NY LØN pr. 1. april 2010 - Vends Herreds Lærerkreds

vends.dk

NY LØN pr. 1. april 2010 - Vends Herreds Lærerkreds

Medlemsblad for Danmarks Lærerforenings kreds 87 nr. 9 november 2009

Ny løn pr. 1. april 2010

Multimedieskatten

Jubilæumsfest

Arbejdsmiljø og trivsel

på skoleområdet

Tilbud til medlemmer

NY LØN

pr. 1. april 2010

Kommune og kreds er blevet enige

om, at de 1,25% til ny løn pr.

1. april 2010 ikke indgår i de

egentlige forhandlinger om Ny

Løn, men i stedet udmøntes til

hver enkelt lærer og børnehaveklasseleder

pr. 1. april 2010.

Som en del af overenskomst 2008

skal der pr. 1. april 2010 tilfalde

lærerne 1,25 % af lønsummen i Ny

Løn.

Kommune og kreds er enige om, at

disse 1,25 % ikke indgår i forhandlinger

om Ny Løn, men udmøntes

til hver enkelt og indgår i et Middelfart-tillæg

tilknyttet en ny arbejdstidsaftale.

Middelfart-tillægget

er et nyt lønbegreb, der udspringer

af den nye arbejdstidsaftale.

I den nuværende arbejdstidsaftale

får alle lærere eksempelvis et undervisningstillæg,

som de ikke vil få i

den nye aftale, simpelthen fordi den

er skruet sammen på en anden måde,

hvor både undervisningstillægget

og en stribe andre tillæg, f.eks.

akkordtillæg og arbejdstidsbestemte

tillæg, bliver ”slugt” af ét nyt samlet

tillæg, altså Middelfart-tillægget.

Det er i den anledning, at kommune

og kreds er enige om at kunne bru-

ge Ny Løn-beløbet pr. 1. april

2010 på en konstruktiv måde. Det

bliver altså delt ligeligt ud, og kan

på den måde være med til at udjævne

nogle af de forskelle, der vil

opstå, når man laver grundlæggende

om på arbejdstid og løn.

Betyder det så, at der ikke skal

forhandles Ny Løn pr. 1. april?

Nej, det gør det ikke. En ny løn-

og arbejdstidsaftale betyder, at

f.eks. tillæg for selvstyrende team

falder bort. Begrebet, selvstyrende

team, findes nemlig ikke i den nye

aftale, men da tillæggene har været

en del af nylønsmidlerne, skal

de stadigvæk tilfalde lærerne.

Det er skolens ”egne” lønkroner,

men skolen skal i en forhandling

med kredsen fordele disse på en

ny måde.

Selvom en skole ikke har haft

selvstyrende team, kan der alligevel

være såkaldte tilbageløbsmidler

på skolen, som blot er brugt til

andre formål, f.eks. klasselærertillæg,

tillæg for andre funktioner og

tillæg for særlige kvalifikationer.

Hver gang et sådant tillæg bortfalder

f.eks. ved en lærers fraflytning

eller pensionering er beløbet i spil

for andre kvalifikationer eller

funktioner.

Er den nye arbejdstidsaftale på

plads?

Når man læser dette her, kunne

det se ud til, at der allerede er en

arbejdstidsaftale på plads, og det

er der ikke endnu. Men kommune

og kreds går benhårdt efter den,

og forventer at være klar med en

aftale senest den 1. februar 2010.

Det vil give den fornødne tid til at

man på skolerne kan få de drøftelser

og afklaringer der er væsentlige

for, at vi kommer godt fra land.

MULTIMEDIESKATTEN

- SIDSTE UDKALD

Da der åbenbart ikke ændres i loven

om multimediebeskatningen, er det

nu, man på skolerne må forholde sig

konkret til, hvad man gør.

Vi skrev allerede om det i Vends nr.

8, men det er vores opfattelse, at

mange lærere stadigvæk er usikre på,

hvad de skal gøre.

