UG K608i Hutchison, R1a DA - Brugte mobiler af Nokia og Sony ...

altimobiler.dk

UG K608i Hutchison, R1a DA - Brugte mobiler af Nokia og Sony ...

Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison

Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald.

Lær din telefon at kende . . . . . . . . . . . 8

Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver,

aktivitetsmenu, filhåndtering.

Opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Opkald, videoopkald, kontakter, talekontrol,

opkaldsindstillinger.

Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

SMS, MMS, talemeddelelser, e-mail.

Billedbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Kamera, videooptager, billeder, PhotoDJ.

Underholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Medieafspiller, radio, ringesignaler, MusicDJ,

VideoDJ, lydoptager, temaer, spil.

Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . 61

Indstillinger for internet, e-mail, browsing,

synkronisering, Bluetooth, infrarød, USB-kabel.

Flere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Dato og klokkeslæt, vækkeur, kalender, opgaver,

Java-programmer, SIM-kortlås, osv.

Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have

den skal?

Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . 86

Webstedet Sony Ericsson, sikker og effektiv brug,

garanti, ”declaration of conformity”.

Ikoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Beskrivelse af ikonerne.

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. 1


2

Sony Ericsson

UMTS-GSM 900/1800/1900

Første udgave (juni 2005)

Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile

Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson

Mobile Communications AB forbeholder sig retten

til uden forudgående varsel at foretage forbedringer

og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske

fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller

forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle

ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver

af denne håndbog.

Alle rettigheder forbeholdes.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Publikationsnummer: DA/LZT 108 7917 R1A

Bemærk!

Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne

brugervejledning, understøttes ikke af alle net.

Dette gælder også GSM’s internationale

nødopkaldsnummer 112.

Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis

du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt

tjeneste eller ej.

Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug

og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon.

Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme

og videresende flere former for indhold, f.eks.

ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være

begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts

rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige

begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det

fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du

henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon.

Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du

kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende

telefonen til, er licenseret eller på anden måde

godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for

nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten

af et sådant ekstra indhold eller af andet

tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen

omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug

af dette ekstra indhold eller af andet

tredjepartsindhold.

Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth

SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens.

3GPP er et varemærke tilhørende ETSI i Frankrig

og andre steder.

QuickShare, MusicDJ, PhotoDJ og VideoDJ

er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Real er et varemærke eller et registreret varemærke

tilhørende RealNetworks, Inc.

Microsoft, Windows og PowerPoint er enten

registrerede varemærker eller varemærker tilhørende

Microsoft Corporation i USA og andre lande.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer,

Inc. registreret i USA og andre lande.

T9 Text Input er et varemærke eller et registreret

varemærke, der tilhører Tegic Communications.

T9 Text Input er givet i licens til et eller flere

af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,

5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat.

No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic

of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842

463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES,

SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse

på verdensplan.

Java og alle Java-baserede varemærker og logoer

er varemærker eller registrerede varemærker,

der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre

lande.

Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java

J2ME.

1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og

ophavsretligt beskyttet information tilhørende

Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren

tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden

må ikke foretage modificering, dekompilering,

disassemblering, dekryptering, dataudtrækning

eller på anden måde foretage reverse engineering

af Softwaren. Softwaren må ikke – hverken i sin

helhed eller som en del – udlejes, tildeles eller

gives i underlicens.

2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske

data vedrørende Softwaren, er underlagt

eksportkontrollovgivningen i USA, herunder

U.S. Export Administration Act og de tilhørende

regulativer, og Softwaren kan være underlagt

eksport- eller importregulativer i andre lande.

Kunden accepterer at overholde disse regulativer

strengt og anerkender at have ansvar for at opnå

de påkrævede licenser til at eksportere,

geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren

må ikke downloades eller på anden måde

eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak,

Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste

kan fra tid til anden underkastes revision) eller til

statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte

lande eller til noget andet land/område, som USA

opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til

personer, der findes på USAs finansministeriums

liste over særligt udvalgte nationer (the U.S.

Treasury Department’s list of Specially Designated

Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt

over personer, som det er forbudt at gøre forretning

med (U.S. Commerce Department’s Table

of Denial Orders).

3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller

fremvisning foretaget af USAs regering er underlagt

de begrænsninger, som findes i ”Rights in Technical

Data and Computer Software Clauses” i DFARS

252.227-7013(c) (1) (ii) og FAR 52.227-19(c) (2).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3


Introduktion

4

En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt

beskyttet materiale tilhørende © SyncML initiative Ltd.

(1999-2002). Alle rettigheder forbeholdes.

Indeholder Macromedia® Flash-teknologi fra

Macromedia, Inc. Copyright © 1995-2003 Macromedia,

Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash og Macromedia

Flash Lite er varemærker eller registrerede varemærker

tilhørende Macromedia, Inc. i USA og andre lande.

Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt

heri, kan være varemærker tilhørende de respektive

ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri,

forbeholdes.

Introduktion

Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald.

Du kan finde yderligere oplysninger

og hente yderligere materiale

på www.SonyEricsson.com/support.

Vejledende symboler

Følgende vejledende symboler vises i denne

brugervejledning:

Bemærk

Angiver, at en tjeneste eller funktion er neteller

abonnementsafhængig. Kontakt din

netoperatør for at få yderligere oplysninger.

% Se også side ...

} Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre

og vælge med, % 11 Taster og navigation.

Tryk midt på navigeringstasten.

Tryk navigeringstasten op.

Tryk navigeringstasten ned.

Tryk navigeringstasten mod venstre.

Tryk navigeringstasten mod højre.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Samling af telefonen

Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen:

• Isæt SIM-kortet.

• Tilslut og oplad batteriet.

SIM-kort

Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity

Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som

abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip

med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke

tjenester der er omfattet af dit abonnement samt

kontakternes navne og numre m.m.

Hvis du har brugt SIM-kortet på en anden telefon,

skal du kontrollere, at dine oplysninger er gemt

på SIM-kortet, før du tager det ud af den anden

telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt

i telefonens hukommelse.

Oplysninger om SIM-kort

og batteri

Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden

du isætter eller fjerner et SIM-kort.

Når du oplader batteriet, kan det tage op til 30 minutter,

før du ser batteriikonet på displayet.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Introduktion

Sådan isættes SIM-kort og batteri

1 Fjern batteridækslet ved at lade de to beslag

på siden af telefonen glide ud, og løft dækslet

væk som vist på billedet.

2 Skub SIM-kortet ind i holderen. Kontroller,

at SIM-kortets guldfarvede kontakter vender

nedad, og at det afskårne hjørne vender rigtigt.

3 Placer batteriet bag på telefonen, så mærkaten

vender opad, og stikkene vender imod hinanden.

4 Placer batteridækslet som vist på billedet,

og skub de to beslag på plads.

5


Introduktion

6

Sådan oplades batteriet

≈ 2 t.

≈ 30 min.

1 Slut opladeren til telefonen. Symbolet

på opladerens stik skal vende opad.

2 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser

batteriikonet på skærmen.

3 Det tager ca. 2 timer, eller indtil batteriikonet

viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på en

tast for at aktivere skærmen, hvis du ikke kan

se batteriet på dette tidspunkt.

4 Vip stikket opad, når du fjerner opladeren.

PIN-kode

(Personal Identification Number)

Der kræves en PIN-kode (Personal Identification

Number) for at aktivere telefonens tjenester.

PIN-koden er knyttet til dit SIM-kort og ikke til

telefonen. Du får PIN-koden hos din netoperatør.

Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer

som *, medmindre din PIN-kode starter med det

samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks. 112.

På den måde kan du se og indtaste

et nødopkaldsnummer som f.eks. 112 uden først

at skulle indtaste en PIN-kode.

Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte

tal ved at trykke på .

Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter

hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen

PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen

op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key)

% 78 SIM-kortlås.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan tændes telefonen,

og sådan foretages der

et opkald

Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet

er isat, inden du tænder. Når telefonen er tændt,

kan du hurtigt og nemt gøre den klar til brug vha.

opsætningsguiden.

Sådan tændes telefonen

1 Tryk på og hold nede.

2 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis

du bliver bedt om det.

3 Vælg sprog til telefonmenuerne ved den første

opstart.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Introduktion

4 } Ja, hvis du ønsker at opsætningsguiden skal

hjælpe dig i gang. Følg derefter den vejledning,

der vises. Du kan når som helst starte guiden

fra menusystemet, } Indstillinger } fanen

Generelt } Guiden Opsætning.

Sådan foretages og modtages opkald

Indtast telefonnummeret (eventuelt med det

internationale præfiks og områdenummer)

} Kald op for at foretage opkaldet, eller tryk

på , og hold den nede, for at foretage

et videoopkald. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet.

} Svar, når telefonen ringer.

7


Lær din telefon at kende

8

1

2

3

4

5

6

Lær din telefon at kende

Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver,

aktivitetsmenu, filhåndtering.

Telefonoversigt

7 14 15

8

9

10

11

12 17 18

13

16

1 Infrarød port

2 Højttaler

3 Skærm

4 Videoopkaldstast

5, 10 Valgtaster

6 Tilbagetast

7 Afbryder

8 Videokamera

9 Planet 3-tast

11 Navigeringstast

12 Slettetast

13 Lydløs-tast

14 Kameraknap

15 Kamerazoom, lydstyrkeknapper

16 USB-port

17 Mikrofon

18 Stik til stereohovedtelefoner og oplader

Der er flere oplysninger om taster og navigation,

% 11 Taster og navigation.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Lær din telefon at kende

Planet 3* Quick-menu* Underholdning

Medieafspiller

Onlinetjenester*

Spil

VideoDJ

PhotoDJ

MusicDJ

Fjernbetjening

Optag lyd

Demo

Kamera Meddelelser

Skriv ny

Indbakke

E-mail

Ring t. talemedd.

Kladder

Udbakke

Afsendte medd.

Gemte medd.

Skabeloner

Indstillinger

Radio

Filhåndtering Kontakter Videoopkald

Billeder

Videoer

Lyde

Temaer

Websider

Spil

Programmer

Anden

Kontakter**

Indstillinger:

Hurtigopkald

Mit visitkort

Grupper**

SIM-kontakter**

Specielle numre

Avanceret

Ny kontakt

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

9


Lær din telefon at kende

10

Opkald Organizer

Alarmer

Alle

Indstillinger

Besvarede Udgående opkald Mistede

Programmer

Kalender

Opgaver

Noter

Synkronisering

Timer

Stopur

Lys

Regnemaskine

Husk koder

Generelt

Profiler

Tid og dato

Sprog

Talekontrol

Nye hændelser

Telefonstatus

Genveje

Menuen Start

Låse

Guiden Opsætning

Tip og tricks

Nulstil alt

Lyde og alarmer

Ringevolumen

Ringesignal

Lydløs tilstand

Stigende ringesign.

Vibrator

Meddelelsesalarm

Tastelyd

Display

Baggrund

Temaer

Startskærm

Pauseskærm

Lysstyrke

Dvaletilstandsur

Rediger linjenavn*

Opkald

Viderestil opkald

Skift til Linje 2*

Håndter opkald

Tid og pris

Vis eller skjul nr.

Håndfri

Forbindelser

Bluetooth

Infrarød port

Synkronisering

Enhedshåndtering

Mobilnet

Datakomm.

Internetindst.

Streaming-indst.

Indstill. for Java

Tilbehør

* Bemærk, at nogle menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. I visse lande er Quick-menuen erstattet af Internettjenester.

**Menuen afhænger af, hvilket kontaktprogram der er valgt som standard.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Taster og navigation

Standbyskærm, hovedmenu

og statuslinje

Standbyskærmen vises, når du ikke kalder op eller

bruger menuer. Her kan du f.eks. se operatørens navn

samt dato og klokkeslæt.

Tryk på i standby for at få adgang til

hovedmenuen, hvor menuerne vises som ikoner.

Visse undermenuer har faner. Gå til en fane vha.

navigeringstasten, og vælg en indstilling. Rul til

et menupunkt for at få flere oplysninger, forklaringer

eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller

funktioner i telefonen } Info. For at åbne en liste

med indstillinger } Mere. Alternativerne på listen

over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor

i menuen du befinder dig.

Statuslinjen øverst på skærmen indeholder ikoner,

som giver oplysninger med relation til telefonen

og dens aktiviteter, % 94 Ikoner.

Taster og knapper

Lær din telefon at kende

Tryk på denne for at få adgang

til hovedmenuen fra standby.

Tryk på den for at vælge fremhævede

punkter.

Tryk på den under et opkald for

at få vist en liste med indstillinger.

Flytter gennem menuer og faner.

Tryk på denne for at vælge

de indstillinger, der vises på skærmen

lige over disse taster.

Tryk på denne for at gå et niveau

tilbage i menuerne.

Tryk på den, og hold den nede,

for at vende tilbage til standby

eller afslutte en funktion.

Tryk på denne for at slette objekter,

f.eks. billeder, lyde og kontakter.

Tryk på den, og hold den nede, under

et opkald for at slå mikrofonen fra.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

11


Lær din telefon at kende

12

Tryk på denne, og hold den nede,

for at foretage et videoopkald eller

aktivere videoopkaldstilstand.

Tryk på denne, og hold den nede,

for at få adgang til Planet 3.

Tryk på den for at tage et billede

eller optage et videoklip.

Tryk på denne, og hold den nede,

i standby for at ringe til din

talemeddelelsestjeneste

(hvis du har én).

– Tryk på en af disse taster, og hold

den nede, for at få vist en kontakt,

der begynder med et bestemt bogstav.

– Tryk på en af disse taster, og tryk

på Kald op for at foretage

et hurtigopkald.

Tryk på denne i standby for at få vist

statusoplysninger.

Tryk to gange hurtigt efter hinanden,

når der modtages et opkald,

for at afvise et indgående opkald.

Tryk én gang, når der modtages

et opkald, for at slå ringesignalet fra.

Tryk her for at øge lydstyrken under

et opkald.

Tryk her for at øge lydstyrken,

når du bruger medieafspilleren

(også når den er minimeret).

Tryk på denne, og hold den nede,

for at gå ét spor tilbage.

Tryk på denne for at zoome ind,

når du bruger kameraet.

Tryk på denne, og hold den nede,

for at foretage et taleopkald, eller

sig det magiske ord (hvis du har

valgt et), % 29 Taleopkald.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Tryk på denne i standby for at få vist

statusoplysninger.

Tryk to gange hurtigt efter hinanden,

når der modtages et opkald,

for at afvise et indgående opkald.

Tryk én gang, når der modtages

et opkald, for at slå ringesignalet fra.

Tryk her for at reducere lydstyrken

under et opkald.

Tryk her for at reducere lydstyrken,

når du bruger medieafspilleren

(også når den er minimeret).

Tryk på denne, og hold den nede,

for at gå ét spor frem.

Tryk på denne for at zoome

ud, når du bruger kameraet.

Tryk på denne, mens du bruger

kameraet, for at tænde fotolampen.

Tryk på denne, og hold den nede,

for at gøre telefonen lydløs. Tryk

én gang, når der modtages et opkald,

for at slå ringesignalet fra.

Lær din telefon at kende

Telefonens sprog

De fleste SIM-kort indstiller automatisk det sprog,

der skal bruges i menuen, til sproget i det land,

SIM-kortet blev købt i.

Du kan altid vælge sprog i henhold til SIM-kortet ved

at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge

engelsk ved at trykke på 0000 i standby.

Sådan ændres telefonens sprog

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog

} Telefonsprog.

2 Vælg et sprog.

Genveje

Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem

menuerne på. Du kan bruge tastaturgenveje til

hurtigt at komme til en menu, og du kan bruge

foruddefinerede navigationstastgenveje til

at nå bestemte funktioner. Du kan redigere

navigationstastgenvejene, så de passer til dine behov.

Brug af tastaturets genveje

Åbn menuerne ved at trykke på , og indtast

derefter nummeret på den menu, du vil gå til.

Tryk f.eks. på , hvis du ønsker at gå til femte

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

13


Lær din telefon at kende

14

menupunkt. Tryk på , og flere

gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt.

Tryk på , og hold den nede, for at vende

tilbage til standby.

Brug af navigationstastgenveje

Tryk på , , eller i standby for

at gå direkte til en funktion. Første gang, du trykker

på , kan du vælge den funktion, du vil bruge som

en genvej.

Sådan redigerer du en

navigationstastgenvej

} Indstillinger } fanen Generelt } Genveje, og vælg

den genvej, du vil redigere } Rediger. Tryk på ,

hvis du vil slette genvejen.

Indtastning af bogstaver

Der er to måder at indtaste bogstaver på, f.eks.

i forbindelse med skrivning af en meddelelse

eller skrivning af et navn under kontakter:

• Indtastning af tekst vha. flere tryk.

Tryk på de enkelte taster, indtil det ønskede

bogstav vises.

• T9 Text Input.

T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog

til at genkende de oftest brugte ord med den

tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun

trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav

ikke er det først på tasten.

Indtastningssprog

Du skal vælge de sprog, du vil bruge, når du skriver,

før du begynder at indtaste bogstaver.

Du kan skifte til et af dine valgte sprog, mens

du skriver, ved at trykke på og holde den nede.

Sådan vælges indtastningssproget

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog

} Skrivesprog.

2 Gå til det sprog, du ønsker at bruge, og markér

det. } Gem for at forlade menuen.

Sådan indtastes bogstaver

vha. flere tryk

1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning

er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny

} SMS, for at indtaste tekst.

2 Tryk flere gange på den pågældende tast,

– , eller , indtil det ønskede

tegn vises på skærmen. I boksen i øverste højre

hjørne af skærmen vises de tegn, du kan vælge.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Eksempel:

• Hvis du vil indtaste et ’A’, skal du trykke

én gang på .

• Hvis du vil indtaste et ’B’, skal du trykke

to gange på hurtigt efter hinanden.

• Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver,

skal du trykke på og derefter indtaste

bogstavet.

• Du kan også bruge volumenknapperne som genvej

til visse bogstaver. Hvis du vil indtaste et ’B’,

skal du trykke på, holde volumenknappen

nede og trykke på . Hvis du vil indtaste

et ’C’, skal du trykke på volumenknappen,

holde den nede og trykke på .

Sådan indtastes bogstaver

vha. T9 Text Input

1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning

er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny

} SMS, for at indtaste tekst.

2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet ”Jane”, skal

du trykke på , , , .

Lær din telefon at kende

3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal

du trykke på for at acceptere det og tilføje

et mellemrum. Tryk på for at acceptere

et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det

viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke

på eller for at få vist andre muligheder.

Tryk på for at acceptere et ord og tilføje

et mellemrum.

4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil

indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal

du trykke på og derefter på eller

flere gange. Tryk på for at acceptere.

Sådan føjes der ord til T9 Text Inputordbogen

1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord.

2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger

mellem bogstaverne med og . Tryk

på for at slette et tegn. Tryk på

og hold den nede for at slette hele ordet.

3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet

føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang,

du indtaster dette ord vha. T9 Text Input,

vises det som et af forslagene.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

15


Lær din telefon at kende

16

Sådan vælges en anden

indtastningsmetode

Tryk på , og hold den nede for at vælge

en anden indtastningsmetode.

Oversigt over indstillinger

} Mere, inden eller mens du indtaster bogstaver,

for at få vist en oversigt over indstillinger. Listen

kan indeholde nogle af eller alle de følgende:

• Tilføj symbol – symboler og tegnsætningstegn

såsom ? og , vises. Du kan flytte mellem

symbolerne vha. , , og .

• Tilføj objekt – billeder, melodier, lyde, skabeloner

og animationer.

• Stav ord – kun T9 Text Input. Rediger det ord,

der foreslås, vha. flere tastetryk.

• Skrivesprog – der vises en oversigt over sprog.

• Skrivemetode – der vises en liste med metoder

for det aktuelle sprog.

• Ordbog (T9) – slå T9 Text Input-ordbogen

til eller fra.

• Ordforslag – vælg at få vist eller ikke

få vist forslag, mens der skrives et ord.

• Mine ord – håndter ord, du har føjet til ordbogen.

• Nationale tegn – slå sprogspecifikke tegn

fra for at spare plads. Denne indstilling vises

kun i forbindelse med visse indtastningssprog.

Aktivitetsmenu

Du kan åbne aktivitetsmenuen, så du kan få

vist og håndtere nye hændelser samt få adgang

til bogmærker og genveje.

Sådan åbner og lukker

du aktivitetsmenuen

Tryk på .

Aktivitetsmenuens faner

• Nye hændels. – viser nye hændelser, f.eks.

mistede opkald og meddelelser. Fanen vises

på skærmen, når der indtræffer en ny hændelse.

Tryk på for at afvise eller slette

en hændelse under hændelsesfanen.

• Mine genveje – viser dine genveje og programmer,

som kører i baggrunden. Du kan tilføje, slette

og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger

en genvej og programmet åbnes, lukkes eller

minimeres de øvrige programmer.

• Bogmærker – viser dine egne internetbogmærker.

Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes,

lukkes eller minimeres de øvrige programmer.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan vælger du en visning

til nye hændelser

} Indstillinger } fanen Generelt } Nye hændelser

} Pop-up, hvis du ønsker, at nye hændelser skal vises

som pop-up-tekst og ikke i aktivitetsmenuen.

Filhåndtering

Brug filhåndteringen til at håndtere filer, der er gemt

i telefonens hukommelse. Objekter, som f.eks.

