Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke

longelsekirke.dk

Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Bøstrup

Tranekær

Tullebølle

Simmerbølle

Rudkøbing

Strynø

Skrøbelev

Longelse

Fuglsbølle

Lindelse

Fodslette

Tryggelev

Kædeby

Humble

Ristinge

Juni · Juli · August 2010


2

Hvad skal jeg gøre ved...

Vejledning og indholdsfortegnelse

Fødsel: Senest 14 dage efter fødslen afleveres den udfyldte og underskrevne fødselsanmeldelse enten

til præsten eller på kirkekontoret. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, vedlægges

den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring. Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed,

udfyldes blanketten ”anerkendendelse af faderskab”, som sendes til statsforvaltningen.

Navngivelse/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivelse

på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten

vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de

skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.

Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt.

Reglerne samt skema’er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistreringssiden.

Der er et gebyr på 460 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring,

der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter

vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat,

hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen ligger fra september til maj.

Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse

til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted.

Ved bryllup skal der være to vidner tilstede.

Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette

anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en

kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten.

Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal

forevises.

Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på www.personregistrering.dk

Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn.

Langelands provsti

Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing

☎ 62501188, fax 62502280, mail: langelands.provsti@km.dk

Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00, mail: bped@km.dk

Provst Anders Hauge, Marstal vil være på kontoret hver tirsdag, mail aha@km.dk. Tlf. i Marstal: 62531080.

Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på www.provsti.dk - Langelands Provsti.

Indholdsfortegnelse

Forsidebilledet, Vejledning

og indholdsfortegnelse ............................ 2

Præstens side ............................................ 3

Bøstrup sogn ............................................ 4

Tranekær sogn ......................................... 4

Tullebølle sogn ......................................... 4

Rudkøbing sogn ....................................... 6

Simmerbølle sogn .................................... 6

Strynø sogn .............................................. 9

Skrøbelev sogn ........................................ 10

Longelse sogn .......................................... 10

Fuglsbølle sogn ........................................ 10

Lindelse sogn ........................................... 12

Tryggelev sogn ......................................... 12

Fodslette sogn ......................................... 12

Humble sogn ............................................ 14

Kædeby sogn ........................................... 14

Ristinge sogn ........................................... 14

Kirker på Langeland og Strynø ................ 16

Konfirmationsforberedelse

og konfirmationer i 2011 ......................... 19

Gudstjenesteliste .................................... 20

Kirkebladet

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer

fire gange årligt.

Redaktion

Annalise Bager, Torben Poulsen (ansvarshavende

redaktør), Pia Tønsberg-Jensen og Birgitte

Monrad Møller.

Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk

for redaktionens holdning.

Forsidebilledet

Forsidebilledet på dette kirkeblad er alteret,

altertavle og døbefond i Strynø kirke.


Sommeren er endelig

over os, mange

skal holde ferie eller

holder allerede

ferie med familien,

sommerferien bliver

meget naturligt af

mange brugt til være

sammen, og nyde,

at have en lille pause

fra den almindelig, og mange gange, travle

hverdag. Måske er der især nu en øget

fokus på fællesskaber her om sommeren.

Der har man en god mulighed for at se familie

og venner, og sidde og nyde de (forhåbentlig)

lange sommeraftener sammen.

I det hele taget er fællesskaber jo en stor

del af vores liv, lige fra vi er helt små børn,

er det vigtigt at have fællesskab med andre,

det er vigtigt at finde sammen i grupper

med andre, det er vigtigt fra begyndelsen

af livet, ikke at stå udenfor fællesskabet.

Fællesskaber især omkring teenageårene

er meget vigtige for de fleste unge. Egentlig

lidt spøjst at tænke på, da det netop er

de år hvor man skal selvstændiggøre sig i

forhold til andre mennesker, dog især forældrene,

der bliver fællesskabet med kammeraterne

meget vigtigt. Det mærker jeg

blandt andet meget i konfirmationsforberedelsen,

hvor det er vigtigt, at vide hvem

man skal konfirmeres sammen med.

I slutningen af dette års konfirmandforberedelse

havde jeg et tema omkring fællesskab

med mit forberedelseshold, nærmere

betegnet nadverens fællesskab. Vi talte

om hvad det blandt vil sige, at modtage

Jesu legeme og blod, og vi holdt en lille

nadvergudstjeneste. Grunden til at vi gjorde

det, var udover at nadveren er en vigtig

del af gudstjenesten, også at få konfirmanderne

til at turde gå over den grænse

det kan være for nogle af gå til alters. Jeg

oplever mange, der ikke ønsker at deltage

Præstens side

Fællesskaber - også i gudstjenesten

i nadveren, både yngre og ældre, fordi de

er nervøse, for ”at gøre noget forkert” ved

altergangen, eller hvis man ikke kommer

så ofte i kirken, og er del af en store grupper

der går i kirke en søndag, for eksempel

ved barnedåb, så kan det måske være

svært, at bryde ud af denne gruppe og

deltage i nadveren.

Men hvorfor er det for mange, sådan en

overvindelse at gå til alters, for jeg oplever

mange der siger til mig, at det er en overvindelse

at deltage i nadveren, hvis man ikke er

vokset op med at gå i kirke om søndagen.

Da jeg var konfirmand, der deltog vi ikke

i nadveren. Man skulle være værdig til at

deltage i den hellige handling, troede vi! Og

sådan tror jeg, at der ikke så få blevet afskrækket

fra at gå til alters.

Men er det kun for de fromme? Nej! Nadveren

er for alle. Nadveren er indstiftet af

Jesus, og holdes søndag efter søndag for

at vi kan blive ved med at huske hans betydning

for vores liv. Og ingen er udelukket

fra nadveren, det er kun os selv, der kan

lukke os ude fra den. Vi er alle lige for Gud

- også ved alteret, når der er nadver. Guds

kærlighed omfatter os alle.

Det giver sig også meget godt til udtryk i

den salme som synges i mange kirker ved

altergang, da den indgår i nadverritualet,

den er nummer 439 i den nye salmebog:

”O du Guds lam! med korsets skam.” Der

står nemlig: ”Miskundelig, forbarm du

dig.” Miskundelig er et ord vi nok ikke lige

bruger så meget til hverdag, men det er et

skønt ord, det betyder at Gud mis-kender

en, altså at Gud kendes ved hver enkelt

af os, men han ser på os som vi intet har

gjort forkert, det eksisterer simpelthen

ikke længere for Gud. Derfor kan vi roligt

knæle ved alterbordet, og tage imod Jesu

legeme og blod. I nadveren får vi en kærlighedserklæring,

så kan vi komme med

synd, skyld og skam, ja alt det, som vi

ikke kan bære, og Jesus er til stede hos

os i nadveren og hans tilgivelse ligger i,

at han ikke tilregner os vores synder, men

bærer dem for os.

Et andet aspekt der måske kan være lidt

grænseoverskridende for, er de ord som

siges, når vi modtager brødet eller vinen:

”Dette er Jesu Kristi legeme,” og ”Dette er

Jesu Kristi blod.” Vi spiser jo ikke legeme

og blod i vores daglige liv, men at vi spiser

Jesu legeme og blod viser det, at Jesus er

tæt forbundet med os, og det er hans blod

der flyder i vores åre, og vi derigennem får

kærlighedens kræfter.

Men er man så udenfor det hele, hvis man

bliver siddende på sin plads i kirken og ikke

går til nadver? Nej, man er i forbindelse

med Gud gennem vores dåb, og gennem

Guds ord i gudstjenesten og i vores daglige

liv. Man skal ikke lade sig afstå fra nadveren,

fordi man er bange for at gå vejen op

til alteret, fordi man ikke føler sig god nok

eller nok troende, eller fordi man er bange

for, at man udstiller sig som ”bedre kristen”

end de andre. Alle er lige for Gud, også i

nadveren, alle kan deltage i altergangen.

Lene Kjær Andersen

Strynø, Rudkøbing og Simmerbølle

3


Døvemenighed i Tranekær kirke

Søndag den 6. juni kl. 10.30 holder Døvemenigheden

gudstjeneste i Tranekær kirke.

Hørende er også meget velkomne til

gudstjenesten.

Gudstjenesten i Tranekær er en del af en

menighedsudflugt for Døvemenigheden

Sydjylland-Fyn. Ved gudstjenesten i Tranekær

bruges den sprogform, der hedder

“tegnstøttet kommunikation”, det vil sige,

at man taler og bruger tegn på én gang.

Hørende kan altså også følge med i gudstjenesten

og er velkomne. Gudstjenesten

holdes af provsten for Døvemenighedens

provsti, Terkel Tikjøb.

Sommertur til Tåsinge

Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og

Bøstrup arrangerer søndag den 13. juni en

udflugt til Tåsinge. Vi begynder med gudstjeneste

i Tullebølle kirke kl. 13.30, og herefter

holder bussen klar. Turen inkluderer kaffe på

Valdemars slot og middag på Tullebølle kro.

Vi besøger det økologiske landbrug Skiftekær,

kører rundt på den smukke ø og forbi

det fredede Monnet, hvor plantelivet og fuglelivet

er ualmindelig varieret og righoldigt.

Pris pr. person er 150,00 kr., der betales

under udflugten.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest

mandag den 7. juni til:

Else-Marie Runge tlf. 64 76 21 49

Ellen Møller Petersen tlf. 62 59 17 07

Else Svendstrup Holm tlf. 62 59 14 65

Musikgudstjeneste og kirkekaffe

Søndag den 27. juni kl. 19.00 er der en anderledes

gudstjeneste i Tullebølle kirke.