På det foreliggende grundlag, må vi

anbefale, at den enkelte lærer afleverer

sin computer inden jul og får en

kvittering for, at den er afleveret. Da

læreren fik computeren udleveret,

skrev hun under på, at hun havde fået

den til låns/rådighed.

Men fremover betyder sådan en låneordning,

at læreren bliver beskattet af

3.000 kr. årligt.

Hvordan man så efterfølgende vil

sørge for, at lærerne får nogle fornuftige

muligheder for at arbejde med

computere, bliver en opgave som

skolevæsenet og /eller den enkelte

skole må løse.

Én løsning kan f.eks. være, at lærerne

udover lån af computer tilbydes fri

opkobling til internettet på deres privatadresse.

Hvis man vælger denne

mulighed, vil det sikkert være acceptabelt

for de fleste at blive beskattet

af 3.000 kr. Denne løsning vil også

være et naturligt skridt i retning af, at

IT skal implementeres i skolens hverdag.

En anden løsning kan være, at de skoler,

der ikke allerede har opprioriteret

det, kommer i gang med at lave nogle

fornuftige arbejdspladser til alle lærere

på skolen.

Vi vil opfordre til, at de enkelte

MED-udvalg hurtigst muligt tager

problematikken op.


JUBILÆUMSFEST

Fredag den 6. november var der

indbudt til stor jubilæumsfest i

anledning af kredsens 150 års

jubilæum. 230 medlemmer deltog

i en fin fest i Middelfart

Gymnasiums Festsal.

Salen var pyntet og dækket op

med hvide duge, stofservietter,

blomster og lys.

Heine Kristensen bød forsamlingen

velkommen.

Restaurant Fænøsund stod for

maden, som var anrettet på bordene

samt på et vældigt tag-selv

bord.

Da desserten blev serveret blev

der samtidig spillet op til revyen

”man virke bør af kærlighed”.

En storslået og morsom filmstrimmel

produceret til lejligheden

fortalte om kredsens historie

og samtid tilbage fra 1859, hvor

svedige mænd påbegyndte bygningen

af Suez kanalen og hvor

Charles Darwin skrev ”arternes

oprindelse”. Men det var også

året for stiftelsen af Vends Herreds

Lærerkreds. Et flot åbningsnummer

opført til Sebastians

musik til Skatteøen. Herefter

fulgte numre som ”den gamle

Gardner”, hvor vi på forrygende

vis blev introduceret til forplantningens

mysterier ved hjælp af

en rosinbolle og en spandauer.

Den gamle Gardner dansede desuden

fysikkens tørre love ind i

assistenterne Dumm og Dumm.

Næste nummer handlede om

kommunikation. Postbuddet og

den ældre dame gik helt galt af

hinanden, da postbuddet ville

vide, hvor hendes sprække befandt

sig.

Herefter en smuk ballade over

Leonard Cohens sang

”halleluja”, hvor lærerlivet blev

oprullet og englene sang med.

Gangvagtens blues blev sunget

og fortalt over Dissing berømte

”25 minutter endnu”.

Og sådan vekslede 1. lektion af

revyen mellem sjov og alvor.

I pausen var der mulighed for at

få kaffe og strække benene.

2. lektion indledtes med en musikalsk

surprise, i form af et

stompnummer udført af tre fejekoste,

et par bibliotekskasser, en

madkasse, glas og meget andet,

så var publikum undervisningsparate.

Igen var der sangnumre til Sebastians

musik til Skatteøen: ”jeg

har set dem segne”, ”se, hvor han

trasker”, ”power point” og ”jeg

ser dem komme…..”. Det var sange

og tekster med meget ”bid og

vid”.

Der var en kærlig kommentar til

AKT ordninger, i revyen omsat til

”morfarordninger”.

Det hele endte med flot fællessang:

”elsk din lærer” og afslutningssangen

”det var lidt fra os”.

Hele salen sang sluttelig med på

det flotte nummer ”glory halleluja”.

Der var helt fortjent, stående klapsalver

til revyholdet, musikerne og

teknikfolk.

