BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser ... - Rødkilde ATV

roedkilde.com

BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser ... - Rødkilde ATV

BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Vær opmærksom på følgende:

Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B fremstilles af

Kunz Engineering Inc.

Mendota, IL 61342

USA

Og distribueres i EU af

Rødkilde ATV

Rødkilde Gods

Rødkildevej 15

5762 V. Skerninge

Danmark

• Støjniveau på operatør plads (på sædet på ATV med slukket ATV): 85dB(A). Anvend

høreværn.

Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B er en landbrugsmaskine og skal anvendes som sådan.

Kunz Rough Cut Brakpudser må kun anvendes når den er spændt for en trækenhed (ATV).

• Husk altid at trække parkeringsbremsen på trækenheden når du stiger af.

Kunz Rough Cut Brakpudser er CE godkendt.

1


Læs hele vejledningen før du begynder at samle din maskine.

Vær opmærksom på at drivremmen kræver jævnlig justering,- se afsnit F.

Check at du har:

- et klippebord (selve brakpudseren)

- et vippeled til trækarm

- to forhjul

- to baghjul

- en trækarm

A. SAMLING AF HJUL PÅ KLIPPEREN

1. Placer klippebordet på træklodser eller en stor palle så det er løftet over jorden.

NB: I det følgende angives højre og venstre I køreretningen. Altså som om du står bag ved

klipperen og ser fremad.

2. Installer de to bageste hjul på bærearmene. Sammensæt bolt, møtrik og skiver som vist på

figur 1. De bageste hjul skal vende udad som vist på figur 2.

3. Installer bærearmene i hullerne på klippebordet som vist på figur 2.

NB Stram 1/2” x 3-1/2” og/2” x 1” boltene så de kun lige er spændt til. De skal kunne

bevæge sig når højden justeres. Spændes der for lidt kan det resultere i for meget slid

og rammen kan give sig. Spændes de for meget er det svært at stille højden. Dette er

meget vigtigt!

B. SAMLING AF TRÆKARM

1. Trækarmen kan installeres enten til venstre eller til højre foran klipperens forreste hjul,

afhængig af hvordan du vil trække klipperen. Se figur 2.

2. Indsæt trækarmen I vippeledet og sæt låse pinden I på hver side af vippeleddet.

NB: For at forhindre at låse pinden kan falde af pga. afklippet plantemateriale under kørsel bør

du installere påsepinden med wirelåsen bagest I kørselsretningen. Se Figur 3.

2


Møtrik og låseskive

Bære Arm

”kop skive”

Figur 1: Samling af baghjul

Figur 2: Samling af bære arm, vippeled og trækarm

3

Baghjul

Vippeled til trækarm. trækarm

Bærearm.

Træk til venstre

Flad skive

Bruges ikke

Højde juster

skrue

Samling af baghjul

(skal vende udad I

begge sider) Vippe Arm

Bolt

Forside af

brakpudser

Træk lige bagud position


5/16” låse

pinde

Køreretning Sjekel med

låsebolt

Du kan forskyde trækarmen

mellem hullerne

Figur 3: ATV Trækarm

KØRSEL OG INDSTILLING AF MASKINE

Dette advarselssymbol anvendes for at gøre dig opmærksom på

sikkerhedsinstruktioner. Følg vejledningen grundigt så du undgår

person- eller ting skade. Læs hele denne vejledning og den medfølgende

manual til motoren.

Læs alle manualer før du kører med klipperen

Vær sikker på at du kender alle justeringsmuligheder og deres placering før du

kører med klipperen.

A. TRÆKARMS JUSTERINGER OG INDSTILLINGER

Sluk motoren og vær sikker på at klippebladene er stoppet helt før du justerer

trækarmen.

Trækarmen er designet så brakpudseren kan trækkes enten lige bag ATVen, eller til venstre for

ATVen. Se Figur 4.

NB: Når brakpudseren trækkes lige bag ATVen bør trækarmen monteres på den højre

bærearm på brakpudseren. Se Figur 2.

Trækarmen er monteret med en sjekel som kan bevæge sig i alle retninger når brakpudseren

bruges i ujævnt terræn. For at undgå at du mister låsebolten bør du altid huske at spænde den

godt til.

4

Trækarm

Bemærk at

låsewiren skal være

bagest i

kørselsretningen


Trækarmen kan vendes så brakpudseren kan trækkes enten lige bag ved ATVen eller til venstre

for ATVen. Det gøres ved at trække 5/16” låse pinden ud og vende trækarmen. Du kan også

sideforskyde brakpudseren ved at vælge andre huller i trækarmen. Se Figur 3.