Trioen Tage Larsen, Lisbeth Guldborg og

Børge Stæhr synger og spiller ved gudstjenesten.

Trioen har specialiseret sig i ældre

melodier, gamle sange og filmmelodier.

Trioen har spillet sammen et års tid.

Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i præstegårdshaven,

og trioen stiller op og spiller

til kaffen.

4

Tullebølle – Tranekær – Bøstrup Sogne

Vi håber at se virkelig mange mennesker i

kirken og i haven.

Kirkevandring

Årets kirkevandring bliver lørdag den

10. juli kl. 15.00-19.00. Vi mødes ved

boldklubben på Strandbakken i Rudkøbing.

Turen går ad Øhavsstien langs

vandet forbi festivalpladsen til Kragholm,

hvor vi drikker kaffe hos Ingelise og Palle

Rasmussen. Derefter fortsætter vi ad

Øhavsstien til Fårevejle Gods og videre

ad Bækkebovej. Turen slutter med aftensang

i Skrøbelev kirke. Det sidste stykke

mod Skrøbelev kirke vil vi blive transporteret.

Vi slutter vores vandring med sandwicher

i Annexgården hos Maibritt og

Jens Leth Andersen. Turen er arrangeret

i samarbejde med Longelse-Fuglsbølle-

Skrøbelev pastorat. Deltagelse koster 40

kr. og er naturligvis åben for alle.

Tilmelding senest torsdag den 8. juli til

sognepræst Torben Poulsen, 62502250 eller

tpo@km.dk, eller til sognepræst Annalise

Bager, 62501069 eller anba@km.dk.

De 3 Fløjter spiller i Tullebølle kirke

De 3 Fløjter giver koncert i Tullebølle kirke

tirsdag den 13. juli kl. 19.30.

Tullebølle kirke danner rammen om en

koncert, der præsenterer den vidunderlige

komponist og musiker Steve Dobrogosz’

inspirerende og fantasifulde fortolkninger

af nogle af den klassiske musiks mest elskede

temaer. Arrangementerne er skrevet

til fløjtetrioen “De 3 fløjter”, med Birgit

Sonne på alt-tværfløjte, Birthe Brunsbjerg

på den sjældne og imponerende bastværfløjte

og Susanne Klausen, tværfløjte.

Trioen, der i 2010 har 10 års jubilæum, har

spillet utallige kirkekoncerter i hele landet.

I Tullebølle kirke præsenteres bl.a. arrangementer

af Bellmann, Peer Gynt suite af

E. Grieg, Carmen af G. Bizet og Mozarts

Tryllefløjten. Fri entré.

Til Lolland med damptog, færge og bus

Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sognes

lange menighedsudflugt går i år til Maribo

torsdag den 9. september.

Der er busafgang fra Bøstrup kirke kl. 8.20

med efterfølgende opsamling i Lejbølle og

ved Tranekær og Tullebølle kirker.

Prisen for turen med rundvisning i domkirken,

middag, togtur og sandwicher er

kr. 250,00, der betales på turen. Drikkevarer

betaler man selv.

Tilmelding er nødvendig og bindende og

skal ske senest mandag den 30. august til:

Else-Marie Runge tlf. 64 76 21 49

Ellen Møller Petersen tlf. 62 59 17 07

Else Svendstrup Holm tlf. 62 59 14 65

Ved tilmelding sig venligst til, hvis du er

diabetiker.

Det spændende program for turen er:

Efter afgang fra Nordlangeland sejler vi fra

Spodsbjerg til Tårs. Man kan for egen regning

indtage formiddagskaffen ombord.

Bussen kommer til Maribo ved 11-tiden,

hvor der vil være en rundvisning i kirken, og

der vil være mulighed for at gå rundt i den

gamle og hyggelige købstad i en times tid.

I begyndelsen af 1400-tallet opførte den katolske

Birgittiner-orden et kloster i landsbyen

Skimminge. Det var et kloster med en fløj

til nonner og en fløj til munke. Midt i det hele

var klosterkirken. Klostret var viet til jomfru

Marie, deraf navnet Marie-bo. Maribo blev

købstad i 1418. Efter reformationen i 1536

blev Maribo Kloster lavet om til et adeligt

jomfrukloster, der med tiden udviklede sig

til et alderdomshjem for ældre adelige kvinder.

Én af kvinderne var Christian 4.’s datter

Leonora Christina Ulfeldt, der tilbragte sine

sidste år i Maribo Kloster. Hun ligger nu begravet

i domkirkens krypt, og på gravstenen

står: “Herre, havde dit ord ikke været min

trøst, da havde jeg forgået i min elendighed.”

Da Maribos gamle bykirke brændte

i 1596, blev klosterkirken byens kirke. To

kendte teologer er fra Maribo: Kaj Munk og


Tullebølle – Tranekær – Bøstrup Sogne

H.N. Clausen, der havde en dramatisk strid

med Grundtvig.

Lidt efter klokken et står Bangs Have klar

med middag og kaffe. Drikkevarer betaler

man selv.

Så skal der køres med tog! Vi kører med

damptog fra Maribo til Bandholm. Maribo-

Bandholm Jernbane startede i 1869 og er

Danmarks første privatbane. Jernbanen

forbinder Maribo med Bandholm, der før i

tiden havde en vis betydning som havneby.

Herefter spiser vi sandwicher. Vand eller øl

er for egen regning.

Ved ni-tiden om aftenen er vi tilbage på

Langeland – trætte, men mange oplevelser

rigere!

Udstilling i Tranekær kirke

Kunstneren Dorte Eisen udstiller i Tranekær

kirke. Udstillingens tema er “Engle”.

Udstillingen åbner med en fernisering i Tranekær

kirke torsdag den 10. juni kl. 17.00,

hvor alle er hjertelig velkomne. Menighedsrådet

byder på en forfriskning.

Udstillingen kan ses i Tranekær kirke i kirkens

åbningstider hele sommeren til slutningen

af august.

Bibelcamping

Traditionen tro holder Indre Mission bibelcamping

i Tullebølle. Datoerne er i år 9.-17.

juli. Bibelcampingen er som de sidste to

år ved Tullebølle skole. Møder finder sted

i skolens aula, og camping foregår på de

grønne arealer i Fritidsparken.

Der vil komme campister fra hele landet,

men alle langelændere er også hjertelig

velkomne til at besøge bibelcampingen

og tage del i de mange arrangementer for

børn, unge og voksne. Hver formiddag

kl. 10.00 er der bibeltimer for de forskellige

aldersgrupper. Om aftenen kl. 19.30

er der foredrag, forkyndelse, sang og musik.

Årets tema er “Den der følger mig…”

Måske kender du streameren på bilens

bagrude “Følg ikke efter mig – jeg er og

faret vild”. Desværre har mange i åndelige

spørgsmål fulgt de forkerte og er faret vild.

Hvem følger du?

Udførligt program kan findes i kirkerne og

på www.tulleboelle.bibelcamp.dk

Menighedsrådene

Torben Hansen er flyttet fra Tullebølle sogn

og har derfor ønsket at udtræde af Tullebølle

menighedsråd. Tak til Torben Hansen

for hjælp og samarbejde i menighedsrådsarbejdet.

I stedet er Bodil Uldall Eriksen

indtrådt i menighedsrådet.

Af helbredsmæssige årsager har Arne

Hansen ønsket at forlade Tranekær menighedsråd.

Tak til Arne Hansen for hjælp

og samarbejde i menighedsrådsarbejdet. I

stedet er Kirsten Søgård indtrådt i menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder

Tullebølle sogn:

Tirsdag den 17. august kl. 19.00

i konfirmandstuen, Tullebølle præstegård.

Tranekær sogn:

Tirsdag den 7. september kl. 19.00

i graverkontoret, Tranekær kirkegård.

Bøstrup sogn:

Se opslag på kirkedøren eller

www.pastoratet.dk.

Fællesmøde:

Tirsdag den 1. juni kl. 19.00

i sognehuset i Bøstrup.

Menighedsrådsmøderne er offentlige.

Gudstjenester på Tullebølle Centret

Onsdag den 30. juni 2010 kl. 14.30.

Onsdag den 25. august 2010 kl. 14.30.

Præstens ferie og fridage

Præsten har fri 5.-6. juni, 3.-7. juli og 19.

juli-11. august. Ved præstens fravær passes

embedet af sognepræst Stig Munch,

tlf. 62 55 12 64 eller SAMU@km.dk, hvortil

henvendelse kan rettes.

Vejviser

www.pastoratet.dk

Sognepræst Torben Poulsen,

Bygaden 69, 5953 Tranekær

☎ 62 50 22 50, tpo@km.dk, træffes

bedst 10.00-11.00 tirsdag-fredag

Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk

Regnskabsfører: Hanne Tved,

Snødevej 33, 5953 Tranekær,

☎ 62 55 15 76, htved@hotmail.com

Tullebølle Sogn:

Menighedsrådsformand:

Henrik Nielsen, ☎ 62 59 17 39,

birk425@mail.dk

Graver: Svend Jørgen Jensen,

☎ 62 50 12 34, kirtul@live.dk, træffes

bedst tirsdag til fredag 9.00-9.30

Kirkeværge: Birgit Mogensen,

☎ 62 50 20 98,

skolevej17bum@mogensen.mail.dk

Tranekær Sogn:

Menighedsrådsformand:

Ellen Margrethe Hansen, ☎ 62 59 16 68

Graver: Jytte Christiansen,

☎ 24 47 86 76, tranekaerkirke@

mail.dk, træffes tirsdag til fredag.