Efter revyen var der musik og

dans til bandet ”Copy and Paste”,

et lokalt band med lidt

”kredstilknytning”.

Revyholdet

Fra kredsstyrelsen skal der lyde en

stor tak til hele holdet bag revyen:

Lisbeth Vognsen, Marie Nørregaard,

Kjeld Juul Pedersen, Per


Revyen i forbindelse med kredsens 150 års jubilæum havde et nummer,

hvor den gamle Gardner og de to assistenter Dumm og Dumm introducerede

læringsstile og de mange intelligenser. Her er den gamle Gardner

ved at synliggøre forplantningens mysterier for den ene assistent.

Rasmussen, Claus Madsen, Mette

Dalsgaard, Rikke Mouridsen,

Stine Uhre-Olsen, Kirsten Henning,

Erik Petersen, Rikke Zimmermann

Hansen, Annette Quist

Petterson, Kirsten Jensen, Jette

Lund, Anne Friis, Peder Brandt,

Erik Busk, Svend Ankjær Nielsen,

Stine Brink Christensen,

Mette Eis Hansen, Thorlak Dam

-og en særlig tak til Bjarke Christensen,

som tog udfordringen

op i foråret 2009 og har været

med til at skrive, instruere og

styre revyen igennem et halvt år.

Mange tak til Bjarke og hele revyholdet.

Tak til alle jer medlemmer, der

bakkede op om arrangementerne

i jubilæumsåret.

ARBEJDSMILJØ OG

TRIVSEL PÅ SKOLE-

OMRÅDET

Den centrale arbejdsgruppe vedr.

arbejdsmiljø og trivsel på skoleområdet

har haft et opfølgningsmøde

på indsatsen vedr. arbejdsmiljø

og trivsel på skoleområdet.

I forhold til skolerne følger arbejdsmiljøleder

Henrik Mott

Frandsen processen på hver enkelt

skole og har deltaget i møder med

skolernes sikkerhedsgrupper.

I forhold til det kommunale niveau

arbejder vi med fire indsatser,

og status på områderne er følgende:

• Undersøge mulighederne for,

at skolerne enkeltvis eller fælles

kan tilbyde en bredere vifte

af skoletilbud til eleverne

på egen skole. Arbejdet igangsættes,

som et forsøg fra skoleåret

2010/2011. Skolerne

skal have mulighed for at

”byde ind” på, hvad der kræves

for, at man på egen skole

eller fælles, kan lave af kvalificerede

tilbud til elever med

særlige behov.

Dette tiltag arbejder vi videre

med i den centrale arbejdsgruppe.

I arbejdet vil vi inddrage de diskussioner

og erfaringer, der gøres

i to arbejdsgrupper, som

Middelfart Kommune har nedsat

med en tilsvarende dagsorden.

Den ene arbejdsgruppe forsøger

gennem medarbejderdrevet innovation

bl.a. at give et ”bredere”

normalskoletilbud. Den anden

arbejdsgruppe analyserer hvilke

skoletilbud der er for de 14 til 17

årige.

Procedurer og skemaer omkring

visitation er udsendt til alle skoler

for at øge kendskabet til denne

blandt lærere og børnehaveklasseledere

på skolerne.

• Udarbejde forslag til en skrivelse

om Middelfart Kommunes

forventninger til elev- og

forældreadfærd i skolerne.

Skrivelsen drøftes med skolernes

bestyrelser. Skrivelsen

forelægges Skoleudvalget og

formidles til alle forældre og

elever.

Der er udarbejdet forslag til

skrivelse om Middelfart Kommunes

forventninger til elev- og forældreadfærd

i skolerne.

Skrivelsen gøres enkel og overskuelig

i et lille foldet A4 format.

Efter godkendelse i arbejdsgruppen

sendes den til vedtagelse i

Skoleudvalget.

Folderen udsendes til alle forældre

i foråret 2010.

