05.09.2013 Views

Julekalender 2011 Julekalender 2011

Julekalender 2011 Julekalender 2011

Julekalender 2011 Julekalender 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Julekalender 2011

3.

1, 2, 6, 24, 120____, 5040

Find det

manglende tal.

5.

Find de tre 2-cifrede tal

som er delelige med

både produktet

og summen

af tallenes

tværsum.

1.

Skriv 100

ved hjælp af otte

9-taller, regnetegn og

eventuelt parenteser.

2.

Engang i november

var natten

1

5 2 time længere end dagen.

Hvor lang var natten?

4.

Find fem på hinanden

følgende ulige tal

hvis sum er 125.

6.

“Hvor mange fisk fik du solgt i dag?“

spurgte jeg Christian.

“Hvis jeg lægger en fjerdedel, en femtedel

og en sjettedel af dem sammen,

bliver det lige til 37 fisk,

og så kan du selv regne det ud.“

fik jeg at vide.

Hvor mange fisk

blev der solgt?


Giv klassen en opgave

eller to om dagen

7.

Hvordan kan man

dele 53 i to dele

så den ene del er

105 gange så stor som

den anden del?

10.

Del 100 i fire dele

så det samme resultat fås

når man

dividerer det største tal med 4,

subtraherer 4 fra det næststørste,

adderer 4 til det næstmindste

og multiplicerer

det mindste med 4.

9.

I en stor årgang på skolen

var alle elever lige gamle

– ikke på dato, men i år

– og de var i alt 407 år.

Hvor mange elever

gik på årgangen?

12.

8.

Find det tocifrede tal

hvis tværsum er

1 netop af tallet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100

Indsæt regnetegnene + (plus) eller x (gange) i kasserne

så udsagnet bliver sandt.

5

11.

Når man adderer

3 til et tal og

derefter dividerer

med 2, får man

et tal der er

dobbelt så

stort som det

oprindelige

tal.

Find tallet.


13.

En lystfisker siger:

“Hvis jeg havde fanget fem

gange så mange fisk

som jeg har,

så ville jeg have haft

lige så mange over 99

som jeg nu har under 99.“

Hvor mange fisk havde han

fanget?

16.

25 rør med længder

på 5 m og 8 m

blev lagt over en

strækning

på 155 m.

Hvor mange rør

blev der lagt

af samme slags?

15.

Erstat bogstaverne med tal så

resultatet stadigvæk passer.

Hvert bogstav svarer til et

og kun et tal.

T Y V E

+ T Y V E

F Y R R E

17.

Tallet er mindre end 1000,

og både 3 og 7 går op i det.

Lægger man tallets enkelte cifre

sammen, får man 15.

Hvis man ganger tallets cifre

med hinanden, får man tallet 48.

Find et eller måske flere tal der

opfylder betingelserne.

14.

Jens siger:

“Jeg har lige så mange

brødre som søstre“.

Hans søster siger:

“Og jeg har dobbelt så mange

brødre som søstre“.

Hvor mange piger og drenge

er der i familien?

18.

I hvilket år

mellem 2000 og 2100

kan et menneske

sige dette om

sin alder:

„Min alder ganget

med sig selv

svarer lige til

det årstal

jeg blev

født i“?


19.

I et firma var der både

mænd og kvinder

blandt de 168 ansatte.

En ansat skulle holde jubilæum, og

der blev sat en indsamling i gang.

Halvdelen af kvinderne gav hver

10 kr., og en tredjedel af mændene

gav hver 15 kr.

Hvor meget kunne gaven

komme til at koste?

22.

En person

havde lige

præcis 800 kr. i 5 sedler.

Hvilke sedler var der tale om?

21.

24.

Et teater beslutter sig til at

hæve prisen på alle billetter

med 30 %.

Derved stiger den

samlede billetindtægt med 17 %.

Hvor mange procent har publikumstallet

ændret sig med?

Julekalenderen

kan printes fra

www.dkmat.dk

20.

Hvor gammel er Lise

når hendes bror er 40 år

og dobbelt så gammel

som hun var da

han var lige så gammel

som hun er nu?

Et rektangel er 10 m længere end det er bredt. Hvis man afkorter

længden med 5 m og øger bredden med 6 m, får man et rektangel hvis

areal er

70 m2 større end det oprindelige areal.

Hvor langt og bredt er det oprindelige rektangel?

23.

100 æbler koster

det samme beløb i kr.

som det antal æbler

man kan få for 225 kr.

Hvad koster

et æble?

God jul

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!