Kirkeværge: Hans Peter Hansen

☎ 62 59 10 49

Bøstrup Sogn:

Menighedsrådsformand:

Else Svendstrup Holm ☎ 62 59 14 65

Graver: Torben Henriksen,

☎ 62 59 11 70, træffetid hverdage

8.45-9.00 eller ☎ 62 59 14 73 hverdage

12.00-13.00

Kirkeværge: Tove Petersen,

62 59 18 48


Kirkebil: Langelands Taxi, ☎ 62 50 14 08

Ring dagen før gudstjenesten.

5


Parti fra Rudkøbing kirkegård.

Jeg vil ikke være til besvær og

andre tanker omkring begravelser

I forbindelse med samtaler med de pårørende

vedr. begravelser og bisættelser oplever

præster ikke sjældent, at den afdøde

har nedskrevet sine ønsker til, hvordan begravelsen

skal foregå.

Ofte står både salmeønsker, kistepyntning

og især gravstedønsker nævnt. De pårørende

er gerne glade for, hvis den afdøde

har skrevet så meget som muligt ned, ”for

så bliver det jo, som den døde ønsker det.”

Det kan man naturligvis ikke være uenig i,

og de pårørende skriver jo netop også under

på, at de oplysninger, som de påfører

dødsanmeldelsen, ikke er i modstrid med

afdødes ønsker.

Imidlertid mener jeg, at der er et problem

alligevel. For begravelsen holdes for den

døde men jo samtidig med ord og handlinger

henvendt også på de levende. Den

døde og de pårørende er sammen om

denne sag. Ofte vil den dødes ønske handle

om, at begravelsen skal foregå i stilhed,

at vedkommende skal brændes, og urnen

sættes ned i en eksisterende grav eller i en

fællesgrav. Har den døde nævnt sine ønsker

for familien, har begrundelsen været,

at ”vi ikke skulle have besvær med at passe

et gravsted.” Måske de, når det kom til

stykket hellere, end gerne ville have besværet

og et sted, hvor de vidste, at lige præcis

dér lå de jordiske rester af deres kære.

6

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

Hvordan vi vil begraves, er naturligvis en

personlig sag, og jeg respekterer til fulde,

at vi kan have forskellige holdninger til den.

Dog forekommer det mig trist, at mange

danskere vælger, at begravelsen skal foregå

i stilhed, at en evt. urne skal nedsættes

i en fællesgrav, eller asken bliver spredt

over havet, således at vedkommende slet

ikke efterlader sig noget personligt mindesmærke.

Der kan være gode grunde til mange ting.

Men for mig er en af gaverne ved livet faktisk,

at vi skal være hinanden til besvær.

Det skal slet ikke være så let det hele, og

adskillige mennesker, hvis afdøde har valgt

en fællesgrav, ville gerne have betalt sig fra

eller tage den opgave på sig at ordne gravsted,

ja at gå der og luge og rive og få jord

under neglene, imens man tænker på den

døde, der ligger dernede.

Lovgivningen har nu også gjort det lettere

at kunne få sin aske spredt over havet. Det

kan synes at være en overkommelig løsning

for mange. Jeg tænker blot på, hvad

mon baggrunden for dette ønske om at

blive til ét med vandet fremfor at blive til

jord er? Hvorfor dette voldsomme brud

med vores almindelige begravelsesskikke

hvor ordene jo lyder: ”Af jord er du kommet,

til jord skal du blive, af jorden skal du

igen opstå”?

Det vigtigste er naturligvis, at vi vælger de

løsninger, som vi virkelig ønsker og ikke lader

os forføre af falsk beskedenhed, misforstået

hensyntagen eller modebølger.

Vores pårørende skal leve videre med de

valg, vi foretager. Derfor er det en opgave,

vi må være fælles om i fuld ærlighed eller

lade de pårørende tage sig af.

En anden ting er dette med, at begravelsen

skal foregå ”i stilhed” eller ”i dybeste

stilhed”. Det er udtryk, der er temmelig

misvisende, fordi vi ikke er enige om, hvad

de dækker over. De pårørende forventer

ofte, at der kommer nogle til begravelsen,

selvom der står ” i stilhed” eller sågar ”i dybeste

stilhed” i dødsannoncen. Hvad er så

meningen med disse udtryk? For adskillige

vover ikke at komme, når ordet ”stilhed”

står der, og så kan de i værste fald blive

misforstået som hjerteløse.

Skal jeg være ærlig, så mener jeg faktisk

ikke, at den døde selv eller de pårørende

burde have ret til at forholde andre adgang

til begravelsen. Vi har alle del i hinandens

liv ofte med dejligt besvær, og det kan betyde

meget for os, at tage del i begravelsen

af et menneske, som de pårørende måske

ikke vidste, at vi havde betydningsfuld kontakt

til.

Pia Tønsberg-Jensen

Konfirmationsforberedelse

Efter sommerferien begynder alle langelandske

7.-klasser i Folkeskolen på Ørstedsskolen.

Konfirmationsforberedelsen

finder sted i det sogn, hvor man hører

hjemme. Børnene vil således ikke blive forberedt

klassevis.

Alle 7.-klasses elever fra Rudkøbing-Simmerbølle

sogne vil modtage et brev med

tilmeldingsblanket til konfirmationsforberedelsen

og den efterfølgende konfirmation,

som altid finder sted i Rudkøbing kirke

Bededag og den følgende søndag. I 2011

er det den 20. og 22. maj. Man kan selv

bestemme, hvilken dag man ønsker.

I Simmerbølle kirke finder konfirmationen

altid sted søndag efter Bededag altså i 2011

den 22. maj.

Elever fra Kassebølle Friskole får besked

gennem sognepræst Trille Brink Westergaard,

som varetager forberedelsen og

konfirmationen af dem i år. I 2011 er der

konfirmation af dette hold den 20. maj.

De følgende år bliver der én fælles konfirmation

i Simmerbølle søndag efter

Bededag.

Sognepræsterne


Eftermiddagskaffe

Der holdes sommerpause med Eftermiddagskaffen

i Rudkøbing præstegård. Vi begynder

igen til september.

Nyt fra organisten

Koncerter

Torsdag d. 3. juni kl. 19.30: Koncert med

Rudkøbing Kirkes Børnekor og Langelands

Efterskoles Lille kor.

Igen i år vil der i løbet af sommeren være

mulighed for at høre dejlige koncerter i

Rudkøbing Kirke.

Der er fri entré til alle koncerterne.

Lørdag d. 10. juli kl. 20.00: Sjællands Strygekvartet

og pianisten Sofya Gulyak spiller

værker af Beethoven, Franck og Dvorak.

Succesen med formiddagskoncerterne fortsætter:

Denne gang er det de sidste lørdage

i juli, at man kan kombinere indkøbsturen

med en halv times koncert i Rudkøbing Kirke.

Tidspunktet er hver gang kl. 11.30.

Foreløbig er planlagt:

Lørdag d. 24. juli: Koncert med fløjtenist

Leif Ramløv. Musik for solofløjte af bl.a.

J. S. Bach.

Lørdag d. 31. juli: Koncert med Knud og

Tine Sandberg. Sonate for violin og klaver

af L.v.Beethoven.

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

Udflugt med børnekoret

Lørdag morgen d. 17. april mødtes vi – 11

børn og 3 voksne – ved busterminalen,

hvorfra turen gik med bus og tog til Odense.

Første punkt på programmet var Brandts

Klædefabrik. Her besøgte vi den flotte sanseudstilling,

der med lys- og lydeffekter

omgående satte gang i børnenes fantasi.

Der blev leget og ”sanset” i halvanden times

tid, hvorefter der var tiltrængt frokost

på café ”The Room” lige i nærheden.

Således rustet til nye indtryk, satte vi kursen

mod Odense Domkirke, hvor der kl. 15

skulle være koncert med FUKs Landskor

(Folkekirkernes Ungdomskor). Dygtige var

de, og spændende var det at se domkirken,

hvor bl.a. den forgyldte altertavle vakte

beundring.

For såvel korleder som børnene var det

inspirerende at høre ungdomskor på et så

højt niveau!

Det var en vellykket tur, hvor børnene og

havde meget glæde af at være sammen

på en anden måde, end der er mulighed

for til daglig. Tak til de to forældre, der tog

sig tid til at hjælp med at planlægge og deltage

i udflugten!

Plejehjemsgudstjenester

Danahus kl. 14.15

15. juni v. Pia Tønsberg-Jensen

13. juli v. Lene Kjær Andersen

10. august v. Lene Kjær Andersen

Rudkøbing Plejehjem kl. 11.00

1. juni v. Pia Tønsberg-Jensen

23. juni v. Annalise Bager

3. august v. Pia Tønsberg-Jensen

Dagcentret Kohaven kl. 10.00

8. juni v. Lene Kjær Andersen

13. juli v. Annalise Bager

10. august v. Annalise Bager

Tirsdag den 6. juli kl. 10.00 er Centrets

beboere og dagcentergæster inviteret på

besøg i Longelse præstegård, hvor vi vil

hygge os med kaffe, fortælling og sang.

Indre Mission – Bethesda

Juni 10. Sommerafslutning hos

Ingrid og Hans J. Hansen,

Lismosevej 27, Tullebølle.

Kl. 18.30, grillaften

Juli 9.-17. Bibelcamping på

Tullebølle skole.

