September 2010 - Ørsted Kirke

xn..rstedkirke.zcb.dk

September 2010 - Ørsted Kirke

For alt som lyser, synger, gror,

har du til live kaldt.

Du siger blot et lille ord,

og ingenting blir alt.

At give er din største lyst,

vor Skaber og vor Far.

Lær os at dele af din høst

med dem der intet har.

Læs om

Johs. Johansen

At sige tak ................... s. 2

Høstgudstjenester ....... s. 3

Ønsk en salme ............ s. 4

Aftenandagter

i Estruplund ................ s. 5

Et liv i og omkring

Ørsted Kirke ............... s. 6

Efterårets

koncerter ................... s. 10

Sogneaftener ............. s. 11

Salmesangsaften ........s 12

Højskoleformiddag .. s. 12

Kirkebladet

Ørsted • Holbæk • Udby • Voer • Estruplund

september, oktober og november 2010 / Nr. 4 / 39. årgang


Ørsted sogn

Sognepræst Jens Jørgen Refshauge

Lillegade 30, 8950 Ørsted

Tlf.: 86 48 80 43

E-mail: jjr@km.dk

en fortælling om

et liv i og omkring

Ørsted kirke

Kjeld Rasmussen er, - sammen med

sin kone Britta – rejst fra Ørsted.

Den historie er vel ikke så usædvanlig,

at den skal i kirkebladet. Nej,

men især Kjelds liv i og omkring

Ørsted Kirke er til gengæld så speciel,

at den fortjener at blive fortalt.

Kjeld har i usædvanligt mange år

haft sæde i menighedsrådet og har

her udfyldt mange tillidsposter på

en forbilledlig måde. I mange år har

han bl.a. været sekretær, en funktion

hvor hans evner til at formulere sig

kort og præcist var til stor gavn. På

billedet ser man ham i en karakteristisk

situation med protokollen,

pennen og det lune glimt i øjet.

Jeg bad Kjeld fortælle sin historie

om sit liv i og omkring Ørsted Kirke.

Her kommer første del.

Sidste del følger i næste kirkeblad.

God fornøjelse.

Jens Jørgen Refshauge

en tak for mange år i

Jeg er blevet bedt om et tilbageblik

over samværet i og med Ørsted kirke,

nu vi er på falderebet. Og jeg gør det

gerne. Jeg har meget at sige tak for. Vi

kom hertil i 1969 og tilbageskuende

har Ørsted kirke fyldt meget i disse år,

idet jeg har fået lov at være med i menighedsrådets

(MR) arbejde gennem

mange af disse år både i fest og alvor.

Tak for alt, hvad det har givet.

Der har været mange ting at tage

stilling til, der har været lette beslutninger

og svære. I nogle tilfælde har jeg

fået lov at være forrest, og til det meste

været med i det mere skjulte, hvor det

daglige arbejde skulle udføres med

fælles træk på hammelen.

Fra 1969 til i dag har jeg mødt 4

præster i embedet, deraf de 3 i min

tid i MR. Og hvilken udvikling er der

ikke sket fra Provst Asmund til ’pastor’

Jens Jørgen i dag. På 40 år er Ørsted

forandret fra et landsbysamfund med

faste traditioner til en del af det pulveriserende

liv i Danmark. Og det sætter

sit præg også på kirkelivet.

I MR har der i min periode været 5

forskellige formænd, der har ledet slagets

gang fra en tid, hvor økonomien

kørte på god gammeldags husmandsmaner

fra hånden og i munden: ’Jeg

har lige været hos kassereren. Jeg tror

nok, vi kan klare denne lidt større opgave,

inden vi slutter regnskabet i år!’

kunne det f.eks. lyde dengang. Da jeg

tog min afsked havde vi økonomistyring

på EDB med flere udskrifter om

året, hvorpå hele udgifts- og indtægtssiden

blev blotlagt.

Da jeg startede, holdtes møderne i

de små af og til lavloftede stuer rundt

om i hjemmene med lagkage og en god

cigar til kaffen. Så flyttede vi til konfirmandstuen,

hvor vi hver tog egen kaffe

og kage med hjemmefra, til vi en dag

fik råd til at købe en lille kaffemaskine.

Cigarerne faldt bort uden afstemning.

De sidste år blev møderne holdt i det

nu nye køkken ved langbordet.