Billeder, Videoer, Lyde, Temaer, Spil, Programmer

og Websider, gemmes som filer i mapper. Alle filer,

som telefonen ikke kender, gemmes i mappen Anden.

Du kan oprette dine egne undermapper i visse

foruddefinerede mapper, hvortil du kan flytte dine

gemte filer. Du kan også overføre de gemte filer

til en computer, % 69 Filoverførsel med Bluetooth

og % 70 USB-kabel.

Sådan bruger du en fil fra

filhåndteringen

1 Marker en fil i mappen Billeder eller Lyde.

2 } Mere } Anvend som. Angiv, hvad filen

skal bruges til.

Lær din telefon at kende

Sådan flyttes en fil til en mappe

1 } Filhåndtering, og åbn en mappe.

2 Gå til en fil, f.eks. et billede, du vil flytte,

} Mere } Håndter filer } Flyt til mappe.

3 Vælg den mappe, filen skal flyttes til, eller

vælg Ny mappe, og kald mappen } OK.

Sådan oprettes en undermappe

1 } Filhåndtering, og åbn en mappe.

2 } Mere } Ny mappe, og indtast navnet

på mappen.

3 } OK for at gemme mappen.

Sådan vælges flere filer

1 } Filhåndtering, og vælg en fil, } Mere

} Marker } Marker flere.

2 Du kan vælge flere filer ved at trykke

på Marker eller Fjern mrk.

Sådan markerer du alle filer

i en mappe

} Filhåndtering, og marker en fil } Mere } Marker,

tryk på Mark. alle eller Fjern alle mark. for at fjerne

markeringen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

17


Opkald

18

Sådan flytter eller kopierer

du filer til en computer

% 69 Filoverførsel med Bluetooth.

% 70 USB-kabel.

Filoplysninger

Objekter, som er overført, eller modtaget vha.

en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være

kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke

kopieres eller sendes. Du kan markere og få vist

oplysninger om filen.

Opkald

Opkald, videoopkald, kontakter, talekontrol,

opkaldsindstillinger.

Foretage opkald

Du skal tænde telefonen og være inden for et nets

rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald.

% 7 Sådan tændes telefonen, og sådan foretages

der et opkald. Sådan foretages et nyt opkald,

% 21 Videoopkald.

Net

Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit

net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke

er tilfældet, bruger du et andet net, forudsat din

netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette

kaldes roaming.

Du kan selv vælge, hvilket net du vil bruge, eller

du kan føje et net til din liste med foretrukne net.

Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge

net under en automatisk søgning. Du får adgang til

disse indstillinger via } Indstillinger } fanen

Forbindelser. Brug eller til at rulle mellem

fanerne. Rul derefter til } Mobilnet vha. .

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan foretages et opkald

1 Indtast telefonnummeret (eventuelt med

international landekode og områdenummer).

2 } Kald op for at foretage et taleopkald, eller

tryk på , og hold den nede, for at foretage

et videoopkald. } Mere for at få vist flere

indstillinger.

3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet.

Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten

og under kontakter, % 23 Kontakter

og % 28 Opkaldsliste. Du kan også foretage

opkald vha. din stemme, % 29 Talekontrol.

Sådan ændrer du højttalerens

lydstyrke

Tryk på eller for at øge eller reducere

lydstyrken i højttaleren under et opkald.

Sådan bruger du højttaleren

under et taleopkald

1 } Mere } Slå højttaler til for at tænde højttaleren.

2 } Mere } Slå højttaler fra for at slukke

højttaleren.

Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender

højttaleren. Det kan skade din hørelse.

Sådan slår du mikrofonen fra

1 Tryk på , og hold den nede.

2 Tryk på igen, og hold den nede,

for at genoptage samtalen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

Modtage opkald

Telefonen ringer, og nummeret på den, der ringer op,

vises (hvis du abonnerer på tjenesten ”Vis nummer”,

og nummeret kan identificeres), når du modtager

et opkald.

Hvis nummeret er gemt under kontakter, vises

navn, nummer og billede (hvis tilgængeligt). Hvis

nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr.

på displayet.

Sådan besvares et opkald

} Svar.

Sådan afvises et opkald

} Optaget, eller tryk hurtigt to gange

på lydstyrkeknappen.

19


Opkald

20

Mistede opkald

Hvis du mister et opkald, og Nye hændelser

er indstillet til Aktivitetsmenu, vises det mistede

opkald i Aktivitetsmenu. } Kald op for at kalde

det mistede nummer op.

Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, vises

Mistede opkald: for at angive antallet af mistede

opkald. } Ja for at få de mistede opkald vist på

opkaldslisten. } Nej, hvis du vil se de mistede opkald

senere.

Sådan kontrollerer du mistede opkald

1 } Opkald } fanen Mistede fra standby. Brug

eller til at rulle mellem fanerne.

2 Brug eller til at rulle til et nummer

og } Kald op til at kalde et nummer op.

Automatisk genopkald

Sådan kalder du et nummer op igen

Hvis du ikke får forbindelse, og Prøv igen?

vises } Ja.

Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter.

Når forbindelsen går igennem,

hører du et tydeligt signal.

Telefonen ringer automatisk op igen op til ti gange

eller indtil:

• Opkaldet tilsluttes

• Du trykker på Annuller

• Du modtager et opkald

Automatisk genopkald er ikke muligt i forbindelse

med dataopkald.

Opkald til udlandet

Når du ringer til udlandet erstatter tegnet + det

internationale præfiks for det land, du ringer fra.

Du kan ringe op fra udlandet via et andet net,

forudsat din netoperatør har en aftale med det

pågældende net.

Sådan foretages internationale

opkald

1 Tryk på og hold nede, indtil du ser

et tegnet + på skærmen.

2 Indtast landekode, områdenummer (uden

indledende nul) og telefonnummer } Kald op.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Nødopkald

Din telefon understøtter de internationale

nødopkaldsnumre 112 og 911. Det betyder, at disse

numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande,

uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G- (UMTS)

eller GSM-net er inden for rækkevidde.

I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre.

Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra

lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet.

Sådan foretages et nødopkald

Indtast f.eks. 112 (det internationale

nødopkaldsnummer), } Kald op.

Sådan ser du dine lokale

nødopkaldsnumre

} Kontakter } Indstillinger } Specielle numre

} Nødopkaldsnumre.

Videoopkald

Under videoopkald kan du se den, du taler med,

på skærmen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

Før du starter

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal både

du og den, du ringer op, have et abonnement,

der understøtter 3G-tjenesten (UMTS), og I skal

være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde.

3G-tjenesten (UMTS) er tilgænglig, når 3G-ikonet

vises på statuslinjen.

Videodemotilstand

Du kan bruge videoopkaldsfunktionerne uden

at foretage et opkald, hvis du f.eks. vil forberede

en visning og kontrollere, hvordan den kommer

til at se ud, inden du kalder op. Tryk på ,

og hold den nede. De fleste videoopkaldsfunktioner

kan bruges i videodemotilstand.

21


Opkald

22

Sådan foretages et videoopkald

1 Tryk på , og hold den nede, når 3Gtjenesten

(UMTS) er tilgængelig.

2 Tast telefonnummeret, og tryk på Kald op.

} Opkald... } Kontakter, og rul til det

telefonnummer, du vil ringe op, } Kald op,

eller tryk på , og hold den nede, for at

hente et telefonnummer blandt dine kontakter.

3 Tryk på Kamera, eller åbn linsedækslet for at

skifte fra front- til bagkamera. Hold telefonen

vandret, så den, du taler med, kan se billedet

i den rette vinkel.

Sådan justeres den udgående

videos lysstyrke

Tryk på for at reducere lysstyrken, eller på

for at øge den på det udgående videobillede.

Sådan zoomes den udgående

video ind eller ud

Tryk på for at zoom ind på den udgående video,

og tryk på for at zoome ud.

Sådan accepterer du et indgående

videoopkald

Tryk på Svar.

Sådan afsluttes et videoopkald

Tryk på Afb. opk. under et udgående videoopkald.

Indstillinger for videoopkald

Tryk på , når frontkameraet anvendes til

visningen, og vælg en af følgende indstillinger:

• Stop kamera/Start kamera – sluk det udgående

videokamera. Der vises et alternativt billede,

når kameraet er slukket.

• Slå højttaler fra/Slå højttaler til – sluk og tænd

den indgående lyd under et videoopkald.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


• Slå mikrofon fra/Start mikrofon – sluk og tænd

mikrofonen under et videoopkald (denne

indstilling er tilgængelig under opkald).

• Skift billede – vælg mellem at vise ind- eller

udgående video i fuld størrelse.

• Skjul lille billede/Vis lille billede – vælg, om du vil

skjule eller vise det lille billede.

• Nat-tilstand – bruges, når lysforholdene er dårlige.

Denne indstilling påvirker udgående video.

• Avanceret – til at få vist og vælge følgende

indstillinger:

• Alternativt billede – dette billede vises til den

ande part, hvis du har slukket kameraet.

• Svartilstand – vælg, om frontkameraet skal

være tændt eller slukket, når du besvarerer

et videoopkald.

• Kamerakvalitet – vælg, hvilken billedkvalitet

der skal anvendes til udgående video. Denne

indstilling træder i kraft ved næste opkald –

ikke under et igangværende opkald.

• Spejlvend billede – du ser et spejlbillede

af den udgående video. Hvis du slår

spejlbilledet til, ser du dig selv som i et spejl.

Modparten ser ikke billedet spejlvendt.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

• Kontakter – vælg en kontakt, der skal vises

under et udgående opkald – nyttigt, hvis

du f.eks. ønsker at kontrollere en kontakts

nummer eller e-mail-adresse (indstillingen

er synlig under opkald).

• Overfør lyd – overfør lyden til eller fra

håndfrit udstyr vha. Bluetooth.

• Demoklip – slå demoklip til eller fra.

Kontakter

Du kan gemme kontaktoplysninger i telefonens

hukommelse eller på SIM-kortet som navne

og numre. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger –

Kontakter eller SIM-kontakter – der som standard

skal vises.

} Kontakter } Indstillinger for at få nyttige

oplysninger og indstillinger.

Standardkontakt

Hvis du vælger at bruge Kontakter som standard,

vises alle oplysninger, der er gemt under Kontakter,

for dine kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter

som standard, vises kun navne og numre, der er gemt

på SIM-kortet, for dine kontakter.

23


Opkald

24

Sådan vælger du standardkontakter

1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Standardkontakter.

2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter.

Kontakter

Kontakter er som en adressebog, hvor du kan gemme

navne, telefonnumre og e-mail-adresser. Du kan og

føje billeder, ringesignaler og personlige oplysninger,

f.eks. fødselsdag, e-mail-, web- og postadresser,

til kontakter.

Oplysninger, som du føjer til en kontakt,

organiseres under fem faner.

Sådan tilføjes en telefonkontakt

1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj.

2 Indtast navnet direkte, eller tryk på Tilføj,

og indtast navnet, } OK.

3 Indtast nummeret direkte, eller tryk på Tilføj,

og indtast nummeret, } OK.

4 Vælg en nummertype.

5 Skift mellem fanerne vha. og . Vælg

felter, hvor der skal indtastes flere oplysninger.

} Symboler, og vælg et symbol } Indsæt for at

indtaste symboler, f.eks. @ i en e-mail-adresse.

6 Når du har indtastet oplysningerne } Gem.

SIM-kontakter

Du kan gemme poster som et navn med ét nummer

på dit SIM-kort. Antallet af poster, du kan gemme,

afhænger af, hvor meget hukommelse der

er på SIM-kortet. Se Kontakter } Indstillinger

} Avanceret } Hukomm.status.

Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

Sådan tilføjes en SIM-kontakt

Følg samme fremgangsmåde for at tilføje

en telefonkontakt, hvis SIM-kontakter

er standardkontakter. Du kan kun føje

navn og nummer til SIM-kontakter.

Gem altid på SIM-kortet

Du kan indstille telefonen til at gemme poster

automatisk på SIM-kortet. Med denne indstilling

gemmes navne og telefonnumre, du tilføjer eller

redigerer under telefonkontakter i telefonens

hukommelse, på SIM-kortet. Antallet

af telefonnumre, der kan gemmes, afhænger

af SIM-kortets type.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan gemmer du automatisk navne

og telefonnumre på SIM-kortet

1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Gem autom. på SIM.

2 Vælg Til.

Kontrol af hukommelsen

Med hukommelsesstatusfunktionen kan

du kontrollere, hvor mange pladser der er tilbage

i telefonens hukommelse og i SIM-hukommelsen.

Hvis hukommelsen er fyldt, skal du slette

kontakter, så der bliver plads til at tilføje nye

kontakter, % 26 Sådan slettes en kontakt.

Sådan kontrollerer du hukommelsen

} Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Hukomm.status.

Billeder og personlige ringesignaler

Du kan føje et billede og et personligt ringesignal

til en telefonkontakt. Når den pågældende person

ringer til dig, ser du billedet (forudsat,

at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer),

og ringesignalet afspilles.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

Sådan føjes et billede eller

ringesignal til en telefonkontakt

1 } Kontakter, og vælg den kontakt, du vil føje et

billede eller et ringesignal til, } Mere

} Rediger kontakt.

2 Brug , , og til at rulle til den

relevante fane. } Billede: eller Ringesignal

} Tilføj.

3 Vælg et billede eller en lyd. } Gem

for at gemme kontakten i telefonen.

Opkald til kontakter

Du kan kalde op til et af de numre, du har gemt for

dine kontakter, eller til et nummer på dit SIM-kort.

Hvis telefonkontakter er angivet som standard,

kan du kalde op fra kontakter eller fra SIM-kortet.

Du kan kun kalde op til numre på SIM-kortet,

hvis SIM-kontakter er valgt som standard.

Sådan kaldes

der op til en telefonkontakt

1 } Kontakter. Gå til, eller indtast det eller

de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op.

2 Tryk på eller for at vælge et nummer,

når den kontakt, du vil kalde op, er fremhævet,

} Kald op. Tryk på , og hold den nede,

mens kontakten er fremhævet, for at foretage

et videoopkald.

25


Opkald

26

Sådan kaldes der op til en SIM-kontakt

1 } Kontakter. Hvis SIM-kontakter er valgt som

standard, skal du vælge det navn og nummer,

du vil kalde op, på listen, } Kald op.

2 Hvis telefonkontakter er angivet som

standardtelefonbog, } Kontakter } Indstillinger

} SIM-kontakter, og vælg det navn og nummer,

du vil kalde op, på listen, } Kald op.

Spørg før gem

Når du afslutter et opkald eller modtager

en meddelelse, kan telefonen spørge dig, om du

vil føje et telefonnummer eller en e-mail-adresse

til dine kontakter.

Sådan aktiverer du spørg før gem

} Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Spørg før gem } Til.

Opdatering af kontakter

Det er nemt at opdatere og redigere oplysningerne

for dine kontakter.

Sådan redigeres en telefonkontakt

1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere

} Rediger kontakt.

2 Brug , , og til at rulle til den

relevante fane, og rediger de oplysninger,

du vil redigere } Gem.

Sådan redigeres en SIM-kontakt

1 } Kontakter, hvis SIM-kontakter er valgt som

standard, og vælg navnet og nummeret, du vil

redigere. } Kontakter } Indstillinger

} SIM-kontakter, hvis telefonkontakter er valgt

som standard. Vælg det navn, du vil redigere.

2 } Mere } Rediger, og rediger navnet

og nummeret.

Sådan slettes en kontakt

} Kontakter, gå til den kontakt, du vil slette,

og tryk på .

Sådan slettes alle kontakter

1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Slet alle kontakter.

2 } Ja, og indtast telefonens låsekode, } OK.

Som standard er låsekoden indstillet til 0000.

Navne og numre, der gemmes på SIM-kortet,

slettes ikke.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Standardobjekter for telefonkontakter

Et standardobjekt vises i første position for en

telefonkontakt og er derfor hurtigst at få adgang

til. Du kan vælge, hvilket objekt – telefonnummer,

e-mail-adresse eller webadresse – der som standard

skal vises først for hver kontakt.

Mobiltelefonnummeret er standardobjektet, hvis

du ikke vælger dit eget standardobjekt.

Sådan angives standardobjektet

for en kontakt

1 } Kontakter, og gå til en kontakt } Mere

} Standardnummer.

2 Vælg telefonnummeret, e-mail-adressen

eller webadressen, der skal være standard.

Afsendelse af kontakter

Du kan sende kontakter vha. en af de tilgængelige

overførselsmetoder.

Sådan sendes en kontakt

} Kontakter, og vælg en kontakt } Mere

} Send kontakt, og vælg en overførselsmetode.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

Sådan sendes alle kontakter

} Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Send alle kontakt., og vælg en overførselsmetode.

Synkronisering af kontakter

Du kan tage sikkerhedskopi af og synkronisere dine

kontakter med et kontaktprogram på internettet.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere

oplysninger. Du kan også synkronisere dine kontakter

med et computerprogram, % 64 Synkronisering.

Sådan fjernsynkroniseres kontakter

1 } Kontakter } Indstillinger } Synk. kontakter.

2 Hvis du har mere end én konto, skal du vælge,

hvilken konto du vil bruge } Vælg.

% 65 Sådan indtastes indstillinger

for fjernsynkronisering, hvis telefonen ikke

har en konto.

Kopiering af kontakter

Du kan kopiere navne og numre til og fra dine

telefonkontakter og SIM-kortet. Angiv, om du

vil kopiere alle numre eller ét enkelt nummer.

Hvis du vælger at kopiere alle kontakter fra telefonen

til SIM-kortet, overskrives alle eksisterende oplysninger

på SIM-kortet.

27


Opkald

28

Sådan kopieres navne og numre

til SIM-kortet

1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Kopier til SIM-kort.

2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer.

Sådan kopieres navne og numre

til telefonkontakter

1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Kopier fra SIM.

2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer.

Opkaldsliste

Numrene på de seneste opkald gemmes

på opkaldslisten. Foretagne, besvarede

og mistede opkald anføres under separate faner.

Sådan ringer du til et nummer

fra opkaldslisten

1 } Opkald fra standby, og vælg en fane.

2 Brug , , og til at gå til det navn

eller nummer, du vil kalde op, } Kald op,

eller tryk på , og hold den nede,

for at foretage et videoopkald.

Sådan føjer du et nummer

fra opkaldslisten til kontakter

1 } Opkald fra standby, og vælg en fane.

2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere

} Gem nummer.

3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt,

eller vælg en eksisterende kontakt,

som nummeret skal føjes til.

Sådan slettes opkaldslisten

} Opkald } fanen Alle } Mere } Slet alt.

Hurtigopkald

Du kan gemme telefonnumre, som du nemt

vil kunne nå, på position 1 – 9 i telefonen.

Sådan foretages hurtigopkald

Indtast positionsnummeret fra standby,

og } Kald op.

Sådan angives eller erstattes

hurtigopkaldsnumre

1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald.

2 Gå til positionen på listen } Tilføj eller } Erstat.

3 Vælg en eksisterende kontakt,

som positionsnummeret skal føjes til.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Talemeddelelse

Hvis dit abonnement omfatter

en talemeddelelsestjeneste, kan de personer,

der ringer til dig, lægge en talemeddelelse,

når du ikke kan besvare et opkald.

Opkald til talemeddelelsestjenesten

Du kan nemt ringe til talemeddelelsestjenesten ved

at trykke på og holde den nede. Hvis du ikke

har angivet nummeret til din talemeddelelsestjeneste,

bliver du bedt om at angive det. } Ja for at indtaste

nummeret. Nummeret får du hos din netoperatør.

Sådan angiver du nummeret

på din talemeddelelsestjeneste

} Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr.

Talekontrol

I forbindelse med telefonen kan du bruge din stemme

til følgende:

• Taleopkald – kalde op til nogen ved at sige navnet.

• Aktivere talekontrol ved at sige et ”magisk ord”.

• Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit

udstyr.

Talekommandoer kan kun gemmes internt

i telefonens hukommelse, ikke på SIM-kortet.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

Når du optager, skal du befinde dig et roligt sted og

forsøge at bruge navne, der kan skelnes fra hinanden

% 31 Tip i forbindelse med optagelse og brug

af talekommandoer.

Taleopkald

Du kan foretage taleopkald ved at sige

en talekommando, du på forhånd har optaget. Start

taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar

håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige

dit magiske ord.

Du skal først aktivere taleopkaldsfunktionen

og optage dine talekommandoer. Du ser et ikon

ud for et telefonnummer, som har en talekommando.

Sådan aktiveres taleopkald

og indtales navne

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol

} Taleopkald } Aktiver } Ja

} Ny talekommando } Tilføj, og vælg

en kontakt.

2 Brug og for at få vist numrene, hvis

kontakten har mere end ét nummer. Vælg

det telefonnummer, du vil føje til

talekommandoen. Du skal nu optage

en talekommando, f.eks. ”Johns mobil”

for det telefonnummer, du har valgt.

29


Opkald

30

3 Du ser en vejledning. Vent på tonen, og sig den

kommando, du vil optage. Talekommandoen

afspilles.

4 Hvis optagelyden er i orden, skal du trykke

på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3.

5 For at optage yderligere en talekommando

for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj

igen, og gentag trin 2 – 4 ovenfor.