Kontakt: Karl Th. Hansen, 23456950

Legestuen i Bethesda - for alle børn

Sommerafslutning hos Ingrid 1. juni, henvendelse

for program, tlf. 20201584, Inge

Medom Madsen.

Ferie, fridage og kurser for præsterne

Pia Tønsberg-Jensen: 28. juni-18. juli og

9. august-15. august, 4.-5. september.

Lene Kjær Andersen: 5.-7. juni, 2.-8. august

og 28. august-3. september.

Døde

Rudkøbing sogn

Martha Karoline Sofie Andersen,

Voldstien 5, - 38, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Svendborg Kirkegårdskapel den 23. januar

2010.

7


Eli Ejler Rasmussen,

Nilssons Vænget 29, 5900 Rudkøbing, bisat

fra Rudkøbing Kirke den 28. januar 2010.

Else Gøgsig Grandjean,

Garverstrædet 5 B, 5900 Rudkøbing, bisat

fra Rudkøbing Kirke den 5. februar 2010.

Holger Møller,

Voldstien 5-25, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Rudkøbing Kirke den 8. februar 2010.

Flemming Jensen,

Jens Winthers Vej 26, 5900 Rudkøbing, bisat

fra Rudkøbing Kirke den 18. februar 2010.

Kirsten Jensen,

Viebæltet 25 B, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Rudkøbing Kirke den 26. februar 2010.

Knud Rubæk Hansen,

Ringparken 6, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Rudkøbing Kirke den 8. marts 2010.

Kate Irene Olsen,

Ruestræde 2 A, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Rudkøbing Kirke den 13. marts 2010.

Else Marie Larsen,

Ringvejen 14, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Rudkøbing Bykapel den 20. marts 2010

Edith Rasmussen,

Langegade 30, Lindelse, 5900 Rudkøbing,

bisat fra Rudkøbing Kirke den 31. marts

2010.

Inga Oline Kjær Jensen,

Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Rudkøbing Kirke den 3. april 2010.

Ester Marie Olsen,

Voldstien 5, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Rudkøbing Kirke den 3. april 2010.

Max Kristensen,

Fredensvej 2,1, 5900 Rudkøbing, begravet

på Bagenkop Kirkegård.den 10. april 2010.

Inger Marie Bay Rasmussen,

Viebæltet 25 B,- 13, 5900 Rudkøbing, bisat

fra Svendborg Kirkegårdskapel den 10. april

2010.

Marie Jørgine Larsen,

Skindhandlerparken 44, 5900 Rudkøbing,

bisat fra Rudkøbing Kirke den 17. april

2010.

8

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

Astrid Karoline Rasmussen,

Viebæltet 25B, - 17, 5900 Rudkøbing, begravet

på Skrøbelev Kirkegård den 21. april

2010.

Simmerbølle sogn

Viggo Kruse Hansen,

Simmerbølle Kirkevej 23 B, 5900 Rudkøbing,

bisat fra Simmerbølle Kirke den 25. februar

2010.

Leif Edvard Sørensen,

Møllemosevej 6, 5900 Rudkøbing, bisat fra

Simmerbølle Kirke den 30. marts 2010.

Døbte

Rudkøbing Sogn

Oliver Emil Chris Clausen,

Hinestien 1, 5900 Rudkøbing.

Lucas Kristian Stephen Mc Laughlin,

Ramsherred 7, 5900 Rudkøbing.

Puk Nissen Kristiansen,

Strandgade 13D, 5900 Rudkøbing.

Ella Louise Scharling,

Ørstedsgade 15, 5900 Rudkøbing.

Loui Thejl Gjersen,

Ringparken 34, 5900 Rudkøbing.

Siljhe Lehn Wilsdahl,

Humblevej 16, 5900 Rudkøbing.

Simmerbølle Sogn

Mathias Frode Hansen,

Planken 16, 5900 Rudkøbing.

Noah Noël Pilegaard,

Kastanievej 7,1 th., 5900 Rudkøbing.

Vejviser

Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen,

Østergade 2, 5900 Rudkøbing


62 51 13 75, aptj@km.dk. Træffes

bedst mandag-torsdag kl. 11.00-12.00

Sognepræst, Lene Kjær Andersen,

Strynø Præstegård, Kirkevej 18,

5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 53 46,

fortsættes...

fortsat...

lcan@km.dk. Træffes bedst tirsdag

til fredag kl. 11.00-12.00.

Kirkekontoret, Rue 12, Rudkøbing

Kordegn Birgitte E. M. Møller,

☎ 62 51 12 70, bemm@km.dk,

træffe tid mandag, onsdag og fredag

kl. 9.00-13.00, torsdag kl. 16.00-18.00

Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1,

5900 Rudkøbing. ☎ 59 20 00 52/

23 30 18 68. E-mail: tinepsandberg@c.dk

Rudkøbing sogn:

www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk

Menighedsrådsformand:

Conny Mortensen, Strandbakken 1A,

☎ 62 51 38 97, co.mo@mail.dk

Kirkegårdsleder:

Ole Lundager Hansen, ☎ 62 51 17 65,

træffetid 9.00-10.00 på kontoret, Rue 12

Kirketjener: Hans Kjær ☎ 62 51 18 88

Fax 62 51 36 03

Kirkeværge: Ingeborg Jensen,

Strandbakken 21, ☎ 62 51 11 64

Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 39 39

Simmerbølle sogn:

www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk

Menighedsrådsformand:

Annika Viulm, Broløkken 6,

5900 Rudkøbing, ☎ 27 52 14 85,

aviulm@hotmail.com

Kirkegårdsleder:

Ole Lundager Hansen, ☎ 62 51 17 65,

Rue 12, 5900 Rudkøbing

Kirketjener, Hanne Ellermann,

☎ 62 51 18 71/30 89 08 11

Kirkeværge: Conny Mortensen,

Strandbakken 1A, 5900 Rudkøbing,

☎ 62 51 38 97

Kasserer: Kirsten Krüger Olsen, Kulepilevej

33, 5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 35 20

Kirkebil: Jans Taxi, ☎ 62 51 21 80


Indsamling til menighedsplejen

Flere har gennem det sidste stykke tid

spurgt hvad den lille indsamlingsboks

der sidder på en af de sidste kirkebænke

egentlig bruges til. Pengene der bliver lagt

i indsamlingsboksen i løbet af året går til

menighedsplejen. De bliver brugt til at sende

en lille hilsen fra Strynø kirke til øens

ældste beboere, og til de af strynboerne,

der er på plejehjem på Langeland.

Indsamlingen til menighedsplejen foregår

ikke på bestemte søndage eller helligdage,

som vi kender det fra andre indsamlinger,

men indsamles året igennem og gøres op

ved årets afslutning, hvor det meddeles fra

prædikestolen, hvor mange penge der er

indsamlet i løbet af året.

Strynø Sogn

Jazz på Strynø

Fredag d. 7. Maj spillede Skovshøjrup og

Omegns swingband på Strynø skole arrangeret

af Strynø menighedsråd. Swingbandet

spillede skøn swing og jazz, og bandet

består af biskop Kresten Drejergaard,

Børge Larsen, Henning Rasmussen, Jan

Olsson og Anders Munck.

Aftenen begyndte med fælles spisning for

øens beboere, og senere kunne man nyde

den skønne musik.

Børnegudstjeneste

Årets sommerbørnegudstjeneste er søndag

d. 22. august 2010 kl. 14.00 i Strynø

kirke. I år er temaet ”Skabelsen.” I denne

gudstjeneste vil børnene også blive inddraget,

vi synger salmer, og vi vil lave et lille

drama over skabelsen i fællesskab. I den

forbindelse vil jeg gerne opfordre alle børn

til at medbringe legetøjsdyr, små planter

eller papirsstjerner, så vi sammen kan gennemspille

Skabelsen.

Efter gudstjenesten er der kaffe, saftevand

og kage i præstegårdshaven, og masser af

leg og hygge.

Rasmus Jacobsens legat

Rasmus Jacobsens legat er til for at støtte

almennyttige lokale opgaver på Strynø,

der kommer en større kreds af beboerne til

gode eller som støtte til enkeltpersoner, for

eksempel uddannelse af unge hjemmehørende

Strynø.

Ansøgningsfristen til Rasmus Jacobsens

legat er i år d. 31. juli 2010. Ansøgninger

bedes sendt til: Kirkevej 18, Strynø, 5900

Rudkøbing.

Information i forbindelse

med gudstjenesten

Der er kun altergang ved gudstjenesterne

kl. 10.00.

Kirkebilen kører: De af strynboerne der

ønsker at komme til gudstjeneste, men

har lidt svært ved at komme af sted, ved

egen hjælp, kan få et lift i bil. Hvis man

ønsker dette, så bedes man dagen før

ringe til Claus (62 51 20 27) eller Margaret

(62 51 59 02). Tilbuddet om kirkebil

gælder naturligvis også til andre

af kirkens arrangementer, for eksempel

”Tema eftermiddage for pensionister og

andre voksne.”

Kollekter

Der er indsamlet følgende kollekter:

Folkekirkens Nødhjælp: Der er indsamlet i

fastetiden: 360,00 kr.

KFUK/KFUM: Der er indsamlet Påskedag:

201,50 kr.

Alle bidrag er videresendt til de organisationer,

Strynø kirke takker for alle bidrag.

Vejviser

Sognepræst: Lene Kjær Andersen,

Strynø Præstegård, Kirkevej 18,

5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 53 46,

lcan@km.dk. Træffes bedst tirsdag

til fredag kl. 11.00-12.00.