Kirkesangere og kirkegårdsledere

har været mere ’langtidsholdbare’ end

formændene, der dog mest har været

forkvinder. Kun 2 forskellige har i hver

af disse to jobs gjort tjeneste, så der har

jeg ikke været med til så mange ansættelsessamtaler.

Derimod mener jeg, der

har været 4 (5?) forskellige organister,

og 2 forpagtninger at tage stilling til.

Selv har jeg fungeret på flere

forskellige poster: kirkeværge, næstformand,

formand for kirke- og

kirkegårdsudvalg og sekretær. Så det

har givet et alsidigt og bredt indblik

i mange ting, bl.a. den tit træge administrationsgang

i det kirkelige regi.

En enkelt sag kan jeg huske, hvori vi

havde brevskrivning med provsti, stift

og kirkeministerium gennem flere år.

I perioder uden titelfunktioner har

interessen jo så meget des mere kunnet

brede sig over hele spekteret af opgaver.

Det at være med i MR arbejdet har

givet mange personlige udfordringer

og en personlig udvikling. Jeg kan

kun opfordre andre til at påtage sig

opgaver her.

Jeg har haft megen glæde af at

samle sammen på de små historier om

Ørsted kirke og at kunne præsentere

dem for gæster, som kom på besøg.

Ørsted kirke er rig på mange detaljer

og fuld af udfordringer. Hvem har i sin


Ørsted

tid i 1200 tallet kunnet løfte en opgave

som at bygge så stor en landsbykirke?

Har Stenaltejerne været primus motor,

eller er det landsbyfællesskabet? Var

Stenaltejerne del af kongefamilien i

Valdemarernes tid? Var det derfor, man

havde ’råd’ til de fantastiske granitudsmykninger,

som Ørsted kirke er så rig

på? Andre kirker har nogle få Horder

udsmykninger. Vi har mange.

Da jeg startede i MR skulle vi netop i

gang med indvendig kalkning af kirken.

Det blev en dyr omgang, for kalken

ville ikke rigtig binde på, og kirken

måtte være lukket i flere måneder. Nu

trænger i hvert fald væggene igen stærkt

til ny kalk. - I flere år som kirkeværge

måtte jeg på loftet for at holde øje med

utætheder på det gamle blytag, som

var lagt lige efter krigen, og som skulle

kunne holde i 100 år. Det gjorde det

ikke. Der var blevet sparet for meget i

efterkrigsårene. Og da det endelig blev

nylagt sidst i 1990’erne, måtte meget

tømmer, som i mellemtiden var gået i

forrådnelse, udskiftes.

Kirkegården blev også i de første år

udvidet ind i skoven, og senere blev der

skabt gravplads for urnenedsættelser i

mindeplænen under træerne. Desuden

byggede vi nyt graverhus. Sidst har jeg

været med til at lave en større kirkegårdsplan

og omdanne den ældste del

af kirkegården på kirkens nordside fra

et forsømt område med nedlæggelse af

de personlige kistegravsteder til et grønt

område med urnegravsteder i mindre

cirkelformede enheder. Området menes

at have været brugt til kistegrave lige fra

1200 tallet, så det trængte til fred. Provst

Asmund havde i sin tid fået lukket for

yderligere nedsætning af kister her.

Selv skovdrift har jeg fået lov at

være med til ud over afgørelser om

landbruget. Både skov og landbrug

tilhører sognet og er underlagt MR’s

administration. Provst Asmund havde

fået plantet den lille skov bag kirkegården,

og vi andre har så fået lov at

vedligeholde den, så den ikke er groet

helt til. Men skoven har været et lidt

forsømt smertensbarn i min tid.

Gennem flere år fik jeg lov til at

være med til at præsentere de lokale

kirker på Rougsø kommunes kulturdag.

Utrolig megen kultur har sin rod i

kirkens tilstedeværelse gennem 1000 år

i Danmark. Det gjorde vi under forskellige

overskrifter. Et år var med bryllup

som emne, og det var sjov at dykke ned

i skiftende bryllupsskikke.

Ordet bryllup, læste jeg, kommer af

brude-løb, der var et ord, der dækkede

over optoget, der gik gennem landsbyen

fra den ene gård til den anden. Musikken

og spektaklet med de raslende ’dåser’

eller andet jern efter brudekareten

gjorde alle opmærksom på, at bruden

nu skiftede bopæl fra sin faders gård

til brudgommens. - Og hende bør alle

andre nu miste interessen for!