Træk lige bag ATV

B. JUSTERING AF KLIPPEHØJDE

Hvis du har elektrisk løft

Figur 4: Brakpudser i forskellige trækpositioner

Har du elektrisk løft justerer du klippehøjden på vippekontakten på konsollen

som monteres på ATVen.

Hvis du kører med klippebordet hævet helt i top på meget ujævnt terræn, kan du

nogen gange låse aktuatoren så den ikke kan køres ned igen. Dette kan du

afhjælpe ved at løfte klippebordet op med en donkraft eller lignende, sætte nogle

solide støtte klodser under og derefter forsigtigt løsne aktuatoren fra

klippebordet, enten med den ene bolt på klippebordet eller med det tre bolte på

beslaget. Når belastningen tages af aktuatoren vil den normalt fungere korrekt

igen. Hvis ikke, kan du afmontere aktuatoren med den ene bolt på klippebordet og

derefter dreje den ud af top positionen igen.

Hvis du har manuelt løft

Sluk for motoren og lad klippebladene stoppe fuldstændig før du justerer

klippehøjden på brakpudseren (Kun modeller uden elektrisk løft)

5

Offset


Klippeblad

Underside af

klippedæksel

Jævn overflade

Mål denne afstand og

læg 3.33cm til – så har du

klippehøjden

Figur 5: Justering af klippehøjde

Klippehøjden kan justeres fra ca 7 cm til ca 20 cm. Højden justeres ved at dreje håndsvingene på

hver side af brakpudseren. Se Figur 5. Drej håndsvingene med uret for at forøge klippehøjden og

i mod uret for at sænke brakpudseren.

Justeringen af klippehøjde foregår på følgende måde

1. Placer brakpudseren på et jævnt, stabilt underlag.

2. Juster og mål klippehøjden i begge sider ved at måle afstanden fra underlaget til underkanten

af klippedækslet. Klippehøjden er denne afstand plus 3.33 cm. Klippebladene klipper 3.33cm

over underkanten af klippedækslet.

NB Hvis det er svært at justere højden på håndsvingene kan det skyldes at boltene som

holder bærearmen på bærerammen er for stramme. Løsn dem lidt så de bedre kan

bevæge sig. De må hverken være for stramme eller for løse. Ledene kan eventuelt

smøres med fedt for lettere justering.

NB For hurtig justering i marken kan du regne med at ca 3 omgange på drejehåndtaget

ændrer højden med ca 1 cm.

6

Justerskrue: Ca 3 omgange for

hver cm

3.33cm

Klippehøjde


Justerehåndtaget kan dreje som følge af vibrationer på brakpudseren. Dette bevirker at højden

ændrer sig. Håndtaget kan låses ved at folde det ned mellem justererøret og justerebeslaget. Se

Figur 6.

Justere rør

Justerebeslag

C. START AF MOTOR

Figur 6: Låsning af Justerehåndtag til højde

Aktiver parkeringsbremsen på ATVen.

Spænd trækarmen på ATVens gaffeltræk. Hold øje med at trækarmen ikke beskadiger din ATV

når du bakker med brakpudseren.

Start aldrig brakpudseren med mindre den er spændt for en bremset ATV!

1. Check at der er olie og benzin på motoren.

2. Træk chokeren ud.

3. Juster gashåndtaget på brakpudseren til ca halv gas.

4. Start motoren ved at dreje nøglen og lade motoren springe i gang. Når

motoren er driftvarm tryk chokeren ind igen.

5. Juster gashåndtaget til ca 1/3 – ½ gas og aktiver koblingen til

rotorbladene. (Håndtaget sidder foran på klipperen under motoren. Vær

opmærksom på, at du ikke har fødder under brakpudseren).

6. Juster gashåndtaget til fuld gas.

NB Der kan forekomme noget hvinen fra remmene når du aktiverer koblingen. Det er

normalt ved manuelle koblinger. Pas på at du ikke drukner motoren. Hvis motoren ikke

kan starte, så vent 2-3 minutter og prøv igen.