Menighedsrådsformand:

Claus Jensen, Ringgade 5,

☎ 62 51 20 27, ringgade@strynet.dk

Graver: Gorm Gierløff, ☎ 29 26 16 82

Kirkeværge: Helga Rasmussen,

Møllevejen 8, ☎ 62 51 37 51

Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen,

Kærvej 7, ☎ 62 51 59 02, mk@strynet.dk

9


10

Menighedsrådsmøder for

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev

Menighedsråd:

Menighedsmøde/sognemøde

Torsdag den 10. juni kl. 19.00.

Det årlige møde, hvor menighedsrådet

aflægger beretning om rådets virksomhed

i det forløbne år og om den planlagte

virksomhed i det kommende år.

Umiddelbart derefter

menighedsrådsmøde

Næste møde tirsdag den 7. september

kl. 19.00.

Møderne bliver holdt i Longelse præstegårds

konfirmandstue og er offentlige.

Dagsorden til møderne vil være fremlagt

en uge før i de 3 kirkers våbenhuse,

ligesom referat fra møderne kan læses i

menighedsrådets mappe sammesteds.

Dagsorden og referater vil ligeledes

være at se på kirkens hjemmeside.

Grundlovsmøde

5. juni kl. 14.00

Traditionen tro inviteres

der til Grundlovsmøde

i præstegårdshaven

ved Longelse præstegård

på Grundlovs -

dagen. Årets grundlovstale holdes af tidl.

folketingsmedlem Erik Larsen, venstre.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne

Desuden deltager Syge huskoret under

ledelse af Lone Nordal med underholdning

ligesom der bliver fælles sang. Medbring

kaffekurv.

(NB! skulle regnen imod alle odds stå ned

i stænger, trækker vi inden døre.)

Babysalmesang

Et nyt tiltag i vores kirker er mest for menighedens

mindste. En række fredage

i maj og juni er kirkerummet fyldt med

salmesang og pludren. Vi har inviteret til

babysalmesang kl. 10-11 i Skrøbelev

kirke. Mon det er kendt, at sang og musik

højner barnets intelligens og udvikler

det følelsesmæssigt. Gennem leg, sang

og dans fører vi barnet ind i musikkens

fantastiske verden. Selvfølgelig skal mor/

far med og deltage aktivt. Den eneste

forudsætning der kræves er, at man har

en baby 0-10 måneder gammel.

Babysalmesangens datoer i juni er 4/6;

11/6; 18/6.

Sommerudflugt onsdag den 16. juni

Sommerudflugten går i år til Nørre Søby

kirke og Statsfængslet Søbysøgård.

Der er afgang fra Longelse Præste -

gård kl. 17.15 (opsamling fra Ringvejen

kl. 17.20 – evt. andre opsamlingssteder

kan aftales på præstekontoret). Undervejs

bliver der serveret sandwiches/

drikkevarer. Ved ankomst til Nørre Søby

kirke får vi en rundvisning. Derefter fortsætter

vi til Statsfængslet Søbysøgård,

hvor museumsleder og fængselsbetjent

Kurt Rosenfeldt vil vise os rundt på

museet og i hovedbygningen. Kaffen vil

vi indtage i Riddersalen, hvor vi og

får mulighed for at stille spørgsmål om

fængslets dagligdag. Turen koster 150,-

kr. incl. bus, rundvisninger, sandwich og

kaffebord.

Tilmelding på 62 50 10 69 senest den

13. juni i præstegården.

Aftensang

Longelse kirke

onsdag den 7. juli kl. 20.00

Fuglsbølle kirke

torsdag den 22. juli kl. 20.00

Skrøbelev kirke

tirsdag den 3. august kl. 20.00

Ved aftensangen vælges der salmer, som

kan synges på dansk/tysk/engelsk. Desuden

læses der et par bibelske tekster og

organist og kirkesanger giver et par solonumre.

Efter aftensangen fortæller præsten

om kirken på de tre sprog.

Kirkevandring

lørdag den 10. juli kl. 15.00-19.00

En vandring ud i den skønne natur er en af

de herlige ting Langeland har at byde på. I

kirkeregí arrangeres der en tur, som slutter

med aftensang i Skrøbelev kirke. Vi mødes

ved boldklubben på Strandbakken i Rudkøbing.

Turen går ad Øhavsstien langs vandet

forbi festivalspladsen til Kragholm, hvor vi

drikker kaffe hos Ingelise & Palle Rasmussen.

Derefter fortsætter vi ad Øhavsstien

til Fårevejle Gods og videre ad Bækkebovej.

Det sidste stykke mod Skrøbelev kirke

vil vi blive transporteret. Vi slutter vores

vandring med sandwiches i Annexgården

hos Maibritt & Jens Leth Andersen. Turen

er arrangeret i samarbejde med Tullebølle,

Tranekær, Bøstrup menighedsråd og koster

40 kr og er naturligvis åben for alle, der har

mod på en tur på apostlenes heste.

Tilmelding til sognepræst Torben Poulsen,

62502250 eller tpo@km.dk, eller til sognepræst

Annalise Bager, 62501069 eller

anba@km.dk senest torsdag den 8. juli.

Kirkekoncert

Søndag den 11. juli kl. 19.30 kan vi se frem til

en dejlig sommerkoncert i Fuglsbølle Kirke.

Leif Ramløw Svendsen, som er bosiddende

Langeland, giver en solokoncert på blokfløjte.

Leif Ramløw Svendsen har fået sin

grundlæggende musikalske uddannelse på


lindeinstituttet i København. I en længere

årrække har han virket som docent ved musikkonservatoriet

i Århus, men koncentrerer

sig nu om sin omfattende koncertvirksomhed.

Efter koncerten bydes der på et glas

koldt hvidvin i kirkens våbenhus.

Musikgudstjeneste

søndag den 8. august

Longelse kirke indbyder til Musik-gudstjeneste

kl. 19.30. Her får vi besøg af Helle

Lynge. Mange kender social- og sundhedsassistenten

fra Egense, som synger

glæden ind i menneskers sind ved familiefester

og forskellige arrangementer. Helle

Lynge har udgivet en CD med titlen ”fra

hjerte til hjerte” og det er lige, hvad hun gør

- synger til vores hjerter.

Efter gudstjenesten inviteres der på fælles

kaffebord i præstegården i Longelse.

Juniorkonfirmanderne på dramaopgave ved

børne gudstjenesten 11. april.

Børn & undervisning

Juniorkonfirmander (der gives besked

gennem Ørstedskolen)

Konfirmander torsdag morgen

(tidspunkt meddeles senere)

Børneklub fredag 14.30-16.00

(start 10. september)

Sogneindsamling 2010

Resultatet fra sogneindsamlingen søndag

den 7. marts blev på kr. 8.005,-. På landsplan

blev der indsamlet 16,9 mill.kr.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne

Efterårstur til Skåne 29. - 31. oktober

Efterårsturen går i år til Sverige, hvor vi skal

bo midt i den skønne natur ved Immeln,

som er Skånes tredjestørste sø. Her har vi

booket os ind på Breanäs Hotel i Sibbhult

(www.breanas.com).

Turen byder på herlig svensk natur, bytur

i Kristiansstad og besøg på nogle af

de historiske steder i den Göingske vildmark,

hvilket betyder at se nærmere på de

skånsk-danske oprørere snaphanernes historie

(kendt fra Gøngehøvdingen).

Program kan rekvireres i præstegården eller

på hjemmesiden www.longelsekirke.dk

Ferie/fri:

Sognepræsten holder ferie 24.-29. juni

samt 16. august-5. september. Embedet

passes af Trille Brink Westergaard, Lindelse,

tlf. 62 57 15 07, tubw@km.dk

Døbte

1. apr. Matilde Koch Groth Petersen,

Havgaardsvej 18, Sdr. Longelse.

Fuglsbølle Kirke.

11. apr. Lucas Patrick Olsen, Nørrebro 211,

Rudkøbing. Skrøbelev Kirke.

18. apr. Lærke Bernth Nygård, Ravnerydvej

7, Ravneryd. Longelse Kirke.

18. apr. Ea Marie Holmsted Nielsen, Humblevej

81, Godthåb. Longelse Kirke.

Døde

5. feb. Peter Henrik Fritz von Syberg,

Pederstrupvej 3, Pederstrup.

Urne nedsat på Vestre kirkegård,

København.

7. feb. Ellen Ziemann, Spodsbjergvej 132,

Ørkenbjerg. Bisat fra Skrøbelev

Kirke 12. februar.

7. feb. Birger Eriksen, Longelsevej 5,

Nr. Longelse. Bisat fra Longelse

Kirke 15. februar.

27. feb. Knud Erik Petersen. Vindeltorpvej 5,

Vindeltorpe. Bisat fra Skrøbelev

Kirke 5. marts.

12. mar. Adelhejd Nielsen, Humblevej 79,

Godthåb. Bisat fra Fuglsbølle

Kirke 17. marts.

29. mar. Karen Margrethe Petersen,

Krogsbjergvej 7, Longelse Sand.

Begravet på Longelse Kirkegård

30. marts.

14. apr. Astrid Karoline Rasmussen,

Viebæltet 25 B, 17, Rudkøbing.

Begravet på Skrøbelev Kirkegård

21. april.

16. apr. Ida Andersen, Skrøbelev Hedevej

12, Ny Skrøbe lev. Bisat fra Skrøbelev

kirke 19. april.