I min tid i MR har vi været med til

at tage mod en nyoversat bibel, en ny

alterbog og en ny salmebog. Sprogdragten

er blevet fornyet, og dog må sproget

ikke blive et fladt hverdagssprog, så

højtideligheden helt forsvinder. En

sådan bearbejdelse tager tid. Alt dette

har vi fået lov at diskutere og give vores

udtalelser om til rette vedkommende.

Også det har været spændende. Der har

altså både været tradition og fornyelse

inden for selve kirkelivet.

I de sidste år nåede vi også at gennemføre

et projekt, der blev talt om

allerede dengang, jeg kom i MR, nemlig

at ombygge konfirmandstuen til en ny

sognegård. Ydermurene i det gamle

hus fik lov at blive stående, men al

indmad blev udskiftet, og huset har til

fulde vist, at der har været brug for det

som ramme om livet i kirkens baggård.

Mange andre ting kunne nævnes.

Kjeld Rasmussen.

Ørsted Sogn / september, oktober og november 2010 7


Ørsted sogn

børnegudstjeneste 2. juni 2010

– en stor oplevelse

Eftermiddagen 2.juni havde ”børnemenighedsrådet”

arrangeret spaghettigudstjeneste

i kirken, hvor vi

fejrede ”kirkens fødselsdag” for på en

håndgribelig måde at forklare pinsens

betydning for de mange mindre børn

og deres forældre. Der var pyntet op

med flag og vi sang fødselsdagssangen

og et par korte salmer og Jens Jørgen

fortalte om pinseundret. Derpå gik vi

i Sognegården, - helt bogstaveligt på

gårdspladsen, - hvor der blev grillet

pølser og serveret kagemand, som i

dagens anledning, naturligvis – var

en kagekirke. Dertil naturligvis sodavand

og kaffe til de voksne. Efter et

par timer med godt vejr og hyggeligt

samvær brød vi op efter et godt tilrettelagt

arrangement, som børnemenighedsrådet

skal have tak for.

Michael Kiørboe

Sidst på dagen slog ånden ned i degnen,

som det ses, og timingen

kunne ikke have været bedre.

8 Ørsted Sogn / september, oktober og november 2010

Parti fra Ørstedsparken 2006


korweekend 18-20. juni – 2010

Fredag den 18.juni drog jeg af sted med

Pigekoret på en velfortjent korweekend

til Øster Hurup Feriecenter, hvor vi

havde lejet os ind i 3 sammenhængende

feriehuse, i alt 18 personer.

Mia (min datter) og jeg havde købt

ind til alle tre dage i forvejen, så da alle

var blevet indkvarteret, gik man gruppevis

i gang med at lave spaghetti og

kødsovs til aften.

På vejen derop havde Palles bus

genlydt af sang og det blev så fulgt op

lørdag morgen af dagens korprøve,

som foregik i centrets legerum. Da

klokken var 13, gik vi til frokost efter

4 timers prøve, hvor koret havde fået

lært Madonna’s ”Like a Prayer”. Den

vil senere blive præsenteret i kirken

sammen med andre nye ting, som vi

arbejder med.

Resten af dagen var fri til badning,

shopping, afslapning o.l., og efter

aftensmaden hyggede man sig i de

enkelte huse med film, VM-fodbold

eller gåtur på stranden i den nedgående

sols skær.

Søndag morgen var alle i gang med

at rengøre husene til aflevering kl.11,

hvorpå der blev tid til en ekstra dukkert

i vandland.

Herefter bestilte vi pizzaer, som

blev fortæret udendørs og kl.13 blev

vi afhentet af bussen og kørt tilbage til

Ørsted – under sang, det meste af vejen,

og tilbage på Sognegården kunne

Korprøve

vi ønske hinanden en god og fortjent

sommerferie.

En rigtig god og positiv oplevelse i

enhver henseende.

Første korprøve efter sommerferien

bliver fredag den 3. september.

Michael Kiørboe

Ørsted Sogn / september, oktober og november 2010 9


Ørsted sogn

efterårets koncerter:

Torsdag 2. september kl.19.30.

koncert med

signe ehlers, gjesing, på cello og

Michael kiørboe på klaver og orgel

Duoen spiller kortere klassiske evergreens med celloen i hovedrollen.