Sådan ringer du op fra telefonen

1 Tryk på og hold en af volumenknapperne

nede fra standby.

2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog

tidligere, f.eks. ”Johns mobil”. Navnet

afspilles, og du får forbindelse.

Sådan foretages et håndfrit opkald

Tryk på knappen på den håndfri enhed eller

knappen på Bluetooth hovedtelefonerne.

Navn på person, der ringer op

Du kan vælge, om du vil høre et indtalt kontaktnavn,

når du modtager et opkald fra den pågældende

kontakt.

Sådan slås opkalderens

navn til eller fra

} Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol

} Afsp. opkaldernavn.

Det magiske ord

Du kan optage et magisk ord og bruge det som en

talekommando og derved opnå helt håndfri adgang

til taleopkald. I stedet for at trykke på og holde

en volumenknap nede for at foretage et taleopkald,

kan du sige det magiske ord og derefter en af dine

indtalte talekommandoer. Det magiske ord er især

praktisk, når du kører bil med håndfrit udstyr.

Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning,

der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale.

Sådan aktiveres og optages

det magiske ord

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol

} Magisk ord } Aktiver.

2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen,

og sig det magiske ord.

3 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg

det miljø, det magiske ord skal aktiveres i.

Du har flere valgmuligheder.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Talesvar

Du kan besvare eller afvise indgående opkald med

stemmen, hvis du har bærbart eller håndfrit udstyr.

Du kan kun bruge en MIDI-, WAV-, EMY- eller IMY-fil

som ringesignal i forbindelse med talesvar.

Sådan aktiveres talesvar og optages

talesvarkommandoer

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol

} Talesvar } Aktiver.

2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen,

og sig ”Svar” eller et andet ord. Hvis optagelyden

er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke

} Nej, og gentag trin 2.

3 Sig ”Optaget” eller et andet ord } Ja.

4 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg

det miljø, talesvaret skal aktiveres i.

Du har flere valgmuligheder.

Sådan besvarer du et opkald

vha. talekommandoer

Sig ”Svar”, når telefonen ringer,

så går forbindelsen igennem.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

Sådan afviser du et opkald

vha. talekommandoer

Sig ”Optaget”, når telefonen ringer. Opkaldet

afvises. Den person, der ringer op, viderestilles

til talemeddelelsestjenesten, hvis den er aktiveret,

eller hører en optagettone.

Redigering af talekommandoer

Du kan redigere alle talekommandoer, der er gemt

i Kontakter. Vælg den kontakt, hvis talekommando

du vil redigere, } Mere } Rediger kontakt. Gå til

den relevante fane, og rediger din talekommando.

Sådan optages en talekommando igen

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol

} Taleopkald } Rediger navne.

2 Vælg en talekommando } Mere } Erstat tale.

3 Vent på tonen, og sig kommandoen.

Tip i forbindelse med optagelse

og brug af talekommandoer

Hvis telefonen ikke kan finde din talekommando,

kan det skyldes følgende:

• Du talte for lavt – prøv at tale højere.

• Du holdt telefonen for langt væk – hold

telefonen som ved en samtale.

• Den indtalte kommando var for kort – den skal

vare ca. et sekund og bestå af flere stavelser.

31


Opkald

32

• Du talte for sent eller for tidligt – tal straks efter

tonen.

• Du optog ikke talekommandoen med håndfrit

udstyr tilsluttet. Det håndfri udstyr skal være

tilsluttet, for at der kan anvendes talestyring

med håndfrit udstyr.

• Du brugte en anden intonation – brug den samme

intonation, som da du optog talekommandoen.

Viderestilling af opkald

Hvis du ikke kan besvare indgående opkald,

kan du viderestille dem til et andet nummer,

f.eks. din telefonsvarertjeneste.

Når funktionen Begræns opkald er aktiveret,

er visse indstillinger for Viderestilling af opkald

ikke tilgængelige.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

• Viderestil altid – viderestil alle opkald.

• Hvis optaget – viderestil opkald, hvis du allerede

taler i telefonen.

• Ikke kontakt – viderestil opkald, hvis telefonen

er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt.

• Intet svar – viderestil opkald, som du ikke besvarer

inden for en nærmere angivet tidsfrist.

Sådan aktiveres en viderestilling

af opkald

1 } Indstillinger } fanen Opkald

} Viderestil opkald. Brug eller til at rulle

mellem fanerne.

2 Vælg en opkaldstype, en af indstillingerne

for viderestilling, } Aktiver.

3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal

viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde

kontakten, } OK.

Sådan deaktiveres en viderestilling

af opkald

Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver.

Sådan kontrolleres alle indstillinger

for viderestilling

} Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald

} Kontroller alt. Brug eller til at rulle

mellem fanerne.

Flere opkald på samme tid

Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen.

Tjenesten Opkald venter

Når tjenesten er aktiveret, høres et bip,

når du modtager yderligere et opkald.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan aktiveres eller deaktiveres

tjenesten Opkald venter

} Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald

} Opkald venter. Brug eller til at rulle

mellem fanerne.

Sådan foretages et nyt opkald

1 } Mere } Parker opkald for at parkere

det igangværende opkald.

2 Indtast det nummer, du vil ringe op } Mere

} Kald op til.

Modtagelse af taleopkald nr. 2

Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre

følgende:

• } Svar og parkere det igangværende opkald.

• } Optaget, hvis du vil afvise opkald nr.

2 og fortsætte det igangværende opkald.

• } Erstat aktive opk., hvis du vil besvare opkald

nr. 2 opkald og afslutte det igangværende opkald.

Håndtering af to taleopkald

Når du har et igangværende opkald og et parkeret

opkald, kan du gøre følgende:

• } Mere } Skift ml. opkald for at skifte mellem

de to opkald.

• } Mere } Forbind opkald for at forbinde

de to samtaler til en konference.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

• } Mere } Overfør opkald for at forbinde

de to opkald. Din forbindelse til de to opkald

afbrydes.

• } Afb. opk. for at afslutte det igangværende

opkald, og tryk derefter på Ja for at hente

det parkerede opkald.

• } Afb. opk. } Nej for at afslutte begge opkald.

• Du kan ikke besvare et tredje opkald uden

at afbryde et af de to andre eller forbinde

dem til en konference.

Konferencer

Du kan tale med op til fem andre personer

samtidigt under en konference. Du kan og

parkere en konference, mens du foretager

et andet opkald.

Der opkræves muligvis yderligere for opkald,

som involverer flere parter.

Sådan forbindes de to samtaler

til en konference

} Mere } Forbind opkald.

33


Opkald

34

Sådan tilføjes en ny deltager

1 } Mere } Parker opkald for at parkere

forbundne opkald.

2 } Mere } Tilføj opkald, og ring til den næste

person, du ønsker skal deltage i konferencen.

3 } Mere } Forbind opkald.

4 Gentag trin 1 – 3 for hver person, der skal

deltage i konferencen.

Sådan kobles en deltager ud

} Mere } Udkobl deltager, og vælg den deltager,

du vil koble fra konferenceopkaldet.

Sådan startes en privat samtale

1 } Mere } Tal med, og vælg den deltager,

du vil tale med.

2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage

konferencen.

To samtalelinjer

Hvis du har et abonnement, der understøtter flere

samtalelinjer, har telefonen muligvis to samtalelinjer

med hvert sit telefonnummer.

Sådan vælger du en linje

til udgående opkald

} Indstillinger } fanen Opkald, og vælg linje 1 eller 2.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

Sådan ændres navnet på en linje

} Indstillinger } fanen Display } Rediger linjenavn,

og vælg en af linjerne for at redigere navnet.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

Mine numre

Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre.

Sådan kontrollerer du dine

telefonnumre

} Kontakter } Indstillinger } Specielle numre

} Mine numre, og vælg en af indstillingerne.

Accept af opkald

Med tjenesten Accept af opkald kan du vælge kun

at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Andre

opkald afvises automatisk med en optagettone. Hvis

indstillingen til viderestilling af opkald Hvis optaget

er aktiveret, viderestilles opkaldene i stedet for

at blive afvist af optagettonen. Telefonnumrene

afviste opkald gemmes på opkaldslisten.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan føjes numre til listen over

accepterede opkald

1 } Indstillinger } fanen Opkald

} Håndter opkald } Accepter opkald

} Kun fra listen } Rediger } Tilføj.

Vælg en kontakt. Brug eller til at rulle

mellem fanerne.

2 } Grupper for at føje en gruppe kontakter

til listen med accepterede opkald (forudsat

du har oprettet grupper, % 37 Grupper).

Sådan accepteres alle opkald

} Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald

} Accepter opkald } Alle opkald. Brug eller

til at rulle mellem fanerne.

Begrænsning af opkald

Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til

at begrænse udgående og indgående opkald.

Du skal bruge et password, som du får oplyst

hos tjenesteudbyderen.

Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle

indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

Følgende opkald kan begrænses:

• Alle udgående – Alle udgående opkald.

• Udgående int. – Alle udgående internationale

opkald.

• Udg. int. roaming – Alle udgående internationale

opkald undtagen til eget land.

• Alle indgående – Alle indgående opkald.

• Indg. ved roaming – Alle indgående opkald,

når du er i udlandet (ved roaming).

Sådan aktiveres eller deaktiveres

en opkaldsbegrænsning

1 } Indstillinger } fanen Opkald

} Håndter opkald } Begræns opkald,

og vælg en indstilling. Brug eller

til at rulle mellem fanerne.

2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast

dit password } OK.

Opkald til faste numre

Med funktionen Faste numre kan du kun foretage

opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet.

De faste numre er beskyttet af PIN2-koden.

Du kan stadig ringe til det internationale

nødopkaldsnummer 112, også selvom

funktionen Faste numre er aktiveret.

35


Opkald

36

Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer

01234, kan der ringes til alle numre, der starter

med 01234.

Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke

se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIMkortet.

Sådan aktiveres eller deaktiveres

opkald til bestemte numre

1 } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre

} Faste opkald, og vælg Aktiver eller Deaktiver.

2 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK

igen for at bekræfte.

Sådan gemmes et fast nummer

} Kontakter } Indstillinger } Specielle numre

} Faste opkald } Faste numre } Nyt nummer,

og indtast oplysningerne.

Opkaldstid og -pris

Under et opkald vises opkaldets varighed på

skærmen. Du kan kontrollere varigheden af det

seneste opkald, udgående opkald og samlet tid.

Sådan kontrolleres opkaldstiden

} Indstillinger } fanen Opkald } Tid og pris

} Opkaldstimer. Brug eller til at rulle

mellem fanerne.

Yderligere opkaldsfunktioner

Tonesignaler

Du kan bruge tjenesterne til telefoniske

bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer

ved at sende tonesignaler under et opkald.

• Tryk på tasterne – , eller

for at sende signaler.

• Tryk på for rydde skærmen, når opkaldet

er afsluttet.

• } Mere } Deaktiver toner for at slå tonerne

fra under et opkald.

Notesblok

Du kan bruge telefonen til at notere et telefonnummer

under et opkald. Den person, du taler med, kan høre

tonerne, når du trykker på taltasterne. Når du afslutter

opkaldet, bliver nummeret stående på skærmen.

} Kald op for at kalde nummeret op. } Mere

} Gem nummer, og vælg en kontakt for at gemme

nummeret. } Ny kontakt, hvis du vil oprette

en ny kontakt og gemme nummeret.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Vise eller skjule eget nummer

Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer,

kan du vælge at skjule dit telefonnummer,

når du foretager opkald.

Sådan tillades det at eget nummer

vises eller skjules

1 } Indstillinger } fanen Opkald

} Vis eller skjul nr. Brug eller til at rulle

mellem fanerne.

2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller

Netstandard.

Grupper

Du kan oprette en gruppe numre og e-mail-adresser

Derved kan du sende meddelelser til flere modtagere

på én gang, % 38 Meddelelser. Du kan også bruge

grupper (med numre), når du opretter lister over

accepterede opkald, % 34 Accept af opkald.

Sådan opretter du en gruppe numre

og e-mail-adresser

1 } Kontakter } Indstillinger } Grupper

} Ny gruppe } Tilføj.

2 Indtast et navn for gruppen, } Fortsæt.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald

3 } Ny } Tilføj for at finde og vælge

et kontaktnummer.

4 Gentag trin 3 for at tilføje flere numre. } Udført.

Visitkort

Du kan tilføje dit eget visitkort som en kontakt.

Sådan tilføjer du dit eget visitkort

} Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort,

og tilføj oplysningerne for dit visitkort } Gem.

Sådan sender du dit visitkort

} Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort

} Send mit visitkort, og vælg en overførselsmetode.

37


Meddelelser

38

Meddelelser

SMS, MMS, talemeddelelser, e-mail.

Tekstmeddelelser (SMS)

Tekstmeddelelser kan også indeholde enkle

billeder, animation, melodier og lydeffekter.

Hvis du sender en tekstmeddelelse til en gruppe,

betaler du for hvert medlem af gruppen.

Før du starter

Kontroller først, at nummeret til dit servicecenter

er angivet. Du modtager nummeret fra din

tjenesteudbyder, og som regel er det gemt

på SIM-kortet.

Sådan indtastes nummeret

på servicecentret

1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS

} Servicecenter. Hvis nummeret

på servicecentret er gemt på SIM-kortet,

vises det på listen.

2 } Tilføj, og indtast nummeret, inkl. det

internationale ”+”-symbol og landekoden

} Gem, hvis der ikke er noget nummer

på listen.

Afsendelse af tekstmeddelelser

Oplysninger om indtastning af bogstaver,

% 14 Indtastning af bogstaver.

Visse sprogspecifikke tegn bruger mere plads.

På visse sprog kan du deaktivere Nationale tegn

for at spare plads, % 16 Oversigt over indstillinger.

Sådan skriver og sender

du en tekstmeddelelse

1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS.

2 Skriv din meddelelse } Fortsæt. Tryk på

for at gemme meddelelsen til senere brug.

} Ja for at gemme den i Kladder.

3 } Indtast telefonnr., og indtast modtagerens

telefonnummer eller } Opslag i Kontakter

for at hente et nummer eller en gruppe fra

Kontakter. } Tast e-mail-adr. for at indtaste

en e-mail-adresse. En liste under

sendeindstillingerne viser de seneste modtagere.

Du kan også vælge en modtager på denne liste.

} Send.

Hvis du vil sende en meddelelse til en e-mail-adresse,

skal du angive nummeret på en e-mail-gateway,

} Meddelelser } Indstillinger } SMS } E-mail-gateway.

Du kan få nummeret oplyst hos din tjenesteudbyder.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan indsættes et objekt

i en tekstmeddelelse

1 } Mere } Tilføj objekt, mens du skriver

meddelelsen.

2 Vælg en objekttype og derefter et objekt.

Modtagelse af tekstmeddelelser

Hvis du modtager en tekstmeddelelse, vises den

i Aktivitetsmenu, hvis Nye hændelser er indstillet

til Aktivitetsmenu. } Vis for at læse meddelelsen.

Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up,

bliver du spurgt, om du vil læse tekstmeddelelsen.

} Ja for at læse tekstmeddelelsen eller } Nej, hvis

du vil læse den senere.

Når du har læst tekstmeddelelsen } Mere

for at få viste en liste med valgmuligheder.

Tryk på for at lukke tekstmeddelelsen.

Opkald til et nummer

i en tekstmeddelelse

Brug til at gå til telefonnummeret } Kald op.

Lagring og sletning

af tekstmeddelelser

Tekstmeddelelser gemmes i telefonens hukommelse.

Når telefonens hukommelse er fuld, skal du slette

meddelelser eller flytte dem til SIM-kortet,

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Meddelelser

før du kan modtage nye meddelelser. Meddelelser,

som du har gemt på SIM-kortet, forbliver der, indtil

du sletter dem.

Sådan gemmes en meddelelse

på SIM-kortet

} Meddelelser } Indbakke } Mere

} Gem meddelelse } Gemte medd.

Sådan gemmes et objekt

fra en tekstmeddelelse

1 Vælg telefonnummeret, webadressen, billedet

eller lyden, du vil gemme i meddelelsen } Mere.

2 } Anvend } Gem nummer, hvis du har valgt

at gemme et telefonnummer. Hvis du har valgt

en webadresse } Gem bogmærke, et billede

} Gem billede, en melodi } Gem lyd.

Sådan gemmer eller sletter

du flere meddelelser

1 } Meddelelser, og vælg en mappe.

2 Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere.

3 Du kan vælge flere meddelelser ved at trykke

på Marker eller Fjern mrk.

4 } Mere } Gem meddelelser eller } Mere

} Slet meddelelse.

39


Meddelelser

40

Sådan sletter du en meddelelse

1 } Meddelelser, og vælg en mappe.

2 Vælg den meddelelse, du vil slette,

og tryk på .

Lange meddelelser

Det sprog, du skriver på, bestemmer, hvor mange

tegn en tekstmeddelelse kan indeholde. Du kan

sende en længere meddelelse ved at knytte to eller

flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver

meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse.

Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang

meddelelse på én gang.

Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser,

der kan sammenkædes.

Sådan slås lange meddelelser til

} Meddelelser } Indstillinger } SMS

} Maks. SMS længde } Maks. tilgæng.

Skabeloner

Hvis du har meddelelser, du tit bruger,

kan du gemme dem som skabeloner.

Du kan oprette dine egne skabeloner.

Sådan oprettes en skabelon

1 } Meddelelser } Skabeloner } Ny skabelon

} Tilføj } Tekst.

2 Skriv meddelelsen } OK.

3 Indtast en titel for meddelelsen, } OK.

Meddelelsesindstillinger

Du kan indstille en standardværdi for flere

meddelelsesindstillinger eller vælge indstillinger,

hver gang du sender en meddelelse. Kvittering,

for at meddelelsen er afleveret, skal være

slået til, hvis du vil kunne kontrollere, om

meddelelsen er sendt.

Sådan indstilles en

standardtekstmeddelelse

} Meddelelser } Indstillinger } SMS,

og vælg en indstilling.

Sådan angives en indstilling

for en specifik meddelelse

1 Når du har valgt en modtager,

som tekstmeddelelsen skal sendes til, } Mere

} Avanceret.

2 Vælg den indstilling, du vil ændre, } Rediger,

og vælg en ny indstilling.

3 } Udført, når du har ændret indstillingerne.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan kontrollerer du leveringsstatus

for en afsendt meddelelse

} Meddelelser } Afsendte medd., og vælg

en tekstmeddelelse } Vis } Mere } Detaljer.

Billedmeddelelser (MMS)

Billedmeddelelser kan indeholde tekst, billeder,

videoklip, kamerabilleder, lydoptagelser og visitkort.

Både du og modtageren af billedmeddelelsen skal

have et abonnement, der understøtter

billedmeddelelser. Du kan sende billedmeddelelser

til en mobiltelefon eller en e-mail-adresse,

% 44 E-mail.

Før du starter

Inden du sender en billedmeddelelse,

skal du kontrollere at:

1 Adressen på meddelelsesserveren er indstillet,

} Meddelelser } Indstillinger

} MMS-meddelelse } Meddelelsesserver.

2 Du har indtastet de korrekte indstillinger

} Meddelelser } Indstillinger

} MMS-meddelelse } Internetprofil. } Ny profil,

og vælg de nødvendige indstillinger,

hvis der ikke findes en internetprofil.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Meddelelser

Indstillingerne er muligvis allerede valgt,

når du køber telefonen. Hvis ikke kan du modtage

alle indstillingerne i en meddelelse automatisk

fra netoperatøren eller hente dem

på www.SonyEricsson.com/support.

Oprettelse og afsendelse

af billedmeddelelser

Du kan vælge forskellige objekter, når du opretter

en billedmeddelelse, f.eks.: Billede, Tekst, Lyd,

Video, Lydoptagelse og Side. Du kan også vælge

Brug kamera for at tage et nyt billede eller optage

et nyt videoklip.

Inden du sender en billedmeddelelse,

kan du vælge mellem forskellige indstillinger

til at justere og udvide meddelelsen.

Sådan oprettes og sendes

en billedmeddelelse

1 } Meddelelser } Skriv ny } MMS-besked

} Tilføj for at få vist en liste med objekter,

du kan føje til din meddelelse. Vælg et objekt.

2 } Tilføj for at føje flere objekter til meddelelsen.

Du kan få vist og vælge indstillinger til

forbedring af meddelelsen ved at fremhæve

objekter i meddelelsen og trykke på venstre

valgtast.

41


Meddelelser

42

3 } Mere } Send, når du er færdig med at oprette

meddelelsen.

4 } Indtast telefonnr., og indtast modtagerens

telefonnummer eller } Opslag i Kontakter for

at hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter.

} Tast e-mail-adr. for at indtaste en e-mailadresse.

En liste nedenfor viser mindst 10

modtagere. Du kan også vælge en modtager

på denne liste. } Send.

Sådan kalder du op, mens du opretter

en billedmeddelelse

1 } Mere, mens du skriver meddelelsen.

2 } Foretag opkald, og indtast eller hent

et telefonnummer } Kald op. Du vender tilbage

til meddelelsen.

3 } Mere } Afslut opkald for at afslutte opkaldet.

Standardindstillinger for meddelelser

Du kan bede om at få kvittering for, at meddelelsen

er læst eller modtaget, samt tildele en prioritet til

en specifik meddelelse.

Sådan indstilles

en standardmeddelelse

} Meddelelser } Indstillinger } MMS-meddelelse,

og vælg en af følgende indstillinger.