Vejviser

www.longelsekirke.dk

Sognepræst Annalise Bager,

Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing


62 50 10 69, anba@km.dk, træffes

bedst tirsdag-fredag 9.00-10.00, samt

torsdag 17.00-18.00

Sekretær: Karina Lund Jørgensen,

kalj@km.dk, træffes i præstegården

tirsdag og fredag 9.00-13.00

Menighedsrådsformand:

Villy Christensen, ☎ 62 51 47 01,

mevifugl@email.dk

Gravere:

Longelse Sogn: Tage Larsen,

☎ 21 74 89 25/ 62 50 16 69

Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen,

☎ 30 52 78 44/ 62 50 15 70

Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond,

☎ 29 42 03 05/ 62 50 25 35

Kirkeværge: Hanne Ellermann,

☎ 62 51 18 71

Kasserer: Hans Pilegaard,

Lønkildevej 28, 5900 Rudkøbing,

☎ 62 57 19 91

11


Træer ved Lindelse kirke

Vi var nødt til at fælde de gamle, syge træer.

Men skal der plantes nye? Menighedsrådet

har forsøgt at lodde stemningen og

er blevet enige om, at det lyder som om,

at de fleste synes, at kirken er ganske flot,

som den ligger der majestætisk og synlig

på bakken. Vi har derfor valgt ikke at

nyplante foreløbig. Men vi er fortsat interesserede

i at høre, hvad indbyggerne

i Lindelse sogn synes. Så fortæl os jeres

mening!

Ferie og fri

Sognepræsten har fri 5-6. juni samt ferie

3-31. juli. Embedet passes af sognepræst

Annalise Bager, Longelse, 62 50 10 69.

12

Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne

Praktisk vedr. gudstjenesterne

Der er altergang ved højmesserne 10.00

NAVNLIG NAVNE

Lindelse:

Døde:

31/1: Aage Jakobsen,

Langegade 47, Lindelse.

Bisat fra Lindelse kirke 5/2.

3/2: Arne Hansen,

Langegade 30, Lindelse.

Bisat fra Lindelse kirke 6/2.

3/2: Dagny Eline Andersen,

Langegade 30, Lindelse.

Bisat fra Svendborg krematorium 8/2.

26/3: Edith Rasmussen,

Langegade 30, Lindelse.

Bisat fra Rudkøbing kirke 31/3.

27/3: Anna Elvira Christensen,

Langegade 30, Lindelse.

Bisat fra Rudkøbing kirke 6/4.

Tryggelev

Døde:

20/2: Astrid Margrethe Rasmussen,

Langegade 30, Lindelse

Bisat fra Tryggelev kirke 26/2.

7/3: Ædel Nielsine Sørensen,

Hovedgaden 55, Humble.

Begravet på Tryggelev kirkegård 12/3.

Der holdes i 2010 menighedsrådsmøder

i Lindelse på flg. datoer:

4/8, 28/10, 16/11.

Se dagsorden i udhængsskab på kirkegården.

Detalje fra det gamle epitafium

(mindetavle) i Tryggelev kirke. Der

er mange symboler i vore kirker.

F.eks. kvinder/mennesker, der

symboliserer dyder.

Her er det ”Justitia”, retfærdigheden,

der er personificeret. Epitafiet

har også kvinderne: ”Barmhjertighed”,

”Tro” og ”Håb”.

Pastoratsråd?

Sammenlægning af de tre menighedsråd

til ét?

Menighedsrådene i Lindelse, Tryggelev og

Fodslette kunne godt tænke sig at slå rådene

sammen til ét pastoratsråd.

Nye strukturer gør et øget samarbejde

nødvendigt, og mængden af administrative

opgaver er stigende. Det ville forenkle forretningsgangen,

samle trådene og styrke

kompetencerne at være samlet i ét råd.

En sammenlægning kræver godkendelse

fra hvert enkelt sogn.

Derfor indkaldes der til menighedsmøder

som følger:

Lindelse:

Konfirmandstuen d. 31. august 19.00.

Tryggelev:

Den gamle forpagterbolig 6. september 19.00.

Fodslette:

Den gamle forpagterbolig i Tryggelev 2. september

19.00.

Dagsorden for alle tre møder er:

1. Valg af dirigent.

2. Orientering om baggrunden for ønsket

om sammenlægning af menighedsrådene.

3. Spørgsmål og debat.

4. Afstemning om sammenlægning med

de to øvrige menighedsråd i pastoratet.

Vi håber at se mange sognebørn til møderne!

Lindelse plejecenter Gudstjenester

22/6 14.00 v. T.B.Westergaard

13/7 14.00 v. J. Schøler Nielsen

24/8 14.00 v. sognepræsten i Humble

Der kan bestilles kirkebil!

Ældre fra sognet er velkomne – også til

kaffen bagefter!


Detalje fra den gamle altertavle i Tryggelev kirke:

Judas sidder og gemmer posen med de 30 sølvmønter,

som han har fået for at forråde Jesus.

Sommermødet

flyttes

så det fremover bliver et efterårsmøde.

Se nærmere herom i næste nr. af kirkebladet.

Der er to gode grunde:

1. Vi vælger altid at blive inden døre

for at kunne høre foredraget. Så er

det næsten synd at lægge det på

en sommerdag.

2. Det ligger meget tæt på Humble

sogns sommerfest. Alle er velkomne

til begge dele! Derfor er der ikke

grund til at lægge begge dele lige

efter hinanden.

Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne

Sogne-udflugt

onsdag d. 16. juni

igen i år er udflugten for alle tre sogne!

Vi kører fra Kædebycafeen 12.45.

Mulighed for opsamling med bussen –

aftales ved tilmelding.

Vi kører til Ørbæk Kro og drikker kaffe.

Derpå går turen til Nyborg Slot. Gangbesværede

kan i stedet vælge at se

Nyborg kirke.

Dem, der er raske til

bens, kan nå både

slot og kirke.

Vi kører ad smukke,

sommergrønne småveje

tilbage til Langeland,

hvor der venter en lækker middag

på Kædebycafeen.

Pris: 220 kr. pr person. Drikkevarer til

middagen betales for sig.

Tilmelding senest 9/6 til

Caroline Hansen 62 57 13 94

Martin Klæsøe 62 57 29 62

Koncert

Lindelse kirke

25. august 19.30

med kor fra Gniezno i Polen

ved dirigent Andrezj Januchavski.

Koret ledsages af instrumenter.

Lindelse kirkekor medvirker.

- fri entre -

Vejviser

Sognepræst Trille Brink Westergaard,

Langegade 2, Lindelse

☎ 62 57 15 07, tubw@km.dk, træffes

bedst tirsdag-fredag 11.00-12.00

Lindelse sogn:

Menighedsrådsformand:

Anni Klæsøe, ☎ 62 51 58 69

Graver: Jerry Jensen,

☎ 62 57 17 02 / 23 38 87 05

Kirkeværge: Henning Møller,

☎ 62 57 13 32

Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 57 13 32

Tryggelev Sogn:

Menighedsrådsformand:

Birgitte Braband, ☎ 42 25 42 99

Graver: Tommy Andersson,

☎ 62 62 55 07. Træffetid: tirsdagfredag

8.00-16.00 på ☎ 23 66 74 40

Kirkeværge: Hans Madsen,

☎ 62 56 10 04

Kasserer: Britta Christiansen, Præste -

jorden 1, 5932 Humble, ☎ 51 25 56 53

Fodslette Sogn:

Menighedsrådsformand:

Hans Ahlefeldt-Laurvig, ☎ 62 57 13 31

Graver: Tommy Andersson,

☎ 62 62 55 07. Træffetid: tirsdagfredag

8.00-16.00 på ☎ 23 66 74 40

Kirkeværge: Caroline Hansen,

☎ 62 57 13 94

Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 57 13 32

Kirkebil: Lindelse:

Sydlangelands Taxa, ☎ 62 57 22 26

Tryggelev – Fodslette:

Byens Taxa syd, ☎ 62 57 10 77

13


Præstens klumme

Grundlovsdag nærmer sig. Den 5. juni

fejrer vi at Frederik VII i 1849 underskrev

grundloven, som indførte demokratiet i

Danmark. Grundloven sikrer os frihed og

plads til at udfolde os, at komme til orde og

blive hørt. Det er for os danskere blevet en

selvfølge, men det er det ikke andre steder

rundt om i verden. Grundloven er også vigtig,

fordi den fastholder holdninger og vær-

14

Humble-Kædeby-Ristinge kirker

dier, som vi i vores land sætter højt, værdier

som vi imidlertid også må konstatere

er under pres. Her må vi have modet til at

stå fast og for alt i verden ikke undskylde!

Derfor finder jeg det vigtig at markere

dagen eller sagt med nogle andre ord: jeg

har selv et personligt behov for i dag at

markere Grundlovsdag. Sådan forholdt det

sig ikke I mine helt unge dage. Den gang

var det 1. maj i Fælledparken det gjaldt.