Signe Ehlers er uddannet cellist ved prof. Asger Lund Christiansen og

blev allerede som 20årig ansat i DR-symfoniorkesteret. Har siden arbejdet

i Helsingborgs og Tivolis symfoniorkestre.

Har virket som solist og kammermusiker og som sådan turneret i bl.a. Tyskland, Ungarn, Østrig, England og USA.

Studerede i teenageårene klaver hos professor John Damgård.

Er aktiv som kirkemusiker og underviser.

Onsdag 24.november.

Adventskoncert

i kirken

med

lokalt kor

Nærmere følger i næste kirkeblad og

den lokale presse.

10 Ørsted Sogn / september, oktober og november 2010

Tirsdag 5.oktober kl.19.30.

koncert med duo al dente,

kirsten lund Jensen – blokfløjte &

per Weile bak - lut og theorbe

barokmusik fra irland

- en koncert med irsk og italiensk barokmusik af Carolan og Co.

Duo al Dente har i mange år været fascineret af den irske barok-komponist

Turlough O’Carolan. Hans musik er en charmerende blanding af irsk bittersødme

og solrig italiensk generøsitet. Ved koncerten indfanger Duo al Dente

stemningerne i Carolans musik, kombineret med værker af hans prominente

italienske kollega, Corelli og tysk-engelske Händel.

ArrAngementsoversigt

Torsdag den 2. sept. kl. 19,30: Koncert med Signe Ehlers

Torsdag den 16. sept. kl. 19,30: Sogneaften om Jakob Knudsen

Søndag den 19. sept. kl. 10,00: Høstgudstjeneste og høstfest

Torsdag den 30. sept. kl. 19,30: Salmesangsaften med bl.a. nye salmer

Tirsdag den 5. okt. kl. 19,30: Koncert med Duo al Dente

Torsdag den 14. okt. kl. 19,30: Sogneaften med Christian Højlund

Torsdag den 11. nov. kl. 19,30: Sogneaften/Filmaften ”Adams Æbler”

Torsdag den 18. nov. kl. 9,30: Højskoleformiddag

- en himmerlandshistorie

Onsdag den 24. nov. kl. 19,30: Adventskoncert i Kirken


sogneAftener:

torsdag den 16. september kl. 19,30

bo nygaard larsen:

min sjæls behag

- Jakob knudsen

De fleste kender ham som forfatteren

til den stormende salme, „Se

nu stiger solen af havets skød”. Men

bag de ydmyge Gudsord gemmer

sig en mand, der havde en kompromisløs tilgang til livet. Som

menneske, præst og forfatter skrev og sagde Jakob Knudsen

(1858-1917), hvad der passede ham, og lod andre mene, hvad

de ville. Heller ikke da han på grund af et opsigtsvækkende

gengifteri så sig tvunget til at opsige sin stilling som valgmenighedspræst,

lod han sig kue. I stedet indledte han et selvbiografisk

forfatterskab, der var tæt på at give ham Nobelprisen.

I dette foredrag tegner Bo Nygaard Larsen et levende portræt

af denne Knudsen, der holdt sig i live på en nagelfast tro på, at

hans sjæls behag og frelse udelukkende var et anliggende for

Gud og ikke for det dobbeltmoralske medmenneske.

torsdag den 11. november kl. 19,30: Filmaften

Anders thomas Jensen

I lighed med sidste år vil sogneaftenen i november være en filmaften,

hvor vi på stormskærm sammen skal opleve en virkelig ”stor” film.

I år skal vi se:

”adams æbler”

Her er noget så sjældent som en

virkelig overraskende, dansk spillefilm

med en slutning, det er svært

at gætte sig til!

På sin egen helt personlige måde

fører den os gennem den grufulde og

voldsomme ”Jobs bog” fra Det Gamle

Testamente, hvor meningen med livet

sættes på spidsen: Hvor mennesket

bringes i tvivl om, hvad der er godt

eller ondt og hvem, der handler i det

godes eller det ondes tjeneste.

En ny-nazist som frelsens redskab:

Denne Adam, - dette nøgne,

faldne menneske, - må til sin egen

forbavselse erkende, at han ikke har

været i stand til at fravælge, - endsige

forhindre, - det gode, han ikke ville.