Hvis brakpudserens motor ”dør” mens den er i brug, så flyt brakpudseren til et bart

areal græs før du starter brakpudseren igen. Check rotorbladene for materiale,

grene eller lignende som kan forhindre dem i at køre rundt. Gør du ikke dette kan

remmene slides for hurtigt eller maskinen kan gå i brand. Husk altid at nøglen er

7

Justerehåndtag til

højde

Bærearm


taget ud af brakpudseren og ATVen er bremset når du undersøger bunden af

brakpudseren.

D. SLUK AF MOTOR

Sæt ATV I Neutral og aktiver parkeringsbremsen før du stiger af ATVen

E. GENEREL BRUG AF BRAKPUDSEREN

1. Nedsæt hastigheden på motoren med gashåndtaget og de-aktiver

koblingen med koblingshåndtaget.

2. Lad motoren køre lidt I tomgang så den kan køle ordentligt ned før du

slukker for den med nøglen.

Rens eller udskift alle advarselsmærkater på brakpudseren

Fjern alle genstande såsom sten, ståltråd, grene m.m. som kan ryge ind I

rotorbladene og eventuelt blive kastet rundt

Brug ikke brakpudseren når der er børn og dyr i nærheden

Fyld ikke benzintanken når motoren er varm eller kører

Vær opmærksom på at alle sikkerhedsskærme sidder fast og er på plads

Fjern eventuelle rester af græs eller lignende under sikkerhedsskærmene før brug

(og før du starter motoren). Tørt græs omkring trækremme og skiver kan forårsage

brand i maskinen

Sluk for motoren før du spænder brakpudseren fra ATVen eller flytter brakpudseren

med håndkraft.

Kør aldrig med børn eller andre passagerer når du bruger brakpudseren

Lad ikke børn bruge brakpudseren

Kør langsomt og hold godt øje med brakpudserens hjørner så du ikke kører ind i

sten, stubbe eller lignende.

Se bagud og til siden før og under bakning med brakpudseren og undgå at bakke

over genstande og personer. Vær opmærksom på at du ikke beskadiger trækarmen

under bakning ved at brakpudseren svinger ud til siden

Stop rotorbladene på brakpudseren hvis ATVen kører fast. Slut motoren på

brakpudseren før du forsøger at trække eller skubbe ATV og brakpudser fri.

8


Lyt til brakpudserens motor mens du klipper. Motoren skal køre frit og ikke arbejde for hårdt.

Belaster du motoren for hårdt kan det forårsage overophedning og fejl.

Fjern ophobet materiale fra luftindtaget på motoren. Vær hele tiden opmærksom på, at motoren

kan få nok luft. Hold øje med at lufkølefinnerne under dækslet på motoren ikke er blokeret. Hvis

motoren ikke får nok luftkøling kan den overophede.

F. JUSTERING OF UDSKIFTNING AF DRIVREM Se Figur 7

Sluk motoren, tag nøglen ud og vær sikker på at rotorbladene er stoppet før du laver

nogen justeringer eller udskiftninger på rotorbladene.

Fjern sikkerhedsskærmene

Løsn møtrikkerne på den fjederbelastede trykarm og juster bolten indtil remmen kan skubbes over

trykarmen og drivhjulene.

Installer den nye rem og juster den på følgende måde: Se Figur 7. Vær meget opmærksom på

at remmen ligger rigtigt!

Med koblingen tilkoblet kan du justere møtrikkerne på fjedertrykarmen indtil længden af fjederen

er mellem With the clutch engaged, adjust the nuts on the spring-loaded idler adjuster bolt until

the length of the spring is between 51mm og 54mm. Dette er indstillingen for en helt ny rem.

Når remmen er slidt til efter flere timers kørsel bør du justere fjederen igen til en længde på

mellem 57mm og 60mm.

For at få så lang levetid som muligt på drivremmen bør du justere den for hver 3-4 timers

drift.

NB: Hvis du ikke jævnligt kontrollerer remspændingen kan det resultere i forøget slid og fejl.

Denne model er monteret med en rem bremse som er en sikkerhedsanordning der stopper

rotorbladene efter koblingen er de-aktiveret. Denne bremse skal kun røre ved remmen når

koblingen er de-aktiveret.

Bremse anordningen skal justeres korrekt. Hvis den ikke er korrekt justeret kan

rotorbladene stadig køre rundt selvom koblingen er de-aktiveret. Husk altid at

slukke motoren før du servicerer rem bremsen.

Når du skal justere bremsen, skal du sætte koblingen i den de-aktiverede position. Løsn bolten på

toppen af bremsen. Skub bremsen i rillen indtil der er ca 1.6cm mellem remmen og bremsen.

