere er til stede

kan træffes af bestyrelsen.

Administrationsaftale

Foreningen har indgået administrationsaftale

med Nordic Power Trading Administration

A/S.

Tilknyttede personer og

selskaber

Foreningens bestyrelse

Mikkel Egede Eskesen (formand)

Torben Bang

Bjarne Walbech

Foreningens direktion

Bjarne Walbech

Foreningens revisor

Statsautoriseret revisor Jan Knudsen

Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Birkemose Allé 27

6000 Kolding

Foreningens advokat

Kim Esben Stenild Høibye

Lett Advokatfirma

Jernbanegade 31

6000 Kolding

Administrationsselskab

Nordic Power Trading Administration A/S

Jernbanegade 27

6000 Kolding


Nordic Power Trading F.M.B.A.

Jernbanegade 27

6000 Kolding

More magazines by this user
Similar magazines