Filmen er også en eftertænksom

kommentar til præsterollen: Præsten

er en Dostojevskijsk tåbe af den type,

der kan afsted komme katastrofer af

bar godhed. Et af de mest provokerende

Kristus-billeder, man har set,

- hvis man opfatter ham således. Han

VIL virkelig elske alle. Han bliver selv

et offer. Han overvinder døden, - hvis

det hele ikke bare er tilfældigt?

Mod sig har han den mest besynderlige

Antikrist, man kan fore stille

sig: Lægen, der opgiver til sidst. ...eller

er det bare den professionelle, der

står af, da hans verdensbillede bryder

sammen?

torsdag den 14. oktober kl. 19,30

Christian Højlund:

en Skæbnefortælling

- om tro, sygdom

og eksistens

Sogne- og sygehuspræst

Christian Højlund, Silkeborg,

tager udgangspunkt

i sin bog ”Nej,

småfolk er vi”. Med baggrund

i sin maniodepressive

mors dagbøger

fortæller han om de

mange tanker, en dreng

gør sig om sin mor og om de mange tårer, han har

grædt, når hun var syg, - men også om de mange

glæder og om håbet om, at Gud vil hjælpe til.

En skæbnefortælling der har hele følelsesregisteret

med, men hvor livets grundtone er taknemmelighed,

’for det giver mere, end det tager’.

Hvad der gør denne absurde og,

- for nogle, - tvetydige film mulig, er

en vild ide udmøntet i et dynamisk

manu skript, - en præcis instruktion

og fremragende skuespilpræstationer:

Mads Mikkelsen som præsten

med den tomme kirke og det vanvittige

projekt. Ulrich Thomsen som

ny-nazisten, der skal opnå at bage

en æble kage. Ole Thestrup som den

sladdervorne læge.

Det er en film, der kalder på latter,

skræk og eftertænksomhed. Den

provokerer til diskussion og debat

og bliver i sindet længe efter, man

har set den.

Ørsted Sogn / september, oktober og november 2010 11


Ørsted sogn

Salmesangsaften

i Sognegården

torsdag den 30. september kl. 19,30

Kender du de nye salmer i salmebogen? Kom og lær nogle af dem denne aften,

hvor organisten og præsten vil præsentere en lille håndfuld inden kaffen.

Efter kaffen er der ”giro 413” fra salmebogen, hvor alle kan ønske mere

kendte salmer.

Hvis der er interesse for det, er det meningen at vi vil lave en række lignende

arrangementer i fremtiden.

Organisten og præsten.

Højskoleformiddag

torsdag den 18. november kl. 9,30:

en himmerlandshistorie, fortalt af Jørn Christensen

En morsom Himmerlandshistorie, som er krydret med oplevelse af barndommens

opfattelse af de kristne begrebers indflydelse på opdragelsen i

et husmandshjem i 50-ernes Vesthimmerland.

Faderen kom fra en indremissionsk familie og

moderen fra et grundtvigsk højskolemiljø.

En fortællende livshistorie om social opstigning

fra et husmandsmiljø til friskolelærergerningen som

sluttede i 2006.

Jørn Christensen, født den 3.2.1946, bor i Løgstør,

historiefortæller og foredragsholder.

orientering frA menighedsrådet

Udstilling i Sognegården

om byen på øen der var

Djurslands Museums sommerudstilling

om Ørsted sogn kommer

til Sognegården fra begyndelsen af

september og et par måneder frem.

Titlen på udstillingen ”Byen på øen

der var” henviser til det paradoks, at

man i Ørsted sogn opfatter sig som

boende på en ø, selv om det er mere

end tusinde år siden, det faktisk var

en ø. Men byen, der er forholdsmæssig

stor, bærer præg af, at den på visse

tidspunkter i historien har nærmet

sig købstadslignende forhold, uden at

12 Ørsted Sogn / september, oktober og november 2010

være en købstad, så alt ligger badet i det

fantastiske ”ølys” udtaler museumsinspektør

Lisbeth Wincentz.

Udstillingen viser nogle nedslag i

områdets historie og kommer Ørsted

rundt i tekst og billeder. Benyt denne

mulighed til at se sognets historie midt

i sognet.