Stram bolten på toppen af bremsen igen. For at være sikker på at bremsen virker perfekt skal

længden af fjederen være korrekt. Med koblingen I den de-aktiverede position vær sikker at

fjederens længde ikke er mere end 7cm. Når remmen er slidt lidt til, skal frigangen mellem

remmen og bremsen være ca 1.25cm. Check frigangen hver 3-4 time.

9


Advarsel: Hvis bremsen ikke er justeret korrekt, kan der forekomme for meget eller

for lidt bremsning. Det kan resultere i brud på remmen eller mulig brand i maskinen

pga for meget friktion og overophedning.

Frem

Bremse

Motor

Koblingsarm

G. UDSKIFTNING AF ROTORBLADE

Figur 7: Drivremmens vej, justering af fjeder og bremse.

Pas på: du kan skære dig på skarpe rotorblade

Når du afmonterer rotorbladet, anbefales det at du placerer et stykke træ mellem rotorbladet og

undersiden af klippebordet. På den made kan du afmontere rotorbladet uden at skulle holde det i

hånden.

Husk at kontrollere at rotorbladet er i balance hver gang du har slebet det.

Rotorblade der ikke er I balance kan forårsage vibrationer i maskinen, som kan føre til slid i lejer

og løse bolte.

Stram altid boltene til det rigtige moment. Forkert moment kan medføre at

rotorbladet bliver løst og skade på holderen.

Kunz modellen MR55B bruger en Kunz Engineering Part # (202141) rotorblads bolt. Denne bolt

er 3/4” – 16NF x 1-1/4” lang, grade 5 og skal spændes med 300 ft-lbs.

10

Tilkobling

Kobling tilkoblet

Fjederlængde 5.7cm

til 6cm

Kobling frakoblet

Fjederlængde ikke

mindre end 7cm

16mm afstand ved helt ny rem.

12mm afstand når remmen er slidt til

og koblingen slået til.

0 mm afstand når der er frakoblet


Du kan med fordel bruge det samme stykke træ du brugte til at tage rotorbladet af med til at sætte

det på igen.

H. SMØRING

Der er 5 steder der skal smøres på brakpudseren.

• Den fjederbelastede trykrulle skal smøres hver 10. time

• To drejehjul foran skal smøres hver 10. time

• 2 rotorblade aksler skal smøres med 2-5 tryk hver 50 time.

Smør oftere hvis du kører i meget støvede områder. Brug kun en kvalitets fedt.

NB: Du må ikke smøre rotorblade akslerne for meget. De er smurt fra fabrikken. Hvis du

smører dem inden 50 timer kan det forårsage læk på pakningerne som kan resultere i

defekte lejer.

I. OPBEVARING

Hvis brakpudseren opbevares udenfor skal den dækkes overfor at beskytte specielt motoren mod

intrængende vand. Se din manual til motoren for mere information.

11


KUNZ BRAKPUDSER SPECIFIKATIONER

Model

MR55B

MOTOR:

Motor fabrikat Briggs & Stratton

Motor model Intek OHV

Cylindere 2

Cycles 4

Aksel Lodret

Hestekræfter 22

Bore N/A

Stroke N/A

Displacement N/A

Olie Se motor manual

Crankshaft Dia. 1.0"

Key Slot 1/4"

Crankshaft Length 3.15"