Yderligere indstillinger for afsendelse

Du kan redigere meddelelsens emne samt tilføje

og redigere modtagere tillige med vedhæftede filer.

Sådan vælges yderligere indstillinger

for afsendelse

Når du har indtastet modtagerens telefonnummer

} Mere, og vælg en af indstillingerne.

Modtagelse af billedmeddelelser

Billedmeddelelsen vises i Aktivitetsmenu, hvis

Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu,

når du modtager en billedmeddelelse, der er hentet

automatisk. } Vis for at læse meddelelsen.

Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up,

bliver du spurgt, om du vil læse billedmeddelelsen.

} Ja for at læse meddelelsen. } Stop for at stoppe

meddelelsen. Vælg Svar for straks at besvare, eller

vælg Mere for at få vist en liste med indstillinger,

når du har læst meddelelsen. Tryk på for

at lukke meddelelsen.

Du kan vælge en meddelelse på listen med meddelelser

og trykke på for at slette hele meddelelsen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan gemmer du objekter

fra en billedmeddelelse

} Mere } Gem objekter, når du har læst

en meddelelse, og vælg et objekt på den liste,

der vises.

Sådan sletter du billedmeddelelser

Billedmeddelelser gemmes i telefonens hukommelse.

Når telefonens hukommelse er fuld, skal du slette

meddelelser, før du kan modtage nye meddelelser,

% 39 Lagring og sletning af tekstmeddelelser.

Skabeloner

Du kan basere din meddelelse på en af skabelonerne.

Du kan også tilføje nye skabeloner.

Sådan bruger du en skabelon

til en billedmeddelelse

1 } Meddelelser } Skabeloner, og vælg

en skabelon.

2 } Anvend } Tilføj for at tilføje nye objekter.

3 } Mere } Send for at sende meddelelsen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Meddelelser

Automatisk overførsel

Du kan vælge, hvordan du vil hente dine

billedmeddelelser.

} Meddelelser } Indstillinger } MMS-meddelelse

} Download auto. for at få følgende vist:

• Altid – Din telefon henter automatisk meddelelser,

så snart de ankommer på serveren hos

netoperatøren. Dette er standarden.

• Spørg v. roaming – Du bliver spurgt, om du vil

hente meddelelser, der er sendt fra ét andet net

end dit eget.

• Aldrig v. roam. – Meddelelserne hentes aldrig,

når du er på et andet net end dit eget.

• Spørg altid – Du bliver altid spurgt, om du vil

hente meddelelser, uanset nettet der anvendes.

• Fra – De nye meddelelser vises som ikoner

i indbakken. Vælg meddelelsen, } Vis for

at hente den.

Talemeddelelser

Med talemeddelelser kan du hurtigt sende og modtage

lydoptagelser som meddelelser. En talemeddelelse

kan kun indeholde én lydoptagelse.

Både du og modtageren af talemeddelelsen

skal have et abonnement, der understøtter

billedmeddelelser.

43


Meddelelser

44

Sådan optager og sender

du en talemeddelelse

1 } Meddelelser } Skriv ny } Talemeddelelse.

Lydoptageren starter.

2 Optag din meddelelse. } Stop for at afslutte

optagelsen.

3 } Send for sende meddelelsen.

4 } Indtast telefonnr., og indtast modtagerens

telefonnummer eller } Opslag i Kontakter

for at hente et nummer eller en gruppe fra

Kontakter. } Tast e-mail-adr. for at indtaste

en e-mail-adresse. En liste under

sendeindstillingerne viser de seneste 10

modtagere. Du kan også vælge en modtager

på denne liste. } Send.

Modtagelse af talemeddelelser

Hvis du modtager en talemeddelelse, vises den

i Aktivitetsmenu, hvis Nye hændelser er indstillet

til Aktivitetsmenu. } Afspil for lytte til meddelelsen.

Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up,

bliver du spurgt, om du vil høre talemeddelelsen.

} Ja for at høre talemeddelelsen eller } Nej, hvis

du vil høre den senere. Når du har hørt

talemeddelelsen } Mere for at få vist en liste med

valgmuligheder. Tryk på for at lukke

meddelelsen.

E-mail

Du kan bruge din telefon til at sende og modtage

e-mails. Du kan bruge de samme e-mail-indstillinger

som anvendes i computerens e-mail-program.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

Før du starter

Kontroller først, at:

• Indstillingerne findes i telefonen, hvis ikke,

% 61 Indstillinger.

• Hvis du har oprettet og valgt en e-mail-konto.

Besøg www.SonyEricsson.com/support

for at hente indstillingerne for e-mail-kontoen.

Sørg for at have oplysningerne om din e-mailkonto

parat.

Standard-e-mail-konto

Hvis du har en e-mail-konto på arbejdet og hjemme,

kan du vælge en af dem som standardkonto:

} Meddelelser } E-mail } Indstillinger

} Kontoindstillinger, og vælg en konto.

Sådan skrives og sendes en e-mail

1 } Meddelelser } E-mail } Skriv ny.

2 Skriv emnet for meddelelsen } Fortsæt

og derefter teksten } Fortsæt.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


3 } Tast e-mail-adr. for at indtaste en e-mailadresse,

eller } Opslag i Kontakter for at hente

en adresse under Kontakter.

4 Vælg Send for at sende din e-mail eller vælg

Mere for at få vist en liste med indstillinger

for meddelelsen.

Sådan sender, modtager og læser

du e-mail

1 } Meddelelser } E-mail } Indbakke } Snd/modt

(hvis indbakken er tom) eller } Meddelelser

} E-mail } Indbakke } Mere } Send og modtag

for at sende eller hente nye meddelelser.

2 Vælg en meddelelse } Vis for at læse den.

Sådan besvares e-mail

1 Åbn e-mail-meddelelsen, og tryk på } Svar.

2 } Medtag meddelelse for at medtage den

oprindelige meddelelse i svaret, eller } Skriv ny

for ikke at medtage den oprindelige meddelelse.

Skriv din meddelelse } Fortsæt.

3 } Send for at sende din meddelelse, eller } Mere

for at få vist en liste med indstillinger

for meddelelsen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Meddelelser

Sådan gemmes en e-mail-adresse

eller et telefonnummer i en e-mailmeddelelse

1 Vælg e-mail-adressen eller telefonnummeret,

du vil gemme } Mere.

2 } Gem adresse for at gemme en e-mail-adresse.

} Anvend } Gem nummer for at gemme

et telefonnummer.

Sådan gemmes en e-mail

1 Åbn e-mail-meddelelsen, } Mere

} Gem meddelelse } Gemt e-mail.

2 Denne meddelelse gemmes i Gemt e-mail

i menuen E-mail.

Antallet af e-mail-meddelelser, der kan gemmes,

afhænger af, hvor meget hukommelse der er tilbage

i telefonen. Tryk på eller fra standby for

at få vist statusoplysninger. E-mails kan også gemmes

på e-mailserveren, og du kan se både gamle og nye

meddelelser på serveren.

Sådan gemmer du flere e-mails

1 } Meddelelser } E-mail } Indbakke.

2 Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere.

3 Du kan vælge flere meddelelser ved at trykke

på Marker eller Fjern mrk.

4 } Mere } Gem meddelelser.

45


Meddelelser

46

Sådan slettes en e-mail (POP3-brugere)

1 } Meddelelser } E-mail } Indbakke, og vælg

meddelelsen } Mere.

2 } Marker til sletn. Meddelelsen slettes, næste

gang du opretter forbindelse til din e-mail-server.

} Marker flere, hvis du vil slette flere

meddelelser. Du kan vælge flere meddelelser

ved at trykke på Marker eller Fjern mrk.

} Mere } Marker til sletn.

Sådan slettes en e-mail

(IMAP4-brugere)

1 } Meddelelser } E-mail } Indbakke, og vælg

meddelelsen } Mere.

2 } Marker til sletn. Meddelelsen er markeret

til sletning på serveren. } Marker flere, hvis

du vil slette flere meddelelser. Du kan vælge

flere meddelelser ved at trykke på Marker

eller Fjern mrk. } Mere } Marker til sletn.

3 } Mere } Ryd indbakke, og vælg

Med afs. & modt. eller Uden afs & modt

for at slette meddelelser.

Områdeinformation

Områdeinformation er en type tekstmeddelelse,

der sendes til alle abonnenter inden for et bestemt

netområde. Når du modtager en meddelelse med

områdeinformation, vises den automatisk

på skærmen. Tryk på Gem for at gemme meddelelsen

i indbakken, eller på Slet for at slette den.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger

om områdeinformation.

Sådan slås områdeinformation

til eller fra

} Meddelelser } Indstillinger } Områdeinfo

} Modtagelse.

Celleinformation

Nogle netoperatører bruger celleinformation til

at sende meddelelser om et bestemt netområde

til deres abonnenter i området.

Sådan aktiverer du celleinformation

} Meddelelser } Indstillinger } Områdeinfo

} Celle info.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Billedbehandling

Kamera, videooptager, billeder, PhotoDJ.

Kamera og videooptager

Din telefon har et digitalkamera, som også kan

fungerer som digital videooptager. Du kan tage

billeder, optage videoklip, gemme og vise dem

samt sende dem som filer vedhæftet e-mail,

% 44 Sådan skrives og sendes en e-mail,

eller sende dem i billedmeddelelser via MMS,

% 41 Sådan oprettes og sendes

en billedmeddelelse.

Sådan aktiveres kameraet

Lad linsedækslet glide væk for at aktivere kameraet

i standby.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Billedbehandling

Sådan tager du billeder og videoklip

1 Brug navigeringstasten til at skifte mellem

kamera og videooptager.

2 Tryk på for at tage et billede eller starte

optagelsen.

3 Tryk igen for at afslutte videooptagelsen.

Luk linsedækslet for at deaktivere kameraet.

Du får muligvis sort skærm eller billedet forvrænges,

hvis du forsøger at optage i kraftigt lys, f.eks. i direkte

sollys eller i lyset fra en lampe.

Sådan bruger du zoom

Brug lydstyrkeknapperne på siden af telefonen

til at zoome ind og ud.

47


Billedbehandling

48

Sådan justeres lysstyrken

Brug navigeringstasten til at forøge eller

formindske lysstyrken.

Sådan tænder du fotolampen

Tryk på for at tage billeder under dårlige

lysforhold. Tryk på igen for at slå

fotolampen fra.

Sådan får du vist billeder og videoklip

Når kamera eller video er aktiveret } Vis.

Kamera og videoindstillinger

} Indstillinger, når kameraet eller videooptageren

er aktiveret, for at få vist flere indstillinger. Følgende

indstillinger er tilgængelige, inden du tager

et billede eller et videoklip:

• Skift til videokamera – for at optage et videoklip

i stedet for at tage et billede.

• Skift til stillkamera – for at tage et billede i stedet

for at optage et videoklip.

• Optagetilstand (kamera) – vælg mellem Normal

for at undgå ramme, Panorama så flere billeder

kan kombineres til ét bredt billede, Rammer

for at føje en ramme til billedet og Sekvens

for at tage fire billeder hurtigt efter hinanden.

• Optagetilstand (video) – vælg Video i høj kvalitet

eller Til MMS, hvis du vil sende dit videoklip som

en billedmeddelelse.

• Billedstørrelse – vælg mellem 1280x1024,

640x480 og 160x120. Alle telefoner,

der understøtter billeder, kan modtage

størrelsen 160x120.

• Videostørrelse – vælg mellem Stor 176x144

og Lille 128x96.

• Aktiver nat-tilstand – øg billedkvaliteten ved

dårlige lysforhold med længere eksponeringstid.

• Tænd lys – for at forbedre lysforholdene.

• Aktiver selvtimer – billedet tages et par sekunder

efter, at du har tryket på kameraknappen.

• Effekter – vælg forskellige effekter til billede

eller video.

• Hvidbalance – juster billedets eller videoens

farver til lysforholdene.

• Billedkvalitet – vælg mellem billedkvaliteten

Normal og Fin.

• Aktiver dato og tid – føj dato og klokkeslæt

til billedet.

Arkivering af billeder og videoklip

Når du har taget et billede eller optaget et videoklip,

gemmes det i telefonens hukommelse,

% 17 Filhåndtering. Du kan også vælge at gemme

billederne og videoklippene på computeren,

% 70 USB-kabel.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Afsendelse af billeder og videoklip

Når du har taget et billede eller optaget et videoklip,

kan du sende det som en billedmeddelelse, hvis det

ikke er for stort, % 41 Sådan oprettes og sendes

en billedmeddelelse. For oplysninger

om indstillinger, der påvirker filstørrelsen

% 48 Kamera og videoindstillinger.

Modtagerens telefon skal understøtte

dataoverførsel og billedmeddelelser for at kunne

modtage og vise billeder eller videoklip.

• Inden du sender et billede eller videoklip

i en billedmeddelelse, skal du kontrollere

at din meddelelsesserver er indstillet til

billedmeddelelser, % 41 Billedmeddelelser

(MMS), og at der er valgt internetindstillingerne

i telefonen, % 61 Indstillinger.

• Inden du sender et billede eller videoklip via

e-mail, skal du sikre dig, at du har angivet

indstillingerne for data- og e-mail-konti

i telefonen, % 44 E-mail.

Sådan udveksles billeder og videoklip med andre

overførselsmetoder % 50 Udveksling af billeder.

Sådan sender du et billede

} Send, når du har taget et billede, for at sende det.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Billedbehandling

Sådan sender og afspiller du videoklip

} Send, når du er færdig med at optage, for at sende

videoklippet.

} Mere } Afspil for at afspille, eller tryk på

for at slette et videoklip.

Billeder

Din telefon leveres med et antal billeder

og animationer. Du kan slette disse billeder for

at frigøre hukommelse. Alle billeder gemmes

i Filhåndtering } Billeder. Du kan:

• Bruge et billede som baggrundsbillede

og pauseskærm.

• Tildele et billedet til en kontakt.

% 25 Sådan føjes et billede eller ringesignal

til en telefonkontakt.

• Udveksle billeder vha. en af de tilgængelige

overførselsmetoder.

Håndtering af billeder

Du kan tilføje, redigere og slette billeder

i Filhåndtering. Det antal billeder, der kan gemmes,

afhænger af billedernes størrelse, % 50 Sådan

vises oplysninger om et billede eller videoklip.

De understøttede filtyper er f.eks. GIF, JPEG,

WBMP, BMP, PNG og SVG-Tiny.

49


Billedbehandling

50

Sådan ser du dine billeder

1 } Filhåndtering } Billeder.

2 Billederne vises som miniaturer.

} Vis for at se dem i fuld størrelse.

Sådan vises billeder i et diasshow

1 } Filhåndtering } Billeder, og gå til et billede.

2 } Vis } Mere } Diasshow.

Sådan vises oplysninger om et billede

eller videoklip

1 } Filhåndtering } Billeder eller Videoer, vælg

billedet eller videoklippet.

2 } Mere } Oplysninger.

Brug af billeder

Du kan bruge et billede til flere formål, f.eks. føje

det til en kontakt, bruge det som startskærm eller

som pauseskærm.

Pauseskærmen aktiveres automatisk, når du ikke

har trykket på nogen af knapperne i nogle sekunder.

Efter yderligere et par sekunder skifter pauseskærmen

til det sovende display for at spare på batteriet.

Tryk på en tast på tastaturet, så tænder skærmen

igen. Hvis du har et billede som baggrundsbillede,

vises det i standbytilstand.

Sådan bruges et billede

1 } Filhåndtering } Billeder, og gå til det billede,

du vil bruge } Mere } Anvend som.

2 Angiv, hvad billedet skal bruges til.

PhotoDJ

Tryk på , , , og på følgende taster,

når du redigerer billeder: for at aktivere

værktøjet, for at vælge værktøjet og

for at vælge en farve.

Sådan redigeres og gemmes

et billede

1 } Underholdning } PhotoDJ, og gå til

det billede, du vil redigere } Vælg.

2 } Mere } Gem billede for at gemme

det redigerede billede.

Udveksling af billeder

Du kan udveksle billeder vha. en af de tilgængelige

overførselsmetoder. Bemærk, at du ikke har tilladelse

til at udveksle materiale, der er omfattet

af ophavsretlig beskyttelse. For at få yderligere

oplysninger om at sende billeder i meddelelser,

% 41 Billedmeddelelser (MMS).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan sendes et billede

} Filhåndtering } Billeder, og gå til det ønskede

billede. } Mere } Send, og vælg

en overførselsmetode.

Sådan modtages og gemmes

et billede

1 Åbn den meddelelse, du modtog billedet i, eller

aktiver Bluetooth eller den infrarøde port, hvis

en af disse overførselsmetoder blev brugt til

at sende billedet.

2 Marker billedet og gem det, hvis du modtog det

i en meddelelse. Følg vejledningen, der vises

på skærmen, hvis du modtog billedet via

Bluetooth eller infrarød kommunikation.

Alle telefoner, der understøtter billeder, kan modtage

et billede med en størrelse på 160x120. Visse telefoner,

der understøtter billeder, kan ikke modtage

billedstørrelser over 160x120. Den bedste

billedstørrelse at vise på computeren er 1280x1024.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Billedbehandling

Ekstern skærm

Du kan få vist dine billeder på en ekstern skærm,

f.eks. et tv, hvis der anvendes en kompatibel

Bluetooth adapter. Adapteren er nødvendig

og følger ikke med i kassen. Så kan du bruge

telefonen til at betjene skærmen. Brug kan bruge

diasshowfunktionen til at vise flere billeder efter

hinanden.

Sådan sluttes der til en ekstern

skærm

} Filhåndtering } Billeder, og gå til det ønskede

billede } Vis } Mere } Ekstern skærm. Telefonen

søger efter andre Bluetooth enheder, og der vises

en liste med tilgængelige enheder. Vælg den enhed,

du vil bruge.

51


Underholdning

52

Underholdning

Medieafspiller, radio, ringesignaler, MusicDJ,

VideoDJ, lydoptager, temaer, spil.

Medieafspiller

Medieafspilleren fungerer som en musik- og

videoafspiller i ét. Du kan afspille musik og videoklip,

som du modtager i en billedmeddelelse, eller som

du overfører til telefonen. Medieafspilleren

understøtter følgende filtyper: MP3, MP4, 3GP,

AAC, AMR, MIDI, WAV (med 16 kHz som

maksimal samplingsfrekvens) og Real®8. Du kan

også streame musik og videoer fra websteder.

Afspilningsliste

Du kan oprette en afspilningsliste for at organisere

de mediefiler, der er gemt i Filhåndtering.

En afspilningsliste kan indeholde musik og videoklip.

Filerne på en afspilningsliste kan sorteres efter

kunstner, titel eller i den rækkefølge, de blev føjet

til afspilningslisten i. En fil kan føjes til mere end

én afspilningsliste.

Afspilningslisterne Al musik og Alle videoer

oprettes automatisk med alle de musik- og videofiler,

der er gemt i telefonens hukommelse. Du kan ikke

slette eller omdøbe disse afspilningslister.

Selvom du sletter en fil fra afspilningslisten, slettes

den ikke permanent fra telefonens hukommelse.

Du kan føje filen til en anden afspilningsliste.

Sådan opretter du en afspilningsliste

1 } Underholdning } Medieafspiller

} Ny afspil.liste, indtast navnet

afspilningslisten } OK.

2 Vælg blandt de filer, der er tilgængelige

i Filhåndtering. Du kan tilføje flere filer

ad gangen og søge i mapper. Alle filer i de valgte

mapper føjes til afspilningslisten.

Sådan føjer du filer

til en afspilningsliste

1 } Underholdning } Medieafspiller,

vælg en afspilningsliste } Åbn } Mere

} Tilføj medie.

2 Vælg blandt de filer, der er tilgængelige

i Filhåndtering.

Sådan fjerner du filer

fra en afspilningsliste

} Underholdning } Medieafspiller, vælg

en afspilningsliste } Åbn. Vælg filen,

} Mere } Slet.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan sletter du afspilningslister

} Underholdning } Medieafspiller, vælg

en afspilningsliste } Mere } Slet afspil.liste.

Musik og videoklip

Sådan afspiller du musik og videoer

} Underholdning } Medieafspiller, og vælg en

afspilningsliste } Åbn } Afspil. Afspilningslisten

afspilles, indtil du trykker på } Pause eller Stop.

Sådan skifter du afspilningstilstand

} Underholdning } Medieafspiller } Mere

} Afspilning. Vælg Blandet aktiveret for at afspille

filerne på afspilningslisten i tilfældig rækkefølge, eller

Løkke aktiveret for at genstarte afspilningslisten,

når den sidste fil er afspillet.

Du kan også ændre afspilningstilstanden

fra afspilningslisten.

Betjening af medieafspilleren

• } Pause for at holde pause i afspilningen.

• Tryk på eller for at gå frem eller

tilbage til næste musikspor eller videoklip.

• Tryk på eller , og hold den nede,

for at ”spole” hurtigt frem eller tilbage.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Underholdning

• Tryk på og for at gå gennem

afspilningslisten under afspilning.

Filer, der er fremhævet, vælges ikke,

før du trykker på } Stop } Afspil.

• Tryk på , mens der holdes pause

i et videoklip, for at afspille videoklippet

ét billede ad gangen.

Indstillinger for medieafspilleren

} Mere for at få vist følgende indstillinger:

• Afspilning – Vælg en anden afspilningsrækkefølge

for melodier og videoer. Vælg Løkke eller Bland.