Menighedsrådsmøder

den 15. sept., 12. okt. og 17. nov.

kl. 19.00

Ragna Dahl

siden sidst:

Døbte:

Frederik Bjørn Pedersen,

Voer Færgevej 73


Viede:

Clara Marie Mose og

Kent Nørrevang Kristensen,

Storegade 12

Majbrit Lund Gottrup og

Henrik Søgaard Larsen, Århus

Døde og begravede:

Svend Erik Hansen,

Tingparken 78

Knud Rasmus Jensen Bang,

H. C. Ørsted Parkvej 29

Stig Brandstrup Nielsen,

Hulvej 10

Hans Bøge, Peitergyde 15

Gerda Pedersen Nygaard,

H. C. Ørsted Parkvej 17

Harald Andersen, Vestervænge 4

Kirstine Kjær Christensen,

Peitergyde 6

Henrik Torsten Bastrup Holm,

Sygehusvej 31

Christen Ove Nedersee

Andersen, Vesterled 1

Grethe Mandal, Lillegade 4

Rigmor Jensen, Peitergyde 7

Gerda Marie Petersen, Sjælland

Per Søgaard, Bodevej 14

Benthe Nielsen, Tingparken 86

kirkebil

kirkebilen til gudstjenester

og sognearrangementer

kan bestilles på

tlf. 86 48 81 19


Høstgilde i Sognegården

Søndag den 19. september kl. 10,00 er der høstgudstjeneste i Ørsted Kirke. Vi

skal synge nogle af vore kendte høstsalmer og kirken vil som sædvanligt være

pyntet i høstens tegn. Som traditionen tilsiger, er der indsamling denne dag.

Hvad der bliver samlet ind af penge i kirken den dag, sendes til organisationer,

der hjælper mennesker der ikke har til mad på bordet.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i fællesskabet i Sognegården,

hvor vi spiser sammen og synger efterårs- og høstsange fra Højskolesangbogen.

Jens Jørgen Refshauge

alle helgens gudstjeneste

Første søndag i november er Alle helgens dag. I år er det den 7. november.

Det er en søndag, hvor vi i forbindelse med gudstjenesten særligt mindes

de mennesker, der er døde i løbet af det sidste år.

Kirken er pyntet med levende lys, og efter prædikenen vil navnene på

de døde blive læst op. Derefter bedes en bøn, hvor vi siger Gud tak for livet

og for alt det Han har givet os gennem de mennesker, som ikke er blandt

os mere.

Jens Jørgen Refshauge

konfirmandindskrivning:

De nye konfirmander, der forventes konfirmeret søndag den 17. april 2011,

inviteres sammen med deres forældre til en kort aftengudstjeneste tirsdag den

31. august kl. 19,00, med efterfølgende indskrivning i Sognegården. Her vil der

blive givet en kort orientering om konfirmandundervisningen.

Alle børn, der bor i Ørsted sogn og går i 7 klasse på Allingåbroskolen vil få

tilsendt en invitation.

Jens Jørgen Refshauge

rougsø

kFUM & kFUk

Totalklub for børn fra 0 - 7 kl.

Opstartsaften mandag den 27. september

kl.19.00 – 21.00 i Genbrugsens

klublokale.

Frem til jul er der klub i ulige uger,

efter jul i lige uger.

Senioraftener i

Genbrugsens mødelokale kl. 19.00

3 aftener i løbet af vinteren over temaet

: Er jeg stadig min broders vogter?

Tre aftener i arbejdstøjet om menneskets

opgave og ansvar i forhold til

hinanden set i historiens, filosoffernes

og kirkens lys; Har nutiden det bedste

bud på indbyrdes adfærd eller kan vi

stadig lære noget?

29. september

27. oktober

17. november

Program for sæsonen følger.

+ 80 årige hver fredag kl. 10.00

i Genbrugsens mødelokale

En uformel formiddag, hvor der startes

med kaffe og rundstykker, derefter

en god fortælling.

Der gives dispensation for alder.

1. gang fredag den 1. oktober

danmission

Distrikt Norddjurs vest

Onsdag den 10. november kl. 14.00 i

Vejlby Sognegård.

Generalforsamling og efterårsmøde.

Taler: Susanne Tjagvad Madsen, der

netop er hjemme fra Cambodja.

Kvindekredsen:

Onsdag den 1. september kl. 14,30

Tekst: Matt. kap. 8 vers 1-17

Onsdag den 6. oktober kl. 14,30

Tekst: Matt. kap. 8 vers 18-34

Ørsted Sogn / september, oktober og november 2010 13


gudstjenester i Ørsted kirke

September, oktober og november 2010

14

AUgUst

Bemærk: Kirkebil til alle gudstjenester!