Threaded Hole in End of Crankshaft 7/16-20

Engine Mounting Bolts 5/16-18x1.50 Through Bolt

Starter Electric

Choke

ROTORKLIPPER

Manual

Brændstoftank 14 liter

Effektiv klippebredde 145 cm

Klippedæk 10 ga. Welded steel

Klippehøjde 7 til 28 cm

Højdejustering Elektrisk

Baghjul (Faste) (2 lags Plænehjul m. luft) To 15/600 x 6

Forhjul (Dreje) (2 lags Plæne m. Luft) To 5.30/4.50 x 6

Længde på rotorblad 2 stk 84cm

Omdrejning på motor v. Arbejds RPM

KOBLING

3600 RPM

Koblingstype

DIMENSIONER

Manual

Længde 249cm

Bredde 152.5cm

Højde 74cm

Vægt

TILKOBLING

264kg

Type ATV

MALING Pewter Gray, Krylon #1606

12


KUNZ BRAKPUDSER RESERVEDELSLISTE

Del Nummer Beskrivelse Antal

1 214021 Cup Washer 8

2 216002 Wire Lock Pin, .31" x 2.50" 2

3 216009 Screw Pin Shackle Clevis 1

4 222005 Worm Drive Hose Clamp (7-7/8" to 9-1/8" Clamping Dia.) 2

5 225003 Compression Spring, 3"L x 1-3/32" O.D. x .135" Wire dia. 1

6 226003 Offset Wheel Assy. (15/600 x 6, 2 Ply Turf) 2

7 226004 Centered Wheel Assy. (5.30/4.50 x 6, 2 Ply Stud) 2

8 238004 "V" Belt, .62" x 95.9" O.C. 1

9 241001 Flat Idler, 4" O.D. x 3/8" Hole 1

10 241009 Flat Idler (Steel), 4" O.D. x 1/2" Hole 1

11 241010 "V" Sheave, 5" Dia. 1" Bore 1

12 258015 Spindle Assy. 2

900075 Spindle Shaft (1)

600159 Sheave Spacer (1.98" Long) (1)

900078 Housing Assy. (With Two Bearings) (1)

243006 Bearing (6206 w/ Trash Guard Seals) (2)

600158 Bearing Spacer (1.41" Long) (1)

241008 Sheave, (7-1/2" Dia., B-Section) (1)

13 259002 Offset Mower Blade, 2-1/2" Wide, 30" Long, 3/4" Hole 2

14 264001 Ignition Switch 1

15 264002 Solenoid (Only on Model MR55B & MR55T) 1

16 264003 Hour/Tack Meter Optional

17 269000 Choke Control, 20" (Model MR55B & MR55T) 1

17 269007 Choke Control, 22.5" (Model MR55K) 1

18 269001 Throttle Control, 15" (Model MR55B & MR55T) 1

18 269008 Throttle Control, 46" (Model MR55K) 1

19 275001 Control Panel Decal, Starting Instructions 1

19 275002 Warning Decal General 1

19 275003 Danger Decal, Cut Finger 2

19 275011 Clutch Engagement Decal 1

19 275007 Warning Decal, Belt Sheild 2

19 275019 Name Decal,Kunz 1

19 275021 Name Decal, AcrEase 1

19 275022 Name Decal, 57" Rough Cut 1

20 277002 Rubber Gromet 6

21 277010 Fuel Tank, 3.75 Gal. (Plastic)(Use Gas Cap 277013) 1

22 277011 Handle Grip 1

23 277013 Gas Cap (For Fuel Tank 277010) 1

24 600071 Spacer, 1.38" O.D. x 1.33" Wall x 2.19" Long (MR55B & MR55T) 1

24 600173 Spacer, 1.38" O.D. x 1.33" Wall x 2.25" Long (MR55K) 1

25 600126 Flap Retainer Strip 1

26 600133 Belt Sheild 2

27 600136 Brake Stud 1

28 600142 Upper Pivot Support 2

29 600143 Safety Belting 1

30 600146 Crank Arm 2

31 600189 Idler Spacer Block 1

32 900023 Control Panel 1

13


Del Nummer Beskrivelse Antal

33 900049 Battery Box Assy. 1

34 900058 Hitch Pivot 1

35 900061 Pivot Arm 4

36 900062 Height Adjust Nut 2

37 900063 Clutch Arm 1

38 900065 Idler Arm Assy. 1

243005 Bronze Bearing, 1/2"I.D. x 3/4" O.D. x .75" Long 2

39 900066 Screw Adjuster 2

40 900069 Mower Deck 1

41 900071 Engine Support Bracket (Model MR55B & MR55T) 1

41 600172 Engine Support Bracket (Model MR55K) 1

42 900073 Caster Fork 2

43 900079 Tank Support 1

44 900082 Tongue 1

45 900106 Carrier Arm 2

243010 Plastic Bearing, 1-3/8" O.D. x 1.00" I.D. 4

14


21

33

23

44

25

17

KUNZ BRAKPUDSER RESERVEDELE

4

18

2

32

3

14

15

29

34

41

16

40

45

15

42

24

12

36

11

10

30

43

31

5

22

13

20

6

8

28

26

37

19

35

7

27

39

38

1

9


ADVARSELSSKILTE

275002 – Warning

Decal, General

275003 – Danger

Decal, Cut Hand & Foot

Vask og udskift beskidte eller beskadigede advarselsmærkater

Ekstra advarselssklite kan købes hos

Kunz Engineering Inc.