• Equalizer – Vælg en anden indstilling for bas

og diskant under musikafspilning.

• Omdøb – Omdøb afspilningslisten. Du kan kun

omdøbe afspilningslister oprettet af brugere.

• Slet afspil.liste – Slet afspilningslisten.

Det er kun afspilningslisten, der slettes. Filerne

findes stadig i Filhåndtering. Du kan kun slette

afspilningslister oprettet af brugere.

Medieindstillinger

} Mere for at få vist følgende indstillinger,

når du har åbnet en afspilningsliste:

• Oplysninger – Se oplysninger om det aktuelle

nummer eller den aktuelle video.

• Tilføj medie – Føj filer eller mapper til

afspilningslisten.

53


Underholdning

54

• Minimer – Minimer medieafspilleren, og vend

tilbage til standby. Musik- eller videoafspilningen

fortsætter, og du kan bruge andre af telefonens

programmer og funktioner.

• Afspilning – Vælg en anden afspilningsrækkefølge

for melodier og videoer.

• Equalizer – Vælg en anden indstilling for bas

og diskant under musikafspilning.

• Sorter – Sorter afspilningslisten efter kunstner,

titel eller i den rækkefølge, de blev føjet

til afspilningslisten.

• Send – Send en lyd- eller videofil.

• Slet – Fjern filen fra afspilningslisten.

• Fuldskærm – Afspil videoklippet i hele

skærmens størrelse og vandret.

• Tag billede – Tag et billede fra et videoklip.

Onlinemusik og -videoer

Du kan få vist video og lytte til musik, du finder

på et websted, ved at streame til telefonen.

Når du søger efter og har fundet et link til streaming,

åbnes medieafspilleren automatisk, når linket vælges.

For at kunne streame, skal du have en datakonto

og links, der er 3GPP-kompatible (3rd Generation

Partnership Project). Telefonen kan være konfigureret

med en datakonto på forhånd. Kontakt netoperatøren

eller besøg www.SonyEricsson.com/support.

% 61 Indstillinger.

Sådan vælger du en datakonto

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Streaming-indst. Brug eller

til at rulle mellem fanerne.

2 Vælg den datakonto, du vil bruge.

Sådan streamer du video og audio

1 } Internettjenester } Mere } Indtast URL-adr.

2 Indtast eller vælg adressen på webstedet,

og vælg et link, der skal streames fra.

Sådan streames musik og videoer,

du har gemt

1 } Internettjenester } Mere } Bogmærker.

2 Vælg et link, der skal streames fra.

Medieafspilleren åbnes og afspiller streamet

musik eller video.

Radio

Telefonen har en FM-radio med RDS-funktioner.

Du skal slutte håndfrit udstyr til telefonen, hvis

du vil kunne bruge radioen. Det håndfri udstyr

fungerer som antenne og forbedrer modtagelsen.

Radioen kan bruges som alarmsignal,

% 71 Vækkeur.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Du skal tænde telefonen, hvis du vil bruge radioen.

Tænd ikke telefonen på steder, hvor der ikke må

anvendes mobiltelefoner, % 86 Vejledning i sikker

og effektiv brug.

Sådan lytter du til radioen

Slut det håndfri udstyr til telefonen } Radio.

Betjening af radioen

• } Søg for at finde næste kanal på båndet.

• Tryk på eller for at flytte 0,1 MHz

på FM-båndet. Tryk på denne, og hold den

nede for at flytte kontinuerligt.

• Tryk på eller for at gå til den næste

forudindstillede kanal.

Lagring af radiokanaler

Du kan gemme op til 20 af dine foretrukne

radiokanaler.

Tryk på 0 – 9 (hvor 0 repræsenterer 10), og hold den

nede, for hurtigt at gemme kanalerne på position 1 til 10.

Tryk på 0 – 9 for at vælge en kanal, du har gemt

på positionerne 1 til 10.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Underholdning

Sådan gemmer du en radiokanal

} Mere } Gem } Indsæt. Kanalen gemmes

på en liste.

Indstillinger for Radio

} Mere for følgende indstillinger:

• Minimer – Vend tilbage til standby for at bruge

andre funktioner, mens radioen stadig spiller.

• Gem – Gem den aktuelle frekvens på en liste

med kanaler.

• Kanaler – Vælg, omdøb, erstat eller slet gemte

kanaler.

• Slå højttaler til – Lyt via højttaleren.

• Gem automatisk – Søg automatisk efter og gem

kanaler på listen med kanaler. Kanaler,

du tidligere har gemt, erstattes.

• Vælg frekvens – Indtast en frekvens manuelt.

De tal, du indtaster, justeres automatisk til gyldige

frekvenser. Tryk på for at gå direkte til

Vælg frekvens.

• ADS – Indstillinger til at aktivere eller deaktivere

AF (Alternative Frequency) og vise eller skjule

oplysninger om stationer.

• Aktiver Mono – Slå monolyd til.

55


Underholdning

56

Mens du lytter til radioen

Du kan høre radio og bruge andre funktioner

samtidigt, hvis du minimerer radiodisplayet.

Du kan f.eks. foretage og modtage opkald,

sende meddelelser og spille spil.

Sådan minimerer du radiodisplayet

} Radio } Mere } Minimer.

Sådan justerer du lydstyrken

Tryk på eller .

Ringesignaler og melodier

Din telefon leveres med en række standardmelodier

og polyfoniske melodier, der kan bruges som

ringesignaler. Du kan udveksle melodier vha.

en af de tilgængelige overførselsmetoder. Bemærk,

at du ikke har tilladelse til at udveksle materiale,

der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. Du kan

også optage en lyd og bruge den som ringetone,

% 59 Sådan startes en lydoptagelse.

Hvis du vælger en MP3-fil som ringesignal,

kan du ikke bruge talesvar, % 31 Talesvar.

Sådan vælges en ringetone

} Indstillinger } fanen Lyde og alarmer

} Ringesignal. Brug eller til at rulle

mellem fanerne.

Sådan aktiveres og deaktiveres

ringetonen

Tryk på og hold nede fra standby.

Alle signaler undtagen alarmsignalet aktiveres

eller deaktiveres.

Sådan indstilles ringesignalets styrke

1 } Indstillinger } fanen Lyde og alarmer.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

2 } Ringevolumen, og tryk på eller for

at øge eller mindske lydstyrken.

3 } Gem for at gemme indstillingen.

Opkaldsspecifikke ringetoner

Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis opkald,

kan du tildele et personligt ringesignal til personer,

der ringer til dig, % 25 Sådan føjes et billede eller

ringesignal til en telefonkontakt.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Vibrator

Du kan vælge, at et indgående opkald skal aktivere

den indbyggede vibrator. Du kan indstille:

• Til – Hele tiden.

• Til hvis tavs – Hvis ringesignalet er slået fra,

eller hvis du har indstillet telefonen til lydløs.

• Fra – Hele tiden.

Sådan indstilles vibratoren

Indstillinger } fanen Lyde og alarmer } Vibrator,

og vælg den ønskede indstilling. Brug eller

til at rulle mellem fanerne.

Indstillinger for lyde og alarmer

Fra Indstillinger og fanen Lyde og alarmer kan

du indstille:

• Meddelelsesalarm – Vælg, hvordan du vil have

besked om en indkommende meddelelse.

• Tastelyd – Vælg, hvilken lyd du vil høre,

når der trykkes på tasterne.

MusicDJ

Du kan komponere og redigere melodier, der kan

bruges som ringesignaler, vha. MusicDJ . En melodi

består af fire sportyper – Trommer, Basser, Akkorder

og Accenter. Et spor består af et antal musikblokke.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Underholdning

Blokkene består af forudarrangerede lyde med

forskellige karakteristika. Blokkene grupperes

i Intro, Vers, Kor og Pause. Du kan komponere

en melodi ved at føje musikblokke til sporene.

Sådan komponeres en melodi

1 } Underholdning } MusicDJ.

2 Vælg Indsæt, Kopier og Sæt ind for blokke

for at komponere din melodi. Brug , ,

eller til at flytte mellem blokkene.

Tryk på for at slette en blok. } Mere

for at se flere indstillinger.

Sådan redigeres en melodi,

du tidligere har oprettet

} Filhåndtering } Lyde, og vælg melodien } Mere

} Rediger.

Afsendelse og modtagelse

Du kan sende og modtage melodier vha.

en af de tilgængelige overførselsmetoder. Bemærk,

at du ikke har tilladelse til at udveksle materiale,

der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse.

Du kan ikke sende en polyfonisk melodi eller

en MP3-fil i en tekstmeddelelse.

57


Underholdning

58

Sådan sendes en melodi

1 } Filhåndtering } Lyde, og vælg en melodi.

2 } Mere } Send, og vælg en overførselsmetode.

Sådan modtages en melodi

1 Åbn den meddelelse, du modtog melodien i, eller

aktiver Bluetooth eller den infrarøde port, hvis

disse overførselsmetoder blev brugt til at sende

melodien.

2 Følg vejledningen, der vises på skærmen,

når du modtager melodien.

VideoDJ

Du kan oprette film med VideoDJ ved

at kombinere videoklip og billeder, som du har

gemt i telefonen. Du kan også bruge VideoDJ

til at beskære videoklip og redigere videoobjekter.

Sådan skaber du en film

1 } Underholdning } VideoDJ.

2 } Tilføj. Vælg denne for at tilføje et Videoklip,

et Billede eller en Tekst } Vælg.

Sådan redigerer du et videoklip

1 } Filhåndtering } Videoer } Åbn,

og vælg det videoklip, du vil åbne.

2 } Mere } Rediger } Rediger for at Beskær,

Erstat eller Slet et klip fra den aktuelle film.

Sådan redigerer du et billede

1 } Underholdning } VideoDJ.

2 } Tilføj } Billede. Vælg det billede,

du vil redigere, og } Vælg.

3 } Rediger.

4 } Erstat for at erstatte et billede, } Varighed

for at ændre billedets varighed i filmen, eller

} Slet for at slette billedet fra den aktuelle film.

Sådan redigerer du tekst

} Rediger for at ændre en tekststreng, } Baggrund

for at ændre tekstens baggrund, } Tekstfarve for

at ændre skriftens farve, } Varighed for at ændre

tekstens varighed i filmen eller } Slet for at slette

teksten fra den aktuelle film.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Indstillinger for VideoDJ

} Mere for at få flere indstillinger vist, når en film

er markeret.

• Vis – For at få filmen vist.

• Indsæt – For at indsætte et objekt.

• Gem – For at gemme den aktuelle film.

• Send – For at sende den aktuelle film.

• Ny – For at åbne en anden film.

• Lydspor – For at føje et lydspor til den

aktuelle film.

Afsendelse og modtagelse af film

Du kan sende en film vha. en af de tilgængelige

overførselsmetoder. Korte film kan sendes i MMS’er.

Du kan bruge funktionen Beskær til at gøre filmen

kortere, hvis den er for lang.

Film, du har modtaget og gemt, gemmes

i filhåndtering.

Sådan beskærer du et videoklip

1 Vælg en video på storyboardet, } Rediger

} Beskær.

2 } Indstil for at vælge startpunktet, og } Start.

3 } Indstil for at vælge slutpunktet, og } Afslut.

4 Du kan gentage trin 2 og 3, indtil du er tilfreds.

} Udført for at afslutte beskæringen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Underholdning

Lydoptagelse

Brug lydoptagelsesfunktionen til at optage dine

egne memoer eller opkald. Lyde, du har optaget,

kan også bruges som ringetoner. Optagelsen af

en samtale stopper, hvis en af deltagerne afslutter

opkaldet. Lydoptagelsen stopper automatisk,

hvis du modtager et opkald. Du har adgang til

optagelserne, selvom du skifter SIM-kort, hvis

de gemmes i telefonen.

I visse lande eller stater er det lovpligtigt at oplyse

den eller de øvrige personer, der deltager i samtalen,

at den optages.

Sådan startes en lydoptagelse

1 } Underholdning } Optag lyd.

2 Vent, indtil du hører en tone. Når optagelsen

starter, vises Optager sammen med varigheden

af den aktuelle optagelse (stigende).

3 } Gem for at afslutte optagelsen, og } Afspil

for at lytte til optagelsen. } Mere for at få vist

følgende indstillinger: Optag ny, Send, Omdøb,

Slet, Lydoptagelser.

59


Underholdning

60

Sådan aflyttes optagelser

1 } Filhåndtering } Lyde, og vælg den optagelse,

du vil høre.

2 } Afspil for at lytte til optagelsen, og } Stop

for at stoppe afspilningen.

Temaer

Du kan ændre skærmens udseende, f.eks. farverne

og baggrunden, vha. temaer. Din telefon leveres

med en række prædefinerede temaer. Du kan ikke

slette disse temaer, men du kan oprette nye temaer

og overføre dem til din telefon. Du finder yderligere

oplysninger på www.SonyEricsson.com/support.

Sådan vælges eller ændres et tema

} Filhåndtering } Temaer, og vælg et tema.

Udveksling af temaer

Du kan udveksle temaer vha. en af de tilgængelige

overførselsmetoder.

Sådan sendes et tema

1 } Filhåndtering } Temaer, og vælg et tema.

2 } Mere } Send, og vælg en overførselsmetode.

Sådan modtages og gemmes et tema

1 Åbn den meddelelse, du modtog temaet i, eller

aktiver Bluetooth eller den infrarøde port, hvis

disse overførselsmetoder bruges til at sende

temaet.

2 Følg vejledningen, der vises på skærmen,

når du modtager objektet.

Sådan overføres et tema

} Filhåndtering } Temaer } Sony Ericsson.

Spil

Du kan overføre spil og programmer direkte

til mapperne i telefonen. Der er hjælpetekster

til de fleste spil.

Sådan hentes et spil

} Underholdning } Spil } Planet 3.

Sådan startes og afsluttes et spil

1 } Underholdning } Spil, og vælg et spil } Vælg.

2 Tryk på , og hold den nede, for at afslutte

spillet.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Tilslutningsmuligheder

Indstillinger for internet, e-mail, browsing,

synkronisering, Bluetooth, infrarød, USB-kabel.

Indstillinger

Der skal vælges indstillinger i telefonen, inden

du kan bruge internettet. Indstillingerne afhænger

af netkonfigurationen.

Indstillingerne er muligvis allerede valgt,

når du køber telefonen. Kontakt netoperatøren eller

tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger, hvis

det ikke er tilfældet. Indstillingerne er og

tilgængelige på www.SonyEricsson.com/support.

Hvis du vil kunne bruge internettet og sende

og modtage billed- og e-mail-meddelelser,

kræves følgende:

• Et telefonabonnement, der understøtter

datatransmission.

• Indstillinger, der er angivet i telefonen.

• Du skal måske også tilmelde dig som internet- og

e-mail-bruger hos din tjenesteudbyder eller

netoperatør.

Tilslutningsmuligheder

Angivelse af internet- og e-mailindstillinger

Hvis indstillingerne ikke allerede er valgt

på telefonen, kan du:

• Modtage indstillinger fra netoperatøren

eller tjenesteudbyderen. Indstillingerne

er også tilgængelige

på www.SonyEricsson.com/support.

• Indtaste eller redigere indstillinger manuelt.

Brug af internet

Din telefon har en browser, der anvender

WAP (Wireless Application Protocol) eller

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol),

som giver dig adgang til internettet.

Sådan vælges en internetprofil

} Indstillinger } fanen Forbindelser } Internetindst.

} Internetprofiler, og vælg profilen, du vil bruge.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

Sådan startes browsing

} Internettjenester, og vælg en tjeneste, eller

} Internettjenester } Mere, og vælg en indstilling.

Sådan stoppes browsing

} Mere } Afslut browser.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

61


Tilslutningsmuligheder

62

Indstillinger når du browser

} Mere for at få vist forskellige indstillinger for

browsing. Indstillingerne kan variere afhængigt

af webstedet, du besøger.

Hvis du vælger en e-mail-adresse, når du browser

på et websted, kan du sende en tekstmeddelelse

til den pågældende adresse.

Menuen med indstillinger indeholder altid følgende:

• Afslut browser – Afbryd forbindelsen, og gå til

standby. Der vises muligvis en oversigt over

igangværende eller stoppede overførsler.

• Gå til den hjemmeside, der er indstillet til den

aktuelle internetprofil, f.eks. Sony Ericsson.

• Bogmærker – Føj webstedet, du aktuelt browser,

til listen med bogmærker, eller få vist listen med

bogmærker.

• Indtast URL-adr. – Indtast webadressen på et sted,

du vil besøge. } Ny adresse for at indtaste en

ny webadresse, eller vælg en af de 10 adresser,

du sidst har indtastet. Du behøver ikke indtaste

det sædvanlige præfiks (http://) i webadressen

• Oversigt – Oversigt over steder, du tidligere har

besøgt.

• Opdater side – Opdater indholdet af websiden.

• Gem – Gem websiden eller et billede fra den

aktuelle webside.

• Send link – Send et link til det aktuelle sted til

en anden telefon.

• Udseende – Vælg denne indstilling for at afspille

lydene eller vise billederne på de besøgte sider.

• Slet cache – Slet alle internetfiler, der gemmes

midlertidigt i telefonen.

• Status – Få de aktuelle statusoplysninger vist,

f.eks. profil, adgangstype, sikkerhed og adresse.

• Foretag opkald – Hvis dit abonnement understøtter

det, kan du foretage et opkald, mens du browser

på internettet. } Mere } Afslut opkald for

at afslutte opkaldet og fortsætte med at browse.

Brug af bogmærker

Du kan bruge bogmærker i mobiltelefonen ligesom

med computerens internetbrowser. Du kan oprette

og redigere bogmærker.

Sådan arbejder du med bogmærker

1 } Internettjenester } Mere } Bogmærker,

og vælg et bogmærke } Mere.

2 Vælg en indstilling.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Overførsel

Du kan f.eks. overføre billeder, temaer,

spil og ringesignaler fra websteder direkte

til Filhåndtering i din telefon.

Lagrede oplysninger

Du kan gemme oplysninger i telefonen,

mens du browser.

Det anbefales, at du sletter eventuelle følsomme

oplysninger om tidligere besøgte internettjenester.

Du undgår herved en sikkerhedsrisiko, hvis du

forlægger, mister eller får din telefon stjålet.

Følgende oplysninger kan gemmes:

• Cookies – optimerer adgangen til stedet.

• Passwords – optimerer adgangen til serveren.

Sådan tillader du cookies på eller

sletter cookies fra telefonen

} Indstillinger } fanen Forbindelser } Internetindst.

} Cookies, vælg en indstilling og bekræft.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

Sådan slettes password-listen

} Indstillinger } fanen Forbindelser } Internetindst.

} Slet passwords og } Ja for at bekræfte.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

Tilslutningsmuligheder

Internetprofil til Java-programmer

Visse Java-programmer skal have forbindelse

til internettet for at modtage oplysninger, f.eks.

spil, der overfører nye niveauer fra en spilserver.

Du har brug for en HTTP-internetprofil for at

kunne forbinde Java-programmer med internettet.

Bed netoperatøren eller tjenesteudbyderen om flere

oplysninger om korrekt indstilling.

Sådan vælger du en profil for Java

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Indstill. for Java } Internetprofiler.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

2 Vælg den HTTP-profil, du vil bruge.

Internetsikkerhed

Din telefon understøtter sikker HTTP-browsing.

Du skal aktivere sikkerheden i internetprofilen

for at aktivere en sikker forbindelse til gatewayen.

Hvis din internetprofil er en HTTP-profil, bliver

forbindelsen sikker, hvis URL-adressen starter med

https://. Indstillingerne for sikkerhed er derfor ikke

tilgængelige i forbindelse med HTTP-profiler.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

63


Tilslutningsmuligheder

64

Sådan aktiveres en sikker forbindelse

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Internetindst. } Internetprofiler, og vælg

en profil } Mere } Indstillinger. Brug

eller til at rulle mellem fanerne.

2 Aktiver sikkerhed.

Godkendte certifikater

Du skal bruge certifikater i din telefon til at etablere

en sikker forbindelse, når du bruger visse

internettjenester, f.eks. bankforretninger.

Godkendte certifikater bruges til at verificere

den gateway eller HTTP-server, du prøver at oprette

forbindelse til. Telefonen indeholder måske allerede

godkendte certifikater, når du køber den. Du kan

også hente nye certifikater vha. browseren.

Sådan kontrolleres certifikaterne

i telefonen

} Indstillinger } fanen Forbindelser } Internetindst.

} Sikkerhed } Godk.certifikat. Brug eller

til at skifte mellem fanerne.

Synkronisering

Du kan synkronisere telefonens kontakter, aftaler,

opgaver og noter med tilsvarende programmer

i f.eks. en computer eller mobiltelefon vha.

Bluetooth, den infrarøde port eller USB-kablet

(synkronisering med enheder i nærheden).

Synkroniseringsprogrammet til computeren findes

på den cd, der fulgte med telefonen, eller den

kan hentes på www.SonyEricsson.com/support.

Du kan også synkronisere med programmer

på internettet vha. WAP eller HTTP

(fjernsynkronisering med internettjenester).

Du må kun bruge det USB-kabel, der fulgte

med telefonen, når du bruger USB.