• Nedsætte en tværfaglig arbejdsgruppe,

som skal komme


med forslag til en mere effektiv

sagsgang omkring de elever

der har behov for hjælp.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe,

som skal komme med forslag til

dette. Arbejdsgruppen skal desuden

udarbejde retningslinjer,

procedurer og handlinger, der

beskriver samarbejdet og ansvarsfordelingen

mellem forvaltning,

skoler og sociale myndigheder

i forhold til de elever, der har

behov for hjælp. Denne arbejdsgruppe

har deadline i fjerde

kvartal 2009.

• Sætte fokus på kompetenceudvikling,

der kan forbedre det

psykiske arbejdsmiljø.

Der er fremlagt en bred vifte af

forslag på dette område, bl.a. :

Kursus for ledere med fokus på

håndtering af elevsager.

Der er igangsat uddannelse indenfor

AKT området. Kurserne

gennemføres i foråret 2010 og i

skoleåret 2010/2011.

Fælleskursus om arbejdsmiljø

for skoleledere, tillidsrepræsentanter

og sikkerhedsrepræsentanter

i DLF regi.

Fælleskursus for TR og skoleledere,

hvor der er fokus på den

kulturændring, der er nødvendig

på skolerne med indførelse af ny

læreraftale.

Kursus til de enkelte skoler om

teamsamarbejde vedr. fordeling

af arbejdet i team.

Fokus på det sociale liv på skolen,

herunder erfaringsudveksling

om sociale tiltag på arbejdspladsen.

Der sker erfaringsudveksling

på skoleledermøder og

på sikkerhedsrepræsentantmøder.

Vi laver en liste over formelle

og uformelle sociale tiltag på

skolerne.

Fælles pædagogisk dag i 2010

med overskriften ”lærernes arbejdsmiljø”.

Der arbejdes ud

fra følgende: En fredag fra ca.

15.30 -18.30 med tilbud om

fælles spisning derefter.

Der etableres et ”Fælles pædagogisk

udvalg” med repræsentanter

fra alle skoler.

Der etableres et forum på skoleintra

med oplysninger fra

forvaltningen i form af nyhedsbreve

mv.

Arbejdsgruppen omkring arbejdsmiljø

og trivsel på skoleområdet

består af Børne– Unge

direktør Claus Friis Lange,

Skoleleder Erik Busk og Finn

Guldberg Hansen, arbejdsmiljøleder

Henrik Mott Frandsen,

næstformand i kredsen Jens

Berg Andersen og kredsformand

Heine Bekskov Kristensen.

Arbejdsgruppen holder opfølgningsmøde

den 27. november.

TILBUD

HOTEL FREDERIKSDAL

TILBYDER ALLE

DLF MEDLEMMER

Overnatning i dejligt

Dobbeltværelse,

Stor morgenbuffet,

2 indgangsbilletter til tivolis

julemarked

Specialpris for alt dette

798 kr. for 2 personer

Periode:

Lørdag den 28. og søndag den 29.

november.

Søndag den 29. og mandag den

30. november.

Fredag den 4. og lørdag den 5.

december.

Lørdag den 5. og søndag den 6.

december.

Søndag den 6. og mandag den 7.

december

Ring og book på tlf.: 45854333

eller send os en mail på frederiksdal@sinatur.dk

Vends Herreds Lærerkreds

Algade 38, Middelfart Kontorets åbningstider

tlf: 64414818 - fax 64414639 Mandag.................... 08 - 15

E-mail: 087@dlf.org Tirsdag ..................... 10 - 15

Hjemmeside: www.vends.dk Onsdag..................... 10 - 15

På kontoret Torsdag .................... 10 - 15

Inger Brunbjerg Hansen Fredag ...................... 09 - 12

Kredsstyrelse Kontingent 2009 pr. måned

Kredsformand Alm. medl.................... 534 kr.

Heine Bekskov Kristensen Pensionister................. 101 kr.

Næstformand Særlige medl................ 119 kr.

Jens Berg Andersen

Kasserer

John Kjølhede

Kredsstyrelsesmedlemmer kredsbladet udkommer

Mads Jørgensen Alnor 10-11 gange årligt i et

Per Rasmussen oplag på 750 stk.

More magazines by this user
Similar magazines