Mendota, IL 61342

(815) 539-6954

16

275007 – Warning

Decal, Belt Sheild

Serie # og Model #


WETLANDS KIT

EKSTRA UDSTYR

Ekstraudstyret ”Wetlands Kit” er et ekstra sæt hjul til både for og bag på brakpudseren så den

bærer bedre oppe i våde områder. Et “Wetlands Kit” er udmærker sig ved:

• Specielt velegnet i vådenge og andre områder der er for våde til at køre med en traktor

• Er velegnet til at blive trukket med en ATV med tvillinghjul (Clics).

• Et Wetlands Kit mere en fordobler trædearealet på brakpudseren.

• Meget let at installere.

• Kan installeres både på gamle og nye brakpudsere fra Kunz Engineering

Brakpudseren kan IKKE flyde med et Wetlandskit. Du bør have en stor (>500cc) ATV til at

trække den og gerne med Clic Duals tvillinghjul.

• Minimum klippehøjde med et Wetlands Kit installeret er ca. 7.5 cm

Wetlands Kit (Del #003905)

17


FLYDE KIT

EKSTRAUDSTYR

Flydekittet består af et ekstra for og baghjul, samt monteringsbeslag.

• Flydekittet er godt når du skal slå rundt om søer og på ujævnt terræn hvor rotorbladene

normalt ville gå i jorden.

• De ekstra hjul kan justeres fra side til side.

• Flydekit hjulene kan let tages af når der ikke er brug for dem.

• Passer til alle nye og ældre modeller af Kunz Rough Cut brakpudser

Part numre hvis du har en Brakpudser med manuelt løft

Rear Floatation Kit (Part # 003907)

Front Floatation Kit (Part # 003908)

Cross Brace Tube (Part # 900110) (Purchase one brace for each front and rear kit)

Part numre hvis du har en brakpudser med elektrisk løft.

Rear Floatation Kit (Part # 003907)

Front Floatation Kit (Part # 003908)

18


Overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Kunz Engineering Inc., Mendota, IL 61342, USA

Repræsenteret i EU ved: Rødkilde ATVRødkilde Gods – 5762 V. Skerninge, Danmark

Produkt: Kunz Rough Cut Brakpudser

Type: MR 55B

erklærer herved at ovenstående produkt er fremstillet i overensstemmelse med EU bestemmelserne i

følgende direktiv.:

Maskindirektivet (98/37/EC, + Modifikationer 98/79/EC)

og følgende standarder:

Standards

EN 12100-1

EN 12100-2

EN 1050

AT vejledning D6.4 (Bekendtgørelse 1040 af 11/12/2001)

Dato 1.8.06 Sted: Rødkilde

Navn : Kim Rasmussen

Underskrift

_____________________________

19


Måledato

25. juli 2006

Importør

Rødkilde ATV

Rødkilde Gods

Rødkildevej 15

5762 V. Skerninge

Kunz Rough Cut ATV brakpudser støjmåling

Type: Rough Cut MR 55B

Beskrivelse af maskinen

• Serienr. 0506128

• Rotorklipper der drives af

benzinmotor monteret på selve

maskinen.

• Maskinen har ikke eget fremdriftssystem, men skal trækkes.

• Maskinen har intet græsfang

• 2 rotorblade á 76cm

• Rotorhastighed 6270m/min

• Brændstof: benzin

• Total klippebredde 1,45m

Testbetingelser

• Klippehøjde 50mm (kan varieres trinløst fra 5 til 20cm med elektrisk regulering)

• Temperaturen ved målingerne var ca. 28 grC, målt i skyggen

• Rotoren indstillet til højeste hastighed

• Anvendt måleudstyr: Lydtrykmåler Brüel & Kjær Type 2236 (serienr. 1856527), kontrolleret

med akustisk kalibrator Brüel & Kjær type 4230 (serie nr. 449406). Kablibratoren er senest

kontrolleret af DELTA 27. juni 2006.

Testresultat

• Målingen er foretaget udendørs på naturligt græs

• Anvendt måleradius 4m

Målt A-vægtet lydeffektniveau, jf. BEK 1040 med henvisninger til DS/ISO 11094 og DS/ISO 3744

• LW,A =103 dB(A), reference 1pW.

• Støjniveau på operatør plads (på sædet på ATV med slukket ATV): 85dB(A).

Udført af AL AKUSTIK ApS, C4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 Hillerød

20

More magazines by this user
Similar magazines