Sådan vælges

synkroniseringsrækkefølge for navne

} Kontakter } Indstillinger } Avanceret

} Synkroningsorden for at vælge, hvilken

rækkefølge for- og efternavn skal vises

i i telefonen, når du synkroniserer kontakter.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Synkronisering med enheder

i nærheden

Installer computerens synkroniseringssoftware

fra den cd, der fulgte med telefonen, eller hent den

på www.SonyEricsson.com/support. Se hjælpen

til computerens synkroniseringssoftware for

at få detaljerede oplysninger.

Fjern synkroniseringen

med internetprogrammer

Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger

om programmerne på internettet, som du kan

synkronisere, og om at modtage brugernavn,

password og adresser til de forskellige programmer.

Der skal også være angivet en internetprofil

i mobiltelefonen % 61 Indstillinger.

Sådan indtastes indstillinger

for fjernsynkronisering

1 } Organizer } Synkronisering } Ny konto. Hvis

du ikke har en konto, bliver du spurgt, om du vil

oprette en. } Ja for at oprette en ny konto.

2 Indtast et navn for den nye konto } Fortsæt.

Der vises en liste med objekter. Tilføj adressen

på synkroniseringsserveren, et servernavn

og et server-password. } OK, når du har indtastet

de enkelte indstillinger.

Tilslutningsmuligheder

3 } Forbindelse, og vælg den profil, du vil bruge

til synkroniseringen.

4 } Ekstern start for at angive, hvorvidt du vil

tillade synkroniseringsserveren eller andre

enheder at starte en synkronisering. Du kan

også angive, at du altid vi spørges.

5 } Synk.interval for at angive, hvor tit telefonen

skal oprette forbindelse til serveren automatisk

og starte synkroniseringen.

6 } Programmer, og vælg de programmer,

du vil synkronisere, f.eks. Kontakter } OK.

7 } Prog.indstillinger, og vælg et program.

Indtast databasens navn og om nødvendigt

dit brugernavn og password, } OK.

8 Tryk på } Gem for at gemme den

nye konto.

Sådan startes fjernsynkroniseringen

} Organizer } Synkronisering, og vælg en ekstern

konto } Start.

Bluetooth trådløs teknologi

Telefonen har indbygget Bluetooth, der sætter dig

i stand til at oprette en trådløs forbindelse til andre

Bluetooth enheder. Du kan have forbindelse til flere

Bluetooth enheder samtidigt. Du kan synkronisere

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

65


Tilslutningsmuligheder

66

oplysningerne på telefonen og computeren automatisk

og bruge de eksterne betjeningsfunktioner

til at betjene programmerne på computeren.

Du kan også udveksle, f.eks. visitkort,

kalenderobjekter og billeder.

Det anbefales, at telefonen og Bluetooth enheden,

du kommunikerer med, højst er 10 meter fra hinanden.

I visse situation kan det forbedre forbindelsen, hvis

der ikke står faste objekter mellem telefonen og den

anden Bluetooth enhed.

Før du starter

Du skal aktivere Bluetooth, før du kan kommunikere

med andre Bluetooth enheder. Du skal derefter føje

enheden til listen med enheder på din telefon.

Du kan udveksle objekter, bruge en ekstern skærm

og spille spil uden at føje enheden til listen. Du skal

også installere software på pc'en fra den cd, der fulgte

med telefonen, for at synkronisere med pc’en

og browse på internettet. Du kan også hente

den på www.SonyEricsson.com/support.

% 64 Synkronisering.

Kontroller, om lokale love og bestemmelser begrænser

brugen af Bluetooth. Hvis Bluetooth ikke er tilladt,

skal du sikre, at Bluetooth funktionen er deaktiveret.

Den Bluetooth radioudgangseffekt, der maksimalt

tillades i telefonen, justeres automatisk jf. mulige

lokale begrænsninger. Det betyder, at rækkevidden

kan variere.

Sådan aktiveres Bluetooth

} Indstillinger } fanen Forbindelser } Bluetooth

} Aktiver. Brug eller til at rulle mellem

fanerne.

Sådan føjes en enhed til telefonbogen

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

2 } Bluetooth } Mine enheder } Ny enhed.

Den anden enheds Bluetooth funktion skal

også være aktiv og må ikke være skjult.

3 } Tilføj, og telefonen søger efter alle typer

tilgængelige Bluetooth enheder.

4 Der vises en oversigt over tilgængelige

enheder. Vælg en enhed.

5 Hvis enheden, som du føjer til telefonen,

har sit eget password, skal du indtaste det

på telefonen. Hvis ikke skal du selv oprette

et password bestående af tal og indtaste det

på begge enheder.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan organiseres listen over enheder

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Mine enheder, og vælg en enhed

på listen. Brug eller til at rulle mellem

fanerne.

2 } Mere for at få vist en liste med indstillinger.

Strømbesparelse

Du kan vælge at slå denne funktion til eller fra, hvis

du vil bruge flere Bluetooth funktioner samtidigt.

Hvis du aktiverer den, sparer telefonen strøm og

forhindrer andre enheder i at få forbindelse med

din telefon, hvis du allerede har forbindelse til én.

Sådan sparer du strøm

} Indstillinger } fanen Forbindelser } Bluetooth

} Strømbesparelse } Til. Brug eller til

at rulle mellem fanerne.

Telefonnavn

Vælg et entydigt navn til telefonen. Navnet vises

på andre enheder, når de finder telefonen.

Sådan indtastes et telefonnavn

} Indstillinger } fanen Forbindelser } Bluetooth

} Telefonnavn. Brug eller til at rulle

mellem fanerne.

Tilslutningsmuligheder

Synlighed

Du skal sikre dig, at Bluetooth er aktiveret,

og at telefonen er synlig for andre enheder,

hvis den skal kunne findes, når der søges

efter andre Bluetooth enheder.

Sådan skjules eller vises telefonen,

når der anvendes Bluetooth

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Synlighed. Brug

eller til at rulle mellem fanerne.

2 } Vis telefon eller Skjul telefon.

Afsendelse og modtagelse

Kontroller, at enhederne er inden for rækkevidde,

hvis der skal sendes eller modtages via Bluetooth.

Der vises en oversigt over mulige modtageenheder,

når du har valgt Bluetooth som overførselsmetode

ved afsendelse.

Sådan sender du et objekt

(f.eks.: en kontakt)

1 } Kontakter, og vælg en fil, } Mere

} Send kontakt } Via Bluetooth.

Telefonen søger efter enheder.

2 Vælg den enhed, du vil sende objektet til,

} Vælg.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

67


Tilslutningsmuligheder

68

Sådan modtages et objekt

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

2 } Bluetooth } Aktiver.

3 Sørg for, at de andre enheder kan se din telefon

Bluetooth } Synlighed } Vis telefon.

Følg vejledningen, der vises på skærmen,

når du modtager objektet.

Sådan føjes en håndfri enhed

med Bluetooth til telefonen

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Håndfri. Brug eller

til at rulle mellem fanerne.

2 Tilføj en håndfri enhed til brug sammen med

telefonen? vises } Ja, første gang du tilføjer

håndfrit udstyr.

3 Hvis der findes en håndfri enhed på listen over

enheder, } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Håndfri } Min håndfri

} Ny håndfri enhed } Tilføj. Du bør sikre dig,

at det håndfri udstyr med Bluetooth er klar til

at oprette forbindelse.

Overførsel af lyd

Du kan vælge at overføre lyden til telefonen eller

den håndfri enhed, som er sluttet til telefonen, hvis

du bruger håndfrit Bluetooth udstyr til telefonen.

Sådan overføres lyd ved hjælp

af en håndfri enhed

Tryk på } Overfør lyd under et opkald.

Direkte lyd

Du kan også vælge, hvor lyde skal håndteres,

når indgående opkald besvares med telefonens

tastatur. Lyden kommer altid fra det håndfri udstyr,

hvis du bruger knappen herpå.

Sådan styres lyden, når et opkald

besvares vha. håndfrit udstyr

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Håndfri } Indgående opkald.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

2 } I telefon, hvis du altid ønsker lyden i telefonen.

eller Til håndfri, hvis du vil dirigere lyden til

det håndfri udstyr.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Fjernbetjening

Du kan bruge telefonen som fjernbetjening

til betjening af computer-programmer, f.eks.

en medieafspiller eller Microsoft ® PowerPoint ® -

præsentationer. Computeren skal understøtte

Bluetooth HID-profilen.

Sådan vælges fjernbetjening

1 } Underholdning } Fjernbetjening.

2 Vælg det program, du vil bruge, og den

computer, du vil oprette forbindelse til.

Filoverførsel med Bluetooth

Du kan bruge en computer til at få vist og overføre

indhold i filhåndteringen. Installer computerens

synkroniseringssoftware fra den cd, der fulgte med

telefonen, eller hent den på

www.SonyEricsson.com/support. Du kan bruge

computerens træk-og-slip-funktion til at:

• Overføre filer mellem telefonen og computeren.

• Slette filer.

Computeren skal have et af følgende operativsystemer

for at kunne anvende denne funktion: Windows® 2000,

Windows ME, Windows XP eller Mac OSX.

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth profiler

Telefonen understøtter følgende Bluetooth-profiler:

• Netværk via modem

• Generel adgang

• Generel objektudveksling

• Objekt-push

• Seriel port

• Håndfrit

• Headset

• Synkronisering

• Grundlæggende billedbehandling

• Filoverførsel

• HID (Human Interface Device)

• SyncML OBEX-binding

• JSR-82 Java API.

Infrarød port

Du kan bruge telefonens infrarøde port til at etablere

kontakt mellem din telefon og en pc eller en anden

enhed, der er udstyret med en infrarød port.

Du kan f.eks. synkronisere kalenderobjekter,

% 64 Synkronisering, overføre filer mellem

telefonen og en computer og sende objekter, f.eks.

billeder og kontakter.

Se brugerdokumentationen, hvis der oprettes forbindelse

til en computer. Kontroller, at computerens hastighed

for infrarød overførsel er 115.200 bps.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

69


Tilslutningsmuligheder

70

Sådan aktiveres den infrarøde port

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

2 } Infrarød port } Til eller } 10 minutter for kun

at aktivere infrarød overførsel i 10 minutter.

Sådan forbindes to enheder

1 Aktivering af den infrarøde port på begge

enheder.

2 Kontroller, at telefonens infrarøde port vender

mod den infrarøde port på den anden enhed.

3 Telefonen etablerer kontakt med den anden

enhed.

Sådan sendes et objekt via den

infrarøde port (eksempel: en kontakt)

1 Kontroller, at den infrarøde port på begge

enheder er aktiveret. } Kontakter, og vælg

en kontakt.

2 } Mere } Send kontakt } Send via IR.

Filoverførsel via den infrarøde port

% 69 Filoverførsel med Bluetooth vedrørende

filoverførsel mellem telefonen og en computer.

Computeren skal have et af følgende operativsystemer

for at kunne anvende denne funktion: Windows® 2000,

Windows ME, Windows XP eller Mac OSX.

USB-kabel

Du kan slutte telefonen til en computer vha.

et USB-kabel. Installer computerens

synkroniseringssoftware fra den cd, der fulgte

med telefonen, eller hent den

på www.SonyEricsson.com/support.

Kontroller, at du bruger det USB-kabel, der fulgte

med telefonen, og at det er sat direkte i computeren.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Filoverførsel via USB-kablet

% 69 Filoverførsel med Bluetooth vedrørende

filoverførsel mellem telefonen og en computer.

Computeren skal have et af følgende operativsystemer

for at kunne anvende denne funktion: Windows® 2000,

Windows ME og Windows XP.

Sådan synkroniseres telefonen med enheder

i nærheden % 64 Synkronisering.

Flere funktioner

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Flere funktioner

Dato og klokkeslæt, vækkeur, kalender, opgaver,

Java-programmer, SIM-kortlås, osv.

Dato og tid

Tiden vises altid i standby.

• Hvis du indstiller tiden } Indstillinger

} fanen Generelt } Tid og dato } Tid.

Indtast tidspunktet, } Gem.

• } Format, og vælg en indstilling, hvis du vil

indstille tidsformatet.

• } Indstillinger } fanen Generelt } Tid og dato

} Dato for at indstille dato og datoformat.

Vækkeur

Vækkeuret kan indstilles til at ringe på et bestemt

tidspunkt inden for de næste 24 timer. Det kan og

indstilles til at ringe på et bestemt tidspunkt i flere

dage. De to alarmer kan være indstillet på samme tid.

Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet

til lydløs eller slukket. Alarmen kan bruge radioen

som alarmsignal.

71


Flere funktioner

72

Sådan indstilles vækkeuret

} Organizer } Alarmer } Alarm, og indtast

tidspunktet } Gem.

Brug af alarmen

• Hvis du vil ændre alarmtidspunktet, } Organizer

} Alarmer } Alarm, og indtast en ny tid.

• Tryk på en vilkårlig tast (hvis der er valgt radio

som alarmsignal } Udskyd) for at slå alarmsignalet

fra, når det ringer. Hvis du ikke vil have

alarmsignalet gentaget, } Deaktiver.

• } Organizer } Alarmer } Alarm } Deaktiver

for at annullere alarmen.

• } Organizer } Alarmer } Tilbagev. alarm

for at indstille en alarm, der gentages. Indtast

tidspunktet } Fortsæt, og vælg de dage, alarmen

skal gentages, ved at gå til og trykke på Marker.

} Udført for at forlade menuen.

• } Organizer } Alarmer } Alarmsignal for at vælge

et alarmsignal. Vælg Radio eller Lyde.

Hvis du vælger Radio som alarmsignal, skal du sikre

dig, at der er sluttet håndfrit udstyr til telefonen.

Kalender

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på

vigtige møder. Kalenderen kan synkroniseres

med en pc-kalender eller med en kalender

på internettet % 64 Synkronisering.

Aftaler

Du kan vælge at tilføje en ny aftale eller bruge

en gammel aftale som skabelon ved at kopiere

den og redigere i den. Du kan også angive

en påmindelse til aftaler.

Sådan tilføjes en ny aftale

1 } Organizer } Kalender, og marker datoen

for aftalen } Vælg } Ny aftale } Tilføj.

2 Indtast oplysningerne, og bekræft de enkelte

poster.

Sådan vises en aftale

1 Organizer } Kalender, og vælg en dag,

hvor du vil have aftalen (markeret med fed).

2 Gå til aftalen } Vis.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan få du kalenderens indhold vist

} Organizer } Kalender. Dage med aftaler

er markeret med fed. } Mere } Vis uge for

at se en bestemt uge.

Sådan angiver du, hvornår

påmindelsen skal lyde

1 } Organizer } Kalender } Mere } Avanceret

} Påmindelser.

2 } Altid, hvis påmindelsen skal lyde, selvom

telefonen er slukket. } Ja for at læse aftalen,

når påmindelsen lyder. } Nej for at deaktivere

påmindelsen. En påmindelse, der er indstillet

i kalenderen, påvirker en påmindelse,

der er indstillet i Opgaver.

Navigering i kalenderen

Brug navigeringstasten til at flytte mellem dage eller

uger. I måneds- og ugevisningerne kan du også bruge

tastaturet på følgende måder:

En uge tilbage Næste uge

En måned tilbage Næste måned

Et år tilbage

Dags dato

Næste år

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Flere funktioner

Kalenderindstillinger

} Organizer } Kalender } Mere, og vælg

en indstilling.

• Vis uge – vælg, tilføj, rediger eller slet aftaler.

• Ny aftale – tilføj en ny aftale.

• Skift dato – rediger datoen i din kalender.

• Avanceret – for at få indstillinger til at finde,

slette alle, angive påmindelser eller vælge

en startdag for ugen.

Udveksling af aftaler

Du kan sende og modtage aftaler vha.

en af de tilgængelige overførselsmetoder.

Sådan sender du en aftale

Vælg det objekt, du vil sende } Mere } Send

på listen med opgaver, og vælg en overførselsmetode.

Opgaver

Du kan holde styr på telefonopkald, du skal foretage,

eller opgaver, du skal tage dig af. Du kan vælge at

tilføje en ny opgave eller bruge en gammel opgave

som skabelon ved at kopiere den og redigere i den.

Du kan også angive en påmindelse for en opgave.

73


Flere funktioner

74

Sådan tilføjes en ny opgave

1 } Organizer } Opgaver } Ny opgave } Tilføj.

2 Vælg en kategori. Indtast telefonnummeret,

og tryk på } Fortsæt, hvis kategorien

er et telefonopkald.

3 Indtast et emne, } Fortsæt.

4 } Ja, hvis du ønsker at indstille en påmindelse

for opgaven.

Sådan vises en opgave

} Organizer } Opgaver, og vælg en opgave } Vis.

Sådan angiver du, hvornår

påmindelsen skal lyde

1 } Organizer } Opgaver, og vælg en opgave

} Mere } Påmindelser.

2 } Altid, hvis påmindelsen skal lyde, selvom

telefonen er slukket. } Ja for at læse opgaven

eller for at ringe til telefonnummeret i en

telefonopgave, når påmindelsen lyder. } Nej

for at deaktivere påmindelsen. En påmindelse,

der er indstillet i Opgaver, påvirker

en påmindelse, der er indstillet i kalenderen.

Udveksling af opgaver

Du kan sende og modtage opgaver vha.

en af de tilgængelige overførselsmetoder.

Du kan også synkronisere opgaver med

en computer, % 64 Synkronisering.

Sådan sendes en opgave

1 Vælg det objekt, du vil sende, på listen

med opgaver } Mere } Send.

2 Vælg en overførselsmetode.

Noter

Hvis du har brug for at huske på noget,

kan du notere det i din telefon.

Sådan tilføjes en note

} Organizer } Noter } Ny note } Tilføj,

og indtast noten } Gem.

Sådan håndterer du noter

1 } Organizer } Noter, og der vises en liste

med noter.

2 Vælg den note, du vil behandle. } Mere

for at redigere, se en note i standby

(eller skjule den), sende eller slette en note.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Udveksling af noter

Du kan sende og modtage noter vha.

en af de tilgængelige overførselsmetoder.

Du kan også synkronisere noter med

en computer, % 64 Synkronisering.

Sådan sendes en note

} Organizer } Noter, og vælg den note, du vil

sende } Mere } Send, og vælg overførselsmetode.

Profiler

Telefonen har foruddefinerede profiler,

der er indstillet, så de passer i bestemte miljøer.

Du kan nulstille alle telefonens profilindstillinger,

så telefonen får de indstillinger, den havde,

da du købte den.

Sådan vælges en profil

} Indstillinger } fanen Generelt } Profiler

} Vælg profil.

Sådan ændres en profilindstilling

} Indstillinger } fanen Generelt } Profiler

} Rediger profil, og vælg de indstillinger,

du vil ændre.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Flere funktioner

Sådan omdøber du en profil

} Indstillinger } fanen Generelt } Profiler

} Rediger profil } Profilnavn. Du kan ikke

omdøbe den normale profil.

Stopur

Telefonen har et stopur, der kan gemme flere

omgange. Stopuret kører videre, når du besvarer

et indgående opkald.

Sådan bruges stopuret

1 } Organizer } Stopur } Start.

2 } Stop eller } Ny omg., hvis du ønsker

en omgangstid.

3 } Nulstil for at nulstille stopuret.

Timer

Sådan indstilles

nedtællingsfunktionen

} Organizer } Timer, og indtast det antal timer,

minutter og sekunder, som timeren skal aktiveres

efter. Tryk på en vilkårlig tast, når ringesignalet lyder.

75


Flere funktioner

76

Lysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke.

Sådan indstilles lysstyrken

} Indstillinger } fanen Display } Lysstyrke.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

Startskærmbillede

Startskærmbilledet vises, når du tænder telefonen.

Du kan også oprette dit eget startskærmbillede.

Sådan vælges et startbillede

} Indstillinger } fanen Display } Startskærm,

og vælg en indstilling for startbilledet.

Brug eller til at rulle mellem fanerne.

Startmenu

Når startmenuen er aktiveret, kan du vælge kun

at lytte til musik i stedet for at bruge telefonen

med alle dens funktioner. Alle telefonens sendere

deaktiveres for ikke at forstyrre følsom elektronik,

f.eks. om bord på et fly eller på et hospital. Du kan

ikke foretage eller modtage opkald, sende

meddelelser osv. Du kan kun bruge medieafspilleren.

Sådan aktiveres startmenuen

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Menuen Start.

2 Vælg Vis.

3 Sluk telefonen.

4 Tænd telefonen. Der vises to indstillinger.

5 Vælg Kun musik for at bruge medieafspilleren.

Hvis du vil kunne anvende alle telefonens

funktioner, skal du vælge Start telefon.

Sådan deaktiveres startmenuen

} Indstillinger } fanen Generelt } Menuen Start.

Vælg Vis ikke.

Du kan stadig modtage kalender- og opgavepåmindelser,

og alarmsignalet lyder stadig, selvom du har valgt

Kun musik.

Regnemaskine

Regnemaskinen kan lægge sammen, trække fra,

dividere og gange.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan bruges regnemaskinen

} Organizer } Regnemaskine.

• Tryk på eller for at vælge ÷ x - + . % =.

• Tryk på for at slette tallet.

• Tryk på for at indtaste et decimaltegn.

Java-programmer

Du kan køre Java-programmer på din telefon.

Spil og andre Java-programmer kan overføres

til telefonen fra internettet.