Tirsdag den 31. august kl. 19.00 Refshauge Gudstjeneste med efterfølgende

indskrivning af de nye konfirmander

septeMber

Søndag den 5. sept. kl. 10.00 14.s.e. trinitatis Refshauge

Søndag den 12. sept. kl. 09.00 15.s.e. trinitatis Inga Søndergaard

Søndag den 19. sept. kl. 10.00 16.s.e. trinitatis Refshauge Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfest

i Sognegården. Kirkekoret medvirker.

Søndag den 26. sept. kl. 10.30 17.s.e. trinitatis Refshauge

oktober

Søndag den 3. okt. kl. 10.00 18.s.e. trinitatis Refshauge

Søndag den 10. okt. kl. 10.00 19.s.e. trinitatis Refshauge Kirkekoret medvirker.

Søndag den 17. okt. kl. 10.30 20.s.e. trinitatis Refshauge Kaffe i Sognegården.

Søndag den 24. okt. kl. 09.00 21.s.e. trinitatis Inga Søndergaard

Søndag den 31. okt. kl. 09.00 22.s.e. trinitatis Inga Søndergaard

noVeMber

Søndag den 7. nov. kl. 10.00 Alle helgens dag Refshauge Kirkekoret medvirker.

Søndag den 14. nov. kl. 10.30 24.s.e. trinitatis Refshauge

Søndag den 21. nov. kl. 10.00 Sidste s. i kirkeåret Refshauge

Søndag den 28. nov. kl. 10.00 1. søndag i Advent Refshauge Kaffe i præstegården. Kirkekoret medvirker.

Brug hjemmesiden, så er du godt orienteret!

Salmer og tekster til søndagens gudstjeneste

og omtaler af arrangementer kan findes på

Ørsted kirkes hjemmeside: www.oerstedkirke.dk


Holbæk

Graver: John Kusk Simonsen, tlf. 21 45 99 70

Kirkeværge: Inge Langballe, tlf. 86485501

Voer

Graver: Kim Johansen,

tlf. 86 48 91 25 - mobil 61 83 72 99

Kirkeværge: Elsebeth Maarup, tlf. 86488540

nyttige oplysninger

estruplund

Graver: Kim Johansen,

tlf. 86 48 91 25 - mobil 61 83 72 99

Kirkeværge: Svend Åge Nielsen, tlf. 86489023

FØdsel

Anmeldelse kan foretages via hjemmesiden www.personregistrering.dk

eller til præsten senest 14 dage efter fødslen. Fødselsanmeldelse, Omsorgs- og

Ansvarserklæring - hvis ikke man er gift - samt forældrenes attester medbringes.

dåb

Aftales med præsten.

Ørsted sogn

Sognepræst Jens Jørgen Refshauge

Lillegade 30, 8950 Ørsted

Tlf.: 86 48 80 43

www.oerstedkirke.dk

E-mail: jjr@km.dk

Menighedsrådsformand:

Ragna Dahl, tlf. 86 48 82 93

ragnadahl@privat.dk

Udby

Graver: Bente Klitgaard, tlf. 51 86 20 06

Kirkeværge: Aase Aggergaard:, tlf. 86485357

bryllUp

Aftales med præsten. Prøvelsesattest anskaffes fra kommunen.

dØdsFAld

Henvendelse til bedemand eller præst vedr. aftale om begravelse.

Kirkegårdsleder:

Frank Gjesing, tlf. 86 48 83 91

mobil: 51 86 53 53

oersted-kirkegaard@mail.dk

Kirkeværge:

Jonna Haslund, tlf. 86 48 88 46

roUgsØ nord pAstorAt

Holbæk – Udby – Voer –

estruplund sogne

Sognepræst Inga Søndergaard

Holbækvej 17, Holbæk,

8950 Ørsted

tlf. 86 48 50 50

E-mail: inms@km.dk

Træffes bedst:

tirsdag – fredag kl. 12-13.

Mandag fridag

Menighedsrådsformand:

Karin Skouboe, tlf. 86 48 82 00

Email: skouboe@voers.net.

Sidste frist for meddelelser

til næste kirkeblad skal

afleveres til sognepræsterne

i de 2 pastorater senest

den 25. oktober 2010.

Udgivet af menighedsrådene.

Redigeret af sognepræsterne.

Lay-out og tryk:

NOTAT Grafisk, 86 48 16 00

More magazines by this user
Similar magazines