Men da verden har forandret sig og jeg selv

med (heldigvis) er 1. maj blevet mig mere

og mere ligegyldig. Det er også grunden

til, at den lokale folkekirke her i Humble i

de sidste par år har arrangeret grundlovsmøder

i den grønne gryde med taler, musik

og sang. Desværre ser jeg mig ikke i år i

stand til at mobiliserer de kræfter, der skal

til, for at få et sådan arrangement op at stå,

da det efterhånden er de fleste bekendt, at

jeg må regne med at skulle udstationeres

som feltpræst i Kosovo fra august, hvilket

betyder, at jeg er væk fra mit embede fra

1. juli og først er tilbage igen 1. marts næste

år. Selvom der er lidt tid endnu før jeg

sådan rent fysisk forlader sognet er jeg

mentalt set allerede lidt på vej væk i og

med at jeg er i fuld gang med at forberede

mig til missionen. Jeg har allerede flere

gange opholdt mig på Vordingborg kaserne,

hvor jeg har deltaget i chefmøder, jeg

har været 5 dage i Løgumkloster sammen

med andre feltpræster til erfaringsudvekling,

jeg har en stribevis af arrangementer

og øvelser sammen med soldaterne og de

pårørende foran mig inden udsendelsen.

Jeg er også begyndt at friske mit fransk lidt

op, da vi skal indgå i den franske lejr Novo

Selo og begynder hver dag (eller i hvert

fald hver anden ) med at løbe 4 - 5 km. på

tid! Jeg glæder mig til at fortælle jer om alle

mine oplevelser, når jeg i marts 2011 vender

tilbage igen. Hvor om alting er: Humble

sogn vil snart blive begunstiget med en

vikar i 8 måneder med start 1. juli. Det vides

faktisk i skrivende stund, hvem det

bliver. Hun hedder

Marianne Wagner

og er til daglig bosiddende

i Bøstrup

med mand og to

børn. Det bliver første

gang Marianne

skal prøve kræfter

med præstegerningen,

og hun skal derfor ordineres i Odense

Domkirke først. Marianne Wagner vil blive

indsat i Humble Kirke søndag d. 27. juni

kl. 10. Nærmere præsentation af Marianne

Wagner følger i næste nr. af kirkebladet.

Døbte:

21/3 i Kædeby Kirke:

Matthias Peder Trasapongse Schou

Døde:

4/4: Jens Ingvar Rubæk, Teglvej 5, Kædeby.

Bisat fra Humble Kirke d. 9/4.

7/3: Ædel Nielsine Sørensen,

Hovedgaden 55, Humble

Begravet fra Tryggelev Kirke d. 12/3

24/1: Marius Larsen, Egevej 4, Humble

Bisat fra Humble Kirke d. 30/1

22/1: Heinz Albert Nienstedt,

Vestergårdsvej 6, Kædeby

Bisat fra Humble Kirke d. 6/2

29/11: Hanne Karen Andersen,

Kædebyvej 41, Kædeby

Bisat fra Humble Kirke d. 3/12

27/11: Helga Hansine Hansen,

Hovedgaden 55, Humble

Bisat fra Bagenkop Kirke d. 2/12

10/11: Nanna Alice Christensen,

Høgevej 9C, Humble

Bisat fra Ristinge Kirke d. 14/11


7/11: Ingrid Jacobsen,

Hovedgaden 55, Humble

Bisat fra Humble Kirke d. 12/11

3/11: Grethe Petersen,

Rågevej 11C, Humble

Bisat fra Humble Kirke d. 7/11.

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale

Sådan er teksten på ryggen

af den mest solgte

bog i Danmark. Det er

den 1. linie i 3. vers fra Kai

Hoffmann og Carl Nielsens

Den danske sang.

En direkte appel om at

lade sangen løfte sig nøjagtig

som den gør i naturens verden.

Fra vugge til grav er sangen et af de

største aktiver i den menneskelige udvikling,

jeg tror sangen rammer nogle dybe

behov i os alle, vi synger i glæde og i sorg.

Når sorg bliver til sang hjælper det os med

at komme igennem det svære og vi bliver

løftet. Vi kan synge sammen når livet gør

os stumme, vi låner digterens ord, og når

vi lægger stemme til, bliver de vore egne.

På den måde er vi ikke alene, men bundet

sammen med andre.

Det poetiske sprog magter jo netop at

udtrykke alt det som ikke kan siges i almindelig

hverdagssprog. Derfor er det vigtigt

at vi giver vore sange og salmer videre til

næste generation, uden dem som bagage

bliver vort liv simpelthen fattigere.

Til festen, fodboldkampen, fødselsdagen,

brylluppet nytåret og andre festlige

lejlig heder kommer sangen næsten

af sig selv, det gir’ et fællesskab, vi hører

sammen, vi bliver glade, det gir’ energi og

livsappetit. Det virker som balsam for sjæl

og sind.

Der er jo en masse stemninger i sangene

som kaster et lys over vort eget og

andres liv. Sange udløser også erindringer,

de er næsten som fluepapir der fanger hver

Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker

gang vi synger dem, og de bliver behængt

med erindringer og minder.

Fællessangen kan være ord som vi ikke

får lov til eller ikke kan udtale til hinanden,

Men gennem sang hører vi ordene fra

andre og os selv. Sang og musik påvirker

din bevidsthed og rammer kroppen der

hvor talen ikke når frem.

At synge om, er en af de korteste veje

til undren, eftertænksomhed, forståelse og

glæde.

Mange af vore sange handler jo om vort

eget liv, naturen, sproget og vores historie

og tro, og mange af vore gamle sange er til

evig inspiration til livet.

Vi lever i en tid hvor vi kommunikere via

sms, vi aftaler samvær og indkøb gennem

mail, der er i den tid vi lever i nu, næsten

en berøringsangst for fællesskab, jeg tror

vi har brug for fællesskab og nærvær, og

det kan vi få gennem sang hvor alle er

lige værdige og uden roller. Sangen kan

være samlingspunkt på tværs af kulturer

i Danmark.

Sangen bæres på åndedrættet, det gør

noget ved os, den vender en bort fra sig

selv et øjeblik, en slags forførelse, og når

man synger en sang eller salme åbner den

sig for hver gang, ordene er ikke bare til

låns, men de tilegnes en resten af livet.

Sangen er: ”Hvor krop og hoved mødes”.

Vi har en krop og en stemme, det fællesskab

er en ”fest” værd.

Jeg sammenligner ofte sange med en

slags kunst, billed eller skulpturkunst, en

slags ordkunst, som smukt sammenfatter

højt og lavt, evigt og nutidigt, stort og

småt. Smukt er det når tekst og melodi går

op i en højere enhed, eksempelvis Jacob

Knudsens ”Se, nu stiger solen”, jeg har

svært ved at forestille mig nogen anden

melodi end Oluf Rings kendte melodi.

I virkeligheden kan det ikke siges bedre

end af Kaj Hoffmann og Carl Nielsens: ”Så

syng da, Danmark, lad hjertet tale.”

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,

Thi hjertesproget er vers og sang,

og lære kan vi af nattergale,

af lærken over den grønne vang.

Og blæsten suser sin vilde vise,

Og stranden drøner sit højtidskvad;

Fra hedens lyng som fra stadens flise

Skal sangen løfte sig, ung og glad.

Kai Hoffmann.

Vejviser

Organist Jutta Bay

Sognepræst: Helle Frimann Hansen,

Humble Præstegård, Ristingevej 24,

5932 Humble, ☎ 62 57 20 20.

hfha@km.dk, træffes bedst mandag til

torsdag 11.00-12.00. Fredag fri.

Menighedsrådsformand:

Asger Kristensen, ☎ 62 57 18 82

Graver: Lisbeth Møller,

☎ 21 28 61 89. Træffes tirsdag til

fredag i arbejdstiden. Mandag fri.

Kirkeværge Humble:

Henny Larsen, ☎ 62 57 10 38

Kirkeværge Ristinge:

Ulla Christensen, ☎ 62 57 16 50

Kirkeværge Kædeby:

Herdis Larsen, ☎ 62 57 11 17

Kasserer: Benny Rasmussen,

Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg,

☎ 62 22 72 88, mail@br-regnskab.dk

Kirkebil:

Byens Taxa syd, ☎ 62 57 10 77.

15


16

Kirker på Langeland og Stynø

Tranekær kirke

Den nuværende kirke er opført ca. 1450 i gotisk stil og senere ombygget

og forsynet med spir. Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods, hvilket er

grunden til den karakteristiske gule farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670

med prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten med jerngitter.

Sognepræst Torben Poulsen.

Kirken åben 8.00 - 16.00.

Tullebølle kirke

Middelalderkirke placeret

midt i Tullebølle by.

Romansk kor og skib,

gotisk sakristi og sengotisk

tårn og våbenhus. Prædikestol

senrenæssance fra

1632 og ny gotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri

af F. Storck fra 1866.

Sognepræst Torben Poulsen.

Kirken åben 8.00 - 16.00.

De kirker, der er omfattet af kirkebladet

Rudkøbing kirke

Købstadskirke fra

1200-tallet.

Alterudsmykningen

er kopi af Aabykrucifikset

fra ca. år 1100.

2 fregatter er ophængt

i kirken.

Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen

og sognepræst Lene Kjær Andersen.

Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00,

16.00 og 21.00.

Kirken åben 8.00 - 17.00.

Bøstrup kirke

Middelalderkirke, oprindelig herredskirke for Langelands Nørre

herred. Karakteristiske billedkvadre indsat i murene, altertavlen er

renæssance arbejde fra ca. 1615, prædikestol fra Hans Gudewerths billedskærerværksted

udført i renæssancestil 1634. På kirkegården hviler

Grundtvigs ungdomselskede, fru Constance Leth til Egeløkke.

Sognepræst Torben Poulsen.

Kirken åben 8.00 - 16.00.

Simmerbølle kirke

Middelalderkirke

som indeholder bl.a.

kalkmaleri med meget

speciel udformning af

Danmarks våbenskjold

(ARMA DANORUM)

fra 1523. Romansk

gravsten med processionskors.

Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen

og sognepræst Lene Kjær Andersen.

Kirken åben 8.00 - 16.00.


Kirker på Langeland og Stynø

Tryggelev kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende

restaureret og forandret 1872. Prædikestol fra 1872 og altertavle

fra 1858, malet af F.C. Lund forestillende Jesus og kvinden ved

brønden. Desuden to epitafier (mindetavler).

Sognepræst Trille Brink Westergaard.

Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Longelse kirke

Middelalderkirke med

romansk skib og sengotisk

langhuskor. Prædikestol,

alterbord og altertavle i

renæssance. Altertavlen

meget spændende med

figurer af forskellige dyder samt evangelisterne.

Alterbordet fra 1588 viser billedfelter

med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste

nadver.

Sognepræst Annalise Bager.

Kirken åben 8.00 - 17.00.

De kirker, der er omfattet af kirkebladet

Skrøbelev kirke

Middelalderkirke indviet

til Skt. Nikolaus. Blev

ombygget i sengotisk tid,

men har bevaret en række

granit-skulpturer fra

romansk tid. Kirken har

kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens

værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en

kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som

blev skænket kirken i 1991.

Sognepræst Annalise Bager.

Kirken åben 8.00-17.00.

Fodslette kirke

Beliggende i Langelands mindste sogn, opført omkring 1250, men

stærkt beskadiget under svenskekrigene (1657-60), siden genopført af

adelsfamilien til Hjortholm. Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde

med Madonna med barnet i centrum.

Sognepræst Trille Brink Westergaard.

Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Fuglsbølle kirke

Middelalderkirke med

romansk skib og sengotisk

langhuskor. Prædikestol

i bruskbarok

udført af Lorentz Jørgensen

i 1644, tilhørte

oprindelig Tranekær

kirke og bærer bl.a. Chr. IV´s navnetræk.

Sognepræst Annalise Bager.

Kirken åben 7.30 - 17.00.

17


18

Kirker på Langeland og Stynø

Humble kirke

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke

fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård

Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien herfra.

Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630. Altertavlen

er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens Kristusfigur.

Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede, ejendommeligt

nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra 1650. Kirkens orgel

har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.

Sognepræst Helle Frimann Hansen.

Kirken åben 8.00 - 16.00.

Strynø kirke

Opført i 1867. Våbenhuset

er eneste bevarede

levn af den gamle

kirkebygning fra 1589.

Altertavle malet 1881 af

marinemaleren J.E.C.

Rasmussen, Marstal og

forestiller Jesu forklarelse på bjerget.

Sognepræst Lene Kjær Andersen.

Kirken åben 7.00 - 18.00.

De kirker, der er omfattet af kirkebladet

Kædeby kirke

Opført 1885 efter

samme tegninger

som Ristinge.

Glasmosaik i

vindue i apsis.

Sognepræst Helle

Frimann Hansen.

Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Lindelse kirke

Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser. 1300-tals krucifiksgruppe.

Fløjaltertavle fra omkring 1500. Prædikestol fra 1628. I forrige

århundrede drastisk ombygning med bl.a. tøndehvælv, der udviskede

det romanske præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af bygning og

inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken.

Sognepræst Trille Brink Westergaard.

Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Ristinge kirke

Opført i 1880 for midler

tilvejebragt ved salg

af tidligere kapellangård.

Altertavlen malet

af Johannes Kragh og

opsat 1912, motivet er

Matth. 11,28.

Sognepræst Helle Frimann Hansen.

Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.


Konfirmationsforberedelse og konfirmationer 2011

Parti af frise i våbenhuset i Rudkøbing kirke udarbejdet af årets tre konfirmandhold.

Fra det nye skoleår er Ørstedsskolen en

realitet, og dermed går de fleste af Langelands

7.-klasser på samme skole lige

udenfor Rudkøbing.

Indtil nu har præsterne på Langeland forberedt

elever til konfirmation fra skoler i

det område, hvor deres sogne lå. Det bliver

anderledes i fremtiden, fordi der kun

er en folkeskole med 7.-klasser på hele

Langeland.

Ethvert menneske i Danmark hører til i et

sogn afhængig af bopæl. Det er altså ens

adresse, der er bestemmende for, hvilket

sogn og hvilken præst man hører til, hvis

ikke man har løst sognebånd.

Præsters ansvarsområde er således og

sognene. Sådan har det været siden middelalderen.

De fleste konfirmander har

dog også indtil nu gået til præst hos deres

egen sognepræst og er blevet konfirmeret

i egen sognekirke.

Fra det nye skoleårs begyndelse skal konfirmanderne

gå til forberedelse hos deres

egen sognepræst torsdag morgen. Der

vil være en konfirmandbus, som afhenter

konfirmanderne fra konfirmandstuerne og

kører dem til Ørstedsskolen, hvor de så

skal møde til 3. lektion. Der vil være to

busser: Én der kører fra Magleby præstegård

og nordpå, og én der kører fra Hou

præstegård og sydpå. Konfirmanderne

fra Rudkøbing-Simmerbølle Pastorat skal

selv transportere sig til Ørstedsskolen efter

forberedelsen.

Der vil, når de endelige køreplaner for

øens busser foreligger, blive orienteret

nærmere om buskørslen i de uger, hvor

der ikke er konfirmandforberedelse. Samtidig

vil der også komme orientering ud fra

de enkelte præster om, hvornår forberedelsen

indledes på de enkelte hold. Konfirmanderne

vil således ikke blive forberedt

klassevis men sammen med dem, de

bor i sogn med.

Forberedelsen af børn på Kassebølle Friskole

foregår i Annekset ved Simmerbølle

kirke. Nærmere besked tilgår dem særskilt.

Konfirmationsdage 2011:

Bøstrup kirke

20. maj kl. 10.00

Tranekær kirke

20. maj kl. 12.00

Tullebølle kirke

2. juni kl. 10.00

Simmerbølle kirke

20. maj kl. 10.00 (Kassebølle) og

22. maj kl. 9.30

Rudkøbing kirke

20. maj kl. 9.30 og 11.30 og

22. maj kl. 11.30

Strynø kirke

1. maj kl. 10.00

Skrøbelev kirke

20. maj kl. 10.00

Longelse kirke

24. april kl. 10.00

Fuglsbølle kirke

1. maj kl. 10.00

Lindelse kirke

15. maj

Fodslette kirke

15. maj

Tryggelev kirke

15. maj

Humble kirke

20. maj kl. 10.00

19


Kirker

20

Gudstjenesteliste

A=Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Friman Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen,

T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard, V= Marianne Wagner.

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne

Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

Juni Juli August

6. 13. 20. 27. 4. 11. 18. 25. 1. 8. 15. 22. 29.

1.s.e.trin. 2.s.e.trin. 3.s.e.trin. 4.s.e.trin. 5.s.e.trin. 6.s.e.trin. 7.s.e.trin. 8.s.e.trin. 9.s.e.trin. 10.s.e.trin. 11.s.e.trin. 12.s.e.trin. 13.s.e.trin.

Tullebølle ingen 13.30*P 10.00 P 19.00*P ingen 10.00* ingen 14.00 M ingen ingen 10.00 P ingen 11.15 P

Tranekær 10.30* ingen ingen 10.00 P 10.00 M ingen 11.15 P ingen 9.00 M ingen 11.15 P 10.00 P ingen

Bøstrup ingen 10.00 P 11.15 P ingen ingen 8.45 P 10.00 P ingen ingen 9.00 M ingen 11.15 P 10.00 P

Rudkøbing 10.00 T 10.00 A 10.00 T 11.15 T 10.00 A 10.00 A 11.15 A 10.00 T 10.00 T 10.00 T 11.15 A 10.00 T 10.00 T

Simmerbølle 11.15 T ingen 11.15 T 10.00 T ingen 11.15 A 10.00 A 11.15 T ingen 19.00 T 10.00 A 11.15 T 11.15 T

Strynø ingen 14.00 A ingen 10.00 A ingen 16.00 A ingen 10.00 A ingen 16.00 T ingen 14.00*A ingen

Longelse 11.15 B ingen 10.00 B ingen 10.00 B 10.00 B ingen 11.15 B 11.15 B 19.30*B ingen 19.30 W ingen

Fuglsbølle ingen 10.00 B 11.15 B ingen ingen 19.30*B 11.15 B ingen 10.00 B ingen 11.15 B ingen ingen

Skrøbelev 10.00 B 11.15 B ingen 9.00 W 11.15 B ingen 10.00 B 10.00 B ingen 10.00 B 10.00 B ingen 11.15 W

Lindelse ingen 9.00 W 10.00 W 10.00 W ingen 11.15 B ingen 9.00 B 11.15 W 10.00 W 19.30 W 11.15 W 10.00 W

Tryggelev ingen 10.00 W ingen 11.15 W ingen ingen 19.30 B ingen ingen 11.15 W ingen 10.00 W ingen

Fodslette 19.30 B ingen 11.15 W ingen 16.00 B ingen ingen ingen 10.00 W ingen 10.00 W ingen 19.30 W

Humble 11.30 F 14.00 S 11.15 S 10.00*F V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 19.30 V 10.00 V 10.00 V

Kædeby 10.00 F ingen ingen ingen 11.30 V ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 11.30 V

Ristinge ingen ingen ingen ingen ingen 11.30 V ingen 19.30 V ingen 19.30 V 10.00 V ingen ingen

More magazines by this user
Similar magazines