Java-programsikkerhed

Java-programmerne installeres automatisk som

godkendte (Trusted) eller ikke-godkendte

(Untrusted). Godkendte programmer må f.eks.

oprette forbindelse til net, sende meddelelser

eller anvende kameraet uden at bede om tilladelse.

Ikke-godkendte programmer, skal imidlertid altid

have tilladelse til disse handlinger. Du kan vælge

forskellige tilladelsesniveauer for dine Javaprogrammer.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Flere funktioner

Sådan vælger du tilladelser

til et Java-program

1 } Filhåndtering } Programmer eller } Spil.

2 Vælg et program eller et spil, } Mere

} Tilladelser.

3 Vælg en af de viste indstillinger.

4 } Nej, Spørg altid eller Spørg en gang

for at vælge tilladelsesniveauet, som det

valgte program skal have.

Skærmstørrelsen for Java-programmer

Visse Java-programmer er udviklet til en bestemt

skærmstørrelse. I visse tilfælde kan programmerne

ikke starte, fordi telefonen ikke kan tilpasse det til

skærmen. Kontakt leverandøren af programmet for

at få oplyst, hvilken skærmstørrelse programmet

er udviklet til, og vælg skærmindstillingerne for

programmet i telefonen.

Sådan angiver du skærmstørrelsen

for et Java-program

1 } Filhåndtering } Programmer eller } Spil.

2 Vælg et program eller et spil, } Mere

} Skærmstørrelse.

3 Vælg en af de viste indstillinger. Hvis du valgte

Brugerdefineret, kan du redigere værdierne

Bredde: og Højde:.

77


Flere funktioner

78

SIM-kortlås

SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke

selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du

skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det

nye SIM-kort.

De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet.

Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal du indtaste

en PIN-kode (Personal Identification Number),

hver gang du tænder telefonen.

Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange

i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette vises ved

meddelelsen PIN-kode spærret. Du kan låse telefonen

op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking

Key). PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren.

Du kan ændre din PIN-kode og vælge en ny PIN-kode

med mellem fire og otte cifre.

Hvis du ser meddelelsen Koderne passer ikke sammen,

når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet

den nye PIN-kode forkert. Hvis du ser meddelelsen

Forkert PIN-kode efterfulgt af Gammel PIN-kode:,

har du indtastet den gamle PIN-kode forkert.

Sådan ophæves spærring af SIM-kortet

1 Når PIN-kode spærret vises, skal du indtaste

din PUK-kode } OK.

2 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, } OK.

3 Indtast det nye PIN-kode igen for

at bekræfte, } OK.

Sådan redigerer du din PIN-kode

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Låse

} SIM-lås } Skift PIN-kode.

2 Indtast din PIN-kode, } OK.

3 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, } OK.

4 Indtast det nye PIN-kode igen for

at bekræfte, } OK.

Sådan aktiveres eller deaktiveres

SIM-kortlåsen

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Låse

} SIM-lås } Beskyttelse, og vælg Til eller Fra.

2 Indtast din PIN-kode, } OK.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Tastaturlås

Du kan låse tastaturet, så du undgår at kalde

op ved et fejltagelse.

Opkald til det internationale nødopkaldsnummer

112 kan stadig foretages, selvom tastaturet er låst.

Automatisk tastaturlås

I standby medfører den automatiske tastaturlås,

at tastaturet låses kort tid efter det sidste tryk

på en tast.

Sådan indstiller du autoamtisk

tastaturlås

} Indstillinger } fanen Generelt } Låse

} Auto. tastelås.

Sådan låses tastaturet manuelt

Tryk på } Lås tast. i standby.

Du kan stadig besvare indgående opkald,

og tastaturet låses igen efter opkaldet. Tastaturet

forbliver låst, indtil du låser det op manuelt.

Tryk på } Lås op for at låse tastaturet op.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Flere funktioner

Telefonlås

Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret

brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes.

Du kan ændre telefonens låsekode (0000) til

en hvilken som helst anden fire- til ottecifret

personlig kode.

Automatisk telefonlås

Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk,

er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode,

før der sættes et andet SIM-kort i telefonen.

Det er vigtigt, at du husker din nye kode.

Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere

telefonen hos din Sony Ericsson forhandler.

Sådan indstilles telefonlåsen

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Låse

} Telefonlås } Beskyttelse, og vælg

et alternativ.

2 Indtast telefonens låsekode, } OK.

Sådan låser du telefonen op

Indtast koden } OK, hvis telefonens lås er aktiveret.

79


Flere funktioner

80

Sådan redigerer du telefonens

låsekode

} Indstillinger } fanen Generelt } Låse } Telefonlås

} Skift kode.

Husk koder

Du kan gemme sikkerhedskoderne til dine kreditkort

i telefonens kodehukommelse, så du ikke behøver

huske dem. Det eneste, du behøver at huske, er det

password, der giver adgang til kodehukommelsen.

Kontrolord og sikkerhed

Du skal indtaste et kontrolord for at bekræfte,

at du har indtastet det korrekte password

i kodehukommelse og for at forhindre uautoriseret

adgang til dine koder.

Når du indtaster dit password for at få adgang

til kodehukommelsen, ser du kontrolordet et kort

øjeblik. Hvis det indtastede password er korrekt,

ser du de korrekte koder. Hvis du indtaster et forkert

password, er kontrolordet og koderne, du ser, og

forkerte.

Sådan åbnes kodehukommelsen

første gang

1 } Organizer } Husk koder. Der vises

en meddelelse med en vejledning, } Fortsæt.

2 Indtast et firecifret password for at åbne

kodehukommelsen, } Fortsæt.

3 Indtast det nye password igen for at bekræfte.

4 Indtast et kontrolord (højst 15 tegn), } Udført.

Kontrolordet kan bestå af både bogstaver og tal.

Sådan tilføjes en ny kode

1 } Organizer } Husk koder, og indtast

dit password } Ny kode? } Tilføj.

2 Indtast et navn, der er knyttet til koden

} Fortsæt.

3 Indtast koden, } Udført.

Sådan skiftes password

1 } Organizer } Husk koder, og indtast

dit password } Mere } Skift passcode.

2 Indtast dit nye password, } Fortsæt.

3 Indtast det nye password igen, } Fortsæt.

4 Indtast et kontrolord, } Udført.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Har du glemt dit password?

Hvis du glemte dit password, skal kodehukommelsen

nulstilles.

Sådan nulstilles kodehukommelsen

1 Indtast et password for at få adgang

til kodehukommelsen. Paswordet og koderne,

der derefter vises, er ikke forkerte.

2 } Organizer } Husk koder } Mere } Nulstil.

3 Nulstil Husk koder? vises } Ja.

Kodehukommelsen nulstilles, og alle objekter

slettes. Næste gang du får adgang til

kodehukommelsen, skal det gøres, som var det

første gang.

Fejlfinding

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Fejlfinding

Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have

den skal?

Dette kapitel gennemgår nogle af de problemer,

du kan komme ud for, når du bruger telefonen.

Nogle af problemerne kræver, at du kontakter

din netoperatør, men de fleste kan du selv klare.

Bemærk, at der kan gå data og indhold, du har

gemt i telefonen, tabt, hvis du sender telefonen til

reparation. Det anbefales, at du kopierer disse data,

inden du afleverer telefonen til reparation.

Besøg www.SonyEricsson.com/support

for at få mere support.

Hvis du har problemer med

hukommelsens kapacitet, eller

hvis telefonen reagerer langsomt

Mulig årsag: Telefonens hukommelse er fuld, eller

hukommelsens indhold er ikke korrekt organiseret.

Løsning: Genstart telefonen hver dag for at frigøre

hukommelse og øge telefonens kapacitet.

Du har også mulighed for at foretage en Nulstil alt.

Nogle af dine personlige data og indstillinger kan

gå tabt derved. % 84 Nulstil alt.

81


Fejlfinding

82

Der vises intet batteriikon,

når jeg oplader telefonen

Mulig årsag: Batteriet er tomt, eller har ikke været

brugt i længere tid.

Løsning: Det kan tage op til 30 minutter, før du ser

batteriikonet på skærmen.

Visse menupunkter er nedtonet

Mulig årsag: Grå tekst viser, at en funktion

midlertidigt ikke er tilgængelig. En tjeneste er ikke

aktiveret, eller dit abonnement understøtter ikke

funktionen.

Løsning: Kontakt netoperatøren.

Mulig årsag: Da du ikke kan sende temaer, billeder

og lyde, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse,

er menuen Send af og til ikke tilgængelig.

Jeg forstår ikke sproget i menuerne

Mulig årsag: Der er valgt et forkert sprog

i telefonen.

Løsning: Vælg et andet sprog,

% 13 Telefonens sprog.

Jeg kan ikke tænde telefonen

Mulig årsag: Batteriet er afladet.

Løsning: Genoplad batteriet,

% 6 Sådan oplades batteriet.

Løsning: Kontroller, at du har tilsluttet opladeren

korrekt. Tænd telefonen med opladeren tilsluttet.

Genstart telefonen, uden at opladeren er tilsluttet,

hvis telefonen starter.

Jeg kan ikke oplade telefonen,

eller batterikapaciteten er lav

Mulig årsag: Opladeren er ikke sluttet korrekt

til telefonen.

Løsning: Kontroller, at opladerens stik klikker

rigtigt på plads ved tilslutningen. Batteriikonet

blinker, mens opladningen foregår, og stopper,

når batteriet er fuldt opladet, % 6 Sådan oplades

batteriet.

Mulig årsag: Batteriforbindelsen er dårlig.

Løsning: Tag batteriet ud, og rens stikkene.

Du kan bruge en blød børste, klud eller vatpind

dyppet i sprit. Sørg for, at batteriet er helt tørt,

inden du sætter det i igen. Kontroller, at telefonens

batteristik er ubeskadiget.

Mulig årsag: Batteriet er slidt op og skal udskriftes.

Løsning: Prøv med et andet batteri og en anden

oplader til samme telefonmodel, eller besøg

forhandleren, og bed om at få kontrolleret, at batteriet

og opladeren fungerer tilfredsstillende.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Telefonen slukker af sig selv

Mulig årsag: Der blev trykket på knappen

ved en fejltagelse.

Løsning: Aktiver den automatiske tastaturlås,

eller lås tastaturet manuelt, % 79 Tastaturlås.

Mulig årsag: Batteriforbindelsen er dårlig.

Løsning: Kontroller, at batteriet er sat rigtigt

i, % 5 Sådan isættes SIM-kort og batteri.

Jeg kan ikke bruge telefonen

til SMS/tekstmeddelelser

Mulig årsag: Forkerte eller manglende

indstillinger.

Løsning: Kontakt netoperatøren for at finde frem

til de korrekte indstillinger for SMS-tjenestecentret,

% 38 Tekstmeddelelser (SMS).

Jeg kan ikke bruge telefonen

til MMS/billedmeddelelser

Mulig årsag: Abonnementet omfatter ikke brug

af data.

Løsning: Kontakt netoperatøren.

Mulig årsag: Forkerte eller manglende indstillinger.

Løsning: Gå til www.SonyEricsson.com/support,

vælg din telefonmodel, vælg derefter ”Opsætning

af telefon – MMS”, og følg vejledningen.

% 61 Indstillinger.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Fejlfinding

Jeg kan ikke bruge internettet

Mulig årsag: Abonnementet omfatter ikke brug

af data.

Løsning: Kontakt netoperatøren.

Mulig årsag: Forkerte eller manglende

internetindstillinger.

Løsning: Gå til www.SonyEricsson.com/support,

vælg din telefonmodel, vælg derefter ”Opsætning

af telefon – WAP”, og følg vejledningen.

% 61 Indstillinger.

Telefonen bliver ikke fundet af andre

brugere via Bluetooth

Mulig årsag: Du har ikke aktiveret Bluetooth.

Løsning: Kontroller, at Bluetooth er aktiveret,

og at din telefon er synlig for andre brugere.

% 67 Sådan skjules eller vises telefonen,

når der anvendes Bluetooth.

Jeg har problemer med

at synkronisere eller overføre data

mellem min telefon og computer,

når jeg bruger det USB-kabel,

der fulgte med telefonen

Mulig årsag: Kablet er ikke korrekt registreret

og installeret på computeren.

Den software, der fulgte med telefonen, er ikke

installeret korrekt på computeren.

83


Fejlfinding

84

Løsning: Gå til www.SonyEricsson.com/support,

vælg din telefonmodel, og vælg derefter ”Product

information” – ”Getting started”. Guiden

”Synchronizing the phone with a computer”

indeholder en installationsvejledning og vejledning

i fejlfinding, som kan hjælpe dig med at løse

problemet.

Nulstil alt

De ændringer, du har foretaget af indstillingerne,

og det indhold, du har tilføjet eller redigeret, slettes.

• Hvis du vælger Nulstil indstill., slettes

de ændringer af indstillingerne, du har foretaget.

• Hvis du vælger Nulstil alt, slettes foruden

de ændringer, du har foretaget af indstillingerne,

også alle kontakter, meddelelser, personlige data

og indhold, du har hentet, modtaget eller redigeret.

Sådan nulstilles telefonen

1 } Indstillinger } fanen Generelt } Nulstil alt.

2 } Nulstil indstill. eller } Nulstil alt.

3 } Ja for at fortsætte.

4 Indtast telefonens låsekode (0000 eller den nye

kode, hvis du har ændret den), } OK.

Hvis du vælger Nulstil alt, slettes også indhold, du har

hentet, modtaget og redigeret, f.eks. melodier og billeder.

Fejlmeddelelser

Indsæt SIM

Mulig årsag: Der er ikke noget SIM-kort

i telefonen, eller det kan være placeret forkert.

Løsning: Isæt SIM-kortet

% 5 Sådan isættes SIM-kort og batteri.

Mulig årsag: SIM-kortets stik skal renses.

Løsning: Tag SIM-kortet ud, og rens det. Kontroller

også, at kortet ikke er beskadiget, så der ikke

er forbindelse til telefonens stik. Kontakt i det

tilfælde netoperatøren for at få et nyt SIM-kort.

Indsæt korrekt SIM-kort

Mulig årsag: Telefonen er indstillet til kun at kunne

bruges sammen med bestemte SIM-kort.

Løsning: Kontroller, om du bruger det korrekte

operatør-SIM-kort til telefonen.

Forkert PIN-kode/Forkert PIN2-kode

Mulig årsag: Du har indtastet PIN-koden eller

PIN2-koden forkert.

Løsning: Indtast den rigtige PIN- eller PIN2-kode

} Ja. % 78 SIM-kortlås.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


PIN-kode spærret/PIN2-koden er spærret

Mulig årsag: Du har indtastet PIN-koden

eller PIN2-koden forkert tre gange i træk.

Løsning: Sådan ophæves spærringen,

% 78 SIM-kortlås.

Koderne passer ikke sammen

Mulig årsag: De to koder, du har indtastet, er ikke ens.

Løsning: Når du vil ændre en sikkerhedskode, f.eks.

PIN-koden, skal du bekræfte den nye kode ved

at indtaste den én gang til nøjagtigt magen til.

% 78 SIM-kortlås.

Ingen netdækning

Mulig årsag: Telefonen modtager ingen radiosignaler,

eller det modtagne radiosignal er for svagt.

Løsning: Kontakt netoperatøren for at sikre dig,

at nettet dækker på det sted, hvor du befinder dig.

Prøv at søge igen, hvis det er tilfældet.

Mulig årsag: SIM-kortet fungerer ikke korrekt.

Løsning: Sæt SIM-kortet i en anden telefon. Kontakt

netoperatøren, hvis du stadig får den samme eller

en lignende meddelelse.

Mulig årsag: Telefonen fungerer ikke korrekt.

Løsning: Sæt SIM-kortet i en anden telefon. Hvis

det fungerer, er det sandsynligvis telefonen,

der giver anledning til problemet. Kontakt

nærmeste Sony Ericsson-servicested.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Fejlfinding

Kun nødopkald

Mulig årsag: Du er inden for et nets rækkevidde,

men du har ikke tilladelse til at bruge nettet. Hvis

det drejer sig om en nødsituation, tillader nogle

netoperatører, at du ringer til det internationale

nødopkaldsnummer 112.

Løsning: Du skal flytte dig for at få et signal,

der er kraftigt nok. Kontakt netoperatøren for

at finde ud af, om dit abonnement er korrekt.

% 21 Nødopkald.

Telefon er låst

Mulig årsag: Telefonen er låst.

Løsning: Sådan låses telefonen op, % 79 Telefonlås.

Telefonlåsekode:

Mulig årsag: Telefonens låsekode skal anvendes.

Løsning: Indtast telefonens låsekode. Når du køber

telefonen, er dens låsekode indstillet til 0000.

Du kan ændre den til en vilkårlig fire- til ottecifret

kode. % 79 Telefonlås.

PUK-koden er spærret

Mulig årsag: Du har indtastet din personlige nøgle

(PUK-kode) forkert 10 gange i træk.

Løsning: Kontakt netoperatøren.

85


Yderligere oplysninger

86

Oplader, ukendt batteri

Mulig årsag: Det batteri, du bruger, er ikke

et batteri, som Sony Ericsson har godkendt.

Løsning: % 90 Oplysninger om brug

og behandling af batteriet.

Yderligere oplysninger

Webstedet Sony Ericsson, sikker og effektiv brug,

garanti, ”declaration of conformity”.

Webstedet Sony Ericsson

På www.SonyEricsson.com finder du et supportafsnit,

hvor du kan få hjælp og tip med bare et par klik.

Her finder du de seneste softwareopdateringer til

pc samt tips om, hvordan du kan bruge dit produkt

mere effektivt.

Vejledning i sikker

og effektiv brug

Læs disse oplysninger, før du begynder

at bruge mobiltelefonen.

Anbefalinger

• Produktet skal behandles forsigtigt

og opbevares rent og tørt.

• Udsæt ikke produktet for væske eller fugt.

• Udsæt ikke produktet for meget høje

eller lave temperaturer.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


• Udsæt ikke produktet for åben ild eller

tændte tobaksprodukter.

• Tab og kast ikke produktet, og forsøg

ikke at bøje det.

• Undlad at male produktet.

• Brug ikke produktet i nærheden af medikoteknisk

udstyr uden at spørge om tilladelse først.

• Brug ikke produktet når du befinder dig i eller

i nærheden af fly eller i områder med skiltning,

der angiver, at du ikke må bruge tovejsradio.

• Brug ikke produktet i et område med

eksplosionsfare.

• Du må hverken placere produktet eller installere

trådløst udstyr i området oven over din bils airbag.

• Forsøg ikke at skille produktet ad.

Service bør kun udføres af personale,

der er autoriseret af Sony Ericsson.

Antenne

Anvend kun en original Sony Ericsson antenne,

som er beregnet til din type mobiltelefon. Brug af

uautoriserede eller ændrede antenner kan beskadige

mobiltelefonen og evt. være i strid med gældende

regler, hvilket kan give en forringet ydeevne og SARniveauer,

der ligger over de anbefalede grænser

(se nedenfor).

Yderligere oplysninger

Effektiv brug

Hold mobiltelefonen på samme måde, som du holder

en almindelig telefon. Undlad at tildække det øverste

af telefonen, når du bruger den, da dette kan forringe

kvaliteten af opkaldet og samtidig medføre, at telefonen

bruger mere strøm end nødvendigt og forkorte

samtale- og standbytiden.

Eksponering med

radiofrekvensenergi og SAR

Mobiltelefonen er en svagstrømsradiosender

og -modtager. Når den er tændt, udsender

den mindre mængder af radiofrekvensenergi

(også kaldet radiobølger).

Regeringer i hele verden har indført omfattende

internationale retningslinjer for sikkerhed, der er

udarbejdet af videnskabelige organisationer, f.eks.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection) og IEEE (Institute of Electrical

and Electronics Engineers, Inc.), på basis af periodiske

og grundige vurderinger af videnskabelige

undersøgelser. Disse retningslinjer fastsætter

grænserne for eksponering med radiobølger for den

generelle befolkning. Grænserne indeholder

en sikkerhedsmargin, således at alle er sikret, uanset

alder og sundhedstilstand, ligesom der er taget højde

for variationer i målingerne.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

87


Yderligere oplysninger

88

SAR (Specific Absorption Rate) er den måleenhed,

der benyttes til at måle den mængde

radiofrekvensenergi, kroppen optager, når der benyttes

en mobiltelefon. SAR-værdien er fastsat til det højeste

laboratoriegodkendte effektniveau, men når

mobiltelefonen er i brug, kan dens faktiske SAR-niveau

ligge langt under denne værdi.

Det skyldes, at mobiltelefonen er designet til at bruge

så lidt strøm som muligt for at nå nettet.

Udsving i SAR, der ligger uden for retningslinjerne

for eksponering med radiofrekvensenergi betyder ikke,

at der er udsving i sikkerheden. Selvom SAR-niveauet

kan variere i mobiltelefoner, er alle Sony Ericsson

mobiltelefonmodeller designet til at opfylde

retningslinjerne for eksponering med

radiofrekvensenergi.

Det materiale, der leveres sammen med

mobiltelefonen, omfatter også en separat folder

med SAR-oplysninger vedrørende denne

mobiltelefonmodel. Du finder også disse oplysninger –

sammen med yderligere oplysninger om eksponering

med radiofrekvensenergi og SAR – på:

www.SonyEricsson.com.

Kørsel

Undersøg, om der er lokale love og bestemmelser,

der begrænser brugen af mobiltelefoner ved bilkørsel,

eller som kræver, at chaufføren skal bruge en håndfri

løsning. Vi anbefaler, at du udelukkende bruger

de håndfri Sony Ericsson-løsninger, som er beregnet

til dit produkt. Bemærk, at nogle bilproducenter pga.

mulig interferens med elektronisk udstyr forbyder

brugen af mobiltelefoner i deres køretøjer, medmindre

der er har installeret et håndfrit sæt med ekstern

antenne.

Af sikkerhedsårsager skal du altid rette din fulde

opmærksomhed mod kørslen og køre ind til siden

og parkere bilen, når du foretager eller besvarer opkald.

Personligt medikoteknisk udstyr

Mobiltelefoner kan påvirke funktionen af pacemakere

eller andet indopereret udstyr. Undgå at placere

mobiltelefonen over pacemakeren, f.eks.

i brystlommen. Når du bruger telefonen, skal du sørge

for at holde den op til det øre, der er modsat

pacemakeren. Hvis du holder en afstand på mindst

15 cm mellem mobiltelefon og pacemaker, er risikoen

for interferens minimal. Hvis du har mistanke om,

at der forekommer interferens, skal du straks slukke

for mobiltelefonen. Spørg din hjertespecialist om råd.

Vedrørende andet medikoteknisk udstyr skal

du kontakte producenten af det pågældende udstyr.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


BØRN

LAD IKKE BØRN LEGE MED

MOBILTELEFONEN ELLER

TILBEHØRET. DE KAN SKADE SIG

SELV ELLER ANDRE, ELLER DE KAN

UFORVARENDE BESKADIGE TELEFONEN

ELLER TILBEHØRET. MOBILTELEFONEN

OG TILBEHØRET INDEHOLDER SMÅDELE,

SOM KAN GÅ LØS OG FORÅRSAGE

EN RISIKO FOR KVÆLNING.

Bortskaffelse af ældre

elektrisk og elektronisk

udstyr

Dette symbol på produktet eller dets

emballage angiver, at produktet ikke

må håndteres som husholdningsaffald. I stedet skal

det afleveres på en genbrugsstation. Gennem korrekt

bortskaffelse af produktet medvirker du til at forhindre

de skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers

helbred, som forkert håndtering ved bortskaffelse

af dette produkt kan medføre. Genbrug af materialerne

medvirker til at spare på naturens ressourcer. Kontakt

de lokale myndigheder, renholdningsselskabet eller

butikken, hvor du købte produktet, for at få oplysninger

om genbrug af produktet.

Yderligere oplysninger

Strømforsyning

Tilslut kun vekselstrømsadapteren til

de strømforsyningskilder, der er angivet på produktet.

Sørg for at placere strømledningen, så den ikke bliver

beskadiget eller bliver udsat for pres. Kobl enheden fra

strømforsyningen, før du går i gang med at rengøre

den, for at mindske risikoen for elektrisk stød.

Vekselstrømsadapteren må ikke anvendes udendørs

eller i fugtige rum. Lav aldrig om

på vekselstrømsledningen eller -stikket. Hvis stikket

ikke passer til kontakten, skal du få en elektriker til

at installere en korrekt kontakt.

Nødopkald

Mobiltelefoner fungerer ved hjælp af radiosignaler,

og derfor kan der ikke garanteres for forbindelse under

alle forhold. Du bør derfor aldrig udelukkende stole

på en mobiltelefon til livsvigtige samtaler

(f.eks. nødstilfælde).

På nogle mobilnet er det ikke muligt at foretage

nødopkald, når bestemte nettjenester og/eller

mobiltelefonfunktioner er i brug. Undersøg

ovenstående hos din tjenesteudbyder.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

89


Yderligere oplysninger

90

Oplysninger om brug og behandling

af batteriet

Det anbefales, at du oplader batteriet helt,

før du anvender mobiltelefonen første gang. Batteriet

kan kun oplades, når temperaturen er mellem +5°C

(+41°F) og +45°C (+113°F).

Et nyt batteri eller et batteri, der ikke har været brugt

i lang tid, kan have begrænset kapacitet de første par

gange, det bruges.

Tale- og standbytiderne afhænger af de aktuelle

sendeforhold, når mobiltelefonen benyttes. Hvis

mobiltelefonen benyttes i nærheden af en basestation,

kræves der mindre effekt, og tale- og standbytiderne

forlænges.

• Advarsel! Kan eksplodere hvis det udsættes

for åben ild.

• Brug kun Sony Ericssons originalbatterier

og opladere, der er beregnet til brug sammen med

din mobiltelefon. Andre opladere kan måske ikke

oplade telefonen tilstrækkeligt, eller de kan producere

for meget varme. Brug af andre batterier og opladere

kan være farlig.

• Batteriet må ikke udsættes for væske.

• Batteriets metalkontakter må ikke komme i kontakt

med andre metalgenstande. Dette kan kortslutte

og beskadige batteriet.

• Undlad at skille batteriet ad eller at ændre det.

• Udsæt ikke batteriet for ekstreme

varmegrader, aldrig over +60º C (+140º F).

For at opnå maksimal batterikapacitet skal

batteriet anvendes ved stuetemperatur.

• Sluk mobiltelefonen, før batteriet

tages ud.

• Hold batteriet uden for børns

rækkevidde.

• Batteriet må kun bruges til det formål,

som det er beregnet til.

• Batteriet må ikke tages i munden.

Batteriets elektrolytter kan være giftige

ved indtagelse.

Bortskaffelse af batteriet

Undersøg reglerne for, hvordan du skiller

dig af med batterier, der hvor du bor, eller

kontakt dit lokale Sony Ericsson Call

Center.

Batteriet må aldrig smides ud sammen med

almindeligt affald. Brug en affaldscontainer,

der er specielt beregnet til batterier.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Begrænset garanti

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221

88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), udsteder denne

begrænsede garanti for din mobiltelefon og det originale

tilbehør, der blev leveret sammen med mobiltelefonen

(herefter kaldet ”produktet”).

Hvis du får brug for garantiservice til dit produkt, skal

du indlevere det hos den forhandler, du købte det hos,

eller kontakte det lokale Sony Ericsson Call Center

(lokale takster gælder) eller besøge

www.SonyEricsson.com for at få yderligere

oplysninger.

Vores garanti

I henhold til betingelserne i denne begrænsede

garanti garanterer Sony Ericsson, at dette produkt

på tidspunktet for det oprindelige køb og i en derpå

følgende periode på ét (1) år er fri for fejl i design,

materialer og forarbejdning.

Hvad vi vil gøre

Hvis produktet ved normal brug i garantiperioden skulle

udvise fejl eller mangler som følge af fejl i design,

materialer eller forarbejdning, vil Sony Ericssons

autoriserede distributører eller servicepartnere i det

land eller region*, hvor du har købt produktet, efter

eget valg enten reparere eller ombytte produktet

i overensstemmelse med de af garantien omfattede

betingelser og vilkår.

Yderligere oplysninger

Sony Ericsson og Sony Ericssons servicepartnere

forbeholder sig ret til at opkræve et håndteringsgebyr,

hvis et returneret produkt viser sig ikke at være omfattet

af garantien i henhold til de betingelser,

der er beskrevet nedenfor.

Bemærk, at visse personlige indstillinger, ting,

du har hentet, eller andre oplysninger kan gå tabt,

hvis dit Sony Ericsson-produkt repareres eller ombyttes.

For nærværende er Sony Ericsson muligvis forhindret

i at tage en sikkerhedskopi af visse ting, du har hentet,

pga. gældende lov eller andre lovgivningsmæssige

eller tekniske begrænsninger. Sony Ericsson er ikke

ansvarlig for mistede oplysninger af nogen art,

og erstatter ikke sådanne tab. Du skal altid tage

en sikkerhedskopi af alle oplysninger på dit

Sony Ericsson-produkt, f.eks. af ting, du har hentet,

kalenderen og dine kontakter, inden du afleverer dit

Sony Ericsson-produkt til reparation eller ombytning.

Betingelser

1 Garantien gælder kun, hvis det originale købsbevis,

som er udstedt til den oprindelige køber

af en forhandler med Sony Ericsson autorisation

til dette produkt, fremvises sammen med det

produkt, der skal repareres eller ombyttes,

og hvis købsbeviset angiver både købsdatoen

og serienummeret**. Sony Ericsson forbeholder

sig ret til at nægte at udføre garantiservice, hvis

ovenstående oplysninger er fjernet eller ændret

efter det oprindelige køb af produktet hos

forhandleren.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

91


Yderligere oplysninger

92

2 Hvis Sony Ericsson reparerer eller ombytter

produktet, gælder garantien for det reparerede

eller ombyttede produkt i den oprindelige

garantiperiode eller i halvfems (90) dage fra datoen

for reparationen, afhængigt af hvilken periode der

er den længste. Reparation eller ombytning kan

indbefatte brug af funktionelt tilsvarende istandsatte

enheder. Udskiftede dele eller komponenter bliver

Sony Ericssons ejendom.

3 Denne garanti omfatter ikke fejl på produktet som

følge af almindelig slitage, forkert brug, herunder,

men ikke begrænset til, at produktet ikke har været

anvendt til sit normale formål eller

i overensstemmelse med Sony Ericssons

anvisninger for brug og vedligeholdelse af produktet.

Ligeledes omfatter garantien ikke produktfejl

forårsaget af uheld, ændringer eller tilpasninger

af software eller hardware, force majeure eller

skader forårsaget af væske.

Et genopladeligt batteri kan oplades og aflades

i hundredvis af gange. Det slides imidlertid op,

hvilket ikke er en defekt. Tiden er inde til at udskifte

batteriet, når tale- eller standby-tiden bliver mærkbart

kortere. Sony Ericsson anbefaler, at du bruger

batterier og opladere godkendt af Sony Ericsson.

Der kan forekomme mindre forskelle på displayets

lysstyrke og farver på telefonerne.

Der kan forekomme små lyse eller mørke

prikker på displayet. Det kaldes defekte pixel

og forekommer, når enkelte punkter ikke fungerer

korrekt og ikke kan justeres. To defekte pixel

anses som acceptabelt.

Der kan forekomme mindre forskelle

på kamerabilledets udseende på telefonerne.

Det er ikke usædvanligt, og kameramodulet

anses ikke for at være defekt.

4 Da det mobilsystem, som produktet opererer på,

tilvejebringes af en bærebølge, der er uafhængig

af Sony Ericsson, påtager Sony Ericsson sig intet

ansvar for funktionen, tilgængeligheden, dækningen,

tjenesterne eller rækkevidden af det pågældende

system.

5 Denne garanti dækker ikke produktfejl,

der er forårsaget af installationer, ændringer eller

reparation eller åbning af produktet, som udføres

af en person, der ikke er autoriseret

af Sony Ericsson.

6 Garantien dækker ikke produktfejl, der er forårsaget

af brug af tilbehør eller ydre enheder, der ikke

er originalt Sony Ericsson-tilbehør, der er beregnet

til brug sammen med produktet.

7 Garantien bortfalder, hvis produktets garantisegl

brydes.

8 DER FINDES INGEN ANDEN UDTRYKKELIG,

SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI END

DENNE TRYKTE BEGRÆNSEDE GARANTI.

ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER,

HERUNDER FOR EKSEMPEL UNDER-

FORSTÅEDE GARANTIER ELLER GARANTIER

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


OM SALGBARHED OG BRUGSEGNETHED,

BEGRÆNSES TIL VARIGHEDEN AF DENNE

BEGRÆNSEDE GARANTI. SONY ERICSSON

OG SONY ERICSSONS LICENSGIVERE KAN

IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE

TAB ELLER FØLGESKADER, HERUNDER

FOR EKSEMPEL TABT FORTJENESTE ELLER

ERHVERVSMÆSSIGT TAB, I DET OMFANG

DISSE SKADER KAN FRASKRIVES I HENHOLD

TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

I visse lande/stater er det ikke tilladt at udelukke

eller begrænse indirekte tab eller følgeskader, eller

begrænse varigheden af underforståede garantier,

hvorfor de ovenstående begrænsninger eller

udelukkelser evt. ikke gælder dig.

Garantien påvirker hverken forbrugerens lovfæstede

rettigheder under gældende lovgivning eller

forbrugerens rettigheder i forhold til forhandleren

i forbindelse med salgs-/købekontrakten.

* EUROPÆISKE UNION (EU)

Hvis produktet er købt i et EU-land, kan produktet

serviceres i henhold til ovenstående betingelser inden

for garantiperioden i et hvilket som helst EU-land,

hvor et identisk produkt sælges af en autoriseret

Sony Ericsson-forhandler. Kontakt det lokale

Sony Ericsson Call Center for at få oplysninger om,

hvorvidt dit produkt sælges i det EU-land, du befinder

dig i. Bemærk, at visse servicereparationer kun kan

foretages i det land, hvor mobiltelefonen oprindeligt

Yderligere oplysninger

blev købt, fordi det pågældende produkt eventuelt

har et ydre eller indre, som adskiller sig fra

tilsvarende modeller, der sælges i andre EU-lande.

Produkter med SIM-lås kan muligvis ikke repareres.

** I visse lande kræves der yderligere oplysninger.

I så fald er det tydeligt angivet på den originale

kvittering.

FCC Statement

This device complies with Part

15 of the FCC rules. Operation

is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,

and (2) This device must accept any interference

received, including interference that may cause

undesired operation.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

93


Ikoner

94

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB

of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3021023-BV

and in combination with our accessories, to which this

declaration relates is in conformity with the appropriate

standards 3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121,

EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328,

EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions

of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal

Equipment directive 99/5/EC with requirements

covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage

directive 73/23/EEC.

Lund, May 2005

Hiroshi Yoshioka,

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (99/5/EC).

Ikoner

Beskrivelse af ikonerne.

Ikon Beskrivelse

Tryk på få at gå til hovedmenuen

3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt

Viser signalstyrken på GSM-nettet

Du er inden for din egen zone

Du er i en zone med billigere opkald

Viser batteriets status

Fortæller, at batteriet oplades

Alle telefonens sendere er slået fra

Du kan kun bruge medieafspilleren

Du kan ikke modtage indgående opkald

Du har mistet et indgående opkald

Alle indgående opkald viderestilles

til et nærmere angivet nummer

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Ikon Beskrivelse

Alle lydsignaler er slået fra, bortset fra alarmen

Vækkeuret er indstillet og tændt

Timeren er indstillet og tændt

Stopuret kører i baggrunden

Du har angivet en påmindelse for en aftale

Du har angivet en påmindelse for en opgave

Der er valgt en anden profil end Normal

Det magiske ord er aktiveret

Højttaleren er aktiveret

Kortlåsen eller telefonlåsen er aktiveret

En sikker internetforbindelse er etableret

Du har modtaget en tekstmeddelelse

Du har modtaget en e-mail

Telefonen modtager en billedmeddelelse

Ikon Beskrivelse

Telefonen sender en billedmeddelelse

Du har modtaget en billedmeddelelse

Du har modtaget en talemeddelelse

Den infrarøde port er aktiveret

Infrarød kommunikation er i gang

Bluetooth er aktiveret

Bluetooth hovedtelefonerne er sluttet

til telefonen

Data overføres til telefonen

Linje 1 bruges til udgående opkald

Linje 2 bruges til udgående opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ikoner

Nettet understøtter ikke kryptering i øjeblikket

Et igangværende opkald

Medieafspilleren kører

95


Ikoner

96

Ikon Beskrivelse

Et Java-program kører

Filmen kan sendes i en MMS

Filmen er for stor og kan ikke sendes i en MMS

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Indeks

A

acceptere opkald 34

aftaler 72

aktiv ved lydløs 57

aktivitetsmenu 16

alarmer 57

animationer 49

automatisk genopkald 20

B

baggrund 50

batteri

brug og behandling 90

isætte 5

oplade 6

begrænse opkald 35

besvare

opkald 19

vha. talekontrol 31

billeder 49–51

baggrund 50

pauseskærm 50

redigere 50

billedmeddelelser 41–43

billedstørrelse 48

bogmærker

internet 62

bogmærker, internet 62

bogstaver

indtaste 14–16

C

celleinformation 46

certifikater, internetsikkerhed 64

cookies 63

D

dato, indstille 71

declaration of conformity 94

dirigere lyd 68

display

lysstyrke 76

E

e-mail

bruge 44–46

F

faste numre 35

filhåndtering 17

fjernbetjening 69

G

garanti 91

gemme

fra billedmeddelelser 43

fra tekstmeddelelser 39

genopkald 20

genveje 13

grupper 37

guide

opsætning 7

H

hjælpetekster, telefonens 11

hovedmenu 11

hukommelsesstatus 25

hurtigopkald 28

husk koder 80

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indeks

97


Indeks

højttalerens lydstyrke 19

håndfri 68

I

ikoner 94

indstillinger for Java 63

indtaste tekst vha. flere tryk

indtaste 14

indtastningssprog 14

infrarød port 69–70

internet 61

bogmærker 62

cookies 63

indstillinger 61

sikkerhed 63–64

søgning 61

J

Java, indstillinger 63

K

kalender 72–73

kamera 47–49

knapper 8

98

koder

PIN-kode 6

PUK-kode 6

konferencer 33

kontakter 23, 24

grupper med 37

kontrollere hukommelse 25

standardkontakter 23

synkronisere 64

tilføje telefonkontakter 24

kontoindstillinger, e-mail 44

kopiere

til/fra SIM-kort 28

L

lange meddelelser 40

lyd

dirigere 68

overføre 68

lydoptagelse 59

lydstyrke

indstille ringesignal 56

vibrator 57

ændre 19

lysstyrke

display 76

låse

SIM-kort 78

M

magisk ord 30

meddelelser

billede 41, 43

celleinformation 46

e-mail 44

områdeinformation 46

tale 43

tekst 38

meddelelsesalarm 57

medieafspiller 52–54

melodier 56–57

menuoversigt 9

mikrofon, tænde/slukke 19

mistede opkald 20

MMS Se billedmeddelelser 41, 43

MusicDJ 57

musik, afspille 52

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


N

nattilstand 48

navigere i menuer 11

net, vælge 18

noter 74–75

notesblok 36

nulstille telefon 84

nummer

mine egne 34

skjule 37

nye hændelser 17

O

områdeinformation 46

opgaver 73–74

ophæve spærring

PIN-kode 6

SIM-kort 78

opkald

acceptere 34

afvise 19

automatisk genopkald 20

begrænse 35

besvare 19

faste numre 35

foretage 7, 19

fra kontakter 25

fra opkaldsliste 28

hurtigopkald 28

håndtere to opkald 33

mistede 20

modtage 7, 19

numre i meddelelse 39

nød- 21

optage 59

parkere 32

tage noter under 36

udlandet 20

vha. taleopkald 30

video 21

viderestilling 32

opkald til udlandet 20

opkald venter 32

opkaldsliste 28

opkaldsspecifikke ringesignaler 56

opkaldstid 36

oplade, batteri 6

opsætningsguide 7

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indeks

optage

lyd 59

opkald 59

talekommandoer 29–31

videoklip 47

overføre lyd 68

overførselsmetode 38, 65, 69, 70

P

passwords

Bluetooth 66

husk koder 80

passwords, internet 63

pauseskærm 50

PhotoDJ 50

PIN-kode

indtaste 7

ændre 78

profiler 75

PUK-kode 78

99


Indeks

R

regnemaskine 76

retningslinjer for sikkerhed 86

ringesignaler 56–57

roaming 18

S

samle, telefon 5

sende

aftaler 73, 74

billeder 50–51

kontakter 27

melodier og ringesignaler 58

noter 75

opgaver 73, 74

temaer 60

visitkort 37

sikkerhed

husk koder 80

internet 63–64

SIM-kortlås 78

SIM-kontakter 24

SIM-kort

isætte 5

kopiere til/fra 28

100

lås 78

ophæve spærring 78

SIM-numre 26

skabeloner

til billedmeddelelser 43

til tekstmeddelelser 40

skjule nummer 37

skrive

bruge flere tastetryk 14

bruge T9 Text Input 15

skærm 76

SMS Se tekstmeddelelser 38

SOS Se nødopkaldsnumre 21

spil 60

sprog

telefonens 13

ændre 13

sprog i telefonen 82

spørg før gem 26

standbyskærm 11

startmenu 76

startskærmbillede 50, 76

statuslinje 11

stik 8

stopur 75

streaming-medier 54

synkronisere 64–65

søgning

internet 61

T

talekontrol 29–32

talemeddelelse 29

talemeddelelser 43

taleopkald 29–30

talesvar 31

tastaturlås 79

tastelyd 57

taster 8

taster og navigation 11

tekstmeddelelser 38–41

telefonens sprog 13

telefonlås 79

telefonoversigt 8

telefonsvarer tjeneste 29

temaer 60

tid, indstille 71

timer 75

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


to samtalelinjer 34

tænde/slukke

Bluetooth 66

infrarød port 70

ringesignaler, melodier 56

SIM-låsbeskyttelse 78

tastelyd 57

telefon 7

telefonlås 79

T9 Text Input

Indtastning af bogstaver 15

U

USB-kabel 70

V

vibrator 57

VideoDJ 58

videoklip 52

videoopkald 21–23

videooptager 47–49

viderestilling af opkald 32

visitkort 37

vækkeur 71

Z

zoom 47

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indeks

101

More magazines by this user
Similar magazines